of 23 /23
1^9/2017 CGO - ZSP117012017 5.1 CGO - ZSP117012017 5.1 - press CRNA GORA SKUP§TINA CRNE GORE Nikola BOSKOVIC CGO <[email protected]> Thu 1/19/2017 12:39 PM Inbox ToiPredsjednik <predsjednil<@sl<upstlna.me>; press <[email protected]>; CcAna Vujosevic CGO <[email protected]>; @ 1 attachment (233 KB) 1 Skupstina Crne Gore.pdf; PRIMUENO: //. 7 KLASiFIKACfONI BROJ: VEZA; EPA: skraCenica: PRILOG: Postovani/a, U priloguse nalazi zah^ev za Slobodan pristup informacijama koji Vam saljem ispred Centra za gradansko obrazovanje (CGO). Sa postovanjem, Nikola Boskovic Nikola BOSKOVIC Asistent na projektima/Project Assistant Centar za gradansko obrazovanje (CGO) Centre for Civic Education (CCE) A: Buievar Svetog Petra Cetinjskog 96 III/6 81 000 Podgorica Crna Gora / Montenegro T: +382 20 228 479 F: + 382 20 228499 E-maii: nikola.btacoo-cce.oro Website: www.coo-cce.ora htt htt htt htt 26906pleasecons https://mall.skupstina.nn e/owa/#viewmcxJel=ReadMessageltem&ltemiD=AAMkAGYxl\/l2Q4IVIGYzLWFIN2ltNDg1MI04YWU4LWQ4NDc3OTkxYTQ5NAB... 1/1

KLASiFIKACfONI Nikola BOSKOVIC CGO  · 2017-02-14 · sledece oblasti-finansijska trzista, fiskalna politika, pregled stampanih i elektornskih medija,

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KLASiFIKACfONI Nikola BOSKOVIC CGO  · 2017-02-14 · sledece oblasti-finansijska trzista, fiskalna politika, pregled stampanih i elektornskih medija,

1^9/2017

CGO - ZSP117012017 5.1

CGO - ZSP117012017 5.1 - pressCRNA GORA

SKUP§TINA CRNE GORE

Nikola BOSKOVIC CGO <[email protected]>

Thu 1/19/2017 12:39 PM

Inbox

ToiPredsjednik <predsjednil<@sl<upstlna.me>; press <[email protected]>;

CcAna Vujosevic CGO <[email protected]>;

@ 1attachment (233 KB)

1 Skupstina Crne Gore.pdf;

PRIMUENO:

//. 7KLASiFIKACfONI

BROJ:

VEZA;

EPA:

skraCenica: PRILOG:

Postovani/a,

Upriloguse nalazi zah^ev zaSlobodan pristupinformacijama kojiVam saljem ispredCentra zagradansko obrazovanje (CGO).

Sa postovanjem,

Nikola Boskovic

Nikola BOSKOVIC

Asistent na projektima/Project Assistant

Centar za gradansko obrazovanje (CGO)

Centre for Civic Education (CCE)

A: Buievar Svetog Petra Cetinjskog 96 III/6

81 000 Podgorica

Crna Gora / Montenegro

T: +382 20 228 479

F: + 382 20 228499

E-maii: nikola.btacoo-cce.oro

Website: www.coo-cce.ora

htt htt htt htt

26906pleasecons

https://mall.skupstina.nne/owa/#viewmcxJel=ReadMessageltem&ltemiD=AAMkAGYxl\/l2Q4IVIGYzLWFIN2ltNDg1MI04YWU4LWQ4NDc3OTkxYTQ5NAB... 1/1

Page 2: KLASiFIKACfONI Nikola BOSKOVIC CGO  · 2017-02-14 · sledece oblasti-finansijska trzista, fiskalna politika, pregled stampanih i elektornskih medija,

0^ mvwJcK£book.c<)tii/.cgo£ce'-

i

SKUPSTINA CRNE GORE

Sinisa Stankovic, generalni sekretar

ii^goditSa

_J years

)Demokratija se uciDe.raocraey is'io .be learff

Podgoricaj 19. 1. 2017.

Predraet: Zalitjevza Slobodan pristup informacijama

Postovani gospodine Stankovic,

Shodno odredbama Zakonao slobodnom pristupu informacijama, podnosimo zahtjev za pristupsljedeciminformacijama;

-kopije svih ugovora zakljucenih sa medijskim kucama, agencijama za odnose sa javnoscu,agencijama za istrazivanje javhog mnjenja i produkcijskim kucama koje je Skupstina Cme Goreangazovala u 2016. godini i naosnovu kojih je izvrsilo uplatu novcanih sredstava- kopije ugovorailiinformacijasakimsuugovorrizakojetacnoriajmenesklapani; .

- kopije ugovora u kojima sunavedeni iznosi koji sti gore navedenim.subjektima uplaceni odstrane Skupstine Cme Gore u toku 2016. godine i tip'usluge koji ti 'iznosi pokrivaju shodnougovorima; ' " b ^

-kopija informacije o novcaiiimitransakcijama prema gore navedenim subjektima koje su vrsenevannavedenih ugovora, uz nayodenje osnova transakcije i iznosauplacenog novca.

S obzirom da su trazene informacije precizne i dane zahtijevaju druge dodatne radnje, molimo danam iste dostavite u zakonskom roku u pisanomobliku,e-mailom na [email protected].

S postovanjem.

Ana Nenezic,Koordinatorka programa

Tel.-+382 20 228 479'

Fax-mi 20 228'499

'IviVwtwilteUpm/CCOCCB'

ammt

r/ oin

Bulev'arSvefog'Fk'raCetinpkog^G:

•81000, Podgorica,,C/'rta Cora

wMvyquiiib'̂ fom

Page 3: KLASiFIKACfONI Nikola BOSKOVIC CGO  · 2017-02-14 · sledece oblasti-finansijska trzista, fiskalna politika, pregled stampanih i elektornskih medija,

amtmo/

Broj: 00-41/17-1/5Podgorica, 3. februar2017. godine

Skupstina Cme Gore, na osnovu clana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupuinformacijama („S1. list Cme Gore", br. 44/12), postupajuci po zahtjevu za pristupinformacijama Centra za gradansko obrazovanje (CGO) iz Podgorice, Bulevar Svetog PetraCetinjskog br. 96, br. 00-41/17-1 od 19. januara 2017. godine, radi pristupa informacijama,donosi

RJESENJE

Usvaja se zahtjev za pristup informacijama Centra za gradansko obrazovanje (CGO) izPodgorice, br. 00-41/17-1 od 19. januara 2017. godine, pa mu se dozvoljava pristup kopijamaugovora zakljucenih sa »Infomontom« d.o.o, „ARHIMEDOM„ d.o.o. i "Novinama" d.o.o,koje je Skupstina Crne Gore angazovala u 2016. godini (na osnovu kojih su izvrsene uplatenovcanih sredstava i koji sadrze podatke o iznosima i tipovima usluga), i informaciji onovcanim transakcijama prema navedenim subjektima koje su vrsene van navedenih ugovora,koje ukljucuju osnove transakcija i iznose uplacenog novca.

Pristup informacijama iz stava 1 dispozitiva ovog rjesenja ostvarice se dostavominformacija, neposredno, na adresu podnosioca zahtjeva.

Zalba protiv ovog rjesenja ne odlaze njegovo izvrsenje.

Obrazlozenje

Centar za gradansko obrazovanje (CGO) iz Podgorice podnio je Skupstini Cme Gorezahtjev za pristup informacijama, br. 00-41/17-1 od 19. januara 2017. godine, kojim je trazioda mu se omogudi pristup:

-kopijama svih ugovora zakljucenih sa medijskim kucama, agencijama za odnose sa javnoscu,agencijama za istrazivanje javnog mnjenja i produkcijskim kucama koje je Skupstina CrneGore angazovala u 2016. godini i na osnovu kojih je izvrsilo uplatu novcanih sredstava-kopijama ugovora ili informacija sa kim su ugovori i za koje tacno namjene sklapani;

- kopijama ugovora u kojima su navedeni iznosi koji su gore navedenim subjektima uplaceniod strane Skupstine Crne Gore u toku 2016. godine i tip usluge koji ti iznosi pokrivaju shodnougovorima;

Bill. Svetog Petra Cetinjskog 10, 81000 Podgorica, Tel: +382 20 241 083, Fax: +382 20 242 641E-mail: generalni,[email protected]

Page 4: KLASiFIKACfONI Nikola BOSKOVIC CGO  · 2017-02-14 · sledece oblasti-finansijska trzista, fiskalna politika, pregled stampanih i elektornskih medija,

-kopiji informacije o novcanim transakcijama prema gore navedenim subjektima koje suvrsene van navedenih ugovora, uz navodenje osnova transakcije i iznosa uplacenog novca.

U postupku po zahtjevu za pristup informacijama, Skupstina Cme Gore je utvrdila daposjeduje trazene informacije, opisane u stavu 1dispozitiva rjesenja, te da se u istim ne nalazepodaci cijim hi se objelodanjivanjem ugrozio neki od interesa iz clana 14 Zakona oslobodnom pristupu informacijama pa nalazi da predmetni zahtjev treba usvojiti kao osnovan,u skiadu sa clanom 13 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Zalba na rjesenje ne odlaze izvrsenje, shodno clanu 36 Zakona o slobodnom pristupuinformacijama.

Na osnovu izlozenog, odluceno je kao u dispozitivu rjesenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rje§enja moze se izjavitizalba Agenciji za zastitu licnihpodataka i Slobodan pristup informacijama u roku od 15 dana od prijema rjesenja, neposrednoill preko Skupstine Cme Gore. Zalba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati 5,00eura administrativne takse na ziro racun, br. 907-83001-19, shodno tarifhom broju 2 Zakona oadministrativnim taksama („S1. list RCG", br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, i „S1. list CmeGore", br. 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 73/10, 20/11, 26/11, 56/13,4^4=i4^16).

DostavIJeno;

*Podnosiocu zahtjeva za pristup informacijama*u spise predmeta

Bui.Svetog Petra Cetinjskog 10, 81000.Podgorica, Tel: +382 20 241 083, Fax: +382 20 242641E-mail: [email protected]

'a

naRadonjicog sekretara

Page 5: KLASiFIKACfONI Nikola BOSKOVIC CGO  · 2017-02-14 · sledece oblasti-finansijska trzista, fiskalna politika, pregled stampanih i elektornskih medija,

Cma Gora

SKUPSTINA CRNE GORE

Broj: 00-56/17-2/1Podgorica, 23. januar 2017.godine

CRNA GORA

PRIMUENO; 16% 9.0 GOD.

KLASIFltG^CIONl

BROJ:

VEZA; f

EPA:

SKRACENICA; PRILDG:

Saradnici za Slobodan pristup informacijamaNeli Kaluderovic

Postovana,

Shodno Vasem dopisu broj 00-41/17-1/1 od 20. januara 2017.godine, a koji se odnosi naZahtjev za Slobodan pristup informacijama Centra za gradansko obrazovanje, obavjestavam Vasda je Biro za javne nabavke, u 2016. godini, shodno zakonu, izvrsio nabavku soping metodom:

1. Usluga pretplate za agenciiski informativni servis

Pod agencijskim informativnim servisom se podrazumijeva: generalni agencijski serviskoji pokriva sledece oblasti-unutrasnja i spoljna politika, pregled stampanih ielektronskih medija, drustvo, kultura i sport; ekonomski agencijski servis koji pokrivasledece oblasti- fmansijska trzista, fiskalna politika, pregled stampanih i elektomskihmedija, energetika, telekomunikacije, turizam, gradevinarstvo, odrzivi razvoj, ekonomskei informacije iz regiona i svijeta, kao i dodatni servisi ageneije-parlamentami servis, euroi nato servis.

Ugovor je zakljucen sa ponudacem "Infomont" d.o.o. Podgoriea 18. aprila2016. godine,na period od godinu dana.

Napomena:

Prethodni ugovor za usluge pretplate za agencijski informativni servis je zakljucen saponudacem "Infomont" d.o.o. Podgoriea i vazio je u periodu od 31. marta 2015. godinedo 31. marta 2016. godine.

U periodu izmedu ova dva ugovora (31. mart 2016. godine do 18. aprila 2016. godine),nabavljene su usluge pretplate za agencijski informativni servis u iznosu od 168,50€, kodponudaca „Infomont" d.o.o. Podgorica.

2. Uslugamediiskog arhiva sa sledecim opisomusluga direktanpristup svim elektronskim istampanim informacijama, u vidu dnevnog informativnog pregleda (klipping medija) imogucnosti selektivnog pristupa (pretrazivanjapo kljucnom pojmu).

Page 6: KLASiFIKACfONI Nikola BOSKOVIC CGO  · 2017-02-14 · sledece oblasti-finansijska trzista, fiskalna politika, pregled stampanih i elektornskih medija,

Ugovor je zakljucen sa ponudacem "Arhimed" d.o.o. Podgorica 9. avgusta 2016. godine,na period od godinu dana.

Napomena:

Prethodni ugovor za medijski usluge je zakljucen sa ponudacem "Arhimed" d.o.o.Podgorica i vazio je u periodu od 3. avgusta 2015. godine do 3. avgusta 2016. godine.

Mimo pomenutih ugovora, kod ponudaca "Arhimed" d.o.o. Podgorica, izvrsena jenabavka usluga dodatnog klipinga u 2016. godini, u ukupnom iznosu od 2.856,00€.

3. Usluga oglasavania u dnevnim novinama (dnevnom stampanom mediju) koji se izdaje idistribuira na cijeloj teritoriji Cme Gore i koji je dostupan na intemetu, u svemu premapozitivnim propisima koji vaze i primjenjuju se za predmetnu uslugu.

Ugovor je zakljucen sa ponudacem "Novine" d.o.o. Podgorica 8. novembra 2016.godine, na period od godinu dana.

Napomena:

Mimo vazeceg ugovora, kod ponudaca "Novine" d.o.o. Podgorica, izvrsena je nabavkausluga oglasavanja u 2016. godini (objava javnog poziva za imenovanje dva clanaAgencije za elektronske medije, za izbor dva clana Tuzilackog savjeta, predsjednikaSavjeta Agencije za nadzor osiguranja, liste kandidata za dva clana Savjeta Agencije zaelektronske medije i cestitke povodom 10 godina nezavisnosti), u ukupnom iznosu od1.071,00€.

U prilogu Vam dostavljam kopije navedenib ugovora.

S postovanjem.

Sefica Biroa za javne nabavkeMarija Vulic

Page 7: KLASiFIKACfONI Nikola BOSKOVIC CGO  · 2017-02-14 · sledece oblasti-finansijska trzista, fiskalna politika, pregled stampanih i elektornskih medija,

< * J- li l

{!<• l'\ UJ / • 1•Sh' 'i;

"" . "v-^ .- Ar

Narucilac; SKUPSTINA CRNE GORE

Broj; 00-56/15-11/6Mjesto i datum: Podgorica, 31.03.2015.godine

UGOVOR O NABAVCI USLUGA

Zakljucen u Podgorici izmedu :

1. »Skupstine Crne Gore«, sa sjedistem u Podgorici, Bulevar Svetog PetraCetinjskog br. 10, koju predstaylja Sinisa Stankovie, generalni sekretarSkupstine Crrie Gore (u daljem tekstu: narucilac) i

2. »Infomont«, d.o.o.,sa sjedistem u Podgorici, Ulica Bohinjska lA, kojegzastupa Jasa Jovicevic, izVrsni direktdr (u daljemtekstu: izvrsilac).

Clanl.

Predmet ovog ugovora je nabavka usluge pretpiate zaageiicijski mformatiyni servis,Pod agencijskim informativnim servisom se podrazumijeva: generalni agencijskiservis koji pokriva sledece oblasti-unutrasnja i spoljna politika, pregled, stampanih ielektronskih medija, drustvo, kultura i sport; ekonomski agencijski servis koji pokrivasledece oblasti- finansijska trzista, fiskalna politika, pregled stampanih i elektornskihmedija, energetika, telekomunikacije, turizam, gradevinarstvo, odrzivi razvoj,ekonomske i informacije iz regiona i svijeta, kao i dodatni servisi aggncije-parlamentamiservis, euro i nato servis.

Pristup i koriscenje agencijskog informativnog servisa obezbjeduje preko web straniceagencije Mina, uz koriscenje pristupnih podataka (korisnicko ime i sifra).Pristup agencijskom informativnom servisu omogucen je 24 sata, sedam dana unedelji, 365 danau godini.

Clan 2.

Izvrsilac se obavezuje da shodno ponudi broj 00-56/15-11/2 od 02.03;20r5.godirie,obezbijedi pristup i koriscenje agencijskog informativnog servisa, u svemu premaspecifikaciji koja je sastavni dio Zahtjeva za dostavljanje ponuda sopingom broj 00-56/15-11/1 od 16.02.2015. godine, i pod uslovima datim u ponudi, nakon zakljucenjaugovora.

Clan 3.

Narucilac se obavezuje da ce izvrsiocu vrsiti placanje predmetne usluge na.mjesecnom nivou, pri cemu ukupna vrijednost ugovora za vrsenje predmetne uslugene moze iznositi vise od 3,.427,206 sa uracunatim PDV-om, na godisnjem nivou, aizvrsilac se obavezuje da n^ruciocu obezbijedi koriscenje i pristup agencijskom

1

1

Page 8: KLASiFIKACfONI Nikola BOSKOVIC CGO  · 2017-02-14 · sledece oblasti-finansijska trzista, fiskalna politika, pregled stampanih i elektornskih medija,

informativnom servisu, preko web stranice agencije Mina uz koriscenje pristupnihpodataka (korisnicko ime i sifra) na period od godinu dana od dana zakljucenjaugovora.

Pristup agencijskom, informativnom servisu oradgucen je 24 sata, sedam dana unedelji, 365 dana u godini.

Glan4.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora moze doei ako ponudac nebude izvrsavao svoje obaveze u fokovima i na.nacin predviden ugpvordm.

Ponudac je duzan da za vrijeme trajanja ugovora naruciocu pbezbijedi nesinetanokoriscenje i prustup agencijskom infprmativnom servisu.

Ponudac je duzan da Pmoguci pristup servisu u realnom vremenu odnPsno daobezbijedi dostupnost informacije naruciocu odmahnakon njenog objavljivanja.

Ponudac je duzan da omoguci naruciocu koriscenje arhive svih pbjavljenih vijesti zaperiod koji ne moze biti kraci od 10 godina.

Ponudacje duzan da omoguci dostavljanje informacija posredstvom email servisa.

U slucaju kada narucilac ustanovi da kvalitet usluge koja je predmet ovog ugovora ilinacin na koje se isporucuje, odstupa od trazenpg, odnosno ponudenog kvaiiteta.predvidenih ponudom i zakljucenim: ugovorom, pisano ce upoznati izvrsipca onavedenim nedostacima i traziti da iste otkloni.Ukoliko izvrsilac i pored upoznavanja od strane narucioca np' bude izvrsavaopredmetnu usiugu u rpkovima i na nacin predviden ugovorom, ima pravp da raskineugovor.

Clan 5.

Ugovorne strane saglasnp izjavljuju da su ugovor procitale, razumjele i da ugovoreneodredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Za sve sto nije predvidjeno ovinl ugovorom primjenjujii ,se odredbe Zakona oobligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne spprove povodom Pyog ugovora rjesayajusporazumom. U protivnom, ugoyara se nadleznost suda u Podgorici.

Glan 6.

Ovaj ugoyor je sacinjen. u cetiri primjerka istoyjetnpg sadrzaja, pd kojih syakaugovorna strana zadfzava po dva primjefka.

Ponudac

!

I

Page 9: KLASiFIKACfONI Nikola BOSKOVIC CGO  · 2017-02-14 · sledece oblasti-finansijska trzista, fiskalna politika, pregled stampanih i elektornskih medija,

• - mA

•z'

Narugilac; SKUPSTINA.CRNE GOREBroj: OD-56/16-13/9 . ^Mjesto idatum: Podgorica, IS.apnl 2016.godine

UG.OyOR ONABAVCI USLtJGA

Qvaj ugovor zakljueen je izmedu.

SKWfemE CBME GOM02017482, kojuzastupageneralnt^sekret^ J

36, Naziv banke: M Montenegro banka, koga zasrupa ...daijerii tekstu: Izvrsilac).

OSNOVUGOVdRA:

. 1 • o nqVi'wke sonine metpdbm za nabavkuTenderslca dokumentacija za qq_56/i6-13/1 .od.l2/febiwpretplate za agencijski .i^^rmativnrse 00-56/16-13/8 od;24.raarta;20i6. .godjne;

Clan 1.

Ptedmet ovog ugovora jsnabavka agcncijsM sems NiPod agmcijskim infolfflanvmm seivisom se po Jpokrivl sWo6e oblasti-unutraSnja I oWaWi*-Lstvo, kultura i aport; ekonotnsfa ®E^"S,ktronskih Bedp^«ista, flskalna politika, ekonomske "i ififarmacijo fa tagioWa ! ?*®r;HaQ

•;

a ^

Page 10: KLASiFIKACfONI Nikola BOSKOVIC CGO  · 2017-02-14 · sledece oblasti-finansijska trzista, fiskalna politika, pregled stampanih i elektornskih medija,

PristUD i koriscenje agencijskog informativnog servisa obezbjeduje preko web stranicehttpV/www mina-infb.me/, uz korisdenje pristupnih podataka (konsmcko ime isiM.SuaVTg^rSjskom irfonnativnom servisu omogucea je 24 sata, sedam dana unedelji, 365 danau godini.

6lan 2.

•pod uslovima datim uponudi, nakon zakljucenja Ugovora.

Clan 3.

NatuHlac se obavezuie da 6e Izvreiocu vrSiti placanje predmetne aslup na mjesaenoMvol^^&rau ukopna vrijednost ugovora za da^Nrnd ocu obezbij'edisa uiaounatim PDV-om, na godianjem mvou. » Hi,o-;;vvx^..mina-

SenKpSCS rod°ataMkokm6ko ime iSifra)' I,a period od godinu dana odsemen omoguden je 24 sata, sedam dana unedeiji. 365 dana

"S"'''"'- Clan 4.

Ugovome strane su saglasne da do raskida ovog ugovora moie doci ako IzviSiac ne badeizvrgavao svoje obaveze urokovima ina naein predviden Ugovorom.

torsiiac je dnJan da za vrijeme ttajanja Ugovora Narueiocu obezbijedi nesmeiano koriSdenje ipnistiip agencijskom informativnom servisu,

Izvrsilae je duzan da omoguci pristop servisu ureainom vremenu odnosno da obezbijedidostupnost irformacije Natudiocu odmah nakon njenog objavljivai j .Izvrsiiae j. duian da omogndi Nameiocn korisdenje arhive svih objavljenih vijesti za period kojine moze biti kraci od 10 godina.

IzvrSilac je duzan da omogudi doslavljanje informacija posredstvoin email servrsa.Usludaju kada Narucilad ustanovi da ponudom i

3 j.sSiSr~ -otkloni.

Page 11: KLASiFIKACfONI Nikola BOSKOVIC CGO  · 2017-02-14 · sledece oblasti-finansijska trzista, fiskalna politika, pregled stampanih i elektornskih medija,

Ukoliko IzvrSilac i pored upoznavanja od strane Narucioca ne bude izvrgavao predmetnu usluguu rokovimai na nacin predviden Ugovorom, irnapravo da raskine IJgovor.

Clan 5.

Ugovome strane saglasno izjavljuju da su ugovor procitale, razumjeie i da ugovorene odredbe usvemu predstavljaju izraz njihove styame volje.

Za sve gto nije predvidjeno ovim ugovorom prlmjenjuju se odredbe Zakona o obligacionimodnosima i drugih pozitivnih propisa.

Ugovorne sb'ane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rjesavaju.sporazurano. U protivnom, nadlezan je sud u Podgorici.

Clan 6.

Ugovor 0 javnoj nabavci koji je zakljucen uz krsenje antikompcijskog pravila u skladu saodredbama clana 15 Zakona o jaynim 'nabavkama („Sluzbeni list Crne Gore", br, 42/11, 57/14)nistavje.

Clan 7.

Ovaj ugovor je sacinjeh u cetiri primjerka istovjetnog sadxzaja, od kojih syaka ugpvorna strmazadrzava po dva primjerka.

NARUCILAC

Sinisa Stankovie^

^I-Z^i/RS'ILAC^asa Joviceyic

O

Page 12: KLASiFIKACfONI Nikola BOSKOVIC CGO  · 2017-02-14 · sledece oblasti-finansijska trzista, fiskalna politika, pregled stampanih i elektornskih medija,

NaruGllac: SKUPSTINA CRNE GOREBi-oj; 00-56/15-35/11:Mjesto i datum: Podgorica, 03.08.2015.godine

D.G,0. "ARHIMEB"

Broj_Pl|o:El5PddQorIca;- ffi - QE- 3m

UGOVOR

ZA PRUZANJE USLUGA MEDIJSKOG ARHIVA

Zakljuceh u Podgorici.dana 03.08.2015.godine, izmedju:

1. S-KUPStlNE CRNE GORE, sa sjedistem u Podgorici,. Bulevar Svetog Petra^ Cetinjskogbr. 10,, koj.u zastupa generaini sekretar Sinisa Stankoyic (u daljem tekstu: NARUCILAC)i • .

2. „ARHIMED„ d.o.o. ,sa sjedistem u Podgorici, Vlaha Bukoyca 48, koga zastupa DejanaPonos, izvrsni direktor (u daljem.tekstu : IZVRSILAC).

OSNOV UGQVORA:

Tenderska dokumentacija za postupak iayne nabayke sopingom za nabayku uslusa nabavkemedijskos arhiva broi: 00-56/15^35/1 od 03.06.2015.godine-Broj i datum odluke oizborunajpOyoljnijeponude: 00-56/15-35/10 od 17.07.20l5.godine;Poauda ponudaca Arhimed d.o.o. Podgorica brpj 00-56/15-35/7 od 16.06.2015'.godine.

I PREDMET UGOVORA

Clan i

Predmet ovog ugovora je pruzanje usluga medijskog arhiya sa sledecim opisbm usluga:direktan pristup svim elektronskim. 1 stampanim infonnacijama, u vidu dnevnpginformatiynog pregleda (klipping medija) i mogucnosti seIektiynog pristupa (pretraziyanja pokljucnom pojmu).

• , . Clan 2 • • 'Izvrsiiac se obavezujeda ce pruziti usluge navedene u planu 1 ovogUgoyora, u svemupremaSpecifikaciji i prihyacenoj Ponudi br. 00-56/1.5-35/7 od 16.06.2.015.godine koja .cLni sastavnidio: Ugovora. „

Page 13: KLASiFIKACfONI Nikola BOSKOVIC CGO  · 2017-02-14 · sledece oblasti-finansijska trzista, fiskalna politika, pregled stampanih i elektornskih medija,

Za pruzene usluge Izvrsilae je duzan ispostaviti Naruciocu falctiiru patpisanu od oylascenoglica. Faktura mora sadrzati broj ugovora po kojem se placanje vrsi.,

11 CIJENAINACIN PLACANJA

Glan 3' ',

Jedinicna cijena za usluge iz" clana 1 ovog Ugpvora, na mjeseqnom, nivou, izndsi 833,^00 €j^osamstotinatridesettri eiira) sa uracunatim PDV.

Ukupna cijena ugovora za usluge iz clana 1 ovog Ugovora ne moze iznositi vise od.9.996,00S(devethiljadadevetstotinadevedesetsest eura).

U ukupnu cijenu uracuiiat je porez na dodatu vrijednost.

Nariicilac se obavezuje da ce placanje yrsiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture,ispostavljenesa analitikom.

niROK

Clan 4

Ugovor se zakljucujena bdredjeno vrijeme.Izvrsilae se obavezuje da ce predmetne usluge iz clana 1 ovog Ugovora pruzati namjesecnom nivou, godinu dana od dana zakljucenja ugOvora. .

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Clan 5

Izvrsilae se obavezuje; ' ,®: da. usluge koje su predmet ovog UgOvora izvodi u- skladu .sa vazecim zakonskimpfopisima, nofrnativima i standafdiina za ovu vrstu posla;• da usluge pruza kvalifikovanom radnom shagom sa potrebnirii iskustv.om za ovu vrstuposla;• darukovodi izvrsenjemsvihusluga;• da obezbijedikompletnu dokumentaciju po kojoj seizvode usluge;• da primijeni mjere zastite na radu propisane zakonom, kako ne bi doslo do povrede,odnosno nesrece naposlu, a u slucaj.u.da do istih dode, odgo.voran je po syiiu osnovama;• da odmah, po zahtjeyu nadzornog organa Narucioca, pristupi otklanjanju uocenih.,nedostataka i propusta u obavljanju posla;• da nadoknadi svu stetu Naruciocu, koja bude proUzfokovana nesavjesnim ili nekvalitetnimradom ili krivicom lica koje,vrsi obezbjedjenje.• od izvrsioca se, tokom. pruzanja ugovornih obaveza,. ocekuje profesionalna saradnja ikomunikacija sa Naruciocem;

Page 14: KLASiFIKACfONI Nikola BOSKOVIC CGO  · 2017-02-14 · sledece oblasti-finansijska trzista, fiskalna politika, pregled stampanih i elektornskih medija,

V RASKID tJGOVORA

6laH6

Ugovorne strane su saglasiie da do raskida Qvog Ugoyora, moze doci ako Izvrsilac ne hudeizvrsavao svoje obaveze u rokovima i nanacin predvidjeA Ugoyorom,

U.slucaju kada Narucilac'-ustaiiovi da usluge koje su predmet pvog Ugovora o.dstupaju odtrazenog i da se ne 'izvrsavaju u. ugovorenonl roku, NaiaicilaG ce- u pisanoj fornli' upoznatirzvrsioca o navedenim okolnostiTna i odrediti mu rok od dva dana zaotklanjanje nedostataka.UkolikG Izvrsilac i nakon upbznavanja od strane Narucioca u. naknadno ostavijenom roku od•dva dana ne bude-vrsio usluge koje supredinet ovog Ugoyora nanaeinpredviden Ugovororp,Narucilac ima pravo da raskine Ugovor. , ,

VI OSOBLJE IZVRSIOCA

, . • Clan?'Ako Narucilac jma osnovan razlog za nezadovoljstyo radom bilo kojeg clana osobljaIzvrsioca, u torn slucaju, Izvrsilac ce na osnovu pisanog zahtjeva .Narucioca, u kome senavodi razlog, obezbijediti' kao zamjenu lice sa kvalifikacijama i iskustvoiu koji supribvatljiyi Naiaidiocu.

,Izvrsilac nema prayo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troskgva koji proisticu ili su ii vezi sapremjestanjem ili zamjenoin osoblja,

yil OSTALE ODREDBE

Clan 9

Izvrsilac i njegovo osoblje se obavezuje da u toku vazenja ovog Ugovora, kao i u roku odjedne godine po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve sluzb.ene ili povjerljiveinfdrmacije u.vezi .ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Nai:ucioca, bez prethodne pisanesaglasnosti Narucioca. . • • '

Clan 10

Eventuaihe nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugbvoine stiane bepokuiati da rijesesporazumno.

Sve sporove koji nastanu uvezi ovog Ugovora rjesavace Privrediri siid UPodgorici.

• . ' - Clan II

Ugoyoro javnoj .nabavcikoji jezakljucen uz krsenj.e antikorupCyskOgpravilanistav je. .

Clan 12

Page 15: KLASiFIKACfONI Nikola BOSKOVIC CGO  · 2017-02-14 · sledece oblasti-finansijska trzista, fiskalna politika, pregled stampanih i elektornskih medija,

Ovaj ugdvor je pravno valjano zakljucen ipotpisan od dolje navedenih ovlascenih zakonsHhzastupSka strana ugovornica isacinjeiije u4(cetiri) isto%^etaa,primjerka, od^kojih.su po dva(2);pri.mjerka zasvaku od ugovomih straiaa.

ZANARUCIOCA ZAIZVRSIOCA

tankovicDejana Pond

'•4 ?lft

Page 16: KLASiFIKACfONI Nikola BOSKOVIC CGO  · 2017-02-14 · sledece oblasti-finansijska trzista, fiskalna politika, pregled stampanih i elektornskih medija,

SKUPSTMACRNEGORE

Sriri1amt1oagoi.c^ 69^ avgust 2016.godin=

D.0,0. "ARMIMED;

Podgorica, ._2i^L_20liLgod.

ZA

UGOVOR

PRUZATSJE USLUGA MEDIJSKOG ARHIVA

• , PnHaorici BulevarSv. Petra Cetinjskog,br.lO,,,SICUPSTINE CRNE GORE,sa sjediatem u^ „ks,u:PIB 02017482, kojo aastupa geneialm sekretarNARUCILAC) ,

PonudaSa „ARHIMED" DOG P«dg"rica^a Ad

OSNOV UGOVORA;

• . 1 • ,„4P nahavke sopiiigmetodom za nabavku uslusa,Tenderska dokumenlacija za aodineT^broj: ,00o6^^

PREDMET EGOVORA

C:ian 1

Predmet ovog ugovoa je P'fTilfomaaijama. uridu dnevnogkljuCiiom pdjrau).

clan 2

Lvrmao sa obavezuje daca 25Speeifikadji i prihvacenoj Pomidi br. 00-56/16-bb/asastavni dio UgoA'ora.

za on^eno adage Izvvsilac je da2an ispodaviU Nanicloea fakwra potpisaaa od ovlaSeaoglica Faktuta mora sadriati broj agovora po kojem se placanje VI

Page 1 of 4

Page 17: KLASiFIKACfONI Nikola BOSKOVIC CGO  · 2017-02-14 · sledece oblasti-finansijska trzista, fiskalna politika, pregled stampanih i elektornskih medija,

ir i3MAlNAClNPt^CA?m

Clan 3

Je'̂ ni&ia cijena za uslug^^ iz clana 1 ovog Ugdyoraj, na- mjesecnom liivoUi iZEOsi §213,23 €;(0amstotinatridesettri dura i dvadesettti euro/centa) sa uradunatim

Uicupna cijena iigoyora, zsnsluge iz. clana I. ovog Ugdvora.ne mole jziiositi' vise od 9.998,80€.:(devednljadadevetstotiMadeyedesetosam ,eura i osamdeset eurG/eentij..

U ukupnn cijeiiu uracuiiatjdporez na dodatu vrijednost.

paruSilae se obayezuje' da de plaearije vfSiti, u roku pd 30 daria od dana prijdraa fakture,-isppstavljene sa analitilcGmv.

IHROK

Clan 4

Uc,ovor se zakljuGuje na odredjenO: -Vrijeme.Izvisdac s.e obavezuje da 6e pfedmetne usluge iz clana 1 ovog Ugpv.ora pru&ti namjesednom nivou, .godinu danaod danazaKljUGenja ugovora.

IV OBiVfEZEtJGOVORNIHSTRAm

Izvfsilac se obavezrye:• da usiuge koje' sm prednieii ovog Ugovora izv'Odi' u skladii savazebim zakonsMni propisiniainprmativima i standardima.za ow vrstu poslaj• da usiuge •pinza.-kvaliiikovanom radnom snagom aa .pdtrebniin iskustvom za ovu vrs,tiiposla;, • • -• darukoyodi izvrsenjem svihusluga;.• daobezbijedikpmpletnu dokmiientacijupokojoj se.izvodensluge,;;• da priinijeni mjere •zastite na xadu prppisane zakonom, kako ne: bi doslo do poyredeiodnosno nesrece na posluj a u slUcaju dado istib dode, ddgovpran je posvim psnPvama;;• da- pdnrab, pp zalatjevu nadzornog organa Narucioca, pristUpi Ptldanjanju UdSenihnedostataka i propUsta u pbaYljanjU ppsla;• da nadoknadi; svu stetu NaruSipcu, kpja bude prouzrokoyana nesavjesnini ili,nekyditetnimradprn iiikrivicbm lieakojevrsi bbezbjedjenje..

od IzvrSioea se, tokorn prulanja ugovomih obaveza, Pedlade profesionate saradlija i:komunikacija saNaruc®^^• Jzvrsiiae ne preuZima pdgovprnost za dalju distnbudiju i emitovanjp video' ili audioinaterijala preiizetog odstrane Ndrupioca saARHIMEn plalibnne.

Clan 6

NaruSilae se obavezuje:

' , . ' . Page 2 of 4

Page 18: KLASiFIKACfONI Nikola BOSKOVIC CGO  · 2017-02-14 · sledece oblasti-finansijska trzista, fiskalna politika, pregled stampanih i elektornskih medija,

• da blagovremeno.izvrgi uplatii po isppstavljenim fakturama, a shodno roku navedenom uclanu3.

• da napraviti listu korisnika koji imaju pravo pristupa Arhimed platfornii i- istu dostavitiponudacu, kao i daje redovno azurira shodno promjenama u kadrovskoj strukturi• Materijal je namijenjen iskljucivo licnom, nekomercijalnom koriscenju, u cilju brze iefikasnije infornnsanosti Nai-ucioca. Namcilac se obavezuje da sadrzaj Jdipinga ne ustupatrecim licima, a na stetu kompanije Arhimed. Ukoliko Narudilac ne koristi uslugu kako jedefiiiisano stavoin 3ovog clana, Ponudac ce upozoiiti narucioca ,o mogucim povredamaclana, i pismeno od njega zahtijevati pridrzavanje Ugovora. Ukoliko senedvosmisleno utvrdida neko od korisnika prekrsio stav 3. ovog clana, od Nanicioca ce se zahtijevati da korisnikuzabrani pravo pristupa, kako ne hinastajala dalja steta i po Narucioca ipo Ponudaca.

V RASKID UGOVORA

Clan 7

Ugovonte straiie su saglasne da do raskida ovog Ugovora moze doci ako Izvrsilac ne budeizvrsavao svoje obaveze u rdkovima i nanacin predvidjen Ugovorom.

U slucaju kada Narucilac ustanovi da usiuge koje su predmet ovog Ugovora odstupaju od.trazenog i da se ne izvrsavaju u ugovorenom roku, Narucilac ce u pisanoj formi upoznatiIzvrsioca o navedenim okolnostima i odrediti mu r.ok oddva dana zaotklanjanje nedostataka.Ukoliko Izvrsilac i nakon upoznavanja od strane Narucioca u naknadno ostavljenom roku oddva dana ne biide vrsio usiuge koje su predmet ovog Ugovora na nacin predviden Ugovorom,Narucilac ima pravo da raskine Ugovor.

VI OSOBLJE IZVRSIOCA

Clan 8

Ako Narucilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg clana osobljaIzvrsioca, u torn, slucaju, Izvrsilac cena osnovu pisaiiog zahtjeva Narucioca, u.kome senavodirazlog, obezbijediti kao zamjenu lice sa kvalifikacijama i iskustvom koji .su prihvatljiviNaruciocu.

Izvrsilac nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troskova koji proisticu ili su u vezi sapremjestanjem ill zamjenom osoblja.

Vn OSTALE ODREDBE

Clan 9

Izvrsilac i njegovo osoblje se obavezuje da u tdku vazenja ovog Ugovora, kao i u roku odjedne godine po'isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve sluzbene ili povjerljive informacijeu vezi ovog Ugovora, posiova i aktivnosti Narucioca, bez prethodne pisane saglasnosti,Narucioca.

Page 3 of 4

Page 19: KLASiFIKACfONI Nikola BOSKOVIC CGO  · 2017-02-14 · sledece oblasti-finansijska trzista, fiskalna politika, pregled stampanih i elektornskih medija,

Clan 10

Eventualne nesporazume koji, mogu da se pojave ii vezi ovog Ugovora ugovome strane cepokusati da njesfe sporazumno.

UkoUko sporovi izmedu ugovomih strana ne biidu rijeseni sporazumno, i u duhu dobrihposlovnih obicaja, ugovara se nadleznost stvamo nadleznog suda uPodgorici.

Clan 11

Ugovor 0jaynoj nabavci koj] je zakljucen uz krsenje antikorupcijskog pravila uskladu saodredbamaclanal5Zakonaojavnimnabavkama(„SIuzbeni listCmeGore '̂ bf 42/11 57/14128/15) nistavje. ' ^

Clan 12

Ovaj ugovor je pravno valjano zakljucen i potpisan od dolje navedenih ovlascenih zakonskihzastupnika strana ugovornica i sacinjen je u cetiri istovjetna primjerka, od kojih su po dvaprinijerka za svaku od ugovomih strana.

ZA NARUCIOCA

|a-SfankQ%c,^a

i'"! o' btr A -fp, //

Page 4 of 4

ZAIZVRSIOCA

Dejana Fjonog

>A!u

^GOR\C.b

Page 20: KLASiFIKACfONI Nikola BOSKOVIC CGO  · 2017-02-14 · sledece oblasti-finansijska trzista, fiskalna politika, pregled stampanih i elektornskih medija,

SKUPSTINA GRNE GOREBroj: 00-56/16-73/10PGdgQriea,-: 08. novembar 3016.

UGOVOR O PRUZANJU USLUGA

rg m .-1

O.vaj ligovor zakljucenije izmedu:

PIB '̂S7S. '̂'T^ GOR:E,sa .sjedistem uPodgo.rici, Bulevar .Sv. Petra Cetinjskdg br. 10 -NARUCILAG)' generalm sekretar Siiiisa Btankovic' (u daijem. tekstii;

^ovind" d.d.0. sa^edistem uPodgorici, ulica 19. decenibarbr. 5. Broj racuna- 560-875-15

Sac) f7daljem •»«»;:

OSNOV UGGVORA:

Tonderska dokuiientaeija za, postupak :|avne^ nahavkP. gftpine metodnm- 7^ nabavku uslumQglasa^-an,a udnevmm novinamn broj: 00-56/16-73/1 od 07. septembra 301 ^

godine ° najp.oydljuije, .ponude: 00-56/16-73/9 od 24. oktobra 201:6.^odbi" rNovine" do.o. Po^onra_hvoj 00-56/16-73/6 od 04,. oktobra, 2016.

PREDMET UGOVORA

Olan1

Predniet ovog Ugovora ,je oglasavanje udneynim novinama od strane IzvrgioGa usluae usvemu pieinaTenderskoj dokumentacijj broj 00-56/16-73/1 od 07, septembra 20.16 Wd-ibepnhvac^nq, Ponu^ brp, 00-56/1.6-73/6 od 04. oktobra 2016. godine. koja dini "aLvni toovog Ugovora i Odluei .o izboru .najpo.voljnije ponude za nabavku usiuga .oglasavania udnevnim novmama broj 00^56/16-73/9 od 24. oktobra 20l 6. godine. S'̂ ^avanja u

CIJENAIUSLOVIPLACANJA

Clan 2

„ . , ... O.©,

Page 21: KLASiFIKACfONI Nikola BOSKOVIC CGO  · 2017-02-14 · sledece oblasti-finansijska trzista, fiskalna politika, pregled stampanih i elektornskih medija,

Ukupim'Gijena za usluge nagedene u 5Umu i ovog Ugovora izaosl d.SOO.OO €. U .ukiipiiu•djenu urac.unat je pprez lia dodatu; vrijedhpst.

f^arliSilac se obavezuje da ce IzvrsipGu izvrsiti placanje, a'rokt Pd 30' dana pd dana izvrSene;sukcesivne usluge i uredno. ispostaYljene fakturej, pi:ema piilwacenoj 'eijeni i.z pGnude br, 00,-56/16-73/6 od 04. olctobm,2016i godine.

OBAYEZE UGOVORNIH STItANA

Clan 3

Izvrsilac se obavezuje:

• izyrdpredmetnu,usIugu,l]\,Ggiasiii materijal objavi u dheymm.novinaina;

• da usluge koje su predniet ovog Ugoyora izvodi, u skladu sa vazeGini zalconskimproplsima, normati-vima i .staudardima za o.\ai yrstu posla;

• da usluge pruza kvalifikovanpm radnoni snagpni sapotfebnim, iskustvom za pvu vrstuposla;

• , da odmah, po palitjevii Narucio.ca, pristupi otklanjanju. uoGenlli nedostataka. i propustau obavljanjuposia.

,Qd IzvrsioGa se, tokprn. pruzanja ugovomih obaveza, Gbekuje profesionalna saradnja ,ikomunikaeija sa Narudioeem'.

IzvrSilac snosi troskove nakiiade koiiscenj'a patenata i odgovoran Je za povredu zasticenihprava intelektualnesvojifie trecih. lica;

•Pirava Izvrdoca usluge su da tra2i isplatu ugoyorene cijene u novcii po. uredno obavljenomposlii i prijemu odgGvai-ajuce dGkuiuentacije koja tp-pptvrduje.

Clan 4

IzVrsilae se obavezuje da uslugu dglasayanja, u syojim dnevnim uoyjnama izvrsi oiiog danakpji je navedeh u zahjeyu NarudiQca za Gglasayanje u dnevnlni novinama, ukoliko bjarueilaGpotreban materijal za objavljivanje dostavi IzvrsiocU najkasnije do ISli pfetliodhog; dana oddana kada oglasni materijalje potrebfiG. objaviti.

U zavisnosti od potrebaNarucilae zadr2ava pfavo da:• zahtjeva vrfcuje usluge sukcesivno po pojedinadnini zahtjevima u zavisiipsti' od

trenutnih potreba,• odustane Od dijelausluga prije dostizanja iigovpfene vrijednosti javne nabavke;

QDGOVORNOST ZA MATERIJAI.NE NEDOSTATKE

Page 22: KLASiFIKACfONI Nikola BOSKOVIC CGO  · 2017-02-14 · sledece oblasti-finansijska trzista, fiskalna politika, pregled stampanih i elektornskih medija,

CJari 5

stranidiievnihnovmanakoioiienronif<=funx. zahtjeva za reklaniacij.u .na: istoji.inaKpjojjepio,pustuoGeiia]i.daizvrsi,pQnovno oglakwanje. ..

RASKID UGOVQRA

Glan 6

JJgoyome strane su saglasna da do raskida ovog Ugovora ffio& doei ako -. .. izvrsavao svoie obaveze ii roknviTm i x- j • , ' - ^ Izvisilac ne bude.Nafu5ilac xistanovi da b^alitet pwzeniruslur/m Ugovorom,, kao iuslucEyu. kadatrazenog,odnosnoponudenogkvaliteta.iz pom.de

nepdazove poz.^d.Naruciooa, NaxudiIacm.oze apga^ovati ^

STOPANJE NA SNAGUI tlUJANJE UGOyOEA

Clan 7

Ovay' llgovor stupa na snagipdaiiprn potplsivaiija.,

Ugovd. se zakljucUje ha odredeho vrijeme.

vrijednosti. S g do dostizanja ukuphe; ugpvorene:

PREUZlMANJE PIEAVA IOBAVEZA

Clan 8

litohko utoku vaznosti pvpg ugovpra dpde dp bilo kakwh promjena hnazivu ili dmaimstatusmm promjena.Tia ugovornih strana, tada ce sva orava i ®kn'ip dn/ia( I • • ' sva piava .. obaveze ugovoihe straiie-kPdtoje dode do takve promjme, preCi „a njeimg pravoog Sljedhenika.

PRIMJENA PROPISA

Page 23: KLASiFIKACfONI Nikola BOSKOVIC CGO  · 2017-02-14 · sledece oblasti-finansijska trzista, fiskalna politika, pregled stampanih i elektornskih medija,

Clan 9

SUDSKA NADLEZNOST

Clan 10

sptrazunLoXrol^m^^^^^^ '̂go '̂ora' rjesavaj,

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Clan 11

iSSSil®iTztaf••'' ?*»"?•" I'ntikompcij.skog pravila uskladu „: Zakona oj.avmm .nabavkama,(„Sluzbeni listCrne Gore"., br. 42/11, 57/14i 28/15) nistavj

PRIMJERCI UGOVORA

Clan 12

Ovaj agovor je pravno yal>i:o zakljii&„ ipotpisan od dolje aavadeail, ovlaj&aih zakpaakih

arNmlaocVrSocr ' «1 tojft l» tlva prirajrta

narucilac

/'7Si^^iStankovic/lllkcTlyiirwy "T\

Vo

•-0 H"-

• P ;/•

^/ror-v

IZYRSILAC

.X'Nikola. P^evic f fy'

!t^igoyiNE''!