of 17 /17
5/27/2018 KKProjek-Edu3102-2013-Pensyarah-slidepdf.com http://slidepdf.com/reader/full/kk-projek-edu3102-2013-pensyarah 1/17 INSTITUT PENDI PENTAK (Jadual Spe Kursus : PER (EDU Program : PISM Tarikh Mula : 18 M Tarikh Serahan : 12 A TEMPOH : 3 Min TAHUN/ SEMESTER SEM Kumpulan : -  - - -  P Nama & Tandatangan  J IPG Tarikh :  IKAN GURU KAMPUS TUN HUS IRAN KERJA KURSUS - PROJE  ifikasi Tugasan, Soalan Tugasa Rubrik Pemarkahan)  EMBANGAN KANAK-KANAK  3102)  P  c 2013  ril 2013  ggu STER 1 (AMB. JAN 2013)  PISMP-PP 2 (SJKT) PISMP-RBT3(SJKT) PISMP-RBT2(SJKC) PISMP-BC(SK) - PISMP-R - PISMP-B - PISMP-B - PISMP-P isediakan oleh : Disah enyelaras Kursus Ketua J AZLAN BIN LIN Pensyarah Akademik batan Ilmu Pendidikan  ampus Tun Hussein Onn HJ HAMDA Ketua Jabatan Il IPG Kampus 28.02.2013 28.0  EIN ONN  K  dan  BT1(SK) I 1 (SK) I 2 (SJKC) P 1 (SJKC)  an oleh :  Jabatan  BIN MAHFOH  Jabatan  u Pendidikan  un Hussein Onn  2.2013

KK Projek - Edu3102- 2013-Pensyarah

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kajian kes

Text of KK Projek - Edu3102- 2013-Pensyarah

 • 5/27/2018 KK Projek - Edu3102- 2013-Pensyarah

  1/17

  INSTITUT PENDI

  PENTAK

  (Jadual Spe

  Kursus :PER(EDU

  Program : PISM

  Tarikh Mula : 18 M

  Tarikh Serahan : 12 A

  TEMPOH : 3 Min

  TAHUN/SEMESTER

  SEM

  Kumpulan :

  - ---

  P

  Nama &Tandatangan

  JIPG

  Tarikh :

  IKAN GURU KAMPUS TUN HUS

  IRAN KERJA KURSUS - PROJE

  ifikasi Tugasan, Soalan Tugasa

  Rubrik Pemarkahan)

  EMBANGAN KANAK-KANAK

  3102)

  P

  c 2013

  ril 2013

  ggu

  STER 1 (AMB. JAN 2013)

  PISMP-PP 2 (SJKT)PISMP-RBT3(SJKT)PISMP-RBT2(SJKC)PISMP-BC(SK)

  - PISMP-R- PISMP-B- PISMP-B- PISMP-P

  isediakan oleh : Disah

  enyelaras Kursus Ketua

  J AZLAN BIN LINPensyarah Akademikbatan Ilmu Pendidikan

  ampus Tun Hussein Onn

  HJ HAMDAKetua

  Jabatan IlIPG Kampus

  28.02.2013 28.0

  EIN ONN

  K

  dan

  BT1(SK)I 1 (SK)I 2 (SJKC)P 1 (SJKC)

  an oleh :

  Jabatan

  BIN MAHFOH

  Jabatan u Pendidikan

  un Hussein Onn

  2.2013

 • 5/27/2018 KK Projek - Edu3102- 2013-Pensyarah

  2/17

  INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN HUSSEIN ONN

  JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK

  JABATAN : ILMU PENDIDIKAN

  MATA PELAJARAN : PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

  KUMPULAN : PISMP

  SEMESTER : 1 (SATU) AMBILAN JANUARI 2013

  TARIKH MULA 18 Mac 2013 TARIKH HANTAR 12 April 2013

  Hasil Pembelajaran Kursus :

  1. Menjelaskan fitrah kejadian manusia daripada aspek agama dan biologi.

  2. Menerangkan prinsip-prinsip asas perkembangan kanak-kanak.

  3. Menghuraikan perkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat perkembangan kanak-

  kanak.

  4. Membuat perkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat perkembangan kanak-kanak

  dengan teori-teori perkembangan yang berkaitan.

  5. Mengaplikasikan teori-teori perkembangan dalam pengajaran dan pembelajaran.

  6. Mengenal pasti kategori dan ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas.

  7. Mempamerkan sifat-sifat bersyukur atas anugerah Tuhan semasa melaksanakan pengajaran

  dan pembelajaran.

  Kerja Kursus Projek ini bagi menilai Hasil Pembelajaran 2, 3 dan 4.

  Objektif Projek :

  1. Menerangkan konsep asas dan prinsip-prinsip asas perkembangan kanak-kanak.

  2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak.

  3. Menerangkan peringkat perkembangan bahasa dan kognitif kanak-kanak.

  4. Membuat perkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat perkembangan kanak-kanak

  dengan teori-teori perkembangan yang berkaitan.

 • 5/27/2018 KK Projek - Edu3102- 2013-Pensyarah

  3/17

  TAJUK /SPESIFIKASI

  TUGASANTUGASAN WAJARAN CATATAN

  PERKEMBANGANKANAK-KANAK

  Peringkat-PeringkatPerkembanganKanak-KanakDan Teori-TeoriPerkembanganYang Berkaitan

  PerkembanganKognitif danBahasa

  Perkembangansosio-emosi

  (rohani, sosial,emosi danmoral)

  Implikasiterhadappengajaran danpembelajaran

  A. Kajian Kes

  Pilih seorang murid yang berusiaantara berumur 4 -12 tahun dan

  kendalikan satu kajian (melaluiaktiviti kreatif) untuk menentukantahap penguasaan kemahiran /perkembangan kanak-kanaktersebut berdasarkan SATUdaripada bidang yang berikut :

  a) Kognitif b) Bahasac) Sosial dan emosi

  Sediakan satu profil murid tersebutdan huraikan tahap

  perkembangannya dalam bentuklaporan bertulis. Jelaskanbagaimana anda menggunakanteori-teori perkembangan kanak-kanak untuk memahami muridyang dipilih.

  B. Penulisan Akademik

  Berdasarkan data yangdikumpulkan di atas, bincangkansejauh mana faktor pengalamanmurid di sekolah (penglibatan,

  pergaulan, dan lain-lain) danpersekitaran keluargamempengaruhi pencapaianakademik murid.

  C. Penulisan Reflektif

  Anda dikehendaki membuat satupenulisan refleksi. Penulisanrefleksi anda perlu merangkumiaspek yang berikut :

  i. Pengalaman anda

  semasa melakukantugasan ini (proses temubual, mencari maklumatdan lain-lain)

  ii. Masalah yang andahadapi semasamenjalankan tugasan inimampu meningkatkankefahaman anda tentangperkembangan individu.

  iii. Sejauh manapengalaman anda ketikamenjalankan tugasan ini

  mampu meningkatkankefahaman anda tentangperkembangan individu.

  (40%)

  (40%)

  (20%)

  Kriteria penilaiankeseluruhan

  - Kandungan- Perbincangan

  Kritikal &reflektif- Persembahan- Organisasi- Bahasa- Rujukan &

  Bahan-bahanSokongan

  Komitmen- Menunjukkan

  kesungguhan

  dan penglibatanpenuh dalamtugasan

  - Berusahamencari bahanrujukan relevandan terkini.

  Refleksi- Menunjukkan

  keupayaanpemikiran

  reflektifmencatatrefleksi dengankaedahpenulisanrefleksi yangbermutu.

 • 5/27/2018 KK Projek - Edu3102- 2013-Pensyarah

  4/17

  INSTITUT PENDI

  PROGRAM IJ

  PER

  IKAN GURU KAMPUS TUN HUS

  BATU PAHAT, JOHOR

  AZAH SARJANA MUDA PERGU

  TUGASAN PROJEK

  SEMESTER 1

  2013

  EMBANGAN KANAK-KANAK

  (EDU 3102)

  EIN ONN

  UAN

 • 5/27/2018 KK Projek - Edu3102- 2013-Pensyarah

  5/17

  INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN HUSSEIN ONNPROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

  TUGASAN PROJEK

  TAJUK PROGRAM :- PISMP NAMA PELAJAR :-

  NAMA KURSUS :- Perkembangan Kanak-kanakKOD KURSUS :- EDU 3102

  SEMESTER :- 1 (Ambilan Januari 2012)- PISMP-PP 2 (SJKT)- PISMP-RBT1(SK)- PISMP-RBT3(SJKT)- PISMP-BI 1 (SK)- PISMP-RBT2(SJKC)- PISMP-BI 2 (SJKC)- PISMP-BC(SK)- PISMP-PP 1 (SJKC)

  TARIKH MULA 18 Mac 2013 TARIKH HANTAR 12 April 2013

  I. Hasil Pembelajaran Kursus :

  1. Menjelaskan fitrah kejadian manusia daripada aspek agama dan biologi.

  2. Menerangkan prinsip-prinsip asas perkembangan kanak-kanak.

  3. Menghuraikan perkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat perkembangan kanak-kanak.

  4. Membuat perkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat perkembangan kanak-kanak

  dengan teori-teori perkembangan yang berkaitan.

  5. Mengaplikasikan teori-teori perkembangan dalam pengajaran dan pembelajaran.

  6. Mengenal pasti kategori dan ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas.

  7. Mempamerkan sifat-sifat bersyukur atas anugerah Tuhan semasa melaksanakan pengajaran

  dan pembelajaran.

  Kerja Kursus ini bagi menilai Hasil Pembelajaran 2, 3 dan 4.

  II. Objektif Projek :

  1. Menerangkan konsep asas dan prinsip-prinsip asas perkembangan kanak-kanak.

  2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak.

  3. Menerangkan peringkat perkembangan bahasa dan kognitif kanak-kanak.

  4. Membuat perkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat perkembangan kanak-kanak

  dengan teori-teori perkembangan yang berkaitan.

 • 5/27/2018 KK Projek - Edu3102- 2013-Pensyarah

  6/17

  III. Tugasan Projek (100%)

  Pendidikan awal yang berkualiti amat penting untuk memastikan kanak-kanak berkembang secara

  menyeluruh. Pengalaman hands-on di sekolah melalui pemerhatian perkembangan kanak-kanak

  akan memberi data yang sebenar untuk pembelajaran pelajar.

  A. Kajian Kes (40%)

  Pilih seorang murid yang berusia antara berumur 4 -12 tahun dan kendalikan satu kajian

  (melalui aktiviti kreatif) untuk menentukan tahap penguasaan kemahiran / perkembangan

  kanak-kanak tersebut berdasarkan SATU daripada bidang yang berikut :

  a) Kognitif dan bahasa

  b) Fizikal

  c) Sosial dan emosi

  Sediakan satu profil murid tersebut dan huraikan tahap perkembangannya dalam bentuk

  laporan bertulis. Jelaskan bagaimana anda menggunakan teori-teori perkembangan kanak-

  kanak untuk memahami murid yang dipilih.

  B. Penulisan Akademik (40%)

  Berdasarkan data yang dikumpulkan di atas, bincangkan sejauh mana faktor pengalaman

  murid di sekolah (penglibatan, pergaulan, dan lain-lain) dan persekitaran keluarga

  mempengaruhi pencapaian akademik murid.

  C. Penulisan Reflektif (20%)

  Anda dikehendaki membuat satu penulisan refleksi. Penulisan refleksi anda perlu

  merangkumi aspek yang berikut :

  a) Pengalaman anda semasa melakukan tugasan ini (proses temu bual, mencari

  maklumat dan lain-lain)

  b) Masalah yang anda hadapi semasa menjalankan tugasan ini mampu meningkatkan

  kefahaman anda tentang perkembangan individu.

  c) Sejauh mana pengalaman anda ketika menjalankan tugasan ini mampu

  meningkatkan kefahaman anda tentang perkembangan individu.

  D. Panduan Pelaksanaan Projek.

  1. Tugasan ini adalah tugasan individu.2. Anda boleh mengumpul data secara kolaboratif.

  3. Format penulisan tugasan adalah seperti yang berikut :

  i. Font Arial

  ii. Saiz huruf 11

  iii. Langkau satu setengah baris

  iv. Rujukan mengikut format APA

  v. Lampiran

  4. Amalan plagiat tidak dibenarkan sama sekali.

  5. Panjang tugasan tidak melebihi 15 muka surat (termasuk persembahan visual danlampiran).

  6. Tugasan ini membawa kewajaran 50%.

 • 5/27/2018 KK Projek - Edu3102- 2013-Pensyarah

  7/17

  E. Tugasan yang baik har

  1. Liputan isi kand

  2. Bukti-bukti, bah

  hendaklah dike

  3. Keseluruhan isi

  sokongan ilmiah

  4. Format dan org

  5. Penulisan akad

  menterjemah m

  F. Kriteria Pentaksiran

  Tugasan akan disemak

  Tugasan disediakan oleh :

  HJ AZLAN BIN LINPenyelaras Kursus EDU 3102(Perkembangan Kanak-kanak)Jabatan Ilmu PendidikanIPGK Tun Hussein Onn

  Disahkan oleh :

  HJ. HAMDAN BIN MAHFOH

  Ketua Jabatan

  Jabatan Ilmu Pendidikan

  IPGK Tun Hussein Onn

  us menunjukkan kriteria yang berikut :

  ngan yang menyeluruh. Konsisten dan terperinc

  an-bahan dan citation yang dapat menyokon

  ukakan.

  dan pengolahan perlu menunjukkan ketulen

  .

  nisasi laporan perlu jelas dan koheren.

  mik harus menunjukkan kefasihan bahasa, kem

  klumat secara kritikal dan analitikal.

  berdasarkan rubrik yang disediakan.

  Disemak oleh :

  HJ MAHAT BIN IBRAHPakar Bidang SME (ILMU P

  Jabatan ILMU PENDIDIKA

  IPGK TUN HUSSEIN ON

  i.

  g hujah-hujah anda

  an hasil kajian dan

  atangan hujah dalam

  IM NDIDIKAN)

 • 5/27/2018 KK Projek - Edu3102- 2013-Pensyarah

  8/17

  TEACHERS TRAINI G INSTITUTE CAMPUS TUN HU

  BATU PAHAT, JOHOR

  ACHELOR OF TEACHING

  PROJECT ASSIGNMENT

  SEMESTER 1

  2013

  CHILD DEVELOPMENT

  (EDU 3102)

  SSEIN ONN

 • 5/27/2018 KK Projek - Edu3102- 2013-Pensyarah

  9/17

  TEACHERS TRAINING INSTITUTE CAMPUS TUN HUSSEIN ONNBACHELOR OF TEACHING

  PROJECT ASSIGNMENT

  PROGRAM TITLE :- PISMP STUDENT NAME :-

  COURSE TITLE :- Child Development

  COURSE CODE :- EDU 3102

  SEMESTER :- 1 (January 2012 Intake)- PISMP-PP 2 (SJKT)- PISMP-RBT1(SK)- PISMP-RBT3(SJKT)- PISMP-BI 1 (SK)- PISMP-RBT2(SJKC)- PISMP-BI 2 (SJKC)- PISMP-BC(SK)- PISMP-PP 1 (SJKC)

  DATE March 18, 2013 SUBMISSION DATE April 12, 2013

  I. Course of Learning Outcomes :

  1. To explain the nature of human beings and biological aspects of religion.

  2. To explain the basic principles of child development.

  3. To elaborate the relationships of the relevant factors that influence the childs development.

  4. To relate the factors that influence the development of children with theories relateddevelopments.

  5. To apply the child development theories in the teaching and learning.

  6. To identify the categories and characteristics of children with special needs.

  7. To reflects the gratitude for gods gift while conducting the teaching and learning process.

  These courses work is to assess the learning outcomes of no. 2, 3 and 4.

  II. Project Objectives:

  1. To explain the basic concepts and fundamental principles of child development.

  2. To explain the factors that influence childs development.

  3. To describe the language and cognitive development of children.

  4. To relate the factors that influences childs development with the related development

  theories.

 • 5/27/2018 KK Projek - Edu3102- 2013-Pensyarah

  10/17

  III. Project assignments (100%)

  The quality of early education is very important to make sure that the child grows as a whole.

  The hand-on experience in schools through observation of a child development will offer the

  real data of students learning development.

  A. Case Study (40%)

  Choose a student between the ages of four -12 years old and carry out a study (through

  creative activities) to decide the level of skills / development of children based on ONE of the

  following areas:

  a) Cognitive and language

  b) Physical

  c) Socials and emotions

  Set up a profile of them and describe the level of the student progress in the form of written

  report. Explain how you use the theories of child development to understand the selected

  student.

  B. Academic Writing (40%)

  Based on the data collected, discuss how far the experience factors in school (involvement,

  interaction, etc.) and the family environment influence the students academic performances.

  C. Reflective Writing (20%)

  You are required to do a written reflection. In your reflection you should include the following

  aspects :

  a) Your experiences while carrying out these tasks ( interview process,information etc. )

  b) The problems that you faced that can improve your understanding of

  personal development.

  c) To what extent your experience while completing these tasks are able to

  improve your understanding about personal development.

  D. Project Implementations Guide:

  1. This project requires you to work individually.

  2. You may work collaboratively to gather data information.

  3. Format for the written task are as follows :

  i. Arial Font

  ii. Font size 11

  iii. 1.5 spacing

  iv. Reference using APA format

  v. Attachment

  4. Plagiarism in any form will not be tolerated.

  5. Assignment length did not exceed 15 pages (including the visual presentation and the

  appendix).

  6. The project weight age is 50%.

 • 5/27/2018 KK Projek - Edu3102- 2013-Pensyarah

  11/17

  E. The good assignment

  1. The coverage of

  2. Evidence, mater

  3. The overall cont

  with supported li

  4. Format and org

  5. The academic

  the language in

  F. The Assignments Ass

  The project assignment

  Prepared by:

  HJ. AZLAN BIN LINCourse Coordinator EDU 3102(Child Development)Department of EducationIPGK Tun Hussein Onn

  Verified by:

  HJ. HAMDAN BIN MAHFOH

  Head of DepartmentDepartment of EducationIPGK Tun Hussein Onn

  should prove the following criteria :

  the content is comprehensive, consistent facts a

  ials and citations to support your arguments, sho

  ents and elaboration should show the originality

  iterature.

  nization of the written report must be clear and c

  ritten report should portray maturity or argument,

  interpreting information critically and analytically.

  ssment

  will be evaluated based on the marking criteria p

  Checked by:

  HJ MAHAT BIN IBRAHISpecialist SME Field (ILMU

  Jabatan ILMU PENDIDIKA

  IPGK TUN HUSSEIN ON

  nd detailed.

  uld be included.

  of scientific findings

  oherent.

  , good expression of

  ovided.

  ENDIDIKAN)

  N

 • 5/27/2018 KK Projek - Edu3102- 2013-Pensyarah

  12/17

  INSTITUT PENDI

  PROGRAM IJ

  RUBRIK PEMARK

  PER

  IKAN GURU KAMPUS TUN HUS

  BATU PAHAT, JOHOR

  AZAH SARJANA MUDA PERGU

  AHAN HOLISTIK UNTUK PENUL

  SEMESTER 1

  2013

  EMBANGAN KANAK-KANAK

  (EDU 3102)

  EIN ONN

  UAN

  ISAN ESEI

 • 5/27/2018 KK Projek - Edu3102- 2013-Pensyarah

  13/17

  RUBRIK PEMARKAHAN HOLISTIK UNTUK PENULISAN ESEI

  ( EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak )

  SKALA WAJARAN(40%)

  KRITERIA

  Amat Cemerlang

  90-10036 -40%

  Liputan dan kandungan

  - Liputan kandungan tepat, relevan dan terperinci- Skop literatur luas dan komprehensif dipilih dan sesuai. Hubung kait

  idea jelas ditunjukkan.

  Kualiti Ulasan/Kupasan- Ulasan/Kupasan kritikal yang sangat baik- Analisis idea dan isu tepat, komprehensif dan lengkap.

  Organisasi

  - Susun atur terbaik, logik dan koheren. Idea dikembangkan secaramenyeluruh dan jelas dengan contoh-contoh sesuai, penerangan danhuraian tambahan.

  Kualiti Sumber- Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi sangat baik.- Mempunyai pelbagai sumber utama dan sekunder.

  Cemerlang

  80 - 8932-35%

  Liputan dan kandungan- Liputan kandungan relevan dan sangat cukup.- Skop literatur yang luas dipilih dan digunakan dengan sesuai.- Perhubungan idea yang jelas.

  Kualiti Ulasan/Kupasan- Ulasan/Kupasan kritikal yang baik.- Analisis idea tepat, dan padat.

  Organisasi- Susun atur baik dengan kesilapan yang sedikit/minimum.- Idea dikembangkan dengan baiknya dan mengandungi fakta ataucontoh yang cukup menyokong hujah.

  Kualiti Sumber- Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi sangat baik dengansedikit kesilapan.

  - Mempunyai pelbagai sumber utama dan sekunder yang lebihdaripada cukup.

 • 5/27/2018 KK Projek - Edu3102- 2013-Pensyarah

  14/17

  Kepujian

  65 - 7926 - 31%

  Liputan dan kandungan- Liputan kandungan relevan dan baik.- Jumlah tinjauan literatur relevan memuaskan .- Perhubungan idea yang jelas.

  Kualiti Ulasan/Kupasan

  - Ulasan/Kupasan kritikal agak baik.- Analisis idea agak tepat dan mendalam.

  Organisasi- Susun atur agak baik dengan beberapa kesilapan.- Idea dikembangkan dengan agak baik dan mengandungi fakta ataucontoh yang agak cukup.

  Kualiti Sumber- Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi baik.- Mempunyai pelbagai sumber utama dan sekunder yang mencukupi.

  Lulus

  50 - 6420 - 25%

  Liputan dan kandungan- Liputan kandungan cukup dan relevan.- Hanya bilangan kecil literatur dipilih dan digunakan.- Sebahagian perhubungan idea yang jelas.

  Kualiti Ulasan/Kupasan

  - Ulasan/Kupasan kritikal cukup.- Analisis idea cukup.

  Organisasi- Susun atur memuaskan dengan beberapa kesilapan signifikan.- Beberapa idea dikembangkan dengan sokongan fakta/contoh-contoh.

  Kualiti Sumber- Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi agak baik denganbeberapa kesilapan.

  - Mempunyai bilangan bahan sumber yang tidak mencukupi.

  Gagal

  0 - 4 9Kurang 20%

  Liputan dan kandungan

  - Liputan kandungan tidak cukup dan tidak relevan.- Perhubungan idea tidak jelas.

  Kualiti Ulasan/Kupasan

  - Sedikit atau tiada ulasan/kupasan kritikal.- Analisis idea cukup.

  Organisasi- Susun atur memuaskan dengan beberapa kesilapan signifikan.- Beberapa idea dikembangkan dengan sokongan fakta/contoh-contoh.

  Kualiti Sumber- Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi lemah.- Kekurangan bahan sumber utama dan sekunder.

 • 5/27/2018 KK Projek - Edu3102- 2013-Pensyarah

  15/17

  BORANG MARKAH KERJA KURSUS

  PROGRAM : PISMP SEMESTER : 1 (AMB. JAN 2013) TAHUN : 2013

  NAMA PENSYARAH : JABATAN :

  KURSUS : PERKEMBANGAN KANAK-KANAK KOD : EDU 3102 KREDIT : 3 (3+0)

  Bil Nama No. KP Angka

  Giliran

  Kriteria Penilaian Markah

  SebelumModerasi

  Markah

  SelepasModerasi

  GredKandungan(40%)

  Kupasan(30%)

  Organisasi(20%)

  Sumber(10%)

  Tulis/catat aspek yang dinilai dalam kerja kursus

  Disediakan oleh Pensyarah :

  Tandatangan :Nama : ( )

  Tarikh :

  Disemak oleh KJA :

  Tandatangan :Nama : ( )

  Tarikh :

  LAM-PT-06-01

  Jun 2012

 • 5/27/2018 KK Projek - Edu3102- 2013-Pensyarah

  16/17

  BORANG MODERASI

  IPGK : Tun Hussein Onn, Batu Pahat

  Nama Kursus/Mata Pelajaran : Perkembangan Kanak-kanak

  Kod Kursus/Mata Pelajaran : EDU 3102

  Program : PISMP Semester/Peringkat : 1 (satu)

  Bil Angka Giliran

  (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

  MarkahPemeriksa

  Markah

  ModerasiPusingan 1

  Perbezaan

  markah(b) (a)

  MarkahModerasi

  Pusingan 2(Jika Perlu)

  Perbezaan

  Markah(d) (a)

  MarkahPenyelarasanAntara (c) dan

  (e)

  MarkahAkhir

  (a) atau (a+f)atau (a-f)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  *Diperlukan jika beza markah antara (b) dan (a) > 5

  Markah Penyelarasan Keseluruhan Pengesahan Ketua Pemeriksa

  Kumpulan Markah -/+ Tandatangan

  Cemerlang (80-100) -7

  Kepujian (65-79) -7 Nama

  Lulus (50-64) -

  Gagal (kurang daripada 50) Tarikh

  LAM-PT-06-02

  Jun 2012

 • 5/27/2018 KK Projek - Edu3102- 2013-Pensyarah

  17/17

  EDU 3102

  PerkembanganKanak-kanak.

  PISMP Sem -1 (Jan-Mei 2013)

  NamaPensyarah

  Bil NamaPensyarah Kelas

  1. En. Azlan bin Lin (0197779327)

  (Penyelaras Subjek)

  S1-PISMP-PP 2 (SJKT)

  S1-PISMP-RBT1(SK)

  2. Pn Noor Aziza binti Anuar S1-PISMP-RBT3(SJKT)

  3. Pn Hjh Norasikin binti Ismail (BI) S1-PISMP-BI 1 (SK)

  4. Pn Haslina binti Muhamad S1-PISMP-RBT2(SJKC)

  5. Cik Kan Fong Kuen (BI) S1-PISMP-BI 2 (SJKC)6. Dr Ong Chiek Pin S1-PISMP-BC(SK)

  7. Dr Tey Kien Huat S1-PISMP-PP 1 (SJKC)