KITE SERIES - sinclair- .Když Wi-Fi modul klimatizace přejde do režimu konfigurace připojení

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KITE SERIES - sinclair- .Když Wi-Fi modul klimatizace přejde do režimu konfigurace připojení

CZ

KITE SERIES

APLIKACE WIFI SMART

NVOD K OBSLUZE

Peklad pvodnho nvodu k obsluze.

CHYTR KLIMATIZACE SMART AC

NVOD K POUIT

OBSAH 1 PROHLEN O SHOD .................................................. 1

2 SPECIFIKACE ................................................................... 1

3 UPOZORNN ................................................................... 1

4 TECHNICK EEN ........................................................ 2

5 PROVOZN POKYNY ........................................................ 4

6 POUIT APLIKACE ........................................................ 11

7 SPECILN FUNKCE ....................................................... 13

1

1 PROHLEN O SHOD

Tmto prohlaujeme, e toto klimatizan zazen je ve shod se zkladnmi poadavky a dalmi pslunmi ustanovenmi smrnice 1999/5/EC. Prohlen o shod me bt konzultovno s obchodnm zstupcem.

2 SPECIFIKACE

Model: OSK102 Standard Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n Typ antny: Extern vesmrov antna Frekvence: Wi-Fi psmo 2,4 GHz Maximln vyslac vkon: 15 dBm max. Rozmry: 55 24 8 mm Provozn teplota: 0~45 C Provozn vlhkost: 10~85 % Napjen: DC 5 V, 300 mA

3 UPOZORNN

Pouiteln systm: iOS, Android. (Doporueno: iOS 7.0 nebo vy, Android 4.0 nebo vy) Dal pouiteln zazen mete najt na webovch strnkch vrobce.

Odvoln: Vzhledem k tomu, e pi pouit aplikace mohou nastat zvltn situace, vslovn prohlaujeme nsledujc: Ne vechna zazen se systmy Android a iOS jsou kompatibiln s touto aplikac. Neponeseme dnou odpovdnost za jakkoli problmy, kter vzniknou kvli nekompatibilit se zabezpeovacmi technologiemi Wi-Fi adaptru SMART KIT.

Wi-Fi adaptr podporuje pouze ifrovn WPA-PSK/WPA2-PSK nebo nezabezpeen penos. Doporuuje se pouvat ifrovn WPA-PSK/WPA2-PSK.

2

Dal prohlen

Pro dobr naskenovn QR kdu mus mt fotoapart smartphonu rozlien minimln 5 megapixel.

Kvli rznm situacm v potaov sti me nkdy dojt k pekroen doby odezvy pro konfiguraci sovho pipojen. V takovm ppad je zapoteb konfiguraci sovho pipojen zopakovat.

4 TECHNICK EEN

1. Reim ovldn pes domc Wi-Fi router

Pro tento reim je zapoteb Wi-Fi router (smrova), smartphone (nebo tablet) a klimatizan zazen s bezdrtovm pipojenm k Wi-Fi routeru.

1) Smartphone

2) Chytr klimatizan zazen

3) Wi-Fi router

3

2. Instalace Wi-Fi adaptru

1. Sejmte ochrann kryt Wi-Fi adaptru.

2. Otevete pedn panel a zasute Wi-Fi adaptr do vyhrazenho portu.

3. Nalepte QR kd, dodvan spolu s Wi-Fi adaptrem SMART KIT, na bon stranu klimatizanho zazen tak, aby se dal dobe naskenovat mobilnm telefonem.

Zasunout

4

5 PROVOZN POKYNY

1. Instalace aplikace

1. Uivatel iPhonu: Naskenujte QR kd nebo vstupte do App Store, vyhledejte aplikaci NetHome Plus a sthnte si ji.

2. Uivatel telefon s Androidem: Naskenujte QR kd nebo vstupte do Google Play, vyhledejte aplikaci NetHome Plus a sthnte si ji.

2. Nastaven vchoz konfigurace Wi-Fi pipojen

Pi prvnm pouit Wi-Fi ovldn je zapoteb nastavit klimatizan zazen do reimu konfigurace pipojen k Wi-Fi sti. Postup zahrnuje nsledujc kroky:

1. Stisknte 7 tlatko LED, DO NOT DISTURB nebo (zvis na pouitm dlkovm ovladai). Klimatizan zazen pejde do reimu AP. Pokud se to nepoda, odpojte klimatizan zazen od napjen, po chvli je znovu pipojte a bhem 3 minut to zkuste znovu.

2. Kdy se na displeji klimatizanho zazen zobraz AP, znamen to, e Wi-Fi modul klimatizace peel do reimu konfigurace pipojen k Wi-Fi sti.

3. Kdy Wi-Fi modul klimatizace pejde do reimu konfigurace pipojen k Wi-Fi sti, ned se klimatizace ovldat dlkovm ovladaem. Je teba pokat 35 minut nebo a klimatizace ukon reim konfigurace pipojen k Wi-Fi sti. Pak je zase mon normln ovldat klimatizaci dlkovm ovladaem.

4. Pokud v reimu konfigurace pipojen k Wi-Fi sti nen provedeno dn nastaven, klimatizace tento reim po 8 minutch automaticky ukon a pak me uivatel klimatizaci zase normln ovldat.

5

3. Registrace uivatele a konfigurace st

Pi registraci zkontrolujte, e jsou v mobiln telefon i klimatizan zazen pipojeny k internetu.

1. Kliknte na Create Account (Vytvoit et).

2. Zadejte svoji e-mailovou adresu a heslo pro pstup k tu a pak klepnte na Registration (Registrace).

6

Konfigurace st na zazen s Androidem

3. Stisknte + Add Device (Pidat zazen).

4. Naskenujte QR kd na zazen.

7

5. Vyberte svoji domc Wi-Fi s, napklad My Home (obrzek je jen na ukzku).

6. Zadejte heslo pro pstup do va Wi-Fi st a kliknte na OK.

7. Kdy je konfigurace spn, objev se zazen v seznamu.

8

Konfigurace st na zazen s iOS

3. Stisknte + Add Device (Pidat zazen).

4. Naskenujte QR kd.

9

5. Vrate se do nastaven iPhonu, klepnte na WIFI a vyberte net_ac_XXXX.

6. Zadejte vchoz heslo: 12345678 a klepnte na Join in (Pipojit).

7. Vrate se do aplikace a klepnte na Next (Dal).

8. Vyberte svoji domc Wi-Fi s, napklad My Home (obrzek je jen na ukzku).

9. Zadejte heslo pro pstup do va Wi-Fi st a klepnte na OK.

10

10. Kdy je konfigurace spn, objev se zazen v seznamu.

POZNMKA: Po dokonen konfigurace sovho pipojen zobraz aplikace na displeji informaci o spnm pipojen. Kvli nepznivm podmnkm internetovho pipojen se me stt, e se stav zazen bude stle zobrazovat jako offline (odpojeno). Pokud nastane tato situace, vypnte napjen klimatizanho zazen a pak ho znovu zapnte. Po nkolika minutch je zapoteb provst gesto pull-refresh (aktualizovat seznam petaenm prstem), abyste zkontrolovali, e se stav zazen zmnil na online.

11

6 POUIT APLIKACE

Ped pouitm aplikace zkontrolujte, e jsou v mobiln telefon i klimatizan zazen pipojeny k internetu. Postupujte podle nsledujcch krok:

1. Zadejte adresu a heslo pro pstup k tu a klepnte na Sign in (Pihlsit).

2. Vyberte poadovan klimatizan zazen, abyste peli do hlavnho ovldacho rozhran.

12

3. Tmto zpsobem je mon ovldat zapnut/vypnut klimatizace, reim provozu, teplotu, rychlost ventiltoru atd.

POZNMKA: V aplikaci nejsou dostupn vechny funkce klimatizanho zazen. Vce informac najdete v nvodu k obsluze.

13

7 SPECILN FUNKCE

Mezi speciln funkce pat: Timer on (Naasovan zapnut), Timer off (Naasovan vypnut), 8C Heat (Topen na 8 C), Sleep (Spnek), Energy (Energie) a Check (Kontrola stavu).

Timer on / Timer off (Naasovan zapnut/vypnut)

Umouje nastavit zapnn a vypnn klimatizanho zazen v uritm ase v jednotlivch dne tdne. Uivatel me nastavit tak cyklick opakovn, aby klimatizan zazen pracovalo podle zadanho asovho rozvrhu kad tden.

14

15

8C Heat (Topen 8 C)

Uivatel me jednm klepnutm nechat klimatizan zazen pracovat v reimu Topen 8 C. Tato funkce zabrn pokozen vybaven domcnosti mrazem, kdy obyvatel domu v zim nkam odjedou a chtj uetit za topen.

16

Sleep (Spnek)

Uivatel si me nastavit vlastn prbh poadovan teploty v dob spnku tak, jak mu to vyhovuje.

17

Check (Kontrola stavu)

Touto funkc se d snadno zjistit provozn stav klimatizanho zazen. Po proveden kontroly je mon zobrazit normln poloky, abnormln poloky a podrobn informace.

18

19

UPOZORNN:

Toto zazen je v souladu s st 15 pedpis FCC a RSS 210 Industry & Science Canada. Provoz je podmnn splnnm dvou nsledujcch podmnek: (1) zazen nesm zpsobovat kodliv ruen a (2) zazen mus akceptovat jakkoli pijat ruen, vetn ruen, kter me zpsobit nedouc provoz.

Pouvejte zazen pouze v souladu s dodanmi pokyny. Toto zazen vyhovuje limitm FCC a IC pro dvky zen stanoven pro bn prosted. Aby se zabrnilo monmu pekroen limit IC a FCC pro dvky elektromagnetickho zen, nesm bt vzdlenost lovka od antny bhem normlnho provozu men ne 20 cm.

Zmny nebo pravy, kter nejsou vslovn schvleny stranou odpovdnou za shodu s pslunmi pedpisy, mohou vst ke ztrt oprvnn uivatele k provozovn zazen.

ZPTN ODBR ELEKTROODPADU

Uveden symbol na vrobku nebo v prvodn dokumentaci znamen, e pouit elektrick nebo elektronick vrobky nesm bt likvidovny spolen s komunlnm odpadem. Za elem sprvn likvidace vrobku jej odevzdejte na urench sbrnch mstech, kde budou pijata zdarma. Sprvnou likvidac tohoto produktu pomete zachovat cenn prodn zdroje a napomhte prevenci potencilnch negativnch dopad na ivotn prosted a lidsk zdrav, co by mohly bt dsledky nesprvn likvidace odpad. Dal podrobnosti si vydejte od mstnho adu nebo nejbliho sbrnho msta.

INFORMACE O CHLADICM PROSTEDKU

Toto zazen obsahuje fluorovan sklenkov plyny zahrnut v Kjtskm protokolu. drba a likvidace mus bt provedena kvalifikovanm personlem. Typ chladicho prostedku: R410A Sloen chladicho prostedku R410A: (50% HFC-32, 50% HFC-125) Mnostv chladicho prostedku: viz pstrojov ttek. Hodnota GWP: 2088 GWP = Global Warming Potential (potencil globlnho oteplovn) V ppad problm s kvalitou nebo jinch kontaktujte prosm mstnho prodejce nebo autorizovan servisn stedisko. Tsov voln - telefonn slo: 112

VROBCE

SINCLAIR CORPORATION Ltd. 1-4 Argyll St. London W1F 7LD Great Britain www.sinclair-world.com Zazen bylo vyrobeno v n (Made in China).

ZSTUPCE, SERVISN PODPORA

Centrla NEPA spol. s r.o. Purkyova 45 612 00 Brno esk republika Tel.: +420 541 590 140 Tel. servis: +420 541 590 150 Fax: +420 541 590 124 Fax. servis: +420 541 590 153 Bezplatn infolinka: +420 800 100 285 www.sinclair-solutions.com Obchod: info@sinclair-solutions.com Servis: servis@nepa.cz Objednvky: brno-faktur