Kitab Tauhid Mama Amilin (Abdul Jabbar)

  • View
    6.498

  • Download
    223

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KITAB TAUHID MAMA AMILIN (ABDUL JABBAR)

Text of Kitab Tauhid Mama Amilin (Abdul Jabbar)

KITAB TAOHIDH. AMILIN ABDUL JABBARPanerbit Teu acan aya Cover Desaen Iwa Kartiwa

Cetakan ka I, Januari 2010 (Muharam 1431)

Hak Cipta Kangungan Alloh Taala http://kumpulanebookislamgratis.blogspot.com/

Laesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.

Kitab Taohid

1

CARIOS PANGATEUR Assalamualaikum War. Wab Dzat Alloh Taala hanteu tiasa ku urang di contokeun jeung sifat-sifat mahlukna kusabab sakabeh sifat-sifat eta ciptaan nana sareng kagungan nana ku kitu teu aya perkara naon bae atawa misil naon bae anu bisa nyaruan atawa ngamisilkeun sabab sakabeh perkara eta mahlukna (ciptaan nana). Alloh atos ngadawuh dina Al Quran dina surat Asy Syuraa ayat 11

Laesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge. Kumargi kitu sakur anu manganut Islam kudu toat ka Dzat Alloh Taala didawuhkeun dina surat Al Baqarah ayat Wabudulloha Walatusriku Bihi Saean Jeung maraneh kabeh ulah nyarieun babandingannana anu nyarupakeun ka Dzat Anjeuna saperkara oge. Deui didawuhkeun dina surat An Nahl ayat 74

Fala tadhribu lillahi amsyala innalloha yalamu wa antum latulamun Mangka poma ulah nyarieun misil maraneh kabeh ka Dzat Alloh karana saenyana ari Alloh eta anu uninga jeung ari maraneh kabeh hanteu nyaraho. Atuh kumaha pibisaeun nyieun misil atawa conto kana perkara anu hanteu nyaho ?... kumargi kitu boh itikod, boh ucapan, boh kalakuan sareng seueur keneh anu matak jadi musyrik. Ieu mah sakadar panggeuing atawa paringatan ka jalma-jalma anu ngamaksud ninggalkeun perkara anu matak jadi kamusyrikan ka Dzat Alloh Taala. Karana ari musyrik eta parantos didawuhkeun dina surat An Nisa ayat 48 :

Innalloha la yaqfiru an yusyroka bihi wa yaqfiruma duna dalika liman yasau wa man yusrik billahi faqodiftaro isyma adhima Saenyana Alloh Taala moal ngahampura kanu sok nyieun conto-conto nyarupakeun ka Dzat Anjeuna jeung baris ngahampura kanu salian tiperkara anu kitu mah kasaha baeLaesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.

Kitab Taohid

2

anu dikersakeun jeung sing saha anu sok nyonto-nyontokeun nyasamaan ka Alloh Taala mangka nyata migawe dosa anu kacida gedena. Anu Nyusun Iwa Kartiwa Mukadimah Audzubillahiminas syaitonirrozim

Ari satiap jalma anu iman jeung Islam dina pamadeganana estu sok mayunkeun kayakinan, moal kersa udar tina hal anu alus komo ieu masalah hirup ku melip dialam dunya seueur halangan rintangan, ujian cobaan silih gunta ganti lamun pikeun jalma anu iman tur Taohid ka Alloh SWT moal gimbir sanajan peurih atina, sanajan loba benturan saba pikeun jalma anu iman bisa tahan bantingan ku margi apal perlindungan, sadayana kagungan Alloh jeung tetep tara leupas tina aturan Alloh SWT. Koncina nyaeta kalimah Taohid Audzu billahi minas syaetonir rozim hartosna abdi nyalindung ka Alloh SWT tina panggoda syetan anu ngarajam Datang pertarosan nyalindung ka Alloh teh kana naonana ? nyalindung ka Alloh SWT nyaeta nyalindung kana rahmatna, aturana tegesna kana pertulunganana. Maksuna sanajan loba anu ngahina, moyok, mitnah, eta panghina teh henteu matak jadi kanyeunyeurian sanajan nyeurimah aya da manusa bisaa, tapi hanteu teras terasan nyeuri sabab apal resepna Qul qullu min indillah hartosna Ucapkeun sakabeh-kabeh ti Alloh nu Alloh Jalma anu bisa nyalindung nyaeta jalma anu sadar sabab dimana aya panyaci, panghina, ngaledek moyok tara dilawan saruana sabab ngarti eta teh sabenerna nu mitnah, moyok, jeung sabangsana geuning sacara hanteu langsung nanyakeun kana jiwa urang saha pangeran Anjeun Man Robbuka mun di hina di poyok ngajawab Alloh SWT pasti moal saruana komo hayang males kanyeuri kunu leuwih nyeuri. Jadi jalma Iman jeung Islam jiwana di pake nyalindung kana Aturan Alloh Taala. Dimana loba jalma anu aral pedah ku panghina moyok panyaci eta teh jalma anu ngaku pangeran Alloh SWT mung sabatas dina omongannana wungkul. Atuh moal bisa ngajawab pertanyaan tadi saha pangeran Anjeun mun ngahina dilawan ngahina deui, aya anu moyok dilawan ku poyokan deui berarti pangeran teh dendam lain Alloh. Urang nyalindung ka Alloh sing apal jawaban datang hujan geus sayogi payung, datang panas geus sayogi payung, bisa ngiuhan tina perkara anu hanteu di pikaharep ku urang jeung cocok aturan. Minangka ka hujan, panas, teh ujian ti Alloh mun teu bisa ngajawab berarti kahujanan, kapanasan, oh jadi baturna syetan sabab teu bisa nyalindung. Alloh Taala ngadawuh dina surat An Nahl ayat 98 :

Faida korotal Qurana fastaid billahi minas syaetoni rozim Hartosna mangka dimana rek maca Quran keur maca quran atawa geus maca quran manka prak geura nyalindung ka Alloh tina panggoda Syetan anu ngarajam Kitab Taohid 3

Laesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.

Dimana jalma anu bisa taudz pasti di gerak jeung lampah katut lisannana teu lepas dina aturan Alloh jeung pedoman hirupna Al-Quran. Ciri-ciri jalma anu Taudz bisa di nyatakeun : 1. Tekadna panceug, sabab indit tina kapastian dirina anu nyalindung, ciri teu sanggup lepas tina undang-undang ka imanan jeung ka islaman. 2. Ucapannana pertela, sababna kaluar eta lisan tina hasil ka panceugan dirina anu teu lepas tina panyalindungan rohmat sareng pertulungan Alloh SWT. 3. lampahna nyata, sabab kabuktian yen ku lampah cocok jeung aturan meningka bukti tina ka taohidan, lepas tina pangajakna syetan anu ngarajam.

Hartosna Saestuna syetan moal aya tangan pangawasa ka jalma anu iman jeung tawakal ka pangerana anu mawi teutp panceug jadi jalma anu bisa taudz

Bissmillahirrohmanirrohim Alhamdulillah assolatu wassalamu ala syayidina muhammadin wa alla ali wasobihi ajmain ama badu. Ari kalimah Al bassmallah anu di serat jadi ngawitan upami bade didamel terutama bade ibadah atawa bade ngajalankeun amal hade. Margi Al Quran anu dibagi jadi tilu puluh (30 juz) eusina aya saratus opat welas (114 serat) anu jumlahna ayatna genep rebu genep ratus genep puluh genep (6666 ayat), ari sadaya kalimahna aya tujuh puluh tujuh rebu salapan ratus tilu puluh opat (77934 kalimah) eta kabeh wahyu Alloh Taala anu diturunkeun ka kanjeng Nabi Muhammad Saw saperti : Jabur, Taurat, Injil nyaeta wahyu anu parantos di turunkeun ka para nabi-nabi anu ti heula di wahyukeun deui ka kanjeng Nabi Muhammad Saw nyaeta Al-Quran. Lamun di ringkeskeun hakekatna eta Al-Quran jadi sasurat nyaeta surat Alfatihah anu ayatna aya tujuh ayat. Eta anu tujuh ayat teh diringkeskeun deui hakekatna jadi saayat nyaeta kalimah Al-Bassmallah, ari ringkesna atawa hakekatna kalimah basmallah teh nyaeta titik Ba. Eta kalimah kumarga titik ba tea jadi wahyu Al-quran dina bakalna mah dilungsurkeun ka kanjeng nabi Muhammad Saw teu sakaligus, ngan dohirna jadi hidayah, dina jaman dua puluh tilu taun ditungtut numutkeun kaperyogiannana. Ari titik ba teh nyaeta Bariul Baroya tegesna kumpulna kholik jeung mahluk, sundana mah kumpulna nu ngajadikeun jeung nu di jadikeun. Kenging di contokeun saperti manusa (mahluk) anu di mulyakeun Alloh taala nyaeta elmu jeung akal sarua dibisakeun cumarita tur disina ngagawean kaayaan alam dunya, anu matak di aherat aya surga jeung naraka pikeun manusa, ceuk kateranganana oge : Al insanu sirri waana siruna hartosna Ari manusia rusiah Kami ari Kami rusiah manusa nyaeta anu ngadawuhkeun ku Alloh taala, kumargi titik ba aya dina kalimah Bassmallah, ari Bassmalah hakekatna jadi sajilid nyaeta Al quran ari Al quran eta pituduh pokona anggaran dasar agama islam. Ana kitu kalimah bassmallah teh upama walungan lir ibarat sirahna jadi lamun anu diajar agama islamna, diajar heula ngahartikeun kalimah bassmallah eta lir ibarat anu ngungsi walungan tina sirahna ka hilirkeun tangtu moal sasab. Kitab Taohid 4Laesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.

Tapi lamun anu diajar agama islam hanteu ngahartikeun heula kalimah Bassmallah eta lir ibarat anu nyungsi walungan ti hilir ka girangkeun eta tangtu kana sasabna lamun nyungsi sirahna teh. Margi pirang-pirang walungan anu ngamuara kana eta walungan teh anu di papay tea susah nepina kana sirahna lamun urang henteu aya nu nuduhkeun mah. Nya kitu deui lamun terjemahan kalimah Al Bassmallah jadi jembatan elmu Usuludin. Barang elmu Usuludin eta fardu aen, anu wajib dikanyahokeun ku sakur anu manganut agama islam, nyaeta anu bade ngalakonan ibadah (kumawula) kana parentah Alloh Taala, cara ceuk keterangan : Lianal asla walusasa huwa marifatul mabud koblal ibadah karana saenyana dapuranana jeung dadasaranna agama eta kudu ngarti kanu dikawulaan samemeh kumawula Deui ceuk keterangan : Awaludin marifatullohi Mimitina agama eta kudu ngarti heula ka Alloh Taala nyaeta ngarti ku akal jeung faham Keterangannana : Aklu nurun pilkolbi yupariku baenal hakki wal batili ari akal eta cahaya dina leubeting ati anu sok bisa misahkeun antara hak jeung batal (bener jeung salah). Tapi sanajan geus kaharti ku akal oge kudu tetela pisan benerna Ceuk keterangan : Awwalu wajibin alal insani marifatullahi bistikon ari mimiti wajib ka manusa anu geus islam kudu ngarti heula ka pangeran kalawan yakin, ari geus yakin eta tetela Aya keterangan pituduh wahyu Alloh Taala anu kaunggel dina Al Quran nu sundana : Barang ari mimitina pikeun Taohid ka Alloh Taala nyaeta kudu ngarti heula eusina kalimah Al Bassmallah, margina dina eta kalimah teh aya jenengan-jenengan tina sawarehna jenengan Dzat Alloh Taala. Ari anu di ngaranan kalimah Al Bassmallah teh nyaeta kalimah Bismillahirohmanirohim, anu asalna tina lafazd : Bi Ismin, Alloh, Arrohmanu jeung Arrohimi. Bi ismin sundana kalawan nyebat jenengan atawa dengan nama nyaeta jenenganana teh lafazd Alloh. Lapad Arrohmani jeung lapad Arrohimi nyaeta jenengan-jenengan tea ceuk arab mah Asma. Barang anu kagungan eta jenengan mah nyae