Kitab Tauhid Mama Amilin (Abdul Jabbar)

  • Published on
    16-Jun-2015

  • View
    5.853

  • Download
    106

DESCRIPTION

KITAB TAUHID MAMA AMILIN (ABDUL JABBAR)

Transcript

KITAB TAOHIDH. AMILIN ABDUL JABBARPanerbit Teu acan aya Cover Desaen Iwa KartiwaCetakan ka I, Januari 2010 (Muharam 1431)Hak Cipta Kangungan Alloh Taala http://kumpulanebookislamgratis.blogspot.com/Laesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.Kitab Taohid1CARIOS PANGATEUR Assalamualaikum War. Wab Dzat Alloh Taala hanteu tiasa ku urang di contokeun jeung sifat-sifat mahlukna kusabab sakabeh sifat-sifat eta ciptaan nana sareng kagungan nana ku kitu teu aya perkara naon bae atawa misil naon bae anu bisa nyaruan atawa ngamisilkeun sabab sakabeh perkara eta mahlukna (ciptaan nana). Alloh atos ngadawuh dina Al Quran dina surat Asy Syuraa ayat 11Laesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge. Kumargi kitu sakur anu manganut Islam kudu toat ka Dzat Alloh Taala didawuhkeun dina surat Al Baqarah ayat Wabudulloha Walatusriku Bihi Saean Jeung maraneh kabeh ulah nyarieun babandingannana anu nyarupakeun ka Dzat Anjeuna saperkara oge. Deui didawuhkeun dina surat An Nahl ayat 74 Fala tadhribu lillahi amsyala innalloha yalamu wa antum latulamun Mangka poma ulah nyarieun misil maraneh kabeh ka Dzat Alloh karana saenyana ari Alloh eta anu uninga jeung ari maraneh kabeh hanteu nyaraho. Atuh kumaha pibisaeun nyieun misil atawa conto kana perkara anu hanteu nyaho ?... kumargi kitu boh itikod, boh ucapan, boh kalakuan sareng seueur keneh anu matak jadi musyrik. Ieu mah sakadar panggeuing atawa paringatan ka jalma-jalma anu ngamaksud ninggalkeun perkara anu matak jadi kamusyrikan ka Dzat Alloh Taala. Karana ari musyrik eta parantos didawuhkeun dina surat An Nisa ayat 48 : Innalloha la yaqfiru an yusyroka bihi wa yaqfiruma duna dalika liman yasau wa man yusrik billahi faqodiftaro isyma adhima Saenyana Alloh Taala moal ngahampura kanu sok nyieun conto-conto nyarupakeun ka Dzat Anjeuna jeung baris ngahampura kanu salian tiperkara anu kitu mah kasaha baeLaesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.Kitab Taohid2anu dikersakeun jeung sing saha anu sok nyonto-nyontokeun nyasamaan ka Alloh Taala mangka nyata migawe dosa anu kacida gedena. Anu Nyusun Iwa Kartiwa Mukadimah Audzubillahiminas syaitonirrozimAri satiap jalma anu iman jeung Islam dina pamadeganana estu sok mayunkeun kayakinan, moal kersa udar tina hal anu alus komo ieu masalah hirup ku melip dialam dunya seueur halangan rintangan, ujian cobaan silih gunta ganti lamun pikeun jalma anu iman tur Taohid ka Alloh SWT moal gimbir sanajan peurih atina, sanajan loba benturan saba pikeun jalma anu iman bisa tahan bantingan ku margi apal perlindungan, sadayana kagungan Alloh jeung tetep tara leupas tina aturan Alloh SWT. Koncina nyaeta kalimah Taohid Audzu billahi minas syaetonir rozim hartosna abdi nyalindung ka Alloh SWT tina panggoda syetan anu ngarajam Datang pertarosan nyalindung ka Alloh teh kana naonana ? nyalindung ka Alloh SWT nyaeta nyalindung kana rahmatna, aturana tegesna kana pertulunganana. Maksuna sanajan loba anu ngahina, moyok, mitnah, eta panghina teh henteu matak jadi kanyeunyeurian sanajan nyeurimah aya da manusa bisaa, tapi hanteu teras terasan nyeuri sabab apal resepna Qul qullu min indillah hartosna Ucapkeun sakabeh-kabeh ti Alloh nu Alloh Jalma anu bisa nyalindung nyaeta jalma anu sadar sabab dimana aya panyaci, panghina, ngaledek moyok tara dilawan saruana sabab ngarti eta teh sabenerna nu mitnah, moyok, jeung sabangsana geuning sacara hanteu langsung nanyakeun kana jiwa urang saha pangeran Anjeun Man Robbuka mun di hina di poyok ngajawab Alloh SWT pasti moal saruana komo hayang males kanyeuri kunu leuwih nyeuri. Jadi jalma Iman jeung Islam jiwana di pake nyalindung kana Aturan Alloh Taala. Dimana loba jalma anu aral pedah ku panghina moyok panyaci eta teh jalma anu ngaku pangeran Alloh SWT mung sabatas dina omongannana wungkul. Atuh moal bisa ngajawab pertanyaan tadi saha pangeran Anjeun mun ngahina dilawan ngahina deui, aya anu moyok dilawan ku poyokan deui berarti pangeran teh dendam lain Alloh. Urang nyalindung ka Alloh sing apal jawaban datang hujan geus sayogi payung, datang panas geus sayogi payung, bisa ngiuhan tina perkara anu hanteu di pikaharep ku urang jeung cocok aturan. Minangka ka hujan, panas, teh ujian ti Alloh mun teu bisa ngajawab berarti kahujanan, kapanasan, oh jadi baturna syetan sabab teu bisa nyalindung. Alloh Taala ngadawuh dina surat An Nahl ayat 98 : Faida korotal Qurana fastaid billahi minas syaetoni rozim Hartosna mangka dimana rek maca Quran keur maca quran atawa geus maca quran manka prak geura nyalindung ka Alloh tina panggoda Syetan anu ngarajam Kitab Taohid 3Laesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.Dimana jalma anu bisa taudz pasti di gerak jeung lampah katut lisannana teu lepas dina aturan Alloh jeung pedoman hirupna Al-Quran. Ciri-ciri jalma anu Taudz bisa di nyatakeun : 1. Tekadna panceug, sabab indit tina kapastian dirina anu nyalindung, ciri teu sanggup lepas tina undang-undang ka imanan jeung ka islaman. 2. Ucapannana pertela, sababna kaluar eta lisan tina hasil ka panceugan dirina anu teu lepas tina panyalindungan rohmat sareng pertulungan Alloh SWT. 3. lampahna nyata, sabab kabuktian yen ku lampah cocok jeung aturan meningka bukti tina ka taohidan, lepas tina pangajakna syetan anu ngarajam. Hartosna Saestuna syetan moal aya tangan pangawasa ka jalma anu iman jeung tawakal ka pangerana anu mawi teutp panceug jadi jalma anu bisa taudzBissmillahirrohmanirrohim Alhamdulillah assolatu wassalamu ala syayidina muhammadin wa alla ali wasobihi ajmain ama badu. Ari kalimah Al bassmallah anu di serat jadi ngawitan upami bade didamel terutama bade ibadah atawa bade ngajalankeun amal hade. Margi Al Quran anu dibagi jadi tilu puluh (30 juz) eusina aya saratus opat welas (114 serat) anu jumlahna ayatna genep rebu genep ratus genep puluh genep (6666 ayat), ari sadaya kalimahna aya tujuh puluh tujuh rebu salapan ratus tilu puluh opat (77934 kalimah) eta kabeh wahyu Alloh Taala anu diturunkeun ka kanjeng Nabi Muhammad Saw saperti : Jabur, Taurat, Injil nyaeta wahyu anu parantos di turunkeun ka para nabi-nabi anu ti heula di wahyukeun deui ka kanjeng Nabi Muhammad Saw nyaeta Al-Quran. Lamun di ringkeskeun hakekatna eta Al-Quran jadi sasurat nyaeta surat Alfatihah anu ayatna aya tujuh ayat. Eta anu tujuh ayat teh diringkeskeun deui hakekatna jadi saayat nyaeta kalimah Al-Bassmallah, ari ringkesna atawa hakekatna kalimah basmallah teh nyaeta titik Ba. Eta kalimah kumarga titik ba tea jadi wahyu Al-quran dina bakalna mah dilungsurkeun ka kanjeng nabi Muhammad Saw teu sakaligus, ngan dohirna jadi hidayah, dina jaman dua puluh tilu taun ditungtut numutkeun kaperyogiannana. Ari titik ba teh nyaeta Bariul Baroya tegesna kumpulna kholik jeung mahluk, sundana mah kumpulna nu ngajadikeun jeung nu di jadikeun. Kenging di contokeun saperti manusa (mahluk) anu di mulyakeun Alloh taala nyaeta elmu jeung akal sarua dibisakeun cumarita tur disina ngagawean kaayaan alam dunya, anu matak di aherat aya surga jeung naraka pikeun manusa, ceuk kateranganana oge : Al insanu sirri waana siruna hartosna Ari manusia rusiah Kami ari Kami rusiah manusa nyaeta anu ngadawuhkeun ku Alloh taala, kumargi titik ba aya dina kalimah Bassmallah, ari Bassmalah hakekatna jadi sajilid nyaeta Al quran ari Al quran eta pituduh pokona anggaran dasar agama islam. Ana kitu kalimah bassmallah teh upama walungan lir ibarat sirahna jadi lamun anu diajar agama islamna, diajar heula ngahartikeun kalimah bassmallah eta lir ibarat anu ngungsi walungan tina sirahna ka hilirkeun tangtu moal sasab. Kitab Taohid 4Laesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.Tapi lamun anu diajar agama islam hanteu ngahartikeun heula kalimah Bassmallah eta lir ibarat anu nyungsi walungan ti hilir ka girangkeun eta tangtu kana sasabna lamun nyungsi sirahna teh. Margi pirang-pirang walungan anu ngamuara kana eta walungan teh anu di papay tea susah nepina kana sirahna lamun urang henteu aya nu nuduhkeun mah. Nya kitu deui lamun terjemahan kalimah Al Bassmallah jadi jembatan elmu Usuludin. Barang elmu Usuludin eta fardu aen, anu wajib dikanyahokeun ku sakur anu manganut agama islam, nyaeta anu bade ngalakonan ibadah (kumawula) kana parentah Alloh Taala, cara ceuk keterangan : Lianal asla walusasa huwa marifatul mabud koblal ibadah karana saenyana dapuranana jeung dadasaranna agama eta kudu ngarti kanu dikawulaan samemeh kumawula Deui ceuk keterangan : Awaludin marifatullohi Mimitina agama eta kudu ngarti heula ka Alloh Taala nyaeta ngarti ku akal jeung faham Keterangannana : Aklu nurun pilkolbi yupariku baenal hakki wal batili ari akal eta cahaya dina leubeting ati anu sok bisa misahkeun antara hak jeung batal (bener jeung salah). Tapi sanajan geus kaharti ku akal oge kudu tetela pisan benerna Ceuk keterangan : Awwalu wajibin alal insani marifatullahi bistikon ari mimiti wajib ka manusa anu geus islam kudu ngarti heula ka pangeran kalawan yakin, ari geus yakin eta tetela Aya keterangan pituduh wahyu Alloh Taala anu kaunggel dina Al Quran nu sundana : Barang ari mimitina pikeun Taohid ka Alloh Taala nyaeta kudu ngarti heula eusina kalimah Al Bassmallah, margina dina eta kalimah teh aya jenengan-jenengan tina sawarehna jenengan Dzat Alloh Taala. Ari anu di ngaranan kalimah Al Bassmallah teh nyaeta kalimah Bismillahirohmanirohim, anu asalna tina lafazd : Bi Ismin, Alloh, Arrohmanu jeung Arrohimi. Bi ismin sundana kalawan nyebat jenengan atawa dengan nama nyaeta jenenganana teh lafazd Alloh. Lapad Arrohmani jeung lapad Arrohimi nyaeta jenengan-jenengan tea ceuk arab mah Asma. Barang anu kagungan eta jenengan mah nyaeta numutkeun waktu kangjeng nabi Muhammad Saw yuswa 40 taun, Anjeunna bisa ngalakonan ibadah ka Alloh Taala numutkeun sacara ibadahna anu parantos dilampahkeun ku kanjeung Nabi Ibrohim As. Harita kangjeng Nabi Muhammad aya di guha hiro nuju ngalakonan ibadah kaleresan kaping 17 Ramadhon, mimiti ku Alloh Taala di turunkeun wahyu : Ikro bismirobbikalladi kholaq kholakol insan min alaq mangka baca kalawan nyebat jenengan pangeran Anjeun Muhammad, Dzat anu ngajadikeun sakabeh mahluk (anu geus ngajadikeun manusa) tina satetes getih kenteul Kitab Taohid 5Laesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.Kangjeng nabi Muhammad dugi ka tilu kali dipiwarang maos nyebut jenengan Dzat anu geus ngajadikeun sakabeh mahluk. Tapi kangjeng nabi Muhammad tetep ngawalerna henteu tiasa maos. Atuh dugi ka tilu kali didakep bari dirangkul ku jibril Alaihi salam. Barang kaopat kalian dipiwarang maos nya teras gusti rasulullah, lawan wahyuna Alloh Taala tiasa ngawaler nyaeta maos teh :Bismillahirohmanirrohim kalawan nyebat jenengan Dzat anu ngajadikeun sakabeh mahluk yakni Alloh, Arohmani, arrohimi. Kumargi eta, jadi lapad Alloh, lapad arrohmani jeung lapad arrohimi teh eta nyatana jenengan-jenengan Dzat anu geus ngajadikeun sakabeh mahluk, ceuk keteranganana Layakunu illahan illa manyahluku. henteu aya deui pangeran anu wajib diibadahan ku sabenerna angina Dzat anu ngajadikeun sakabeh mahluk. Ari tegesna mahluk nyaeta anu dijadikeun, barang ari anu jenenngan Alloh, Arrohmani, Arrohimi mah eta kholik tegesna anu ngajadikeun. Sarta ari kalimah Al Basmallah eta ceuk keteranganana teh Bismillahirrohmanirrohim, aedi kulli ismin min asma idadatillohi taala jadi bismillahirrohmanirrohim eta ku ayana saban-saban jenengan tina sawareh jenengan Dzat Alloh taala nyaeta kuayana jenengan lapad Alloh, lapad Arrohmani jeung lapad Arrohimi tea. Barang anu kagungannana eta jenengan-jenengan teh nyaeta Dzat anu ngajadikeun sakabeh mahluk. Anu Anjeuna parantos ngadawuh dina surat Al Ikhlas ayat 4Walam yakullahu kupuwan ahadun jeung hanteu aya pikeun contona ka Dzat Alloh Taala hiji perkara oge. Kumargi teu aya hiji perkara bisa di contokeun ka Dzat Alloh mah dina keteranganana : Layari fulohi ilallohu kullu mahatoro billahi fallahu hilafa dalika Moal aya anu nyaho ka Dzat Alloh mah angina anu uninga teh Ajeunna bae, saban-saban perkara anu dikeretegkeun ku ati mangka Dzat Alloh mah sulaya jeung kumeretegna ati. Kumargi kitu, kumeretegna sakabeh mahluk eta dikeretegkeun ku kudrat Ajeungna wungkul, atuh yakin Dzat Alloh mah moal bisa dicita-cita ku ati tegesna moal kacipta, ari margina anu sok kacipta mah nyaeta anu geus kapangih wujudna atawa geus katingali contona, jeung ari anu kacipta mah eta tangtu bisa digambar seperti mahluk. Karana ari Dzat Alloh Taala mah Anjeuna ngadawuhkeun dina surat Anam Ayat 103Laesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.Kitab Taohid6 Ladrikuhu absoru wahuwa yudriku absoro wahuwal lathifu khobir hanteu aya anu tepi ka Dzat Alloh awasna sakabeh paninggal kana Anjeuna teh anu kagungan anu nganepikeun awasna sakabeh paninggal jeung Anjeuna teh anu kagungan sifat lemes tur anu kagungan sifat waspada. Kumargi ka Dzat Alloh Taala mah hanteu aya anu bisa nepi awasna sakabeh paninggal, jadi moal aya anu nyaho ka Dzat Alloh Taala mah, moal aya anu bisa nyaksian saperti Anjeuna parantos ngadawuhkeun dina surat : Wallohu ala kulli saiin sahidun jeung ari Alloh Taala eta anu geus nyaksian kana sabansaban perkara. Kumargi sama sakali oge hanteu aya anu nyaho, hanteu aya anu bisa nyaksian ka Dzat Alloh Taala, jadi Dzat Alloh Taala mah kasebut Dzat mutlak. Barang ari mahluk mah bisa disaksi ku mahluk deui disebut Dzat mukoyad. Kumargi kitu kudu tumut kana dawuhan hadist : Tafakaru filkholki walatafakarohu filkhofihi Maraneh kabeh kudu mikiran teh dina hal anu dijadikeunana bae, jeung maraneh kabeh ulah mikiran dina hal anu ngajadikeunnana Nyaeta mikiran Dzat Alloh Taala sabab Dzat Alloh Taala mah hamo moal kapikiran. Margi pikirananana sakabeh mahluk eta dibisakeunana mikir teh ku kudrat Irodatna Alloh Taala, ari anu disebut kudu mikiran dina hal anu dijadikeunana nyaeta mikiran mahluk. Karana ceuk dawuhan hadist : Wanadru fihokihi yujibul imani biholikihi jeung ari ngalirik dina hal anu dijadikeun ku Alloh Taala mastikeun iman kanu ngajadikeunana. Nyaeta ka Dzat ka Alloh Taala. Kumargi hanteu aya hiji-hiji acan pikeun contona ka Dzat Alloh Taala mah, atuh poma ulah rek nyieun misil-misil atawa conto-conto ka Dzat Alloh Taala. Karana Anjeuna parantos ngadawuhkeun dina Al Quran Wabudulloha walatusriku bihi saean. jeung kudu kumawula maraneh kabeh kana parentahna Alloh, tapi poma maraneh kabeh ulah nyontokeun ka Dzatna Alloh Taala ku saperkara oge, Surat An Nahl ayat 74 Kitab Taohid 7Laesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.Falatadribu lillohil amsala innallohi taalamu wa antum la yalamunamangka maraneh kabeh ulah nyarieun pirang-pirang misil atawa pirang-pirang conto ka Dzat Alloh Taala ku naon bae oge, saenya Alloh Taala eta anu uninga ari maraneh eta anu hanteu nyaraho. Karana ceuk keteranganana kitu, atuh kumaha pibisaeunana nyieun misil atawa conto-conto kana perkara anu hanteu nyaho, deui ceuk katerangan dina surat Al Baqarah ayat 22Fala tajalulillahi andadan wa antum talamun mangka poma maraneh kabeh ulah nyontokeun ka Dzat Alloh Taala sedeung maraneh nyaho yen moal bisa nyontokeun kana perkara anu hanteu nyaho. Barang ari ngamisilkeun ka Dzat Alloh Taala atawa ngaruparupakeun eta hukumna musyrik. Saperti dawuhan Alloh Taala dina surat an Nisa ayat 48 Innallohi layaqfiru anyusroka bihi wayaqfiru ma duna dalika liman yasau wamanyusrik billahi aktaro ismaadzima Saenya Alloh Taala eta moal ngahampura ka jalma anu sok nyarupakeun ku misil-misil atawa ku conto-conto ka Dzat Anjeuna jeung Anjeuna baris ngahampura kanu salian tinu kitu mah kasaha bae sakersana jeung sing saha anu sok nyarupa-rupakeun ka Dzat Alloh eta mangka nyata migawe dosa anu kacida gedena. Ari musyrik ka Dzat Alloh Taala eta aya 3 bagian nyaeta : 1. Musyrik Itikod (Niat) 2. Musyrik Pangucap 3. Musyrik Pagawe (perbuatan) Di handap ieu diterangkeun hal Itikod atawa hal pangucap anu tumiba kana kamusyrikan ka Dzat Alloh Taala. 1. Lamun nyontokeun atawa nyebutkeun yen Alloh Taala teh linggih disawarga atawa linggih di naraka. Jadi ana kitu mah Dzat Alloh teh dicontokeun misil jelema margi ari anu kasipatan kalinggih eta sok kasipatan ku ngadeg atawa kungedeng . barang anu kasipatan ku eta perkara nyaeta jelema, ari jelema eta mahluk.Laesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.Kitab Taohid82. Lamun nyontokeun yen Dzat Alloh teh Langgeng Bae. Eta lamun kitu mah Dzat Alloh teh dicontokeun misil gunung atawa batu saperti Anjeuna parantos ngadawuhkeun dina surat Ar Rad ayat 2Summastawa alal arsi ari sundana numutkeun faham taohid nyaeta usuludin nujukeun (ngersakeun) kalungguhanana kana aras, tegesna kadudukan atawa jabatan salah sahijina jenengan anu alus (asma husna) anu ditetepkeun kadudukanana kana aras saperti ngajelaskeun dina Alquran surat Tohaa ayat 5 Arrohmanu Alal Arsistawa Dzat Alloh anu kagungan nimat gede Ari nimat gede kana aras ditujukeunana (kalungguhanana) ari ngaran nimat gede nyaeta iman jeung islam anu pusatna di aras (mustawan). Jadi eta yakin lain linggih tapi kalungguhanana, anu pusat nimat gede nyaeta iman jeung islam. Kumargi kitu atuh Dzat Alloh eta ulah dicontokeun misil jelema karana eta hukumna musyrik ka Dzat Alloh Taala 3. Lamun nyontokeun yen ieu bumi langit uteuk tongo walang taga dadamelan Alloh Taala, eta lamun kitu Dzat Alloh Taala dicita-cita dicontokeun jijieunan atawa dadamelan heuheureuyan. Jadi Alloh Taala teh dicontokeun misil budak mangka ari Dzat Alloh Taala sama sakali hanteu jijieunan atawa didamel heuheureunyan/kaulinan karana Anjeuna ngadawuh dina surat Ad Dukhan ayat 38-39 Wama kholaqna assamawati al ardi wama baenahuma laibina ma kholaqnahuma ila bilhaqi walakina aksarohum la yalamuna Jeung kami hanteu ngajadikeun sakabeh langit jeung bumi kuheureuyan jeung sakabeh perkara eusina antara langit jeung bumi tapi kami ngajadikeun langit jeung bumi teh angina kusabenerna.Laesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.Kitab Taohid9Kumargi kitu atuh poma Dzat Alloh teh ulah rek dicontokeun misil budak nyaeta sok jijieunan atawa dadamelan heuheureuyan. 4. Lamun dicontokeun yen Dzat Alloh mah anu ngadamel tegesna anu ngagawean. Jadi ana kitu mah Dzat Alloh teh dicitacitakeun ku misil jelema anu kasipatan ku meta, ku cicing, ku usik, ku ngangur, kugarap ku eureun. Barang anu ngadamel mah lamun nyieun rupa barang eta sok digegentenkeun hanteu bisa dibaringkeun jeung ari anu ngadamel mah lamun geus anggeus sok eureun, tah kasipatan kitu teh mahluk saperti misil jelema. Mangka ari Alloh mah anu geus ngusikkeun anu nyicingkeun tegesna anu ngersakeun usik, anu ngersakeun cicing kasakabeh mahluk saperti keterangan dina surat : Faalullima yuridu ari Alloh eta anu ngadamelkeun kana sakabeh perkara anu di kersakeunana. Ari tegesna anu ngadamelkeun mah eta beda deui jeung anu ngadamel, ari anu ngadamelna mah mahluk nyaeta mahlukna anu sifat latif jeung sifat Maojud eta pada ngadaramel sanasib-nasib, sapak-pakna saanleh-anlehna kalawan kudrat irodatna Alloh Subhanawataalla lapad yuridu teh eta hartina lain anu ngadamel tapi dina sundana anu ngersakeun nyaeta nuduh kana irodatna, karana dina Al-Quran hanteu kasebut jenengan-jenengan Anjeuna. Alpa Ilu = anu sundana anu ngadamel, aya oge jenenganana dina al-quran Ya kholiku = anu sundana hey Dzat anu ngajadikeun. Jadi nyata Dzat Alloh mah lain anu didamel atawa anu ngadamel tapi Dzat Alloh Taala mah anu ngajadikeun atawa nu ngersakeun cenah eta anu nyebutkeun ngadamel soteh ngan samet lisan ari dina itikod mah hanteu pisan padamelan Alloh dicontokeun misil padamelan mahluk. Eta sing emut, ari musyrik ka Alloh teh aya tilu bagian pokona nyaeta diantara musyrik Pangucap jeung Itikod, jadi lamun nyebut Dzat Alloh Taala sok ngadamel teh eta hukumna musyrik pangucap margi ari anu sok ngadamel mah eta mahluk, ngan ari mahluk mah eta hanteu bisa ari ngajadikeunana mah. Karana ceuk katerangan nana: Masya Alloh Kanawama Lamyasa lamyakun Sakabeh perkara anu dikersakeun ku Alloh Taala eta jadi, jeung anu sakabeh perkara anu hanteu dikersakeun mah euweuh (Hanteu jadi). 5. Lamun nyontokeun yen Alloh Taala mah anu ngadamelna oge hanteu kalawan pakakas jeung hanteu aya anu ngarencangan nyaeta hanteu aya anu ngabaturan. Eta lamun kitu Dzat Alloh Taala teh dimisilkeun siga mahluk lantaran ari anu ngadamelnaLaesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.Kitab Taohid10hanteu make pakakas jeung make parabot jeung hanteu aya anu ngarancangan atawa hanteu aya anu ngabantuan, tah anu lacuna kitu teh mahluk nyaeta lancah kumargi kitu atuh poma Dzat Alloh teh ulah dicontokeun misil lancah jadi nyatana Dzat Alloh Taala mah eta anu ngajadikeun saperti Anjeuna parantos ngadawuhkeun dina al Quran Surat Qaaf ayat 38 Walaqod kholqnas samawati wal ardi wama baenahum fisitati ayaumin wama masana min lugubbin Jeung Saenyana Pangeran Anjeun Dzat anu geus ngajadikeun langit jeung bumi jeung sakabeh perkara antara langit jeung bumi dina genep mangsa nu teu ka sifatan sifat cape. Ari margina paham dina genep mangsa, karana sakabeh mahluk anu dijadikeun ku Alloh Taala eta pada kawengku ku umur sarta pada nyorang lantaran mangsa Contona saperti urang mimiti ti rama ka ibu aya dina pirang-pirang mangsa. Nyakitu deui sanggeus dibabarkeun nyorang mangsa nyaeta mangsa orok, mangsa budak, mangsa baleg, mangsa dewasa, jeung saterusna. Jadi sakur mahluk eta pada kasorang kumangsa. Nyaeta saperti bumi katut eusina kayaning sato hewan atawa tutuwuhan eta kabeh pada nyorang mangsa. Sarta dina eta mangsa, eta samangsa-mangsana teh pada aya ngarana saperti ngadawuhkeun dina Surat Nuh ayat 14Wakod kholakum at waron Jeung, Yakni geus dijadikeun maraneh kabeh anu diguntaganti. Jadi yakin mahluk eta pada kasorang mangsa. Karana fisitati ayaumin eta sundana dina genep mangsa, deui lamun dina genep poe mah siga pisan Alloh teh kasorang ku beurang kahalangan kupeuting, padahal beurang jeung peuting eta dikersakeun ku Anjeuna. Deui Alloh eta anu ngersakeun karana ngadawuhkeun dina surat Yasin ayat 82 Anjeuna paratosLaesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.Kitab Taohid11 Innama amruhu ida aroda saean an yaquulalahu kun fayakun Saenyana sakabeh perkara urusannana Alloh eta dimana ngersakeun salah sahijina perkara sok ngadawuh kagungan Anjeuna jadi mangka jaradi. Ayeuna yakin, Alloh teh anu kagungan atawa anu ngersakeun lain anu ngadamel karana sundana Ida Aroda teh ngersakeun, lamun nyata-nyatakeun misil jelema, mangka Dzat Alloh ceuk kateranganana : Bilasaotin Walhardin kalawan hanteu kusowara jeung teu ku Aksara Mangka ari sundana Ayyakulu : mangka sok ngadamel lahu : kagungan Alloh Nyaeta Lapadna (kecapna) jadi lapad Kun eta isarah kana sakabeh sowara anging Alloh anu uninga contona Saperti Meletekna mata kelong tina siki nalika mimiti jadi atawa sowara peupeusana enog nalika mimiti megar. Tah eta kabeh sowara teh estu kagungan Alloh Taala ari dina wahyu mah nuduhkeun ku lapad isarah bae nyaeta ku lapad Kun tea. Kumargi kitu poma Alloh teh ulah dicontokeun misil jelema nyaeta nyoara Kun saban-Saban isuk dina lebet genep poe. Lamun nyata-nyata Dzat Alloh ngadawuh Kun dina lebet genep poe. Jadi nepi ka genep kali ngadawuh kun sarta saban-saban ngadawuh kun jleg bae aya mahluk. Jadi ana kitu Dzat Alloh Taala teh dicontokeun siga mahluk nyaeta jelema tukang sulap, jeung deui lamun kun jleg atuh mahluk oge moal tina leutik heula, saperti tina johar piri anu jadi johar morokab jeung mahluk-mahluk moal aya parobahan gonta-ganti saperti tina pitik kana jajangkar nepi ka jadi jago barang ari lapad kun eta ceuk katerangannana : Wamruhu Baenalkafi Wa nun Jeung Ari urusanana Alloh Taala eta antara Kop Jeung Nun . Ari eta anu antara kop jeung nun teh anu abadilabad barang di runtuykeunana Kop jeung Nun teh nya jadi Lapad Kun. Eta kecap Kun teh jadi isarah kana sakabeh kudrat irodat Alloh Taala anu tanpa wates wangena nyaeta anu dua hurup jadi lapad Kun eta dina antara dua aksara hanteu aya wates wangena hanteu aya pegatna hanteu aya hahalangna, jeung hanteu aya lowongna eta teh jadi isarah kana sakabeh perkara pangersa Alloh Taala. Anu Abadilabad nyaeta saperti urang ti mimiti dikandung ku indung nepi ayeuna pisan. Eta tetep masih terus dijadikeun atawa dikersakeun ku Alloh Taala anu hanteu aya eureuna sadetik oge nepi ka hanteu karasa gunta ganti parobahannana. Karana DzatLaesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.Kitab Taohid12Alloh Taala ngajadikeun atawa ngersakeunana mahluk anu tetep terus hanteu aya eureuna eta teh nyatana lapad Kun tea. 6. Lamun Nyontokeun yen Dzat Alloh Taala eta hanteu diluhur, hanteu dihandap, hanteu di wetan, hanteu dikulon, hanteu dikidul, hanteu dikaler, eta lamun kitu jadi nepak dada nuduh kana diri sorangan ngaku Alloh. Lamun nyontokeun yen Alloh mah hanteu ditengah-tengah hanteu dimana-mana eta lamun kitu Dzat Alloh Taala dimisilkeun kana lowong atawa suwung, sedang ari lowong atawa suwung eta mahluk keneh. Lamun nyontokeun yen Dzat Alloh Taala teh Teu Warna, teu rupa, teu beureum, teu hideung, teu bodas, teu kayas, teu kulitan, teu lamadan, teu dagingan teu tulangan. Eta lamun kitu Dzat Alloh teh di misilkan kana hawa atawa angin seudeung ari hawa atawa angin eta teh mahluk keneh. Mangka Ari Dzat Alloh Taala mah Anjeuna ngadawuhkeun dina surat Al Imron Ayat 6 :Huwalladi yushowwirukum fi arhami kaefa yasau ari Dzat Alloh eta anu ngersakeun rupa maraneh kabeh dina piaraeunana sakumaha anu dikersakeunana ku Anjeunna bae. Jadi numutkeun keterangan mah Dzat Alloh eta anu kagungan sakabeh rupa, anu kagungan sakabeh warna atawa anu ngarupakeun anu ngawarnakeun, anu ngersakeun warna. 7. lamun nyontokeun yen Alloh teh hanteu ibuan, hanteu Ramaan, hanteu Putraan, lain awewe, lain lalaki, tara dahar, tara leueut, tara sare, salawasna. Eta lamun kitu Dzat Alloh teh dicontokeun misil malaikat, jadi nganggap Ka Dzat Alloh teh Malaikat. Barang ari Malaikat teh Mahluk, terang ari Alloh kagungan sakabeh para malaikat. Taala teh AnuDeui Dzat Alloh Taala teh anu kagungan, anu teu ramaan, hanteu ibuan tapi putraan nyaeta kanjeng Nabi Adam Alaihi salam. Deui Dzat Alloh Taala teh kagungan, Teu ibuan tapi ramaan nyaeta kanjeng nabi Sis Alaihi salam, jeung Deui Dzat Alloh Taala teh anu kagungan anu hanteu ramaan tapi ibuan nyaeta Kanjeng Nabi Isa Alaihi mu solatu wassalamLaesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.Kitab Taohid13Mangka Dzat Alloh taala mah ngadawuh dina surat Asy syuura ayat 11Laesa kamisli saeun Hanteu aya pikeun contona atawa ngamisilkeun ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge Ari margina sakabeh perkara oge kagunganana saperti pituduh Anjeuna dina surat Al Baqarah ayat 284 :Lillahi mafissamawati wama fil ardi Kagungan Alloh eta sakabeh perkara anu disakabeh langit jeung sakabeh perkara anu dibumi. Kumargi kitu atuh Dzat eta ulah dicontokeun atawa dimisilkeunkeun kawas sakabeh mahluk, sakumaha pituduh Anjeuna dina surat Ath Thuur 43Subhanallohi amma yusrikun ari kagungan Maha bersih atawa Suci Dzat Alloh tina sakabeh perkara anu sok dicontokeun (disasamakeun) ku maraneh kabeh 8. Lamun nyontokeun yen Dzat Alloh teh sifat Murah Eta lamun kitu Dzat Alloh Taala teh dimisilkeun kana barang rupa banda anu hargana pangrendahna, sedeung anu sifat murah teh lawanna mahal, mangka ari Dzat Alloh mah anu kagungan Maha bersih tina sifat-sifat lalawanan. Karana Anjeun parantos ngadawuhkeun dina surat Yasin ayat 36. anu ngersakeun lalawanan : Subhanaladi kholakol ajwaja kullaha mimma tunbitu ardu wamin anfusihim wamimma layalamuna. ari Kagungan Maha Suci Dzat anu geus ngajadikeun jojodoan (lalawan) tina sakabeh perkara anu ku maraneh sok jaradi (tumbuh) dina bumi, jeung tina maraneh oge jeung tina perkara anu maraneh henteu nyaho. Cenah eta sifat murah soteh dumeh urang aya ceuli, aya irung, aya panon jeung saterusna, tah eta oge hanteu kaharti sabab eta lain meunang meulian meunang nyurup karana anu sok disebut murah atawa mahal teh nyaeta anu menang meulian. Lamun kituLaesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.Kitab Taohid14jadi Dzat Alloh teh misilkeun tukang dagang jeung siga pisan urang teh aya kaboga anu lain kagungan Dzat Alloh paranti ngurup atawa paranti nukeuran ka Dzat Alloh Padahal urang hanteu ngagaduhan naon-naon sakumaha dawuhan Alloh Taala dina surat An Nisa ayat 78 .. Kul kullum min indilohi caritakeun ku Anjeun Muhammad yen sakabeh perkara eta kagungan Alloh Taala wungkul. Dina pepelakan oge saperti bangsal sasiki jadi saranggey eta lain, Dzat Alloh sifat murah, margi urangna, taneuhna, jeung bibitbibitna estu kagungan Dzat Alloh Taala, jeung lamun dina pepelakan nyontokeun yen Dzat Alloh teh Sifat Murah atuh kumaha lamun pepelakan tea teh keuna kuhama meureun Dzat Alloh teh sifat mahal, cenah eta lamun amal hade sok panen hade jeung anu amal goreng sok panen goreng. Eta lain Dzat Alloh sifat murah karana bisana ngajalankeun amal hade atawa amal goreng, tah eta teh ku kudrat irodatna Dzat Alloh Taala, sakumaha dawuhanana dina surat fathir ayat 8 : .. Fainnalloha yusholu man yasyau wayahdi man yasau Mangka saenyana Dzat Alloh Taala eta anu baris nyasarkeun kasaha anu dikersakeunana jeung Alloh Taala anu baris nuduhkeun ka saha bae anu dikersakeunanan. Ari dina buahna amal eta Dzat Alloh parantos ngersakeun pituduhna dina surat Al Baqarah Ayat 286 : Laha makasabat wa alaiha maktasabat Pikeun Awakna teh naon-naon anu di kasabna (pigawe) bae jeung ka awakna teh boh mangfaatna boh madorotna sakumaha anu geus di kasabna (diparigawe) Jadi numutkeun ieu katerangan mah nyaeta nyata Anjeuna teh kagungan jenengan anu ka unggel dina Al-quran Al adlu, upami di ango ngundang Ka Anjeuna Ya Adlu. Hey Dzat anu kagungan sifat adil Nya jadi nyata aya wawales sakumaha numutkeun amalna, tah eta mah sifat adilna kagungan Dzat Alloh Taala saperti anu Parantos didawuhkeun dina. Al Imran ayat 18 : Koiman bilqistiLaesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.Kitab Taohid15Dzat Alloh Taala eta anu ngadegkeun sakabeh urusannana kalawan kaadilan (kukaadilan). Karana eta lain Alloh sifat murah tapi Dzat Alloh eta anu kagungan sifat murah jeung anu kagungan sifat mahal. 9. lamun nyontokeun yen diri katut rezeki teh eta titipan ti Alloh eta lamun kitu Alloh teh dicontokeun misil jelema karana sok nitipkeun jeung anu katitipan teh nyaeta jelema jeung jelema anu patepung pa adu lawung. Deui lamun di aku titipan tangtu urang kudu katempuhan dimana aya anu ruksak atawa aya anu leungit atawa aya anu robah kudu sanggup ngaganti. Margi ari titipan mah tegesna amanat anu hanteu meunang ilang atawa ruksak. Lamun nyata-nyata. Dzat Alloh sok nitipkeun, ana kitu mah Dzat Alloh Taala teh siga anu kapanggih jentulna pajonghok bari jeung nitipkeun jeung lamun kitu Dzat Alloh teh dimisilkeun siga jelema. Lantaran ari jelema anu sok nitipkeun teh nyaeta jelema anu karepotan mangka ari Dzat Alloh mah Anjeuna parantos ngadawuhkeun dina surat al Baqarah ayat 255 : . Wasyia kursyiyuhussamawati wal ardi wala yaududu hifdhuma Jembarkeun karajaan kagungan Dzat Alloh Taala ngageugeuh sakabeh langit jeung bumi jeung hanteu karepotan Anjeuna teh ngaraksa sakabeh langit jeung bumi Tah kumargi Dzat Alloh hanteu kasipatan kukarepotan, jadi tangtu Anjeuna moal nitipkeun ka jelema, jeung deui urang oge ulah arek ngecapkeun ka Alloh nitipkeun deui Ka Alloh kumargina kabeh oge kagunganana jeung lamun urang nitipkeun naon Dzat Alloh Taala jadi ka Dzat Alloh teh nganggap sasama nyaeta dimisilkeun siga jelema pada jelema deui. 10. lamun nyontokeun yen diri katut rezeki teh paparin ti Alloh Taala, eta oge lamun kitu Dzat Alloh Taala teh eta dimisilkeun jeung jelema margi ari anu sok masihan teh eta jelema jeung jelema anu sok pajonghok. Jeung ari jelema mah sok silih pasihan soteh eta kasipatan kueweuh atawa sok kasipatan kuloba kakurang. Jadi nyontokeun Dzat Alloh sok masihan ana kitu mah nuding ka Dzat Alloh tineung kanu hideung, ponteng kanu koneng margi masihannana teh hanteu sarua nyaeta diwilah-wilah. Jeung lamun nyita-nyita Alloh Sok maparin nuding ka Alloh sulaya jangji geus maparinan sok dipundut deui atawa sok dihilian deui saperti maparin huntu pangpadeurina dipundut huntu pangheulana Kitab Taohid 16Laesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.padahal Alloh Taala mah Anjeuna ngadawuh dina Al quran surat Ar Raad ayat 31 . Innalloha layukholiful miada Saenyana Alloh eta moal Sulaya jangji Jeung lamun Alloh maparinan ka urang diri katut rejeki eta moal diwajibkeun ibadah, taat kana parentahan undang-undang Anjeuna. Jeung lamun Alloh geus maparin mah tangtu moal diparioskeun deui dina poe kiyamah (akherat), seperti Anjeuna ngadawuh dina surat Attakasur ayat 8 :Summa latusalunna yaumaidin anil naim Terus nyata diparioskeun dina poe akherat tina hal kanikmatan. Jeung lamun Dzat Alloh maparinan atuh lamun urang geuring tangtu moal dihilian ku cageur, lamun ruksak moal dihilian ku wteuh da puguh geus dipaparinkeun padahal nyatana mah Dzat Alloh teh lain nitipkeun jeung lain anu maparinan kaurang tapi saenyana mah kabeh oge diri manusa katut rejeki eta kagunganana sakumaha Anjeuna geus ngadawuhkeun dina keterangannana Kulla amliku finafsihi nafan walanadaron illa masya Alloh Caritakeun ku Anjeun Muhammad yen hanteu ngamilik kana diri dina manfaatna jeung hanteu ngamilik madoratna anging sakabeh perkara oge anu geus dikersakeun ku Dzat Alloh Taala Deui pituduh dina ketranganana Layamliku linafsihi dorow walanafa awwalam maotan walanusuro. hanteu ngamilik mangfaatna jeung hanteu ngamilik kana hirupna jeung kana paehna jeung kana gelarna. Jadi numutkeun ieu katerangan estu sagala-gala teh kagungan Anjeuna wungkul. Kumargi kitu atuh hanteu aya pamaparin hiji perkara oge. Aya jenengan dina al Quran Al muti lamun dianggo nyambut ka Anjeuna, Ya Muti : hey Dzat anu maparinkeun ari tegesna nu maparinkeun mah eta beda deui jeung kecap nu maparinan ari hartina nu maparinkeun mah nyaeta anu ngersakeun ku Dzat Alloh Taala. Ieu dihandap nerangkeun sakadar conto pikeun sundana jenenganjenengan Anjeuna supaya dina nyundaanana ulah matak jadi musyrik nyaeta saperti : Ya kholiku : Hey Dzat anu ngajadikeun, (Hey Dzat anu kagungan jajadian) Ya Rojaku : Hey Dzat anu ngarizkian, (Hey Dzat anu kagungan rizki) Kitab Taohid 17Laesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.Ya Wajidu : Hey Dzat anu ngayakeun, (Hey Dzat anu kagungan sifat Aya) Ya Muhyi : Hey Dzat anu ngahirupkeun, (Hey Dzat anu kagungan hitup) Ya Mumitu : Hey Dzat anu maehkeun , (Hey Dzat anu kagungan anu paeh) Ya Hayyu : Hey Dzat anu ngahirupkeun, (Hey Dzat anu kagungan hirup) Ya Koyumu : Hey Dzat anu ngadegkeun, (Hey Dzat anu kagungan ngadeg) Tah aya sundana teh ulah ditambahan ku kecap numasihan tambahna teh kudu kecap anu kagungan atawa anu ngersakeun. 11. Lamun ngalakonan ibadah ngaitikodkeun kasangakeun ka Alloh Taala. Eta lamun kitu jadi ngamisilkeun ka Dzat Alloh teh saperti ka sasama papada jelema sarta siga pisan urang teh aya kaboga atawa aya kabisa sorangan padahal kabeh oge kagungan Anjeuna jeung pitulung Alloh Taala. Sakumaha parantos didawuhkeun dina surat Al anam ayat 162 : Kul inna sholati wanusuki wamahyaya wa mamati lillahirobil alamina Caritakeun ku Anjeun Muhammad :Saenyana abdi sholat, jeung abdi ibadah, sareng abdi hirup jeung paehna estu kagungan Alloh anu mangurus sakebeh Alam. Lamun ngaitikodkeun ari diri katut rezeki pamaparin ti Alloh ari ibadah kasanggakeun ka Alloh Tah eta jadi nganggap ka Alloh teh sasama saperti ka papada manusa lantaran anu sok silih haturanan silih kiriman teh sifat jalma jeung jalma anu sok timbang tarima. Karana ari jelema mah sok kasifatan ku leuwih atawa ku kurang, sok kasipatan ku untung ku rugi, ku aya ku euweuh. Barang ari Dzat Alloh Taala mah moal kasipatan ku untung lamun dibaktian, jeung moal kasipatan ku senang lamun dikawulaan jeung moal kasipatan kuripuh lamun hanteu dikawulaan sarta ulah dicontokeun misil jelema nyaeta sok senang lamun dikawulaan. Ari saenyana kumawula (Ibadah) ka Dzat Alloh Taala mah angin taat kana parentahan undang-undangna bae, sakumaha parantos didawuhkeun dina surat Al Anam ayat 163 : Kitab Taohid 18Laesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge. Lasarikalahu wabidalika umirtu wa anna awalul muslimin Hanteu ngasamaan ka Dzat Alloh kumargi kitu ibadah teh di parentah karana ibadah langkung tipayun ngaku anu pada sumerah (ngaku manganut) kana agama islam. Ari ibadah (kumawula) eta lain ngabantuan atawa ngahaturanan ka Dzat Alloh Taala, sakumaha parantos didawuhkeun dina surat Lukman ayat 12 : Waman yasku fainama yaskuru linafsihi waman kafara fainnalloha qoniyun hamid Jeung sing saha anu sok syukuran keur kana awakna manehna jeung sing saha anu ingkar tina toat syukuran mangka saenyana Dzat Alloh eta anu kagungan sifat sugih tur anu kagungan sifat puji. Kumargi kitu jadi amal ibadah lain ngahaturanan ka sanggakeun ka Alloh Taala tapi seja turut kana parentahan undang-undangna wungkul sarta sumerah estu kagungan Anjeuna bae dibisakeunana ibadah oge estu pitulung Alloh Taala. 12. Lamun nyata-nyata atawa nyangka yen Dzat Alloh sok bendu, lamun hanteu dikawulaan. Eta ana kitu mah Dzat Alloh teh ngamisilkeun siga mahluk atawa siga jalma ogoan. Barang eling ka Anjeuna eta diparentah, karana didawuhkeun dina surat Al Muzzamil ayat 8 :Wadkurisyma robbaka wa tabatal ilaehi tabtiylan Jeung kudu eling ka Anjeuna teh anu kacida tamplokna Deui didawuhkeun dina surat ayat 23 : Wakurisma robbika bukrotawa wa asilan Jeung kudu eling ka jenengan pangeran Anjeun Muhammad berang jeung peuting. Jeung didawuhkeun dina surat Al Ala ayat 14-15 Kitab Taohid 19Kod aflaha mantazkaha wadakaro as,a robihi fasholaLaesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge. nyata leuwih bagja jalma anu bebersih tina dosana, jeung eling kana jenengan Dzat Pangeran sarta sok ngalakonan sholat. Numutkeun ieu katerangan mah jadi eling kana jenengan Dzat pangeran anu kagungan sakabeh mahluk, tah eta nurutkeun kana parentah wungkul, saperti maca asmaul husna, Ismuladom, tauzd, Al Bassmallah, maca kalimah toyibah, tasbeh, tahjid, tahlil, takbir, takdis, istiqfar jeung saterusna. Kumargi kitu atuh poma Dzat Alloh teh ulah dimisilkeun siga jelema gumede jadi pangkat sok bendu lamun hanteu dikawulaan. 13. lamun ngaitikodkeun yen Dzat Alloh leuwih deukeut ka manusa tibatan urat beuheung eta ana kitu Dzat Aloh teh dicontokeun misil roh sakumaha anu didawuhkeun dina surat Qaaf ayat 16 Wanahnu akrobu ilaehi min habli warid Jeung urang sarerea leuwih deukuet ka manusa tibatan urat beuheung. Aya anu ngadawuh urang sarerea teh moal nyalira tangtu kana seuerna marga lamun nyalira mah tangtu ngadawuh nyebut kami. Ari saenyana anu ngadawuh urang sarerea teh nyaeta asmaul husna nyaeta jenengan-jenengan anu aralus saperti : Arrohmanu, Arrohimu, Al jabbar, Assalamu, Al latifu, Al Alimu, Al kodiru, jeung sajabana ti eta. Nyatakeun jenengan anu mana bae anu cumantel dipika ingeut atawa di pieling anu diaos dianggo riyadoh nyaeta dipelakeun dipuhit anu matuh, ari hikmahna jadi akrab yaeta leuwih deukeut atawa leuwih deuheus ceuk jawana mah leuwih pareh kana eta jenengan-jenengan ana dipuhit tea lamun geus akrab jeung jenengan Dzat Mutlak nu mana bae tangtu ka acikan karamat barokah kaagunganana jenengan-jenengan anu diaos tea. Barang ari Dzat anu kagungan jenengan mah (Dzat Alloh Taala) hanteu kasipatan ku deukeut, ku jauh margi ari anu kasipatan kudeukeut jeung jauh mah eta mahluk. Ari jenengan teh eta oge mahluk ngan mahlukna mahluk kodim tegesna nu dijadikeun pangheulana. Jadi lamun nyontokeun yen Dzat Alloh leuwih deukeut tibatan urat nadi anu nganteng tina beuheungna eta tumiba musyrik. Margi Dzat Alloh Taala dimisilkeun siga mahluk nyaeta dicontokeun misil jenenganjenenganana atawa dimisilkeun saperti roh (nyawa). 14. Lamun nyontokeun yen nu bisa ngaijabah teh si itu atawa nyebutkeun hanteu ditulungan ku si itu atawa nyebutkeun hanteu di tulungan ku kuring.Laesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.Kitab Taohid20Eta ana kitu jadi jelema atawa diri sorangan / manehna nyasamaan ka Dzat Alloh Taala, karana ari mahluk mah didawuhkeun dina keterangan Yadullohi faoko Aedihiem Kudrat Irodatna Alloh ngaubah kana usaha maraneh kabeh. Padahal ari manusa mah ngan sakadar ihtiar dumeh diayakeun akal jeung faham. Karana numutkeun anu didawuhkeun dina surat Al Kahfi ayat 84-85 Min kuli syain sababan faatbaa sababan Tina saban-saban perkara eta aya marga lantaranana mangka kudu tumut kata metakeun marga lantaranana.Deui didawuhkeun dina surat Ar Rad ayat 11 Innalloha layuqoyiru ma bikoumi hatta yuqoyiruma bianfusihim Saenyana Alloh moal ngarobah kana naon-naon perkara hiji kaomna sahingga sok ngarobah kana sakabeh perkara teh ku awak maranehanana. Dina surat Yasin ayat 54 : Falyauma latudhlamu nafsun syaean wala tujzauna illa ma kuntum tamalun Mangka dina poe anu baris kasorang moal aya hiji baris nganiaya kana awak saperkara oge jeung moal aya nu baris ngaganjar anging sakumaha kaayaan maranehanana sakumaha anu sok diparigawe bae. Numutkeun ieu katerangan, jadi urang kudu ihtiar pikeun turut marga lantaran. Ari diri kagungan Dzat Alloh Taala anu diayaan ilmu jeung akal, atuh jadi moal putus pangharepan tapi dina hakekatna enggoning ihtiar teh kudu turut atawa tumarima, yen dibisakeunanan ihtiar jeung dina hasilna atawa hanteu hasilna anging ku kersana pitulung Alloh Taala, karana didawuhkeun dina surat Al Baqarah ayat 255 : Kitab Taohid 21Laesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge. 255. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi[161] Allah meliputi langit dan bumi. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.Hanteu aya nu boga nu sok bisa nulungan anging bisana nulungan teh ku idin ayeuna bae. Deui ceuk Kateranganana dina Masya Allohu kanawama lamyasa lamyakun sakabeh perkara anu dikersakeunnana ku Alloh eta jadi jeung sakabeh perkaran anu hanteu dikersakeun mah eta hanteu jadi. Jadi anu kagungan ijabah (pelaksanaan) mah anging Dzat Alloh Taala. Karana jenengan Anjeuna anu kaunggel dina Alquran Al Mujibu lamun dianggo nyambut Ya Mujibu Hey Dzat anu Kagungan Pelaksana atawa Hey Dzat anu ngalaksanakeun Ari nyatana mahluk mah Lahaola walakuwata illa billahi hartina hanteu gaduh daya upaya sareng hanteu gaduh kakuatan anging dayana kakuatan eta kagungan Alloh Taala. Jadi hakekatna dina ngajalankeun ihtiar eta bikudratilloh Biidnilloh sakuma geus didawuhkeun dina Keterangan Kullan yusiban illa makataballohu Lana Caritakeun ku Anjeun Muhammad taya lian nasib abdi sadaya teh anging naon anu geus ditetepkeun ku Alloh ka abdi sadaya.Deui didawuhkeun dina surat Insaan ayat 30 karep anging anuWama tasauna illa anyasaallohu Jeung Hanteu aya anu baroga dikersakeun ku Alloh Taala. Kitab TaohidLaesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.22Ari Itikodna nurutkeun ieu katerangan mah ngarana Torekat Jabbariyah anu hikmahna supaya ulah musyrik ka Dzat Alloh Taala. Jadi lamun hasil tina ihtiar teh moal ujub ria jeung takabur rasa bisa sorangan tangtu baris syukuran ka Dzat Alloh Taala Jeung Lamun dina Ihtiarna teh hanteu hasil tangtu jadi Sabar, jadi bisa baresih tina aral jeung subaha, rumasa sarta hanteu gaduh naon-naon bari ngimankeun. Wabilkodri hoerihi wasarrihi minallohi taala Jeung hasilna jadi percaya kana papasten goreng jeung hade tea kodratna Alloh Taala Eta torekat pikeun gunakeun dohir jeung bathin, karana ari lapad Al qodariyah jeung Jabarru teh eta sami-sami jenengan Dzat Anu mutlak anu ngajadikeun sakabeh mahluk. 15. lamun ngakukeun yen agama islam teh agama urang atawa agama kuring atawa agama urang arab. Eta lamun kitu jadi jelema teh disamikeun jeung Dzat Alloh margi siga pisan agama islam teh beunang ngatur atawa beunang ngarancana manusa, jeung lamun agama islam teh agama arab atuh waktu kangjeng rosul ngebrehkeun agama islam teh tangtu urang arab moal ngewa ka kangjeng rasul. Malah kangjeng Rosul oge uningana kana agama islam teh saparantos diturunkeun wahyu ku Alloh Taala. Barang ari agama islam mah geus didawuhkeun dina surat Al Imran Ayat 19Innaldina indallohil islam Saenyana agama kagungan Alloh teh nyaeta agama islam Jeung geus didawuhkeun dina surat An Nashr ayat 2Waroaetan nasayad khuluna fidiynillohi afwajang Jeung tangtu nenjo Anjeun Muhammad ka manusamanusa baris pada arasup agama islam anu pohara abrulabrulanana. Numutkeun ieu katerangan mah jadi yakin yen agama islam teh lain boga manusa tapi agama kagungan Dzat Alloh Taala ari manusa jeung jin anu iman mah ngan manganut wungkul kana agama islam teh, kumargi kitu lamun ngaku ngabogaan agama teh eta hukum musyrik lantaran ngasamaan ka Dzat Alloh Taala.Laesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.Kitab Taohid2316. Lamun nyontokeun elmu si et amah elmu syetan Eta lamun kitu jadi syetan teh di sasamakeun jeung Alloh Taala padahal boro-boro setan boga agama atawa elmu, manusa oge anu dimulyakeun ku Alloh Taala hanteu ngabogaan elmu karana geus di dawuhkeun dina surat Al Mulk ayat 26 Qul innamal ilmu indallohi wa innama nadiyrun mubin Caritakeun kuAnjeun Muhammad Saenyana sakabeh perkara elmu eta kagungan Alloh jeung Saenyana perkara kaula mah anu ngelingan bae anu nyata. Kumargi sakabeh elmu kagungan Alloh Taala jadi anu nyebutkeun ilmu setan teh eta hukumna musyrik margi setan disasamakeun jeung Dzat Alloh Taala. 17. Lamun nyontokeun urang mah boga Alloh si itu mah atawa golongan itu mah hanteu ngabogaan Alloh. Eta lamun kitu jadi Dzat Alloh teh dimisilkeun barang benda atawa dimisilkeun ingon-ingon margi Alloh anu dibogaan ku jelema, barang dawuhanana dina surat Ar Rum ayat 26 Walahu man fissamawati wal ardi kullulohu qonituna Ari kagungan Alloh teh sing saha bae anu aya disakabeh langit jeung bumi eta oge kabeh kagungan bae pada sumujud. Jadi yakin lain urang anu ngabogaan Alloh, cenah eta disebutkeun hanteu ngabogaan Alloh soteh dumeh ingkar tina iman jeung islam. Eta oge geus didawuhkeun dina al Quran surat Ataghaabun ayat 2Huwalladi kholaqokum faminkum kafirun waminkum mumin Alloh eta anu geus ngajadikeun maraneh kabeh mangka tisawarehna maraneh anu ingkar tina iman jeung islam jeung tisawarehna maraneh anu iman. Jeung deui didawuhkeun dina surat An Nahl ayat 93 : Kitab Taohid 24Laesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge. Walau syaallohu lajaalakum ummatan wa hidatan walakin yudilu min yasau wayahdi man yasyau Sanajan Alloh geus ngersakeun nyata geus ngajadikeun maraneh kabeh umat anu sagolongan tapi bae anu baris sasar sing saha bae anu di kersakeunana jeung anu baris meunang pitulung (pituduh) sing saha bae anu dikersakeunana. Jadi anu matak numutkeun katerangan mah anu pada ingkar jeung anu pada iman teh eta kabeh dua golonganana kagungan Dzat Alloh Taala. 18. Lamun Nyontokeun dimana bae urang aya didinya Dzat Alloh aya. Eta lamun kitu ka Dzat Alloh teh dicontokeun misil hawa anu kuurang diango ngambekan, nganggap ka Dzat Alloh Taala teh kana hawa. Padahal ari hawa eta lain Dzat Alloh Taala tapi mahluk, ari nyatana anu ngabarengan ka urang mah anu dimana bae urang ayana nyaeta elmuna, kodratna jeung Rohmatna saperti anu didawuhkeun dina surat Al hadid ayat 4 : Yalamuma yaliju fi ardi wama yakhruju minha wama yangjilu minassamaI wama yaruju fiha wahuwa maakum aenama kuntum wallohu bima tamaluna basyirun Bari Alloh eta anu uninga kana naon anu asup ka jero bumi jeung kana naon-naon anu kaluar ti jero bumi jeung kana naon-naon anu turun ti langit jeung kana naon-naon anu naek ka langit jeung ari ka uningana Alloh Taala Ngabarengan ka maraneh kabeh dimana bae ayana maraneh. Tah ieu mah nganyatakeun anu ngabarengan teh kauninga Alloh jeung elmu Alloh Margina lapad Huwa tea domir kana lapad Yalamu, contona saperti urang ngagawean hiji perkara anu acan ngarti sarta hanteu aya gunana, tapi kalah kutemen wekel mah tangtu kana bisana tah eta nyatana dibarengan, sakumaha katerangan : Kitab Taohid 25Laesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.Inna Rohmatallohi koribun minal muslimn Saenyana Rohmatna Alloh Taala deukeut tina sawarehna anu ngajalankeun kahadean. 19. Lamun ngalakonan ibadah aya padangan saluyu jeung hawa nafsuna Eta lain toat karana parentahanana undang-undang Alloh Taala tapi Alloh Taala teh dianggap hawa nafsu bae sabab ibadahna teh ngawula kana hawa nafsu. Barang ari hawa nafsu eta mahluk, jadi anu ibadahna milihan anu cocog jeung hawa nafsu eta hukumna musyrik ka Dzat Alloh Taala nyaeta saperti anu parantos didawuhkeun dina surat Al Jaatsiyah ayat 23 : Afaro aeta manitakhoda ilahahu huwahu Naha hanteu nenjo Anjeun Muhammad jalma-jalma anu nganggap pangeran kan nafsu Jadi ana kitu mah anu nganggap Dzat Alloh Taala kana hawa nafsu teh tumiba musyrik ka Dzat Alloh Taala ; 20. Lamun anu ngalakonan ibadah agama islam nurutkeun piwuruk guruna anu hanteu make katerangan Alquran. Eta ana kitu mah jadi rukun imana teh sanes wakutubihi tapi waguruhi, mangka geus didawuhkeun dina surat Al Kahfi ayat 110 Qul innama ana yasarun misylukum yuuha ilaya annama ilahukum ilahun wa hidun faman kana yarju liqoa robihi falyamal amalan sholihan wala yusrik biibadati robihi ahada caritakeun ku Anjeun Muhammad saenyana perkara kaula anu diwahyuan saenyana pangeran maraneh kabeh tepung jeung rohmat pangeran maraneh, mangka perkara migawe amal hade jeung poma ulah nyarupakeun dina ibadah kapangeran maneh ku hiji perkara oge Kumargi kitu mangka manganut agama islam teh kudu ngalakonan kumawula ka Alloh Taala nurut piwuruk guru anu make katerangan Al QuranLaesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.Kitab Taohid2621. Lamun nyontokeun yen Alloh teh Wujud anu sundana sifat aya. Eta ana kitu Dzat Alloh teh dimisilkeun kana sifat Mahluk margi anu sifat aya mah karasa, katara, kadenge, kaambeu, karagap, lamun deukeut bisa diragap atawa dirampa jeung lamun jauh bisa ditunjuk jeung lamun sifat aya teh lalawananana sifat eweuh, mangka ari anu kasipatan ku aya jeung kueweuh eta teh mahluk. Karana ceuk katerangan nana. Alhamdulillahiladi ahroja ibadahu minal adam wal wujudi Ari sakabeh puji estu kagungan Alloh anu geus ngaluarkeun ka abdina tina euweuh kana aya Deui ceuk kateranganana Allohu kholikul basaru minal adamu Eta anu ngajadikeun manusa tina euweuh kana aya tuluy euweuh sangeus aya. Numutkeun katerangan Anjeuna anu kaunggel dina AL-Quran Wajidu atawa Al Wajidu, lamun dianggo ngundang ka Anjeuna Ya Wajidu anu sundana : Hey Dzat anu ngayakeun atawa Hey Dzat anu ngersakeun aya jadi tegesna mah Dzat Alloh anu kagungan sifat Aya jeung anu kagungan sifat euweuh, lamun nyontokeun yen Alloh teh sifat aya, siga pisan Alloh anu diayakeun padahal sifat Aya teh eta mahluk, karana ayana teh diayakeun ku Dzat Alloh Taala. Barang lamun Dzat Alloh aya, kusaha diayakeunana, ari nyatana anu ngayakeun sareng anu ngeuweuhkeun teh nyaeta Alloh Taala tegesna anu ngersakeun sifat aya jeung sifat euweuh. Ari nyatana yen Dzat Alloh Taala anu kagungan sifat aya nyata buktina aya langit, aya bumi, aya bulan, aya bentang, jeung saterusna jeung sakabeh perkara anu dijadikeun ku Dzat Alloh Taala diluhur bumi tah eta ayana teh diayakeun ku Dzat Alloh Taala. Jadi lamun nyontokeun yen Dzat Alloh teh sifat aya tah eta jadi dicontokeun misil mahluk anu bieu ditataan anu diayakeun ku Anjeuna. Ari nyata Alloh anu kagungan sifat euweuh nyaeta sateuacan diayakeun eta mahluk-mahluk saperti manusa, bumi, langit bulan, bentang jeung saeusina antara bumi langit eta pasti, euweuh samemeh diayakeun . Jadi lamun nyontokeun yen Dzat Alloh Taala sifat euweuh teh eta dicontokeun mahluk nu euweuh. Barang parantos aya eta mahluk teh sok terus areuweuh deui, kumargi kitu jadi nyata yen Dzat Alloh Taala eta teh anu kagungan sifat aya tur anu kagungan sifat euweuh. Karana Anjeuna anu kagungan sifat uninga kanu aya jeung kanu euweuh da puguh anu sifat wujud jeung sifat adam eta mahluk. Mangka ari Dzat Alloh Taala mah anu didawuhkeun dina Al QuranLaesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.Kitab Taohid27Subhanallohi Amma Yasifun Nu kagungan maha suci (bersih) tina sakabeh perkara anu sok di sifat-sifatkeun ku maraneh kabeh. Tegesna Dzat Allah eta anu kagungan Maha bersih tina sakabeh perkara sifat mahluk, kumargi ceuk pituduh tina Al Quran kitu, atuh ulah wani-wani nyipatan ka Dzat Alloh Taala. Lamun nyontokeun yen sifat aya teh sabab aya mahlukna, ari nyontokeun pedah aya mahluk mah, ana kitu Dzat Alloh teh di contokeun misil patukangan (tukang nyieun) nyaeta dumeh aya anu dijieun (maful) tangtu aya anu nyieun (Fail). Padahal ari fail nyaeta lamun jauh bisa ditunjuk atawa dijujuk dipangihan, jeung lamun euweuh tangtu paeh atawa pindah tempat. Barang jenengan Anjeuna sanes Al Failu tapi Al Kholiku anu sundana Dzat anu ngajadikeun 22. lamun nyontokeun yen Dzat Alloh Taala teh sifat Kodim anu sundana sifat tiheula. Eta lamun kitu siga pisan Dzat Alloh teh diheulakeun, lamun dicontokeun saha anu mangheulakeunana jeung ari sifat tiheula eta aya lalawananana karana paratos di dawuhkeun dina surat Yasin ayat 36 : . Subhanalladi Kholaqol ajwaja. Kabersihan kagungan Dzat anu ngajadikeun jojodoan (lalawanan/papasangan) Kumargi Dzat Alloh Taala ngajadikeun jojodoan (lalawanan/papasangan), jadi mahluk teh aya anu tiheula jeung aya sifat pandeuri contona nyaeta sifat mahluk (manusa), tiheula ti pihak lalaki nyaeta kangjeng Nabi Adam Alaihi salam jeung ti pihak awewe nyaeta siti Hawa Alaihi Salam. Terus aranjeuna putraan tah eta para putra anu sifat pandeuri jeung eta aya anu sifat tiheula. Nyaeta cikal jeung aya anu sifat pandeuri eta bungsuna. Atuh yakin jadi mahluk-mahluk eta aya anu sifat tiheula eta lanceukna aya anu sifat anyar. Barang ari Dzat Alloh mah anu ngersakeunana margi jenenganana anu kaunggel di Quran Al Hadiid ayat 3 : Huwal awalu wal akhiru waddhohiru wal bathinu Kitab Taohid 28Laesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.Ari Dzat Anjeun anu kagungan tiheula (mimiti), anu kagungan pandeuri (Akhir), anu kagungan dhohir, anu kagungan bathin. Lamun nyontokeun Dzat Alloh anu tiheula aya mimitina anu pandeuri anu hanteu aya panganggeusanana. Tah eta kudu kaharti margi ari tiheula eta moal pandeuri nyakitu deui saban-saban anu pandeuri moal tiheula, tah kumargi kitu Dzat Alloh mah moal bisa kasifatan ku naon-naon, karana dawuhanana dina surat Al Insaan ayat 1 Hal ataalal insani hinun midadhari lamyakum saean madkuron. Naha hanteu datang kabar ka manusa mangka dina waktu anu kaayaanana manusa dina eta mangsa hanteu bisa nyaritakeun naon-naon kana Dzat Alloh mah ngan bisa nyatakeun anu kagungan nana bae. Saperti anu parantos didawuhkeun dina surat Al Hadiid ayat 3 Huwal awalu wal akhiru waddhohiru wal bathinu Ari Dzat Anjeun anu kagungan tiheula (mimiti), anu kagungan pandeuri (Akhir), anu kagungan dhohir, anu kagungan bathin. 23. Lamun Nyontokeun Yen Dzat Alloh teh sifat Baqo anu sundana sifat Langgeung. Eta yen Dzat Alloh di contokeun misil mahluk karana mahluk oge anu langgeng saperti akherat anu tos didawuhkeun dina surat Al Aala ayat 17 :Wal Akhirotu khoerun wa abqo Jeung ari Akherat leuwih langgeng jeung leuwih alus jeung sakabeh arwah oge eta pada langgeng. Karana didawuhkeun dina Alquran Wahum Fiha Kholidun jeung maranehanana eta pada langgeng disurga atawa dinaraka Deui didawuhkeun dina AlquranLaesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.Kitab Taohid29Wajabko Wajhu Robbika Jeung baris langgeng perjalanan anu dimaksud ku pangeran anjeun Muhammad nyaeta mahluk keneh anu di jadikeun (anu dikersakeun ku Alloh Taala) Nya kitu deui anu sifat langgeng teh saperti luhur handap, wetan kulon, kaler jeung kidul eta tetep pada langgeng moal barubah atawa parindah ana kitu anu sifat langgeng teh mahluk nyakitu deui lalawananana nyaeta bulan, bentang, panonpoe jeung sajabana saperti rohani sifat langgeng tapi jasmani mah sifat rusak. Barang ari Dzat Alloh kagungan jenengan anu kaunggel dina Al Quran Al Bakiyyu lamun dianggo undang Ya Bakiyyu anu sundana: Hey Dzat anu Kagungan Sifat Langgeng. Jadi Dzat ALloh mah anu ngersakeun sifat langgeng jeung anu ngersakeun sifat ruksak jeung anjeuna mah moal kakeunaan ku eta dua sifat lawanan. 24. Lamun nyontokeun yen Dzat Alloh teh sifat Mukholafatu lilhawadisi anu sundana beda-beda jeung sakabeh anu anyar. Ana kitu mah Dzat Alloh teh dimisilkeun kawas mahluk margi saenyana sifat beda-beda sakabeh anu anyar jeung anu pandeuri saperti ibu rama teh sifat anu tiheula ari putrana sifat pandeuri nyaeta beda-beda pikeun sakabeh anu anyar sanajan sami putrana nepi ka aya likurna eta tangtu moal sarua boh adat tabeatna boh nasib jeung rupana. Karana geus didawuhkeun dina suratul Lail ayat 4 : Inna Sayakum lasyata Saenyana pagawean kalakuan maraneh kabeh eta yakni beda-beda pisan jeung deui didawuhkeun dina surat fathir ayat 28 : Waminalnasyi waldawabbi wal anami mukhtalfun alwanuhu kadalika Jeung sakabeh manusa, jeung sakabeh gegeremetan jeung sakabeh ingon-ingon eta beda-beda pisan warna jeung rupana Barang lamun nyipatan beda ka Dzat Alloh Taala naha urang geus manggihan sabaraha kali Dzat Alloh teh. Anu mawi urang bisa ngabedakeun teh eta tangtu kana perkara anu geus kapanggih atawa katingali jentulna. Mangka Alloh geus ngadawuhkeun dina surat Al Anam ayat 103 : Laesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.Kitab Taohid30 Latudrikuhu absoru wahuwayudrikul absor wahuwallathiful khobier Hanteu atawa moal aya anu nepi ka Dzat Alloh Taala awasna sakabeh paninggal Kumargi hanteu aya anu bisa ningali tangtu moal bisa dicita-cita ku ati nyaeta moal kacipta deui, lamun kacipta eta tangtu bisa digambar jeung eta tangtu kaharti. Atuh kumaha bisana ngabedakeun kana perkara anu hanteu nyaho, margi urang bisa soteh ngabedakeun anu nyieun jeung anu dijieun nyaeta Fail jeung Maful mah margi eta mahluk anu ku urang bisa diilikan rupina atawa conto bandinganana. Mangka Dzat Alloh mah hanteu aya pikeun conto hiji perkara oge, jeung sifat beda teh aya sifat lalawanana nyaeta sifat sarua saperti, sarua jelema, sarua sato, sarua kai, sarua pada batu, malah jelema oge aya anu sarua tujuanana, ingetanana, saperti anu didawuhkeun dina surat Al Baqarah ayat 6. Innalladina kafaru syawaun alaihim aandartahum am lam tundirhum layuminun Saenyana sakabeh anu ingkar tina kaimanan jeung kaislaman eta sarua bae kana pikiran maranehnana teh sanajan di elingan ku maneh Muhammad maranehnana sarua jeung hanteu di elingan pikiranana teh jadi tetep bae hanteu daraek Iman. Jadi anu numutkeun katerangan anu sifat sarua eta mahluk anu ku urang bisa dipanggihan jadi nyatana Dzat Alloh mah anu kagungan sifat beda-beda jeung anu kagungan sifat sarua, margi Dzat Anjeuna mah anu kagungan beresih tina sakabeh, sifat-sifat anu tumerap di mahlukna karana Anjeuna anu ngersakeun sakabeh sifat. Jadi lamun ngamisilkeun yen Alloh beda eta siga pisan Dzat Alloh teh bisa dicita-cita atawa bisa kacipta. Padahal Dzat Alloh mah ceuk Kateranganana. Kullu Mahatoro Bilbali Fallohu hilapa dalika. Tiap anu dikeretegkeun ku ati mangka Dzat Alloh mah sulaya jeung kumeretegna Ati. 25. Lamun ngaitikodkeun yen Dzat Alloh teh sifat Kiyamuhu Binafsihi nyaeta anu sundana anu jumenengna ku anjeun nyaeta kuawak Ajeuna bae. Eta lamun kitu Dzat Alloh teh dicontokeun siga mahluk margi mahluk teh aya anu jeneng ku awakna sorangan saperti jelema,Laesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.Kitab Taohid31sato-sato jeung sajabana. Jeung ari mahluk teh aya jumeneng kunu lian saperti bangunan-bangunan, bangsa parabotan, kadaharan jeung sajabana. Jadi Dzat Alloh mah sanes anu jumenenganeun ku Anjeun tapi Anjeun mah kagungan mahluk anu sifat jumeneng ku Anjeun nyaeta ku awakna bae jeung anu kagungan mahluk anu sifat jeneng teh ku awak anu lian. Margi jenengan Anjeuna anu kaunggel dina Alquran Al Koyyum ari sundana Dzat anu ngajumenengkeun, Dzat anu ngadegkeun tegesna Dzat Alloh teh anu ngersakeun sifat jeneng atawa anu ngersakeun sifat ngadeg 26. Lamun nyontokeun yen Dzat Alloh teh sifat Wahdaniah anu sundana sifat bangsa hiji. Padahal anu sifat bangsa hiji teh eta mahluk saperti panon poe, bulan, jeung saterusna, ari lalawannana eta sifat bingbilangan saperti bentang, jelema, sato-sato, gunung, jeung bentukna hiji-hiji nyaeta hanteu nyusun juz bingbilangannana saperti aya sirah, aya beuteungm aya leungeun, aya beuheung, aya suku, eta lamun kitu Dzat Alloh teh dimisilkeun conto panon poe atawa bulan, saperti didawuhkeun dina surat yunus ayat 5 : . Huwalladi haalassamsa dhiyaan walqomaro nuuron Dzat Alloh eta anu geus ngajadikeun panon poe anu nyaangan jeung bulan anu aya cahayaan. Kumargi kitu Dzat alloh teh ulah dicontokeun misil sifat-sifat mahlukna karana parantos didawuhkeun dina surat Az zukhruf ayat 82 Subhana robbissamwati wal ardi robbil arsyi amma yashifun anu kagungan bersih jeung anu mangurus tina sakabeh perkara. Deui didawuhkeun dina surat Al Ikhlas ayat 1 jeung ayat 4 Qul huwallohu ahad Caritakeun ku anjeun Muhammad : ari Dzat Alloh anu di ibadahan ku anjeun teh jenengannana Alloh tur anu kagungan sifat hiji.Laesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.Kitab Taohid32Walam yakullahu kufuwan ahad Jeung hanteu aya ka Dzat Alloh Taala pikeun contona hiji perkara oge Deui jenengan anu kaunggel dina Al Quran Wahidun atawa Al Wahidu lamun dianggo ngundang ka Anjeuna Ya Wahidu : Hey Dzat anu ngersakeun hiji, jadi nyatana Dzat Alloh mah anu kagungan ngersakeun sifat-sifat anu tumerep di sakabeh mahluk. 27. Lamun nyontokeun yen Dzat Alloh Taala teh sifat Nafsiah anu sundana sifat awak-awakan. Jadi lamun kitu dimisilkeun siga mahluk margi anu awaken atawa badanan teh eta wujud atawa bungkeuleukannana mahluk. Lamun nyontokeun yen Dzat Alloh mah sifat Nafsiah oge hanteu katingali jadi ana kitu yen Dzat Alloh teh dimisilkeun siga mahluk Jismun Latifun anu sundana mahluk waruga lemes, padahal anu kitu teh mahluk Nuroniah nyaeta mahluk bangsa cahaya nyaeta dimisilkeun para malaikat atawa dicontokeun para goib saperti Jin, dedemit, siluman. Margina anu karitu teh awaken ngan hanteu katingali anging lamun kawenehan atawa lamun ditingali ku panon bathin ku badan lemes tea, margi didawuhkeun dina surat Ali Imran 185 :Kullu nafsin daiqotul maut Caritakeun ku anjeun Muhammad yen saban-saban anu awakan baris nyorang maot Jadi nyatana Dzat Alloh mah anu kagungan sifat nafsiah atawa anu ngersakeun sifat bangsa awakan nyaeta wujudna atawa jentulna mahluk ari Dzat Alloh Taala mah hanteu bisa dimisilkeun kana sifat mahluk, karana deui dawuhkeun dina surat Ash Shaafaat ayat 180Subhana robbika robbil izati amma yashifun Anu kagungan maha suci pangeran anjeun Muhammad, Pangeran anu kagungan sifat mulya tina sakabeh perkara anu sok disifat-sifatkeun ku maraneh kabeh. Deui didawuhkeun dina surat Asy Syuraa ayat 11 Laesa kamisylihi syaeun Kitab Taohid 33Laesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge. Kumargi kitu sakur anu manganut Islam kudu toat ka Dzat Alloh Taala didawuhkeun dina surat Al Baqarah ayat Wabudulloha Walatusriku Bihi Saean Jeung maraneh kabeh ulah nyarieun babandingannana anu nyarupakeun ka Dzat Anjeuna saperkara oge. Deui didawuhkeun dina surat An Nahl ayat 74 Fala tadhribu lillahi amsyala innalloha yalamu wa antum latulamun Mangka poma ulah nyarieun misil maraneh kabeh ka Dzat Alloh karana saenyana ari Alloh eta anu uninga jeung ari maraneh kabeh hanteu nyaraho. Atuh kumaha pibisaeun nyieun misil atawa conto kana perkara anu hanteu nyaho ?... Ngan dugi kadieu nerangkeun anu matak tumiba kana kamusyrikan ka Dzat Alloh kumargi boh itikod, boh ucapan, boh kalakuan sareng seueur keneh anu matak jadi musyrik. Ieu mah sakadar panggeuing atawa paringatan ka jalma-jalma anu ngamaksud ninggalkeun perkara anu matak jadi kamusyrikan ka Dzat Alloh Taala. Karana ari musyrik eta parantos didawuhkeun dina surat An Nisa ayat 48 : Innalloha la yaqfiru an yusyroka bihi wa yaqfiruma duna dalika liman yasau wa man yusrik billahi faqodiftaro isyma adhima Saenyana Alloh Taala moal ngahampura kanu sok nyieun conto-conto nyarupakeun ka Dzat Anjeuna jeung baris ngahampura kanu salian tiperkara anu kitu mah kasaha bae anu dikersakeun jeung sing saha anu sok nyontonyontokeun nyasamaan ka Alloh Taala mangka nyata migawe dosa anu kacida gedena. Jeung deui geus didawuhkeun dina suratul Lukman ayat 13Laesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.Kitab Taohid34 Waid qola luqmanu ibnihi wahuwa yaidhuhu labunan latusyrik billahi inna syirka ladhulmun adhim jeung tatkala ngadawuh syeh lukman putrana jeung Ajeuna teh sok ngomatar ka putrana :Hey putra, poma ulah nyasamakeun ka Dzat Alloh saenyana anu musyrik ka Anjeuna teh yakni nganiaya ka dirina anu kacida gedena. Kumargi kitu boh itikod, boh pangucap, boh panggawe ka Dzat Alloh mah kudu dipaham bilih musyrik ka Anjeuna karana ceuk keterangan Fafhamu Ya ayyuhal akilun mangka kudu diparahamkeun ku maraneh kabeh : Hey inget sasakabeh jalma anu Ariman mangka kudu ngalarti tur anu pada diayaan akal karana geus di dawuhkeun dina surat Az zhukhruf ayat 3 : Inna haalnahu qurana arbiyal laalakum taqilun Saenyana kami nurunkeun kitab-kitab ku bacaan bahasa arab supaya maraneh pada daraek ngakalan (nu baris ngahartikeun)ASMA HUSNAAyeuna nerangkeun jenengannana Dzat Mutlak anu geus ngajadikeun sakabeh mahluk anu disebut lapad Jalalah nyaeta Alloh. Ari Alloh eta alam, karana ceuk keterangannana. Alohu alamun alal mabud bihakki. Ari Alloh eta hiji alam kana Dzat anu wajib diibadahkeun kusabenerna. Kumargi Alloh eta hiji alam tegesna hiji ciri atawa hiji alamat atawa hiji address. Jadi Alloh eta hiji jenengan, ari eta jenengan mahluk keneh ngan jenengan Dzat Mutlak anu kagungan sakabeh mahluk mah eta mahluk kodim tegesna anu dijadikeun pangheulakeun. Saperti urang mimiti solat maca takbiratul ihram nyaeta maca ALlohu Akbar anu sundana Alloh anu kagungan Agung atawa Alloh anu ngersakeun agung. Atawa Alloh anu ageing hampura. Eta kalimah teh hiji ciri (hiji alam) karana anu kagungan cirri mah nyaeta didawuhkeun dina surat Al anam ayat 79 :Laesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.Kitab Taohid35 Inni wajahtu wahiya lilladi fathoras samawati wal ardo hanifan wama anna minal musrikin. Sayaktosna abdi madep kana undang-undang Dzat anu ngajadikeun sakabeh langit jeung bumi abdi sumerah pisan sareng abdi sanes nyasamaan ku ieu pituduh. Jadi yakin yen anu kagungan alam mah Allohu Akbar nyaeta Dzat anu ngajadikeun sakabeh alam langit jeung bumi tegesna mah nyaeta Dzat anu ngajadikeun sakabeh alam atawa anu kagungan sakabeh mahluk. Barang ari Alloh mah aya mimitina tegesna aya asal usulna nyaeta ari asalna Alloh eta Lahun sanggeus ditambah alif jadi Ilahun, terus di laan tanwinna sarta ditambah ku alif jeung lam nyaeta di panjingan ku atangrip ngaran taphim cara kamaripatan jadina Al Ilahun, terus di Idgomkeun nyaeta hurup lam anu tiheula di tasjidkeun kana hurup lam anu pandeuri jadi Alloh, tah kitu eta teh mimitina atawa asal usulna jeung ari Alloh eta aya sasamana tegesna aya bangsana saperti anu geus didawuhkeun dina surat Tahaa ayat 8 Allohu la ilaha illa huwa lahu asmaul husna Ari Dzat Alloh eta hanteu aya deui pangeran anu wajib di ibadahan ku sabenerna anging Dzat Anjeuna bae tur anu kagungan Anjeuna teh pirang-pirang jenengan anu aralus. Barang seueurna eta jenengan nyaeta sasamana Alloh tea ka unggel tina kitab istirobadi Innaddatallohi Taala Arbaatun ala pismin saenyana Dzat Alloh Taala eta aya opat rebu jenengannana. Barang eta kabeh jenengan-jenengan teh lain meunang ngajenengkeun mahluk tapi estu kengin ngajenengkeun Anjeuna bae, sarta eta kabeh jenengan aralus kabeh pada Jalajalahu tegesna sami pada maha luhur kabeh pada agung kabeh hanteu aya anu hina hanteu aya aya bedana ngan pada beda lapadna wungkul karana ceuk katerangan : Abtadiul Imla abismidatil aliyah Ngawitan cumarios kalawan jenengan bangsa maha luhur.Laesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.Kitab Taohid36Ngan aya jenengan anu pangmashurna anu kaunggel dina AL Quran sarta anu lazim disebut eling kana eta jenengan nyaeta jenenganana numutkeun katerangan : Wallohul asmaul husna wa asharuna lapadlul Jalalah wa huwallohu jeung kagungannana teh pirang-pirang jenengan anu aralus jeung ari anu pangmashurna eta jenengan lapad jalalah nyaeta Alloh.. Barang ari Alloh eta ceuk keterangannana : Allohu IsmunkliDzatil wajibil wujud ari Alloh eta hiji jenengan kana Dzat anu wajib ayana eta jenengan Barang ari eta jenengan kabeh diterangkeun dina kitab Istirobadi nyaeta : Di sawarga aya 1000 jenengan Di Naraka aya 1000 jenengan Di Langit aya 1000 jenengan Di Alam Dunya aya 1000 jenengan Jumlahna kabeh aya 4000 jenengan Ari anu sarebu jenengan anu aya di alam dunya nyaeta di daratan aya opat ratus (400) jenengan jeung dilautan aya genep ratus (600) jenengan. Ari sakabeh jenengan anu di alam dunya kaunggel dina : kitab jabur aya 300 jenengan kitab Taurat aya 300 jenengan kitab Injil aya 300 jenengan kitab Al Quran aya 100 jenengan Jadi jumlah saeusining eta jenengan kabeh digundukeun diserat dina kitab Hirjijaosah aya sarebu punjul hiji jenengan, lamun hanteu aya jenengan Anjeun sakabeh perkara anu aya dibumi. Jeung moal madorot atawa ruksak sakabeh perkara anu aya dilangit jeung dibumi. Ari Dzat Anjeuna teh anu kagungan sifat ngadangu tur anu kagungan sifat uninga. Barang anu jadi tawis dina Al Quran aya saratus punjul hiji jenengan nyaeta di deui digundukeun nu diserat disebut dua Asmaul Husna. Aya oge anu nyebut Hijib Alamdaruna. Nya ieu lapad :Laesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.Kitab Taohid37Bismillahirrohmanirrohimi 1. Allohuma inni As aluka Ya Jabbaru, Ya Hakimu, Ya koharu, ya Wadudu, Ya Salamu taparodat pijubbarutika bihikmatika ya koharu takoda sat aniddana ati wal amsali ya wadudu ya muta ali laillaha illa anta ya allohu ya rohmanu ya rohimu. 2. Ya maliku. Yakudusu, muhaeminu, ya ajiju, ya jabbaru. ya salamu, yamuminu, Ya3. Ya mutakabbiru, ya kholiku, ya bariu. ya musowiru, ya goparu, ya koharu, ya wahabu, ya rojjaku ya pattahu ya alimu. 4. Ya kobidu, ya basitu, ya hofidu, Ya Rofiu, Ya Muiju, Ya Mudillu, Ya Samiu, Ya Basiru. 5. Ya Hakamu, Ya Adlu, Ya latifu, Ya Kobiru, Ya Halimu, Ya Adimu, Ya Gofaru, Ya Sakuru. 6. Ya Aliyyu, Ya Kabiru, Ya Hafidu, Ya Mukitu, Ya Hasibu, Ya Jaulu, Ya Karimu, Ya Mujibu, Ya Musiu, Ya Hakimu. 7. Ya Wadudu, Ya Majidu, Ya Baisu, Ya Sahidu, Ya Haqqu, Ya Wakilu, Yakowiyyu Ya Matinu. 8. Ya Waliyu, Ya Hamidu, Ya Muhsi, Ya Mubdiu, Ya Muhyi, Ya Mumitu, Ya Hayu, Ya Koyyumu. 9. Ya Wajidu, Ya Majidu, Ya Wahidu, Ya Ahadu, Ya Somadu, Ya Kodiru, Ya Muktadiru, Ya Mukoddimu, Ya Muahiru, Ya Awwalu, Ya Ahiru, Ya Dohiru, Ya Batinu, Ya Waliyyu, Ya Muta Ali. 10. Ya Barru, Ya Tawwabu, Ya Munimu, Ya Muntakimu, Ya Aduwwu, Ya Roudu, Ya Malikul Mulki, Ya Dzal Jalali Wal Ikrom. 11. Ya Muksitu, Ya Jamiu, Ya Goniyyu, Ya Mugni, Ya Muti, Ya Maniu, Ya Doru, Ya napiu, Ya nuru. 12. Ya Hadi, Ya Badiu, Ya Bakki, Ya Wakisu, Ya Rosidu, Ya Soburu. 13. As Aluka, Bisamaikal, Husna Ma Alimtu, Minna wam lam alam antaspirli dunubi, watastar ujubi waksifli, kurubi ya jabbaru, ya koharu bijahinnabiyil muhtar as aluka bisamaikal adimi Kitab Taohid 38Laesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.antahfadna hafidun salamun bihakki balhuwa kuranun majidun filaohim mahfud walahaola walakuwata illa billahi aliyyil adim.Laesa kamisylihi syaeun Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Taala mah Saperkara oge.Kitab Taohid39