KINH B„»¯N M¦¯¦ I HAI CH¦¯¦ NG ... KINH B„»¯N M¦¯¦ I HAI CH¦¯¦ NG TT .Th£­ch Ph¦°„»â€c T„»â€¹nh

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KINH B„»¯N M¦¯¦ I HAI CH¦¯¦ NG ......

 • KINH BỐN MƯƠI HAI CHƯƠNG

  TT .Thích Phước Tịnh Giảng Giải

  Nguồn www.thuvienhoasen.org

  Chuyển sang ebook 21-6-2009 Người thực hiện : Nam Thiên – namthien@gmail.com Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org

  Mục Lục

  LỜI DẪN LƯỢC KHẢO VĂN BẢN PHẦN MỞ ĐẦU LY DỤC TỊCH TĨNH

  1. Khái quát tính lịch sử. 2. Tuyên ngôn đầu. 3. Phẩm chất thực của người tu. 4. Thuyết pháp và dựng tăng. 5. Quả vị.

  CHƯƠNG I THỨC TÂM ĐẠT BỔN 1. Ta có thực tập không? 2. Phẩm chất thực của vị A la hán. 3. Thọ mạng vô cùng. 4. Đất trời chuyển động. 5. Đi vào dòng thánh. 6. Thấu đạt nguồn tâm. 7. Giải ngộ pháp vô vi. 8. Vô ngã là Niết bàn.

  CHƯƠNG II NGỘ VÔ VI PHÁP I. Thức tự tâm nguyên.

  2. Biết rõ nguồn tâm. Ngộ vô vi pháp. 3. Chân như trong sinh diệt. 4. Thăm dò vào tự thể tâm.

  http://www.phatphaponline.org/kinh/Audio/Giang Kinh/Kinh 42 Chuong/Kinh 42 Chuong - TT Thich Phuoc Tinh/

 • 5. Pháp vô vi ngay trong hữu vi. II. Đạt Phật thâm lý.

  1. Thiền tông Trung Hoa và con đường thể ngộ. 2. Không có quảng cách. 3. Không mong cầu, không thành đạt. 4. Mặc tình trôi. 5. Chiếu sáng và bất động.

  CHƯƠNG III HIỆN HẠNH SA MÔN 1. Thân giáo và khẩu giáo. 2. Tri túc. 3. Cẩn trọng với ái dục. 4. Đối chiếu đời sống tăng đoàn quá khứ và hiện tại.

  CHƯƠNG IV CON ĐƯỜNG THIỆN ÁC 1. Sự phát sinh của mười nghiệp. 2. Khoảng cách giữa thiện và ác. 3. Khả năng rửa sạch tội. 4. Tự thể tâm vốn không có tội phước.

  CHƯƠNG V LÀM MỚI THÂN TÂM 1. Sự khác biệt giữa sám hối và thú tội, chuộc tội. 2. Thực hành sám pháp. 3. Tu tập các thiện nghiệp. 4. Đốn tức kỳ tâm. 5. Các tầng chấp thủ. 6. Vượt thoát nổi chìm 7. Một lần buông tay.

  CHƯƠNG VI. CHƯƠNG VII. CHƯƠNG VIII.

  1. Hãy cẩn trọng đối với nghiệp quả. 2. Đi qua những thử thách. 3. Nội dung của nhẫn nhục. 4. Các tầng nhẫn nhục. 5. Phương pháp thực tập.

  CHƯƠNG IX BÁC HỌC ĐA VĂN 1. Học rộng nghe nhiều và thể hội đạo. 2. Các tầng thể hội đạo. 3. Trở ngại của bác học đa văn. 4. Sự đóng góp của Bác học, đa văn.

  CHƯƠNG X. CHƯƠNG XI.

  1. Bốn quả thánh và con đường thiền. 2.Tâm hành ganh tị. 3. Hạnh phúc phát sinh khi tâm tùy hỷ. 4. Loại trừ tâm ganh tị. 5. Phước lành của sự tùy hỷ. 6. Trí tuệ phát sinh từ tâm thức thênh thang rộng mở.

 • 7. Hữu lậu và vô lậu. 8. “Vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng.”

  CHƯƠNG XII VƯỢT QUA KHÓ KHĂN 1. Giá của sự thành công. 2. Thử nhận diện mình. 3. Khó khăn từ hoàn cảnh và môi trường. 4. Khó khăn từ chính thân tâm ta. 5. Khó trên con đường tìm đạo. 6. Khó học hiểu và giải ngộ giáo lý. 7. Khó trên bước đường tu tập và hành trì. 8. Khởi phương tiện độ sinh. 9. Khó gặp Phật xuất thế. 10. Khó nghe chánh pháp. 11. Khó phát khởi thiện tâm. 12. Khó sinh vào vùng văn hóa. 13. Khó sinh ở nhân gian. 14. Khó có được thân người toàn vẹn. 15. Trí thức, thông minh có thể trở ngại cho sự tu tập. 16. Sanh Phật tiền, Phật hậu.

  Phần thứ hai. 1. Nghèo bố thí khó. 2. Giàu học đạo khó. 3. Thấy được kinh Phật là khó. 4. Bỏ thân mạng học đạo khó.

  CHƯƠNG XIII TỊNH TÂM THỦ CHÍ 1. Tam Minh tự hữu. 2. Một bước nhảy. 3. Từ cạn đi vào tinh tế. 4. Tịnh tâm thủ chí. 5. Sự hỗ tương của hai bước công phu. 6. Tiếng “dạ” nhiệm mầu.

  CHƯƠNG XIV - CHƯƠNG XV HÀNH ĐẠO THỦ CHÂN CHƯƠNG XIV. CHƯƠNG XV.

  1. Thế nào là “Đạo.” 2. Những tầng vào Đạo. 3. Trở lại tâm ban sơ. 4. Thực hành chánh đạo, giữ sự chân thật. 5. Chí hợp với đạo... 6. Nhẫn nhục là sức mạnh. 7. Tỏa sáng từng sát na. 8. Con đường Niết bàn gần hay xa?

  CHƯƠNG XVI XẢ LY ÁI DỤC 1. Những tầng sâu cạn. 2. “Ta sẽ làm gì với năng lượng tự hữu.” 3. Từng bước thực tập xả ly.

 • 4. Hoa trái của sự thực tập. CHƯƠNG XVII THẮP SÁNG TRÍ TUỆ

  1. Đi qua nhiều lớp cửa. 2. Bước vào nhà. 3. Thể nghiệm vô thường. 4. Thấu lý Tứ Đế. 5. Nhận ra được tự thể tâm.

  CHƯƠNG XVIII SIÊU VIỆT NHỊ BIÊN 1. Đối tượng và chủ thể. 2. Siêu việt cả hai. 3. Hai nẻo quay về. 4. Cẩn trọng từng bước đi. 5. Mặc tình theo duyên. 6. An trú nơi sự nhận biết.

  CHƯƠNG XIX - CHƯƠNG XX TAM PHÁP ẤN CHƯƠNG XIX. CHƯƠNG XX.

  1. Sự cần thiết của tuệ quán. 2. Tam pháp ấn: Khuôn dấu chánh pháp. 3. Từ tam pháp ấn chứng nghiệm chánh trí. 4. An trú nơi tự thể Niết Bàn. 5. Con đường Niết Bàn của Thiền nhân.

  CHƯƠNG XXI - CHƯƠNG XXII THAM ĐẮM CÁC DỤC CHƯƠNG XXI. CHƯƠNG XXII.

  1. Không dễ khước từ 2. Tham đắm danh. 3. Chết trong danh. 4. Nền của các dục lậu. 5. Bản chất của những loại ái dục. 6. Xử dụng thông minh cái mình có. 7. Con đường vượt thoát.

  CHƯƠNG XXIII - CHƯƠNG XXIV - CHƯƠNG XXV HỌA HẠI CỦA ÁI DỤC CHƯƠNG XXIII.

  1. Sự mời gọi khó thoát. 2. Nỗi bất hạnh của đời sống gia đình. 3. Khoảng cách giữa phàm phu và thánh nhân.

  CHƯƠNG XXIV. CHƯƠNG XXV.

  1. Sức mạnh của ái dục. 2. Họa hại từ ái dục. 3. Nhận diện và chuyển hóa ái dục.

  CHƯƠNG XXVI QUÁN CHIẾU SỰ THỌ DỤNG 1. Thí pháp khi thọ dụng. 2. Loại trừ sự vướng mắc. 3. Quán chiếu sự thọ dụng.

 • 4. Ý thức sự thọ dụng. CHƯƠNG XXVII TRÔI VÀO BIỂN GIẢI THOÁT

  1. Cạm bẫy trên con đường tu. 2. Cạm bẫy từ thô đến tinh tế. 3. Cạm bẫy trên tiến trình dụng công. 4. Tinh tấn vô vi. 5. Trôi vào biển giải thoát.

  CHƯƠNG XXVIII THẬN TRỌNG VỚI Ý THỨC 1. Đi vào các tầng tâm, ý, thức. 2. Sự sinh khởi của ý thức và con đường dẫn dắt của nó. 3. Thế giới hình thành bằng tâm thức. 4. “Tùy xứ tác chủ...”

  CHƯƠNG XXIX PHONG CÁCH SA MÔN 1. Nam nữ trong đạo Phật Nguyên Thủy. 2. Phạm hạnh của Sa môn. 3. Tiếp xúc và quán chiếu. 4. Thành tựu phạm hạnh và độ sanh.

  CHƯƠNG XXX ĐOẠN CÁC DUYÊN SINH KHỞI ÁI DỤC 1. Các loại nhân và duyên dẫn khởi ái dục. 2. Từ “nhận biết sáng chói” đoạn trừ cội gốc ái dục.

  CHƯƠNG XXXI - CHƯƠNG XXXII ĐOẠN GỐC RỄ SINH KHỞI ÁI DỤC CHƯƠNG XXXII.

  1. Sự ngăn trở của ái dục. 2. Dục sinh từ ý. 3. Con đường khổ lụy của ái dục. 4. Sự thực tập. 5. Cái nhìn của Thiền nhân.

  CHƯƠNG XXXIII MẶC GIÁP TINH TẤN 1. Mặc giáp tinh tấn. 2. Vượt qua nỗi sợ. 3. Bồ Đề tâm vững chắc. 4. Chiến đấu tới chết. 4. Đắc thắng trở về. 5. Những thuận nghịch trên con đường tu. 6. Những bước tinh tấn.

  CHƯƠNG XXXIV CON ĐƯỜNG TRUNG ĐẠO 1. Khéo thể nghiệm con đường trung đạo. 2. Hãy học cách dạy đệ tử của Đức Phật. 3. Quân bình thân và tâm khi thực tập.

  CHƯƠNG XXXV THANH LỌC THÂN TÂM 1. Thanh lọc, đào thải là nguyên tắc của đời sống. 2. Thanh lọc thân. 3. Thanh lọc tâm thức.

  CHƯƠNG XXXVI HẠNH PHÚC CON ĐƯỜNG TÂM LINH 1. Có được thân người không dễ. 2. Thuận lợi của thân nam.

 • 3. Phước lành của sáu căn nguyên vẹn. 4. Có được điều kiện tốt lành. 5. Gặp được Phật pháp. 6. “Ngộ Đạo giả nan.”: gặp đạo rất khó. 7. “Gặp được Đạo, phát khởi tín tâm là khó.”

  CHƯƠNG XXXVII THÂN CẬN BÊN PHẬT 1. Ta đang ở đâu và đang làm gì? 2. Các tầng tiếp xúc. 3. Hãy thực tập để chứng nghiệm Niết Bàn.

  CHƯƠNG XXXVIII NGƯỜI HIỂU ĐẠO 1. Phát sanh tuệ giác vô thường. 2. Trú tâm tỉnh giác trong từng hơi thở. 3. Nhận biết được thường trong vô thường.

  CHƯƠNG XXXIX NHẤT VỊ PHÁP 1. Tồn tại qua bao cuộc biển dâu. 2. Giáo pháp của đức Phật đáp ứng được tâm thức con người mọi thời đại. 3. Giáo pháp của Đức Thế Tôn chỉ có một vị. 4. Ngay con đường là Niết Bàn. 5. Phát khởi niềm tin bất hoại.

  CHƯƠNG XL THÂN TÂM NHẤT NHƯ 1.Từ nhân quả biểu hiện thân tâm. 2. Thân và tâm trong tiến trình tu. 3. Thân tâm nhất như của hành giả. 4. Sự tu tập trong tâm. 5. Con đường thực tập và chứng nghiệm.

  CHƯƠNG XLI NỖI SỢ TỬ SINH 1. Hình ảnh ẩn dụ trong kinh điển: 2. C