of 27 /27
1 WAN ZURAIDA BT. WAN KASIM (700416095064) 2 JAHANI BT. MAMAT YUSOF (670514115140) 3 SADZNA BT SARIP (710223025376) 4 SHARIPAH ZAWIAH BT. SYED KASIM (701004095054)

Ketaksamaan peluang pendidikan dr. maheran edu

Embed Size (px)

Text of Ketaksamaan peluang pendidikan dr. maheran edu

  • 1. 1 WAN ZURAIDA BT. WAN KASIM (700416095064) 2 JAHANI BT. MAMAT YUSOF (670514115140) 3 SADZNA BT SARIP (710223025376) 4 SHARIPAH ZAWIAH BT. SYED KASIM (701004095054)

2. Bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan ketaksamaan peluang pendidikan dari segi jantina dan implikasinya terhadap individu , keluarga , masyarakat dan negara. 3. Kelas sosial Jantina Isu-isu ketaksamaan peluang pendidikan Kumpulan minoriti 4. Menurut Kamus Dewan Ketaksamaan perihal (sifat, keadaan) tidak sama antara gambaran dan hakikat 5. Menurut Noran Fauziah Yaakob Keadaan di mana manusia tidak memperoleh ganjaran sosial yang sama Perbezaan semulajadi seperti sahsiah, kecondongan yang berlainan. Perbezaan darjat atau taraf seperti keupayaan mental, bakat dan kekuatan 6. Bergantung kepada penilaian sesuatu masyarakat Penilaian tersebut adalah suatu yang berterusan dalam suatu jangk masa panjang. Penilaian boleh diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain 7. Penilaian boleh diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain. Memberi kesan langsung kepada peluang- peluang pendidikan 8. Jantina (Gender) memberi makna wujudnya status, cita-cita, perlakuan dan ciri-ciri yang sesuai untuk lelaki dan perempuan, intraksi lelaki dan perempuan. 9. Menurut Noriati A.Rashid dan rakan-rakan dalam Budaya dan Pembelajaran - Konsep ketidaksamaan boleh ditakrifkan sebagai pandangan pemikiran dan kepercayaan bahawa terdapatnya perbezaan antara anggota atau kelompok etnik lain dengan kumpulan atau etnik lain daripada pelbagai aspek seperti kemudahan, peralatan,peluang kerjaya dan sebagainya. 10. 1 Amalan patriarki - Menerima budaya lelaki sebagai ketua yang mempunyai kuasa dan dominasi ke atas wanita dan kanak-kanak - Zaman tradisional fungsi wanita terhad sebagai pembantu suami - Zaman penjajahan peluang melanjutkan pengajian diutamakan untuk golongan lelaki 11. 2. Keselamatan - Ketiadaan keselamatan dalam kalangan perempuan. Cthnya semasa berulang alik ke sekolah. 3. Persepsi masyarakat - Perempuan digambarkan dalam persekitaran domestik dan terbatas dalam kemahiran. - Persepsi yang berbaur diskriminasi terhadap kebolehan lelaki dan perempuan dalam bidang yang ingin diceburi contohnya golongan lelaki sesuai dalam bidang teknologi, pembuatan, pemasangan yang tidak memerlukan pencapaian 12. 4. Matlamat kurikulum - Bias jantina dalam buku teks dan bahan pengajaran. - Contohnya pelajar perempuan tidak dibenarkan mengambil mata pelajaran seni pertukangan, teknikal atau matematik lanjutan yang boleh menambahkan peluang kerjaya. Jika mengikuti kursus, mereka mendapati buku teks dan pengajaran menjurus untuk kumpulan lelaki. 13. 5. Perbezaan dalam gaya pembelajaran antara lelaki dan perempuan -Terbukti bahawa mereka berbeza dari segi gaya pembelajaran contohnya perempuan cenderung untuk memberikan respons yang lebih baik dalam situasi kolaboratif berbanding dengan secara individu 14. 6. Persepsi guru terhadap murid perempuan - Guru tidak sedar dan tidak menghargai hakikat bahawa murid perempuan boleh memberi respons terhadap pembelajaran sama seperti murid lelaki dalam bilik darjah. 7. Kemiskinan - kos tuisyen, buku teks, baju seragam, pengangkutan dan perbelanjaan lain telah mengakibatkan keluarga miskin membuat keputusan untuk menghantar anak lelaki sahaja ke sekolah. 15. 1. Sejak tahun 2003 sistem meritokrasi di IPTA telah digunakan iaitu pemilihan berdasarkan 90 % pencapaian akademik, 10 % pencapaian ko- kurikulum. 2. Pada tahun 2009,kemasukan pelajar wanita ke IPTA menunjukkan peningkatan yang mendadak iaitu 26200 orang daripada 40366 orang calon (65%) yang ditawarkan mengikuti program ijazah pertama. 16. 3. Isu kuota di IPT tempatan dilihat seolah- olah tidak mengiktiraf pencapaian wanita. Wanita yang mempunyai pencapaian akademik yang tinggi tetapi dinafikan haknya. 4. Tidak berpeluang menceburi bidang pekerjaan yang dimonopoli oleh kaum lelaki seperti pertukangan, pembuatan, teknikal dan sebagainya. 17. 5. Bagi lelaki mereka seolah-olah tidak diberi peluang oleh pihak majikan untuk membuktikan keupayaan diri dalam bidang pekerjaan dengan alasan tiada pencapaian akademik yang tinggi. 6. Bidang perguruan mempunyai bilangan wanita lebih ramai berbanding kumpulan lelaki. 6. Lebih 60 % tenaga pengajar di sekolah terdiri daripada kalangan wanita. 18. 7. Wujudnya sekatan terhadap kaum wanita kerana peluang diberikan kepada kaum lelaki. 8. Wujudnya pengangguran dalam kalangan wanita yang berkelulusan. Walaupun kelulusan atau kriteria sesuai tetapi disebabkan jantina tidak sesuai. 19. 1. Bidang perguruan mempunyai bilangan wanita lebih ramai berbanding kumpulan lelaki. Masyarakat menganggap bidang perguruan hanya sesuai dengan golongan wanita. 2. Di sekolah guru lelaki dan wanita kerap menghadapi perbezaan dari segi membuat keputusan pengurusan bilik darjah serta suasana bekerja, status, latihan dan sumber-sumber yang disediakan untuk mereka. 20. 3. Kekurangan peluang pendidikan untuk kaum wanita bukan sahaja menjejaskan keupayaan seseorang untuk menjadi seorang ibu, pekerja dan warga negara yang baik tetapi juga kebajikan keluarganya, serta ekonomi tempatan dan kebangsaan. 21. 4. Kekurangan sumbangan tenaga kerja yang produktif untuk pembangunan masyarakat. 5.Kekukuhan ikatan dalam masyarakat longgar apabila sesuatu golongan sahaja yang memonopoli sesuatu bidang pekerjaan. 22. 6. Pengembelingan semua golongan masyarakat penting untuk mengukuhkan pendapatan dan lain-lain. 23. 1. Bertambahnya bilangan wanita di IPT tempatan menyebabkan pertambahan bilangan wanita cerdik pandai di negara ini. Seterusnya berlaku ketidakseimbangan ekonomi antara lelaki dan wanita. 2. Tenaga kerja wanita turut meningkat di negara ini. Secara tidak langsung memberi kesan terhadap sistem dan perkembangan ekonomi negara. 24. 3. Ekonomi negara akan terjejas kerana kurangnya tenaga guna manusia daripada pihak lelaki. 4. Negara akan tercicir tenaga kerja yang berkeupayaan mahir dan pakar kerana kouta pekerjaanyang banyak memihak kepada lelaki. 25. 5. Ketidakyakinan majikan mengakibatkan penggunaan tenaga kerja hingga ke tahap optimum tidak tercapai kerana halangan jantina. 26. Di Malaysia masalah ketidaksamaan peluang pendidikan untuk kumpulan kaum wanita adalah kurang ketara berbanding dengan negara lain di Asia Tenggara. Ini adalah kerana kerajaan Malaysia dan pihak badan bukan kerajaan telah banyak berusaha untuk mengurangkan jurang perbezaan ini.