KESULTANAN DEMAK.ppt

 • View
  231

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KESULTANAN DEMAK.ppt

 • 7/26/2019 KESULTANAN DEMAK.ppt

  1/14

  KESULTANAN DEMAK

 • 7/26/2019 KESULTANAN DEMAK.ppt

  2/14

  LOKASI

  Demak, Jawa Tengah.

  Sebelum menjadi kesulanan, Demak

  me!u"akan kadi"aen da!i Ke!ajaanMaja"ahi, dengan #.$aah sbgadi"ain%a sejak &'(). #aden $aahme!u"akan "e!inis sekaligus "eleak

  dasa! kesulanan.

 • 7/26/2019 KESULTANAN DEMAK.ppt

  3/14

  KONDISI SOSIAL $OLITIK

  #aden $aah *meme!inah &+ -&+&) me!u"akan "u!a Ke!abhumi*/!awija%a 0 d! "e!kawinann%a

  dengan "u!i 1ham"a *Ti2ngk2k.

  Menu!u /abad Tanah Jawi,"e!kawinan iu dienang kalangan

  isana. Ka!ena iu Ke!abhumi3menghibahkan4 "u!i 1ham"a k"dA!%a Dama! adi"ai $alembang.

 • 7/26/2019 KESULTANAN DEMAK.ppt

  4/14

  Lanjuan 5

  $ada saa iu $u!i 1ham"a sedangmengandung kemudian melahi!kan anak laki6%ang dibe!i nama #aden $aah.

  #.$aah men2lak menjadi adi"ai $alembangmengganikan a%ah i!in%a dan memilih unuk"e!gi ke Jawa menum"ang ka"al dagang.#.$aah menda!a di Su!aba%a lalu menjadisan!i Sunan Am"el. #.$aah lalu "indah ke

  Jawa Tengah *&'(+ dan membuka huan7lagahwangi aau 8uan /ina!a menjadisebuah "esa!en aas "e!inah Sunan Am"eldan men%eba!kan Islam di sana.

 • 7/26/2019 KESULTANAN DEMAK.ppt

  5/14

  Lanjuan 5

  $!abu /!awija%a akhi!n%a mengakui#.$aah sbg "u!an%a danmengukuhkan menjadi adi"ai Demak.

  #. $aah kemudian menggani nama3Demak4 menjadi 3Demak /ina!a4

  #.$aah mengembangkan Demak/ina!a sbg "elabuhan dagang dan"usa "en%eba!an Islam di $ulau Jawadengan banuan Je"a!a, Tuban dan7!esik.

 • 7/26/2019 KESULTANAN DEMAK.ppt

  6/14

  $ada saa %g sama Maja"ahi melemahakiba "embe!2nakan dan "e!ang "e!ebuankekuasaan di kalangan kelua!ga Ke!ajaan.

  8al ini diman9aakan 2leh #.$aah, dibanu"a!a bu"ai kemudian mele"askan di!i da!iMaja"ahi. $ada awaln%a #.$aah hendakmen%e!ang Maja"ahi. Namun menu!u/abad Tanah Jawi dan Se!a Kandha, Sunan

  Am"el mela!ang. K!n meski"un be!bedaagama namun $!abu /!awija%a ea"laha%ahn%a.

 • 7/26/2019 KESULTANAN DEMAK.ppt

  7/14

  Kemungkinan besa! #.$aah men%e!angMaja"aahi "ada masa "eme!inahan#anawija%a */!awija%a 0I, menanu

  Ke!abhumi sekligus kakah i"a! #.$aahsendi!i. Namun sumbe! lainmen%ebukan "ada masa /!awija%a 0II.Namun %g "asi, seelah han:u!

  Maja"ahi jd bawahan Demak. Demaklalu be!di!i sbg kesulanan Islam "e!amadi $ulau Jawa dg #.$aah sebagai sulan*!aja "e!ama.

 • 7/26/2019 KESULTANAN DEMAK.ppt

  8/14

  Usaha #.$aah mengembangkanDemak dibanu "u!an%a $ai Unus %gsaa iu menjadi adi"ai Je"a!a. Keika

  Malaka dikuasai bangsa $2!ugis, iamenguus $ai Unus men%e!angMalaka. Ka!ena kebe!aniann%a iu

  $ai Unus dijuluki $ange!an Sab!angL2!. $ada masa "eme!inahan #.$aahinilah dibangun Masjid Demak.

 • 7/26/2019 KESULTANAN DEMAK.ppt

  9/14

  $ai Unus kemudian mengganikana%ahn%a naik aha, ka!ena idakbe!"u!a ia diganikan 2leh

  sauda!an%a be!nama #adenT!enggana. $ada masa SulanT!enggana, Demak be!kembang

  "esa. ;ila%ah kekuasaann%a meluassam"ai ke Jawa /a!a dan Jawa

  Timu!.

 • 7/26/2019 KESULTANAN DEMAK.ppt

  10/14

  Menu!u /abad Tanah Jawise"eninggal T!enggana, e!jadi k2n

 • 7/26/2019 KESULTANAN DEMAK.ppt

  11/14

  $u!a Sed2 Le"en be!nama A!%2$enangsang membunuh $!aw22. 8alini membua mu!ka Jaka Tingki! dan

  "a!a sese"uh kesulanan, e!uamaKi 7ede $amanahan dan Ki $enjawi.A!%a $enangsang kemudian

  dikalahkan 2leh Jaka Tingki! danaha Demak jauh ke angann%a.

 • 7/26/2019 KESULTANAN DEMAK.ppt

  12/14

  Jaka Tingki! menjadi sulan Demak be!gela!8adiwija%a "ada ahun &+=) danmemindahkan ibuk2a Demak ke $ajang.Dengan demikian be!akhi!lah masa

  kesulanan Demak. Sebagai anda e!ima kasih, 8adiwija%a

  menghadiahkan sebidang anah "e!dikanaau dae!ah 22n2m %g disebu Maa!am

  ke"ada Ki 7ede $amanahan*menjadi"enguasa Maa!am dengan sebuan Ki AgengMaa!am sedangkan Ki $enjawi dibe!i jabaansebagai adi"ai di $ai.

 • 7/26/2019 KESULTANAN DEMAK.ppt

  13/14

  Jaka Tingki! wa9a diganikan 2leh A!ia$angi!i "u!a $ange!an $!aw22,sedangkan "u!a Jaka Tingki! sendi!i,

  $ange!an /enawa diangka sebagaisulan dengan wila%ah kekuasaan diJi"ang $an2lan. Ka!ena ke:ewa, /enawamemina banuan Suawija%a aauSen2"ai *anak Ki 7ede $amanahanunuk me!ebu aha $ajang.

 • 7/26/2019 KESULTANAN DEMAK.ppt

  14/14

  /enawa be!hasil menggulingkan A!ia$angi!i, aas jasan%a Sen2"ai dise!ahikekuasaan aas Ji"ang sedangkan

  $ange!an /enawa sendi!i ea"be!ada di $ajang sebagai bu"ai. OlehSen2"ai, ibuk2a ke!a2n $ajang

  di"indahkan ke Maa!am *&+)=.$e!isiwa ini menandai be!akhi!n%akesulanan $ajang.