KESANTUNAN BAHASA - kajian kuali.pptx

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KESANTUNAN BAHASA - kajian kuali.pptx

 • 7/26/2019 KESANTUNAN BAHASA - kajian kuali.pptx

  1/39

  AMALAN KESANTUANAN

  BERBAHASA MURID DALAMPENGAJARAN DANPEMBELAJARAN BAHASA

  MELAYU

  DISEDIAKAN OLEH :

  SUMARNI BINTI LAPAMMU (GP 03916)

 • 7/26/2019 KESANTUNAN BAHASA - kajian kuali.pptx

  2/39

  ABSTRAK

  Kesantunan berbahasa meruu! !e"a#a "en$$unaan bahasa

  %an$ ha&us' bera#a" s("an' &emah &embut' #an t)#a!

  men%)n$$un$ "erasaan "en#en$ar* Pa#a masa !)n)' ter#a"at

  !ea#)an "e&aar %an$ ber!e&a!uan #an berbahasa !asar

  terha#a" $uru mere!a sen#)r)* O&eh )tu' t)mbu& "ers(a&an

  tentan$ !esantunan berbahasa #a&am !a&an$an mas%ara!at

  terutaman%a "e&aar se!(&ah* Justeru' !a)an )n) #)a&an!an untu!

  men$ena&"ast) uaran+uaran %an$ ser)n$ #)$una!an (&eh

  "e&aar se!(&ah semasa #a&am "en$aaran #an "embe&aaranbahasa Me&a%u* Ka)an u$a #)a&an!an ba$) memban#)n$!an

  "en$$unaan !ata+!ata santun #a&am !a&an$an "e&aar men$)!ut

  ant)na* Res"(n#en ter#)r) #ar)"a#a ,- (ran$ "e&aar t)n$!atan

  .*

 • 7/26/2019 KESANTUNAN BAHASA - kajian kuali.pptx

  3/39

  ABSTRAK

  Se&a)n )tu' !a)an u$a #)&a!u!an untu! me&)hat !esan !esantunan

  berbahasa #a&am "enu&)san "e&aar* Data #)"er(&eh me&a&u)

  "emerhat)an #an #)ana&)s)s men$$una!an te(r) Pr)ns)" Kes("anan

  Lee/h 012345* Da"atan !a)an menunu!!an "e&aar !era"

  men$$una!an ma!s)m santun #an ma!s)m !eren#ahan hat)#a&am "erbua&an mere!a* Per!ataan %an$ ser)n$ #)$una!an )a&ah

  6b(&eh7' 6mahu7 #an 6na!7* Se&a)n )tu' !a)an u$a men#a"at)

  baha8a ama&an !esantunan "e&aar "erem"uan &eb)h men(n(&

  berban#)n$ "e&aar &e&a!)* D) sam")n$ )tu' has)& "enu&)san "e&aar

  turut #)ana&)s)s untu! men$esan "en$aruh ama&an !esantunan

  #a&am "enu&)san* Has)& ana&)s)s menunu!!an baha8a ama&an

  !esantunan #a&am "en$aaran #an "embe&aaran turut

  mem"un%a) "en$aruh #a&am "enu&)san "e&aar*

 • 7/26/2019 KESANTUNAN BAHASA - kajian kuali.pptx

  4/39

  PENGENALAN

  Bahasa )a&ah s)stem &amban$ bun%) suara %an$ #)"a!a)

  seba$a) a&at "erhubun$an #a&am &)n$!un$an satu

  !e&(m"(! manus)a 0 Kamus De8an' E#)s) Keem"at ,-1-5*

  Bahasa #)$una!an untu! men%am"a)!an !(nse"'membuat "ern%ataan #an bert)n#a! seba$a) a&at

  !(mun)!as) antara "enutur #an "en#en$ar*

  Bahasa #a"at #)baha$)!an !e"a#a #ua )a)tu bahasa

  9(rma& #an t)#a! 9(rma&*

  Pen$$unaan bahasa b(&eh #)!ate$(r)!an !e"a#a t)$a

  t)n$!at utama )a)tu bahasa ha&us atau s("an' bahasa

  !asar #an bahasa !esat*

 • 7/26/2019 KESANTUNAN BAHASA - kajian kuali.pptx

  5/39

  DEINISI

  KESANTUNAN

  Per&a!uan %an$ men$uran$!an "er$esaran #a&amsesuatu )ntera!s)* ;La!(< 012=>5?

  Bu#) bahasa bu!an se!a#ar "en$$unaan bahasasemata+mata* Per&a!uan #an t)n$!ah &a!usese(ran$' se"ert) ama&an berabat tan$an'menunu!!an mu!a %an$ man)s' /ara #u#u! %an$tert)b #an #)senan$)' me&a%an tetamu #en$an

  men$h)#an$!an ua#ah' memb(n$!(!!an ba#an!et)!a me&)ntas #) ha#a"an atau #) be&a!an$ (ran$&a)n' serta men$$una!an )bu ar)' bu!an ar)te&unu!' a"ab)&a mahu menunu!!an sesuatu "er&u#)t)t)!berat!an u$a* ;@aba 012>-5?

 • 7/26/2019 KESANTUNAN BAHASA - kajian kuali.pptx

  6/39

  DEINISI

  KESANTUNAN

  Kamus De8an E#)s) Keem"at 0,-1-5men#en)s)!an seba$a) ha&us 0bu#)bahasa atau bu#) "e!ert)5' bera#ab#an bers("an*

 • 7/26/2019 KESANTUNAN BAHASA - kajian kuali.pptx

  7/39

  DEINISI

  Kes)m"u&ann%a' !(nse" !esantunanme&)"ut) semua as"e! se"ert)"a!a)an' t)n$!ah &a!u' #an

  "ertuturan* Pa!a)an %an$ e&(! tan"a"ertuturan %an$ s("an #)an$$a"t)#a! sem"urna* Penutur mas)h a!an

  #)&abe& seba$a) !uran$ aar 8a&au"unber"a!a)an %an$ s("an

 • 7/26/2019 KESANTUNAN BAHASA - kajian kuali.pptx

  8/39

  DEINISI

  KESANTUNAN BERBAHASAMeruu! n)&a) s("an' me&)bat!an "ertuturan

  %an$ e&(!'ha&us #an )n#ah serta s)!a" %an$

  meman/ar!an bu#) "e!ert) mu&)a*Kes("anan #an !eha&usan #a&am men$$una!an

  bahasa !et)!a ber!(mun)!as) sama a#a me&a&u)&)san atau tu&)san* ;Amat Juhar) M(a)n 0122,5?

  Cara "en$$unaan !ata #an uaran se/aras("an #an bera#ab*;S)t) Haar Ab#u& A)0,--25 ?

 • 7/26/2019 KESANTUNAN BAHASA - kajian kuali.pptx

  9/39

  PERNYATAAN MASALAH

  Kebelakangan ini, terdapat fenomena

  kontemporari dan trend yang memperlihatkan

  kesantunan ketika berbahasa yang tidak lagi

  diamalkan sepenuhnya dalam kalangan

  masyarakat hari ini terutamanya dalam

  kalangan pelajar sekolah.

  O&eh )tu' mas%ara!at #)&)hat sema!)n!e!uran$an n)&a) !esantunan bahasa!et)!a ber!(mun)!as)*

 • 7/26/2019 KESANTUNAN BAHASA - kajian kuali.pptx

  10/39

  PERNYATAAN MASALAH

  Da"atan !a)an @u&!)e% #an Na)#atu& @amr)am0,-145 men#a"at) baha8a !ata $ant) nama Fa!u !au #an F sa%a a8a! "a&)n$ !era" #)$una!an (&ehmur)# Me&a%u %an$ &eb)h se&esa men$$una!an Fsa%a

  !amu* Mur)# Me&a%u !era" men$$una!an !ata $ant)nama F#)a (ran$' F!)ta (ran$ #an F !au (ran$ #a&am"erbua&an %an$ meneas!an !ua&)t) #a&am "enu&)sanse#an$!an mur)# bu!an Me&a%u men$$una!an !ata$ant) nama %an$ betu& )a)atu Fmere!a' F!am) #an

  F!amu semua* Im"&)!as) #ar)"a#a !e$a$a&anmen$$una!an !ata $ant) nama %an$ te"at )n) b(&ehmen$$u$at !eharm(n)an #a&am hubun$an etn)!*

 • 7/26/2019 KESANTUNAN BAHASA - kajian kuali.pptx

  11/39

  PERNYATAAN MASALAH

  Pen$uasaan bahasa u$a #)an$$a" t)#a!sem"urna se!)ran%a bahasa %an$ #)$una!an (&ehsese(ran$ )tu han%a betu& #ar) se$) tatabahasan%asahaa teta") t)#a! men$en#ah!an as"e!

  !esantunan semasa berbahasa* Seba$a) /(nt(h' !es)&a"an men$$una!an !ata

  "an$$)&an h(rmat se"ert) en/)!' tuan' aban$' !a!a!se/ara ber&e&uasa #a&am !(mun)!as) menunu!!an

  taha" "en$uasaan santun bahasa %an$ mas)h&emah #a&am !a&an$an "enutur bahasa Me&a%u*Kes)&a"an )n) bu!an sahaa ber&a!u #a&am "ertuturan

  ma&ah u$a ber&a!u #a&am "enu&)san "e&aar

 • 7/26/2019 KESANTUNAN BAHASA - kajian kuali.pptx

  12/39

  PERNYATAAN MASALAH

  O&eh )tu' !a)an )n) /uba untu! men)nauseauhmana!ah ama&an !esantunanberbahasa mur)# #a&am "en$aaran #an

  "embe&aaran bahasa Me&a%u* Se&a)n )tu't)#a! #)na!an u$a ter#a"at ban%a! !a)antentan$ !esantunan #ar) as"e! &)san teta")as"e! "enu&)san sememan$n%a !uran$

  #)ber) "erhat)an* Justeru !a)an )n) u$a a!anme&)hat seauhmana ama&an !esantunanhar)an mem"en$aruh) "enu&)san "e&aar*

 • 7/26/2019 KESANTUNAN BAHASA - kajian kuali.pptx

  13/39

  TUJUAN DAN OBJEKTI

  Ka)an )n) a#a&ah bertuuan untu! men)nau seauhmana !esantunan berbahasa $uru #an "e&aar !et)!abera#a #) #a&am !e&as* Se/ara !husus' !a)an )n)mem"un%a) bebera"a (be!t)9 %an$ )n$)n #)/a"a) )a)tu:

  1* Men$ena& "ast) taha" ama&an !esantunan bahasa"e&aar #a&am "en$aaran #an

  "embe&aaran*

  ,* Men$ena& "ast) taha" ama&an !esantunan antara

  "e&aar &e&a!) #an "e&aar "erem"uan ,* Men$ena& "ast) !esan ama&an !esantunan bahasa

  #a&am "en$aaran #an "embe&aaran

  terha#a" "enu&)san "e&aar*

 • 7/26/2019 KESANTUNAN BAHASA - kajian kuali.pptx

  14/39

  PERSOALAN KAJIAN

  1* A"a!ah taha" ama&an !esantunan "e&aar!et)!a ses) "en$aaran #an "embe&aaran

  ber#asar!an te(r) "r)ns)" !esantunan

  Lee/h ,* A"a!ah ter#a"at "erbeaan ama&an

  !esantunan antara "e&aar &e&a!) #an "e&aar

  Perem"uan

  ,* A#a!ah ama&an !esantunanmem"en$aruh) "enu&)san a%at "e&aar !et)!amenu&)s Karan$an

 • 7/26/2019 KESANTUNAN BAHASA - kajian kuali.pptx

  15/39

  METADOLOGI

  Kajian kualitatif ini menggunakan kaedah utama iaitu

  kaedah lapangan dan kaedah kepustakaan.

  Kaedah lapangan melibatkan kaedah pemerhatian

  terhadap lakuan-lakuan pelajar semasa sesi pengajaran

  dan pembelajaran dalam kelas.

  Rakaman aktiviti ketika pembentangan juga dilakukan.

 • 7/26/2019 KESANTUNAN BAHASA - kajian kuali.pptx

  16/39

  METADOLOGI

  Ka)an #)&a!u!an #) sebuah se!(&ah #aerah

  Ta8au*

  P("u&as) !a)an ter#)r) #ar)"a#a "e&aar

  t)n$!atan .*

  Res"(n#en !a)an )n) serama) ,- (ran$

  "e&aar %an$ ter#)r) #ar)"a#a 1- (ran$ &e&a!)

  #an 1- (ran$ "erem"uan*

 • 7/26/2019 KESANTUNAN BAHASA - kajian kuali.pptx

  17/39

  METADOLOGI

  Pen$um"u&an #ata #)&a!u!anmen$$una!an te!n)! temu bua& #))!ut)!ae#ah "emerhat)an*

  Res"(n#en #)temu bua& ba$) men#a"at!an!ata santun %an$ #)uar!an !et)!a #) #a&am!e&as untu! memenuh) bebera"a tuuan*

  Data %an$ #)"er(&eh #)ana&)s)smen$$una!an Pr)ns)" Kes("anan Lee/h012345*

 • 7/26/2019 KESANTUNAN BAHASA - kajian kuali.pptx

  18/39

  KAJIAN+KAJIAN BERKAITAN

  Zainol Abidin Kasim dan Jaafar Jambi (!!"#,

  dalam kajian yang bertajuk $trategi dan %iri

  Kesantunan &erbahasa Jepun telah mengkaji

  ujaran kesantunan berbahasa interaksi verbal

  dalam kalangan orang Jepun. Kajian yang

  berdasarkan aspek pragmatik ini telah mengkaji

  pengguna bahasa Jepun dalam kalanganpengajar dari Jepun yang mengajar di (AAJ#,

  'usat Asasi $ains, niversiti )alaya.

 • 7/26/2019 KESANTUNAN BAHASA - kajian kuali.pptx

  19/39

  KAJIAN+KAJIAN BERKAITAN

  Nasar)ah Mans(r' a)ah Ahma# Yusn)aYaa!ub 0 ,-1- 5 te&ah men$!a) KesantunanBahasa Da&am Ka&an$an Pe&aar IPT : Satu

  Ka)an Perban#)n$an Etn)! Zulkifley dan *aidatul Zamri+am (!# dalam kajian

  kata ganti nama diri dan kesantunan berbahasa dalam

  kalangan murid pelbagai etnik mendapati bahaa

  murid )elayu menggunakan pelbagai kata ganti nama

  diri berbanding murid bukan )elayu yang selesa

  menggunakan /saya-kamu0

 • 7/26/2019 KESANTUNAN BAHASA - kajian kuali.pptx

  20/39

  KAJIAN+KAJIAN BERKAITAN

  M(h# Nur Hau#)n M# A#am)a0,-115 #a&am !a)an !esantunanberbahasa