KEMIJSKI RAČUN

 • View
  79

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KEMIJSKI RAČUN. Zakon stalnih masenih odnosa. Kako glasi zakon. MASA REAKTANATA JEDNAKA JE MASI PRODUKATA H 2 + O 2 → H 2 O 2g + 32g = 34g Ovo je matematički točni Ali kemijski nije Da bi kemijski bilo točno reakcuju treba izjednačiti:. Primjer 1. 2H 2 + O 2 → 2H 2 O - PowerPoint PPT Presentation

Text of KEMIJSKI RAČUN

 • KEMIJSKI RAUN

  Zakon stalnih masenih odnosa

 • Kako glasi zakonMASA REAKTANATA JEDNAKA JE MASI PRODUKATAH2 + O2 H2 O 2g + 32g = 34g Ovo je matematiki toniAli kemijski nijeDa bi kemijski bilo tono reakcuju treba izjednaiti:

 • Primjer 1.2H2 + O2 2H2 OSada je kemijski reakcija tono izjednaena pa dolazi do promjene mase reaktanata i mase produkata:4g + 32g = 36gSada je reakcija u potpunosti tona.

 • Koliina tvari ili mnoina tvariJe ona koliina tvari koja sadri onoliko jedinkikoliko sadri atoma 12g ugljikovog izotopa C obiljeava se s n jedinica je moln = m(g) / M(g/molu)m = masa tvari iju mnoinu traimoM = molarna masa tvari ( to je ustvari Mr ili Ar)

 • STEHIOMETRIJSKI ZAKONI Zakon stalnih masenih odnosa, ili zakon o stalnom sastavu spoja, ili I stehiometrijski zakon (Prustov zakon) Ovaj zakon je formulisao . Prust 1808 g., a on glasi:u sastav nekog spoja ulaze isti elementi spajaju se u stalnom masenom odnosu, ili:spoj ima stalan sastav bez obzira na nain njegovog dobivanja

 • TO TAJ ZAKON ZNAI ? Znai ako analiziramo uzorke jednog istog spoja dobivenog na razliite naine maseni odnos elemenat koji ulaze u sastav tog spoja uvek je isti

 • Zakon umnoenih masenih odnosa, ili II stehiometrijski zakon (Daltonov zakon)Ako dva elementa obrazuju vie od jedne vrste spoja, tada mase jednog elementa, koje se spajae s jednom te istom masom drugog elemena, stoje u odnosu malih celih brojeva.

 • TO TO ZNAI Ovaj zakon se najbolje vidi na primeru duikovih oksida. U dolje navedenoj tabeli date su mase elemenata koji ulaze u sastav duikovih oksida,Oksid masa duika (g) masa kiseonika (g) masa kisika koja se spaja s 14 g duika________________________________________________N2O 214 16 8NO 14 16 28N2O3 214 316 38NO2 14 2 16 48 N2O5 214 5 16 58 ______________________________________________________________

 • TO SE VIDI IZ TABLICEIz tablice vidi se da koliina kisika (g) koja se spaja s jednom te istom koliinom duika (14 g) stoje u odnosu malih celjelih brojeva, tj u odnosu 1:2:3.4:5.

 • AVOGADROV ZAKONu jednakim volumenima razliitih plinova pri istom tlaku i temperaturi nalazi se jednak broj molekula. Avogadrov broj molekula = 6,022 X 10 mol, molekula, iona, atoma

 • TO IZ OVOG PROIZILAZIPri istim uvjetima (tlak itemperatura 1mol razliitih plinova zauzima isti volumen .Normalni uvjeti : Tlak 101,3KPa tem. C 1 mol bilo kojeg plina zauzima zapreminu od 22,4dm

 • 3. Nain2H2 + O2 2H2ODva mola vodija reagira s molom kisika i dobivamo dva mola vode

 • PRIMJER 2.Izraunaj mnoinu 116g NaClPrvi korak:Nai M(NaCL)= Ar(Na) + Ar(Cl) = 23 + 35 = 58g/ molu

 • Odno smnoine reaktana i produkata u kemijskim reakcijama2H2 + O2 2H2O 2n : 1n : 2nn(H) / n(O) = 2 /1m(H)/M(H) = 2m(O) /M(O)m(H) = (64g /16g/molu)m(H) = 4g

 • Drugi korak

  m= 116gM= 58g/molu n = m/ M n = 116g / 58g/molu n = 2 mola

 • Primjer 2.

  Odredi koliinu H, O i S u sumpornoj kiselini.

  Prvi korak n(H)=?n(O)=?n(S)=?

 • Drugi korak

  Mr (H2SO4) = 2Ar(H) + Ar(S) +4Ar(O) = 2 x 1 + 32 + 4 x16 = 2+32+64 = 98n(H)= m(H) / M(H) = 2g / 1g/molu = 2 mola

 • Trei korak n(S) = m(S) / M(S) = 32g / 32g/molu = 1mol

  n(O) = m(O) / M(O) = 64g / 16g/molu = 4 mola

 • Zakljuak Iz ova dva primjera vidimo da je koliina od jednog mola neke tvari ustvari relativna atomska masa te tvari ili relativna molekulska masa tvari.

 • ZADATCiIzraunaj mnoinu kisikovih atoma u 2mola bakrova(II)oksida.Izraunati mnoinu 175g fosforne kiselineIzraunati masu barijeva hidroksida ako je n-moina barijeva hidroksida 3,5molaU alici aj otopljeno je 5g eera (C12H22O11) koliko molova C,H, i O smo unjeli u organizam

 • ITANJE KEMIJSKIH REAKCIJAKemijske reakcije mogu se proitati na vie naina:1.nain2H2 + O2 2H2ODvije molekule vodika reagiraju s molekulom kisika i dobivamo dvije molekule vode

 • Nain 2.

  2H2 + O2 2H2O4g vodika reagira s 32g kisika i dobivamo 36g vode

 • Nain 2.

  2H2 + O2 2H2O4g vodika reagira s 32g kisika i dobivamo 36g vode

 • 3. Nain2H2 + O2 2H2ODva mola vodija reagira s molom kisika i dobivamo dva mola vode

 • MOLSKI VOLUMENMolski volumen je volumen 1 mola i iskazuje se u dm/moluMolski volumen se oznauje Vm = 22,4dm / mol i uvjek je konstantanVm = V

 • FORMULE KOJE SU MEUSOBNO POVEZANEn =m(g) / M(g/molu)n =V(dm) / Vmdm/molun =NA / NA(mol)=Vdm/ Vudm volumni udio W = m(g) / mu(g) maseni udio tvari u smjesi= =m(g) / Vdm - gustoa