Kedah Trial SPM 2014 B.cina [F68ED5D1]

 • Upload
  bdy3372

 • View
  274

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SPM 2014 Cina

Citation preview

 • MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5

  TAHUN 2014

  MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAR )

  MonDL 2

  BAHASACINA if!.~

  Kertas 1 ~4-

  Satu jam empat puluh lima minit 1 Ij' at 45 7J

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERIT AHU

  1. Modul ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B.

  2. Jawab satu so alan daripada Bahagian A dan satu soalan daripada Bahagian B.

  3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas jawapan yang disediakan. Sekiranya kertas jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan.

  Modul ini mengandungi 3 halaman bercetak.

  http://edu.joshuatly.com/ facebook.com/edu.joshuatly

 • 2

  1 . J$:.- is\. t--)j-- n tf" L.d~ ~iL , -4- ~iL ~ .iZt.$- - ~ 0 2. ~'0Jj;~, Yrl~flhiaJJ~El~Zk _o

  [ 30)j--]

  )1. ~: ~1-1t.$-at 'X: ~~ Jf] T iIiJ tr.; ~fl *~J:Jl:. 0

  ~ 1tA. ft-J j~ JJl : 10, lalan Duta 50605 Kuala Lumpur

  20, lalan Jaya 62604 Putrajaya

  0(-) 11}~ 'f ~ if'-.:t. (ij: %- i2.1r 111 i~ t~ ~-};u1r~' Jf- ~ -r- tt t- ~\. y),;fd; fJ ~k+~~, W~1rI1lim*~*~~1-, %~~%-#~~~o

  (~) *~'f(ij:~)j--~~~@tr.;~~, fr~~%-@~o~~~~~*4 ~f:; +~ x.. , ~;;. - !I1 1Ji!%, Pt it;f~ r9 -&-~ i'-~ Ej 49f ~ ;f; #J 0

  http://edu.joshuatly.com/ facebook.com/edu.joshuatly

 • 3

  (-) %#

  KERTASSOALAN TAMAT

  http://edu.joshuatly.com/

  facebook.com/edu.joshuatly

 • 1

  MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5

  TAHUN 2014

  MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH )

  MODUL 2

  BAHASA CINA

  Kertas 1

  PERATURAN PEMARKAHAN

  UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

  ____________________________________________________________ Peraturan pemarkahan ini mengandungi 5 halaman bercetak.

  http://edu.joshuatly.com/ facebook.com/edu.joshuatly

 • 2

  [Lihat halaman sebelah

  30

  A

  29-30

  27-28

  25-26

  B

  23-24

  21-22

  19-20

  C

  17-18

  15-16

  13-14

  D

  11-12

  9-10

  7-8

  http://edu.joshuatly.com/ facebook.com/edu.joshuatly

 • 3

  E

  5-6

  3-4

  1-2

  0

  0

  [Lihat halaman sebelah

  0

  D+ 12

  ( 1 1

  1 1

  4 18 C+

  A

  3

  A+ 29-30

  A 27-28

  A- 25-26

  B B+ 23-24 http://edu.joshuatly.com/ facebook.com/edu.joshuatly

 • 4

  2-3 B 21-22

  B- 19-20

  C

  2

  C+ 17-18 3 18

  C 15-16

  C- 13-14

  D

  1

  D+ 11-12

  D 9-10

  D- 7-8

  E E+ 5-6

  E 3-4

  E- 1-2

  1.

  2.

  ()

  ()

  http://edu.joshuatly.com/ facebook.com/edu.joshuatly

 • 5

  3 ( 0 )

  1 /

  2

  3

  10 ( 0 )

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  3 ( 0 )

  1

  2

  3

  7 ( 0 )

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  [Lihat halaman sebelah

  A 6170 6970

  http://edu.joshuatly.com/ facebook.com/edu.joshuatly

 • 6

  6568

  6164

  B 4960

  5760

  5356

  4952

  C 3748

  4548

  4144

  3740

  D 2536

  3336

  2932

  2528

  E 1324

  2124

  1720

  1316

  F 0112 0912

  http://edu.joshuatly.com/ facebook.com/edu.joshuatly

 • 7

  0508

  0104

  0

  http://edu.joshuatly.com/ facebook.com/edu.joshuatly

 • MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5

  TAHUN 2014

  MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH )

  MODUL2

  BAHASACINA ~ k

  Kertas 2 1J...~ :=-

  Dua jam lima belas minit 2 ,J' at 15 LJt

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  I. Modul ini mengandungi 22 soalan.

  2. Jawab semua soalan.

  3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kerlas jowapan yang disediakan. Sekiranya kertas jawapan tidak mencukupi, silo dapalkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan.

  Modul ini mengandungi 14 halaman bercetak

  http://edu.joshuatly.com/ facebook.com/edu.joshuatly

 • 2

  1. $.. i Jt iJ!. ~'l ;t Ji ~ r}c, P- H ~t T 0 !t:t it {} {b, ~ 4~ II~ at $ T 1'-1- ~Q: ~ .;If lJi- e, 111 friJ Mj: ~c /]0

  ~#~TA*~+~~*~o~~, ~~~~~~TA~Y~*~~~*, ~~A~ j;p ~Jt iii 1f,Jp t T, P- fl] T - J:{i if, if ~ ~IJ 0 e. W- - ''IT, 1'1d~ *-15 : " ~ - ItJt T A 1iH~ v,W' -i1fu-t friJ! "~Jt, TAm~~~~~~~o ~111-~t~, ~~~#o*~~~~+*~~: " 1t 3r fJ $4'-, :ka *- i! - ~1IT.i~ $ 80~ -t 1111 [fJT ~;*, 1 ~t -}-;~ ~ - ~"lb? " ~ 1it di1 ti.it ~ , it

 • 3

  ED A- )E; , 'le - T- ' ), ,,~. 4Tt!lJ T - 1--- f, l\). t , ~]1; -):J--- ill: l~ . ~A,(L i.; ~1l ly lJ ,t1. -* , 1~ H : ., ~ /J' 1'- 'I' i i. -~" )\ L ill.-:; , J, dH T !--..e,- (l/J r.r1!. 6' ? iL'e. i~ ,if 0_ "

  .. * /\.. ~ lf-l j_'1", (,Ji!. --" .leA I~J C~ J @H nj .. !~~ 1it '->~r fi.f:jjl!:.i>U\-" '';'U}~ , J)'-~T ~ . JIJt ~ -- :::jT. , 11!'.. 111t :"ifJ:: JE. 7; l'n')~.'l .it - itt 111 ' , ,:..; :R. - II/I- ,:~: 'i ' 0

  1'-T A , i. ;{.f - 1'- J,,-.~ t:. Jlt h 0 .i~ J,- t l /c )( ~ 1"::. 0 ,j.- n~ 11,'- :oi t. ili +-ii - f;. , Pj- A J,rl ilLt---- ;~ 1.f 'ff :tt13" ~t -fJ~~ ut , 1.- )jg-~ ?x if j~ ffi' 1:t - A ~l" J:..;1:. ;t.! ;tIl: -J ~ 0 Jji fJ :~ 11t (f.) :1t it )( '* 11: ~: (n !t JiL ~~ *- ;fIbI +lit 11,'-111\ Ie4!: ~- ;f1h-l , "f w).J... .:f::: ({, J6 , :i.. f;- J.p - 1i.41:. :ttl] -t .tit .d---,i.L ItHU'x,/ffr

  0t., q.lq' frl - 1L -tj; ;,Ii'X.4 :i.. "* 6J) ~\ b -=-f- '!1 '1 l2.. ~i!S- "Ji-Je:. "0 ,~ :h. ;C '(.T- 4:5- , ~' iP )t A ffi;) 60 0 " -ii ~ , le 4E- T M D, -- $- -"- ;1;\ fJ0~~ (/7 II..~b -r \]4* ]' d~ *- 0

  'K>2~7 1! [i] ~T dii {rg j: !:f- , t.-&.r @] $. IU] J! 0

  1.U EJ tr.J Dl'11~ 1e 'K fS ;;t f iji#- t T 1m;tJ - ~-lCvHfr nry 100 ;it ! JUt:t- vip W6~ I J!1 "; -$ i-- ;( i*-kit-:t- ~ij1 tr.J il/t o -Hl ,f~ *- ~l}) -*-.it~i;f.. ;:t v ;p o~, -ft!:. ~. o

  "[;it ~ 1t!:. -f- ~ ij ~ i lJ flH-t(.[,t -.5HIJ &J 100 .leA}- ~ n , 1tt a~ iU 'K t~ ,~, J.iiIJ .ttl!.33t i)htG*- ! i.tPf k 100 j[,"ror, i.t-i,'Ht!:. -i*16 #- y :Y ~~;Jj- ):1) oM -ft!:. ~.M:-k~ -k~ -K$)j 1- :JfiJ TrJ ):1: :I &J rfJ 1L,0 jif *f-*f- ..... .

  ~ ~k, -ft!:.~~~~~~~~~*~.~ , 4*~ ~~ ~A , ~~~~h o .~ , # ;:t 1ifi JI. ~ Il* 1*, ,~. ;it!:. rOJ : " 111 -*- tll El (r.) k P~ JL{i r; *?"

  -iii. El 6b1L+A ~IUJ; J ~ ;if',:. I 1t!!. h ,ff f*J0 -t- I!rp I '1: ' 1/dfl JU l lf.) ~~ li t: ~ -Ri1f ~ i.tX ;ff ;.t if;t )t,it ~ :t~ ~ ? JJ I' .:>-%.. :t- ~rr *{f-J ....0

  http://edu.joshuatly.com/ facebook.com/edu.joshuatly

 • 4

  #-;t vrp JtJ EJ :it b ;jJt fL ' ill El .1.. 0 itt JJS1.. /] i1 J G lA ~ :1f - g{f fn. ;t vip fI:J EJ It l:j 1t 3Z -* .0 it fI:J ''-> J:iU-1- -%Ij l!( 0 if.1tl . ;t 'lip 6!J EJ :itH- I~ T 7JH'L

  #-;t vifl ~ J6 ix. : "-!

 • 5

  [3 7-}]

  [6 ~]

  [3 ~]

  [4 ~]

  ~ 8 .f.11 1l!

  Cl] ~ r tii {t.J ~~, t.& J @J $- IP] ~ 0

  :fIZ--8 Bt1"~_"Jfii- &J -iE, *-~}tit ~ iJt 8 : "-1--A-:!} ~ %~ ,~-, t ij~-A-JEt~Ut a " :i(Z -K Dt (OJ A:1l~;:r. fl)] ~, ~fi i! "~,~," -I (Z ~ji -: oJ!;? A ~hlbfL , ;/\.1& fl) - itA 1t81~, it t -t:t

  ?~ *- .M- , ;:r. ~ rb f.. ~ 0.x.- "15 ,~," $,- tr0 ft - n J(Z i5;. {Y-) i*tl ! A;t] p;

 • Fi

  ttl!. ~ i-/J {Jj- ;;r 1Jt- T, A tf. #. (]f] Hit rp -tr :fiJ -r 1"1. ,~, M) 1t:;E: , 19i~ '~0: (f) Jt , ;;r _~ it;t.f:it ~i" AJ-i:: '!!. {!:. T 0

  - it 1,'!')t.r~ (lJ Ii] 4~ll. flIl :t. 'f ofr "i>lJJfl ;Si:, L :I:H~ ff.J iJJ -1:-mlJt Trl %, -if iB] Jl. -1- .lK 1rPE ;,tCj T 1.. AN'" :kfJ 1i T ~+ili 30 "'I" -% $- 0 !lfl;t If ;;r ~ ~ T, jJ:. A -t~;!\JlJl & L, !lJ] i9_ L n 1t >L f\!:'-i,il , i.t tf. "E , Y). kdi--1'-- f J .A. .iJt t~ J1!:. ;/]0 1000 Jt , ~"1nr ?

  Mk'f ~~ lo aA~~, M~'f~~4~ , ~~~~-%~, i.t ~~mA~~;;r~ N: 7'(Jlj,- If-, 1rJ lL 1~ J:.in~ iTt , i& 1: rI:J flJ,f 1, tij ~. t8 ~.i +#-1, ~EI ~ L t~ >tf ,rk ".f- 6{J ;f:k.

  ~ *~~-*li~, kll~;;r~*~~M~ ~ *L~ff.J~Jt~~~*, ~lL*~~~A~ ;t] ;t it1i , JIrt/1- /'j\.. 67, 1te {(.J t dE .. ... .

  Mk'f~~~~.A., ~~ ~ ~~M~L~~o~~~~ ~~~M~ff.J~~, ~~~>tf te. ~ G t8 t/, Jdh cYu ~i;:;&.)fAt , 1E1 Jt 1t~ ;t 1f fJ!.il] nn :t. L -- Vi 1 *6 601t ~ 0 ~ 11,f~ 1:.., A,~' .2. Jf,:. ;t Jt , *~ 9 ot;j It $- ;''-1) at fEl] ;fo ~li !J 4::- ~e. if -t ~t4A- :b :4'" 0 A J,fJ ~ , - it -tf.1~ jft !fl *fI:J ~t 1'*- , JZ.A '~Jlil :t. L 1,p tI:: T 1tJ1/] Z +0 1~ 4\. *it fI:J flJJ :t. 'f U1IJ It7#t-i>L : " mm) ,,~ ~I\\ Jl/] "lh? lJl) "', i1t k hMn~*~-~+ , .l~ ~?~m$ fI:J~ A fI:J~~! ~A*~~A~*?"

  ~ 1'--10] Ng -A- (r.) -IE f\. )0] 11 1 f\.~. 1 - fl k , 11:( ,; 4\J6?-\ *E. i lJ 1 " &~ ,~." i.t /j" -ial 0 " rlt ,t!. " $!- D'!] :it - n,*:It ,\,; ,"Y,. 0:s":: frlJi* ofl , If nlJ ?tJ.J % 1~;fI-;. - t-f, 'Ii:: 1~ ~ -* #- (,'i) , it ;;r j;p ilLili .z 1 iii ! A-tf. ;1;- 1', I~- /t1)1 1) 5JUr0, ,trdi 1-t-~ ,~. fr7 AZ foJf VA 1k:it, j~ ~T:;;t Ii) f..7161il ,~.

  ~:AIJ *-~~t; ~~1-1 ~ -t *- , rir) Jt III f..7 it1llfr" $- 1- -k1t- 'it me *- -!- fJ'J ~\ ~t, ifrJ 71( li1 J1- EJ c{ flJ {(.J I~' ,If fob itt 0

  A ~1 4\.{(.J N] kif zHr YA ;;r'r:k:;{;, ;t,l/c iIl h ~e,~A'~ jL it-n-~Hr{~f'J frIJ 'f~( J1/; E; *tt foJf ill. ,t Er-J ~91 :k.. tlHt , vJ)l~ 1'--~ y , rtD J1!:. ~t ;t] :tE. iiJ, ;J, -t J,f T k-"f VA 1~ ;f ~ frIJ, 1M. ;t 1 it If VA -i1J- JJt @J*, 1~;t RfJ ;t:/(0 *- --1, If,Up

 • 7

  [4 ~\..J

  " :J:i ~ -1'- }] r.J ;f1l1:- iii .iIJ }}J) ;t If r.J + 'f, 1~%#; 1-1- ;(,1-1- J, A-tf-~ r.J BEt 'f~~J~~r.J~~, ~4~r.J~, ~~~~~~~~~~rtJo

  1o. 1''1: ~ h 1ar -tf- ~ /', $t 'f 1:" ,t}}J) ;t iJi. r.J ".iIJ ;tb1i n it ~ ;#. ifi? -j}( ~ ill 1;1: r.J J.\f 1iJ 0 [5 it]

  A~,1R~o~ ~s ~t PiT 11 r.J ;;ffi $- ;if~ .tt - it ~;tr. (IJ if;, {gj 1t~ - Jt 4;:- ,tft di ~ Ato

  [2 it]

  [4 it]

  http://edu.joshuatly.com/ facebook.com/edu.joshuatly

 • 8

  [25 71'-]

  ~ 12 ~ 16 ~

  iiJ ~T Wi {I-J ;t. -t ;t. , ~ ,6 @) $- IOJ J! 0

  -T ~J~L J3 ~*- ;J=, Jt ~ ).1- 0 ~ i~.1- 4- *Ax. CD ~g-#, i'fl JffL EJ: " ;.1- ;J=, ~ I J', .t6 ~ -t Y , A 4t-t 7J A, iff ft ~ 0 J.t *- ,!, ;:Jt 0 1'-~ ~ :1f ~g-, ~S(:f- i.. , k. v.A ~ 0 " Jm Jt E]: "*-:z -c ~ , ~ 10r Jt f.J! lL $~ (2) Ej ).1- ;J=, --f 17)\. -{- A iJt ).1- ilii tLf7, 1'-;fLJ - A.i. , i)),j.1- ;J=, )( >L'tt rtn ~ ,

  ~1ordii fJ ~:z? ~.ft~~, $~-~~'rt-f'-:.;-t? " J3i'fl.f*-EJ: "%J.a/~*1lo %l\~Jlt~JlL 1, ~~~~, *-~H-tY, ~~*:Z, ~q~o "J3~~~T~jH, #H~#~o ~~it JilT *;:sc 4i EI A 0 Jm ~ iff ~lt -t %i'l, mffI Jil.. is(l\~ 6J ~ g .fb 1t , E]: " :t=~F-%itA -t? "

  ~ i: db :Z , ~~ *E]: " Jl:t JffI ~ 0 " Jm J3 E]: " % ri'fhS( ~I:] ~ ~ -t %, e., 7J i', % f.J :t= it " J3 ~ hi] rtn fta0

  CD AX.(yT) 1

 • 9

  1 6 . il\ ~1-T j"IJ fI; :Z .f- tfJ -it f.J J!t, 1\ ;;z -i.g- 0 [37J'-J (a) JyL Jr ;iF ~It T #; 1iL

  ~ 17 .f. 19 ~

  III ~T dQ tr.; itlR, t!.t ~ @1 $.10] ~ 0

  ;foACDi?5 T -t lLlf, *~~ bZ?t 11a; liLo 7f.. I"l i'UJL#tJk.1t, Jiii!; AE.k '7 t!fi" 5to ~~~~+~~~A, ~-t~~~~~o

  di~ .2. iii f,o:j 1,"->', *' ?t p~, tJ.A if 0 'f~T:x'-i;#Iif-1, ~;fJ:ii

 • 10

  ~ -=-~71" ~{;J

  [10 7]'- ]

  ~ 20 ~ 221!

  ~ $-r Iii ;1f *~ {;J tr.J IP] 1! 0

  20 . ___________________

  [2 51'- ]

  [2 ~]

  21. " @] ~ fa] *-*M5i, ~3 -i- , ~k, fil rf] ~ k, ~ 0 " L [fu fA -t try R reIt tb ;tH- &0 A 1- .~ Ji ? [3 51'-]

  22 . :fj tb T IiJ -t bJ fA i'- )( 0 ( if-ut - ~ ) [3 ~] ( a) ~kJ!iA~, .;C 9t Ib Jl1; i.*- -it-A ~, .;C 9t Ib -it 0

  KERTAS SOALAN TAMAT

  http://edu.joshuatly.com/ facebook.com/edu.joshuatly

 • 11

  MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5 2014

  Nama -:li~ : ( 1' ) _ ____ _ C1& ) ~_ ______ J)l~: _ _ _

  Helaian Kertas Jawapan %- .%

  10

  20

  3D

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  110

  120

  130

  140

  120 http://edu.joshuatly.com/ facebook.com/edu.joshuatly

 • - -- - -

  12

  ,4

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  I--

  9

  ,g.. 5t "ti- ~l~

  1ii:-iA- f.; ~ nt it 6') JlIt ;'f-}: L ,CL _1- H 1, :0:': 4~ ?

  12

  1] tB ~ 1'-il1~r ::l it;tt :t- :Sfdl) & ~ 0

  14

  -i~ 7J it ~ %-~ it f-f #IJ ~& ?

  /3

  ~*-::t viji ~ df it'f-f1kt t8 @ t8 k 1t ~ ?

  /6

  a) JG;}~~#IJ (' *1" -i~ f8 ~ -it ~ ?

  /2

  b) iti! "ii " xt m*- -iX-I') it ~ %- JL J;; ;r!j. M, ?

  /3

  /'il #- 1 it1'-~t :lfj: , -it~ -it ~!5 +g.?

  /4

  - -- - - -

  ~*~M~ ' ~~~~~~~ 1~1t~ . ?

  /4

  a) ;flU! ...t rIb FI) GJ -J- , fF :t- ii, JJ 'f' JJ...),- it - 1'-"t {f {(; A. ? 10r v) ~ {~ ? /4

  ~

  http://edu.joshuatly.com/ facebook.com/edu.joshuatly

 • --

  /2

  10

  11

  12

  13

  13

  " ~ - n 6l -f!,~ ,~. 0b) ~ :ti6J-t-'f - -z:;:

  11 % h 10r 4. ;r; /', H. 'f ]t ~ jjJ) ;tii 6l " flJ Jt\. iit E. it fib;7J. * ? " i,\ .1Jt : 10: 6l.fY m0

  a) J: dO 6J -t 'f 6l;fU $ ~t,'~f.Ht Z- ?

  b) 11 10r +;$J- /ff itif 6l ~.;f; ? sj :ti 1~-: EY-) ~ dL

  ~ ~.1.. ;f *- v~ 1t i. J: !i:J J.}J i~- .rJi ,18 'Jt~.1.. ?

  h 1t i. .rJi ;VJ 4[de,i:!.~.1..:r, ?

  JV'i ;}J % .J G ll~ ~ 6l i!-; )Uf~1EA, J?- ttl H {f. ?

  .1Ji ;B II;!; rlf- fTE:. -if~ #-~ 11 ..t ~J.. -l- , 1;ot 1 tl!. ;,i_ J2;J.plit ;j~ .J htlo 4.1~~ g~~ tf , 1tt Jl:. 1j- ,f{r- 1$f J: " :}it t .)f " ? i,~A~ d~ 1i: 6l J~ rfJ 0

  / 3

  /5

  /2

  14

  /5

  14

  /4

  15

  /3 http://edu.joshuatly.com/

  facebook.com/edu.joshuatly

 • 16

  /3

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  14

  a) ;W . :!{ # :fk -t ~ tlJ 0

  b) * ~ ~ -{Ht A -T ?

  E; i;k A ix.;fo Z J6 jf[ 4;!f tB ;:t:tU 'I~ ;JL ?

  it tf" --=- -t A ~ 4- EJ ie' it fl}] 1t i'- ?

  #" .2. ~ ";j ---" ;t] 1t i'- ,ffi 1: ?

  foJ /~dum, *- T ~3 ,~' 0 a ) iA.J!.J:. %, 6] ~ ~ ~ 0

  b ) " foJ /t.,\.."l. "m" '1f.'t 4~ 1t i'- ?

  " @] it foJ *- j'i ti-n , V3 -t:- , ~ JG fil rD ~ fG DfJ 0 " J:. ifu ~ %, &-],&. fJlX tB ;t-t.f ~Ai. 6 Jt?

  EjtbTifu%,6]{0~)(o ( if-.i! -;Vj[)

  .;L ,f. 0 'A.a ) ttJliA% , ,J: 7t 0 Ai; ttK:-A% , ' - 7C ,t, 0

  b ) #- ;fEl $. .fC;fer , J5 )L:}:] ~ ~, 0

  / 3

  /3

  /2

  /2

  /2

  /2

  /3

  http://edu.joshuatly.com/ facebook.com/edu.joshuatly

 • 1

  MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5

  TAHUN 2014

  MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH )

  MODUL 2

  BAHASA CINA

  Kertas 2

  PERATURAN PEMARKAHAN

  ( + )

  UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

  http://edu.joshuatly.com/

  facebook.com/edu.joshuatly

 • 2

  Peraturan pemarkahan ini mengandungi 15 halaman bercetak

  ()

  1

  1.

  2.

  3.

  4. 20 2

  5. 0

  6. 0

  7.

  135 - 139 1

  140 144 2

  145 - 149 3

  150 - 154 4

  155159 5

  http://edu.joshuatly.com/ facebook.com/edu.joshuatly

 • 3

  1. 22

  160 170 10

  171 20

  http://edu.joshuatly.com/ facebook.com/edu.joshuatly

 • 4

  2.

  [65 ]

  1

  130

  :

  :,

  :

  http://edu.joshuatly.com/ facebook.com/edu.joshuatly

 • 5

  :

  :

  :

  :

  :

  -

  /

  /

  http://edu.joshuatly.com/ facebook.com/edu.joshuatly

 • 6

  (/)

  (121 )

  2 7

  1985 13

  100

  100

  100

  http://edu.joshuatly.com/ facebook.com/edu.joshuatly

 • 7

  20

  20

  10 20

  100

  20

  2. [2 ]

  /

  3. [4 ]

  i

  ii

  100

  http://edu.joshuatly.com/ facebook.com/edu.joshuatly

 • 8

  iii/ /

  4. [3 ]

  /

  5. [6 ]

  / /

  6. a [2 ]

  /

  b [3 ]

  ///

  / /

  7. [4 ]

  20

  http://edu.joshuatly.com/ facebook.com/edu.joshuatly

 • 9

  8 11

  4000

  30

  1000

  http://edu.joshuatly.com/ facebook.com/edu.joshuatly

 • 10

  8. [4 ]

  /

  9. a [4 ]

  http://edu.joshuatly.com/ facebook.com/edu.joshuatly

 • 11

  b) [2 ]

  / /

  10.

  [5 ]

  11. a [2 ]

  /

  b [4 ]

  [25 ]

  12 16

  http://edu.joshuatly.com/ facebook.com/edu.joshuatly

 • 12

  (y)

  12. [3 ]

  13. [5 ]

  / /

  /

  14. [4 ]

  15. [3 ]

  http://edu.joshuatly.com/ facebook.com/edu.joshuatly

 • 13

  /

  16. [3 ]

  a)

  / ///

  b)

  7-6 3 5-4 2 3-2 1

  17 19

  http://edu.joshuatly.com/ facebook.com/edu.joshuatly

 • 14

  (1163 )

  17. [3 ]

  /

  ()

  18. [2 ]

  / /

  19. [2 ]

  / / / / /

  http://edu.joshuatly.com/

  facebook.com/edu.joshuatly

 • 15

  1

  2

  3

  4(ji)

  5

  [10 ]

  20 22

  20_____________________________

  a [2 ]

  http://edu.joshuatly.com/ facebook.com/edu.joshuatly

 • 16

  b [2 ]

  21

  [3 ]

  /

  22 [3 ]

  a

  b

  130

  http://edu.joshuatly.com/ facebook.com/edu.joshuatly

 • 17

  /

  /

  (/)

  (121 )

  2

  /

  2

  3

  i

  ii

  iii /

  /

  4

  4

  /

  3

  5

  / /

  6

  6

  a

  /

  2

  b

  ///

  3

  http://edu.joshuatly.com/ facebook.com/edu.joshuatly

 • 18

  / /

  7

  4

  8

  /

  4

  9 a

  b)

  //

  4

  2

  10

  5

  11

  a

  /

  2

  b

  4

  http://edu.joshuatly.com/ facebook.com/edu.joshuatly

 • 19

  12

  3

  13

  //

  /

  5

  14

  4

  15

  /

  3

  16

  a

  / ///

  2

  b

  7-6 3 5-4 2 3-2 1

  1

  17

  /

  3 http://edu.joshuatly.com/

  facebook.com/edu.joshuatly

 • 20

  ()

  18

  / /

  2

  19

  / / / / /

  2

  20

  _____________________________

  a [2 ]

  2

  b

  2

  21

  /

  3

  22

  a

  3

  b

  3

  http://edu.joshuatly.com/ facebook.com/edu.joshuatly

  238405252-2014-Mppt5-2-Kedah-Bc1-w-Ans239527027-2014-Mppt5-2-Kedah-Bc2-w-Ans