KEBUMIAN - . Diantara batuan beku berikut yang banyak mengandung mineral olivin dan piroksen adalah

  • View
    221

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of KEBUMIAN - . Diantara batuan beku berikut yang banyak mengandung mineral olivin dan piroksen adalah

SOALUJIAN

SELEKSICALONPESERTAOLIMPIADESAINSNASIONAL2013TINGKATPROPINSI

Waktu:150Menit

KEMENTERIANPENDIDIKANDANKEBUDAYAANDIREKTORATJENDERALPENDIDIKANMENENGAH

DIREKTORATPEMBINAANSEKOLAHMENENGAHATASTAHUN2013

KEBUMIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

KEMENTERIANPENDIDIKANDANKEBUDAYAANDIREKTORATJENDERALPENDIDIKANMENENGAHDIREKTORATPEMBINAANSEKOLAHMENENGAHATAS

PETUNJUK:

1. IsilahNama,NoRegistrasi,AsalSekolahdanKelaspadalembarjawabanyangtelahdisediakan.

2. Testerdiridari60soalpilihangandadan5soalesai

3. Waktumengerjakantestotal2jam30menit(150menit)tanpaistirahat

Testpilihanganda:1jam30menit(90menit)

Testesai:1jam(60menit)

4. Untukpilihanganda:untuksetiapsoaljawabanbenarbernilai1(satu),jawabansalahbernilai

0,5(minussetengah),jawabankosongbernilai0(nol)

5. Nilaiuntukesai:untuksetiapsoalberkisar08

6. Gunakanballpoint/pulpenuntukmenulisjawabanpadalembarjawabanyangtelah

disediakan.

7. Pesertadiperkenankanmenggunakankalkulatorjikadiperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

SOALSELEKSITINGKATPROPINSI

OLIMPIADESAINSNASIONAL2013BIDANGILMUKEBUMIANPILIHANGANDA(60soal)1. Perhatikangambar kristaldi samping.Kristal inimempunyai6 sisi,3

sisidibagianatasdan3sisidibagianbawah.Mineralkalsitmerupakancontohdaribentukkristalini.Kristalinitermasukdalamsistemkristal:a. Tetragonalb. Heksagonalc. Monoklind. Orthorombike. Trigonal

2. Mineralyangmempunyaikomposisikimiasamadenganmineralkalsittetapibentukkristalnya

berbedaadalaha. Kalkopiritb. Aragonitc. Kuarsad. Dolomite. Muskovit

3. Gunungapiberbentukperisai(shieldvolcano)umumnyatersusunolehbatuan...

a. Granitb. Dioritc. Andesitd. Basalte. Peridotit

4. UrutanpembentukanmineraldariyangpertamaterbentukdalamderetreaksiBowenpadaseri

tidakmenerusadalaha. OlivinHornblendaPiroksenBiotitb. BiotitHoenblendaPiroksenOlivinc. OlivinPiroksenHornblendaBiotitd. PiroksenOlivinBiotitHornblendae. HornblendaPiroksenOlivinBiotit

5. Perhatikanfotobatuanbekudisamping.Batuanbekutersebutdicirikanadanyateksturvesikuler.Dimanakahdanbagaimanakahprosespembentukanbatuantersebut?a. Jauhdidalambumisecarasangatlambatb. Dibawahpermukaanbumisecaracepatc. Dibawahpermukaanbumisecaralambatd. Diataspermukaanbumisecaracepate. Diataspermukaanbumisecaralambat

6. Diantarabatuanbekuberikutyangbanyakmengandungmineralolivindanpiroksenadalaha. Dunitb. Granitc. Riolitd. Andesite. Monzonit

7. Batuansedimenyangberasaldaripengendapanmaterialtersuspensidalamairadalah

a. Batupasirb. Konglomeratc. Breksid. Aglomerate. Batulempung

8. Berikutmerupakanstruktursedimenyangterbentukbersamaandenganprosespengendapan

batuansedimentersebut(synsedimentarystructures)kecualia. Massiveb. Crossbeddingc. Loadcastd. Laminatione. Parallelbedding

9. Diantarabatuansedimenberikutyangmerupakanbatuansedimennonklastikadalah

a. baturijangb. arenitc. batulempungd. breksie. greywacke

10. Urutantingkatmetamorfismedariyangterrendahdaribatuanbatuanmetamorfdibawahini

adalah:a. Batusabakfilitgneissekisb. Sekisgneisfilitbatusabakc. Filitsekisgneisbatusabakd. Batusabakfilitsekisgneise. Gneissekisfilitbatusabak

Untuksoalnomor11dan12perhatikangambardibawahini.Gambarinimenunjukkanpenampangdaerahpenunjamanantaralempengsamuderadenganlempengsamudera.

11. ZonaApadagambardiatasmerupakan

a. DaerahMelangeb. Backarcbasinc. MagmaticArcd. Forearcbasine. Midoceanicrigde

12. ZonaBpadagambardiatasdisebut

a. Volcanicislandarcb. Forearcbasinc. Volcanicarcd. Compressionzonee. JawabanA,B,CdanDdiatassalah.

13. Padasatutubuhgunungapistrato(stratovolcano),polapenyaluranyangumumnyaberkembangadalaha. Dendritikb. Paralelc. Trelisd. Radiere. Rectangular

14. Suatu daerah dicirikan oleh rangkaian bukitbukit kerucut, tidak dijumpai sungaisungai di

permukaan,danadanya lubanglubangsurupan.Secaramorfogenesa,daerahtersebuttermasukdalambentangalama. Struktural

b. Eolianc. Volkanikd. Fluviale. Karst

15. Seorang geologistmuda sedangberjalan ke arahutaramenelusuri suatu sungai yangmengalirrelatif luruskeutara.DititikApadatebingkirisungaidijumpai lapisanbatupasirberwarnaputihkekuningandengan kedudukanperlapisanN90oE/20o yang tidakmeneruspada tebing kanansungai.Pada jarak10meterkearahutaradari titikA,batupasir tersebutdijumpaipada tebingkanan sungaidengan kedudukanperlapisanyang relatif samadan tidakmeneruske tebing kirisungai.Berdasarkandatadi atas,makadisimpulkan jenis sesar yang adapada sungai tersebutadalaha. Sesarturunb. Sesarnaikc. Sesargesersinistrald. Sesargeserdekstrale. JawabanA,B,CdanDdiatassalah

16. Berikutmerupakanpernyataanyangbenartentangkekargerus,kecuali:

a. Umumnyadijumpaidalambentukberpasanganb. Bidangkekarrelatifrapatc. Terbentukkarenagayakompresid. Membentuksudutlancipe. Daerahpembentukanmerupakandaerahtektonikpasif

17. Hukumgeologiyangpalingsesuaiuntukmenentukanumurrelatifsuatupatahanterhadapbatuan

ditempattersebutadalaha. Superposisib. Crosscuttingrelationshipc. Horisontalitasd. LateralAccretione. Inklusi

18. Kepunahanmasalhewanreptilbesar(misalnyadinosaurus)terjadipada:

a. Jurasicb. AwalCretasuesc. AkhirCretasuesd. Eosene. Miosen

19. Dijumpainyafosiljejakberupaborrowmengindikasikanbatuanyangmengandungfosiltersebutberadapadalingkunganpengendapana. daratanyangterpengaruhanginb. perairanyangtenangdantertutupc. perairanyangtenangdanjernih

d. perairanyangberaruse. datarantepipantai

20. Perhatikanfotosingkapanbatuandibawah.Hubunganstratigrafiantarakeduabatuanyang

terdapatpadafototersebutadalaha. Selarasb. TidakselarasNonconformityc. TidakSelarasdisconformityd. TidakselarasAngularunconformitye. Tidakselarasparaconformity

21. Perhatikangambardibawah.Gerakanmassatanahdanbatuanbertiperayapan(creeping)

ditunjukkanolehhuruf:a. Ab. Bc. Cd. De. JawabanA,B,CdanDtidaktepat

22. Yangdimaksuddenganeksplorasigeofisikametodepasifadalah:a. menggunakanbahanpeledakb. mengamatidanmengukurgejalaataufenomenaalamiahbumiuntukeksplorasic. memberikansinyal,getaranataumedanlistrikkedalampermukaanbumid. memasukanalatukurkedalamlubangpemborane. menggunakansatelituntukmempelajariperilakubumi

23. Ada2macamkompasgeologiyaitutipeazimutdantipekwadran.Bilapembacaanpadasistem

azimutterbacaN218oE,makapadasistemkwadranadalah....a.N142oWb.W52oSc.W62oSd.N38oWe.S38oW

24. Petageologiadalahpetayangmenggambarkan...a.Bentukromanbumib.Penyebaranbatuanc.Strukturgeologid.Penyebaranbatuandanstrukturgeologiyangada.e.Penyebaranbahangalian.

25. Dalampetameteorologi,seringkalikitamenemukangariskonturyangberbedabedabaikwarna,bentuk garis dan ketebelan.Garisgaris kontur inimewakili variabelmeteorologi tertentu yangterdistribusi secara spasial. Salah satu garis garis kontur ini adalah isotach yang merupakan...............a. Garisyangmenghubungkantempattempatdengankelembabanyangsama

b. Garisyangmenghubungkantempattempatdengansuhuyangsamac. Garisyangmenghubungkantempattempatdengancurahhujanyangsamad. Garisyangmenghubungkantempattempatdengankecepatananginyangsamae. Garisyangmenghubungkantempattempatdengantekananyangsama

26. AnginPrevailingadalahanginyangbertiuppredominantdari satuarah tertentupada satu titiktertentudipermukaanbumi.PadasistemanginyangMonsun,perubahanarahanginprevailingantarabulan Januaridan Juli,harus lebihbesar samadengan1200,dengankecepatan rataratalebihbesarsamadengan3m/detik.Faktorfaktoryangmenyebabkanterjadinyamonsunadalaha. Kemiringansumburotasibumib. Distribusibenuadanlautanyangtidaksamac. Perbedaankapasitaspanasantarabenuadanlautand. Pilihana,b,dancbenare. Hanyapilihanbdancyangbenar

27. Hujanyangterjadididaerahpegununganyangdisebabkanolehudarayangmengandunguapairbergerakkeatasdanmengalamikondensasidisebut......a. HujanZenitalb. HujanOrografisc. HujanSiklond. HujanTopografie. Hujanmusim

28. Strukturatmosferdapatdibagimenurutbeberapakriteria, sepertidistribusi suhu,homogenitaskimiawidansebagainya.Padalapisanatmosfermanakahyanglubangozonditemukan?a. Troposferb. LapisanBatasc. Termosferd. Mesosfere. Stratosfer

29. Berdasarkan jumlah curah hujan, setiap bulan dalam setahun dapat dikelompokkan kedalam

kelompok bulan kering dan bulan basah. Bulan kering adalah bulan dengan jumlah curahhujannyakurangdari60mm,sedangkanbulanbasahadalahbulanyangcurahhujannyamelebihi100mm.Penentuanbatastersebutdidasarkanpadaklasifikasiiklimmenurut.........a. Mohrb. SchmidtFergusonc. W.Koppend. Oldemane. RudolfGeiger

30. Dalam pengukuran variabel meteorologi digunakan suatu alat berbentuk bola kaca denganpenyanggalogamdankertasukur.Alatinidigunakanuntukmengukurlamaradiasimatahari.Apanamaalatini?a. Anemometerb. Pyrgeometerc. ChampbellStokesd. Solarsondee. Pyranometer

31. Data meteorologi didapat dari berbagai sumber. Diantaranya dari pengukuran langsung dipermukaan,pengukurandengan balon sonde,penginderaan jarak jauh, serta analisisnumerikdanmodel.Instrumenmeteorologimanakahdaripilihandibawahiniyangtidaktermasuksebagaialatpenginderaanjarakjauh?a. Lidarb. Radarc. Sodard. Satelite. Radiosonde

32. Frontdinginbergeraklebihcepatdaripadafrontpanasdanmemungkinkanuntukmengejarfrontpanasdidepannya.Setelahbergabungfrontyangdihasilkandisebut.......a. FrontStasionerb. FrontOklusic. FrontLintangd. FrontDingine. Anafront

33. Tipis,transparan,matahari/bulanterlihatdenganpenampakanfenomenaoptikatmosferyangdisebuthalo.Karaktertersebutmerupakancirikususdariawan.........a. Altocirrusb. Altocumulusc. Altostratusd. Cirrostratuse. Cirrocumulus

34. LapserateuntuktroposferdiataskotaBandungpadamusimpenghujan, adalah0.67oC/100m.Berapakah suhu di troposfer atas yang berada pada ketinggian 5km dari permukaan, jikadiketahuisuhuudarapermukaankotaBandung26oC?a. 1oCb. 5oCc.