of 117 /117
KEBIJAKAN POLITIK ISLAM NIK ABDUL AZIZ NIK MAT DI KELANTAN TAHUN 1990-2008 OLEH : AHMAD MAWARDI BIN ABDULLAH NIM: 107045203901 KONSENTRASI SIYASAH SYAR’IYYAH PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1430 H / 2009 M

KEBIJAKAN POLITIK ISLAM NIK ABDUL AZIZ NIK …...KEBIJAKAN POLITIK ISLAM NIK ABDUL AZIZ NIK MAT DI KELANTAN TAHUN 1990-2008 Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum untuk

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KEBIJAKAN POLITIK ISLAM NIK ABDUL AZIZ NIK …...KEBIJAKAN POLITIK ISLAM NIK ABDUL AZIZ NIK MAT DI...

 • KEBIJAKAN POLITIK ISLAM NIK ABDUL AZIZ NIK MAT

  DI KELANTAN TAHUN 1990-2008

  OLEH :

  AHMAD MAWARDI BIN ABDULLAH

  NIM: 107045203901

  KONSENTRASI SIYASAH SYAR’IYYAH

  PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

  FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

  SYARIF HIDAYATULLAH

  JAKARTA

  1430 H / 2009 M

 • KEBIJAKAN POLITIK ISLAM NIK ABDUL AZIZ NIK MAT

  DI KELANTAN TAHUN 1990-2008

  Skripsi

  Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum

  untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

  Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

  Oleh:

  AHMAD MAWARDI BIN ABDULLAH

  NIM: 107045203901

  Di Bawah Bimbingan

  Pembimbing I Pembimbing II

  Khamami Zada, MA. Masyrofah, S.Ag,

  M.Si.

  NIP: 150 326 892 NIP: 150 318 265

  KONSENTRASI KETATANEGARAAN ISLAM

  PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

  FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

  SYARIF HIDAYATULLAH

  JAKARTA

  1430 H / 2009 M

 • PENGESAHAN PANITIA UJIAN

  Skripsi berjudul “KEBIJAKAN POLITIK ISLAM NIK ABDUL AZIZ NIK MAT

  DI KELANTAN TAHUN 1990-2008” telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah

  Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

  Jakarta pada 03 Maret 2009. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat

  memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Program Studi Jinayah Siyasah

  Konsentrasi Ketatanegaraan Islam (Siyasah Syar’iyyah).

  Jakarta, 03 Maret 2009

  Mengesahkan,

  Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

  Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA,

  MM.

  Nip: 150 210 422

  PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

  1. Ketua : Asmawi, M.Ag. (..…....…….……………)

  NIP: 150 282 394 2. Sekretaris : Sri Hidayati, M.Ag.

  (..…....…….……………) NIP: 150 282 403

  3. Pembimbing I : Khamami Zada, MA. (..…....……….…………)

  NIP: 150 326 892

  4. Pembimbing II : Masyrofah, S.Ag, M.Si.

  (..…....……….…………)

 • NIP: 150 318 265

  5. Penguji I : Dr. H. Mujar Ibnu Syarif, M.Ag. (..…........…….…………)

  NIP: 150 275 509

  6. Penguji II : Sri Hidayati, M.Ag. (..…....…….……………)

  NIP: 150 282 403

 • LEMBAR PERNYATAAN

  Dengan ini saya menyatakan bahwa :

  1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

  salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 (S1) di Universitas Islam

  Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

  2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

  sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)

  Syarif Hidayatullah Jakarta.

  3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya

  atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia

  menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

  Hidayatullah Jakarta.

  Jakarta: 10 Maret 2009 M

  13 Rabiul Awal 1430 H

  Ahmad Mawardi Bin Abdullah

 • KATA PENGANTAR

  Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur

  penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya, dan

  semua yang telah dianugerahkan-Nya kepada penulis. Selawat dan salam semoga

  senantiasa dilimpahkan kepada pembawa risalah Allah SWT, Nabi Muhammad

  SAW, keluarga dan para sahabatnya, yang telah menunjukkan jalan hidayah dan

  pembuka ilmu pengetahuan dengan agama Islam.

  Skripsi yang berjudul "Kebijakan Politik Islam Nik Abdul Aziz Nik Mat

  Di Kelantan Tahun 1990-2008" penulis susun dalam rangka memenuhi dan

  melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada

  Program Studi Jinayah Siyasah Konsentrasi Siyasah Syar'iyyah (Ketatanegaraan

  Islam) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

  Jakarta.

  Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih

  banyak kekurangan dan kelemahan yang dimiliki penulis. Namun berkat

  bantuan dan dorongan dari semua pihak, akhirnya penulisan skripsi ini dapat

  diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih secara khusus yang

  sedalam-dalamnya kepada:

 • 1. Pihak Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah

  memberikan kesempatan untuk menimba ilmu.

  2. Kepada Negara Republik Indonesia yang telah memberikan kami izin tinggal

  untuk mencari dan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kami.

  3. Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

  4. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM. Dekan Fakultas Syariah

  dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

  5. Khamami Zada MA. Dan Masyrofah S.Ag, M.Si. Dosen Pembimbing skripsi

  penulis, yang dengan sabar telah memberikan banyak masukan dan saran,

  sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Semoga apa yang telah ajarkan

  mendapat balasan dari Allah SWT.

  6. Asmawi, M.Ag. dan Sri Hidayati, M.Ag. Ketua dan Sekretaris Program Studi

  Jinayah Siyasah yang tanpa henti memberikan dorongan dan semangat kepada

  penulis, dan kepada seluruh dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum.

  7. Pimpinan dan segenap karyawan Perpustakaan Utama dan Perpustakaan

  FUF, UIN Syarif Hidayatullah dan Perpustakaan Umum Islam Imam Jama.

  8. Kepada pihak Perpustakaan Awan Negeri Terengganu yang memberi peluang

  untuk penulis membuat penelitian dan kajian.

  9. Ayahanda Abdullah bin Umat serta Ibunda tercinta Che Hab binti Mohd Baki

  yang sentiasa mendoakan penulis. Terima kasih jerih payah dan pengorbanan

  yang tak terhingga serta senantiasa memberikan semangat tanpa jemu hingga

 • anakanda dapat menyelesaikan pengajian. Jasa kalian tetap dalam ingatan tidak

  ada dapat dipersembahkan sebagai balasan melaikan hanya sebuah kejayaan.

  10. Terima kasih dan salam sayang kepada abang dan kakak, kak Long Mek, Abang

  Rie, Kak Yah, Abang Mie, Kak Nah, Kak Z, Kak Zie. saudara-saudaraku yang

  lain, Abang Zam, Abang Mi, Abang Zid, Amri, Atiq, Amin, Akram. Dan

  seluruh anak saudara dan saudara-mara penulis yang selalu memberi dorongan

  dan membantu penulis sehingga tetap exist di Ibu Kota Jakarta ini.

  11. Warga Kudqi yang telah memberikan tempat belajar terutama Dato Tuan Guru

  Haji Harun Taib, Rektor Ust. Mahmood Sulaiman, Ust Soud Said, Ust. Nik

  Mohd Nor, YB. Ust. Mohd Nor Hamzah, Ust. Rizki Ilyas, Ustadzah Zaitun,

  Ust. Kamaruzaman, Ust. Sya’ri Zulkarnain, Ust. Asmadi, Ust. Khalil, Ust.

  Syukri dan seluruh Ustad dan Ustadzah juga pelajar Kudqi yang tidak dapat

  penulis sebutkan disini.

  12. Anual Bakhri Haron Setiausaha Politik Menteri Besar Kelantan.

  13. My friends, Mustafa, Harun, Amir, Faizal, Baha, Ust Hadi, Ahmad Baihakki

  Al-Nadawi, Khairi, Hajar, Masithah, Wahida, Yunus, Fakhri, Sufian K.B,

  Fawwas, Ayah Su. Semoga kita Istiqqamah dalam perjuagan Islam.

  14. Teman-teman Indonesia yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan

  skripsi ini khususnya saudara Oyok Tolisalim dan beberapa teman-teman lain

  yang membantu penulis untuk memahami dan sharing lebih dalam mengenai

  ketatanegaraan Islam.

 • 15. Yang terakhir terima kasih kepada sahabat-sahabat ex-KUDQI, APID, KIDU

  yang tinggal di kosan-kosan, ASPA dan ASPI UIN Syarif Hidayatullah

  “semoga kita tetap dalam satu Perjuangan” dan juga semua teman-teman

  Malaysia yang berada di UIN Jakarta.

  Akhirnya penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang

  lebih baik dari semua yang telah mereka berikan dan lakukan untuk penulis

  khususnya kepada semua pihak pada umumnya. Penulis menyampaikan harapan yang

  begitu besar agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan

  pembaca sekalian. Dan semoga Allah menjadikan penulisan skripsi ini sebagai suatu

  amalan yang baik di sisi-Nya.

  Jakarta: 25 Februari 2009 M 01 Rabiul Awal 1430 H

  Penulis

 • DAFTAR ISI

  KATA PENGANTAR ........................................................................................ i

  DAFTAR ISI ....................................................................................................... v

  BAB I PENDAHULUAN

  A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1

  B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ........................................ 7

  C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................. 8

  D. Kajian (Review) Studi Terdahulu ............................................. 8

  E. Metode Penelitian .................................................................... 12

  F. Sistematika Penelitian .............................................................. 14

  BAB II KEBIJAKAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF POLITIK

  ISLAM

  A. Pengertian Politik Islam ........................................................... 15

  B. Hubungan Agama dan Politik dalam Islam ............................... 23

  C. Kebijakan Politik dalam Islam ………………………………… 31

  BAB III RIWAYAT HIDUP DAN KARIR POLITIK NIK ABDUL AZIZ

  NIK MAT DI NEGARA BAGIAN KELANTAN

  A. ................................................................................................. K

  eadaan Geografis Negara

  Bagian Kelantan ....... 40

 • B. ................................................................................................. K

  eadaan Sosial, Ekonomi dan Politik .......................................... 41

  C. ................................................................................................. R

  iwayat Hidup, Pendidikan dan Karir Politik Nik Abdul Aziz

  Nik Mat ................................................................................... 51

  BAB IV KEBIJAKAN POLITIK ISLAM NIK ABDUL AZIZ NIK MAT:

  ISLAMISASI DI NEGARA BAGIAN KELANTAN

  A. Bidang Politik dan Hukum ....................................................... 58

  B. Bidang Ekonomi ...................................................................... 61

  C. Bidang Sosial dan Budaya ....................................................... 67

  D. Bidang Pendidikan ................................................................... 71

  E. Respon Masyarakat Kelantan dan Pemerintah Malaysia ............ 74

  BAB V PENUTUP

  A. Kesimpulan .............................................................................. 84

  B. Saran-saran .............................................................................. 86

  DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 88

  LAMPIRAN ....................................................................................................... 92

 • BAB I

  PENDAHULUAN

  A. Latar Belakang Masalah

  Islam adalah suatu agama yang sempurna, yang telah diturunkan oleh

  Allah SWT melalui Rasul-Nya, yang mana Islam telah mengatur seluruh aspek

  kehidupan manusia sedemikian rupa. Islam adalah suatu sistem kehidupan yang

  lengkap dan sempurna. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam

  surah Al-Quran:

  �������� ����☺���� ������ ��������� ���☺�������� ������ ��! "#$�☺&�'

  ���()�*�� ����� ,�- �/�0 �����: 5/ا���ءدة( 3(

  Artinya: “Pada hari ini, Aku telah menyempurnakan kepadamu agamamu dan Aku telah mencukupkan nikmat-Ku atasmu, dan Aku telah meridai islam

  itu sebagai agamamu…(Q.S: al-Maidah/5: 3)

  Islam sebagai sistem kehidupan yang lengkap dan sempurna, mengandung

  lima sub sistem: spiritual, moral, politik, ekonomi, dan sosial. Dari subsistem

  tersebut, ternyata sub sistem politik mempunyai kedudukan yang strategis, baik

  melalui pendekatan kontruksi developmental maupun melalui pendekatan

  struktural-fungsional. Sebab keputusan politik sangat menarik simpati semua

  anggota masyarakat, karena adanya sanksi-sanksi hukum yang kuat. Karena itu,

  Ibnu Taimiyah mewajibkan agar sistem politik yang secara kongkrit berbentuk

  negara atau pemerintahan itu diatur melalui ketentuan Islam. Sebab, tidak

 • mungkin ketentuan-ketentuan hukum Islam seperti hudud, amar’ ma’ruf dan

  nahyi munkar, jihad fi sabilllah, menegakkan keadilan dan menolong orang yang

  teraniaya dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa adanya negara atau pemerintah

  Islam.1

  Dalam kalangan umat Islam terdapat berbagai pendapat antara agama dan

  negara di antaranya ialah; pertama, Islam adalah agama yang sempurna dan

  lengkap dengan peraturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam

  kehidupan berpolitik dan bernegara. Dalam hal ini manusia harus dapat

  melaksanakan ketatanegaraan Islam yang telah diatur oleh Nabi Muhammad

  SAW, dan tidak perlu mengikuti kiblat Barat karena Islam telah mengatur

  sebegitu detail akan sebuah konsep negara dan politik bernegara. Kedua, Islam

  adalah sebagai agama, sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah politik

  dan ketatanegaraan. Menurut kelompok ini, agama adalah masalah rohani dan

  tidak semestinya dibawa ke masalah negara. Menurut pendapat ini, tidak ada

  tugas untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Ketiga, Islam adalah suatu

  agama yang serba lengkap yang di dalamnya juga mengatur sistem kenegaraan

  yang lengkap pula. Namun, tidak sependapat pula bila Islam sama sekali tidak ada

  hubungannya dengan masalah politik dan ketatanegaraan. Menurut mereka Islam

  merupakan ajaran totalitas tapi dalam bentuk petunjuk yang pokok-pokok saja.2

  1 Abdul Qadir Djaelani, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam, (Surabaya: PT Bina Ilmu,

  1995) cet. I, h, IX 2 Amiruddin M. Hasbi, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman, (Yoqyakarta:

  UUI Press, 2000), cet. I, h, 2

 • Dari perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena kurangnya

  penjelasan yang tegas dari al-Qur’an dan as-Sunah Rasulullah SAW walaupun

  Nabi SAW dianggap sebagai peletak dasar pembangunan negara yaitu di

  Madinah, namun dalam praktiknya tidak memberikan suatu format yang baku

  tentang negara. Demikian juga apa yang telah dipraktikkan oleh para sahabat

  setelah Nabi SAW wafat, khususnya Khulafa al-Rasyidin dalam hal ketata-

  negaraan, hingga kini masih terdapat perdebatan dalam mempersepsikan apakah

  metode suksesi dan sejarah khalifah yang didirikan pasca Nabi SAW merupakan

  ajaran agama atau urusan duniawi. Selain itu juga sebab terjadinya perbedaan

  pendapat tersebut dipengaruhi oleh zaman dan lingkungan politik yang berbeda.3

  Sehingga banyak penafsiran negara yang selalu berubah terus sepanjang zaman.

  Repolitisasi Islam cenderung diartikan sebagai fenomena maraknya

  kehidupan politik Islam. Indikator utama yang digunakan sebagai dasar penilaian

  itu adalah munculnya sejumlah partai yang menggunakan simbol dan asas Islam

  atau yang berbasis massa komunitas Islam, maka muncul pendapat lain yang

  mendefinisikannya sebagai munculnya kembali kekuatan politik Islam.4

  Hubungan Islam dan politik adalah subyek yang sangat menarik, sepanjang masa

  akan menjadi persoalan yang bersifat recurrent. Artinya, masalah ini akan selalu

  3 M. Din Syamsuddin, Islam dan Politik Era Orde Baru, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,

  2001), cet. I, h. x 4 Bahtiar Effendy, Re-Politisasi Islam: Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?,

  (Bandung: Mizan, 2000), cet. I, h. 195

 • muncul, sebab pada dasarnya Islam, umat Islam atau kawasan Islam, tak akan

  pernah bisa dipisahkan dari persoalan-persoalan politik.5

  Dunia kini menyaksikan kebangkitan di kalangan umat Islam yang

  berusaha untuk menegakkan kembali identitas mereka sendiri. Kebangkitan

  semangat keislaman tersebar luas di seluruh dunia, khususnya di negara yang

  mayoritas penduduknya umat Islam. Umat Islam berkeinginan untuk mencirikan

  cara hidup mereka berdasarkan syari’at Islam. Kesadaran ini telah menimbulkan

  keinginan untuk mengetahui cara lebih mendalam tentang sistem pemerintahan

  Islam serta sistem undang-undang Islam yang seharusnya diterapkan oleh Negara-

  negara Muslim modern saat ini.

  Di Malaysia misalnya, gerakan-gerakan kearah upaya penerapan syari’at

  Islam sudah lama menjadi agenda masyarakat Islam atau sebagian umat Islam

  yang sedar betapa pentingnya hukum Islam dan peraturan Allah SWT untuk

  menyelesaikan masalah sosial yang berlaku kini.6 Salah satunya partai politik

  yang concern dalam hal ini adalah Partai Islam se-Malaysia (PAS), yaitu suatu

  partai politik yang berasaskan idiologi Islam yang bersifat syumul, merealisasikan

  dalam praktek fikih siyasah untuk membawa perubahan dan gerakan reformis

  dengan tujuan menerapkan hukum-hukum Islam secara menyeluruh.7 PAS

  5 Bahtiar Effendy, Disartikulasi Pemikiran Politik Islam?, Kata Pengantar dalam buku

  Gagalnya Islam Politik terjemahan dari karangan Olivier Roy: The Failure of Political Islam, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2002), cet. I, h. v

  6 Dato’ Haji Husain Awang, Tazkirah Pilihanraya, Islam: Tuntutan dan kewajipan, (Terengganu: Dewan Ulama’ PAS Negeri Terengganu, 1998) h. 81

 • merupakan partai oposisi yang ada di semua Negara bagian Malaysia, partai ini

  menguasai negeri Kelantan, Kedah dan Perak dalam pemilu 2008. Sedangkan

  dalam pemilu tahun 1999, PAS hanya menguasai negeri Kelantan dan

  Terengganu, keberhasilan PAS dalam memformulasikan hukum Islam terjadi

  ketika menguasai kedua negeri ini, yaitu dengan terbentuknya Enakmen Jenayah

  Syari’ah II 1993 di Kelantan dan Enakmen Jenayah Syari’ah (Hudud dan Qishas)

  2002 di Terengganu.8

  Di negara-negara yang menganut sistem demokrasi bahwa partai politik

  yang menang dalam pemilu akan menguasai pemerintahan dan biasanya

  pemimpin partai tersebut diangkat menjadi kepala pemerintahan baik itu Presiden

  maupun Perdana Menteri dan termasuk kepala-kepala pemerintahan di Negara-

  negara bagian atau daerah. Di Malaysia misalnya, Partai Persatuan Orang Melayu

  (UMNO) yang selama ini memenangkan pemilu merupakan partai penguasa

  dalam pemerintahan sehingga Perdana Menteri Malaysia dipilih dan diangkat dari

  UMNO. Akan tetapi, terdapat di beberapa negara bagian yang tidak dikuasai oleh

  UMNO melainkan dikuasai oleh PAS yaitu Negara bagian Kelantan, Kedah dan

  Perak dalam pemilu 2008, kepala daerah (Menteri Besar) di tiga Negara bagian

  ini adalah pemimpin-pemimpin PAS.

  Selain itu, adanya penguasaan oleh satu partai di suatu Negara atau

  Negara Bagian (Daerah) tentunya akan sangat mempengaruhi corak kehidupan

  7 Haji Abdul Hadi Awang, Selamatkan Demokrasi Keadilan, (Selangor: Partai Islam se-

  Malaysia, 2007), h. 27-28 8 Mahamad Arifin, et al., Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia, (Kuala

  Lumpur: Dewan Pustaka dan Bahasa, 2007), cet. I, jil. XII, h. 42

 • perpolitikan dan jalannya pemerintahan yang ada. Ideologi partai penguasa

  biasanya akan sedikit banyak mempengaruhi jalannya pemerintahan terutama

  dalam pembuatan kebijakan-kebijakan baik di Badan Legislatif atau Parlemen

  maupun Eksekutif.

  Di Kelantan misalnya, Negara Bagian ini dikuasai oleh PAS dan kepala

  pemerintahannya pun adalah seorang tokoh PAS yaitu Nik Abdul Aziz Nik Mat.

  Dia adalah seorang tokoh pemikir Islam dan kini beliau menjabat sebagai

  Mursyidul Am9 Parti Islam Se-Malaysia (PAS) sekaligus Menteri Besar

  (Gubernur) Negara Bagian Kelantan Malaysia, dia merupakan seorang tokoh

  Ulama di Malaysia yang pernah menimba ilmu di Universitas Doebond India,

  Kursus Tafsir dan Hadist di Lahore Pakistan dan Universitas Al-Azhar Mesir.10

  Dia telah memimpin PAS semenjak menang menjadi calon Parlemen dari Negara

  Bagian Kelantan Hilir pada tahun 1967, kemudian dia dilantik menjabat sebagai

  Ketua Dewan Ulama’ PAS Pusat beserta Pesuruhjaya PAS Negara Bagian

  Kelantan pada tahun 1978 dan menjadi Menteri Besar dari tahun 1990 hingga

  sekarang.11Artinya, dia mempunyai kekuasan dan wewenang dalam menjalankan

  pemerintahan, dia juga memiliki peluang dan kesempatan untuk menerapkan

  kebijakan-kebijakan atau pemikiran-pemikirannya tentang politik Islam di

  9 Penasihat Parti Islam Se-Malaysia (PAS)

  10 Jamal Mohd Lokman Sulaiman, Biografi Tuan Guru Dato’ Haji Nik Abdul Aziz Nik

  Mat Seorang Ulama’ Serta Ahli Politik Malaysia Di Abad Ke 20, (Selangor: Sulfa Human Resoucer & Development), cet. I, h. 16

  11 Ibid., h. 103

 • Kelantan. Oleh karena itu, bagaimanakah usaha-usaha dia dalam

  mengimplementasikan kebijakan tersebut, baik dalam perpolitikan di Kelantan

  yang berpengaruh terhadap pembentukan undang-undang maupun dalam bentuk

  kebijakan-kebijakan politiknya.

  Untuk mengetahui bagaimana kebijakan-kebijakan Nik Abdul Aziz Nik

  Mat di Kelantan, maka perlu dilakukan penelitian dengan lebih lanjut, sehingga

  terdorong untuk menganalisa lebih dalam melalui penelitian skripsi dengan judul

  “KEBIJAKAN POLITIK ISLAM NIK ABDUL AZIZ NIK MAT DI

  KELANTAN TAHUN 1990-2008”.

  B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

  1. Pembatasan Masalah

  Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, maka penulis

  membatasi dan hanya memfokuskan bahasan pada kebijakan-kebijakan politik

  yang diambil oleh Nik Abdul Aziz Nik Mat sebagai Menteri Besar (Gubernur)

  Kelantan khususnya dalam bidang politik dan hukum, ekonomi, sosial budaya

  dan pendidikan pada tahun 1990-2008. Kemudian penulis akan melihat

  bagaimana pengaruh politik hukum Islam dalam kebijakan-kebijakan tersebut.

  2. Perumusan Masalah

  Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan pembatasan masalah di

  atas, maka permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian

  ini dapat dirumuskan menjadi sebagai berikut:

 • a. Bagaimanakah kebijakan-kebijakan politik Islam yang diambil oleh Nik

  Abdul Aziz Nik Mat di Negara Bagian Kelantan?

  b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan politik Nik Abdul

  Aziz Nik Mat terhadap peraturan perundang-undangan di Kelantan?

  C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

  Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan di antaranya:

  1. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan politik Islam yang diambil oleh Nik

  Abdul Aziz di Negara Bagian Kelantan.

  2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan politik Nik

  Abdul Aziz Nik Mat terhadap peraturan perundang-undangan di Kelantan.

  Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

  1. Sebagai persyaratan mendapat gelar Sarjana Hukum Islam.

  2. Secara akademis untuk mendapatkan jawaban-jawaban terhadap berbagai

  persoalan yang terkait dengan politik Islam.

  3. Memberi pengetahuan dan infomasi tentang penerapan politik Islam di Negara

  Bagian Kelantan Malaysia.

  4. Sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan khazanah keilmuan

  khususnya di bidang ketatanegaraan Islam di Malaysia.

  D. Kajian (Review) Studi Terdahulu

  Sejumlah penelitian dengan bahasan tentang politik Islam telah dilakukan,

  baik mengkaji secara spesifik topik tersebut ataupun yang mengkajinya secara

 • umum yang sejalan dengan bahasan penelitian ini. Berikut ini merupakan paparan

  tinjauan umum atas sebagian karya-karya penelitian tersebut baik yang berupa

  buku maupun skripsi, di antaranya:

  Penelitian yang ditulis oleh Sofian Arshad yang berjudul “Hak Non

  Muslim di Negara Bagian Kelantan” tahun 2006.12 Penelitian ini di antaranya

  membandingkan hak non muslim di sebuah Negara Islam dengan hak non muslim

  di Kelantan dan menjelaskan kebijakan pemerintah Negera Bagian Kelantan

  dalam menangani hak non muslim di Negera Bagian Kelantan.

  Penelitian Mohammad Adnin Bin Yahya, “Konsep Negara Islam Di

  Malaysia (Menurut UMNO dan PAS)”, tahun 2006.13 Penelitian ini membahas

  mengenai penerapan nilai-nilai Islam yang ada di Malaysia mulai dari sudut

  pandang yang berkuasa (UMNO) maupun dari pihak (PAS).

  Penelitian yang ditulis oleh Rio Tamara yang berjudul “Strategi Partai

  Politik Islam dalam Upaya Penerapan Hukum Islam di Indonesia” tahun 2004.14

  Rio Tamara coba menjelaskan hubungan agama dan politik dalam Islam menurut

  partai-partai politik yang ada di Indonesia.

  12 Sofian Arshad, “Hak Non Muslim di Negara Bagian Kelantan”, (Skripsi S1 Fakultas

  Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006) 13 Mohammad Adnin Bin Yahya, “Konsep Negara Islam Di Malaysia (Menurut UMNO

  dan PAS)”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006)

  14 Rio Tamara, “Strategi Partai Politik Islam dalam Upaya Penerapan Hukum Islam di

  Indonesia”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004)

 • Penelitian Ahmad Akhyari Ismail yang berjudul “Upaya dan Tantangan

  Pelaksanaan Syariat Islam di Malaysia” tahun 2006.15 Isi penelitian ini menjelas-

  kan tentang pelaksanaan syariat Islam di Malaysia. Malaysia adalah Negara yang

  mayoritas penduduknya Muslim dan agama Islam adalah agama resmi Negara,

  akan tetapi dalam pelaksanaan hukum Islam tidak diterapkan secara menyeluruh

  sehingga hal ini menyebabkan banyak Negara Bagian ingin menerapkan syariat

  Islam secara menyeluruh. Dalam pembahasannya, skripsi ini lebih menfokuskan

  pada upaya Negara bagian Kelantan yang ingin menerapkan syariat Islam. Yaitu

  upaya bagaimana hukum pidana Islam dapat diterapkan dan dijalankan.

  Selain skripsi di atas, sejumlah penelitian dengan bahasan tentang tokoh

  Nik Abdul Aziz Nik Mat telah dilakukan, baik yang mengkaji secara spesifik

  topik tersebut maupun yang bersinggungan secara umum dengan bahasan

  penelitian. Berikut ini merupakan paparan tinjauan umum atas sebagian karya-

  karya penelitian tersebut:

  Buku pertama, “Biografi Tuan Guru Dato’ Haji Nik Aziz Nik Mat Seorang

  Ulama’ Serta Ahli Politik Malaysia di Abad ke 20” karya Jamal Mohd Lokman.16

  Buku ini membahas tentang sejarah kelahiran, kehidupan sebagai pendidik, ulama

  dan ahli politik serta perjuangan politik Nik Abdul Aziz Nik Mat.

  15 Ahmad Akhyari Ismail, “Upaya dan Tantangan Pelaksanaan Syariat Islam di

  Malaysia”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006)

  16 Jamal Mohd Lokman Sulaiman, Biografi Tuan Guru Dato’ Haji Nik Abdul Aziz Nik Mat Seorang Ulama’ Serta Ahli Politik Malaysia di Abad Ke 20, (Selangor: Sulfa Human Resoucer & Development, 1999), cet. I

 • Buku kedua, “Model Kerajaan Islam Membangun Bersama Islam” karya

  Harun Taib.17 Buku ini di antaranya membicarakan konsep-konsep kepimpinan

  dalam Parti Islam Se-Malaysia (PAS) khusus di Negara Bagian Kelantan, akhlak

  dan disiplin dalam Harakah Islamiyyah, model-model kerajaan Islami, ulama-

  ulama dan tokoh-tokoh politik Malaysia.

  Buku ketiga, “Islam dan Demokrasi”, karya Haji Abdul Hadi Awang.18

  Dalam buku ini di tulis beberapa bab tentang “politik dan agama, pemisahan

  politik dan agama, serta prinsip-prinsip dan konsep politik dalam Islam”. Intinya

  buku ini membahas tentang bagaimana hubungan politik dalam Islam di sebuah

  negara.

  Dari beberapa kajian (review) terdahulu di atas, khususnya tentang

  Kelantan dan politik Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, penulis belum

  menemukan tulisan yang membahas atau mengkaji kebijakan politik Islam Nik

  Abdul Aziz Nik Mat di negeri Kelantan secara khusus. Adapun penelitian yang

  dilakukan oleh Sofian Arshad dan Ahmad Akhyari Ismail pembahasannya hanya

  seputar hak non Muslim di Kelantan dan tantangan pelaksanaan syariat Islam di

  Malaysia. Penelian pertama tidak menyentuh kebijakan politik Islam Nik Abdul

  Aziz Nik Mat, demikian juga dengan penelitian kedua walaupun fokus kajiannya

  di Kelantan tetapi hanya menjelaskan seputar upaya penerapan hukum pidana

  17 Harun Taib, Model Kerajaan Islam: Membangun Bersama Islam, (Kuala Lumpur:

  Dewan Ulama’ PAS Pusat, 2000), cet. I 18 Abdul Hadi Awang, Islam dan Demokrasi, (Selangor: PTS Islamika, 2007), cet. I

 • Islam saja. Dengan demikian, penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini

  berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu tentang kebijakan politik Islam Nik

  Abdul Aziz Nik Mat di negeri Kelantan dalam dalam bidang perundang-undangan

  (hukum), bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya.

  E. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan

  1. Jenis Penelitian

  Pada prinsipnya penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan

  (Library Recearch) dan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian

  kepustakaan yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah

  dan menelusuri berbagai literatur, karena memang pada dasarnya sumber data

  yang hendak digali lebih terfokus pada studi pustaka. Dengan demikian

  penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Deskriptif di sini

  dimaksudkan dengan membuat deskripsi secara sistematis dengan melihat dan

  menganalisis data-data secara kualitatif.

  Sedangkan penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang

  dilakukan dengan mendatangi langsung objek yang akan diteliti guna

  mendapatkan data-data. Langkah yang digunakan dalam penelitian lapangan

  ini melalui teknik wawancara.

  2. Obyek Penelitian

  Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah kebijakan-kebijakan

  politik yang diambil oleh Nik Abdul Aziz Nik Mat yang berkaitan dengan

 • hukum Islam di Negara Bagian Kelantan Malaysia yaitu kebijakan dalam

  bidang politik dan hukum, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan.

  3. Teknik Pengumpulan Data

  Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan faktual, teknik

  pengumpulan data dilakukan dengan studi wawancara dan dokumenter dari

  bahan-bahan tertulis yakni dengan mencari bahan-bahan yang terkait serta

  mempunyai relevansi dengan obyek penelitian. Data yang diperoleh dapat

  dibedakan menjadi data primer dan sekunder.

  Yang termasuk ke dalam sumber data primer adalah hasil wawancara

  dengan Juru Bicara Politik Menteri Besar (Gubernur) Kelantan. Sedangkan

  sumber data sekunder adalah “Biografi Tuan Guru Dato’ Haji Nik Abdul Aziz

  Nik Mat” dan buku-buku, literatur-literatur, wabsite yang berkaitan dengan

  obyek penelitian. Kemudian data tertier berupa kamus, jurnal dan artikel.

  4. Teknik Analisis Data

  Data-data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan dari

  wawancara sebagaimana yang telah disebutkan di atas melalui pendekatan

  deskriptif-analisis. Selain itu, dimungkinkan penelitian ini juga menggunakan

  pendekatan historis-komparatif dan sosiologis-deskriptif. Hal ini dimaksudkan

  agar penelitian dapat dilakukan sejauh mungkin mengenai corak kebijakan

  politik Islam seorang tokoh Nik Abdul Aziz Nik Mat dan upaya-upaya yang

  dilakukan dalam menerapkannya. Secara sosiologis, karakter kehidupan sese-

  orang terbentuk dari kondisi sosial kehidupan masyarakat di mana ia tinggal.

 • 5. Teknik Penulisan Skripsi

  Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan

  Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

  tahun 2007” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

  Hidayatullah Jakarta.

  F. Sistematika Penulisan

  Untuk mempermudahkan dan memperoleh gambaran yang utuh serta

  menyeluruh, penelitian skripsi ini ditulis dengan menggunakan sistematika

  membahasan sebagai berikut:

  BAB I Merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang

  penelitian, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat

  penelitian, kajian (review) studi terdahulu, metodologi penelitian, dan

  sistematika penelitian.

  Bab II Membahas tentang kebijakan politik dalam perspektif Islam,

  menguraikan pengertian politik Islam, hubungan agama dengan politik

  dalam Islam dan kebijakan politik Islam.

  Bab III Membahas negara bagian Kelantan dan biografi Nik Abdul Aziz Nik

  Mat, yang secara rinci mengurai tentang keadaan sosial, ekonomi dan

  politik negara bagian Kelantan dan riwayat hidup Nik Abdul Aziz Nik

  Mat serta karir politiknya dalam kerajaan dan PAS.

  Bab IV Menguraikan tentang islamisasi Nik Abdul Aziz Nik Mat di negeri

  Kelantan, dan menjelaskan langkah-langkah kebijakan politik yang

 • diambil dalam rangka menerapkan hukum-hukum Islam, baik dalam

  bidang politik dan hukum, bidang ekonomi, pendidikan, sosial maupun

  budaya, serta respon masyarakat Kelantan dan pemerintah Malaysia.

  BAB V Merupakan penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran-

  saran.

 • BAB II

  KEBIJAKAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF

  POLITIK ISLAM

  Seperti yang telah penulis sebutkan pada Bab Pendahuluan, bahwa ajaran

  Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia baik dalam hal hubungan antara

  manusia dan penciptanya maupun mengatur hubungan antara manusia dengan sesama

  makhluk lainnya. Oleh karena itu, dalam hal hubungan antara sesama manusia, Islam

  tidak terlepas dari wacana kehidupan politik, seperti kehidupan bermasyarakat dan

  bernegara. Dapat juga dikatakan bahwa Islam mengatur tentang konsep pemerintahan

  dan negara sebagai sarana untuk mengimplementasikan ajarannya.

  A. Pengertian Politik Islam

  Sebagai sebuah agama yang memiliki salah satu fungsi mengatur

  kehidupan manusia, Islam memiliki norma-norma yang khusus dan jelas tentang

  bagaimana manusia menjalin hubungan dengan manusia yang lain mengenai

  kehidupan manusia di dunia dan akhirat.19 Termasuk salah satunya mengatur

  kehidupan bernegara (fiqh siyasah) yang tidak boleh dikesampingkan.20

  Pembahasan mengenai kehidupan bernegara ini secara umum disebut dengan

  istilah politik Islam.

  19 Abdul Hadi Awang, Sistem Pemerintahan Negara Islam, (Pulau Pinang: Dewan

  Muslimat, 1995), cet. I, h. 4 20 Abdul Hadi Awang, Islam dan Demokrasi, (Selangor: PTS Islamika, 2007), cet. I, h.7

 • Secara bahasa kata politik Islam terdiri dari dua kata yaitu politik dan

  Islam. Istilah politik di dalam literatur ketatanegaraan Islam dikenal dengan istilah

  siyâsah yang berarti cerdik atau bijaksana.21 Siyâsah berasal dari kata sâsa-

  yasûsu-siyâsatan, yang berarti mengurus kepentingan seseorang. Dalam kamus

  al-Muhîth dikatakan: sustu al-ra’iyyata siyâsatan: amartuhâ wa nahaituhâ (saya

  mengatur rakyat dengan mengunakan politik: Saya memerintah dan

  melarangnya).22 Mengenai penjelasan kata siyâsah ini dapat ditemukan dalam

  buku Fiqh Siyasah karangan Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, disebutkan

  bahwa di kalangan para ahli fiqih siyasah terdapat tiga pendapat mengenai asal

  kata siyâsah, yaitu:23

  Pertama, sebagaimana dianut al-Maqrizi, kata siyâsah berasal dari bahasa

  Mongol yakni dari kata yasah yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah

  diawalnya sehingga dibaca siyâsah. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah

  kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul ilyasa yang berisi

  panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku

  tindak pidana tertentu. Sepeninggal Jenghis Khan kitab undang-undang tersebut

  diwariskan secara turun temurun kepada anak-anaknya yang secara bergantian

  memimpin kerajaan Mughal di India Persia, seperti umat Muslim generasi

  21 Rifyal Ka’bah, Politik dan Hukum dalam Al-Qur’an, (Jakarta: Khairul Bayan, 2005),

  cet. I, h. 111

  22 Muhammad bin Ya’qub al-Fairuz Abadi, al-Qâmûs al-Muhîth, (Bairut: Dâr al-Fikir, 1995), h. 496

  23 Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik

  Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008), cet. I, h. 2-4

 • pertama mewarisi al-Quran dari Nabi Muhammad SAW. Setelah raja-raja India

  memeluk Islam isi kitab ilyasa itu kemudian dimodifikasi dengan memuat hal-hal

  yang bersumber dari ajaran Islam, semisal penyerahan otoritas ibadah dan kasus-

  kasus hukum yang bertalian dengan syari’at Islam kepada qadhi al-qudhat (hakim

  agung).

  Kedua, sebagaimana dianut Ibn Taghi Birdi, siyâsah berasal dari

  campuran tiga bahasa, yakni Bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel si dalam

  Bahasa Persia berarti 30. sedangkan yasa merupakan kosakata Bahasa Turki dan

  Mongol yang berarti larangan, dan karena itu, ia dapat juga dimaknai sebagai

  hukum dan aturan.

  Ketiga, semisal dianut Ibnu Manzhur menyatakan, siyâsah berasal dari

  Bahasa Arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata sâsa-yasûsu-siyâsatan,24

  yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya

  kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya

  sebagai pemelihara kuda, dalam Bahasa Arab disebut sa’is. Kata sa’is yang

  berarti memelihara kuda ini sekarang telah masuk kedalam kosa kata Bahasa

  Inggeris yang ditulis menjadi syce. Dalam literatur Yahudi juga ada penggunaan

  istilah yang agak mirip dengan makna awal dari kata sasa itu yakni istilah sus,

  yang berarti kuda.

  Politik atau siyâsah mempunyai makna mengatur urusan umat, baik dalam

  negeri maupun luar negeri. Politik dilaksanakan baik oleh negara (pemerintah)

  24 Ibnu Manzhur, Lisân al-‘Arab, (Bairut: Dâr al-Shadir, 1968), Jilid VI, h. 108

 • maupun umat (rakyat), negara adalah institusi yang mengatur urusan tersebut

  secara praktis, sedangkan umat atau rakyat mengoreksi (muhasabah) pemerintah

  dalam melakukan tugasnya.25

  Dalam Bahasa Inggris politik berasal dari kata politic yang menunjukan

  sifat pribadi atau perbuatan. Dalam bahasa Latin dikenal dengan politicus, dan

  dalam bahasa Yunani disebut dengan politicos yang berarti berhubungan dengan

  rakyat. Ketika politik diserap ke dalam bahasa Indonesia, terdapat tiga arti yang

  berbeda, yaitu: (1) segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagai

  macamnya); (2) tipu muslihat atau kelicikan; dan (3) nama sebuah disiplin ilmu

  pengetahuan. 26

  Secara istilah politik pertama kali dikenal melalui buku karya Plato yang

  berjudul Politeia atau dikenal juga dengan Republic. Kemudian setelah itu ada

  juga karya dari Aristoteles dengan judul serupa. Di dalam isi kedua buku terdapat

  kecenderungan menghubungkan politik dengan negara (pemerintahan).27

  Miriam Budiarjo menjelaskan bahwa pengertian politik: “pada umumnya

  adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang

  menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan

  tujuan-tujuan itu.”28 Sedang menurut Deliar Noer, politik adalah “segala aktivitas

  25 Abdul Qadim Zallum, Afkaru Siyasiyah, edisi Indonesia: Pemikiran Politik Islam,

  diterjemahkan oleh Abu Faiz, cet. II, (Bangil: Al-Izzah, 2004), h. 11 26 Abd. Muin Salim, Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran,

  (Jakarta: LSIK dan PT Grafindo Persada, 1994), h. 34

  27 Abdul Hadi Awang, Islam dan Demokrasi, h. 11

 • atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan, yang bermaksud untuk

  mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam

  bentuk susunan masyarakat”.29

  Pendapat Miriam Budiarjo membatasi politik hanya sebatas menangani

  masalah-masalah umum oleh negara atas nama dan bentuk masyarakat. Lain

  halnya dengan Deliar Noer, politik tidak hanya sebatas kepada pengambilan

  keputusan dan kebijakan umum, namun mencakup berbagai kegiatan yang

  berhubungan dengan pergeseran politik, dari satu rezim ke rezim lain.

  Meskipun terdapat banyak pandangan mengenai definisi politik, namun

  secara garis besar akan didapatkan dua kecenderungan terhadap pendefinisian

  politik, yaitu: Pertama, pandangan yang mengaitkan politik dengan negara.

  Kedua, pandangan yang mengaitkan politik dengan kekuasaan, otoritas atau

  konflik.30

  Kemudian kata Islam secara bahasa berasal dari kata salama yang berarti

  tunduk atau berserah diri pada Allah SWT, atau menerima semua peraturan

  Tuhan sebagai petunjuk bagi kehidupan seseorang, taat sepenuh hati, akan

  keadaan noda dan cela.31 Menurut Hassan al-Banna seperti yang dikutip oleh

  Yusuf Qardhawi, Islam adalah sesuatu yang syumul (menyeluruh), mencakup

  semua aspek kehidupan dengan syariat dan pengarahannya. Islam menata

  28 Mariam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia, 1998), h. 8 29 Deliar Noer, Pengantar Ke Pemikiran Politik, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), h. 6 30 Ibid. 31 IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Jambatan, 1992), h. 445

 • kehidupan manusia sejak dia dilahirkan sampai meninggal dunia. Bahkan

  sebelum ia dilahirkan dan sesudah meninggal dunia.32 Islam menyangkut agama

  dan dunia, akidah dan syari’ah, ibadah dan muamalah, dakwah dan negara serta

  akhlak dan kekuatan.33

  Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan politik Islam yaitu adalah

  politik yang didasarkan atas syari’at yang berasal dari al-Quran dan as-

  Sunnah.34 Dalam hubungannya dengan politik Islam, Yusuf Qardhawi menyebut

  dengan istilah al-siyâsah al-syar’iyah.35 Sebab, makna al-syar’iyah dalam

  konteks ini adalah yang menjadi pangkal tolak dan sumber bagi al-siyâsah

  (politik) dan menjadikan sebagai tujuan bagi al-siyâsah. Pengertian ini berkaitan

  dengan pandangan ulama’ dahulu yang mengartikan politik pada dua makna,

  pertama, makna umum, yaitu menangani urusan manusia dan masalah kehidupan

  dunia berdasarkan syariat agama. Oleh karena itu, mereka mengenal istilah

  khalîfah, yang berarti perwakilan dari Rasulullah SAW., untuk menjaga agama

  dan mengatur dunia. Kedua, makna khusus, yaitu pendapat yang menyatakan

  bahwa pemimpin, hukum dan ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan-nya untuk

  32 Yusuf Qaradhawi, Fiqih Negara: Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi Multi Partai

  dan Keterlibatan Wanita di Dewan Perwakilan Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler, Penterjemah, Syafril Halim, (Jakarta: Rabbani Press, 1997), h. 18

  33 Yusuf Qaradhawi, al-Din wa al-Siyâsah, diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap,

  Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), cet. I, h. 18 34 Adeng Muchtar Ghazali, Perjalanan Politik Umat Islam dalam Lintasan Sejarah,

  (Bandung: Pustaka Setia, 2004), cet. I, h. 26 35 Yusuf Qaradhawi, al-Din wa al-Siyâsah, h. 45

 • mencegah kerusakan yang akan terjadi membasmi kerusakan yang sudah terjadi,

  atau memecahkan masalah khusus.36

  Di kalangan teoritis politik Islam, ilmu siyâsah syar’iyah disebut juga

  dengan ilmu fiqh siyasah yaitu ilmu yang membahas tentang tatacara pengaturan

  masalah ketatanegaraan Islam semisal (bagaimana mengadakan) perundang-

  undangan dan berbagai peraturan (lainnya) yang sesuai dengan prinsip-prinsip

  Islam, kendatipun mengenai penataan semua persoalan itu tidak ada dalil khusus

  yang mengaturnya.37

  Secara garis besar penulis memahami bahwa politik Islam adalah kegiatan

  politik atau segala hal yang berkaitan dengan cara memimpin, memenuhi hak-hak

  dan amanah rakyat atau pengaturan urusan rakyat yang diwarnai atau dinaskan

  pada ajaran Islam yang berlaku untuk seluruh warga masyarakat dalam suatu

  negara, serta memiliki bentuk pemerintahan yang Islami. Konsep politik Islam

  adalah dengan memahami kaidah syara’ berdasarkan prinsip-prinsipnya,

  pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi, kondisi dan realitas yang ada.

  Imam Syafi’i menegaskan “tidak ada politik melainkan menepati hukum

  syara’.” Kemudian Ibnu ‘Uqail menyatakan “politik itu adalah tindakan politik

  yang memang menghasilkan (membawa) kepada maslahat (kebaikan) dan

  menjauhkan dari keburukan atau menimbulkan bahaya kerusakan boleh

  36 Ibid, h. 25 37 Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik

  Islam, h. 10

 • diserahkan kepada manusia walaupun tidak pernah dinyatakan oleh Rasulullah

  SAW dan nas al-Qur’an.”38

  Perlu diketahui bahwa sistem kehidupan masyarakat Islam telah

  melahirkan upaya politik yang disebut politik Islam. Maka berbagai kebijakan

  yang terlaksana dalam linkungan umat Islam secara khusus, itu merupakan upaya

  untuk menjelmakan nilai-nilai Islam tanpa beranjak sedikit pun dari prinsip-

  prinsip Islam.39 Politik Islam bersumber dari ajaran Tuhan yang tertuang dalam

  agama dan juga berdasarkan suara rakyat yang diperoleh dari hasil musyawarah.

  Sebagai gambaran yang tegas menurut Prof. Gibb, bahwa firman Tuhan dan sabda

  Nabi digabungkan menjadi satu dengan suara rakyat, adalah merupakan

  kekuasaan yang tertinggi dalam Negara Islam.40

  Abdul Muin Salim memberikan contoh terhadap pengertian politik Islam

  sebagai berikut:

  “…sebagai contoh adalah berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam mengelolakan masyarakat Madinah”. Normanya terdapat pada Piagam Madinah. Yang sangat popular itu; di dalamnya dijelaskan bahwa para pelakunya, bukan hanya umat Islam, melainkan juga seluruh komunitas Madinah. Karena itulah bahwa politik Islam dapat ditegakkan dalam bentuk formal Negara Islam.41

  Kesimpulan dari pendefinisian di atas mengenai Politik Islam adalah

  38 Abdul Hadi Awang, Islam dan Demokrasi, h. 50 dapat dilihat juga pada Yusuf

  Qaradhawi, al-Din wa al-Siyâsah, h. 38 39 Abdul Hadi Awang, Islam dan Demokrasi. h. 17 40 Pernyataan Prof. Gibb tersebut dikutip oleh Ahmad Zainal Abidin di dalam bukunya

  yang berjudul “Konsepsi Politik dan Ideologi Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 84 41 Abdul Muin Salim, Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran, h. 295

 • bahwa politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kepemerintahan dalam

  berbagai aspeknya, khususnya dalam hal kekuasaan, yaitu bagaimana meraih

  kekuasaan tersebut, juga bagaimana metode dalam menjalankan kekuasaannya,

  dan tentunya lain dari pada itu yang berkaitan dengan pemerintah. Akan tetapi

  satu hal yang harus dan lazim bagi diperhatikan, bahwa dalam hal politik yang

  satu ini, bukanlah selayaknya politik yang kita tahu pada umumnya. Akan tetapi

  politik ini adalah yang berlandaskan kepada dasar-dasar yang dianut dalam Islam

  dalam hal ini adalah Syari’at, sehingga dalam mengimplementasikannya, politik

  ini terbatasi oleh Syari’at, sehingga tidak dapat sebebas-bebasnya dalam

  berpolitik seperti halnya dalam kancah perpolitikan yang universal.42

  B. Hubungan Agama dan Politik dalam Islam

  Banyak tokoh-tokoh pemikir Islam yang merumuskan perumusan

  mengenai hubungan agama dan Negara, meskipun pemikiran mereka ada yang

  ideal dan ada pula yang bersifat konstekstual dalam menanggapi situasi politik

  pada masanya masing-masing. Pada umumnya mereka semua menyepakati bahwa

  keberadaan sebuah negara merupakan suatu keharusan. Karena agar dapat

  merealisasikan prinsip dan ajaran Islam tentang kehidupan bermasyarakat. Namun

  mengenai sejauh mana hubungan dan peran agama dalam sistem ketatanegaraan

  yang dimaksudkan, mereka berbeda pendapat.

  42 http://kedamaianhidup.blogspot.com/2008/04/politik-islam.html diakses pada tanggal 5

  Januari 2009, pukul 21.00 WIB

 • Munawir Sjadzali menyebutkan bahwa hingga sampai sekarang terdapat

  tiga paradigma (aliran) yang berkembang mengenai hubungan agama dan negara

  yaitu: Pertama, agama dan negara merupakan satu kesatuan (integrated). Aliran

  pertama ini berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam

  pengertian Barat, yakni sebuah agama yang semata-mata mengatur hubungan

  manusia dengan Tuhan. Namun sebaliknya, Islam merupakan agama yang

  sempurna yang lengkap, karena tidak hanya mengatur hubungan antara manusia

  dengan Tuhan, melainkan mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk

  kehidupan bernegara. Para penganut aliran ini pada umumnya berpendirian

  bahwa:43 Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat

  pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik; oleh karenanya dalam

  bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam

  dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat. Sistem

  ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah

  dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad SAW dan empat al-Khulafa al-

  Rasyidin. Tokoh-tokoh utama dari aliran ini antara lain, Syekh Hassan al-Banna,

  Sayyid Quthb, Syekh Muhammad Rasyid Ridha, dan Maulana al-Maududi.44

  Kedua, agama dan negara merupakan dua hal yang terpisah (secularistic).

  Aliran kedua ini berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat,

  yang tidak ada hubungannya dengan urusan ketatanegaraan. Menurut aliran ini,

  43 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI Press,1993), Edisi Kelima, h. 1 44 Ibid.

 • Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul

  sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan

  yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan Nabi SAW tidak

  pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu Negara. Tokoh-

  tokoh terkemuka aliran ini antara lain Ali Abd al-Raziq dan Thaha Husein.

  Ketiga, agama dan negara berhubungan secara timbal balik (symbiotic).

  Aliran ketiga ini berpendapat bahwa baik agama maupun negara, keduanya saling

  membutuhkan. Karena dengan adanya negara, maka sebuah agama dapat

  berkembang dengan baik, sebaliknya agama dapat menjadi kehidupan bernegara

  menjadi lebih bermoral. Aliran ini menolak anggapan tentang Islam adalah agama

  yang serba lengkap. Di samping itu juga menolak anggapan tentang Islam adalah

  ajaran agama murni yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan

  tidak ada kaitannya dalam urusan negara.45 Di antara Tokoh-tokoh dari aliran ini

  yang cukup menonjol adalah Mohammad Husein Haikal, terkenal buku Hayatu

  Muhammad dan Fi Manzil al-Wahyi.

  Berkenaan dengan aliran pertama yang berpendapat bahwa agama dan

  negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga

  mendirikan sebuah negara Islam dengan menerapkan syari’ah adalah merupakan

  suatu keharusan. Upaya-upaya untuk menerapkan syari’ah Islam dan mendirikan

  negara Islam terus bergilir dari dulu hingga sekarang baik itu yang bersifat negara

  Islam lokal (nation state) maupun yang bersifat mendunia yaitu Khilafah

  45 Ibid, h. 3

 • Islamiyah. Selain tokoh-tokoh yang telah disebutkan di atas, termasuk tokoh

  aliran ini juga adalah Taqiyuddin an-Nabhani pendirikan sebuah partai politik

  Islam Internasional yaitu Hizbut Tahrir, yang bertujuan untuk melangsungkan

  kehidupan Islam dan mengembang dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Ini

  berarti mengajak kaum Muslim untuk kembali hidup secara Islami di Darul Islam

  dan di dalam masyarakat Islam. seluruh aktivitas kehidupan di dalamnya diatur

  sesuai dengan hukum-hukum syara’. Pandangan hidup yang akan menjadi pusat

  perhatiannya adalah halal dan haram, di bawah naungan Daulah Islamiyah, yaitu

  Daulah Khilafah, yang dipimpin oleh seorang Khalifah yang diangkat dan

  dibai’at oleh kaum Muslim untuk didengar dan ditaati, dan agar menjalankan

  pemerintahannya berdasarkan Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya.46

  Upaya-upaya penerapan syari’ah dan pembentukan negara Islam tidak

  hanya terjadi di negara-negara Muslim Timur Tengah saja, akan tetapi telah

  menjalar hampir ke seluruh negara-negara Muslim di seluruh dunia termasuk di

  Asia Tenggara. Di Malaysia misalnya ada partai politik yang berjuang untuk

  menerapkan syari’ah Islam secara kafah yaitu Partai Islam Se-Malaysia (PAS).

  Pemikiran partai ini banyak dipengaruhi oleh tafsir radikal ajaran-ajaran Maulana

  Maududi dari Pakistan dan Sayyid Qutb dari Mesir dengan menggunakan metode

  dakwah perjuangan al-Ikhwan al-Muslimin47 di Mesir yang didirikan oleh Syeikh

  Hasan al-Banna yang bertujuan mendirikan negara Islam di Mesir.48

  46 Hizbut Tahrir Indonesia, Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir,

  cet. II, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008), h. 25

 • PAS adalah partai politik yang berasaskan Islam yang berpemahaman

  bahwa agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Ia juga merupakan partai oposisi

  yang berjuang untuk menegakkan Islam ke dalam kehidupan masyarakat

  Malaysia. Dengan basis perdesaan dan dukungan kaum ulama konservatif, PAS

  yang menganggap dirinya partai politik dan gerakan Islam telah berpartisipasi

  dalam pemilu sejak pemilu pertama Malaysia tahun 1955, ketika secara resmi

  menjadi partai politik. PAS secara konsisten terus mendukung dan memperjuang-

  kan negara Islam dan tatanan sosial yang menerapkan hukum syariat.49

  Sebagai partai politik yang berasaskan Islam, PAS memiliki dua tujuan

  utama, yaitu: pertama, memperjuangkan terwujudnya sebuah tatanan masya-

  rakat dan pemerintahan yang terlaksana di dalamnya nilai-nilai hidup Islam

  dan hukum-hukumnya menuju keridhaan Allah SWT. Kedua, mempertahankan

  kesucian Islam serta kemerdekaan dan kedaulatan negara.50 Intinya adalah PAS

  berusaha untuk memperjuangkan dan mendirikan negara Islam.51

  47 John L. Posito dan John O. Voll, Islam and Democracy, edisi Bahasa Indonesia

  diterjemahkan oleh Rahmani Astuti, demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek, (Bandung: Mizan, 1999), cet. I, h. 180

  48 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, h. 146 49 Khamami Zada dan Arief R. Arofah, Diskursus Politik Islam, (Jakarta; Lembaga Studi

  Islam, 2004), Cet. Ke- I, h. 123 50 Dalam Pasal 7 Anggaran Dasar PAS dinyatakan bahwa: “Adapun hukum yang

  tertinggi sekali dalam pegangan PAS ialah KITABULLAH dan SUNAH RASUL serta Ijma Ulama dan Qias yang terang dan nyata”. Lihat Perlembagaan PAS (pindaan 2001) yang diterbitkan Pejabatan Agung PAS, Markaz Tarbiyah PAS Pusat Selangor Darul Ehsan.

  51 Partai Islam se-Malaysia (PAS), Negara Islam, cet. IV, (Kuala Lumpur: Partai Islam

  se-Malaysia, 2004), h. 16

 • Partai ini sering diberi ciri konservatif, tradisionalis, populis, dan

  sovinistis. PAS selalu menyatakan dirinya sebagai pendukung yang sesungguhnya

  dari prinsip-prinsip Melayu dan Islam. Ia menyerang UMNO karena tidak mau

  memberikan dukungan penuh kepada Islam dan mengkritik berbagai kebijakan

  pemerintah. PAS menyerukan berdirinya negara Islam di mana setiap orang

  Melayu dapat melaksanakan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan pribadi,

  masyarakat dan negara. PAS sangat jelas mengukapkan cita-citanya untuk

  menerapkan Islamisasi masyarakat (dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan

  dan sosial).52

  Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa menurut aliran pertama

  Rasulullah SAW tidak hanya sebatas seorang Nabi atau Rasul biasa seperti halnya

  rasul-rasul sebelumnya, akan tetapi Rasulullah SAW juga seorang negarawan

  yang telah berhasil dan mencontohkan kepada umatnya mengenai pemerintahan

  atau Negara yaitu Negara Madinah. Negara Madinah merupakan sebuah wujud

  kegiatan politik Nabi Muhammad SAW di samping untuk memudahkan Nabi

  SAW untuk menyebarkan ajaran Islam, salah satu tujuan lainnya adalah untuk

  melindungi dan mensejahterakan masyarakat Muslim.

  Di dalam sejarah kehidupan politik manusia, Islam telah menyumbangkan

  sesuatu yang sangat besar yang tidak ternilai harganya, yaitu suatu “model

  negara” yang tidak ada contohnya baik sebelum maupun sesudahnya. Negara

  52

  Khamami Zada dan Arief R. Arofah, Diskursus Politik Islam, h. 125

 • model itu dinamakan “Negara Islam” (Daulah Islamiyyah).53 Negara Islam

  merupakan model di dalam berbagai sifat dan berbagai bentuk negara di dunia,

  adalah merupakan “modal” bagi umat Islam untuk menyumbangkan segala

  kepandaian dan kesanggupan mereka dalam dunia politik. Baik secara teoritis

  maupun praktis.

  Mengenai wacana Negara Madinah, banyak para pakar yang memiliki

  perbedaan dalam menanggapi hal tersebut. Salah satunya mengatakan bahwa

  istilah negara tidak disebut di dalam al-Quran, dan Nabi Muhammad SAW tidak

  memberikan contoh yang konkrit tentang keberadaan sebuah negara yang harus

  ditegakkan oleh Islam. Pendapat lain mengatakan bahwa secara tidak langsung,

  Nabi Muhammad SAW telah meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat

  dan bernegara di Madinah.54 Karena kehidupan Nabi Muhammad SAW di

  Madinah telah memenuhi syarat sebuah negara, yaitu adanya rakyat, wilayah,

  serta konstitusi.

  Meskipun kedudukan Nabi SAW sebagai pemimpin negara bukan

  merupakan bagian “tugas” dari kenabiannya, namun kedudukan tersebut dapat

  dianggap sebagai salah satu sarana untuk melaksanakan tugas kenabiannya.

  Karena keberadaan negara merupakan salah satu unsur pokok untuk dapat

  53 Ahmad Zainal Abidin, konsepsi Politik dan Ideologi Islam, h. 71 54 Ahmad Sukardja, piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: UI

  Press, 2000), h. 90

 • merialisasikan ajaran Islam dalam kehidupan peribadi maupun kehidupan

  bermasyarakat.

  Aktivitas-aktivitas Nabi Muhammad SAW di Madinah tidak hanya

  sebatas menjalankan tugasnya sebagai Nabi dan Rasul, yaitu untuk menerima dan

  menyampaikan wahyu yang diterimanya dari Allah SWT dan untuk disampaikan

  kepada manusia. Namun lebih dari itu. Nabi Muhammad SAW juga telah

  memberikan contoh teladan di dalam aktivitas keduniawian. Yaitu dengan jalan

  membangun kebutuhan material dan spiritual masyarakat yang terdiri dari

  beberapa etnis, penganut agama dan keyakinan yang berbeda-beda di bawah

  kepemimpinannya. Berdasarkan analisa di atas maka dapat diyakini bahwa Nabi

  SAW merupakan pemimpin yang sukses dalam menerapkan prinsip kese-

  imbangan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat bagi umatnya.55

  Di dalam menjalankan aktivitas bernegara. Nabi Muhammad SAW telah

  dapat menerapkan prinsip musyawarah, prinsip kebebasan berpendapat, prinsip

  persamaan bagi semua lapisan sosial, prinsip keadilah, kesejahteraan sosial,

  prinsip persatuan dan persaudaraan, prinsip amar ma’ruf dan nahi mungkar,

  prinsip ketaqwaan, prinsip menghormati orang lain dan prinsip-prinsip dasar

  kehidupan bernegara lainnya.

  Meskipun terdapat perbedaan mengenai wacana negara Madinah, namun

  pada akhirnya sejarah pulalah yang dapat membuktikan bahwa setelah wafatnya

  55 Akram Diya Al-Umari, Masyarakat Madinah Pada Masa Rasulullah SAW, (Jakarta:

  Media Dakwah, 1994), h. 61-64

 • Nabi Muhammad SAW, para sahabat yang menjadi pemimpin Islam banyak yang

  mengembangkan konsep bernegara ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan ini

  merupakan karakteristik terdiri dari Islam, yang mampu bersanding dengan

  berbagai peradaban dan kebudayaan.

  C. Kebijakan Politik dalam Islam

  Kebijakan politik adalah sistem konsep resmi yang menjadi landasan

  perilaku politik negara.56 Kebijakan politik juga ada kaitannya dengan sebuah

  sistem yang saling kait mengkait antara beberapa bagian, sampai bagian yang

  terkecil, bila suatu atau sub bagian tergangu maka bagian lain juga ikut merasa

  keterganguan. Jadi kebijakan politik tidak terlepas dari suatu sistem kesatuan

  yang kuat mengkait satu sama lain, bagian atau anak cabang dari suatu sistem

  tersebut, menjadi induk dari rangkaian selanjutnya. Begitulah selanjutnya sampai

  pada bagian terkecil, sehingga rusaknya salah satu bagian tersebut akan meng-

  gangu kestabilan sistem itu sendiri secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia

  adalah suatu contoh sistem, sedangkan cabangnya adalah sistem kebijakan politik

  daerah, kemudian seterusnya sampai pemerintahan kelurahan dan desa.57

  Dalam politik Islam, pokok-pokok yang menjadi prinsip penting dalam

  kebijakan bernegara adalah pemimpin dan pemerintah yang menjamin

  56 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:

  Balai Pustaka, 1995), h. 131 57 Inu Kencana Syafile dan Azhari, Sistem Politik Indonesia, (Bandung: Refika Aditama,

  2005), h. 4

 • dilaksanakan hukum Allah SWT yang adil dan sesuai dengan fitrah manusia,

  yaitu adanya beberapa perkara yang menjadi prinsip dasar negara Islam. Perkara

  tersebut diantaranya, hanya hukum Allah SWT yang ditegakkan, syura, keadilan,

  kebenaran (al-haq), kebebasan dan persamaan.58

  Menurut Abdul Hadi Awang, politik Islam tidak menyentuh hal prinsip

  dan hukum-hukum yang qath’i. Politik Islam melibatkan cara pelaksanaan hukum

  supaya lebih cermat, bijaksana dan adil, serta menhadapi hal-hal baru yang

  muncul dalam masyarakat. Ia memerlukan penterjemahan pelaksanaan hukum

  Allah SWT yang memberi kebahgiaan di dunia dan akhirat. Di antara contohnya

  tidak menjatuhkan hukuman hudud kepada pencuri dikarenakan keadaan

  ekonomi, apabila diberi upah tidak sesuai, negara dalam keadaan menghadapi

  ancaman musuh, ditukar kepada hukuman ta’azir melalui ijtihad.59

  Sebuah negara harus memiliki pemimpin yang bertanggung jawab

  terhadap negaranya. Imam al-Mawardi menyebutkan bahwa ada sepuluh

  kewajiban pemimpin terhadap Negara antara lain:

  1. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsip-Nya yang

  establish, dan ijma’ generasi salaf. Jika muncul pembuat bid’ah atau orang

  sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia harus menjelaskan hujjah

  kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya dan menindaknya sesuai

  58 Abdul Hadi Awang, Sistem Pemerintahan Negara Islam. h. 78 59 Ibid, h. 52

 • dengan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala

  penyimpangan dan ummat terlindung dari usaha penyesatan.

  2. Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan menghentikan

  permusuhan di antara dua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar

  secara merata, kemudian orang-orang tiranik tidak sewenang-wenang, dan

  orang teraniaya tidak merasa lemah.

  3. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia bebas

  bekerja, dan berpergian kemanapun dengan aman dari ganguan terhadap jiwa

  dan harta.

  4. Menegakkan supremasi hukum (hudud) untuk melindungi larangan-larangan

  Allah SWT dari upaya pelanggaran terhadapnya, dan melindungi hak-hak

  hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.

  5. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan

  kekuatan tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan celah untuk

  menerobos masuk guna merusak kehormatan, atau menumpahkan darah orang

  muslim, atau orang yang berdamai dengan orang muslim (ahlu dzimmahi).

  6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia didakwahi

  hingga masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum muslimin (ahlu

  dzimmah), agar hak Allah SWT terealisir yaitu kemenangan-Nya atas seluruh

  agama.

 • 7. Mangambil fai (harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa pertempuran)

  dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan Syari’at secara tekstual atau

  ijtihad tanpa rasa takut dan paksa.

  8. Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam Baitul Mal (kas negara)

  tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya;

  tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya.

  9. Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-

  orang yang jujur untuk mengurusi masalah keuangan, agar tugas-tugas ini

  dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, dan keuangan dipegang oleh orang-

  orang yang jujur.

  10. Terjun langsung dalam segala persoalan, dan menginspeksi keadaan, agar ia

  sendiri yang memimpin ummat dan melindungi agama, tugas-tugas tersebut,

  tidak boleh ia delegasikan kepada orang lain dengan alasan sibuk istirahat atau

  ibadah. Jika tugas-tugas tersebut ia limpahkan kepada orang lain, sungguh ia

  berkhianat kepada ummat, dan menipu penasihat.60 Allah SWT berfirman

  dalam al-Qur’an:

  �2��3-�� 4'56 �7-����&�8 9:⌧��5��, ?�*@A $�B �

  �=C�D FF9� GHI:��J5D KL�� MN57OP�Q �R���S��

  �74�(T�� U� GV�5W�/ XY Z)26: 38/ص(

  Artinya: “Hai Daud, sesungguh Kami menjadikan kamu sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di

  antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa

  60 Abî al-Hasan 'Alî bin Muhammad bin Habîb al-Basrî al-Bagdâdî al-Mâwardî, (al-

  Ahkâm al-Sulthâniyah, T.tp: Dâr al-Fikr, 1960), cet. I, h. 15

 • nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah SWT”.

  (Q.S: Shaad/38: 26)

  Pada ayat di atas, Allah SWT tidak hanya memerintahkan pelimpahan

  tugas, namun lebih dari itu Dia memerintahkan penanganan langsung. Ia tidak

  mempunyai alasan untuk mengikuti hawa nafsu. Jika hal itu ia lakukan, maka ia

  masuk katagori orang tersesat. Inilah kendati pelimpahan tugas dibenarkan

  berdasarkan hukum agama dan tugas pemimpin, ia termasuk hak politik setiap

  pemimpin.61

  Dapat disimpulkan bahwa, politik Islam (siyasah syar’iyyah) sebagai

  kebijakan penguasa atau pemerintah dalam menjaga ketertiban masyarakat, baik

  di tetapkan atau tidak ditetapkan oleh syari’ah, merupakan suatu yang sah secara

  sejarah dan sesuai dengan tujuan syari’ah. Kebijakan tersebut diakui dalam semua

  sistem pemerintahan modern. Permasalahannya adalah bahwa kebijakan tersebut

  harus ditetapkan berdasarkan undang-undang dan berjalan sesuai dengan

  konstitusi negara. Hal itu untuk mencegah kerusakan yang lain dari sikap

  penguasa atau pemerintah yang mengeluarkan kebijakan atas pertimbangan

  sendiri tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat yang sesungguhnya.

  Kerusakan tersebut dalam bahasa sekarang adalah dalam bentuk dictatorship,

  korupsi, kolusi dan nepotisme.62

  61 Ibid. 62 Rifyal Ka’bah, Politik dan Hukum dalam al-Quran, cet, I, (Jakarta: Khairul Bayaan,

  Sumber Pemikiran Islam, 2005), h. 114

 • Kebijakan yang pernah diambil oleh pemerintah Islam di zaman klasik

  dapat dicontoh untuk praktik pemerintahan pada zaman sekarang, selama

  kebijakan itu sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang, tidak bertentangan

  dengan syari’ah secara keseluruhan, dan merupakan upaya untuk menegakkan

  syri’ah itu sendiri di zaman sekarang. Politik Islam adalah bagian dari

  konstitusionalisme Islam yang diatur oleh undang-undang dan peraturan

  perundang-undangan yang berlaku. Ia adalah bagian dari sistem pemerintahan

  Islam yang memegang amanah khalifah Allah SWT di bumi dalam rangka

  menjalankan syari’ah, menegakkan keadilan, menghapus kezaliman, dan

  menjadikan masyarakat tertib, aman, adil, dan makmur.

  Kebijakan politik yang dapat diambil atau dibuat oleh pemimpin Negara

  dalam melaksanakan tugas kepemerintahannya dapat meliputi berbagai bidang,

  seperti dalam bidang ekonomi, pendidikan sosial dan budaya. Politik ekonomi

  bertujuan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan hidup

  manusia dalam bidang ekonomi. Politik ekonomi Islam adalah penerapan

  berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh negara (khalifah Islamiyah) untuk

  menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok (primer) setiap

  individu masyarakat secara keseluruhan, disertai jaminan yang memungkinkan

  setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan (sekunder dan tersier)

  sesuai dengan kemampuan mereka.63 Politik ekonomi Islam lebih menekankan

  63 M. Shalahuddin, Asas-asas Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), h.

  285

 • pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara individual, bukan secara kolektif.

  Maka dari itu, politik ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan

  taraf kehidupan sebuah negara semata, tetapi juga menjamin setiap orang untuk

  menikmati peningkatan taraf hidup tersebut.

  Sistem ekonomi Islam berupaya menjamin tercapainya pemenuhan

  seluruh kebutuhan pokok (primer) setiap warga negara (baik Muslim mau pun

  non-Muslim) secara menyeluruh. Barang-barang berupa pangan (makanan

  pokok), sandang (pakaian) dan papan (perumahan) adalah kebutuhan pokok

  (primer) manusia yang harus dipenuhi. Tidak seorang pun yang dapat melepaskan

  diri dari kebutuhan tersebut. Keamanan, kesehatan dan pendidikan juga

  merupakan tiga kebutuhan penting dan harus dihadapi oleh manusia dalam

  hidupnya.64

  Menyangkut keamanan, tidak mungkin setiap orang dapat menjalankan

  seluruh aktivitisnya terutama aktivitas yang wajib seperti ibadat wajib, bekerja,

  bermuamalat secara islami, termasuk menjalankan aktivitas pemerintahan sesuai

  dengan ketentuan Islam tanpa adanya keamanan yang menjamin pelaksanaannya.

  Jadi, jelas harus ada jaminan keamanan bagi setiap warga negara. Kemudian

  dalam hal kesehatan, tidak mungkin setiap manusia dapat menjalani berbagai

  aktivitas sehari-harian tanpa adanya kesehatan yang cukup untuk

  melaksanakannya. Artinya, kesehatan juga termasuk kebutuhan pokok yang harus

  dipenuhi setiap manusia.

  64 Ibid, h. 286

 • Demikian juga dengan pendidikan. Tidak mungkin manusia mampu

  mencapai kesejahteraan dan kebahgiaan di dunia, apalagi di akhirat, kecuali dia

  memiliki ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk mencapainya. Ilmu

  pengetahuan diperoleh melalui pendidikan.65

  Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial

  politik di setiap Negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang. Kedua-

  nya sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah, yang satu sama lain tidak

  memiliki hubungan apa-apa. Padahal, keduanya bahu-membahu dalam proses

  pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, keduanya

  satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan

  proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik

  masyarakat di negara tersebut. Begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga dan

  proses politik di suatu negara membawa dampak besar kepada karakteristik

  pendidikan di negara tersebut. Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan

  dan politik di setiap negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah

  terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para

  ilmuan.66

  65 Ibid, h. 287 66 M. Sirozi, Politik Pendidikan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 1

 • BAB III

  RIWAYAT HIDUP DAN KARIR POLITIK

  NIK ABDUL AZIZ NIK MAT DI NEGARA BAGIAN KELANTAN

  Malaysia merupakan suatu negara yang luas wilayahnya sekitar 336.700 KM²

  terdiri dari semenanjung Malaysia, Sabah dan Serawak yang dipisahkan oleh laut

  Cina Selatan yang luasnya 1.036 KM². Semenanjung Malaysia meliputi wilayah

  seluas 134.680 KM², berbatasan dengan negara Thailand di Utara dan Singapura di

  Selatan. Sementara Sabah dan Serawak luasnya sekitar 202.020 KM² yang berbatasan

  dengan wilayah Kalimantan (Indonesia).67

  Negara Malaysia terbagi menjadi 14 Negara Bagian yaitu: Wilayah

  Persekutuan (Kuala Lumpur), Melaka, Negeri sembilan, Selangor, Perak, Pulau

  pinang, Kedah, Perlis, kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan Serawak.

  Semenanjung Malaysia terbagi kepada dua wilayah yaitu Pantai Barat yang terdiri

  dari negeri Johor, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Perak, Perlis, Pulau Pinang dan

  Selangor, dan Pantai Timur yang terdiri dari negeri Kelantan, Pahang dan

  Terengganu.68

  Letak Malaysia hampir berada di garis Khatulistiwa antara 1˚dan 7˚ Lintang

  Utara serta 100˚ dan 119˚ Bujur Timur. Iklim Malaysia dipengaruhi oleh laut dan

  67 Abdullah Jusuh, Pengenalan Tamadun Islam di Malaysia, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa

  dan Pustaka, 1990), h. xi

  68 Perangkaan Penting Malaysia, (Kuala Lumpur: Jabatan Menteri Perangkaan Malaysia, 1972), h. 5

 • perubahan sistem angin yang bertiup dari Lautan Hindi dan Laut Cina Selatan.

  Biasanya iklim ini terbagi menjadi dua musim yaitu musim monsun barat-daya dan

  monsun timur-laut. Suhu sehari-hari di seluruh Malaysia rata-rata antara 70F sampai

  90F. Kelembapannya dapat dikatakan tinggi.69

  A. Keadaan Geografis Negara Bagian Kelantan

  Kelantan Darul Naim atau lazim disebut dengan Kelantan merupakan

  sebuah negara bagian di antara 14 buah negara bagian lainnya di Malaysia yang

  kaya dengan hasil bumi. Luas wilayahnya kurang lebih 14,922 KM², terletak di

  Timur Laut Semenanjung Malaysia, berhadapan dengan Laut China Selatan dan

  berbatasan dengan Thailand. Kelantan merupakan sebuah negara bagian agraria

  (pertanian) yang mempunyai banyak lahan tanaman padi dan perkampungan

  nelayan.

  Negara bagian ini terdiri dari 10 jajahan (kabupaten) yaitu, Kota Bharu,

  Pasir Mas, Tumpat, Pasir Puteh, Bachok, Kuala Krai, Machang, Tanah Merah,

  Jeli dan Gua Musang. Bandar utama di Kelantan termasuk Kota Bharu (ibu

  negeri), Pasir Puteh, Pasir Mas, Kuala Krai, Jeli, Rantau Panjang dan Pangkalan

  Chepa.70 Pada kabupaten inilah terdapat daerah-daerah atau kampung-kampung

  sebagai unit terkecil dari sebuah provinsi atau negeri.

  69 Abdullah Jusuh, Pengenalan Tamadun Islam di Malaysia, Ibid, h. xii

  70 http://ms.wikipedia.org/wiki/Geografi_Kelantan, diakses pada tanggal 10 Januari 2009

  pukul 15.00 WIB

 • Negeri Kelantan menikmati iklim tropis yang baik, di mana hampir setiap

  tahun hujan turun dengan berselang-seling berdasarkan bulan-bulan tertentu pada

  setiap tahun. Biasanya hujan yang lebat akan berlangsung selama beberapa hari

  atau beberapa bulan yaitu pada bulan November, Desember dan Januari. Suhu

  setiap hari di perkirakan dari 21° C hingga 32° C.71

  B. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Politik

  Berdasarkan sensus tahun 2005, jumlah penduduk Kelantan berjumlah

  1.373.173 jiwa, yang terdiri dari Gua Musang (80.167), Kuala Krai (97.836), Jeli

  (38.185), Tanah Merah (108.228), Pasir Mas (172.692), Machang (82.653), Pasir

  Puteh (111.001), Kota Bharu (425.294), Bachok (116.128), Tumpat (140.989).

  Bangsa Melayu merupakan penduduk mayoritas di Kelantan (95%), sementara

  sebagian yang lain terdiri dari keturunan China (3,8%), keturunan India (0,3%),

  dan lain-lain (0,9%). Komposisi penganut agama di Kelantan adalah Islam

  (95%), Buddha (4,4%), Kristen (0,2%), Hindu (0,2%), dan penganut agama

  lainnya (0,2%).72

  Dari segi budaya, masyarakat Kelantan kuat berpegang teguh kepada

  agama, mempunyai sikap lemah lembut, ramah, suka menolong, giat bekerja,

  tegas dan kuat. Sehingga, masyarakat Kelantan dikenali sebagai rakyat yang suka

  71 http://www.kelantan.gov.my/index.php?q=ringkas diakses pada tanggal 12 Januari 2009

  pukul 20.00 WIB

  72 http://history.melayuonline.com/?a=SnV1L29QTS9VenVwRnRCb20%3D=&l=kesultanan-kelantan diakses pada tanggal 8 Januari 2009 pukul 15.00 WIB

 • berniaga dan berdikari.73 Sedangkan perekonomian Kelantan bergantung pada

  hasil pertanian padi, karet dan tembakau. Kegiatan menangkap ikan (nelayan) di

  persisir pantai sepanjang 96 KM merupakan aktivitas ekonomi yang penting.

  Industri-industri kecil yang masih menggunakan keterampilan tradisional dalam

  menghasilkan kerajinan tangan seperti batik, ukiran kayu dan tenunan songket

  juga agak meluas. Selain itu, kegiatan industri kayu juga masih aktif karena hutan

  di Kelantan masih luas. Beberapa tahun kebelakangan ini, jumlah wisatawan

  (pariwisata) meningkat, terutamanya ke pantai-pantai yang terkenal yang

  memiliki keindahan panorama alam antara lain seperti Pantai Cahaya Bulan,

  Pantai Irama, Pantai Bisikan Bayu dan Pantai Seri Tujuh, juga Pasar Besar Siti

  Khadijah di pusat bandar Kota Bharu masih merupakan yang paling menarik.

  Kebanyakan pedagang di sini adalah wanita dengan suasana perniagaan bagus.74

  Sejarah politik Kesultanan Kelantan dikenal memiliki hubungan yang baik

  dengan Kesultanan Patani, karena secara geografis, letak kedua kesultanan ini

  sangat berdekatan. Kelantan memiliki kebudayaan yang unik dan menarik yang

  merupakan bentuk asimilasi antara budaya Melayu, Islam, dan Siam. Di antara

  sebagian kebudayaan tersebut adalah berupa permainan rakyat, seperti Dikir

  Barat, Wayang Kulit, Main Puteri, Mak Yong, dan sebagainya. Mak Yong

  dipengaruhi budaya Siam, Dikir Barat memiliki unsur-unsur keislaman, dan Main

  73 Harun Taib, Model Kerajaan Islam Membangun Bersama Islam, (Kuala Lumpur: Dewan

  Ulama’ PAS Pusat, 2000), cet. I, h. 55

  74 http://ms.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Kelantan, diakses pada tanggal 12 Januari 2009 pukul 20.00 WIB

 • Puteri berasal dari budaya Hindu-Siam. Di samping itu, Kelantan mempunyai

  makanan tradisional yang khas dan berbeda dari negeri-negeri Melayu lainnya,

  seperti makanan Budu, dodol dan nasi kerabu.75

  Di lihat dari sejarah Kelantan, berikut ini adalah daftar silsilah sultan-

  sultan yang pernah berkuasa di Kesultanan Kelantan:

  Raja Ku Umar (1411-1418 M), Sultan Iskandar (1418-1465 M), Sultan

  Mansur Syah (1465-1526 M), Sultan Gombak (1526-1584 M), Sultan Ahmad

  (1584-1588 M), Sultan Hussin (1588-1610 M), Cik Wan Kembang (1610-1663

  M), Raja Loyor (1649-1675 M), Raja Umar (1675-1719 M), Long Besar atau

  Long Bahar (1719-1733 M), Long Sulaiman (1733-1756 M), Long Pendak (1756-

  1758 M), Long Muhammad (1758-1762 M), Long Gaffar (1762-1775 M), Long

  Yunus (1775-1794 M), Sultan Muhammad (1794-1839 M), Sultan Muhammad II

  atau Sultan Mulut Merah (1839-1886 M), Sultan Muhammad III (1886-1900 M),

  Sultan Muhammad IV atau Long Senik bin Long Kundur (1900-1920 M), Sultan

  Ismail (1920-1944 M), Sultan Ibrahim (1944-1960 M), Sultan Yahya Petra (1960-

  1979 M), Sultan Ismail Petra (1979 M-sekarang)76

  Pada masa pemerintahan Sultan Mansyur Syah (1465-1526 M), Kelantan

  mencapai masa kejayaannya. Ketika itu, Kelantan dikenal dengan hasil

  perekonomiannya. Nama Kelantan rupanya terdengar hingga ke Melaka (yang

  ketika itu dipimpin oleh Sultan Mahmud Syah). Pada tahun 1477 M, Sultan

  75 http://history.melayuonline.com/?a=SnV1L29QTS9VenVwRnRCb20%3D=&l=kesultanan-

  kelantan, ibid.

  76 Ibid.

 • Mahmud Syah memerintah bala tentaranya untuk menyerang Kelantan. Sultan

  Mansur Syah mempunyai tiga orang anak, yaitu Raja Gombak, Unang Kening,

  dan Cubak. Sultan Mahmud Syah pada perkembangan selanjutnya ternyata justru

  menikahi putri Sultan Mansur Syah, Unang Kening. Sultan Mahmud Syah dan

  Unang Kening dikaruniai tiga orang anak, yaitu Raja Mah (putri), Raja Muzaffar

  (putra), dan Raja Dewi (putri). Raja Muzaffar yang lahir pada tahun 1505 M

  kemudian diketahui menjadi Sultan Perak I dengan gelar Sultan Muzaffar Syah

  (1528-1540 M). Setelah Sultan Mansur Syah mangkat pada tahun 1526 M, Raja

  Gombak menggantikan posisi ayahnya sebagai Sultan Kelantan ke-IV dengan

  gelar Sultan Gombak (1526-1584 M).77

  Kedatangan Islam di Negeri Kelantan diperkirakan sebelum tahun 577

  H/1181 M, karena dalam tahun tersebut ternyata sudah ada kerajaan Islam

  sebagaimana terbukti pada uang Dinar yang dijumpai di bekas peninggalan Kota

  Istana Kubang Labu pada tahun 1914 M.78 Ibnu Batuta telah singgah di “Kilu

  Kerai” dalam pelayaranya dari India ke China. Menurutnya, dia pernah menemui

  Raja perempuan yang beragama Islam memerintah Kelantan bernama Urduja.79

  Pada tahun 1411 M, Kelantan diperintah oleh Maharaja Ku Umar (Engku Umar)

  dan pada tahun 1421 M Cheng Ho pernah tiba di Kelantan untuk membuat

  77 Ibid. 78 Muhammad Hussein Khal’i Haji Awang, Kelantan dari Zaman ke Zaman, (Kota Bharu:

  Percetakan Sharikat Dian Berhad, 1970), h. 7 79 Abu Bakar Abdullah, Ke Arah Pelaksanaan Undang-undang Islam di Malaysi: Masalah

  dan penyelesaiannya, (Kuala Terengganu: Pustaka Damai, 1986), cet. I, h. 6

 • persahabatan antara Kelantan dengan negara China. Kelantan menjadi sebuah

  kerajaan yang kuat dan terkenal pada masa pemerintahan Sultan Mansor Shah

  sekitar pada tahun 1506 M. Pada masa pemerintahannya kerajaan Islam Melaka

  menaklukkan Kelantan dan menjadikan Kelantan sebagai jajahannya.80

  Ketika Kelantan diperintah oleh Cik Siti Wan Kembang dalam tahun 1610

  M yang tinggal di Gunung Cinta Wangsa, Hulu Kelantan, banyak pendagang

  yang datang, terutama pendagang muslim untuk berdagang dan menyebarkan

  agama Islam di Kelantan.81 Kedatangan Islam ke Kelantan terkait dengan

  pertemuan kelompok-kelompok Islam di Champa (Kemboja) pada pertengahan

  abad 10 M. Ahli sejarah berpendapat, bahwa hubungan antara kerajaan Islam

  Champa dengan Kelantan telah ada sejak lama sehingga pengaruh kebudayaan

  negeri itu telah merayap masuk ke Kelantan. Ini berarti apabila Islam diterima di

  Champa, maka kemungkinan mempengaruhi juga penduduk negeri Kelantan.82

  Pondok (pesantren) merupakan institusi pendidikan yang berpotensi dan

  mempunyai pengaruh yang besar di kalangan masyarakat Melayu. Sistem

  pengajian tradisional ini mulai ada sejak abad ke-18 M sehingga ke abad ke-20

  M. Setelah perjanjian Bangkok (Thailand) antara Siam dan Inggris yang

  berlangsung pada bulan Juli tahun 1909 M pengajian pondok berkembang pesat di

  Kelantan dan negara bagian lainnya seperti Terengganu, Kedah dan Perlis. Di

  80 W. G. Shellabear, Sejarah Melayu, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1967), h. 198 81 Abu Bakar Abdullah, Ke Arah Pelaksanaan Undang-undang Islam di Malaysi: Masalah

  dan penyelesaiannya, h. 6

  82 Ibid.

 • utara Semenangjung Malaysia sistem pengajian pondok pada abad ke-19M begitu

  populer. Kelantan merupakan negeri yang terkenal dengan pengajian pondok

  sehinggakan Negeri Cik Siti Wan Kembang (Kelantan) dijuluki Serambi Mekkah.

  Pada tahun 1840 M sebuah pondok didirikan oleh Tuan Guru Haji Abdul

  Samad Bin Abdullah di Condong, Kelantan. Di antara pondok-pondok yang

  terkenal di sekitar Kota Bharu yaitu Pondok Kubang Pasu, Pondok Budur,

  Pondok Semian, Pondok Kampung Banggol dan Pondok Tok Kenali yang

  didirikan pada tahun 1908 M bertempat di kampong Paya Kubang Kerian Kota

  Bharu, Kelantan. Santri-santri yang belajar di pondok-pondok ini ada yang datang

  dari Kampar, Sumatera, Kemboja, Patani (Thailand) dan dari negara-negara

  bagian di semenanjung Malaysia.83

  Ketika Inggris berkuasa dan menerapk