of 70 /70
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA KEBERKESANAN PETA PEMIKIRAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM SUBJEK SAINS SITE HADIJAH BT HARUN

KEBERKESANAN PETA PEMIKIRAN UNTUK MENINGKATKAN …eprints.uthm.edu.my/id/eprint/10197/1/Site_Hadijah_Harun.pdf · iaitu Fizik Tingkatan 4 dan Fizik Tingkatan 5 dibawah penerbitan

 • Author
  others

 • View
  30

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of KEBERKESANAN PETA PEMIKIRAN UNTUK MENINGKATKAN...

 • UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

  KEBERKESANAN PETA PEMIKIRAN UNTUK

  MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERFIKIR

  ARAS TINGGI DALAM SUBJEK SAINS

  SITE HADIJAH BT HARUN

 • ii

  KEBERKESANAN PETA PEMIKIRAN UNTUK MENINGKATKAN

  KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

  DALAM SUBJEK SAINS

  SITE HADIJAH BT HARUN

  Tesis ini dikemukakan sebagai

  memenuhi syarat penganugerahan

  Ijazah Doktor Falsafah Pendidikan

  Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional

  Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

  MEI 2017

 • iii

  Buat ibu (KAMARIAH BT SERU) dan ayah (HARUN BIN MIHAD)

  yang dikasihi,

  Doa, nasihat dan pengorbananmu menjadi penyuluh

  kepada perjuangan dalam kehidupan ini ....

  Buat suami (TAJOL ANUAR BIN MD. YUSOF) yang disayangi,

  Susah senang bersamamu membawa kepada

  Kejayaanku ....

  Buat pembimbing (PROF. MADYA DR. RAZALI BIN HASSAN)

  yang disanjungi,

  Bimbingan, tunjuk ajar, dan jasa yang diberikan

  tidak akan di lupai ....

  Buat anak-anak yang disayangi,

  Sokongan yang dicurahkan

  akan di kenang selamanya ...

 • iv

  PENGHARGAAN

  Penulis ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih

  kepada penyelia tesis Prof. Madya Dr. Razali bin Hassan atas bimbingan dan nasihat

  sepanjang kajian ini dilaksanakan.

  Kerjasama daripada pihak sekolah iaitu SK Tedong, SK Batu Berendam 2

  serta SK Keru dan Jabatan Pendidikan Negeri Melaka amatlah diharga. Penghargaan

  juga ditujukan kepada Kerajaan Malaysia yang sudi menaja yuran pengajian saya di

  peringkat ini.

  Rakaman terima kasih kepada rakan sejawat saya yang telah banyak

  membantu semasa melaksanakan penyelidikan ini. Tanpa kerjasama dan pertolongan

  yang ikhlas daripada mereka kemungkinan kajian ini tidak dapat disempurnakan.

  Seterusnya ucapan terima kasih juga ditujukan kepada pensyarah-pensyarah

  IPG Kampus Perempuan Melayu, Melaka, Dr. Halimahtussadiah binti Salleh, Dr.

  Shahrir Affandi bin Ahmad, Dr. Zalela binti Abd Aziz. Tidak ketinggalan juga

  guru-guru sekolah iaitu Pn. Sarina binti Saari, Pn. Zalifah binti Mansor dan Cik

  Griwati binti Ahmad yang telah banyak memberi dorongan dan semangat sehingga

  saya mencapai ke peringkat ini. Akhir kata, kepada semua yang telah membantu

  saya, budi baik dan keikhlasan yang diberikan ini akan tetap saya kenang sehingga

  ke akhir hayat.

 • v

  ABSTRAK

  Kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) amat diperlukan dalam pendidikan untuk

  menjana pemikiran anak-anak generasi sekarang dengan menerapkan kemahiran

  berfikir secara kritis, kreatif dan berinovasi. Tinjauan terhadap kajian literatur

  menunjukkan bahawa para guru gagal meningkatkan KBAT murid dalam bilik

  darjah. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti keberkesanan penerapan

  Peta Pemikiran dalam meningkatkan KBAT murid tahun lima dalam subjek Sains.

  Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kuantitatif dan disokong oleh data

  kualitatif. Reka bentuk kajian ialah kuasi eksperimental yang terdiri daripada 144

  orang murid dalam satu kumpulan rawatan dan satu kumpulan kawalan daripada dua

  buah sekolah. Satu set instrumen soal selidik KBAT dan ujian menyelesaikan

  masalah Sains jenis bukan rutin ditadbir kepada sampel kajian untuk menilai KBAT

  dan pencapaian mereka. Modul pengajaran dan pembelajaran M3P dibangunkan

  untuk menilai keberkesanan Peta Pemikiran. Dapatan kajian menunjukkan

  bahawa terdapat perbezaan yang signifikan min skor KBAT dan min markah ujian

  pencapaian pos antara kumpulan rawatan (KR) dengan kumpulan kawalan (KK)

  secara keseluruhan. Selain itu, dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan

  yang signifikan min markah antara ujian pencapaian pra dan pencapaian pos dalam

  kalangan responden KR dan KK secara keseluruhan. Keputusan dapatan kajian juga

  menunjukkan terdapat hubungan positif sederhana yang signifikan antara min skor

  KBAT dan min markah pencapaian ujian pos murid. Disokong dengan dapatan temu

  bual, hasil triangulasi serentak dapatan data kuantitatif dengan data kualitatif didapati

  adalah tekal. Secara keseluruhan, terdapat keberkesanan yang signifikan

  penerapan Peta Pemikiran dan KBAT menerusi M3P ini. Keputusan dapatan ini

  boleh membantu KPM untuk membuktikan bahawa salah satu usaha mereka untuk

  meningkatkan KBAT menunjukkan kesan positif dan Peta Pemikiran yang

  diperkenalkan dapat membantu guru dan murid merealisasikan matlamat tersebut.

  Dicadangkan juga kepada guru-guru supaya menggunakan Peta Pemikiran mengikut

  kaedah pedagogi yang sesuai dengan tahap murid.

 • vi

  ABSTRACT

  Higher order thinking skills (HOTS) are much needed in education to improve

  thinking skills of the younger generation by integrating critical, creative and

  innovative thinking skills. A review on literature revealed that the teachers failed to

  improve students’ HOTS in the classroom. Therefore, this study was conducted to

  determine the effectiveness of Thinking Maps in improving the thinking skills among

  pupils in the teaching of Science among Year Five pupils. The approach that was

  employed was a quantitative approach supported by qualitative data. The design of

  the study was quasi-experimental involving 144 students in a treatment group (KR)

  and a control group (KK). A set of HOTS questionnaires and a test to solve

  non-routine problems in science were administrated on the sample to assess HOTS.

  M3P teaching and learning modules were developed to assess the effectiveness of

  Thinking Maps to increase HOTS. The findings show that there are significant

  differences in HOTS mean scores and post achievement test mean scores between

  the treatment group (KR) and the control group (KK). In addition, the findings

  indicate that there is a significant difference between the mean scores of the

  achievement pretest and post-test among KR and KK. The findings also show that

  there is a positive moderate significant relationship between HOTS mean scores and

  mean post-test achievement of the students. Refering to the findings of interviews,

  the results of simultaneous triangulation of quantitative data retrieval and qualitative

  data reveal that the two sets of data are consistent. As a conclusion, there is a

  significant effectiveness in the implementation of Thinking Maps and HOTS through

  M3P. It is evident that the findings could help Ministry of Education (MOE) to

  improve HOTS shows a positive impact and the Thinking Maps introduced can help

  teachers and students realizing that goal. It is also proposed to teachers to use

  Thinking Maps in suitable pedagogical methods according the levels of students.

 • VITA

  Penulis dilahirkan pada 26 Januari 1964 di Singapura. Beliau mendapat

  pendidikan awal di Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar di Negeri Sembilan.

  Beliau melanjutkan pengajian ke peringkat Sarjana Muda di Universiti Malaya dan

  berjaya memiliki Ijazah Sarjana Muda dengan kepujian dalam bidang pendidikan

  pengkhususan Matematik dan Fizik pada tahun 1989. Selepas bergraduan, beliau

  memulakan tugas sebagai seorang guru Matematik dan Fizik sehingga tahun 2007.

  Pada awal tahun 2008, beliau menyambung pengajian di peringkat Sarjana di Universiti

  Kebangsaan Malaysia dan dianugerahkan Sarjana Pendidikan Sains pada tahun

  2010. Setelah tamat pengajian, beliau memulakan tugas sebagai seorang

  pensyarah di IPG Kampus Perempuan Melayu di Melaka. Pada tahun 2012, Pn.

  Site Hadijah melanjutkan lagi pengajian beliau ke peringkat Doktor Falsafah di

  Universiti Tun Hussein Onn Malaysia dan bergraduan pada tahun 2016. Semasa

  pengajian Doktor Falsafah, beliau merupakan penulis bagi dua buah modul PdP

  iaitu Fizik Tingkatan 4 dan Fizik Tingkatan 5 dibawah penerbitan Nilam

  Publication Sdn. Bhd yang menerapkan Peta Pemikiran selari dengan kajian

  beliau. Selain itu, beliau juga telah melibatkan diri dalam penulisan jurnal di bawah

  KPM. Dalam tempoh pengajian, beliau juga telah membentangkan sebanyak 3 kertas

  kerja sebagai penulis utama dalam seminar peringkat Antarabangsa dan seminar

  peringkat Kebangsaan di dalam mahupun di luar negara. Antara kertas kerja yang

  dibentang ialah Keberkesanan alat berfikir Peta Pemikiran untuk meningkatkan

  kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam kalangan murid tahun 5 bagi subjek

  Sains, Tahap kemahiran metakognitif pelajar PISMP semester tujuh 2014 IPG

  Kampus Perempuan Melayu dalam penyelesaian masalah dan Keberkesanan Peta

  Pemikiran dalam meningkatkan KBAT Murid tahun Lima. Tajuk yang terpilih dalam

  jurnal penyelidikan pendidikan bahagian perancangan dan penyelidikan dasar

  pendidikan KPM ialah Mengenalpasti tahap KBAT iaitu Menganalisis, Menilai dan

  Mencipta Menggunakan Peta Pemikiran Dalam Subjek Sains. Dalam pertandingan

  Inovasi peringkat IPGK PM, beliau telah memenangi emas dalam membangunkan

  Modul PdP iaitu M3P. Kesemua aktiviti yang diceburi ini, membakar semangat

  beliau untuk menamatkan pengajian di peringkat Doktor Falasafah.

 • vii

  KANDUNGAN

  PENGHARGAAN iv

  ABSTRAK v

  ABSTRACT vi

  KANDUNGAN vii

  SENARAI JADUAL xvi

  SENARAI RAJAH xx

  SENARAI SINGKATAN xxii

  SENARAI LAMPIRAN

  BAB 1 PENGENALAN

  1.1 Pendahuluan 1

  1.2 Latar belakang masalah 7

  1.3 Pernyataan masalah 14

  1.4 Objektif kajian 15

  1.5 Persoalan kajian 15

  1.6 Hipotesis 17

  1.7 Kepentingan kajian 18

  1.7.1 Murid 19

  1.7.2 Guru/pendidik 20

  1.7.3 Kementerian Pendidikan Malaysia 21

  1.7.4 Penyelidikan lain 22

  1.8 Skop kajian 23

  1.9 Batasan kajian 23

  1.10 Latar belakang Kerangka konsep kajian 26

  1.11 Kerangka Konsep Kajian 29

  1.12 Definisi/istilah operasional 31

  1.12.1 Keberkesanan 31

  1.12.2 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi 32

 • viii

  1.12.3 Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif 33

  1.12.4 Peta Pemikiran 34

  1.12.5 Kemahiran Menganalisis, Menilai dan Mereka

  cipta 34

  1.12.6 Pencapaian 36

  1.13 Rumusan 36

  BAB 2 KAJIAN LITERATUR

  2.1 Pendahuluan 37

  2.2 Teori-teori Berkaitan dengan Kajian 37

  2.2.1 Teori Pemikiran 37

  2.2.2 Teori Pemikiran Kritis dan Kreatif 38

  2.2.3 Teori Kognitif dan Proses Berfikir 40

  2.2.4 Kognitif dan Metakognitif 42

  2.2.5 Teori Perkembangan Kognitif Piaget 45

  2.2.6 Teori pembelajaran Piaget 47

  2.2.6.1 Skema 48

  2.2.6.2 Adaptasi 48

  2.2.6.3 Akomodasi 48

  2.2.6.4 Asimilasi 49

  2.2.7 Teori Visual 50

  2.2.8 Visual Spatial 52

  2.3 Alat berfikir 56

  2.3.1 Peta Pemikiran 56

  2.3.2 Kepentingan Peta Pemikiran 61

  2.3.3 Soalan dan Penyoalan 60

  2.3.4 Tujuan Soalan dan Penyoalan 69

  2.4 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi 70

  2.5 Proses Berfikir Pengetahuan Sains dan Kemahiran

  Sains 71

  2.6 Taksonomi Bloom dan Taksonomi Anderson &

  Krathwohl 78

  2.7 Model Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir 81

  2.8 Model Pembangunan Modul 83

 • ix

  2.8.1 Model ADDIE 84

  2.8.1.1 Fasa analisis Keperluan 86

  2.8.1.2 Fasa Reka Bentuk 87

  2.8.1.3 Fasa Pembangunan 87

  2.8.1.4 Fasa Pelaksanaan 87

  2.8.1.5 Fasa penilaian 88

  2.8.2 Model ASSURE 88

  2.8.2.1 Analisis Murid 89

  2.8.2.2 Menyatakan Objektif dan Hasil 89

  Pembelajaran

  2.8.2.3 Pemilihan Kaedah, Media dan Bahan 89

  2.8.2.4 Mengguna Media dan Bahan Sumber 90

  2.8.2.5 Penglibatan 90

  2.8.2.6 Penilaian dan Semak Semula 90

  2.8.3 Rasional pemilihan Model ADDIE dalam Kajian 91

  2.8.3.1 Kajian berkaitan penggunaan Model

  ADDIE 91

  2.8.3.2 Perbandingan Pembangunan Modul 93

  Mengguna Model ADDIE

  2.9 Model reka bentuk Keseluruhan kajian 97

  2.9.1 Model Hannafin dan Peck 97

  2.10 Modul dalam Pengajaran dan Pembelajaran 98

  2.10.1 Konsep Modul 99

  2.10.2 Jenis-jenis Modul Akademik 100

  2.10.3 Rasional Pemilihan Modul Pengajaran

  dan Pembelajaran 102

  2.11 Perbandingan antara Pengajaran Tradisional dan

  Pengajaran Bermodul 103

  2.12 Kajian kesan Pendekatan PdP kepada 104

  Kemahiran Berfikir

  2.13 Rumusan 109

 • x

  BAB 3 METODOLOGI

  3.1 Pendahuluan 110

  3.2 Reka bentuk Kajian 110

  3.2.1 Kuasi Eksperimental 115

  3.3 Persampelan Kajian 117

  3.3.1 Populasi dan sampel kajian 117

  3.3.2 Sampel untuk temu bual 124

  3.4 Kajian fasa I: Pembentukkan PP dan Pembangunan

  M3P 125

  3.4.1 Kajian Fasa I 125

  3.4.2 Kajian Rintis 128

  3.4.3 Instrumen Kajian Fasa I 131

  3.4.3.1 Soal Selidik Kesahan dan

  Kebolehgunaan Modul 131

  3.4.3.2 Soal Selidik kebolehpercayaan M3P

  oleh Murid dan penilaian guru

  terhadap kepentingan PP 132

  3.4.4 Tatacara Pengumpulan Data 134

  3.4.4.1 Soal Selidik menilai Kebolehpercayaan

  Responden 134

  3.4.4.2 Kesahan kandungan dan kesahan

  kebolehgunaan modul 134

  3.4.5 Analisis Kesahan dan Kebolehpercayaan

  Instrumen Fasa I 136

  3.4.5.1 Analisis Kesahan Kandungan dan

  Kesahan Kebolehgunaan M3P 136

  3.4.5.2 Analisis Kebolehpercayaan PP

  dan KBAT 137

  3.4.6 Analisis Kesahan dan Kebolehpercayaan

  Instrumen 137

  3.4.6.1 Ujian Pencapaian Pra-Pos 138

  3.4.6.2 Soal Selidik KBAT 139

 • xi

  3.5 Kajian Fasa II- Perlaksanaan M3P 141

  3.5.1 Kajian Fasa II 141

  3.5.1.1 Jadual Aktiviti Kajian di sekolah 146

  3.5.2 Instrumen Kajian Fasa II 148

  3.5.2.1 Ujian Pencapaian Pra-Pos 149

  3.5.2.2 Temu Bual 152

  3.5.2.3 Soal Selidik 152

  3.5.2.4 Skrip Jawapan Murid

  (analisis dokumen) 154

  3.5.3 Tatacara Pengumpulan Data 155

  3.5.3.1 Ujian Pencapaian Pra-Pos 156

  3.5.3.2 Temu Bual 157

  3.5.3.3 Soal Selidik 158

  3.5.4 Tatacara Analisis Kajian Fasa II 158

  3.5.4.1 Analisis Deskriptif 159

  3.5.4.2 Analisis Inferensi 160

  3.5.5 Justifikasi Pemilihan Tatacara Analisis Data 163

  3.5.5.1 Analisis Deskriptif 163

  3.5.5.2 Ujian -t Sampel Tak Bersandar 164

  3.5.5.3 Ujian-t Sampel Bersandar 164

  3.5.5.4 Ujian Korelasi Pearson-r 165

  3.5.6 Analisis Pendekatan Kualitatif 167

  3.5.6.1 Temu Bual 167

  3.5.6.2 Analisis Kandungan 168

  3.6 Pembolehubah Kajian 169

  3.8 Rumusan 171

  BAB 4 PEMBANGUNAN M3P

  4.1 Pendahuluan 172

  4.2 Analisis M3P 175

  4.2.1 Analisis Misi 175

  4.2.2 Analisis Keperluan 176

  4.2.3 Analisis Konsep 177

 • xii

  4.2.4 Analisis Sasaran 178

  4.2.5 Analisis Tempoh Masa 178

  4.2.6 Analisis Logistik 179

  4.2.7 Analisis Kos 179

  4.2.8 Analisis Kejurulatihan 180

  4.3 Reka Bentuk M3P 180

  4.3.1 Reka Bentuk fizikal 180

  4.3.2 Penetapan Kandungan dan Objektif M3P 182

  4.3.3 Kaedah / Strategi Penyampaian M3P 185

  4.3.4 Penilaian Fasa Reka Bentuk M3P 186

  4.4 Pembangunan M3P 186

  4.4.1 Fasa mengenal pasti Topik, Objektif

  Hasil Pembelajaran dan Aktiviti 186

  4.4.2 Fasa Pengintegrasian PP dan KBAT

  dalam M3P 188

  4.4.2.1 Peta Bulatan 189

  4.4.2.2 Peta Dakap 190

  4.4.2.3 Peta Titi 191

  4.4.2.4 Peta Pelbagai Alir 192

  4.4.2.5 Peta Buih Berganda 193

  4.4.2.6 Peta Alir 194

  4.4.3 Penyediaan Rancangan Mengajar Guru 195

  4.4.4 Bahan/aktiviti PdP mengguna PP 195

  4.4.5 Fasa Penilaian Kepentingan PP dalam M3P 196

  4.4.6 Fasa kesahan dan kebolehpercayaan M3P 197

  4.4.6.1 Kesahan kandungan M3P

  pandangan Rusell 197

  4.4.6.2 Kesahan kandungan M3P

  Pandangan Pakar 197

  4.4.6.3 Kesahan Bahasa M3P 202

  4.4.6.4 Kebolehpercayaan M3P 202

  4.5 Perlaksanaan M3P 203

  4.6 Penilaian M3P 204

 • xiii

  4.6.1 Penilaian Peningkatan Pencapaian dan

  Keberkesanan M3P 204

  4.7 Rumusan 204

  BAB 5 DAPATAN KAJIAN

  5.1 Pendahuluan 206

  5.2 Demografi Responden 206

  5.3 Analisis Dapatan Kuantitatif 208

  5.3.1 Analisis Statistik Deskriptif 209

  5.3.1.1 Persoalan kajian 1 209

  5.3.1.2 Persoalan kajian 2 212

  5.3.1.3 Persoalan kajian 3 214

  5.3.2 Analisis statistik Inferensi 218

  5.3.2.1 Persoalan kajian 4 218

  5.3.2.2 Persoalan kajian 5 219

  5.3.2.3 Persoalan kajian 6 220

  5.3.2.4 Persoalan kajian 7 221

  5.3.2.5 Persoalan kajian 8 222

  5.3.2.6 Persoalan kajian 9 223

  5.3.2.7 Persoalan kajian 10 224

  5.3.2.8 Persoalan kajian 11 224

  5.4 Analisis Dapatan Kualitatif 226

  5.4.1 Analisis Temu Bual 226

  5.4.1.1 Kriteria Peta Pemikiran 226

  5.4.1.2 Kriteria Peta Pemikiran dan KBAT 227

  5.4.1.3 Kriteria KBAT 229

  5.4.2 Triangulasi Data 1 234

  5.4.3 Analisis Kandungan (Content analysis) 235

  5.4.4 Tringulasi Data 2 242

  5.5 Rumusan 243

 • xiv

  BAB 6 KESIMPULAN DAN CADANGAN

  6.1 Pendahuluan 245

  6.2 Perbincangan Fasa Reka bentuk M3P 245

  6.3 Perbincangan Fasa Perlaksanaan M3P 247

  6.3.1 Tahap KBAT dalam kalangan murid

  tahun lima Mengikut jantina, tahap

  pendidikan dan status sosioekonomi ibu bapa 247

  6.3.2 Tahap pencapaian dan KBAT murid KR dan

  KK sebelum dan selepas M3P digunakan oleh

  Kumpulan rawatan(KR) 249

  6.3.3 Tahap kemahiran menganalisis, menilai

  dan mencipta bagi kumpulan rawatan (KR)

  sebelum dan selepas M3P digunakan 252

  6.3.4 Perbezaan KBAT dan Pencapaian murid

  KK dan KR sebelum M3P digunakan oleh

  kumpulan rawatan (KR) 256

  6.3.5 Perbezaan KBAT dan Pencapaian murid KK

  dan KR selepas M3P digunakan oleh kumpulan

  rawatan (KR) 257

  6.3.6 Perbezaan KBAT dan Pencapaian

  dalam ujian pencapaian pra dan ujian pencapaian

  pos murid KR selepas M3P digunakan oleh

  kumpulan rawatan (KR) 261

  6.3.7 Keberkesanan M3P dalam meningkatkan

  Pencapaian dan KBAT murid KR 263

  6.4 Implikasi kajian 266

  6.4.1 Murid 266

  6.4.2 Guru 267

  6.4 3 Pihak pentadbir dan KPM 268

  6.5 Cadangan kajian selanjutnya 269

  6.6 Cadangan penambahbaikan 270

  6.7 Kesimpulan 270

  6.8 Penutup 271

 • xv

  RUJUKAN 272

  LAMPIRAN

  VITA

 • xvi

  SENARAI JADUAL

  2.1 Ringkasan definisi enam aras kemahiran

  domain kognitif mengikut Taksonomi Bloom

  (1956) dalam Tee et al. (2010) 42

  2.2 Perbandingan Model ASSURE dan Model ADDIE 43

  2.3 Hubungan antara Peta Pemikiran dan Proses Berfikir 59

  2.4 Sifat / Kualiti Peta Pemikiran 62

  2.5 Perkaitan antara Persoalan dengan Peta Pemikiran 66

  2.6 Ringkasan Definisi Enam Kemahiran Domain 80

  Kognitif

  2.7 Perbandingan Model ASSURE dan ADDIE 94

  3.1 Reka Bentuk Kuasi Eksperimental 115

  3.2 Taburan Responden di Sekolah Kebangsaan 118

  Tedong

  3.3 Taburan Responden di Sekolah Kebangsaan 118

  Batu Berendam

  3.4 Taburan Keseluruhan Responen Kajian berdasarkan 118

  Jantina

  3.5 Taburan Keseluruhan Responden berdasarkan 119

  Status Sosioekonomi

  3.6 Taburan Keseluruhan Responden berdasarkan 120

  Pendidikan Ibu Bapa

  3.7 Pencapaian murid Dalam Ujian Pertengahan 123

  Tahun, tahun lima mata pelajaran sains, 2014

  3.8 Keputusan ujian –t berdasarkan ujian pra yang 123

  dijalankan

  3.9 Keputusan ujian –t berdasarkan ujian pertengahan 129

  tahun yang dijalankan

 • xvii

  3.10 Nilai Pekali Cronbach Alpha soal selidik menilai 130

  kebolehpercayaan item kepentingan PP oleh

  responden (semasa kajian rintis)

  3.11 Skala Likert 132

  3.12 Kandungan soal selidik kebolehpercayaan 133

  responden terhadap kepentingan PP oleh murid

  Murid

  3.13 Item soal selidik menilai tahap kepentingan 133

  PP oleh Guru

  3.14 Nilai Korelasi Ujian Pencapaian pra-pos 139

  Menyelesaikan masalah Sains

  3.15 Nilai pekali Crombach Alpha Konstruk KBAT 141

  3.16 Aktiviti Kajian penggunaan Peta Pemikiran 147

  Peringkat sekolah

  3.17 Pengkategorian item ujian pencapaian pra dan 150

  pos berdasarkan aras taksonomi Anderson

  & Krathwohl (2001)

  3.18 Skala Likert Item KBAT 153

  3.19 Kandungan Soal Selidik 153

  3.20 Intrepretasi min skor KBAT 160

  3.21 Gred Pencapaian Murid berdasarkan markah 160

  yang diperoleh

  3.22 Pekali korelasi antara dua Pembolehubah 162

  3.23 Rumusan Hipotesis nol dan ujian-ujian 166

  statistik inferensi yang digunakan dalam kajian

  Fasa II

  4.1 Ringkasan kajian Fasa I –Pembangunan M3P 172

  4.2 Ringkasan kajian pembangunan M3P 173

  4.3 Pembahagian empat subaktiviti mengikut masa 178

  4.4 Jenis-jenis PP dan kesesuaian dengan aktiviti 183

  M3P

  4.5 Ringkasan aktiviti dalam M3P 187

  4.6 Tahap persetujuan guru terhadap kepentingan PP 196

 • xviii

  dalam meningkatkan KBAT

  4.7 Saranan penambahbaikan M3P oleh Pakar 198

  4.8 Kesahan Pemilihan Peta Pemikiran berdasarkan 199

  Objektif dan Hasil pembelajaran oleh Pakar

  4.9 Tahap persetujuan penguasaan modul mengikut 200

  pandangan pakar

  4.10 Formula tahap penguasaan kesahan Tuckmen dan 201

  Waheed;Abu Bakar (1995) Ahmad Zuki (2014)

  4.11 Nilai Pekali Crombach Alpha soal selidik menilai 203

  kebolehpercayaan responden terhadap kepentingan

  PP dalam M3P

  5.1 Taburan responden mengikut kumpulan 207

  5.2 Taburan responden mengikut jantina 207

  5.3 Taburan responden mengikut status sosioekonomi 208

  5.4 Taburan responden mengikut tahap pendidikan 208

  ibu bapa

  5.5 Tahap KBAT mengikut jantina 210

  5.6 Tahap KBAT mengikut tahap pendidikan 210

  ibubapa

  5.7 Tahap KBAT mengikut status sosioekonomi 212

  ibubapa

  5.8 Tahap KBAT responden dalam subjek Sains 214

  5.9 Tahap kemahiran menganalisis murid dalam subjek 214

  Sains

  5.10 Tahap kemahiran menilai murid dalam subjek Sains 216

  5.11 Tahap kemahiran mereka cipta murid dalam subjek

  Sains 217

  5.12 Perbezaan min markah dalam ujian pencapaian pra 218

  KK dan KR sebelum M3P digunakan oleh KR

  5.13 Perbezaan min skor KBAT terhadap subjek Sains 219

  dalam ujian pencapaian pra KK dan KR

  sebelum M3P digunakan oleh KR

  5.14 Perbezaan min markah Ujian Pencapaian pos KK 220

 • xix

  dan KR selepas M3P digunakan oleh KR

  5.15 Perbezaan min skor KBAT terhadap subjek Sains

  Ujian pencapaian pos KK dan KR selepas M3P

  digunakan oleh KR 221

  5.16 Perbezaan min skor KBAT terhadap subjek Sains 222

  Ujian Pencapaian pra-pos kumpulan rawatan (KR)

  5.17 Perbezaan min markah Ujian Pencapaian pra-pos 223

  Kumpulan rawatan (KR)

  5.18 Hubungan antara min skor KBAT dengan min 224

  markah Ujian Pencapaian pos kumpulan rawatan(KR)

  5.19 Hubungan antara min skor 1) kemahiran menganalisis, 225

  2) kemahiran menilai dan 3) kemahiran mereka cipta

  dengan min markah Ujian Pencapaian pos kumpulan

  rawtan

  5.20 Pembentukan tema daripada Kriteria Peta Pemikiran 230

  dan KBAT

 • xx

  SENARAI RAJAH

  1.1 Model Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir 27

  (Pusat Perkembangan Kurikulum 2002)

  1.2 Taksonomi Bloom yang telah disemak semula 28

  (Anderson, L.W., & Krathwohl D.R. 2001)

  1.3 Kerangka Konseptual Kajian 31

  2.1 Diadaptasi daripada konsep- konsep Dalam Proses 49

  Pembelajaran (Jean Piaget 1896-1980)

  2.2 Perkaitan antara Peta Pemikiran dengan Proses 55

  Berfikir dan Visual Spatial (Hyerle, 2009)

  2.3 Taksonomi Bloom asal dan taksonomi Bloom 79

  disemak semula (2001)

  2.4 Taksonomi Bloom (2001) yang disemak semula 80

  2.5 Proses Model ADDIE (Abdul Rashid et al., 2009) 85

  2.6 Model Reka bentuk Hannafin dan Peck (1988) 97

  3.1 Reka bentuk penyelidikan (adaptasi Model Reka 111

  Bentuk Hanaffin dan Peck, 1988)

  3.2 Kerangka reka bentuk kajian untuk kedua-dua fasa 112

  3.3 Prosedur persampelan untuk memilih responden 122

  kajian seramai 144 orang murid

  3.4 Konsep penerapan Alat berfikir PP yang diubahsuai 126

  dari Maxwell dan Dornan (1997)

  3.5 Kerangka Kajian Fasa I (adaptasi Abdul Mutalib, 2008) 127

  3.6 Reka bentuk Gabungan Triangulasi Serentak 144

  (Sumber Creswell, 2009)

  3.7 Kerangka Kajian Fasa II (adaptasi Abdul Mutalib, 2008) 145

  3.8 Proses Pembinaan Instrumen Ujian pencapaian pra-pos 151

  3.9 Ringkasan Prosedur keseluruhan penganalisisan data 170

 • xxi

  4.1 Peta Bulatan 190

  4.2 Peta dakap 191

  4.3 Peta Titi 191

  4.4(a) Peta Pelbagai Alir 192

  4.4(b) Peta Pelbagai alir 193

  4.5 Peta Buih Berganda 194

  4.6 Peta Alir 195

  5.1 Menunjukkan data kuantitatif dan kualitatif yang 234

  terlibat dalam menjawab persoalan kajian 2 dan

  persoalan kajian 9 (adaptasi Ahmad Zuki, 2014)

  5.2 Menunjukkan hasil jawapan murid untuk soalan 1 235

  5.3 Menunjukkan hasil jawapan murid untuk soalan 2 236

  5.4 Menunjukkan hasil jawapan murid untuk soalan 3 237

  5.5 Menunjukkan hasil jawapan murid untuk soalan 4 238

  5.6 Menunjukkan hasil jawapan murid untuk soalan 5 239

  5.7 Menunjukkan hasil jawapan murid untuk soalan 6 240

  5.8 Menunjukkan hasil jawapan murid untuk soalan 7 241

  5.9 Menunjukkan data kuantitatif dan kualitatif yang 222

  terlibat dalam menjawab persoalan kajian 2 dan

  persoalan kajian 12 (adaptasi Ahmad Zuki, 2014)

 • xxii

  SENARAI SINGKATAN

  PPPM Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

  3M Membaca, menulis dan mengira

  TIMSS Trends in International Mathematics and Science Study

  PISA Program for International Student Assessment

  KLSR Kurikulum Lama Sekolah Rendah

  KBSR Kurikulum Baharu Sekolah Rendah

  KBSM Kurikulum Baharu Sekolah Menengah

  KSSR Kurikulum Standard SekolahRendah

  KBSB Kemahiran Berfikir Strategi Berfikir

  KBKK Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif

  KBAT Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

  KBAR Kemahiran Berfikir Aras Rendah

  KPM Kementerian Pendidikan Malaysia

  BPK Bahagian Perkembangan Kurikulum

  PPK Pusat Perkembangan Kurikulum

  KB Kemahiran Berfikir

  PP Peta Pemikiran

  BM Bahasa Melayu

  BI Bahasa Inggeris

  KK Kumpulan Kawalan

  KR Kumpulan Rawatan

  M3P Modul Penerapan Peta Pemikiran

  IPG Institut Pendidikan Guru

  RRJP3 Rangka Rancangan Jangka Panjang 3

  PPKBK Pendekatan penyebatian kemahiran berfikir kreatif

 • xxiii

  SENARAI LAMPIRAN

  A Soal selidik Kebolehpercayaan Responden

  B Soal selidik Penilaian Guru

  C Soal selidik KBAT dan Ujian pencapaian

  D Instrumen Kesahan Kandungan dan Kebolehgunaan modul

  E Surat kebenaran kajian daripada UTHM

  F Surat kebenaran menjalankan kajian

  di sekolah

  G Surat Kebenaran kajian Rintis

  H Instrumen kesahan soal selidik dan ujian pra dan pos

  I Instrumen kesahan bahasa soal selidik

  J Modul pengajaran dan pembelajaran M3P

  (Rancangan mengajar dan Aktiviti murid)

  K Gambar Kajian Rintis

 • 1

  BAB 1

  PENGENALAN

  1.1 Pendahuluan

  Pembangunan modal insan merupakan salah satu teras dalam Misi Nasional dan

  Rancangan Malaysia Kesembilan bagi meningkatkan keupayaan pengetahuan,

  kreativiti dan inovasi serta memupuk minda warga kelas pertama.

  Pendidikan memainkan peranan penting dalam usaha membangunkan modal

  insan yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketrampilan, berkeperibadian mulia,

  berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara maju 2020.

  Modal insan yang ingin dihasilkan seperti yang termaktub dalam Pelan Induk

  Pembangunan Pendidikan tahun 2006-2010 ialah modal insan yang mampu untuk

  berfikir secara kritis dan kreatif, berkemahiran menyelesaikan masalah,

  berkeupayaan mencipta peluang-peluang baharu, mempunyai ketahanan serta

  kebolehan untuk berhadapan dengan persekitaran dunia global yang sering berubah-

  ubah (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2006). Perkara ini lebih dalam difokuskan

  lagi oleh Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025) yang mempunyai

  kesedaran yang tinggi ke arah perkembangan pendidikan di peringkat global, iaitu

  penguasaan 3M (membaca, menulis dan mengira) sahaja tidak mencukupi bagi

  murid yang akan meninggalkan alam persekolahan. Tumpuan bukan hanya kepada

  kepentingan memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga membangunkan kemahiran

  berfikir aras tinggi (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2013).

  Oleh itu, kemahiran berfikir amat diperlukan dalam pendidikan bertaraf dunia

  masa kini yang boleh menjana pemikiran anak-anak generasi sekarang dengan

  mengaplikasikan kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan berinovasi. Hal ini

  adalah kerana kemampuan berfikir secara kreatif, kritis dan berinovasi atau

  dikatakan kemahiran berfikir aras tinggi ini mampu melahirkan modal insan yang

 • 2

  dapat bersaing bukan sahaja peringkat negara tetapi di peringkat global. Bagi

  mencapai hasrat tersebut, semua pihak perlu saling menyokong serta memainkan

  peranan masing-masing. Guru-guru khususnya perlu melengkapkan diri dengan

  pengetahuan dan kemahiran serta amalan-amalan pedagogi baharu yang relevan

  dengan perkembangan abad 21, kemahiran berfikir yang merentas semua disiplin

  ilmu dalam kalangan murid perlu diberi keutamaan. Kemahiran berfikir guru dan

  murid terutama dalam konteks Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) merupakan

  perkara utama dalam menentukan kejayaan transformasi pendidikan seperti yang

  digariskan dalam PPPM pada tahun 2013-2025 (Kementerian Pendidikan Malaysia,

  2013) .

  Berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Pelan Pembangunan

  Pendidikan Malaysia (2013-2025) turut mempunyai matlamat akhir yang sama, iaitu

  semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan

  keunikan sistem pendidikan di Malaysia, dan setanding dengan sistem pendidikan

  antarabangsa. Aspirasi sistem pendidikan negara adalah untuk meletakkan Malaysia

  dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut

  pengukuran TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) dan

  PISA (Program for International Student Assessment) dalam tempoh 15 tahun yang

  akan datang (TIMSS dan PISA menguji Bacaan, Matematik dan Sains). Pentaksiran

  tambahan yang menangani dimensi kualiti lain yang relevan dengan konteks

  Malaysia boleh dimasukkan apabila dimensi itu dibangunkan dan diterima pada

  peringkat antarabangsa (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2013).

  Tambahan pula, Rancangan Malaysia Ke-8 telah menekankan peningkatan

  kapasiti pendidikan dan latihan untuk melahirkan sumber manusia yang memiliki

  kemahiran dan kepakaran tinggi, termasuk kemahiran berfikir aras tinggi, yang

  bertepatan dengan keperluan K-ekonomi negara dalam PIPP tahun 2006-2010

  (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2006).

  De Bono (1997) mengaitkan kemahiran berfikir dengan pemikiran lateral

  yang membawa maksud bukan sahaja untuk menyelesaikan masalah, malahan juga

  berfikir untuk melihat sesuatu berdasarkan pelbagai perspektif bagi menyelesaikan

  sesuatu masalah. Tambahan pula, seseorang yang mempunyai pemikiran lateral akan

  menggunakan maklumat dengan cara yang berbeza, sama ada maklumat itu betul

 • 3

  atau salah tidak menjadi halangan untuk mereka membuat peralihan konsep lama

  kepada konsep baharu di samping mencari alternatif baharu.

  Pemikiran merujuk kepada aktiviti mental dalam kehidupan harian (Moseley

  et al., 2005). Dalam pada itu, pemikiran melibatkan proses-proses mental

  seperti penyelesaian masalah, penaakulan, mereka cipta, melakukan

  pengkonsepsian, mengimbas kembali, mengklasifikasi, membuat perlambangan,

  merancang dan lain-lain (Siegler & Alibali, 2005). Setiap individu mampu dan harus

  membangunkan minda agar menjadi lebih cemerlang, tidak kira sama ada mereka

  berumur 5 atau 95 tahun (Minirith, 2009). Menurut Forster (2004) adalah tidak

  memadai bagi seseorang pelajar hanya mengecapi kemahiran minimum dalam

  bidang pembacaan, penulisan ataupun pengiraan untuk keperluan dunia masa kini.

  Seseorang pelajar juga perlu membangunkan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT)

  bagi dirinya (Caviglioli, Harris & Tindall, 2002) yang membolehkan pemindahan

  pengetahuan berlaku merentasi kurikulum (Philips, 1997; Beyer, 1991; Hyerle &

  Alper, 2011).

  Sebagaimana yang diketahui bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia

  (2013) sentiasa berusaha ke arah mempertingkatkan kualiti dan memantapkan

  pendidikan negara dengan menekankan dua teras utama, iaitu Falsafah Pendidikan

  Kebangsaan dan Pembangunan Manusia kepada pemikiran tinggi (PPPM, 2013-

  2025).

  Falsafah Pendidikan Kebangsaan telah menyentuh tentang kepentingan

  pendidikan, iaitu untuk membangunkan aspek-aspek intelektual dengan

  meningkatkan daya berfikir selain daripada aspek-aspek moral, sosial dan juga

  emosi. Antara unsur-unsur penting kurikulum bertujuan untuk membina intelek dan

  mengembangkan daya pemikiran bagi menghuraikan, mencerakinkan, menaakul,

  merumuskan dan menghasilkan idea-idea yang bernas (Kementerian Pendidikan

  Malaysia, 2002).

  Selain itu, matlamat pendidikan juga berteraskan Falsafah Pendidikan

  Kebangsaan yang menekankan perkembangan individu secara menyeluruh dari segi

  jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial manakala, kurikulum pula digubal dan

  disediakan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum untuk menekankan aspek yang

  dikehendaki dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Oleh itu, guru

  bertanggungjawab menyediakan perancangan, strategi, pendekatan dan teknik yang

 • 4

  sesuai selaras dengan kehendak modal insan yang diharapkan oleh Kementerian

  Pendidikan. Keputusan ini kritikal dan perlu dibuat dengan teliti seperti petikan

  berikut:-

  ”Pengajaran yang berkesan bukan sahaja satu himpunan amalan

  generik, tetapi juga satu himpunan keputusan berpaksikan konteks

  pengajaran. Guru yang berkesan tidak akan menggunakan amalan-

  amalan yang sama pada setiap sesi pelajaran....sebaliknya, akan

  sentiasa membuat refleksi terhadap pengajaran mereka, membuat

  pemerhatian untuk mengenal pasti kefahaman murid-murid seterusnya

  mengubah suai amalan mereka mengikut keperluan” (Terjemahan)

  Sumber : Glickman (1991), ms.6

  Oleh sebab penekanan Falsafah Pendidikan Kebangsaan berfokuskan daya

  berfikir murid, maka guru perlu mengubah paradigma mereka ke arah Kemahiran

  Berfikir Aras Tinggi yang merangkumi KBKK (Kemahiran Berfikir Kritis dan

  Kreatif) dan KBSB (Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir). Disokong oleh PPPM

  (2013-2025) yang menyatakan bahawa kementerian akan menjalankan ujian

  diagnostik terhadap guru untuk mengenal pasti tahap kemahiran pedagogi dan

  pengetahuan kandungan mata pelajaran bagi menyediakan program peningkatan

  kemahiran khusus. Selain itu, Kementerian juga akan meneroka penggunaan model

  pembelajaran pelbagai mod yang memanfaatkan teknologi untuk mengukuhkan

  pembelajaran murid (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2013).

  Kemahiran berfikir kritis dan kreatif ini boleh dikuasai oleh murid melalui

  kaedah pengajaran yang berkesan seperti penggunaan alat-alat berfikir yang sesuai

  dan tepat serta rangsangan dan latihan yang diberi seterusnya murid

  mengaplikasikannya dalam corak pembelajaran harian. Sehubungan dengan itu,

  kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) yang optimum dapat diterapkan. Menurut Tee

  (2013), dalam usaha membantu pelajar menjadi penyumbang ilmu iaitu bukan

  sekadar pengguna sahaja, guru perlu reka aktiviti atau persekitaran pengajaran dan

  pembelajaran yang membolehkan kemungkinan pengaplikasian KBAT berlaku. Hal

  in membantu pelajar menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam

  kehidupan harian (Sayuti et al., 2000; Rajendran, 2008). Tee (2013) menyatakan

 • 5

  bahawa proses transformasi KBAT akan berlaku apabila pelajar menggabungkan

  fakta dengan idea menerusi keupayaan menilai, mengeneralisasi, menerang, membuat

  hipotesis atau menghasilkan kesimpulan dan interpretasi. Proses memanipulasi

  maklumat dan idea menerusi proses ini membolehkan pelajar menyelesaikan

  masalah menemui pengertian dan pemahaman baharu dalam pembelajaran (Anderson

  & Krathwohl, 2001).

  Berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, objektif KBSR, iaitu

  mengembangkan dan meningkatkan daya pemikiran kreatif murid (Kementerian

  Pelajaran Malaysia, 2002) telah dibentuk. Oleh itu banyak pembaharuan telah

  diperkenalkan yang menjadikannya lebih mesra kreativiti berbanding dengan

  Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR). Salah satu aspek pembaharuan yang

  diberikan perhatian yang serius dalam Kurikulum Baharu Sekolah Rendah (KBSR)

  yang membantu ke arah meningkatkan daya pemikiran kreatif murid ialah aspek

  pembaharuan dalam gaya pengajaran guru.

  Selanjutnya dikemaskini lagi dalam KSSR tahun 5 iaitu pembelajaran adalah

  bersifat interaktif, berkesan dan menarik ke arah pembelajaran berterusan. KSSR

  juga menyarankan agar hands-on-learning berlaku untuk menjadikan learning is fun.

  Belajar sambil bermain, melakukan inkuiri penemuan, pembelajaran koperatif,

  pembelajaran luar bilik darjah, pembelajaran berasaskan projek dan penyelesaian

  masalah boleh dilakukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran KSSR

  (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2014).

  Menurut Bahagian Perkembangan Kurikulum (2012), pada masa yang sama,

  pengajaran guru sewajarnya dapat membolehkan murid memperoleh ilmu

  pengetahuan, mengembangkan daya kreativiti, mengaplikasi pelbagai kemahiran dan

  mengamalkan nilai murni. Ditekankan lagi iaitu Pelaksanaan KSSR pula melibatkan

  pembelajaran secara modular. Bahan-bahan pembelajaran yang menggiatkan pelajar

  belajar secara interaktif dan hands-on digunakan ke arah pembelajaran yang

  berkesan dan ceria (learning is fun) (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2014).

  Panduan pentaksiran (2016), soalan jenis respon terbuka memerlukan

  perancangan dan penyusunan jawapan yang terbuka. Hal ini memberi peluang

  pelajar mengemukakan idea, menyusun idea secara kritis, mengemukakan hujah

  yang rasional berdasarkan tuntutan soalan (Kementerian Pendidikan Malaysia,

  2016). Oleh itu, soalan jenis terbuka ini membantu menggalakkan pelajar untuk

 • 6

  mempamerkan proses penaakulan kemahiran berfikir aras tinggi selari dengan

  matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

  Namun persoalan yang timbul dalam kalangan penggubal kurikulum ialah

  murid di negara ini masih kurang mempunyai KBAT. Fenomena ini berkait rapat

  dengan keperluan kemahiran tersebut dalam perubahan paradigma masa kini dan

  faktor-faktor yang mempengaruhi keperluannya. Kajian-kajian lepas dan matlamat

  pendidikan negara menunjukkan bahawa KBAT amat diutamakan dalam

  pembangunan negara masa kini. Oleh itu faktor utama yang mempengaruhinya ialah

  pendekatan pengajaran guru di sekolah.

  Menurut Teori Pembelajaran Mazhab Kognitif (Mok, 2011), manusia

  mempunyai struktur kognitif dalam proses pembelajaran, otaknya akan menyusun

  segala maklumat dalam ingatannya. Oleh itu, untuk membina maklumat dalam

  bentuk organisasi yang baik dalam ingatan murid, guru perlu menggunakan kaedah

  atau pendekatan yang berkesan supaya maklumat itu dapat disusun dalam bentuk

  skema-skema yang teratur, berurutan serta berhubung kait. Kaedah ini membantu

  murid berfikir secara kritis dan kreatif dengan lebih teratur dalam menyelesaikan

  sesuatu masalah. Salah satu kaedah yang baru diperkenalkan oleh BPK pada tahun

  2011 ialah penggunaan Peta Pemikiran selain penggunaan pengurusan grafik lain di

  dalam kelas sebagai salah sattu alat berfikir yang digunakan dalam transformasi

  pedagogi abad 21 untuk meningkatkan kemahiran berfikir murid. Selari dengan

  matlamat Kurikulum Sains Sekolah Rendah (2013) yang bertujuan untuk menanam

  minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan

  bagi menguasai ilmu sains, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap

  saintifik dan nilai murni (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2013).

  Maka dalam kontek ini, salah satu daripada inisiatif Kementerian Pendidikan

  ialah program ‘i –Think’ yang bertujuan untuk menyebatikan dan membudayakan

  Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dengan menggunakan alat berfikir, iaitu Peta

  Pemikiran’ dalam kalangan guru dan murid. Program ini telah diperkenalkan secara

  rasmi pada tahun 2011. Menurut Bahagian Perkembangan Kurikulum (2012), Peta

  Pemikiran bukan kurikulum yang baharu tetapi merupakan alat berfikir yang

  membolehkan guru menyampaikan kurikulum yang sedia ada dalam bentuk yang

  lebih mudah.

 • 7

  Kesimpulannya, KBAT dan alat berfikir Peta Pemikiran perlu dipelajari oleh

  semua pelajar. Seperti mana yang telah dijelaskan oleh BPK (2012) berdasarkan

  kajian kecerdasan, Peta Pemikiran telah menggabungkan proses pembelajaran secara

  kognitif dan persembahan maklumat secara visual dalam bentuk grafik. Sehubungan

  dengan itu diharapkan proses berfikir menjadi satu amalan guru dan murid (BPK,

  2012) dengan mengamalkan kemahiran berfikir dan menaakul semasa pengajaran

  dan pembelajaran.

  1.2 Latar belakang masalah

  Kajian terdahulu menunjukkan bahawa tahap pelaksanaan Kemahiran berfikir masih

  belum memuaskan (Siraj dan Shuib, 2004). Menurut (Siraj dan Shuib, 2004) iaitu

  Phillips (1992) menyatakan bahawa beberapa guru yang mengajar mata pelajaran

  Sains di sekolah rendah mencadangkan agar setiap murid perlu didedahkan terlebih

  dahulu tentang fakta dan konsep setiap mata pelajaran sebelum mereka digalakan

  berfikir. Rajendran (2008) menyatakan bahawa pelajar tidak berupaya menunjukkan

  bukti kukuh bahawa mereka memiliki pemahaman konsep dan berupaya

  melakukan hubung kait asas ke atas mata pelajaran yang dipelajari serta tidak

  berupaya mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke atas penyelesaian masalah.

  Selain itu, kajian Rajendran (2001), proses pengajaran dan pembelajaran di

  sekolah masih berpusatkan guru. Perkara ini disokong oleh Buntat dan Muhamed

  (2010) menyatakan bahawa para pendidik kurang berminat untuk menjalankan

  aktiviti kreatif di dalam bilik darjah disebabkan oleh beberapa perkara. Antaranya

  ialah kawalan kelas dan penggunaan masa.

  Selain itu, Yeam (2007) murid didapati menghafal dan menulis semula

  perkara-perkara yang mereka sudah pelajari tanpa diberi peluang untuk berfikir.

  Disokong oleh Richmond (2007), sistem pendidikan yang biasa diaplikasi dalam

  negara yang sedang membangun merujuk kepada pembelajaran berasaskan fakta

  dengan mengutamakan elemen penghafalan (Masek & Yamin, 2010) tanpa

  mementingkan maknanya. Kebanyakan pelajar diajar untuk menghafal dan

  dinilai menerusi gred cemerlang yang diperolehi tetapi tidak berupaya

  menyempurnakan tugasan yang diberi dengan baik (Lennon, 2004).

 • 8

  Salih & Abd. Rahman (2011) menegaskan bahawa hasil kajian menerusi

  pemerhatian ke atas pengimplementasian minimum KB dalam bilik darjah membuktikan

  bahawa majoriti guru tidak memahami kaedah penyebatian KB dalam pengajaran (Ball

  & Garton, 2005). Tambahan pula, Mohamad Said & Yunus (2008), guru kurang

  melaksanakan penerapan Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif (KBKK) sama ada

  semasa merancang sesuatu pengajaran ataupun semasa pelaksanaan sesuatu

  pengajaran. Disokong lagi oleh Mohamad Said dan Yunus (2008), walaupun

  pelbagai pembaharuan telah diperkenalkan oleh pihak Kementerian Pendidikan

  Malaysia untuk membantu guru mengembangkan kreativiti murid, namun kajian-

  kajian yang telah dijalankan menunjukkan bahawa para guru gagal meningkatkan

  kreativiti murid dalam bilik darjah. Selari dengan dapatan Govinthasamy (2002)

  yang mengenal pasti persediaan dan pelaksanaan seseorang guru menerapkan

  Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis (KBKK) dalam mata pelajaran Sains Tahun

  Lima. Govinthasamy (2002) menyatakan bahawa kegagalan guru dalam

  meningkatkan kreativiti murid secara tidak langsung akan menyebabkan murid tidak

  dapat berfikir aras tinggi.

  Selain itu Mohamad Said & Yunus (2008), menunjukkan bahawa guru

  kurang melaksanakan penerapan unsur-unsur KBKK menerusi teknik penyoalan,

  penggunaan alat bantuan mengajar serta menerusi aktiviti pengajaran dan

  pembelajaran. Walaupun kesemua guru yang terlibat pernah menghadiri kursus

  KBKK yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan tetapi dari segi pelaksanaan

  mereka masih lagi kurang yakin.

  Dapatan kajian Tee (2013) pula mendapati tahap KBAT dan pencapaian

  pelajar berdasarkan jantina, pencapaian akademik dan status sosioekonomi adalah

  berada pada tahap KBAT yang sama, iaitu rendah untuk keseluruhan dan tiga aras

  KBAT. Hal ini juga menunjukkan bahawa faktor jantina, pencapaian akademik dan

  status sosioekonomi tidak mempunyai perbezaan dalam pola tahap KBAT. Kajian

  Nor Puteh & Tak (2009) yang menunjukkan bahawa faktor jantina tidak memberi

  kesan ke atas KB. Secara tidak langsung, hasil dapatan kajian ini menunjukkan

  bahawa pencapaian akademik sedia ada tidak menjadi kayu pengukur kepada

  penguasaan tahap KBAT.

  Tee (2013) menyatakan salah satu alat berfiir iaitu teknik Peta Minda Buzan

  membolehkan seseorang individu mengimbangi otak kiri dan otak kanannya dalam

 • 9

  proses pembelajaran, di samping berupaya mengimbas kembali ingatan dengan

  berkesan menerusi penekanan konsep hubung kait dan imaginasi (Harrison, 2007;

  Abdul Hamid, 2003; Buzan, 2002b). Hal ini menunjukkan bahawa Peta Minda

  Buzan berupaya membantu mengimaginasi, hubungkait dan mengukuhkan ingatan.

  Dapatan ini selari dengan kenyataan BPK (2012) iaitu pengurusan grafik seperti peta

  minda, peta konsep dan lain-lain yang digunakan telah memberi impak positif dalam

  kemahiran berfikir murid tetapi guru masih tidak dapat mengesan operasi kognitif

  dan proses berfikir yang dilaksanakan oleh murid secara terperinci semasa proses

  pengajaran dan pembelajaran berlaku (Hyerle & Alper, 2011). Menurut

  Narayanasamy (2000), dengan menggunakan pengurusan grafik, murid bukan sahaja

  melihat proses kemahiran berfikir tersebut secara eksplisit dan konkrit tetapi juga

  berfikir dan memproses secara aktif. Secara lazimnya, pengajaran dan pembelajaran

  kemahiran berfikir menjadi lebih berkesan dengan menggunakan pengurusan grafik.

  Pengurusan grafik ialah bentuk visual yang menggambarkan proses berfikir tersebut.

  Pengurusan grafik membolehkan murid melihat secara konkrit dan visual terhadap

  proses berfikir yang abstrak.

  Rajendran (2001) iaitu aktiviti kerja kumpulan kurang dilaksanakan kerana

  terdapat beberapa masalah dihadapi dalam kelas yang kecil tetapi bilangan murid

  yang ramai. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran berfikir memerlukan suasana

  bilik darjah yang memberangsangkan supaya murid dapat melibatkan diri secara

  langsung keseluruhan proses tersebut. Seharusnya murid terlibat secara langsung

  semasa pemilihan bahan dan pengendalian aktiviti dalam pengajaran dan

  pembelajaran (Rajendran, 2001). Oleh itu, murid boleh berkolaboratif antara mereka

  dan guru. Guru seharusnya menerima penglibatan murid yang aktif supaya murid

  menerima pengalaman yang bermakna melalui proses pengajaran dan pembelajaran.

  Pengalaman yang bermakna akan mendorong murid memikirkan apa-apa yang

  mereka belajar jauh lebih lama dan berkesan ( Rajendran, 2001).

  Menurut Hamzah & Samuel (2009) pakar pakai psikologi iaitu Bruner dan

  Vygotsky iaitu pentingnya perkaitan antara pemikiran dan penggunaan bahasa.

  Vigotsky melihat bahasa sebagai satu alat analitikal dan logik dalam berfikir,

  manakala Bruner pula berpendapat bahawa bahasa membentuk cara seseorang itu

  berfikir. Ketika ini, guru mengatur maklumat dan bahasa yang hendak disampaikan

  bagi memudahkan murid mengaitkan konsep yang telah mereka pelajari dan ketahui

 • 10

  dengan maklumat yang diperoleh daripada sumber-sumber lain. Selain itu, Vygotsky

  menjelaskan lagi bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak bergantung kepada

  interaksinya dengan orang-orang berkepentingan dalam persekitaran budayanya

  Hamzah & Samuel (2009).

  Tambahan, dapatan kajian Rajendran (2009) yang dijalankan ke atas 104

  orang guru di Malaysia menunjukkan 26% guru tidak memperuntukkan masa untuk

  pengaran KB dan 77.7% guru hanya memperuntukkan kurang dari 10% masa untuk

  pengajaran KB dalam kelas. Dalam pada itu, masalah penguasaan KBAT dapat

  dibuktikan menerusi kajian awal yang dijalankan ke atas 384 orang pelajar tingkatan

  satu dari semua negeri di Malaysia (Md Yunos, Tee & Yee, 2010). Hasil dapatan

  kajian mendapati bahawa tiga aras KBAT pelajar tingkatan satu berada pada tahap

  sangat rendah. Oleh yang demikian, KB harus didedah dan diajar kepada pelajar-

  pelajar sekolah. Oleh itu, Kementerian Pendidikan, iaitu Bahagian Pembangunan

  Kurikulum telah memantapkan lagi usaha ke arah menghasilkan modal insan yang

  kreatif dan berinovatif. Usaha ini bagi menghadapi cabaran abad 21 yang

  memerlukan seseorang yang mampu berfikir pada aras tinggi. Dengan itu

  Kementerian Pendidikan Malaysia telah bekerjasama dengan Agensi Inovasi

  Malaysia (di bawah Jabatan Perdana Menteri) melaksanakan program i-Think yang

  bertujuan mempertingkatkan kemahiran berfikir dalam kalangan guru dan murid ke

  arah menghasilkan murid berinovasi. Tambahan pula, guru dan murid akan

  menggunakan alat berfikir yang sama, iaitu Peta Pemikiran dalam pengajaran dan

  pembelajaran di samping melaksanakan aktiviti KBAT.

  Alat berfikir yang diperkenalkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum

  (BPK) iaitu, pengurusan grafik seperti peta minda, peta konsep, penjadualan, gambar

  rajah pokok dan lain-lain kurang diaplikasikan di dalam kelas di samping itu, guru-

  guru kurang mengintegrasikan soalan-soalan KBAT. Oleh itu, BPK mendapati alat

  berfikir ini mempunyai kekurangannya, iaitu guru tidak dapat mengesan proses

  berfikir murid (BPK, 2012). Tambahan pula, pendapat Piage & Inhelder (1969) dan

  Hyerle & Alper (2011), kanak-kanak yang berumur 11 tahun ke atas merupakan

  individu yang sistematik dalam menyelesaikan masalah. Mereka boleh memikirkan

  beberapa idea serentak dan membuat kombinasi secara logik. Selain itu, mereka

  sentiasa menganalisis pemikiran sendiri, membuat penilaian dan mencari

  keseragaman dalam prinsip-prinsip tertentu di samping membuat analogi.

 • 11

  Kajian Trends in Mathematics and Science Study (TIMMS) pada tahun 2007,

  didapati bahawa guru Sains dan Matematik di Malaysia masih kurang memberi

  peluang untuk murid membina kefahaman secara konstruktif dan membuat

  penerokaan sendiri (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2013).

  Seterunya dapatan kajian Maidinsah (2004), hasil amalan pengajaran dan

  pembelajaran Matematik dan Sains yang berlaku sepanjang persekolahan nampak

  kurang berkesan untuk memperkembangkan tahap penaakulan kepada pemikiran aras

  tinggi. Pedagogi yang diamalkan hanya membolehkan murid menguasai fakta,

  pengetahuan dan kemahiran mekanikal secara latih tubi tetapi kurang membina

  konsep. Kaedah pengajaran yang digunakan pada masa kini hanya bermanfaat

  kepada sebahagian kecil murid yang telah mencapai tahap formal. Pembelajaran

  bukan hanya hafalan fakta atau penggunaan strategi-strategi yang statik tanpa makna.

  Guru perlu mengemukakan soalan jenis terbuka, membawa murid berfikir jauh dari

  jangkaan, lebih banyak mendengar berbanding memberi penerangan dan membantu

  murid membuat perbandingan antara fakta-fakta yang diterima. Satu kajian rintis

  yang bertujuan memperbaiki pedagogi dan pencapaian pelajar juga telah

  dilaksanakan pada tahun 2005 di Wales. Kajian rintis ini menekankan kepentingan

  gabungan prinsip dan amalan terbaik pembangunan KB dan penilaian ke atas

  pengajaran dan pembelajaran. Implikasinya, semakan semula kurikulum Wales

  dilakukan pada tahun 2008 dengan fokus utamanya ke atas tahap kemahiran dan strategi

  pengajaran berpusatkan pelajar (Gallagher, Hipkins & Zohar, 2012; Tee, 2013).

  Pencapaian Malaysia dalam Trends in Mathematics and Science Study

  (TIMSS) tahun 2007 adalah pada tahap 20 bagi Matematik dan 21 bagi Sains dalam

  kalangan 49 negara, manakala laporan Program for International Student

  Assessment(PISA) tahun 2009 menunjukkan prestasi Malaysia berada dalam

  kedudukan 57 bagi Matematik, 55 bagi Sains dan 52 bagi Kefahaman dalam

  kalangan 74 negara (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2013). Dapatan ini

  dikukuhkan lagi dengan laporan kajian keperluan oleh Perunding Kestrel Education

  (UK) dan 21st Centruy Schools (USA) yang dibentangkan pada 2 November 2011

  mendapati bahawa pemikiran aras tinggi dalam kalangan guru dan murid di Malaysia

  amat rendah (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2013). Berlakunya keadaan

  sedemikian adalah kerana kebanyakan pakar bidang pendidikan lebih fokus dalam

  mencipta teknik-teknik untuk meninggikan daya ingatan dengan tujuan supaya

 • 12

  maklumat yang dipelajari oleh murid dapat diingati dalam jangka masa yang lama

  dan lebih mudah diingati. Selain itu, hal ini turut dipengaruhi oleh kekeliruan guru-

  guru yang selama ini beranggapan bahawa seseorang yang mempunyai daya faham

  dan daya ingat yang tinggi, juga memiliki daya fikir yang tinggi. Daya berfikir

  sangat berguna untuk kemahiran berfikir secara aktif, iaitu merubah sikap lama

  kepada sikap yang baharu serta boleh menerbitkan pelbagai alternatif seperti idea,

  tindakan, penyelesaian, penjelasan dan rekaan. (Mohd Jamidin et. al, 1995).

  Kajian Khoo (2008), situasi sekolah menengah di Malaysia seperti murid

  datang ke kelas tanpa persediaan dan kurang perbincangan di dalam kelas

  menyebabkan ramai murid cuma menunggu jawapan daripada guru (Khoo &

  Kassim, 2005). Keadaan seperti ini tidak menyumbang kepada pembangunan

  pemikiran kritis. Oleh itu, dapatan ini memberi kesan kepada usaha KPM untuk

  menghasilkan modal insan yang keratif dan berinovatif serta dapat menghadapi

  cabaran kemahiran abad 21 yang memerlukan seseorang yang berkebolehan

  berfikiran aras tinggi. (BPK, 2012).

  Pada 2011, Agensi Inovasi Malaysia (di bawah Jabatan Perdana Menteri) dan

  Kementerian Pelajaran Malaysia telah bersetuju melaksanakan program i-Think

  dengan merintis 10 buah sekolah di Malaysia. Program ini telah dipeluas kepada

  1,000 sekolah pada tahun 2013 dan seterusnya semua sekolah melaksanakan

  program ini pada tahun 2014. (Bahagian Pembangunan Kurikulum, 2012).

  PPPM (2013-2025), terdapat cadangan bagi merombak peperiksaan

  kebangsaan dan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) untuk meningkatkan secara

  berperingkat peratusan soalan yang mentaksir kemahiran berfikir aras tinggi.

  Menjelang tahun 2016, soalan berbentuk pemikiran aras tinggi akan merangkumi

  sekurang-kurangnya 40% daripada soalan dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah

  (UPSR) dan sekurang-kurangnya 50% daripada soalan dalam Sijil Pelajaran

  Malaysia (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2013). PPPM (2013-2025), perubahan

  dalam reka bentuk peperiksaan bermaksud guru tidak lagi perlu meramal soalan dan

  topik yang akan diuji, dan melaksanakan latih tubi bagi mengingati kandungan

  pelajaran, sebaliknya, murid akan dilatih untuk berfikir secara kritis dan

  mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi berbeza. Pada masa yang sama,

  pentaksiran berasaskan sekolah juga akan menganjakkan tumpuan untuk menguji

  kemahiran berfikir aras tinggi berasaskan kurikulum sekolah bagi semua mata

 • 13

  pelajaran (PPPM, 2013-2025). Maka setiap guru perlu bersedia mengubah paradigma

  mereka menjadi lebih kritis dan kreatif serta berinovasi.

  Kajian Holzman (2004) mendapati Peta Pemikiran adalah alat yang berkesan

  untuk meningkatkan pencapaian pelajar secara individu dan pencapaian sekolah

  dalam ujian peringkat negeri, manakala kajian Hickie (2006) ke atas pelajar grade 5

  juga mendapati Peta Pemikiran memberi kesan yang signifikan ke atas pembacaan

  kefahaman mereka dalam Matematik dan Bahasa. Hyerle & Alper (2011)

  menyatakan dalam kajiannya tentang perkembangan kemahiran kognitif dengan

  mengenal pasti lapan asas kemahiran berfikir dan menjelaskan bagaimana kemahiran

  ini berfungsi. Maka kelapan-lapan kemahiran kognitif ini diaplikasikan bersama

  pelajar dalam pembelajaran sepanjang hayat yang merentasi kurikulum. Hasil

  dapatan jelas menunjukkan kemahiran kognitif ini memberi kesedaran kepada pelajar

  tentang kemahiran berfikir mereka. Peta Pemikiran ini membantu mereka belajar,

  memberi laluan untuk berfikir tentang pemikiran mereka seterusnya meningkatkan

  pencapaian mereka.

  Hyerle (2009) memperkenalkan Peta Pemikiran dalam pengajaran dan

  pembelajaran guru di dalam kelas yang boleh membimbing murid dengan

  mengemukakan soalan beraras tinggi semasa melengkapkan setiap satu Peta

  Pemikiran. Soalan-soalan yang berkaitan dengan konsep seperti membanding beza,

  bandingkan, beri sebab, cerakinkan, kesan, hubung kaitkan, susun semula, kelaskan

  dan sebagainya ialah soalan yang mengadungi kata tugas beraras tinggi mengikut

  aras kemahiran Taksonomi Anderson & Krathwohl (2001). Oleh itu, penekanan

  boleh dilakukan kepada pendekatan pengajaran guru supaya guru dapat

  menyebatikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran mereka. Disokong

  oleh Mansor (2007) iaitu institusi pendidikan perlu memastikan lepasan pelajar

  bukan sekadar memiliki pengetahuan tetapi mampu berfikir dengan baik.

  Tee (2013) menyatakan bahawa, berdasarkan analisis ke atas pembangunan

  ujian, peperiksaan dan tugasan, sistem dan format penilaian pendidikan di Malaysia

  bermula dari sekolah rendah hingga ke universiti adalah berasaskan enam aras KB

  Taksonomi Bloom (1956) yang terdiri daripada tiga aras rendah iaitu aras

  pengetahuan, kefahaman dan aplikasi, manakala tiga aras tinggi iaitu analisis,

  sintesis dan penilaian Bloom (1956). Di samping itu, format penilaian

  berdasarkan enam aras KB dalam Taksonomi Bloom ini adalah selari dengan

 • 14

  pengajaran guru di sekolah. Guru menyediakan hasil pembelajaran bagi rancangan

  mengajar harian berpandukan enam aras KB dalam Taksonomi Bloom (Tee, 2013).

  Maka semakan semula ke atas Taksonomi Bloom telah dilakukan oleh

  Anderson dan Krathwohl pada tahun 2001 dengan membuat penambahbaikan ke atas

  kata nama kepada kata kerja yang signifikan kepada penggunaan taksonomi baru bagi

  tujuan pengajaran dan pembelajaran (Marzano, 2007). Taksonomi Anderson dan

  Krathwohl (2001) merangkumi enam aras berfikir berdasarkan Taksonomi Bloom iaitu

  mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mereka cipta.

  BPK pada tahun 2012 telah melaksanakan Program i-Think iaitu satu program

  untuk memperkenalkan alat berfikir yang baharu bertujuan untuk meningkatkan

  kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah menghasilkan murid kritis, kreatif

  dan berinovatif. Guru dan murid menggunakan alat berfikir yang sama dalam

  pengajaran dan pembelajaran di samping melaksanakan aktiviti aras tinggi.

  Selari dengan matlamat Kementerian Pendidikan maka penyelidik berusaha

  membangunkan satu modul yang diharapkan dapat menangani masalah yang

  dihadapi oleh guru-guru dan mengenal pasti proses berfikir yang membantu

  meningkatkan KBAT.

  1.3 Pernyataan masalah

  Perbincangan yang dikemukakan pada bahagian latar belakang masalah meliputi

  kajian Kemahiran Berfikir aras tinggi (KBAT) di luar negara dan dalam negara serta

  isu-isu yang timbul terhadap kelemahan murid dalam KBAT dan kelemahan guru

  dalam menginovasikan pedagogi mereka. Kelemahan murid dalam KBAT

  melibatkan aspek kognitif dan metakognitif. Alat berfikir yang menekankan aspek

  kognitif dan KBAT kurang dititikberatkan sehinggalah bermulanya tahun 2011.

  Kementerian Pelajaran berusaha untuk memperkenalkan salah satu alat berfikir yang

  dapat memfokuskan proses berfikir murid supaya guru berupaya mengesan proses

  berfikir murid tersebut semasa pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.

  Tambahan pula, pembelajaran KBAT melalui pembelajaran teori berasaskan

  penekanan aspek kognitif seterusnya diikuti dengan penggunaan alat berfikir

  iaitu Peta Pemikiran yang melibatkan proses berfikir.

 • 15

  Oleh yang demikian, kajian ini perlu dilaksanakan bagi mengenal pasti

  kemahiran berfikir aras tinggi menggunakan Peta Pemikiran sebagai alat berfikir

  dalam kalangan murid sekolah berpandukan Modul yang dibangunkan. Modul

  pengajaran dan pembelajaran yang dibangunkan untuk membantu mencetuskan idea

  guru dalam mengintegrasikan Peta Pemikiran semasa berinteraksi bersama murid.

  1.4 Objektif kajian

  Objektif kajian adalah untuk:

  1.4.1 mengenal pasti tahap KBAT dalam kalangan murid tahun lima mengikut

  jantina, tahap pendidikan ibu bapa dan sosioekonomi;

  1.4.2 menganalisis tahap KBAT dalam kalangan murid tahun lima bagi

  menyelesaikan masalah sains sebelum selepas penerapan Peta Pemikiran

  melalui M3P;

  1.4.3 menilai perbezaan markah dalam ujian pencapaian pra-pos dan KBAT murid

  tahun lima sebelum dan selepas penerapan Peta Pemikiran melalui M3P; dan

  1.4.4 menilai keberkesanan Peta Pemikiran terhadap peningkatan markah dalam

  ujian pencapaian pra-pos dan KBAT melalui M3P.

  1.5 Persoalan kajian

  Persoalan kajian merujuk objektif 1.4.1 adalah seperti berikut:

  1.5.1 Apakah tahap KBAT dalam kalangan murid tahun lima mengikut jantina,

  tahap pendidikan ibu bapa dan status sosioekonomi sebelum Modul

  Penerapan Peta Pemikiran (M3P) digunakan oleh kumpulan rawatan (KR)?

  Persoalan kajian merujuk objektif 1.4.2 adalah seperti berikut:

  1.5.2 Apakah tahap KBAT dan pencapaian murid tahun lima bagi kumpulan

  rawatan dan kumpulan kawalan dalam subjek Sains sebelum dan selepas

 • 16

  Modul Penerapan Peta Pemikiran (M3P) digunakan oleh kumpulan rawatan

  (KR)?

  1.5.3 Apakah tahap kemahiran menganalisis, menilai dan mencipta murid

  kumpulan rawatan sebelum dan selepas Modul Penerapan Peta Pemikiran

  (M3P) digunakan?

  Persoalan kajian merujuk objektif 1.4.3 adalah seperti berikut:

  1.5.4 Adakah terdapat perbezaan yang signifikan min markah Sains dalam ujian

  pencapaian pra kumpulan rawatan (KR) dan kumpulan kawalan (KK)

  sebelum Modul Penerapan Peta Pemikiran (M3P) digunakan oleh kumpulan

  rawatan (KR)?

  1.5.5 Adakah terdapat perbezaan yang signifikan min skor KBAT terhadap subjek

  Sains dalam ujian pencapaian pra kumpulan rawatan (KR) dan kumpulan

  kawalan (KK) sebelum Modul Penerapan Peta Pemikiran (M3P) digunakan

  oleh kumpulan rawatan (KR)?

  1.5.6 Adakah terdapat perbezaan yang signifikan min markah Sains dalam ujian

  pencapaian pos antara kumpulan kawalan (KK) dan kumpulan rawatan (KR)

  selepas Modul Penerapan Peta Pemikiran (M3P) digunakan oleh kumpulan

  rawatan (KR)?

  1.5.7 Adakah terdapat perbezaan yang signifikan min skor KBAT terhadap subjek

  Sains dalam ujian pencapaian pos antara kumpulan kawalan (KK) dan

  kumpulan rawatan (KR) selepas Modul Penerapan Peta Pemikiran (M3P)

  digunakan oleh kumpulan rawatan (KR)?

  Persoalan kajian merujuk objektif 1.4.4 adalah seperti berikut:

  1.5.8 Adakah terdapat perbezaan yang signifikan min skor KBAT terhadap subjek

  Sains dalam ujian pencapaian pra dan ujian pencapaian pos kumpulan

  rawatan (KR) selepas Modul Penerapan Peta Pemikiran (M3P) digunakan

  oleh kumpulan rawatan (KR)?

 • 17

  1.5.9 Adakah terdapat perbezaan yang signifikan min markah Sains dalam ujian

  pencapaian pra dan ujian pencapaian pos kumpulan rawatan (KR) selepas

  Modul Penerapan Peta Pemikiran (M3P) digunakan oleh kumpulan rawatan

  (KR)?

  1.5.10 Adakah terdapat hubungan yang signifikan min skor KBAT terhadap subjek

  Sains dengan min markah ujian pencapaian pos murid kumpulan rawatan

  (KR) selepas Modul Penerapan Peta Pemikiran (M3P) digunakan oleh

  kumpulan rawatan (KR)?

  1.5.11 Adakah terdapat hubungan yang signifikan min skor 1) aras menganalisis, 2)

  aras menilai dan 3) aras mencipta dalam KBAT terhadap subjek Sains dengan

  min markah Sains dalam ujian pencapaian pos murid kumpulan rawatan (KR)

  selepas Modul Penerapan Peta Pemikiran (M3P) digunakan oleh kumpulan

  rawatan (KR)?

  1.6 Hipotesis kajian

  Hipotesis kajian berikut adalah berdasarkan persoalan kajian yang ditentukan di atas:

  HO1 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan min markah Sains dalam ujian

  pencapaian pra kumpulan rawatan (KR) dan kumpulan kawalan (KK)

  sebelum Modul Penerapan Peta Pemikiran (M3P) digunakan oleh kumpulan

  rawatan (KR). (Hipotesis alternatif tidak berarah dua hujung)

  HO2: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan min skor KBAT terhadap subjek

  Sains dalam ujian pencapaian pra kumpulan rawatan (KR) dan kumpulan

  kawalan (KK) sebelum Modul Penerapan Peta Pemikiran (M3P) digunakan

  oleh kumpulan rawatan (KK). (Hipotesis alternatif tidak berarah dua hujung)

  HO3: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan min markah Sains dalam ujian

  pencapaian pos antara kumpulan rawatan (KR) dan kumpulan kawalan (KK)

  selepas Modul Penerapan Peta Pemikiran (M3P) digunakan oleh kumpulan

  rawatan (KR). (Hipotesis alternatif tidak berarah dua hujung)

  HO4: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan min skor KBAT terhadap subjek

  Sains dalam ujian pencapaian pos antara kumpulan rawatan (KR) dan

  kumpulan kawalan (KK) selepas Modul Penerapan Peta Pemikiran (M3P)

 • 18

  digunakan oleh kumpulan rawatan (KR). (Hipotesis alternatif tidak berarah

  dua hujung)

  HO5: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan min skor KBAT terhadap subjek

  Sains dalam ujian pencapain pra dan ujian pencapaian pos kumpulan rawatan

  (KR) selepas Modul Penerapan Peta Pemikiran (M3P) digunakan oleh

  kumpulan rawatan (KR). (Hipotesis alternatif tidak berarah dua hujung)

  HO6: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan min markah Sains dalam ujian

  pencapaian pra dan ujian pencapaian pos kumpulan rawatan (KR) selepas

  Modul Penerapan Peta Pemikiran (M3P) digunakan oleh kumpulan rawatan

  (KR). (Hipotesis alternatif tidak berarah dua hujung)

  HO7: Tidak terdapat hubungan yang signifikan min skor KBAT terhadap subjek

  Sains dengan min markah ujian pencapaian pos murid kumpulan rawatan

  (KR) selepas Modul Penerapan Peta Pemikiran (M3P) digunakan oleh

  kumpulan rawatan (KR). (Hipotesis alternatif tidak berarah dua hujung)

  HO8: Tidak terdapat hubungan yang signifikan min skor kemahiran

  1)menganalisis, 2) menilai dan 3) mencipta dalam KBAT terhadap subjek

  Sains dengan min markah Sains dalam ujian pencapaian pos murid kumpulan

  rawatan (KR) selepas Modul Penerapan Peta Pemikiran (M3P) digunakan

  oleh kumpulan rawatan (KR). (Hipotesis alternatif tidak berarah dua hujung)

  1.7 Kepentingan kajian

  Dalam bahagian kepentingan kajian, setiap penyelidik perlu menghuraikan sebab-

  sebab sesuatu kajian itu dianggap penting (Yusof, 2003). Sehubungan dengan itu,

  Creswell (1994) telah menyarankan supaya kepentingan kajian dinyatakan daripada

  tiga aspek, iaitu penambahan ilmu dan literatur, penambahbaikan amalan dan

  pembentukan dasar.

  Oleh itu, tujuan penyelidik menjalankan kajian ini adalah untuk mencapai

  objektif yang telah dinyatakan di atas. Sehubungan dengan itu, kajian ini perlu

  dilaksanakan kerana mempunyai kesignifikannya dari aspek teori, amalan, dan

  pembentukan dasar. Dapatan kajian ini penting dalam memberi sumbangan kepada

  pihak-pihak tertentu terutamanya guru atau pendidik, murid, pembuat dasar

 • 19

  pendidikan dan para penyelidik pendidikan untuk meningkatkan kualiti pencapaian

  subjek Sains dan KBAT di sekolah.

  1.7.1 Murid

  Sebagaimana yang diketahui, murid meneroka pola dalam proses Sains melalui uji

  kaji, menganalisis data, membuat konjektur dan hipotesis, menguji hipotesis dan

  membuat rumusan. Secara tidak langsung murid mengamalkan proses sains dan

  penemuan sebagaimana aktiviti dalam KBAT.

  Dalam proses tersebut murid aktif menjalankan uji kaji, melaporkan

  pemerhatian, memberi pendapat, berhujah dan berbincang. Proses mengeluarkan

  pendapat dan menjelaskan pandangan dapat meningkatkan daya penaakulan,

  komunikasi dan kefahaman murid terhadap sesuatu konsep dan menjadikan

  pembelajaran lebih bermakna. Maka KBAT amat perlu untuk membolehkan

  seseorang individu membuat keputusan dan menyelesaikan masalah (Kazilan,

  Hamzah & Bakar, 2009; Tee, 2013) berdasarkan jenis aras KB yang sesuai dalam

  pembelajaran dan kehidupan harian mahupun masa depan semasa bekerja

  (Thompson & Evans, 2005; Tee, 2013).

  Kaedah pengajaran menggunakan alat berfikir, iaitu Peta Pemikiran secara

  tidak langsung membantu murid mengubah tumpuan pengajaran guru daripada

  kemahiran penyelesaian masalah teknikal kepada kemahiran berfikir. Menurut BPK

  (2012) dengan menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran, peta minda dan

  enam Thinking Hats dalam pengajaran dan pembelajaran dapat menggalakan murid

  untuk berfikir dan membuat penaakluan. Murid tidak hanya mengumpulkan

  pengetahuan dan menghafal rumus dan algoritma semata-mata. Sebaliknya mereka

  meneliti, menganalisis dan menilai pola sesuatu konsep Sains dan

  menghubungkaitkan dengan situasi lain . Kajian ini juga memberi tumpuan terhadap

  proses kefahaman konsep sains berbanding dengan tumpuan terhadap kemahiran dan

  hasil jawapan yang betul sahaja.

  Selain itu, penggunaan PP dan penguasaan KBAT berlaku serentak dan

  saling melengkapi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk semua mata

  pelajaran yang dipelajari di sekolah.

 • 20

  1.7.2 Guru / pendidik

  Keupayaan untuk berfikir dengan baik adalah amat penting. Para pendidik perlu

  sedar bahawa mereka perlu menganjakkan paradigma dalam menghadapi dunia

  global yang sentiasa bersaing antara satu sama lain dan pendidikan yang bersifat

  futuristik. Pendidik hendaklah mampu menyediakan generasi muda kita agar

  berupaya menghadapi segala cabaran masa hadapan. Tambahan lagi, pendidik perlu

  melahirkan generasi berilmu untuk berfikir, bertindak dan menghasilkan sesuatu

  yang bermanfaat berlandaskan skop yang global dan teknologi yang terkini, serta

  berupaya menangani gelombang perkembangan dan perubahan masa kini (Yee et al.,

  2009). Oleh itu, para pendidik perlu digalakkan sentiasa mencari asas yang sesuai

  dalam teknik dan pendekatan pengajaran supaya proses pembelajaran dapat berlaku

  dengan berkesan.

  Kaedah pengajaran menggunakan PP dalam penerapan KBAT penting dalam

  amalan konstruktivisme yang mementingkan aktiviti kelas berpusatkan kepada murid

  dan guru berperanan sebagai pemudah cara. Murid menggunakan bahan-bahan

  manipulatif untuk memahami perkara yang lebih abstrak. Guru mencabar pemikiran

  murid dengan soalan-soalan dan membimbing murid dalam penerokaan mereka.

  Kajian ini penting dalam usaha menganjak paradigma reka bentuk pengajaran

  guru daripada mengutamakan hasil pembelajaran kepada proses pembelajaran.

  Sebelum ini, satu kajian yang telah dibuat oleh Aziz dan Jair (2009)

  mendapati bahasa penggunaan peta konsep sebagai satu teknik pengajaran secara

  tidak langsung akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan

  dan seterusnya dapat meningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajaran tersebut.

  Pendapat ini selari dengan pandangan Abdul Rashid (2000) tentang penggunaan peta

  konsep yang dilihat dapat memudahkan proses berfikir murid, membantu

  mengukuhkan daya ingatan mereka dan murid dapat mengingati fakta-fakta penting

  yang kemudiannya boleh dihuraikan dengan baik. Walaupun peta konsep ini

  membantu dalam mengukuhkan daya ingatan murid tetapi kesan penggunaannya

  masih belum dapat membantu guru dalam mengenal pasti proses berfikir murid

  tersebut, disokong oleh BPK (2012); Hyerle & Alper (2011) yang menyatakan

  bahawa dengan menggunakan PP dalam pengajaran, guru dapat mengesan proses

  berfikir murid. (Kelly, Mc Cain & Jukes, 2009) menyatakan bahawa pembelajaran

 • 21

  mesti berfokus kepada kemahiran berfikir abad 21 dan pentaksiran mesti menjurus

  kepada kemahiran pengetahuan dan KBAT. Pentaksiran KBAT mesti diterapkan

  dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran abad 21 mengarah kepada

  pemikiran kritikal, komunikasi, inovasi, penyelesaian masalah. Hyerle & Alper

  (2011) menyatakan bahawa Peta Pemikiran adalah transformasi bahasa yang

  disampaikan kepada pelajar secara terus melalui lapan alat berfikir untuk

  menggerakan pelajar, guru dan pentadbir mendalami secara dasarnya lapan proses

  kognitif dan pemikiran kolaboratif.

  Hammond (2010) menyatakan sebagai seorang guru, satu cabaran yang besar

  untuk memperkenalkan alat berfikir ini kepada keperluan yang lebih besar. Inilah

  masa untuk melihat transformasi pengajaran dan pembelajaran serta alat berfikir

  yang diperkenalkan untuk memudahkan pelajar berfikir abad 21 secara explisit.

  Selari dengan pernyataan Kementerian Pendidikan Malaysia dengan adanya

  Peta Pemikiran ini maka guru dan murid mempunyai bahasa pemikiran dan alat

  berfikir yang sama (Hyerle, 2009; Bahagian Pembangunan Kurikulum, 2012).

  Berdasarkan kajian Kecerdasan, Peta Pemikiran telah menggabungkan proses

  pembelajaran secara kognitif dan persembahan maklumat secara visual dalam bentuk

  grafik (Hyerle, 2009; Bahagian Pembangunan Kurikulum, 2012). Sehubungan

  dengan itu, setiap Peta Pemikiran mempunyai proses pemikiran tersendiri (Hyerle,

  2009; Bahagian Pembangunan Kurikulum, 2012). Maka hasil dapatan kajian ini

  dapat membantu guru atau pendidik mengenal pasti tahap penguasaan KBAT dan

  keberkesanan PP dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Oleh itu, penggunaan

  PP akan diperluaskan dalam kalangan murid sekolah masa kini.

  1.7.3 Kementerian Pendidikan Malaysia / pembentuk dasar

  Poh (2006) menyatakan bahawa bagi memupuk kemahiran berfikir dalam kalangan

  murid sekolah menengah, Kementerian Pendidikan telah meletakkan sasaran supaya

  menjelang tahun 2010, 60% soalan peperiksaan SPM berbentuk terbuka dan

  memerlukan pemikiran kritikal bagi menguji kemahiran berfikir, kemahiran

  penaakulan, kreativiti, sintesis dan berhujah. Malahan sekarang ini format UPSR dan

  PMR telah menjurus ke arah Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) sebagaimana

  matlamat Kementerian Pendidikan. Selari dengan itu program PBS telah

 • 22

  diperkenalkan ke semua sekolah di Malaysia, iaitu bagi tahun satu pada tahun 2010

  dan bagi tingkatan satu pada tahun 2012. Program PBS ini lebih menekankan kepada

  kemahiran berfikir murid.

  Khoo (2008) menjelaskan proses berfikir dapat mewujudkan pembelajaran

  mendalam yang melibatkan Operasi Metakognitif. Operasi Metakognitif dapat

  mengintegrasikan idea baharu dengan pengetahuan sedia ada untuk mencapai

  pemahaman yang lebih mendalam. Dalam hubungan ini, pemikiran kritis merupakan

  asas dalam membuka minda murid kepada pembelajaran secara mendalam. Keadaan

  ini berbeza daripada murid-murid yang menggunakan kaedah pembelajaran secara

  luaran (surface learning) yang melibatkan pembelajaran untuk mencapai keperluan

  jangka pendek.

  Menurut Khoo (2008) lagi, sasaran kerja Kementerian Pendidikan Malaysia

  pada tahun 2000 ialah 60% soalan peperiksaan umum hendaklah berupa soalan yang

  menguji pemikiran kritis. Pada tahun 1994 Pengarah Pendidikan, Wan Zahid

  Mohamad Noordin pernah menyarankan pelaksanaan sistem peperiksaan terbuka

  yang mementingkan kemahiran berfikir murid dan perbincangan fakta secara

  analisis. Beliau menyeru supaya guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran

  yang menekankan pemikiran kritis agar selaras dengan matlamat Kementerian

  Pendidikan Malaysia selari dengan matlamat PPPM (2013-2025).

  Oleh itu, dapatan kajian ini dapat memberi maklumat kepada Kementerian

  Pendidikan tentang tahap KBAT serta penggunaan PP yang dapat membantu dalam

  peningkatan KBAT di peringkat sekolah. Sebagaimana yang diketahui, KBAT

  adalah salah satu dasar Kementerian Pendidikan yang perlu diterapkan dalam

  kurikulum pendidikan masa kini.

  1.7.4 Penyelidik lain

  Mohamad Said dan Yunus (2008) mencadangkan supaya kajian mengenai kreativiti

  diperbanyakkan dan diperdalam lagi kerana masyarakat ketika ini menganggap

  kreativiti sebagai satu set ciri individu yang istimewa seperti personaliti,

  kemampuan kognitif, motivasi dan kemahiran berfikir secara divergen. Oleh itu,

  dapatan kajian ini mampu memberi gambaran dan maklumat terkini yang boleh

  dijadikan asas untuk kajian lanjutan.

 • 23

  1.8 Skop kajian

  Bidang kajian ini melibatkan penggunaan pengetahuan dalam pengajaran yang luas.

  Oleh itu, penyelidik cuba mengecilkan fokus supaya kajian dapat diuruskan dengan

  mudah. Bahagian ini membincangkan pengecilan fokus kajian yang lebih khusus

  kepada proses pengajaran dan pembelajaran dengan mengguna Peta Pemikiran

  kepada murid tahun lima untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT)

  dalam mata pelajaran Sains. Kurikulum yang digunakan dalam kajian ialah KBSR

  kerana guru dan murid tahun lima ini masih menggunakan Sukatan Sains KBSR

  dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Seterusnya kajian ini lebih berfokus

  kepada satu tajuk, iaitu elektrik kerana tajuk ini ialah tajuk yang baharu selesai diajar

  oleh guru sekolah tersebut pada ketika itu.

  1.9 Batasan kajian

  Kajian ini terhad kepada batasan berikut:

  (a) Walaupun terdapat sepuluh buah sekolah yang melaksanakan program

  i-Think, iaitu program penggunaan Peta Pemikiran dalam pengajaran dan

  pembelajaran di Melaka pada tahun 2013, kajian ini hanya melibatkan dua

  buah sekolah rendah dan empat orang guru di sekolah tersebut yang mengajar

  subjek Sains kepada murid tahun lima. Pemilihan sekolah adalah secara

  rawak dan juga berdasarkan kepada pemilihan daripada Jabatan Pelajaran

  Melaka.

  (b) Kajian ini tidak bermaksud untuk menilai atau quantify cara guru

  menggunakan kaedah atau teknik pengajaran dan pembelajaran ini.

  Sebaliknya, penyelidik berusaha mengenal pasti proses berfikir semasa

  melengkapkan PetaPemikiran berdasarkan kata kunci (Hyerle, 2009) semasa

  pengajaran dan pembelajaran dan hasil jawapan ujian pra-pos untuk

  mencapai objektif kajian ini. (Rujuk Modul M3P)

  (c) Sampel kajian ini merujuk kepada murid tahun lima di sekolah rendah luar

  bandar dalam daerah Jasin dan Melaka Tengah, negeri Melaka. Oleh itu,

 • 24

  dapatan yang diperoleh daripada kajian ini hanya merujuk kepada populasi

  murid luar bandar di daerah Jasin dan Melaka Tengah sahaja.

  Justifikasi pemilihan sampel ini adalah seperti berikut:

  Hasil kajian oleh Md Yunos et al. (2010a) yang dilakukan ke atas semua

  negeri di Malaysia menunjukkan setiap negeri memiliki tahap penguasaan

  KBAT pada tahap yang sama, iaitu sangat rendah. Hasil kajian berbentuk

  Kuasi Eksperimental ini tidak dapat digeneralisasikan kepada populasi.

  Namun begitu, pemilihan sampel tetap dilakukan dengan teliti, iaitu sampel yang

  dipilih adalah terdiri daripada kelompok yang mewakili majoriti yang

  berpencapaian sederhana berdasarkan taburan normal secara rawak kluster,

  iaitu mencakupi lebih kurang 60%. Hal ini bertujuan agar alat kajian yang

  dihasilkan menerusi kajian ini, iaitu Modul Penerapan Peta Pemikiran (M3P)

  yang menerapkan Peta Pemikiran (PP) dan KBAT dapat digeneralisasi dan

  digunakan oleh kelompok majoriti ini secara khususnya dan kelompok

  berpencapaian tinggi dan rendah secara umumnya.

  (d) Terdapat lapan PP yang diperkenalkan oleh Hyeler, (2009). Penyelidik hanya

  memberikan fokus kepada penggunaan enam Peta Pemikiran sahaja kerana

  didapati hanya enam jenis Peta Pemikiran (PP) ini sah