of 25 /25
BAGAIMANAKAH KEBERKESANAN PENGAJARAN BERTERASKAN AMALI DALAM SUBJEK KEMAHIRAN HIDUP MAMPU MEMBERI KEFAHAMAN DAN PENGUASAAN KEPADA PELAJAR BERMASALAH DI SEKOLAH MENENGAH HARIAN BIASA. MUHAMMAD AZIZI BIN CHE RUSLI Kajian ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat tuntutan tugasan kursus Peyelidikan Ilmiah ( SHP 4133) Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kemahiran Hidup Jabatan Kemahiran Hidup Fakulti Seni Dan Muzik Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

Keberkesanan Pengajaran Berteraskan Amali

Embed Size (px)

Text of Keberkesanan Pengajaran Berteraskan Amali

Page 1: Keberkesanan Pengajaran Berteraskan Amali

BAGAIMANAKAH KEBERKESANAN PENGAJARAN BERTERASKAN AMALI DALAM SUBJEK

KEMAHIRAN HIDUP MAMPU MEMBERI KEFAHAMAN DAN PENGUASAAN KEPADA

PELAJAR BERMASALAH DI SEKOLAH MENENGAH HARIAN BIASA.

MUHAMMAD AZIZI BIN CHE RUSLI

Kajian ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat tuntutan tugasan kursus

Peyelidikan Ilmiah ( SHP 4133) Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kemahiran Hidup

Jabatan Kemahiran Hidup

Fakulti Seni Dan Muzik

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

MAC 2010

Page 2: Keberkesanan Pengajaran Berteraskan Amali

PENGHARGAAN

Alhamdulillah , pertama sekali penyelidik melafazkan setinggi – tinggi rasa bersyukur yang tidak

terhingga ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya juga membolehkan

penulisan cadangan ini sampai ke noktah yang berakhir.

Terima kasih yang tidak terhingga ditujukan kepada Prof Dr Yusuf Ibrahim selaku penyelia yang

banyak memabantu dan memberi tunjuk ajar serta penerangan yang jelas kepada penyelidik

dalam menulis cadangan kajian ini.

Seterusnya, penyelidik ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua penyelidik

yang telah memberi kerjasama dalam memberi tunjuk ajar kepada penyelidik dan penulisan ini

secara langsung mahupun tidak langsung.

Akhir sekali, penyelidik amat menghargai pengorbanan yang diberikan oleh kedua ibu bapa yang

tercinta kerana banyak memberi dorangan kepada penyelidik.

Semoga Allah menerima amal merestui kalian semua.

Page 3: Keberkesanan Pengajaran Berteraskan Amali

BAGAIMANAKAH KEBERKESANAN PENGAJARAN BERTERASKAN AMALI DALAM

SUBJEK KEMAHIRAN HIDUP MAMPU MEMBERI KEFAHAMAN DAN PENGUASAAN

KEPADA PELAJAR BERMASALAH DI SEKOLAH MENENGAH HARIAN BIASA.

ABSTRAK

Kertas kerja ini bertujuan untuk mengkaji persepsi pelajar bermasalah pelajaran mengenai

mata pelajaran Kemahiran Hidup. Kajian telah dijalankan beberapa buah sekolah menengah

harian biasa. Objektif kajian ialah, pertama Mengkaji minat pelajar bermasalah pembelajaran

terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup. Kedua Mengkaji kefahaman pelajar bermasalah

pembelajaran terhadap isi kandungan mata pelajaran Kemahiran Hidup.Ketiga Mengkaji

pengaplikasian kemahiran amali mata pelajaran Kemahiran Hidup dalam kehidupan seharian

pelajar bermasalah pembelajaran. Kaedah temubual digunakan dalam kajian ini untum

memperolehi data untuk dianalisis. Responden terdiri daripada pelajar yang berumur bermula

daripada 13 tahun sehingga 15 tahun sama ada lelaki mahupun perempuan. Responden dipilih

secara rawak bagi setiap sekolah yang dikaji. 4 orang responden dipilih untuk menjawab soalan

temubual yang dirangka oleh penyelidik.

Page 4: Keberkesanan Pengajaran Berteraskan Amali

ISI KANDUNGAN

BAB 1

1.1 PENGENALAN 1

1.2 LATAR BELAKANG MASALAH 1

1.3 PENYATAAN MASALAH 3

1.4 OBJEKTIF KAJIAN 3

1.5 PERSOALAN KAJIAN 3

1.6 HIPOTESIS KAJIAN 3

1.7 DEFINISI ISTILAH

1.7.1 AMALI 4

1.7.2 MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP 4

1.7.3 KEFAHAMAN 4

1.7.4 PENGUASAN 4

1.7.5 PELAJAR BERMASALAH 4

1.8 RUMUSAN 5

BAB 2

2.1 PENGENALAN 6

2.2 KAJIAN LEPAS 6

2.3 MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP 6

2.3.1 BAHAGIAN TERAS 7

2.3.2 BAHAGIAN ELEKTIF 7

2.4 PERANAN GURU DIDALAM PENGAJARAN AMALI 8

2.5 TEORI PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN 9

2.5.1 TEORI PELBAGAI KECERDASAN GARNER 9

2.5.2 TEORI KONSTRUKTIVISME 10

Page 5: Keberkesanan Pengajaran Berteraskan Amali

2.6 RUMUSAN 11

BAB 3

3.1 PENGENALAN 12

3.2 REKABENTUK KAJIAN 12

3.2.1 FASA PERTAMA : PENGUMPULAN MAKLUMAT 12

3.2.2 FASA KEDUA : BANDING BEZA PENGAJARAN 13

SECARA TEORI DAN AMALI 13

3.2.3 FASA KETIGA : PENILAIAN 13

3.3 POPULASI KAJIAN 13

3.4 INSTRUMEN KAJIAN 13

3.4.1 TEMUBUAL 14

3.4.2 PEMERHATIAN 14

3.5 ANALISI DATA 14

3.6 RUMUSAN 14

RUJUKAN

LAMPIRAN

Page 6: Keberkesanan Pengajaran Berteraskan Amali

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 PENGENALAN

Pembelajaran secara amali yang berteraskan kemahiran kendiri amat dititikberatkan dalam

sukatan pelajaran pendidikan teknik dan vokasional khususnya di dalam mata pelajaran

kemahiran hidup. Pembelajaran berteraskan amali mampu memberi kesan penguasaan kepada

pelajar secara umumnya. Namun demikian sebilangan besar pelajar sekolah didapati masih

belum menguasai sepenuhnya kemahiran amali di bengkel. Justeru itu, kajian ini dilakukan untuk

mengkaji keberkesanan pembelajaran berteraskan kemahiran amali bagi mata pelajaran

kemahiran hidup di kalangan pelajar sekolah di sekolah menengah harian biasa. Dalam kajian

ini, pensampelan adalah secara rawak yang dijalankan di sekolah menengah harian biasa,sekolah

yang dipilih adalah berdasarkan sekolah yang berhampiran dengan kediaman penyelidik.

1.2 LATAR BELAKANG MASALAH

Di dalam kajian ini, penyelidik membincangkan Program Integrasi bagi pelajar-pelajar

bermasalah. Maksud pelajar bermasalah disini adalah melibatkan pelajar yang lemah atau

bermasalah dari segi penerimaan pembelajaran yang belajar dalam mata pelajaran Kemahiran

Hidup di Sekolah Menengah Kebangsaan Mersing. Pelajar yang bermasalah di dalam

pembelajaran boleh dikategorikan mengikut kebolehan fungsi kemahiran yang melibatkan

kebolehan kognitif iaitu kebolehan menekan pada proses dalaman mentel.Seterusnya melibatkan

kebolehan menggunakan bahasa dan pertuturan. Selain itu ianya juga melibatkan kebolehan –

kebolehan lain seperti penguasaan kemahiran membaca,penguasaan kemahiran mengikut

Page 7: Keberkesanan Pengajaran Berteraskan Amali

umurnya,pengurusan kemahiran berintraksi yang sesuai dan darjah peenerimaan mereka terhadap

sesuatu perkara.

Jika dilihat secara kasar, pelajar yang masalah di dalam pembelajaran mempunyai

tingkah laku yang tertentu jika dibandingkan dengan pelajar yang normal di dalam pembelajaran.

Antara ciri – ciri tingkah laku pelajar bermasalah yang dapat dikenalpasti di sini adalah kelakuan

pelajar berkenaan adalah terlalu aktif. Selain itu cirri – cirri yang dikenalpasti yang dapat

dikemukan adalah pelajar bermasalah didalam pembelajaran kebiasaannya mempunyai gangguan

dalam ingatan yang menyukarkan mereka mengingat sesuatu perkara didalam tempoh yang lama.

Seterusnya terdapat gangguan didalam memberikan penumpuan didalam pembelajaran. Pelajar

yang bermasalah ini juga dapat diperhatikan mempunyai kelemahan didalam pengusaan

kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira.

Daripada pernyataan yang dikemukan, pelajar yang bermasalah didalam pembelajaran

mempunyai masalah dalam tingkahlaku mereka, masalah neurological, fizikal, psikogikal dan

masalah persekitaran. Kemahiran Hidup merupakan salah satu mata pelajaran yang perlu

dipelajari oleh pelajar sekolah yang bersekolah di sekolah menengah harian biasa mahupun

berasrama penuh meskipun pelajar yang mempunyai permasalahan didalam pembelajaran.

Walau bagaimanapun, mata pelajaran kemahiran hidup ini mempunyai dua system

pembelajaran iaitu pembelajaran berteraskan teori dan pembelajaran yang berteraskan amali.

Kebanyakan pelajar yang bermasalah didalam pembelajaran lebih cenderung didalam perkara-

perkara yang melibatkan amali kerana mereka kurang menggunakan pemikiran mereka untuk

memikirkan perkara-perkara atau teori yang perlu dihafal. Ini bersesuaian dengan tahap

penerimaan pemikiran mereka. Di dalam kajian ini, penyelidik ingin mengetahui persepsi pelajar

yang bermasalah dalam peembelajaran penguasaan mereka terhadap pembelajaran secara amali

didalam mata pelajaran Kemahiran Hidup yang telah mereka pelajari.

Adakah mereka memahami apa yang diajar oleh guru Kemahiran Hidup kepada mereka?

Adakah mereka dapat mengaplikasi apa yang dipelajari contohnya melakukan pertukangan

mudah dalam kehidupan seharian mereka ataupun bercucuk tanam serta membaik pulih

kerosakan mudah pada enjin. Penyelidik juga ingin mengkaji adakah mereka mempunyai

kefahaman dan penguasaan terhadap apa yang dipelajari.

Page 8: Keberkesanan Pengajaran Berteraskan Amali

1.3 PENYATAAN MASALAH

Penyelidik mengkaji mengenai persepsi pelajar bermasalah pembelajaran terhadap mata

pelajaran Kemahiran Hidup. Aspek yang ingin dikaji ialah minat dan kefahaman pelajar terhadap

mata pelajaran Kemahiran Hidup. Selain daripada itu penyelidik juga ingin mengkaji adakah

pelajar mengaplikasikan bahagian amali mata pelajaran Kemahiran Hidup di dalam kehidupan

seharian mereka

1.4 OBJEKTIF KAJIAN

Objektif kajian ini ialah untuk:

1. Mengkaji minat pelajar bermasalah pembelajaran terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup

2. Mengkaji kefahaman pelajar bermasalah pembelajaran terhadap isi kandungan mata pelajaran

Kemahiran Hidup

3. Mengkaji pengaplikasian kemahiran amali mata pelajaran Kemahiran Hidup dalam kehidupan

seharian pelajar bermasalah pembelajaran

1.5 PERSOALAN KAJIAN

Rekabentuk kajian yang digunakan adalah berbentuk tinjauan atau diskriptif iaitu dengan

mengambil data menggunakan soal selidik (Mohd Najib, 1999). Bagi kajian ini, pengumpulan

data dan maklumat dibuat dengan menggunakan soal selidik yang dibina sendiri dan diberi

kepada pelajar yang menjadi responden. Nilai Alpaha Cronbach untuk menguji

kebolehpercayaan soalan soal selidik ialah 0.823. Tumpuan kajian ialah untuk mengetahui

apakah persepsi pelajar mengenai mata pelajaran Kemahiran Hidup yang mereka pelajari.

1.6 HIPOTESIS KAJIAN

Pelajar bermasalah didalam pelajar lebih berminat pembelajaran dan peengajaran yang

berteraskan amali berbanding teori kerana mereka boleh bergerak aktif. Mereka lebih cenderung

dalam penguasaan dan kefahaman didalam mata pelajaran kemahiran hidup apabila berada

Page 9: Keberkesanan Pengajaran Berteraskan Amali

didalam kelas amali kerana mereka dapat melihat secara langsung terhadap pengajaran guru

berbanding kelas teori yang hanya memberi gambaran sahaja.

1.7 DEFINISI ISTILAH

Bahagian ini adalah bertujuan memberi penjelasan atau pendefinisian terhadap perkataan yang

digunakan bagi tajuk kajian yang dijalankan oleh penyelidik agar setiap perkataan yang

digunakan memberi maksud dan gambaran yang jelas.

1.7.1 AMALI

Kepelbagaian teknik dalam kaedah amali ini menyebabkan pelajar lebih aktif, tidak berasa bosan

atau tertekan sepanjang kelas (Lemlech 2004; Williams et al. 2003). Selain daripada itu,

penglibatan pelajar yang aktif dalam kesemua teknik tersebut mampu menerapkan ciri-ciri modal

insan sama ada secara tersurat atau tersirat. Amali adalah melakukan kerja fizikal dalam sesuatu

pembelajaran

1.7.2 MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP

Kemahiran Hidup Bersepadu merupakan satu mata pelajaran amali yang berunsurkan teknologi.

Ia ditawarkan kepada semua murid di Tingkatan I hingga Tingkatan III. Mata pelajaran ini

dirancang sedemikian rupa untuk mencapai matlamat ke arah mempertingkatkan produktiviti

negara melalui penglibatan masyarakat secara kreatif, inovatif dan produktif. Mata pelajaran ini

digubal ke arah membekalkan tenaga kerja yang berpengetahuan dan mahir dalam teknologi dan

ekonomi serta sanggup bekerjasama dan sentiasa bersedia untuk belajar dalam suasana bekerja.

Tenaga kerja yang sedemikian rupa dapat memenuhi inspirasi, aspirasi dan keperluan negara

yang sedang membangun dalam zaman yang sedang menyaksikan kemajuan teknologi

komunikasi maklumat. Perancangan dan pembangunan mata pelajaran ini adalah selaras dengan

semangat di sebalik Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berhasrat melahirkan

1.7.3 KEFAHAMAN

Page 10: Keberkesanan Pengajaran Berteraskan Amali

Kefahaman di sini bermaksud pelajar dapat menangkap segala ilmu yang disampaikan. Dengan

erti kata lain pelajar mengerti pada setiap isi pelajaran yang dijelaskan oleh guru semasa proses

pengajaran dan pembelajaran.

1.7.4 PENGUASAN

Penguasaan adalah suatu yang abstrak,ianya dapat diberi erti sesuatu perkara yang dapat

difahamai dan dapat diguna pakai kembali ilmu atau perkara tersebut.

1.7.5 PELAJAR BERMASALAH

Pelajar bermasalah yang dimaksudkan didalam kajian ini adalah bermaksud pelajar yang

bermasalah didalam pembelajaran mereka dan mempunyai permasalahan didalam memahami

pengajaran guru ketika didalam kelas serta sukar untuk menangkap segala penjelasan guru

terhadap pembelajaran yang dijalankan.

1.8 RUMUSAN

Pembelajaran secra amali dapat membantu pelajar untuk memahami isi pelajaran kerana pelajar

dapat mengerti penjelasan dikelas teori semasa melakukan kerja amali. Dengan ini ianya dapat

membantu pelajar untuk menguasai mata pelajaran kemahiran hidup ini.

Page 11: Keberkesanan Pengajaran Berteraskan Amali

BAB 2

SOROTAN LITERATUR

2.1 PENGENALAN

Di dalam bab ini akan menyentuh kajian-kajian berkaitan dengan kefahaman pelajar terhadap

pelajaran berterasakan amali. Ia turut membincangkan aspek-aspek utama yang memberi kesan

serta mempengaruh kajian yang dijalankan. Kajian-kajian lepas di ambil dari artikel-artikel dan

buku-buku rujukan sebagai panduan dalam menghasilkan penulisan ini.

2.2 KAJIAN LEPAS

Pada bahagian ini, ianya telah membincangkan mengenai tinjaun literatur ataupun sorotan kajian

yang dibuat oleh penyelidik lepas bagi membantu penyelidik membina kaedah yang sesuai bagi

bab 3 iaitu metodologi.

2.3 MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP

Mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) merupakan mata pelajaran pravokasional

yang bertujuan untuk melengkapkan pelajar-pelajar dengan kemahiran-kemahiran asas secara

teori dan juga praktikal yang diperlukan untuk mengendalikan kehidupan seharian dengan penuh

sistematik. Mata pelajaran ini diperkenalkan pada tahun 1989. Pada tahun 1991, mata pelajaran

ini dikenali sebagai Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) dan dibahagikan kepada bahagian teras

dan bahagian pilihan. Bahagian teras terdiri daripada tiga komponen iaitu Kemahiran

Manipulatif, Perdagangan dan Keusahawanan dan Kekeluargaan yang wajib dipelajari oleh

semua pelajar, manakala bahagian pilihan ialah Kemahiran Manipulatif Tambahan (KMT),

Ekonomi Rumah Tangga (ERT) dan Pertanian. Semua pelajar tingkatan satu hingga tingkatan

Page 12: Keberkesanan Pengajaran Berteraskan Amali

tiga diwajibkan untuk mempelajari komponen di dalam bahagaian teras, manakala salah satu

daripada tiga komponen pilihan.

2.3.1 BAHAGIAN TERAS

Bahagian Teras mengandungi satu bidang pembelajaran iaitu Reka Bentuk danTeknologi yang

wajib dipelajari oleh semua murid.

Reka Bentuk dan Teknologi

Bidang Reka Bentuk dan Teknologi menyediakan murid Tingkatan I dengan pengetahuan dan

kemahiran teknologi untuk menghasilkan produk yang berlainan dengan menggunakan proses

reka bentuk. proses pembuatan yang melibatkan bahan binaan seperti kayu, papan lapis atau

bahan komposit. Murid juga berpeluang mereka bentuk dan menghasilkan artikel jahitan dengan

menggunakan mesin jahit, di samping berpeluang juga untuk menghias kawasan persekitarannya

dengan tumbuhan hiasan yang dihasilkan. Selain daripada itu, murid juga melakukan kerja

penyenggaraan dan baik pulih elektrik dan paip yang ditumpukan kepada pendawaian plag tiga

pin, lampu pendafluor, tangki simbah, pili dan perangkap

2.3.2 BAHAGIAN ELEKTIF

Bahagian pilihan Murid memilih salah satu daripada empat bidang pembelajaran dalam

Bahagian Pilihan. Pilihan murid kekal dari Tingkatan I hingga Tingkatan III.

Pilihan 1:KemahiranTeknikal

Bidang Kemahiran Teknikal merangkumi unit pembelajaran yang membolehkan murid

mendalami pengetahuan dan kemahiran dalam elektrik dan asas elektromekanikal. Dalam

pembelajaran elektrik, murid mengkaji litar siri dan litar selari untuk mengetahui kaitan antara

voltan, arus dan rintangan. Murid akan menggunakan meter pelbagai untuk menguji keterusan

litar dan mengukur nilai perintang tetap. Di samping pengiraan kuasa elektrik, murid juga

diberikan rumusan untuk mengira rintangan dalam litar siri dan litar selari. Pendedahan kepada

konsep pergerakan elektromekanikal bertujuan untuk membolehkan murid mengetahui dan

Page 13: Keberkesanan Pengajaran Berteraskan Amali

memahami bagaimana komponen elektronik boleh mengawal dan mempertingkatkan pergerakan

mekanikal.

Pilihan 2: EkonomiRumah Tangga

Bidang Ekonomi Rumah Tangga membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran

tentang makanan dan pengendalian makanan, masakan, pakaian dan jahitan. Murid membuat

kerja amali dalam penyediaan sarapan dan minum pagi atau minum petang serta berpeluang

mereka cipta resepi hidangan tersebut. Dalam aspek pakaian, murid mengenal pasti jenis fabrik

dan memperoleh kemahiran memilih pakaian. Murid menjahit dan menghias skirt berkasing

untuk kerja jahitan.

Pilihan 3: Pertanian

Bidang Pertanian memberi peluang kepada murid mendalami pengetahuan dan kemahiran dalam

pembinaan kompos dan penanaman sayursayuran. Murid berpeluang memilih jenis sayursayuran

yang hendak ditanam, mengenal pasti kesesuaian tanah dan baja serta merancang projek

penanaman sayur-sayuran. Melalui penanaman sayur-sayuran, murid akan memerhati kesan

daripada penggunaan kompos dan amalan giliran tanaman terhadap tumbesaran dan penghasilan

sayur-sayuran.

Pilihan 4:Perdagangan danKeusahawanan

Bidang Perdagangan dan Keusahawanan menyediakan murid dengan pengetahuan serta amalan

perniagaan yang merangkumi langkahlangkah penubuhan dan pengendalian perniagaan serta

pengenalan kepada bidangbidang pengeluaran yang telah sedia wujud. Murid juga diperkenalkan

kepada pelbagai jenis dokumen penting bagi penubuhan dan pengendalian perniagaan. Antara

tujuan bidang ini adalah untuk memupuk nilai dan sikap berdikari, yakin diri, inisiatif dan

berdaya saing. Murid didedahkan secara tidak langsung tentang kaedah mencari dan

menggunakan peluang perniagaan dengan bijaksana. Pendedahan murid kepada konsep dalam

proses pengeluaran membantu mereka membuat pengiraan kos sesuatu projek secara sistematik

Page 14: Keberkesanan Pengajaran Berteraskan Amali

2.4 PERANAN GURU DIDALAM PENGAJARAN AMALI

Guru memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana guru adalah

seseorang yang memberi input kepada pelajar mereka terhadap proses pembelajaran yang

dilakukan. Peranan ini tidak kira sama ada didalam kelas teori mahupun amali. Peranan guru

didalam kelas amali adalah amat penting kerana semasa pengajaran berteraskan amali, guru

meerupakan individu yang menunjuk cara kepada pelajar sebelum pelajar mencuba dan

mengaplikasikan sendiri apa yang ditunjukkan oleh guru meraka. Kaedah tunjuk cara yang betul

oleh guru mampu memberi kesan yang baik terdapat pelajar dalam menguasai sesuatu isi

pembelajaran yang dijalankan. Selain itu , peranan guru didalam pengajaran amali adalah untuk

memastikan keselamatan pelajar ketika menjalani kerja amali yang dijalankan.

2.5 TEORI PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN

Teori merupakan satu landasan asas bagi sesuatu perkara. Penggunaan teori didalam kajian

adalah amat penting kerana penggunaan teori ini adalah menjadi satu panduan atau petunjuk

arah terhadap kajian tang dilakukan oleh penyelidik. Teori merupakan anadai awal atau hipotesis

terhadap sesuatu kajian yang dilakukan.

2.5.1 TEORI PELBAGAI KECERDASAN GARNER

Teori pelbagai kecerdasan dikemukakan oleh Howard Garner. Beliau mengemukakan lapan

kecerdasan manusia yang dapat diperkembangkan sepanjang hayat. Menurut Garner, manusia

mempunyai kesemua lapan kecerdasan. Setengah orang mungkin mencapai tahap yang tinggi

dalam setengah kecerdasan dan tahap yang rendah dalam yang lain, manakala ada orang yang

mempunyai kecerdasan yang tinggi dalam hampir kesemua lapan kecerdasan ini. Hampir semua

orang boleh diperkembangkan dalam kelapan-lapan kecerdasan yang disenaraikan ke tahap yang

tinggi, jika keadaan-keadaan seperti penggalakan, pengkayaan dan pengajaran adalah sesuai

(Armstrong, 1994). Kelapan-lapan kecerdasan adalah saling berkait secara kompleks bila

seseorang melakukan sesuatu aktiviti. Tambahan pula, bagi sesuatu kecerdasan itu, seseorang

mungkin berbeza dalam tahap pencapaian kebolehannya. Contohnya, dalam kecerdasan

linguistik, seorang murid mungkin tidak pandai membaca tetapi dia dapat bercerita dengan baik.

Kecerdasan kecerdasan yang dikemukakan oleh Garner adalah seperti berikut :

Page 15: Keberkesanan Pengajaran Berteraskan Amali

Kecerdasan Linguistik - kemahiran atau kebolehan mengguna perkataan dengan

berkesan, baik secara lisan atau bertulis.

Kecerdasan Logikal-Metematikal - kebolehan mengguna nombornombor secara efektif

dan dapat mengulas dengan baik.

Kecerdasan `Spatial’ - peka terhadap bentuk, ruang, warna, garisan dan corak serta

berkebolehan membentangkan idea secara grafik.

Kecerdasan Kinestetik Badan – kebolehan mengguna tubuh badan untuk menghuraikan

idea-idea dan perasaan, serta menyelesaikan masalah. Kemahirannya termasuk

koordinasi, fleksibiliti, kepantasan gerak-geri dan perimbangan tubuh badan.

Kecerdasan Muzikal – peka terhadap rentak, pic, dan melodi. Kemahiran dalam

mengenali lagu-lagu mudah dan dapat mengubah kelajuan, tempo dan rentak dalam lagu

mudah.

Kecerdasan Interpersonal – kebolehan memahami perasaan hati (mood), motivasi dan

keinginan orang lain. Kemahiran bertindak secara berkesan dalam menyelesaikan

masalah dan mengatasi konflik bila berhubung dengan orang lain.

Kecerdasan Intrapersonal – kebolehan memahami diri sendiri seperti kekuatan,

kelemahan, perasaan hati (mood), keinginan, berahi (desires) diri. Kemahirannya

termasuk menyedari bahawa dirinya adalah sama atau berbeza dengan orang lain, dan

dapat mengawal serta menangani perasaan diri sendiri.

Kecerdasan Naturalis – peka terhadap alam semulajadi, sedar akan gejala alam,

berkemampuan untuk membezakan flora dan fauna, baik dalam kerja mengasing dan

mengelas, mempunyai kemahiran memerhati, memahami fenomena semulajadi serta

menjaga haiwan kesayangan dan juga suka kerja berkebun. Melalui aplikasi teori

pelbagai kecerdasan yang sesuai, kita dapat memupuk dan mencungkil kecerdasan-

kecerdasan yang diingini dengan pelbagai cara. Ia juga dapat membantu pendidik dalam

mengendalikan serta menyesuaikan diri dengan perbezaan pelajar dan juga suasana

pembelajaran.

2.5.2 TEORI KONSTRUKTIVISME

Page 16: Keberkesanan Pengajaran Berteraskan Amali

Konstruktivisme percaya pelajar tidak lagi di anggap belajar daripada apa yang diberikan oleh

guru atau sistem pengajaran tetapi secara aktif membina realiti mereka sendiri dan pada masa

yang sama mengubahsuai realiti tersebut. Dick (1991) menyatakan konstruktivisme

mencadangkan kaedah dalam persekitaran pembelajaran yang boleh disusun atur dan diurus

supaya dapat membekalkan pelajar dengan konteks terbaik untuk belajar. Konstruktivisme

percaya pembangunan intelektual adalah hasil daripada interaksi secara berterusan dan juga

faktor persekitaran.Apabila seseoarng pelajar berinteraksi dengan dunia di sekitarnya secara

aktif, pengetahuan akan terbina dengan sendiri.

Pendekatan pengajaran pembelajaran yang berasaskan konstruktivisme akan memberi

peluang kepada guru untuk memilih kaedah pengajaran pembelajaran yang sesuai dan pelajar

sendiri boleh menentukan masa yang diperlukan untuk memperolehi sesuatu konsep atau

pengetahuan. Guru pula boleh membuat penilaian kendiri dan menilai kefahamannya mengenai

sesuatu bidang supaya pengetahuan dapat ditingkatkan lagi.

Heinich, Molenda, Russell dan Smaldino (1970) menyatakan Teori Konstruktivisme

melibatkan pelajar di dalam pengalaman yang bermakna dengan menolak pemindahan ilmu

secara pasif dan menfokuskan kepada penyelesaian masalah.

2.6 RUMUSAN

Kajian yang telah dijalankan sebelum ini sedikit sebanyak dapat memberi panduan dan

membantu penyelidik untuk menyelesaikan permasalahan berkaiatan kajian yang dijalankan.

Dengan ini kajian yang dilakukan dapat dijalankan dengan lebih baik lancar dan segala

permasalah yang dihadapi dapat diatasi dengan sebaik yang mungkin.

Page 17: Keberkesanan Pengajaran Berteraskan Amali

BAB 3

METODOLOGI

3.1 PENGENALAN

Bahagian ini menyentuh dan membincangkan secara terperinci terhadap metodologi yang

digunakan dalam kajian ini termasuklah model yang digunakan dalam rekabentuk pengajaran

dan pembelajaran bagi membantu pembangun dalam menghasilkan bahan pembelajaran yang

berkualiti. Terdapat beberapa fasa yang terlibat dalam proses pembangunan ini berdasarkan

model rekabentuk yang dipilih. Perbincangan juga akan menyentuh mengenai populasi, sampel

kajian dan instrumen kajian yang digunakan serta kaedah bagaimana kajian analisa data

dilakukan.

3.2 REKABENTUK KAJIAN

Rekabentuk kajian merujuk kepada bagaimana kajian yang dilakukan kepada respoden terhadap

penyelidikan ini. Dalam kajian ini, kajian dijalankan dalam bentuk kualitatif. Kaedah kualitatif

ini digunakan kerana ianya tidak melibatakan numerikal dan kaedah ini juga dapat mendapat

maklumat secara terus dan tidak terbatas seperti kaedah kuantitatif. Untuk mendapatkan data

bagi kaedah kualitatif yang dijalankan.dalam menganalisa respoden melalui pemerhatian dan

temubual, kajian ini menumpukan kepada tiga fasa seperti berikut :

3.2.1 FASA PERTAMA : PENGUMPULAN MAKLUMAT

Di peringkat ini, maklumat-maklumat dikumpulkan untuk dijadikan sebagai rujukan pengkaji.

Antara maklumat yang dikumpulkan ialah mengenalpasti kefahaman dan penguasaan pelajar

dalam memahami matapelajaran kemahiran hidup berteraskan. Seterusnya, pengkaji membuat

kajian terhadap kefahaman pelajar bermasalah berkaitan dengan pembelajaran secara teori dan

Page 18: Keberkesanan Pengajaran Berteraskan Amali

amali didalam subjek kemahiran hidup serta mengkaji pemilihan bahan bantu mengajar yang

bersesuaian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Maklumat-maklumat yang diperolehi

adalah dari temubual tidak berstruktur dengan pengajar dan juga bahan bacaan yang berkaitan

dalam pembangunan ini

3.2.2 FASA KEDUA : BANDING BEZA PENGAJARAN SECARA TEORI DAN AMALI

Dalam kajian ini,model Pelbagai Kecerdasan Garner digunakan sebagai rujukan pengkaji dalam

pemilihan bahan bantu mengajar bagi mendapatkan data berkaitan penguasaan dan kefahaman

pelajar bermasalah terdapat pembelajaran secara amali. Seterusnya pengkaji menghadiri kelas

teori dan amali bagi mendapatkan data, kajian yang dilakukan adalah berdasarkan fasa pertama.

3.2.3 FASA KETIGA : PENILAIAN

Pada fasa ini, penilaian dibuat pada akhir prroses kajian. Ia bertujuan untuk menilai dan

membuat sebarang perubahan besar yang perlu pada pengajaran seterusnya. Dalam kajian ini

penilaian dibuat berbentuk teemu bual dan pemerhtian. Pemerhatian turut dibuat ketika sesi

pengajaran dan pembelajaran berlaku.

3.3 POPULASI KAJIAN

Populasi kajian adalah terdiri daripada pelajar – pelajar bermasalah yang terdapat di sekolah –

sekolah menengah harian biasa yang berhampiran dengan kediaman penyelidik. Respoden terdiri

daripada pelajar menengah rendah iaitu pelajar yang berumur bermula daripada13 tahun

sehingga berumur 15 tahun. Respoden juga adalah terdiri daripada palajar yang belajar mata

pelajaran kemahiran hidup. Responden yang dipiih merupakan pelajar tang terdiri daripada lelaki

dan perempuan. Penyelidik akan mendapatkan data daripada responden yang dipilih secara

rawak.

3.4 INSTRUMEN KAJIAN

Instrumen kajian yang digunakan didalam kajian adalah temubual. Bagi melakukan

temubual,peenyelidik meenggunakan peralatan yang sesuai dengan kaedah temu bual yang

dilakukan. Alatan yang digunakan merupakan sebuah video kamera berjenama JVC. Fungsi

Page 19: Keberkesanan Pengajaran Berteraskan Amali

video yang digunakan adalah untuk merakam temubual yang dilakukan oleh penyelidik terhadap

responden dan menganalisis data daripada temubual yang dijalankan.

3.4.1 TEMUBUAL

Pengkaji mengadakan sesi temubual terhadap responden terpilih setelah sesi pengajaran dan

pembelajaran didalam kelas amali. Temubual adalah dalam bentuk dialog dan bertulis. Kaedah

ini adalah merupakan satu kaedah yang baik didalam melakukan penyelidikan kerana kaedah ini

lebioh bersifat fleksibel iaitu soalan – soalan temubual tidak terikat dan lebih bersifat

keterbukaan. Selain itu kaedah ini mampu memberi penjelasan terhadap soalan yang sukar untuk

difahami oleh responden. Kaedah ini juga dipilih kerana ianya berkaitan dengan pemilihan

responden yang dikaji, penyelidik meletakkan kemungkinan atau kebarangkalian terdapat

responden yang kurang lancar dalam pembacaan.

3.4.2 PEMERHATIAN

Penyelidik turut menjalankan pemerhatian ke atas sampel kajian semasa mereka berada didalam

sesi pembelajaran dan pengajaran didalam kelas amali dan teori. Pengyelidik bertujuan untuk

melihat reaksi mereka terhadap peenguasaan dan kefahaman berkaitan pembelajaran mereka

didalam kelas.

3.5 ANALISI DATA

Analisa bermaksud mengkategori, memberi pangkatan, memanipulasi dan menyimpulkan data

untuk mendapatkan jawapan kepada kajian (Mohd Najib, 2003). Setelah menjalankan kajian

berdasarkan instrumen yang dipilih maka data akan di analisa.

3.6 RUMUSAN

Metodologi kajian amat penting dalam memberi garis panduan kepada pengkaji untuk

mendapatkan kajian yang lebih baik. Pembahagian perlaksanaan kajian berdasarkan pemilihan

rekabentuk model pengajaran dapat memberi penerangan yang lebih jelas. Pemilihan instrumen,

sampel dan analisa data yang betul dan tepat dapat membantu kajian lebih mendapatkan kesahan

yang tinggi.

Page 20: Keberkesanan Pengajaran Berteraskan Amali

RUJUKAN

Abd. Rahim Abd Rashid (1999). Profesionlisme Motivasi Pengurusan Bilik Darjah.Kuala Lumpur: Utusan Publications.

Ainon Mohd, Abdullah Hassan (2002). Guru Sebagai Pendorong Dalam Darjah.Kuala Lumpur: PTS Publictions & Distributors.

Azmi Abu Bakar & Lee Lay Wah (2004). Penilaian Aplikasi Multimedia Untuk MengajarKemahiran Membaca Kepada Pelajar Bermasalah Pembelajaran Projek SarjanaMuda, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Chua Tee Tee, Koh Boh Boon (1992). Pendidikan Khas dan Pemulihan Bacaan Asas. KualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Jabatan Pendidikan Khas (2003). Sukaktan Pelajaran Pendidikan Khas BermasalahPembelajaran Sekolah Rendah dan Menengah. Kuala Lumpur : KementerianPendidikan Malaysia.

Juwita bt. Ahmad (2003). Penguasaan Guru-guru Pendidikan Khas Dalam Mata PelajaranKemahiran Hidup Kurikulum Pendidikan Khas Program Integrasi BermasalahPembelajaran. Projek Sarjana Muda, Universisi Teknologi Malaysia.

Kementerian Pelajaran (1992). Pusat Latihan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah(KBSM), Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum

Mohd Sharani Ahmad (2004). Mengurus Kanak-kanak Yang Susah Belajar. Bentong: PTSPublications & Disetributors..

Page 21: Keberkesanan Pengajaran Berteraskan Amali

LAMPIRAN

SOALAN TEMUBUALSecara khusus soalan temubual adalah untuk mengetahui data yang dikehendaki oleh penyelidik untuk dianalisis. Antara soalan temubual yang dirangka oleh penyelidik adalah seperti berikut :

Soalan umum

1. Adakah anda berminat dengan mata pelajaran kemahiran hidup?2. Andakah anda faham terhadap pengajaran guru berkaitan mata pelajaran kemahiran

hidup?3. Pembelajaran secara teori dan amali dalam mata pelajaran kemahiran hidup, yang

manakah lebih anda minati?4. Kaedah pembelajaran manakah yang lebih anda faham bagi sesuatu sesi pembelajaran

kemahiran hidup, sama ada kaedah teori atau amali?5. Bagaimanakah kaedah amali dapat membantu anda untuk menguasai setiap bab dalam

mata pelajaran kemahiran hidup?

Soalan khusus untuk mengetahui minat,kefahaman dan penguasaan responden terdapan pembelajaran amali kemahiran hidup :

Responden 1

1. Anda suka belajar memasak bersama rakan dan guru anda?2. Anda suka belajar membeli bahan masakan di pasar?3. Anda boleh mengenalpasti peralatan memasak seperti kuali, cerek, pinggan dan

sebagainya ketika kelas amali?4. Anda boleh menyebut jenis-jenis menu yang anda pelajari?5. Anda boleh menerangkan langkah-langkah keselamatan di bengkel masakan?

Responden 2

1. Anda boleh mengenalpasti alatan tangan kayu seperti pembaris keluli, tukul kuku kambing dan gergaji?

2. Anda boleh menerangkan langkah-langkah keselamatan di bengkel kayu?3. Anda berminat membuat kerja kayu bersama kawan-kawan?4. Anda berminat untuk belajar menggunakan alatan kerja kayu seperti sesiku L dan gergaji

tangan?

Responden 3

1. Anda suka berkebun terutama menanam sayur?

Page 22: Keberkesanan Pengajaran Berteraskan Amali

2. Anda suka mengutip hasil tanaman apabila sudah matang?3. Anda boleh menyebut jenis-jenis sayuran yang anda pelajari ketika kelas amali?4. Anda boleh mengenal jenis-jenis haiwan ternakan seperti kucing, arnab dan ayam?

Responden 4

1. Sebelum mencuci pakaian, adakah anda mengasingkan pekaian mengikut jenis dan warna?

2. Setelah mencuci pakaian,adakah anda menjemur pakaian di bawah matahari supaya pakaian cepat kering?

3. Anda membancuh minuman untuk ibu, bapa, kakak dan diri anda sendiri?4. Adakah anda membantu ibu bapa membeli barang keperluan di pasar atau pasar raya?5. Adakah anda selalu membantu ibu anda menghidang makanan?