Click here to load reader

Keberkesanan Pengajaran Berteraskan Amali

  • View
    134

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Keberkesanan Pengajaran Berteraskan Amali

BAGAIMANAKAH KEBERKESANAN PENGAJARAN BERTERASKAN AMALI DALAM SUBJEK KEMAHIRAN HIDUP MAMPU MEMBERI KEFAHAMAN DAN PENGUASAAN KEPADA PELAJAR BERMASALAH DI SEKOLAH MENENGAH HARIAN BIASA.

MUHAMMAD AZIZI BIN CHE RUSLI

Kajian ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat tuntutan tugasan kursus Peyelidikan Ilmiah ( SHP 4133) Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kemahiran Hidup

Jabatan Kemahiran Hidup Fakulti Seni Dan Muzik Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

MAC 2010

PENGHARGAAN

Alhamdulillah , pertama sekali penyelidik melafazkan setinggi tinggi rasa bersyukur yang tidak terhingga ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya juga membolehkan penulisan cadangan ini sampai ke noktah yang berakhir. Terima kasih yang tidak terhingga ditujukan kepada Prof Dr Yusuf Ibrahim selaku penyelia yang banyak memabantu dan memberi tunjuk ajar serta penerangan yang jelas kepada penyelidik dalam menulis cadangan kajian ini. Seterusnya, penyelidik ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua penyelidik yang telah memberi kerjasama dalam memberi tunjuk ajar kepada penyelidik dan penulisan ini secara langsung mahupun tidak langsung. Akhir sekali, penyelidik amat menghargai pengorbanan yang diberikan oleh kedua ibu bapa yang tercinta kerana banyak memberi dorangan kepada penyelidik. Semoga Allah menerima amal merestui kalian semua.

BAGAIMANAKAH KEBERKESANAN PENGAJARAN BERTERASKAN AMALI DALAM SUBJEK KEMAHIRAN HIDUP MAMPU MEMBERI KEFAHAMAN DAN PENGUASAAN KEPADA PELAJAR BERMASALAH DI SEKOLAH MENENGAH HARIAN BIASA.

ABSTRAK Kertas kerja ini bertujuan untuk mengkaji persepsi pelajar bermasalah pelajaran mengenai mata pelajaran Kemahiran Hidup. Kajian telah dijalankan beberapa buah sekolah menengah harian biasa. Objektif kajian ialah, pertama Mengkaji minat pelajar bermasalah pembelajaran terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup. Kedua Mengkaji kefahaman pelajar bermasalah pembelajaran terhadap isi kandungan mata pelajaran Kemahiran Hidup.Ketiga Mengkaji pengaplikasian kemahiran amali mata pelajaran Kemahiran Hidup dalam kehidupan seharian pelajar bermasalah pembelajaran. Kaedah temubual digunakan dalam kajian ini untum memperolehi data untuk dianalisis. Responden terdiri daripada pelajar yang berumur bermula daripada 13 tahun sehingga 15 tahun sama ada lelaki mahupun perempuan. Responden dipilih secara rawak bagi setiap sekolah yang dikaji. 4 orang responden dipilih untuk menjawab soalan temubual yang dirangka oleh penyelidik.

ISI KANDUNGAN

BAB 1 1.1 PENGENALAN 1.2 LATAR BELAKANG MASALAH 1.3 PENYATAAN MASALAH 1.4 OBJEKTIF KAJIAN 1.5 PERSOALAN KAJIAN 1.6 HIPOTESIS KAJIAN 1.7 DEFINISI ISTILAH 1.7.1 AMALI 1.7.2 MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP 1.7.3 KEFAHAMAN 1.7.4 PENGUASAN 1.7.5 PELAJAR BERMASALAH 1.8 RUMUSAN 4 4 4 4 4 5 1 1 3 3 3 3

BAB 2 2.1 PENGENALAN 2.2 KAJIAN LEPAS 2.3 MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP 2.3.1 BAHAGIAN TERAS 2.3.2 BAHAGIAN ELEKTIF 2.4 PERANAN GURU DIDALAM PENGAJARAN AMALI 2.5 TEORI PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN 2.5.1 TEORI PELBAGAI KECERDASAN GARNER 2.5.2 TEORI KONSTRUKTIVISME 2.6 RUMUSAN 6 6 6 7 7 8 9 9 10 11

BAB 3 3.1 PENGENALAN 3.2 REKABENTUK KAJIAN 3.2.1 FASA PERTAMA : PENGUMPULAN MAKLUMAT 3.2.2 FASA KEDUA : BANDING BEZA PENGAJARAN SECARA TEORI DAN AMALI 3.2.3 FASA KETIGA : PENILAIAN 3.3 POPULASI KAJIAN 3.4 INSTRUMEN KAJIAN 3.4.1 TEMUBUAL 3.4.2 PEMERHATIAN 3.5 ANALISI DATA 3.6 RUMUSAN 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14

RUJUKAN LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 PENGENALAN Pembelajaran secara amali yang berteraskan kemahiran kendiri amat dititikberatkan dalam sukatan pelajaran pendidikan teknik dan vokasional khususnya di dalam mata pelajaran kemahiran hidup. Pembelajaran berteraskan amali mampu memberi kesan penguasaan kepada pelajar secara umumnya. Namun demikian sebilangan besar pelajar sekolah didapati masih belum menguasai sepenuhnya kemahiran amali di bengkel. Justeru itu, kajian ini dilakukan untuk mengkaji keberkesanan pembelajaran berteraskan kemahiran amali bagi mata pelajaran kemahiran hidup di kalangan pelajar sekolah di sekolah menengah harian biasa. Dalam kajian ini, pensampelan adalah secara rawak yang dijalankan di sekolah menengah harian biasa,sekolah yang dipilih adalah berdasarkan sekolah yang berhampiran dengan kediaman penyelidik. 1.2 LATAR BELAKANG MASALAH Di dalam kajian ini, penyelidik membincangkan Program Integrasi bagi pelajar-pelajar bermasalah. Maksud pelajar bermasalah disini adalah melibatkan pelajar yang lemah atau bermasalah dari segi penerimaan pembelajaran yang belajar dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup di Sekolah Menengah Kebangsaan Mersing. Pelajar yang bermasalah di dalam pembelajaran boleh dikategorikan mengikut kebolehan fungsi kemahiran yang melibatkan kebolehan kognitif iaitu kebolehan menekan pada proses dalaman mentel.Seterusnya melibatkan kebolehan menggunakan bahasa dan pertuturan. Selain itu ianya juga melibatkan kebolehan kebolehan lain seperti penguasaan kemahiran membaca,penguasaan kemahiran mengikut

umurnya,pengurusan kemahiran berintraksi yang sesuai dan darjah peenerimaan mereka terhadap sesuatu perkara. Jika dilihat secara kasar, pelajar yang masalah di dalam pembelajaran mempunyai tingkah laku yang tertentu jika dibandingkan dengan pelajar yang normal di dalam pembelajaran. Antara ciri ciri tingkah laku pelajar bermasalah yang dapat dikenalpasti di sini adalah kelakuan pelajar berkenaan adalah terlalu aktif. Selain itu cirri cirri yang dikenalpasti yang dapat dikemukan adalah pelajar bermasalah didalam pembelajaran kebiasaannya mempunyai gangguan dalam ingatan yang menyukarkan mereka mengingat sesuatu perkara didalam tempoh yang lama. Seterusnya terdapat gangguan didalam memberikan penumpuan didalam pembelajaran. Pelajar yang bermasalah ini juga dapat diperhatikan mempunyai kelemahan didalam pengusaan kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Daripada pernyataan yang dikemukan, pelajar yang bermasalah didalam pembelajaran mempunyai masalah dalam tingkahlaku mereka, masalah neurological, fizikal, psikogikal dan masalah persekitaran. Kemahiran Hidup merupakan salah satu mata pelajaran yang perlu dipelajari oleh pelajar sekolah yang bersekolah di sekolah menengah harian biasa mahupun berasrama penuh meskipun pelajar yang mempunyai permasalahan didalam pembelajaran. Walau bagaimanapun, mata pelajaran kemahiran hidup ini mempunyai dua system pembelajaran iaitu pembelajaran berteraskan teori dan pembelajaran yang berteraskan amali. Kebanyakan pelajar yang bermasalah didalam pembelajaran lebih cenderung didalam perkaraperkara yang melibatkan amali kerana mereka kurang menggunakan pemikiran mereka untuk memikirkan perkara-perkara atau teori yang perlu dihafal. Ini bersesuaian dengan tahap penerimaan pemikiran mereka. Di dalam kajian ini, penyelidik ingin mengetahui persepsi pelajar yang bermasalah dalam peembelajaran penguasaan mereka terhadap pembelajaran secara amali didalam mata pelajaran Kemahiran Hidup yang telah mereka pelajari. Adakah mereka memahami apa yang diajar oleh guru Kemahiran Hidup kepada mereka? Adakah mereka dapat mengaplikasi apa yang dipelajari contohnya melakukan pertukangan mudah dalam kehidupan seharian mereka ataupun bercucuk tanam serta membaik pulih kerosakan mudah pada enjin. Penyelidik juga ingin mengkaji adakah mereka mempunyai kefahaman dan penguasaan terhadap apa yang dipelajari.

1.3 PENYATAAN MASALAH Penyelidik mengkaji mengenai persepsi pelajar bermasalah pembelajaran terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup. Aspek yang ingin dikaji ialah minat dan kefahaman pelajar terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup. Selain daripada itu penyelidik juga ingin mengkaji adakah pelajar mengaplikasikan bahagian amali mata pelajaran Kemahiran Hidup di dalam kehidupan seharian mereka 1.4 OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian ini ialah untuk: 1. Mengkaji minat pelajar bermasalah pembelajaran terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup 2. Mengkaji kefahaman pelajar bermasalah pembelajaran terhadap isi kandungan mata pelajaran Kemahiran Hidup 3. Mengkaji pengaplikasian kemahiran amali mata pelajaran Kemahiran Hidup dalam kehidupan seharian pelajar bermasalah pembelajaran 1.5 PERSOALAN KAJIAN Rekabentuk kajian yang digunakan adalah berbentuk tinjauan atau diskriptif iaitu dengan mengambil data menggunakan soal selidik (Mohd Najib, 1999). Bagi kajian ini, pengumpulan data dan maklumat dibuat dengan menggunakan soal selidik yang dibina sendiri dan diberi kepada pelajar yang menjadi responden. Nilai Alpaha Cronbach untuk menguji kebolehpercayaan soalan soal selidik ialah 0.823. Tumpuan kajian ialah untuk mengetahui apakah persepsi pelajar mengenai mata pelajaran Kemahiran Hidup yang mereka pelajari.

1.6 HIPOTESIS KAJIAN Pelajar bermasalah didalam pelajar lebih berminat pembelajaran dan peengajaran yang berteraskan amali berbanding teori kerana mereka boleh bergerak aktif. Mereka lebih cenderung dalam penguasaan dan kefahaman didalam mata pelajaran kemahiran hidup apabila berada didalam kelas amali kerana mereka dapat melihat secara langsung terhadap pengajaran guru berbanding kelas teori yang hanya memberi gambaran sahaja. 1.7 DEFINISI ISTILAH

Bahagian ini adalah bertujuan memberi penjelasan atau pendefinisian terhadap perkataan yang digunakan bagi tajuk kajian yang dijalankan oleh penyelidik agar setiap perkataan yang digunakan memberi maksud dan gambaran yang jelas. 1.7.1 AMALI Kepelbagaian teknik dalam kaedah amali ini menyebabkan pelajar lebih aktif, tidak berasa bosan atau tertekan sepanjang kelas (Lemlech 2004; Williams et al. 2003). Selain daripada itu, penglibatan pelajar yang aktif dalam kesemua teknik tersebut mampu menerapkan ciri-ciri modal insan sama ada secara tersurat atau tersirat. Amali adalah melakukan kerja fizikal dalam sesuatu pembelajaran 1.7.2 MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP Kemahiran Hidup Bersepadu merupakan satu mata pelajaran amali yang berunsurkan t

Search related