Ke Arah Mahkamah Syariah Persekutuan

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Ke Arah Mahkamah Syariah Persekutuan

  • 8/14/2019 Ke Arah Mahkamah Syariah Persekutuan

    1/26

    KE ARAH MAHKAMAH SYARIAH PERSEKUTUAN

    Kertas ini telah dibentangkan dalam Persidangan Jawatankuasa Teknikal Undang-

    Undang Syarak dan Sivil dengan Penasihat Undang-Undang dan Pengarah Jabatan

    Agama Islam Negeri-Negeri Kali Kelima).

    Tiga perkara yang penting di mana kuasa membuat undang-undang diberi kepada

    Badan Undangan Negeri dan yang termasuk di bawah senarai Negeri mengikut

    Perlembagaan Persekutuan ialah tanah, Kerajaan Tempatan dan Undang-Undang Islam

    dan Hukum Syarak dan undang-undang diri dan keluarga orang yang menganut agama

    Islam. walau bagaimanapun di bawah perkara 76(4) Perlembagaan Persekutuan

    diperuntukkan bahawa -

    "Parlimen boleh, bagi maksud hanya menentukan persamaan undang-undang dandasar membuat undang-undang mengenai pemegang tanah, perhubungan antara tuan

    tanah dan penyewa, pendaftaran hak milik dan surat ikatan berhubung dengan tanah,

    pindah milik tanah, gadai janji, pajakan dan gadaian mengenai tanah, ismen dan lain-

    lain hak dan kepentingan mengenai tanah, mengambil tanah dengan paksa, mengenai

    kadar dan penilaian tanah dan KerajaanTempatan; dan fasal (1)(b) dan (3) tidak boleh

    dipakai bagi apa-apa undang-undang mengenai mana-mana perkara itu".

    Keperluan untuk mengadakan persamaan undang-undang dan dasar dalam bidang

    tanah dan kerajaan tempatan telah menyebabkan adanya Kanun Tanah Negara 1965,

    Akta Pengambilan Tanah 1960 dan Akta Kerajaan Tempatan 1976. Dalam perkara

    Hukum Syarak dan undang-undang diri dan keluarga bagi orang yang menagnut agama

    Islam, perundangan setakat ini telah dibuat oleh negeri-negeri, kecuali bagi Wilayah-

    Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan, di mana undang-undang boleh dibuat

    di bawah butiran 1 (a) Senarai Persekutuan bagi Jadual Kesembilan yang menyebut -

    "Kerajaan dan pentadbiran Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan

    termasuk Hukum Syarak di dalamnya setakat yang sama seperti yang diperuntukkan

    dalam butiran 1 dalam senarai Negeri'.

    Butiran 8 dalam Senarai 2 (Senarai Negeri) Jadual Kesembilan memberi kuasa kepada

    Badan Perundangan Negeri antara lain membuat peruntukan mengenai "keanggotaan,

    penyusunan dan acara bagi Mahkamah-Mahkamah Syariah yang akan mempunyai

  • 8/14/2019 Ke Arah Mahkamah Syariah Persekutuan

    2/26

    bidang kuasa hanya ke atas orang yang menganut agama Islam dan hanya mengenai

    mana-mana perkara yang termasuk dalam perenggan ini, tetapi tidak mempunyai

    bidang kuasa mengenai kesalahan-kesalahan kecuali setakat yang diberi oleh Undang-

    Undang Persekutuan".

    Dengan adanya beberapa undang-undang yang berlainan mengenai Mahkamah

    Syariah dan undang-undang itu dibuat oleh Badan Perundangan Negeri telah timbul

    banyak kesukaran. Undang-undang itu tidak seragam dan Badan Perundangan Negeri

    hanya boleh menubuhkan Mahkamah-Mahkamah Syariah dengan bidang kuasa terhad

    kepada negeri berkenaan sahaja. Sistem aturan dan organisasi Mahkamah-Mahkamah

    Syariah khususnya mengenai rayuan berbeza dari satu negeri dengan negeri lain.Tiap-

    tiap negeri mempunyai Mahkamah Rayuannya sendiri dan tidak ada usaha diambiluntuk mengadakan undang-undang bersamaan (common law) bagi Mahkamah Syariah

    di Malaysia. Kuasa Mahkamah Syariah Negeri dihadkan mengenai kesalahan jenayah

    oleh undang-undang Persekutuan iaitu Akta Mahkamah Syariah (Bidang kuasa

    Jenayah). Terdapat kesukaran menyampaikan saman dan waran di luar negeri di mana

    ia dikeluarkan dan menguatkuasakan keputusan Mahkamah Syariah dalam satu negeri

    di luar negeri itu. Khususnya perintah nafkah yang dibuat oleh Mahkamah Syariah

    sesuatu negeri tidak boleh dikuatkuasakan di luar negara itu dan ini terdapat mengenaiperintah tahanan gaji yang dibuat oleh Mahkamah Syariah. Percanggahan bidang kuasa

    timbul antara negeri-negeri dan orang-orang yang memerlukan bantuan dan keputusan

    Mahkamah terpaksa berolak-alik dari satu negeri ke satu negeri. Keputusan Mahkamah

    Syariah Negeri tidak dipatuhi atau diberi kehormatan di negeri-negeri lain. Umpamanya

    seorang yang telah tidak diberi kebenaran berpoligami di Selangor, boleh pergi ke

    Terengganu dan mendapat kebenaran berkahwin dengan isteri yang kedua. Juga boleh

    dipersoalkan sama ada undang-undang negeri boleh membuat peruntukan mengenai

    umpamanya undang-undang keterangan di Mahkamah Syariah dan penyiasatan

    jenayah.

    Pada masa ini tidak terdapat peruntukan khas di Perlembagaan Persekutuan atau

    Perlembagaan Negeri bagi Perhakiman Syariah seperti yang terdapat bagi Perhakiman

    Sivil di Bahagian 9 Perlembagaan Persekutuan atau Perlembagaan Peresekutuan. Juga

    tidak terdapat peruntukan untuk perkhidmatan kehakiman dan perudangan syariah.

  • 8/14/2019 Ke Arah Mahkamah Syariah Persekutuan

    3/26

    Oleh kerana kedudukan dan status Mahkamah-mahkamah Syariah dan pegawai-

    pegawainya telah dinaikkan dan dan diperbaiki, mungkin perlu diadakan peruntukan

    mengenai keanggotaan, kuasa, perlantikan dan tempoh memegang jawatan bagi

    mereka disebutkan dalam Perlembagaan dan ini akanmenjadi lebihmudah dan

    berkesan jika Mahkamah-mahkamah Syariah dan Perkhidmatan Kehakiman dan

    Perundangan Syariah ditubuhkan di bawah Perlembagaan Persekutuan.

    Selain dari isu undang-undang, masalah yang berat juga timbul dalam pentadbiran

    Mahkamah Syariah . Sungguhpun pegawai Mahkamah Syariah adalah pegawai negeri,

    skim perkhidmatan, syarat -syarat perlantikan dan perkhidmatan, gaji dan elaun mereka

    adalah ditetapkan

    dan diputuskan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Persekutuan. Dalam perlaksanaanskim dan syarat-syarat perkhidmatan bagi pegawai Mahkamah Syariah dinegeri-negeri

    terdapat banyak kemusykilan dan kelengahan dan tidak ada keseragaman antara

    negeri-negeri. Dipandang sangat perlu diadakan Perkhidmatan Kehakiman dan

    Perundangan Persekutuan. Jawatan dalam Kehakiman dan perundangan di negeri

    adalah terhad dan tidak banyak peluang untuk kenaikan pangkat dalam

    perkhidmatanitu. Oleh kerana itu terdapat pegawai-pegawai yangmengikut kursus

    Diploma Pentadbiran dan Amalan Kehakiman yang diberi jawatan sebagai pegawaiugama termasuk Imam dan Kathi apabila mereka balik kenegeri masing-masing. Jika

    boleh diadakan Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan Syariah Persekutuan, skim

    dan syarat-syarat perkhidmatan dapat diseragamkan dan mungkin terdapat lebih

    banyak peluang untuk kenaikan pangkat dalam perkhidmatan itu, kerana tidak lagi

    tertutup bagi negeri sahaja.

    Pada masa sekarang Mahkamah-Mahkamah Sivil telah diberi perhatian yang

    sepenuhnya oleh Kerajaan Persekutuan oleh kerana Mahkamah-mahkamah itu adalah

    Mahkamah persekutuan. Jika Mahkamah-mahkamah Syariah juga di jadikan Mahkamah

    Persekutuan mahkamah-mahkamah itu juga dapat diberikan perhatian yang

    sepenuhnya. Sungguh pun perkara Mahkamah Syariah dan pegawai-pegawainya ada

    terlibat dengan undang-undang Islam, akan tetapi perkara ini lebih melibatkan

    pentadbiran dan pengurusan, yang dapat diuruskan lebih baik diperingkat Persekutuan.

  • 8/14/2019 Ke Arah Mahkamah Syariah Persekutuan

    4/26

    Jelaslah banyak masalah Mahkamah-mahkamah Syariah mengenai status dan

    bidangkuasanya dan perlantikan dan syarat-syarat perkhidmatan pegawai kehakiman

    dan perundangan boleh diselesaikan jika Mahkamah-Mahkamah Syariah itu ditubuhkan

    sebagai Mahkamah Persekutuan,seperti Mahkamah Sivil. Pada permulaannya mungkin

    timbul keraguan di beberapa negeri, kerana negeri-negeri itu tidak mahu menyerahkan

    kuasanya dalam perkara ini kepada Kerajaan Persekutuan dan Perkhidmatan

    Kehakiman dan Perundangan Syariah di Wilayah -Wilayah dan negeri-negeri dimana

    Yang di-pertuan Agong menjadi Ketua Agama Islam.

    Terdapat dua cara untuk mengadakan Mahkamah-Mahkamah Syariah Persekutuan dan

    Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan Syariah Persekutuan. Yang pertama ialah

    menggunakan Fasal 1 (b) Perkara 76 Perlembagaan Persekutuan, yanh memberi kuasakepada Parlimen "membuat undang-undang mengenai apa-apa perkara yang

    disebutkan dalam senarai negeri--- bagi maksud mengadakan persamaan undang-

    undang dari antara dua buah negeri atau lebih". Akan tetapi undang-undang seperti itu

    tidak boleh berkuatkuasa di mana-mana negeri sehingga undang-undang itu telah

    diterima dengan suatu undang-undang yang dibuat oleh Badan Perundangan Negeri itu

    dan selepas itu undang-undang itu hendaklah disifatkan sebagai sesuatu undang-

    undang Negeri dan bukan suatu undang-undang persekutuan dan oleh yang demikianundang-undang itu boleh dipinda atau dimansuhkan oleh suatu undang-undang yang

    dibuat oleh Badan Perundangan Negeri itu. Ini mungkin akan menimbulkan masalah

    apabila terdapat perselisihan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri yang

    berkenaan.

    Cara yang lebih efektif ialah dengan meminda Fasal (4) Perkara 76 dengan memberi

    kuasa kepada Parlimen membuat undang-undang mengenai keanggotaan, penyusunan

    dan acara mahkamah-mahkamah syariah. Ini adalah cara yang lebih keras tetapi lebih

    berkesan dan mungkin hanya boleh diadakan apabila negeri-negeri telah yakin

    mengenai faedah dan kebaikan cara itu.

    Sebagai permulaan adalah dicadangkan langkah diambil di bawah Fasal 1(b) Perkara

    76 Perlembagaan Persekutuan untuk mengadakan peruntukan bagi Mahkamah Syariah

    Persekutuan untuk wilayah-wilayah dan negeri-negeri yang mempunyai Yang di-Pertuan

  • 8/14/2019 Ke Arah Mahkamah Syariah Persekutuan

    5/26

    Agong sebagai Ketua Ugamanya