84
Kazalo za 2011.God. XIX Vinkovci, petak, 30. prosinca 2011. Izlazi prema potrebi SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Kazalo za 2011. godinu

Embed Size (px)

Citation preview

Kazalo za 2011.God. XIX Vinkovci, petak, 30. prosinca 2011. Izlazi prema potrebi

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

3

K a z a l o (1-od 4. veljače 2011. godine)

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANA

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije 3

OPĆINA BOGDANOVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bogdanovci za k.o. Bogdanovci i Svinjarevci

4

Odluka o osnivanju „Gospodarsske zone Svinjarevci“ 7

Odluka o osnivanju „gopodarske zone Bogdanovci“ 8

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Bogdanovci 8

OPĆINA CERNA AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Cerna 15

Javna rasprava o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Cerna 15

OPĆINA MARKUŠICA AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Javna rasprava o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Markušica 16

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog uređenja Općine Markušica 16

OPĆINA STARI JANKOVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i ustroju Kataloga informacija 17

OPĆINA TORDINCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Izmjene i dopune proračuna Općine Tordinci za 2010. godinu 18

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

4

OPĆINA TOVARNIK AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Tovarnik 37

Izmjene i dopune programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Tovarnik 37

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA AKTI MINISTARSTVA

Suglasnost 37

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

5

K a z a l o (2-od 24. veljače 2011. godine)

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Vukovarsko-srijemske županije 3

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju ljekarničke jedinice Doma zdravlja Županja, Ljekarne Gradište 9

Odluka o osnivanju Udruge za razvoj i promociju biciklizma i cikloturizma “PANONIJA CIKLOTURIZAM” 9

Odluka o naknadama vijećnicima Županijske skupštine 10

Odluka o osnivanju uslužne zadruge HIDRA 11

Odluka 11

Odluka 11

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2011. god. 12

Rješenje o imenovanju člana/ice Školskog odbora Osnovne škole “Ivan Filipović” Račinovci 14

Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Županji 14

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije 16

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije 17

Odluka 17

Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora Obrtničko-industrijske škole Županja 17

Rješenje o imenovanju člana/ice Školskog odbora Osnovne škole Julija Benešića, Ilok 18

Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Davorin Trstenjak” Posavski Podgajci 18

Rješenje o imenovanju člana/ice Školskog odbora Srednje škole Ilok, Ilok 18

Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije 19

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

6

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANA

Odluka o rasporedu i raspodjeli sredstava financijske potpore aktivnostima i projektima udruga u VSZ 20

GRAD OTOK AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Odluka 23

Odluka 23

Odluka o opozivu člana Uprave – Direktora Vranjevo d.o.o. za komunalne djelatnosti 23

Odluka o imenovanju člana Uprave – Direktora Vranjevo d.o.o. za komunalne djelatnosti 23

Odluka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa 24

Odluka o pristupanju u Lokalnu akcijsku grupu „Bosutska niz“, LAG „Bosutska niz“ 24

Odluka 24

Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti Gradske knjižnice Otok 25

Odluka 25

Odluku o donošenju Detaljnog plana uređenja naselja "Petkovac" 25

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Socijalni program Općine Andrijaševci za 2011. godinu 39

Odluka o zakupu poslovnog prostoru u vlasništvu Općine Andrijaševci 40

Odluka o izmjeni Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti 45

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnim grobljima u naseljima Rokovci i Andrijaševci 47

OPĆINA GRADIŠTE AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području k.o. Gradište 48

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području k.o. Gradište 56

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Gradište - izmjene i dopune - 58

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

7

OPĆINA JARMINA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 59

OPĆINA MARKUŠICA AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Pravilnik o unutarnjem redu Općine Markušica 60

OPĆINA PRIVLAKA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o Proračunu Općine Privlaka za 2011. godinu 68

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Privlaka za 2011. godinu 83

Program javnih potreba u kulturi Općine Privlaka za 2011. godinu 84

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Privlaka u 2011. godini 84

Program javnih potreba za socijalnu skrb Općine Privlaka za 2011. godinu 92

Program javnih potreba u športu Općine Privlaka za 2011. godinu 92

PREDSTAVNIK NJEMAČKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE AKTI PREDSTAVNIKA

Plan i program rada za 2011. godinu 93

Plan prihoda i rashoda za 2011. godinu 93

VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE AKTI VIJEĆA

Program rada za 2011. godinu 94

Prijedlog financijskog plana za 2011. godinu 95

VIJEĆE RUSINSKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE AKTI VIJEĆA

Plan i program rada za 2011. godinu 96

Financijski plan za 2011. godinu 98

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

8

VIJEĆE SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE AKTI VIJEĆA

Programski plan rada Vijeća slovačke nacionalne manjine VSŽ za 2011. godinu 100

Prijedlog financijskog plana za 2011. godinu 101

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE AKTI VIJEĆA

Program rada vijeća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije za 2011. 103

Financijski plan za 2011. 105

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

9

K a z a l o (3-od 31. ožujka 2011. godine)

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Odluka o kriterijima i mjerilima materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2011.godini

3

Odluka o kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje Domova za starije i nemoćne osobe u 2011. godini 4

Odluka o investicijskom održavanju školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala te tekućem održavanju osnovnih škola u 2011. godini 7

Odluka o investicijskom održavanju školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala te tekuće održavanje srednjih škola i učeničkog doma u 2011. godini

11

Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije 15

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola u 2011. godini 16

Odluka o rasporedu sredstava po programu javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2011. godinu 19

Odluku o rasporedu sredstava po Programu javnih potreba u kulturi za 2011. Godinu 20

Program javnih potreba u športu Vukovarsko-srijemske županije za 2011. 23

Odluka o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za europske integracije Vukovarsko-srijemske županije 27

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Srednje strukovne škole Vinkovci 27

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, sistematizaciji i unutarnjem ustroju Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci

27

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci 28

Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućih izdataka osnovnih škola u 2011. godini 28

Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućih izdataka srednjih škola i učeničkog doma u 2011. godini 39

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove u 2011. godini 46

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

10

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANA

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije za ponovnu javnu raspravu 48

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Županijskog odbora za skrb o osobama treće životne dobi 48

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog odbora za skrb o osobama treće životne dobi 49

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE AKTI ZAVODA

PONOVNU JAVNU RASPRAVU o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije 50

GRAD ILOK AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Proračun Grada Iloka za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013.godinu 51

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Iloka za 2011. godinu 106

Projekcija Proračuna za razdoblje 2011. – 2013. godine 108

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Zaključak o uključenju u „Lokalnu akcijsku grupu bosutske nizi“ 116

Odluka o izradi izmjena i dopuna prostornog plana Uređenja Općine (PPUO) Andrijaševci 116

Program korištenja sredstava od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2011. godini

119

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu 119

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini 120

Program javnih potreba u kulturi za 2011. godinu 121

Program javnih potreba u športu za 2011. godinu 122

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od djelovanja prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća i katastrofa, te ratnih djelovanja i terorizma za područje Općine Andrijaševci

123

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

11

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

OPĆINA NEGOSLAVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova 123

Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada

124

Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika 124

OPĆINA BOGDANOVCI AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Bogdanovci, Petrovci i Svinjarevci 126

Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce 126

OPĆINA CERNA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Organizacijskog odbora 33. Žetvenih svečanosti 127

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2011. godine 127

Program javnih potreba u kulturi za 2011. godinu 128

Program javnih potreba u športu za 2011. godinu 129

Program Socijalne skrbi za 2011.g. 129

Program Mjera za održavanje i uređenje komunalne infrastrukture u 2011. godine 130

Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava od komunalne naknade u 2011. godinu 131

Program utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2011.g. 131

Program utroška sredstava od grobne naknade u 2011. godini 132

Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Negoslavci za 2010. godinu 133

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini komunalnog doprinosa 143

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

12

OPĆINA NIJEMCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Rješenje o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nijemci 145

Odluka o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Nijemci 145

Zaključak o poništenju javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Nijemci 145

OPĆINA NIJEMCI AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Nijemci 146

OPĆINA NUŠTAR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Program održavanja komunalne infrastrukture 147

Program kapitalnih ulaganja 148

Program javnih potreba športskih udruga Općine Nuštar za 2011. godinu 148

Program javnih potreba u kulturi Općine Nuštar za 2011. godinu 149

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 150

Odluka o imenovanju novih ulica u Nuštru 150

Odluka 151

Odluka 151

Odluka 151

OPĆINA STARI JANKOVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Stari Jankovci za katastarske općine Novi Jankovci, Srijemske Laze, Slakovci i Orolik

152

Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2010.godini

156

Odluka o određivanju lokacije reciklažnog dvorišta za građevinski otpad 157

Odluka o izradi izmjena i dopuna PPUO Stari Jankovci 157

Odluka o općinskim porezima 160

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 162

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

13

djelatnosti iz članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010. godini u Općini Stari Jankovci

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010. godini u Općini Stari Jankovci

163

Odluka o usvajanju godišnjeg proračuna Općine Stari Jankovci za razdoblje 1.1.2010. – 31.12.2010. godine 164

OPĆINA STARI MIKANOVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Stari Mikanovci 191

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Stari Mikanovci 192

OPĆINA ŠTITAR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Izmjene i dopune Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Štitar 194

Odluka o zakupu zemljišta na javnim površinama 196

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2011. godine 198

Program javnih potreba u kulturi za 2011. godinu ( proslave) 199

Program javnih potreba u športu za 2011. godinu 200

Program javnih potreba kulturi za 2011. godinu (udruge) 200

Program Socijalne skrbi za 2011.g. 201

Program mjera za održavanje i uređenje komunalne infrastrukture u 2011. godini 202

Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava od komunalne naknade u 2011. godinu 202

Program utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u 2011.g. 203

Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Štitar 203

OPĆINA TOMPOJEVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2010. godinu 207

Odluka o komunalnom doprinosu 234

Odluka o komunalnom redu 236

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

14

Izvješće o ostvarenju Godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu 244

Izvješće o ostvarenju Godišnjeg Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2010. godinu 246

Odluka 247

OPĆINA TOMPOJEVCI AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce 248

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Tompojevci za 2010. godinu

248

Odluka 244

Godišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Tompojevci za razdoblje 01.01.2010.-31.12.2010.godine

249

OPĆINA TRPINJA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Trpinja 251

OPĆINA VOĐINCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o sudjelovanju u osnivanju i radu u Lokalnoj akcijskoj grupi bosutske nizi (LAG) 252

Odluka o imenovanju Povjerenstva za zaštitu potrošača Općine Vođinci 252

OPĆINA VRBANJA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2011.-2013. godine 253

Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Vrbanja 253

Plan davanja koncesija u 2011. godini 257

Odluka o imenovanju povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Vrbanja 257

Odluka o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina 258

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

15

K a z a l o (4-od 15. travnja 2011. godine)

GRAD OTOK AKTI GRADSKOG VIJEĆA

GRAD ILOK AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Odluka o izradi II. Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije broj: 5/2000 i 8/2005) 3

Odluka o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije broj: 17/2006) 6

Odluka o raspisivanju natječaja - obavijesti o namjeri davanja koncesije na kulturnom dobru - poslovnom prostoru u zgradi dvorca Odescalchi 8

Pravilnik o stipendiranju studenata Grada Iloka 10

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata u akademskoj 2010/2011. godini 12

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje javne rasvjete na području Grada Iloka 2011.- 2014. godine 13

GRAD ILOK AKTI GRADONAČELNIKA

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel i Gradsku službu Grada Iloka za 2011. godinu 13

Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija 14

Odluka o dodjeli stipendija u akademskoj 2010./2011. godini 14

Odluka o dopuni Odluke o dodjeli stipendija u akademskoj 2010./2011. godini 15

Odluka o dodjeli novčane pomoći Zajednici Cenacolo 15

Odluka o provođenju programa «Pomoć u kući starijim osobama» za 2011. godinu Odluka o obavljanju poslova vezanih za socijalnu skrb Grada Iloka 15

Odluka o obavljanju poslova vezanih za socijalnu skrb Grada Iloka 16

Odluka o zapošljavanju Irene Lujić u program «Pomoć u kući starijim osobama» 16

Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna Grada Otoka za razdoblje 01.01.2010. - 31.12.2010 godine 17

Zaključak 42

Odluka 42

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

16

Zaključak 42

Odluka 42

Odluka o rasporedu viška prihoda proračuna 43

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Otoka za k.o. Otok i k.o. Komletinci

43

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Otoka 56

GRAD OTOK AKTI GRADONAČELNIKA

Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa u 2010. godini 59

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini 59

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu 60

OPĆINA BABINA GREDA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Socijalni program za 2011. godinu 61

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu 63

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu 63

Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2011. godinu 64

Program javnih potreba udruga u kulturi za 2011. godinu 64

OPĆINA BOGDANOVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o praćenju izvršenja Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Bogdanovci 66

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Bogdanovci 67

Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu potrošača pri pružanju javnih usluga 67

OPĆINA BOROVO AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Borovo 68

Godišnji obračun Proračuna za 2010.g. 68

Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom za područje Općine Borovo 75

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

17

Odluka o usvajanju izvještaja o realizaciji plana javne nabave za 2010 god. 75

Odluka o usvajanju izvještaja o realizaciji programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010 god. 76

Odluka o usvajanju izvještaja o realizaciji programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2010 god. 76

Odluka o usvajanju izvještaja o realizaciji programa javnih potreba u sportu 77

Odluka o usvajanju izvještaja o realizaciji programa javnih potreba u kulturi 77

Odluka o usvajanju izvještaja o realizaciji programa financiranja stranaka i općedruštvenih potreba 77

Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna za 2010 god. 78

OPĆINA BOROVO AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Plan prijema u državnu službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Borovo za 2011. god. 79

OPĆINA CERNA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Cerna za I-XII 2010. godinu 80

Odluka o prihvaćanju izvješća o popisu imovine obveza i potraživanja sa stanjem 31.12.2010.g. 80

Odluka o prijenosu vlasništva na k.č.br. 1016/2 k.o. Cerna 80

Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice i DVD-a Općine Cerna 80

Plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara za Općinu Cerna u 2011. godini. 81

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora sa planom aktivnog uključenja svih sudionika zaštite od požara 84

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju gospodarenja otpadom na području Općine Cerna u 2010.g. 86

Godišnji obračun Proračuna za 2010. godinu 86

OPĆINA GRADIŠTE AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o grobljima 101

Zaključak 103

Izmjene i dopune Odluke o visini komunalnog doprinosa 103

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

18

Odluka o usvajanju izvješća načelnika Općine Gradište za period od 01.07.-31.12.2010. 103

Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Gradište za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. godine 104

Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi 104

OPĆINA MARKUŠICA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Markušica za 2010.g. 105

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Markušica u 2010. godini 120

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Markušica u 2011. godini 121

OPĆINA TOVARNIK AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o drugim ( 2. ) Izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna PPUO Tovarnik 124

Odluka imenovanju Povjerenstva za zaštitu potrošača 124

Odluka o isplati jednokratne pomoći za školovanje studentima koji nisu ostvarili pravo na stipendiju Općine Tovarnik 2010/2011 124

Odluka o naknadi povjerenstvima koje imenuju Općinsko vijeće i Općinski načelnik 125

Odluka o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama čiji su članovi/ce izabrani u Općinsko vijeće Općine Tovarnik 125

Odluku o usvajanju idejnog rješenja uređenja ulice Ivana Burika 126

Odluka o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe 126

Odluku o usvajanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture i izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2010.

128

Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka 129

Plan zaštite od požara Općine Tovarnik 131

Zaključak o ažuriranju Procjene ugroženosti od požara 133

OPĆINA TOVARNIK AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Odluka o postavljanju i lokaciji zelenih otoka 134

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

19

Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce 134

OPĆINA VRBANJA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije 136

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrbanja za 2010. godinu 136

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE AKTI VIJEĆA

Plan i program rada za 2011. godinu 151

Financijski plan za 2011. godinu 152

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

20

K a z a l o (5-od 16. svibnja 2011. godine)

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Vukovaru za mladež 3

Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Vukovaru za ostale kaznene predmete 3

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Ilok 5

Odluka o osnivanju Doma za starije i nemoćne osobe Ilok (Pročišćeni tekst) 5

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Doma za starije i nemoćne osobe Ilok 7

Odluka o osnivanju trgovačkog društva sa ograničenom odgovornošću 8

Društveni ugovor o osnivanju trgovačkog društva Slavonsko-srijemski poljoprivredni klaster d.o.o. 9

Odluka o uspostavljanju suradnje sa Istarskom županijom 12

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Antuna Bauera, Vukovar 13

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Blage Zadre, Vukovar 13

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole «Mijat Stojanović», Babina Greda 13

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole fra Bernardina Tome Leakovića, Bošnjaci 13

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Matija Antun Reljković - Cerna 14

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Čakovci, Čakovci 14

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Dragutina Tadijanovića, Vukovar 14

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole «Ivan Meštrović» Drenovci 15

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Gradište, Gradište 15

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole 15

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

21

«Antun i Stjepan Radić» Gunja

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Ilača-Banovci, Ilača 15

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Julija Benešića, Ilok 16

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Ivana Kozarca, Županja 16

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole «August Cesarec», Ivankovo 16

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole «Matija Gubec» Jarmina 17

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Josipa Matoša, Vukovar 17

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole «Vladimir Nazor», Komletinci 17

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Korog, Korođ 17

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Lipovac, Lipovac 18

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Lovas, Lovas 18

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Mate Lovraka, Županja 18

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Mitnica, Vukovar 18

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Nikole Andrića, Vukovar 19

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole «Ivan Kozarac», Nijemci 19

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Zrinskih Nuštar 19

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Josipa Lovretića Otok 20

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole «Davorin Trstenjak» Podgajci Posavski 20

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Stjepana Antolovića, Privlaka 20

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole 20

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

22

«Ivan Filipović», Račinovci

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Ane Katarine Zrinski, Retkovci 21

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole «Ivana Brlić-Mažuranić», Rokovci-Andrijaševci 21

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Siniše Glavaševića, Vukovar 21

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Slakovci, Slakovci 22

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Josip Kozarac, Soljani 22

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Stari Jankovci, Stari Jankovci 22

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Stjepana Cvrkovića, Stari Mikanovci 22

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole dr. Franjo Tuđman, Šarengrad 23

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Ivan Goran Kovačić - Štitar 23

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Tordinci 23

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Antun Gustav Matoš, Tovarnik 24

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Vođinci, Vođinci 24

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Mare Švel-Gamiršek, Vrbanja 24

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANA

Odluka 25

GRAD ILOK AKTI GRADSKOG VIJEĆA

IX. Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Iloka

26

Obrazloženje za donošnje Odluke IX izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za Grad Ilok

37

Odluku o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada

38

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

23

Iloka za k.o. Ilok, Šarengrad, Bapska i Mohovo

Obrazloženje Odluke o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Iloka

39

Odluka o dopuni IX. Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Iloka

40

Obrazloženje za donošnje Odluke o dopuni IX izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Iloka

41

Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

42

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Iloka u 2010. godini

42

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 43

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Iloka u 2010. godini 43

Odluku o poništenju postupka davanja koncesije na kulturnom dobru 44

Odluku o oporuci Branka Papka 45

Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine 45

Odluku o ustrojstvu upravnih tijela Grada Iloka 48

OPĆINA BABINA GREDA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Javna rasprava o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Babina Greda 52

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Babina Greda 52

Izvješće o prethodnoj raspravi u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjene i dopune PPUO Babina Greda 53

OPĆINA BOROVO AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o izmjenama i dopunama Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2011. god. 54

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javne nabave za 2011. god. 54

Odluka o ustrojstvu Odbora za dodjelu priznanja Općine Borovo 55

Odluka o javnim priznanjima Općine Borovo 55

Izmjene i dopune proračuna 2011. godine 57

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

24

OPĆINA CERNA AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cerna 66

OPĆINA GRADIŠTE AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gradište 73

OPĆINA LOVAS AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Lovas 78

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 79

Odluka o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe 83

Odluka o uvjetima spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla 85

OPĆINA MARKUŠICA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti 87

OPĆINA NIJEMCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Nijemci

89

Odluka 92

Zaključak o poništenju javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Nijemci 92

Zaključak o objavi novog javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Nijemci 92

Zaključak o usvajanju ažuriranog Posebnog popisa gradiva s rokovima čuvanja kao sastavnog dijela Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva

92

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljanju poslova iz djelokruga rada Općinskog načelnika za 2010. g. 93

OPĆINA PRIVLAKA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Privlaka 94

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

25

Odluka o djelomičnom poništenju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Privlaka 95

Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 95

OPĆINA STARI JANKOVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o prihvaćanju Izvješća po Planu gospodarenja otpadom 96

OPĆINA ŠTITAR AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce 97

OPĆINA TORDINCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o mjerama zaštite od požara za vrijeme zriobe, žetve i vršidbe 98

Odluka o prijedlogu kandidata sudaca porotnika 99

Rješenje o razrješenju dužnosti Predsjednika Mandatne komisije 100

Rješenje o imenovanju Predsjednika Mandatne komisije 100

Rješenje o razrješenju člana Odbora za Statut i Poslovnik 100

Rješenje o imenovanju člana Odbora za Statut i Poslovnik 100

Rješenje o razrješenju člana Odbora za Proračun i financije 101

Rješenje o imenovanju člana Odbora za Proračun i financije 101

Rješenje o razrješenju člana Odbora za školstvo kulturu i šport 101

Rješenje o imenovanju člana Odbora za školstvo, kulturu i šport 101

OPĆINA TRPINJA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka 102

Odluka 102

Odluka 102

Odluka o prijedlogu kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Vukovaru 102

Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od djelovanja prirodnih i tehničko – tehnoloških nesreća i katastrofa, te ratnih djelovanja i terorizma za područje Općine Trpinja

103

Odluka o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Trpinja 103

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

26

Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Trpinja za 2010. godinu 108

OPĆINA VOĐINCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Trpinja za period od VII-XII 2010.godine 107

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Trpinja u 2010. godini 107

Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća iz Proračuna Općine Trpinja 108

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine Vođinci u 2010. 120

OPĆINA VOĐINCI AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Vođinci u 2010. godini 120

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

27

K a z a l o (6-od 30. svibnja 2011. godine)

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Odluka o Razvojnoj strategiji Vukovarsko-srijemske županije 2011.-2013. 3

Razvojna strategija Vukovarsko-srijemske županije 2011.-2013. 4

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

28

K a z a l o (7-od 9. lipnja 2011. godine)

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANA

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga (2) Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije 3

Rješenje o izmjeni Rješenja o utvrđivanju brojčanih oznaka za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga županije, gradova i Općina na području Vukovarsko-srijemske županije

3

GRAD ILOK AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Odluka o Prostornom planu uređenja grada Iloka - odredbe za provođenje 4

Odluka o usvajanju financijskog izvješća tvrtke „Ilok Ton“ d.o.o. 4

Odluka o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Iloka za 2010. godinu 4

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2010. godinu 4

Odluka o sudjelovanju na natječaju – IPARD – mjera 301 izgradnja sustava kanalizacije i pročistača otpadnih voda Mohovo 5

Odluka o povratu zemljišta Franjevačkom samostanu u Iloku 5

GRAD ILOK AKTI GRADONAČELNIKA

Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Iloka 6

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenom popisu imovine, obveza i potraživanja Grada Iloka na dan 31. prosinca 2010. godine 9

Odluka o oslobođenju od plaćanja naknade za priključenje na komunalne vodne građevine odnosno građevine za javnu odvodnju 9

Odluka o osnivanju prava služnosti HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb Elektra Vinkovci 9

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2010. godinu 10

GRAD OTOK AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Odluka 12

Zaključak 12

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

29

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika 12

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju VRANJEVO d.o.o. za komunalne djelatnosti 12

Zaključak 13

Odluka o načinu provedbe javnog natječaja za članove Nadzornog odbora «VRANJEVO» d.o.o. za komunalne djelatnosti Otok 13

Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora „Vranjevo“ d.o.o. Otok 14

Zaključak 14

Zaključak 14

Odluka o izmjeni Programa financijske potpore udrugama, političkim strankama te udrugama i zajednicama od posebnog interesa Grada Otoka za 2011. godinu

14

Odluka o izmjeni Program javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju Grada Otoka za 2011. godinu 15

Odluka o izmjeni Program javnih potreba u kulturi za 2011. godinu 15

Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu 15

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini 16

Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2011. godini 16

Odluka o nabavi automobila 16

Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje otvorenog postupka javne nabave za opskrbu električnom energijom Grada Otoka 17

Odluka o određivanju javnih površina na kojima se mogu postavljati kiosci i druge građevine gotove konstrukcije 17

Odluka o javnim priznanjima Grada Otoka 17

Odluka o dodjeli javnih priznanja 19

Odluka o osnivanju „VRANJEVO“ d.o.o. za komunalne djelatnosti Otok 19

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna 21

GRAD OTOK AKTI GRADONAČELNIKA

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Otoka 47

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 48

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

30

Andrijaševci za 2010. godinu

OPĆINA IVANKOVO AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2010. godinu 60

OPĆINA JARMINA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o popisu čestica za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jarmina 70

Odluka o obavezi uplate jamčevine svakog ponuditelja na javnom natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jarmina

72

Odluka o početnoj cijeni na javnom natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jarmina 73

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, na području Općine Jarmina, za katastarsku Općinu Jarmina

73

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 78

OPĆINA MARKUŠICA AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Pravilnik o unutarnjem redu Općine Markušica 79

Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plače službenika i namještenika 87

OPĆINA NEGOSLAVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o davanju suglasnosti 88

Zaključak 88

Odluka o načinu obavljanja komunalne djelatnosti 88

Odluka o donošenju protupožarnih akata za područje 89

OPĆINA NIJEMCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. g. 90

Prve izmjene i dopune Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2011.g.

90

Prve izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2011.g. 91

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

31

Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. g. 91

Prve izmjene i dopune Programa „Gospodarstvo i poljoprivreda u 2011.g.“ 92

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2010. godinu 93

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nijemci za 2010. g. 94

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Nijemci za 2011. g. 113

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. g. 157

Odluku o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka 157

Odluka 158

OPĆINA NUŠTAR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka 159

IV. Izmjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nuštar 159

OPĆINA PRIVLAKA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene za poljoprivrednu djelatnost "Berišinci" 160

OPĆINA STARI JANKOVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Stari Jankovci za k.o. Novi Jankovci, k.o. Slakovci, k.o. Srijemske Laze i k.o. Orolik

171

OPĆINA ŠTITAR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Izmjene i dopune Proračuna Ppćine Štitar za 2011. godinu 175

Odluka o odabiru ponude prilikom provedbe „Pozivnog nadmetanja za održavanje javne rasvjete na području Općine Štitar-temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova“

186

Odluka o određivanju mjesta za prodaju robe na klupama, u kioscima, automatima, putem pokretnih prodavača i za prigodnu prodaju 186

OPĆINA TOMPOJEVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka 189

Odluka o utvrđivanju pripremnih radnji i postupku davanja koncesije za komunalnu djelatnost- obavljanje dimnjačarskih poslova 189

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

32

Odluka o praćenju izvršenja Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Tompojevci 190

Izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2011. godini 191

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2011. godinu 192

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu 192

Izmjene i dopune Programa javnih potreba sportskih udruga za 2011. godinu 193

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2011. godinu 194

I. Rebalans Proračuna za 2010. 194

OPĆINA TOMPOJEVCI AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Izmjene i dopune plana nabave za 2011. godinu 218

Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje 221

Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Tompojevci 221

OPĆINA VOĐINCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vođinci 223

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 225

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vođinci za 2010. godinu 229

OPĆINA VRBANJA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom 241

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja 241

Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrbanja za 2010. godinu 241

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

33

K a z a l o (8-od 30. lipnja 2011. godine)

OPĆINA CERNA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o daljnjem postupanju u predmetu «Cestar» d.o.o. Slavonski Brod 3

Odluka o postupanju po Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja za k.č.br. 3021/1 k.o.Cerna i k.č.br. 561/3 k.o. Šiškovci 7

Odluka o poništenju odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Cerna za k.č.br. 2621

7

Odluka o izmjeni odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Cerna za k.č.br. 2621

8

Odluka o dodjeli tavanskih prostorija Ribičkog doma na korištenje 8

Izmjene i dopune Proračuna Općine Cerna za 2011.godinu 9

OPĆINA NEGOSLAVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Izmjene i dopune Proračuna Općine Negoslavci za 2011. godinu 25

OPĆINA ŠTITAR AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Pravilnik o dodatku za uspješnost na radu 36

OPĆINA TOVARNIK AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o usvajanju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija 37

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2010. god. 37

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 38

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2010. god. 72

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tovarnik za 2011. godinu 88

Odluka 109

Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine Tovarnik 2010.-2018. za 2010. godinu 109

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

34

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Tovarnik u 2010. godini 109

Odluku o pokrivanju manjka prihoda od nefinancijske imovine iz viška prihoda poslovanja za 2010 godinu 110

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

35

K a z a l o (9-od 14. srpnja 2011. godine)

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Zaključak po Izvješću o izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2010.god

3

Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije

31

Društveni ugovor o osnivanju trgovačkog društva Slavonsko-srijemski poljoprivredni klaster d.o.o.

34

Odluka o izmjeni Odluke o plaćama službenika i namještenika u upravnim tijelima i službama Vukovarsko-srijemske županije

37

Odluka o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i ustanova od posebnog interesa za Vukovarsko- srijemsku županiju

38

Popis trgovačkih društava i ustanova od posebnog interesa za Županiju 38

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Vinkovci

38

Odluka o osnivanju trgovačkog društva sa ograničenom odgovornošću 39

Odluka o priznanjima Vukovarsko-srijemske županije 39

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci 41

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Vukovar 42

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije

42

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Županja 42

Odluka o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Vukovarsko-srijemske županije

43

Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Vinkovcima 43

Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Vukovaru 44

Rješenje o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Vukovaru

46

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta te pročišćeni tekst Statuta Doma zdravlja Vinkovci

46

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

36

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ivana Kozarca, Županja

47

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Strukovne škole Vukovar

47

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Srednje škole Ilok, Ilok 47

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana/ice Školskog odbora Tehničke škole Nikole Tesle Vukovar

48

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANA

Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za provođenje javnog postupka za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti sakupljanja ambalažnog otpada za područje gradova i općina Vukovarsko-srijemske županije

48

GRAD OTOK

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Plan gospodarenja otpadom Grada Otoka 2009. – 2017. 49

OPĆINA BOGDANOVCI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bogdanovci za k.o. Bogdanovci i Svinjarevci

88

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Bogdanovci 89

Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna proračuna Općine Bogdanovci za 2010. godinu

91

OPĆINA CERNA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 109

OPĆINA IVANKOVO

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Ivankovo 2009. – 2017.

113

Plan gospodarenja otpadom Općine Ivankovo 2009. – 2017. 114

OPĆINA MARKUŠICA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

37

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike

148

Hrvatske na području Općine Markušica 150

Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuđača za održavanje javne rasvjete na području Općine Markušica

OPĆINA MARKUŠICA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Suglasnost 150

OPĆINA STARI MIKANOVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

151 Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Stari Mikanovci

153 Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Stari Mikanovci

OPĆINA TORDINCI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Godišnji obračun Proračuna Općine Tordinci za 2010. godinu 161

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

38

K a z a l o (10-od 29. srpnja 2011. godine)

GRAD ILOK AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Obračun Proračuna Grada Iloka sa 31.12. 2010. 3

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Andrijaševci namijenjenih godišnjem financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Andrijaševci

42

OPĆINA BOROVO AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javne nabave za 2011 god. 43

Odluka o izmjenama i dopunama Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2011. godine 43

Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2011. god. 44

Izmjene i dopune Proračuna za 2011. godinu 44

Polugodišnji obračun Proračuna za 2011. godinu 54

OPĆINA PRIVLAKA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Privlaka za 2010. godinu 63

Odluka o priključenju na vodne građevine na području Općine Privlaka 68

Odluka o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugog poljoprivrednog i šumskog otpada i ostataka biljka nakon žetve i berbe na području Općine Privlaka, k.o. Privlaka

72

OPĆINA TORDINCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika 73

Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Tordinci 74

Plan gospodarenja otpadom Općine Tordinci 2010. – 2018. 74

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

39

OPĆINA TORDINCI AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Pravilnik o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela Općine Tordinci 118

OPĆINA TRPINJA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Trpinja 124

Izmjene i dopune proograma raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Trpinja 124

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

40

K a z a l o (11. od 12. kolovoza 2011. godine)

GRAD ILOK AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Rješenje o o mandatu vijećnika 3

Rješenje o razrješenju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Iloka 3

Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Iloka 3

Odluku o usvajanju izvješća Komunalija d.o.o. Ilok za 2010. godinu 3

Odluku o razrješenju članova Komisije za procjenu štete 4

Odluka o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 4

Odluka o rješenju članova Povjerenstva za popis birača 4

Odluka o imenovanju povjerenstva za popis birača 5

Odluka o davanju suglasnosti Gradskoj knjižnici i čitaonici Ilok 5

Odluka o davanju suglasnosti Muzeju Grada Iloka 5

Odluka o raspisivanju natječaja - obavijesti o namjeri davanja koncesije na kulturnom dobru - poslovnom prostoru u zgradi dvorca Odescalchi

5

Odluka o davanju suglasnosti za zamjenu nekretnina u k.o. Šarengrad 7

Odluka o prihvaćanju inicijative za pristupanje Hrvatskoj udruzi povijesnih gradova, 8

GRAD ILOK AKTI GRADONAČELNIKA

Rješenje o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Iloka 9

OPĆINA BOŠNJACI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka 10

Odluka 10

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za područje Općine Bošnjaci za 2010. godinu 10

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za područje Općine Bošnjaci 11

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

41

za 2010. godinu

OPĆINA STARI JANKOVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna proračuna Općine Stari Jankovci za razdoblje 1.1.2011. - 30.6.2011. godine 56

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

42

K a z a l o (12 od 2. rujna 2011. godine)

GRAD ILOK AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Popis katastarskih čestica za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Iloka za k.o. Ilok, Šarengrad, Bapsku i Mohovo

3

Popis katastarskih čestica za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Iloka za k.o. Ilok, Šarengrad, Bapsku i Mohovo

9

OPĆINA MARKUŠICA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Markušica za period od 01.01. do 30.06.2011.g. 15

1.Izmjene i dopune Proračuna Općine Markušica za 2011. godinu. 28

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE NIJEMCI

Zaključak o ostavci na mandat vijećnika Općinskog vijeća Općine Nijemci i početku obnašanja dužnosti zamjenika 40

OPĆINA NIJEMCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Zaključak 41

Zaključak 41

Rješenje o izmjenama Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za Statut i Poslovnik 41

Odluka o izmjenama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nijemci II krug za natječajni broj 90 k.o. Podgrađe

41

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova 42

Odluka o donošenju detaljnog Plana uređenja ''VJERSKO-TURISTIČKE ZONE LUČICA'' 45

Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. g. 53

Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i religiji za 2011.g. 54

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

43

OPĆINA ŠTITAR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka 56

OPĆINA TOVARNIK AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o pravima iz socijalne skrbi Općine Tovanik 57

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Tovarnik 58

Pravilnik o plaćama, naknadama plaće, materijalnim i drugim pravima dužnosnika Općine Tovarnik 63

Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tovarnik 64

OPĆINA VOĐINCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vođinci za 2011. godinu 100

AKTI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Rješenje o izboru predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije 114

Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije 114

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE NIJEMCI

Rješenje o izboru predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine 115

Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine 115

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE TRPINJA

Rješenje o izboru predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Trpinja 116

Rješenje o izboru potpredsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Trpinja 116

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

44

K a z a l o (13 od 7. rujna 2011. godine

GRAD OTOK AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Grada Otoka za razdoblje 1.1.2011. - 30.6.2011 godine 3

Zaključak 28

Zaključak 28

Odluka 28

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 28

Odluka o oslobođenjima i olakšicama gradskih taksa i komunalnog doprinosa 33

Program razvoja podzetničke zone Otok 33

Odluka 38

Odluka o prijenosu prava građenja i prava prvokupa 38

Odluka o nabavi namještaja za opremanje Doma kulture 39

Odluka 39

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima 39

Zaključak 40

Odluka o osnivanju Povjerenstva za popis birača 40

Odlluka o sastavu skupština trgovačkih društava s ograničenom odgovornošću 40

GRADSKA KNJIŽNICA GRADA OTOKA AKTI GRADSKE KNJIŽNICE

Pravilnik o radu i radnim odnosima 41

OPĆINA MARKUŠICA AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog uređenja Općine Markušica 45

OPĆINA NUŠTAR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u javnom nadmetanju za davanje koncesije za stjecanje prava obavljanja komunalne djelatnosti – sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Nuštar

46

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

45

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u javnom nadmetanju za davanje koncesije za stjecanje prava obavljanja komunalne djelatnosti – dimnjačarske usluge na području Općine Nuštar

47

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju dijela neizgrađenog građevinskog zemljišta u građevinskom području gospodarske zone Sajmište 48

Odluka o o pripremi i načinu provođenja mobilizacije općinskog stožera zaštite i spašavanja i zapovjedništva civilne zaštite, tima Civilne zaštite opće namjene i specijalističkog tima cz za spašavanje iz ruševina te način aktiviranja operativnih snaga zaštite i spašavanja

49

Rješenje o o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika Civilne zaštite Općine 51

Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup poslovnog prostora u Općini Nuštar 52

Odluka o prikljućenju na komunalne vodne građevine 52

Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Nuštar 56

Odluka o obavljanju djelatnosti gospodarenja građevnim otpadom putem koncesije 58

Odluka 59

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nuštar 59

Prijedlog o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Vinkovcima 74

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Nuštar za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2010. godine 75

OPĆINA STARI JANKOVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka 76

I Izmjene i dopune plana gospodarenja otpadom Stari Jankovci 2008. - 2016. 76

OPĆINA TOMPOJEVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o promjeni naziva naselja na području Općine Tompojevci 112

Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja i Plana Civilne zaštite Općine Tompojevci 112

Odluka 112

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja Proračuna Općine Tompojevci za 2011. godinu 112

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

46

OPĆINA TORDINCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Izmjene i dopune Proračuna Općine Tordinci za 2011. godinu 137

OPĆINA TOVARNIK AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Pravilnik o plaćama, naknadama plaće, materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika Općine Tovarnik 147

OPĆINA VRBANJA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama čiji su članovi/ce izabrani u Općinsko vijeće Općine Vrbanja 150

Odluka o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Vrbanja u autobusnom i željezničkom prometu 150

Odluka o o subvencioniranju troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima 151

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje Javnog natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja

151

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja 151

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja za katastarske Općine Vrbanja, Soljani, Strošinci i Drenovci

154

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 155

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja 159

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja (pročišćeni tekst) 173

AKTI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Rješenje o izboru predsjednika Vijeća mađarske nacionalne manjine 189

Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Vijeća mađarske nacionalne manjine 189

VIJEĆE RUSINSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE TOMPOJEVCI

Rješenje o izboru predsjednika Vijeća rusinske nacionalne manjine 190

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

47

Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Vijeća rusinske nacionalne manjine 190

K a z a l o (14 od 29. rujna 2011. godine)

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Odluka o pristupanju Skupštini europskih regija (AER) 3

Odluka o sufinanciranju nabave radiološkog 16 slojnog CT uređaja za Opću bolnicu Vinkovci 3

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta te pročišćeni tekst Statuta Opće bolnice Vinkovci 3

Odluka o promjeni naziva Opće bolnice Vinkovci 4

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Opće bolnice Vukovar 4

Odluka o promjeni naziva Opće bolnice Vukovar 4

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Vukovar 5

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta te pročišćeni tekst Statuta Doma zdravlja Vukovar 5

Odluka 5

I. Izmjene i dopune Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2011. godinu 5

Zaključak po Izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje I.-VI. mj. 2011. god. 24

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANA

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu projekta poticanja korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2011. godinu

42

Pravilnik o poticanju korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2011. godinu 42

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Andrijaševci za 2011. godinu 48

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Andrijaševci za 2011. godinu 57

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

48

Zaključak 71

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 71

Odluka o obavljanju dimnjačarske službe na području Općine Andrijaševci 75

Poseban popis gradiva s rokovima čuvanja za Općinu Andrijaševci 79

OPĆINA BABINA GREDA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o usvajanju realizacije Proračuna Općine Babina Greda za 2010.godinu 83

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Babina Greda za period od 01.01. do 30.06. 2011. godine 114

Odluka 144

Odluka o broju i visini studentskih stipendija Općine Babina Greda za akademsku godinu 2011/12. 144

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Babina Greda 145

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata 145

Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja radne zone „Tečine“ 145

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju poduzetničke zone Saonica 147

Odluka 148

Odluka 148

Odluka 148

Odluka o imenovanju ravnateljice Općinske narodne knjižnice Babina Greda 149

OPĆINA BOGDANOVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o izradi izmjena i dopuna PPOU Bogdanovci 150

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika 152

Odluka o utvrđivanju pripremnih radnji i postupku davanja koncesije za komunalnu djelatnost: skupljanje i odvoz komunalnog otpada 152

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bogdanovci za k.o. Bogdanovci

153

OPĆINA CERNA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

49

Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Cerna za I-VI 2011. godinu 155

Odluka o osnivanju prava građenja i zaključenju ugovora o istom 155

Odluka o postupanju u predmetu Eksploatacijsko polje Cerna 155

Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna od 01. 01. 2011. do 30. 06. 2011. 156

OPĆINA IVANKOVO AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2010. 170

OPĆINA PRIVLAKA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆE

Povjerenstvo za izmjeru stambenog i ostalog korisnog prostora za obračun komunalne naknade 171

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi 171

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola željezničkim prijevozom 171

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola autobusnim prijevozom 172

Odluka o raspisivanju 3. javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Privlaka 173

OPĆINA STARI JANKOVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 175

OPĆINA TOVARNIK AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tovarnik

179

Javna rasprava o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Tovarnik 179

OPĆINA VOĐINCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vođinci za 2011. godinu 181

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

50

AKTI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Rješenje o izboru predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine 194

Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine 194

VIJEĆE RUSINSKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Rješenje o izboru predsjednika Vijeća rusinske nacionalne manjine 195

Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Vijeća rusinske nacionalne manjine 195

VIJEĆE SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Rješenje o izboru predsjednika Vijeća slovačke nacionalne manjine 196

Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Vijeća slovačke nacionalne manjine 196

VIJEĆE RUSINSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE BOGDANOVCI

Rješenje o izboru predsjednika Vijeća rusinske nacionalne manjine 197

Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Vijeća rusinske nacionalne manjine 197

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE BOGDANOVCI

Rješenje o izboru predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine 197

Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine 198

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE MARKUŠICA

Rješenje o izboru predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Markušica 199

Rješenje o izboru podpredsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Markušica 199

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE NEGOSLAVCI

Odluka o izboru predsjednika Vijeća 200

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

51

Odluka o izboru zamjenika predsjednika Vijeća 200

VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE STARI JANKOVCI

R ješenje o imenovanju predsjednika Vijeća mađarske nacionalne manjine 201

Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika Vijeća mađarske nacionalne manjine 201

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE STARI JANKOVCI

Rješenje o imenovanju predsjednika/ce Vijeća srpske nacionalne manjine 201

Rješenje o imenovanju zamjenika/ce predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine 202

VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE TORDINCI

Rješenje o izboru predsjednika Vijeća mađarske nacionalne manjine 203

Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Vijeća mađarske nacionalne manjine 203

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE TOVARNIK

Odluka o izboru mandatne komisije 204

Odluka o imenovanju predsjednika 204

Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika 204

VUPIK d.d. Vukovar AKTI VUPIK-a

Aneks II Kolektivnog ugovora od 30. travnja 2008.g. 205

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

52

K a z a l o (15 od 15. listopada 2011. godine

GRAD ILOK AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Odluka 3

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone 3

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi 3

Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Iloka 4

Odluka o zamjeni nekretnina 4

Odluka o ukidanju statusa općeg dobra za nekretninu u k.o. Ilok 4

Odluka o zamjeni nekretnina 4

GRAD ILOK AKTI GRADONAČELNIKA

Odluka o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ilok

5

Odluka o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole u Muzeju Grada Iloka

5

Zaključak o usvajanju Izvješća o poslovanju i prijedloga za naredni period 6

Odluka o sklapanju Aneksa ugovora o zakupu nekretnine u k.o. Mohovo 6

Odluka o osnivanju prava služnosti HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb Elektra Vinkovci

6

Odluka o dodjeli nagrada odličnim učenicima srednje škole 7

GRAD OTOK AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Pravilnik o stipendiranju studenata slabijeg imovnog stanja 8

Rješenje 10

Odluka o određivanju vrijednosti jediničnog iznosa po položajnim zonama za utvrđivanje naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

10

Odluka o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Otok

10

Odluka o pokretanju postupka raspisivanja Javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području grada Otoka za k.o. Otok i k.o. Komletinci

13

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

53

Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2011. godini 13

Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu

14

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini 14

Izmjenjeni Program financijske potpore udrugama, političkim strankama te udrugama i zajednicama od posebnog interesa Grada Otoka za 2011. godinu

15

Izmijenjeni Program javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju Grada Otoka za 2011. godinu

18

Izmijenjeni Program javnih potreba u kulturi Grada Otoka za 2011. godinu 19

Izmijenjeni Program izgradnje i održavanja športskih objekata Grada Otoka za 2011. godinu

21

Izmijenjeni Program javnih potreba u športu Grada Otoka za 2011. godinu

22

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Otok za 2011. godinu 23

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Andrijaševci u 2011. godini

62

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone 66

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Pravilnik o izmjenama pravilnika o odobravanju isplate jednokratne nagrade studentima

66

OPĆINA BABINA GREDA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o komunalnom dopriosu Općine Babina Greda 67

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone, za obračun naknade za održavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

70

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 71

OPĆINA BOGDANOVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

75

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi 75

Odluka o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji Proračuna Općine Bogdanovci za 2010. godinu

75

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

54

OPĆINA GRADIŠTE AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 76

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća proračuna Općine Gradište za razdoblje od 01.01.-30.06.2011.

80

Odluku o darovanju dijela k.č. 3454/1, površine 30.000 m2 u poslovnoj zoni «AMBARINE» Gradište

80

Odluka o pripremi i načinu provođenja mobilizacije općinskog stožera zaštite i spašavanje, tima civilne zaštite te način aktiviranja operativnih snaga zaštite i spašavanje

81

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2010. godinu za područje Općine Gradište

83

Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Gradište za razdoblje od 1.1. – 30. 6. 2011. godine

83

OPĆINA IVANKOVO AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Ivankovo 84

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi 84

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za područje Općine Ivankovo

84

Odluka o prihvaćanju izvješća o obavljenom uvidu u Proraču i financijske izvještaje Općine Ivankovo za 2010. godinu

85

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.2011. - 30.06.2011. 85

OPĆINA MARKUŠICA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj uvidu u Proračun i financijske izvještaje

96

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi 96

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

96

OPĆINA NEGOSLAVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone 97

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi 97

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Negoslavci za I –VI 2011. godine 97

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

55

OPĆINA STARI JANKOVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi 113

Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja za Općinu Stari Jankovci i Plana civilne zaštite

113

Odluka o utvrđivanju pripremnih radnji i postupku davanja koncesije za komunalnu djelatnost: prijevoz pokojnika na području Općine Stari Jankovci

113

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora za održavanje javne rasvjete na području Općine Stari Jankovci

114

Zaključak o priznavanju prava stvarne služnosti na zemljištu oznake z.k.č.br. 1647/53, 1647/54, 1647/55, 1647/56, 1647/57, 1653, 1692/1,1712/1, 1740, 1741, 1742 sve k.o. Stari Jankovci, z.k.1

118

Zaključak o priznavanju prava stvarne služnosti na zemljištu oznake z.k.č.br. 1108, 1122, 1124, 1164 sve k.o. Novi Jankovci, z.k.1

119

Zaključak o priznavanju prava stvarne služnosti na zemljištu oznake z.k.č.br. 335/1, 335/2, 1378 z.k. 1, z.k.č.br. 337/1, z.k. 1101, z.k.č.br. 337/2 z.k. 953 sve k.o. Orolik

120

Zaključak o priznavanju prava stvarne služnosti na zemljištu oznake z.k.č.br. 625 z.k. 1368, z.k.č.br. 627/2, 628 z.k.1, z.k.č.br. 631, 1939 z.k. 2 sve k.o. Slakovci, te z.k.č. br.1364 z.k. 87, i z.k.č.br.1365/1 z.k. 1 sve u k.o. Sremske Laze

121

OPĆINA STARI MIKANOVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o mjerilima za naplatu usluga Predškolske ustanove „Vedri dani“ Stari Mikanovci od roditelja korisnika usluga

123

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi 124

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 124

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

128

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva

129

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za Statut i Poslovnik

129

Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Stari Mikanovci 129

Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršavanju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Stari Mikanovci za 2010. godinu

132

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

56

OPĆINA STARI MIKANOVCI AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine Stari Mikanovci u 2010. godini

132

OPĆINA TOMPOJEVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone 134

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi 134

Odluka o usvajanju izvješća o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje Općine Tompojevci za 2010. godinu

134

OPĆINA TORDINCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone 135

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 135

Odluka o broju etaza koje se mogu ozakoniti na nazakonito izgrađenoj zgradi 139

OPĆINA TRPINJA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o poništenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Trpinja, za k.o. Trpinja, Bobota, Bršadin, Pačetin, Vera, Ludvinci, Palača, objavljenog u Glasu Slavonije 18. 03. 2011. godine

140

Odluka 140

Odluka 140

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone 140

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Trpinja za period od I-VI 2011. godine

141

Izmjena plana nabave za 2011. godinu 141

Izmjena programa održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Trpinja za 2011. godinu

142

Odluka 143

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Trpinja 143

Odluka o usvajanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Trpinja za I-VI 2011. godine

144

OPĆINA VOĐINCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

57

Odluka o komunalnoj naknadi 189

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone 190

Odluka o vrijednosti boda za obračunavanje komunalne naknade 190

OPĆINA VRBANJA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje Općine Vrbanja za 2010. godinu

191

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu 191

Odluka o razrješenju dosadašnjeg likvidatora i imenovanju novog likvidatora Općine Vrbanja

191

Odluka o vrijednosti jediničnog iznosa za položajnu zonu 192

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vrbanja

192

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

58

K a z a l o (16 od 18. studenoga 2011. godine)

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Odluka o dodjeli priznanja Županije 3

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni i proširenju djelatnosti Doma zdravlja Vukovar 3

Rješenje o razrješenju potpredsjednika Županijske skupštine 3

Rješenje o razrješenju potpredsjednika Županijske skupštine 4

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Vukovar 4

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana/ice Školskog odbora Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca, Vinkovci 4

Rješenje o o izboru članova/ica Školskog odbora Srednje škole Ilok, Ilok 5

GRAD ILOK AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Iloka za period od 01.01. do 30.06.2011. godine 6

Rješenje o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Iloka 51

Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Iloka 51

Odluka o naknadi predsjedniku Gradskog vijeća 51

Dopuna Odluke o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 51

Odluka o naknadi povjerenstvima koje imenuju Gradsko vijeće i gradonačelnik 52

Odluka o stipendiranju studenata u akademskoj 2011/2012. godini 52

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija 52

Odluka o donošenju Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Iloka 53

Odluka o imenovanju mrtvozornika 53

Odluka o donošenju II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Iloka 68

Rješenje o razrješenju člana Odbora za izbor i imenovanja 78

Rješenje o imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja 78

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

59

Rješenje o razrješenju člana Odbora za proračun i financije 79

Rješenje o imenovanju člana Odbora za proračun i financije 79

GRAD ILOK AKTI GRADONAČELNIKA

Odluka o dopuni Odluke o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata 79

Odluka o razrješenju savjetnika 80

Odluka o imenovanju tima za unutarnju financijsku kontrolu 80

Pravilnik o volontiranju i stručnoj praksi 80

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja i plana civilne zaštite Općine Andrijaševci 82

Odluka o imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Andrijaševci 82

Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis birača 83

Zaključak o pokretanju postupka izbora za članove Savjeta mladih Općine Andrijaševci 83

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Andrijaševci 83

Odluka o iymjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine (PPUO) Andrijaševci 85

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Andrijaševci za 2011. godinu 85

OPĆINA BABINA GREDA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o utvrđivanju visine naknada na groblju u Općini Babina Greda 100

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Babina greda 101

OPĆINA BOROVO AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Socijalni plan Općine Borovo za 2011 god. 117

Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz socijalne skrbi 117

Odluka o izmjenama i dopuna Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2011. god. 120

Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Općine Borovo 121

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

60

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javne nabave za 2011. god. 123

Odluka o izmjenama i dopunama Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2011. god. 124

Odluka o izmjenama i dopunama Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2011. god. 125

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone 125

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi 126

Odluka 126

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja u svrhu izgradnje proizvodnog postrojenja 126

Izmjene i dopune Proračuna za 2011. godinu 128

OPĆINA CERNA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cerna 138

Odluka o izmjeni odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 152

OPĆINA JARMINA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jarmina, za k.o. Jarmina 153

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone 161

Odluka o onošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti i posljedica prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća Općine Jarmina

161

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi 161

OPĆINA LOVAS AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o usvajanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Lovas za 2011. godinu 163

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi 171

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone 171

Odluka o usvajanju izvješća o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje Općine Lovas za 2010. godinu 172

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (pročišćeni tekst) 172

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

61

Odluka o zaduživanju Općine Lovas za financiranje poslovne infrastrukture u Poslovnoj zoni „Lovas“ – izgradnja Regionalnog poslovnog centra 173

Odluka o objavi javnog poziva za predlaganje članova Savjeta mladih Općine Lovas 174

OPĆINA MARKUŠICA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o privremenom obavljanju poslova javne vodoopskrbe na području Općine Markušica 175

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Markušica 175

OPĆINA NIJEMCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 184

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone 188

Zaključak 188

OPĆINA STARI MIKANOVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za Statut i Poslovnik 189

Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Stari Mikanovci 189

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o izvršenju Plana gospodaenja otpadom na području Općine Stari Mikanovci za 2010. godinu 192

Izmjene i dopune Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2011. godinu 192

OPĆINA ŠTITAR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za Općinu Štitar 206

Odluka o izradi Prostornog plana uređenja Općine (PPUO) Štitar 206

OPĆINA TOMPOJEVCI AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tompojevci

210

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

62

K a z a l o (17 od 12. prosinca 2011. godine)

URED DRŽAVNE UPRAVE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI AKTI UREDA

Rješenje o dopuni Rješenja o brojčanim oznakama ustanova s javnim ovlastima 3

OPĆINA BOGDANOVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bogdanovci u 2011. godini 4

Program socijalne skrbi 4

Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Bogdanovci za 2011. godinu 5

OPĆINA BOGDANOVCI AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim i nematerijalnim pravima službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bogdanovci

18

OPĆINA IVANKOVO AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o naknadi za razvoj 21

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 21

Program izgradnje, razvoja i upravljanja gospodarskom zonom Ivankovo 26

OPĆINA NIJEMCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Druge izmjene i dopune Programa „Gospodarstvo i poljoprivreda u 2011.g.“ 29

Druge izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2011.g. 29

Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. g. 29

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

63

Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i religiji za 2011.g. 31

Druge izmjene i dopune Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. g. 32

Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 2011. g. 32

Odluka o izmjenama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nijemci II krug za natječajni broj 107 k.o. Podgrađe

33

Odluka o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2012.g.

33

Odluka o poništenju postupka davanja koncesije 34

Odluka o prestanku ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Nijemci za k.č. br. 1479/1 k.o. Nijemci 35

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2012.g. 35

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. g. 35

Program javnih potreba u kulturi i religiji za 2012.g. 36

Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 2012. g. 37

Program javnih potreba u športu za 2012.g. 38

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2012. g. 39

Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Nijemci za 2011. godinu 40

Proračun Općine Nijemci za 2012. godinu i projekcija Proračuna za 2013. i 2014. godinu 90

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nijemci za 2012. godinu 128

OPĆINA TOVARNIK AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Rješenje o osnivanju Povjerenstva za popis birača 131

Odluka o usvajanju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Tovarnik 131

Odluka o imenovanju inventurne komisije 131

Odluka o lokaciji javnih površina koje se mogu koristiti za trgovinu na malo 132

Odluka o odabiru jedinog ponuditelja na natječaju za dodjelu koncesije –Prijevoz pokojnika na području Općine Tovarnik 133

Odluka o poništavanju postupka dodjele koncesije za crpljenje i odvoz 134

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

64

otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama

OPĆINA TOVARNIK AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Općine Tovarnik 135

Katalog informacija 135

Odluka o određivanju službenika za informiranje 138

OPĆINA TRPINJA AKTI OPĆNSKOG VIJEĆA

Odluka o izmjeni Odluke o izboru Povjerenstva za Statut i Poslovnik 140

Odluka o izboru Mandatne komisije 140

Odluka o izboru Odbora za proračun i financije 140

Rješenje o osnivanju Povjerenstva za popis birača Općine Trpinja 140

Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu potrošača pri pružanju javnih usluga 141

Odlukao izmjeni Statuta Općine Trpinja 141

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića LILIPUT –TRPINJA 142

Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Trpinja 142

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 161

OPĆINA VOĐINCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Poseban popis gradiva s rokovima čuvanja za Općinu Vođinci 162

Program socijalne skrbi 165

OPĆINA VRBANJA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja za k.o. Vrbanja, Soljani, Strošinci i Drenovci

167

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja za k.o. Vrbanja, Soljani i Strošinci

171

Odluka o poništenju natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - dimnjačarski poslovi na području Općine Vrbanja 179

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

65

K a z a l o (18 od 21. prosinca 2011. godine)

GRAD OTOK AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Otok za 2011. godinu 3

Proračun Grada Otok za 2012. godinu 27

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Otoka za 2012.godinu 43

Odluka o Projekciji proračuna Grada Otok za 2013., 2014., godinu. 44

Zaključak 53

Zaključak 53

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini 53

Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2011. godini 53

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja Gradske knjižnice Otok 54

Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika 54

Odluka o naknadi za razvoj 55

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini 56

Odluka o prodaji nekretnina 57

Izmjena programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu 57

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu 61

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2012. godini 63

Odluka o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 64

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora 64

Plan razvojnih programa (investicija i kapitalnih pomoći) za 2012. - 2014. godinu 69

Izmijenjeni program financijske potpore udrugama, političkim strankama te udrugama i zajednicama od posebnog interesa Grada Otoka za 2011. godinu 70

Izmijenjeni program javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju Grada Otoka za 2011. godinu 73

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

66

Izmijenjeni program javnih potreba u kulturi Grada Otoka za 2011. godinu 74

Izmijenjeni program izgradnje i održavanja športskih objekata Grada Otoka za 2011. godinu 75

Izmijenjeni program javnih potreba u športu Grada Otoka za 2011. godinu 76

Program financijske potpore udrugama, političkim strankama te udrugama i zajednicama od posebnog interesa Grada Otoka za 2012. godinu 77

Program javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju Grada Otoka za 2012. godinu 80

Program javnih potreba u kulturi Grada Otoka za 2012. godinu 81

Program izradnje i održavanja športskih objekata Grada Otoka za 2012. godinu 82

Program javnih potreba u športu Grada Otoka za 2012. godinu 83

GRAD OTOK AKTI GRADONAČELNIKA

Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaća službenika i namještenika 84

OPĆINA BOGDANOVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Izmjena i dopuna Odluke o izradi izmjena i dopuna PPUO Bogdanovci 85

Program javnih potreba u športu za 2012. godinu 86

Odluka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bogdanovci u 2012. godini

86

Program javnih potreba u kulturi za 2012. godinu 87

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini 87

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu 88

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Bogdanovci za 2012. godinu 88

OPĆINA IVANKOVO AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Ivankovo 90

OPĆINA STARI JANKOVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Stari Jankovci za 2011. 91

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

67

godinu

Odluka o Proračunu Općine Stari Jankovci za 2012. godinu 111

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Stari Jankovci za 2012. godinu 123

Projekciju javne proračunske potrošnje Općine Stari Jankovci od 2012.-2014. godine 125

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Stari Jankovci 143

Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 2012. godinu

145

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu 145

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini 146

Zaključako priznavanju prava stvarne služnosti na zemljištu oznake z.kč.br. 1247 k.o. Slakovci 147

Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2011. godinu i donošenju Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za Općinu Stari Jankovci u 2012.g.

148

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za prijevoz pokojnika na području Općine Stari Jankovci 148

Odluka o socijalnoj skrbi 149

Analiza sustava zaštite i spašavanja za Općinu Stari Jankovci u 2011.g. 152

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za Općinu Stari Jankovci u 2012.g. 163

OPĆINA STARI JANKOVCI AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Javna rasprava o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stari Jankovci 173

OPĆINA ŠTITAR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Izmjene i dopune Proračuna Općine Štitar za 2011. godinu 174

Proračun Općine Štitar za 2012. i projekcija za 2013. -2014. godinu 186

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Štitar za 2012. godinu 199

Odluka o izradi Prostornog plana uređenja Općine Štitar 204

OPĆINA TOMPOJEVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

68

Proračun Općine Tompojevci za 2012. godinu 207

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Tompojevci za 2012. god. 220

Projekcija Proračuna Općine Tompojevci za 2013. i 2014. godinu 221

Odluka o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tompojevci 238

Odluka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tompojevci u 2012. godini 279

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tompojevci u 2012. godini 279

Odluka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tompojevci u 2011. godini 283

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tompojevci u 2011. godini 283

Program javnih potreba u kulturi za 2012. godinu 285

Program javnih potreba sportskih udruga za 2012. godinu 286

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2012. godini 286

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu 287

Program socijalne skrbi Općine Tompojevci za 2012. godinu 288

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2012. godinu 289

OPĆINA TOMPOJEVCI AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Tompojevci 290

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

69

K a z a l o (19 od 22. prosinca 2011. godine)

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

II. Izmjene i dopune Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2011. godinu 3

Proračun Vukovarsko-srijemske županije za 2012. godinu 24

Odluka o izvršavanju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2012. godinu 45

Projekcija proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2013.- 2014. godinu 46

Plan rada Županijske skupštine za 2012. godinu 50

Odluka o proglašenju Park šume Kanovci 53

Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Vukovaru 54

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta te pročišćeni tekst Statuta Doma zdravlja Vukovar 54

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta te pročišćeni tekst Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci 54

Rješenje o imenovanju i razrješenju doktora medicine - mrtvozornika 55

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Bršadin 55

Zaključak 56

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Vukovarsko-srijemskoj županiji za razdoblje 2008.-2016. godine u 2009. i 2010. godinu 56

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

70

K a z a l o (20 od 23. prosinca 2011. godine)

GRAD ILOK AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Odluka o zaduživanju Grada Iloka za financiranje investicija (kapitalni projekti) „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Mohovo“ 3

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Gradske knjižnice i čitaonice Ilok 3

Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju povjerenstva za popis birača 3

Rješenje o imenovanju novog člana Odbora za proračun i financije 4

Rješenje o razrješenju člana Odbora za proračun i financije 4

Odluku o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje 4

GRAD ILOK AKTI GRADONAČELNIKA

Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje 5

Odluku o provođenju programa «Pomoć u kući starijim osobama» za 2012. godinu 6

Odluku o obavljanju poslova vezanih za socijalnu skrb Grada Iloka 7

OPĆINA BOGDANOVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bogdanovci za 2011. godinu 8

Proračun Općine Bogdanovci za 2012. godinu 27

Projekcija proračuna za razdobljen 2013. - 2014. godinu 38

OPĆINA BOROVO AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Izmjene i dopune Proračuna za 2011. godinu 41

Proračun za 2012. godinu 50

Projekcija Proračuna za razdoblje 2013, 2014. 54

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javne nabave za 2011. godinu 60

Odluka o izmjenama i dopuna Program izgradnje objekata i uređaja 60

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

71

komunalne infrastrukture 2011. god.

Odluka o izmjenama i dopuna Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2011 god. 61

Odluka o izmjenama i dopuna Program javnih potreba u športu za 2011 god. 61

Plan javne nabave za 2012 god. 62

Program izgradnje komunalne infrastrrukture 2012. god 66

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2012. 66

Program javnih potreba u kulturi za 2012. 68

Program javnih potreba u športu za 2012. 68

Program financiranja političkih stranaka i općedruštvenih djelatnosti za 2012. 69

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Borovo u 2011. godini 70

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Borovo u 2012. godini 73

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Borovo 74

OPĆINA JARMINA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Proračun Općine Jarmina za 2012. godinu 75

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Jarmina za 2012. godinu 83

Projekcija proračuna 85

OPĆINA LOVAS AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Proračun Općine Lovas za 2012. godinu 155

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Lovas za 2012. godinu 165

Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Lovas 167

Program javnih potreba u kulturi za 2012. godinu 167

Program javnih potreba športskih udruga za 2012. godinu 168

OPĆINA PRIVLAKA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o Proračunu Općine Privlaka za 2012. godinu 169

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Privlaka za 2012. godinu 174

Projekcija Proračuna Općine Privlaka za 2013. i 2014. godinu 175

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

72

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2012. godini 179

Program javnih potreba u športu Općine privlaka za 2012. godinu 180

Program javnih potreba za socijalnu skrb Općine Privlaka za 2012. godinu 180

Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 2012. godinu 181

Program javnih potreba u kulturi Općine Privlaka za 2012. godinu 182

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za socijalnu skrb Općine Privlaka 183

Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Privlaka 183

Odluka o prijenosu prava provođenja postupka javne nabave na Vinkovački vodovod i kanalizaciju d.o.o. Vinkovci 183

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis birača 183

Odluka o izmjeni Odluke o izboru prvog i drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Privlaka 184

Odluka o izmjeni Odluke o izboru Mandatne komisije 184

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik Općine Privlaka 184

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora Općine Privlaka za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 184

OPĆINA ŠTITAR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 186

OPĆINA TORDINCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tordinci 191

Odluka o popisu čestica u vlasništvu RH koje će biti predmet natječaja za prodaju i zakup na području Općine Tordinci 194

Odluka o popisu čestica u vlasništvu RH koje će biti predmet natječaja za prodaju i zakup na području Općine Tordinci 201

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tordinci 208

OPĆINA TPINJA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

73

Odluka o donošenju Proračuna Općine Trpinja za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu 213

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Trpinja za 2012. godinu 223

Plan nabave za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu 224

Program održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Trpinja za 2012. godinu. 225

Program javnih potreba u sportu za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu 226

Program javnih potreba u kulturi za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu 227

Program javnih potreba za udruge građana, političkih stranaka i udrugama i zajednicama od posebnog interesa za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu

228

Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Trpinja u 2011. godini 229

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općin Trpinja u 2012. godini 232

Rješenje 237

Suglasnost 237

OPĆINA VOĐINCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

II. Izmjene i dopune proračuna Općine Vođinci za 2011. godinu 238

Proračun Općine Vođinci za 2012. godinu 252

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Vođinci za 2012. godinu 260

Projekcija proračuna 262

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

74

K a z a l o (21 od 28. prosinca 2011. godine)

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o određivanju Dana Općine Andrijaševci 3

Zaključak o imenovanju kontakt osobe između Općine Andrijaševci i članova LAG-a bosutske nizi 3

Odluka o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine (PPUO) Andrijaševci 3

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za 2010. godinu 3

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za 2010. godinu 4

OPĆINA BOROVO AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Borovo za 2012. god. 6

OPĆINA CERNA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Cerna za 2011.godinu 8

Proračun Općine Cerna za 2012. i Projekcija za 2013-2014. godinu 23

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Cerna za 2012. godinu 39

Odluka o izmjeni odluke o visini komunalnog doprinosa 41

Odluka o naknadi za razvoj 42

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za Općinu Cerna 43

Analizu stanjasustava zaštite i spašavanja na području Općine Cerna u 2011. godini 44

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Cerna u 2012. godini 47

Odluka o usvajanje Plana Civilne zaštite za područje Općine Cerna 52

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

75

Odluka o usvajanje Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Cerna 52

OPĆINA GRADIŠTE AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Općini Gradište za 2011. godinu

53

Program javnih potreba u kulturi za 2012. godinu 53

Izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu 54

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Općini Gradište za 2012. godinu

56

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu 57

Program javnih potreba u športu za 2012. godinu 58

Program javnih potreba za udruge i političke stranke u 2012. godini 59

Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gradište 60

Odluka o socijalnoj skrbi Općine Gradište 63

Izmjene i dopune Proračuna Općine Gradište za 2011. godinu 66

Proračun Općine Gradište za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu 82

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Gradište za 2012. godinu 98

Odluka o prihvaćanju Izvješća državnog ureda za reviziju 99

OPĆINA LOVAS AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Izmjene i dopune Proračuna Općine Lovas za 2011. godinu 100

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu 113

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2012. godini 113

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lovas u 2012. godini 114

OPĆINA MARKUŠICA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Proračun Općine Markušia za 2012. g 116

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

76

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Markušica za 2012. godinu 124

Financijski plan proračuna Općine Markušica za razdoblje 2013.-2014 g. 125

OPĆINA NEGOSLAVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

II Izmjene i dopune Proračuna Općine Negoslavci za 2011. godinu 128

Proračun Općine Negoslavci za 2012. godinu i projekcije Proračuna za 2013. i 2014. godinu 138

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Negoslavci za 2012. godinu 145

Odluka o socijalnoj skrbi 146

OPĆINA STARI JANKOVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone 150

OPĆINA STARI JANKOVCI AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel te vlastiti pogon Općine Stari Jankovci za 2012. godinu 150

OPĆINA STARI MIKANOVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2011. godinu 152

Proračun Općine Stari Mikanovci za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu 166

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2012. godinu 174

Projekcija proračuna 176

OPĆINA TORDINCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Proračun Općine Tordinci za 2012. godinu 244

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Tordinci za 2012. godinu 256

Projekciju proračuna Općine Tordinci za razdoblje 2013.-2014. godine 257

Program održavanja komunalne infrastrukture 265

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu 265

Program Javnih potreba udruga u kulturi za 2012. godinu 266

Program Javnih potreba športskih udruga za 2012. godinu 266

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

77

OPĆINA VRBANJA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o II. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Vrbanjja za 2011. godinu 268

Odluka o Proračunu Općine Vrbanja za 2012. godinu 282

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbanja za 2012. godinu 310

Projekcija Proračuna Općine Vrbanja za 2013. i 2014. godinu 311

Odluka o imenovanju komisije za popis osnovnih sredstava financijske, kapitalne imovine i sitnog inventara Općine Vrbanja 336

Odluka o rasporedu sredstava po Programu javnih potreba u kulturi za 2012. godinu 336

Odluka o rasporedu sredstava po Programu javnih potreba u športu za 2012. godinu 337

Plan javne nabave za 2012. godinu 337

Program gradnje i uređenja objekata komunalne infrastrukture za 2012. godinu 339

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu 340

Odlluka o socijalnom programu Općine Vrbanja za 2012. godinu 340

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja općine Vrbanja u autobusnom i željezničkom prometu 341

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

78

K a z a l o (22 od 30. prosinca 2011. godine)

GRAD ILOK AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Rješenje o razrješenju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Iloka 3

Odluka o davanju suglasnosti za imenovanje v. d. ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Ilok 3

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Andrijaševci za 2011. godinu 4

Proračun Općine Andrijaševci za 2012. godinu 20

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Andrijaševci za 2012. godinu 26

Projekcija proračuna 29

Odluka o imenovanju Komisije za popis imovine i obveza za 2011.godinu 36

Odluka o socijalnoj skrbi Općine Andrijaševci 36

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od djelovanja prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća i katastrofa, te ratnih djelovanja i terorizma za područje Općine Andrijaševci

40

Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis birača 40

Zaključak 41

Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2011. godinu i donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Andrijaševci za 2012. godinu

41

Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Andrijaševci u 2011. godini 42

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine andrijaševci u 2012. godini 46

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi 49

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Plan nabave Općine Andrijaševci za 2012. godinu 49

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

79

Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Andrijaševci za 2012. godinu 54

OPĆINA BABINA GREDA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Babina Greda u 2011. godini 56

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Babina greda u 2012. godini 58

Odluka o imenovanju Povjerenstva popis imovine i sredstava Općine Babina Greda sa stanjem 31.12. 2011. godine

59

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Babina greda za 2011.godinu 60

Proračun Općine Babina Greda za 2012.godinu 75

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Babina Greda za 2012. godinu 89

OPĆINA IVANKOVO AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Izmjene i dopune Proračuna za 2011. 91

Proračun za 2012. 103

Plan razvojnih programa 112

Projekcija proračuna 113

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ivankovo za 2012.godinu 115

OPĆINA NIJEMCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Analiza sustava zaštite i spašavanja za Općinu Nijemci u 2011.g. 116

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za Općinu Nijemci u 2012.g. 119

OPĆINA PRIVLAKA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi Općine Privlaka za 2011. godinu 124

Izmjene i dopune programa javnih potreba u športu Općine Privlaka za 2011. godinu 124

Izmjene i dopune programa javnih potreba za socijalnu skrb Općine Privlaka za 2011. godinu 125

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

80

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Privlaka 125

Odluka o vrijednosti jediničnih iznosa za položajne zone 126

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu 126

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini 127

Odluka o izmjenana i dopunama (Rebalans) Proračuna Općine Privlaka za 2011. godinu 129

OPĆINA PRIVLAKA AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Privlaka 139

OPĆINA TOMPOJEVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

II Izmjene i dopune programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2011. godini 140

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2011. godinu 141

II. izmjene i dopune Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu 141

II. Izmjene i dopune programa javnih potreba sportskih udruga za 2011. godinu 142

Izmjene I dopune programa socijalne skrbi Općine Tompojevci za 2011. godinu 143

II. Rebalans proračuna Općine Tompojevci za 2011. godinu 143

OPĆINA TORDINCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tordinci 172

OPĆINA TOVARNIK AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tovarnik za 2011. godinu 175

Odluka o Proračunu Općine Tovarnik za 2012. godinu 204

Odluka o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2012. godinu 217

Projekcija javne proračunske potrošnje Općine Tovarnik od 2012.- 2014. 220

“KAZALO ZA 2011.” Stranica

Kazalo za 2011. godinu

81

godine

Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tovarnik u 2011. godini 230

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tovarnik u 2012. godini 232

Odluka o visini i broju stipendija za studente s područja Općine Tovarnik u akademskoj godini 2011./2012. 235

Odluka o donošenju Plana civilne zaštite Općine Tovarnik 236

Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Tovarnik 236

Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Tovarnik 237

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone Općine Tovarnik 237

Plan razvojnih programa 2012-2014 godine 238

Program javnih potreba u športu i rekreaciji za 2012. godinu 240

Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2012. godinu

241

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu 242

Program javnih potreba u kulturi te održavanja i izgradnje objekata kulture za 2012. godinu 243

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu 244

Socijalni program za 2012. godinu 245

OPĆINA TOVARNIK AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Izjava o viziji, misiji i ciljevima Općine Tovarnik 246

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti 248

Odluka o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole 248

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u uredskom poslovanju upravnih odjela i tijela Općine Tovarnik za 2012. godinu

249

Zaključak o utvrđivanju nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Tovarnik 255

“KAZALO ZA 2011.” Stranica 82

Kazalo za 2011. godinu

“SLUŽBENI VJESNIK“ VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE službeno je glasilo Vukovarsko-srijemske županije, gradova: Ilok i Otok i općina: Andrijaševci, Babina Greda, Bogdanovci, Borovo, Bošnjaci, Cerna, Gradište, Ivankovo, Jarmina, Lovas, Markušica, Negoslavci, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Štitar, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Trpinja, Vođinci i Vrbanja.

IZDAJE: Vukovarsko-srijemska županija, 32100 Vinkovci, Glagoljaška 27, telefon: 032) 344-202, faks: (032) 344-051

Glavna i odgovorna urednica: Jadranka Golubić, dipl. iur., Urednica: Katarina Radman

TISAK: “Bianco” tiskarsko trgovački obrt , M. Gupca 29 32272 Cerna, telefon i fax: (032)843-129.

“Službeni vjesnik” objavljuje se i na WEB stranici Vukovarsko-srijemske županije na adresi:

www. vukovarsko-srijemska-zupanija.hr, e-mail: [email protected]