of 84 /84
Kazalo za 2011.God. XIX Vinkovci, petak, 30. prosinca 2011. Izlazi prema potrebi SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Kazalo za 2011. godinu

Embed Size (px)

Text of Kazalo za 2011. godinu

 • Kazalo za 2011.God. XIX Vinkovci, petak, 30. prosinca 2011. Izlazi prema potrebi

  SLUBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE UPANIJE

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  3

  K a z a l o (1-od 4. veljae 2011. godine)

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA UPANIJA AKTI UPANA

  Zakljuak o utvrivanju Konanog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske upanije 3

  OPINA BOGDANOVCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Opine Bogdanovci za k.o. Bogdanovci i Svinjarevci

  4

  Odluka o osnivanju Gospodarsske zone Svinjarevci 7

  Odluka o osnivanju gopodarske zone Bogdanovci 8

  Odluka o izboru lanova vijea mjesnih odbora na podruju Opine Bogdanovci 8

  OPINA CERNA AKTI OPINSKOG NAELNIKA

  Zakljuak o utvrivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Opine Cerna 15

  Javna rasprava o utvrivanju prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Opine Cerna 15

  OPINA MARKUICA AKTI OPINSKOG NAELNIKA

  Javna rasprava o utvrivanju prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana Opine Markuica 16

  Zakljuak o utvrivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog ureenja Opine Markuica 16

  OPINA STARI JANKOVCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i ustroju Kataloga informacija 17

  OPINA TORDINCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Izmjene i dopune prorauna Opine Tordinci za 2010. godinu 18

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  4

  OPINA TOVARNIK AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljitem u vlasnitvu RH na podruju Opine Tovarnik 37

  Izmjene i dopune programa raspolaganja poljoprivrednim zemljitem u vlasnitvu RH na podruju Opine Tovarnik 37

  MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA AKTI MINISTARSTVA

  Suglasnost 37

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  5

  K a z a l o (2-od 24. veljae 2011. godine)

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA UPANIJA AKTI UPANIJSKE SKUPTINE

  Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Vukovarsko-srijemske upanije 3

  Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju ljekarnike jedinice Doma zdravlja upanja, Ljekarne Gradite 9

  Odluka o osnivanju Udruge za razvoj i promociju biciklizma i cikloturizma PANONIJA CIKLOTURIZAM 9

  Odluka o naknadama vijenicima upanijske skuptine 10

  Odluka o osnivanju uslune zadruge HIDRA 11

  Odluka 11

  Odluka 11

  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zatite i spaavanja u Vukovarsko-srijemskoj upaniji za 2011. god. 12

  Rjeenje o imenovanju lana/ice kolskog odbora Osnovne kole Ivan Filipovi Rainovci 14

  Rjeenje o imenovanju sudaca porotnika Opinskog suda u upanji 14

  Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijea Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske upanije 16

  Odluka o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske upanije 17

  Odluka 17

  Rjeenje o imenovanju lana kolskog odbora Obrtniko-industrijske kole upanja 17

  Rjeenje o imenovanju lana/ice kolskog odbora Osnovne kole Julija Beneia, Ilok 18

  Rjeenje o imenovanju lana kolskog odbora Osnovne kole Davorin Trstenjak Posavski Podgajci 18

  Rjeenje o imenovanju lana/ice kolskog odbora Srednje kole Ilok, Ilok 18

  Rjeenje o imenovanju Upravnog vijea Javne ustanove za upravljanje zatienim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske upanije 19

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  6

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA UPANIJA AKTI UPANA

  Odluka o rasporedu i raspodjeli sredstava financijske potpore aktivnostima i projektima udruga u VSZ 20

  GRAD OTOK AKTI GRADSKOG VIJEA

  Odluka 23

  Odluka 23

  Odluka o opozivu lana Uprave Direktora Vranjevo d.o.o. za komunalne djelatnosti 23

  Odluka o imenovanju lana Uprave Direktora Vranjevo d.o.o. za komunalne djelatnosti 23

  Odluka o oslobaanju plaanja komunalnog doprinosa 24

  Odluka o pristupanju u Lokalnu akcijsku grupu Bosutska niz, LAG Bosutska niz 24

  Odluka 24

  Odluka o imenovanju vritelja dunosti Gradske knjinice Otok 25

  Odluka 25

  Odluku o donoenju Detaljnog plana ureenja naselja "Petkovac" 25

  OPINA ANDRIJAEVCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Socijalni program Opine Andrijaevci za 2011. godinu 39

  Odluka o zakupu poslovnog prostoru u vlasnitvu Opine Andrijaevci 40

  Odluka o izmjeni Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti 45

  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnim grobljima u naseljima Rokovci i Andrijaevci 47

  OPINA GRADITE AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju k.o. Gradite 48

  Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju k.o. Gradite 56

  Poslovnik Opinskog vijea Opine Gradite - izmjene i dopune - 58

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  7

  OPINA JARMINA AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o imenovanju Povjerenstva za provoenje javnog natjeaja o prodaji poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske 59

  OPINA MARKUICA AKTI OPINSKOG NAELNIKA

  Pravilnik o unutarnjem redu Opine Markuica 60

  OPINA PRIVLAKA AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o Proraunu Opine Privlaka za 2011. godinu 68

  Odluka o izvravanju Prorauna Opine Privlaka za 2011. godinu 83

  Program javnih potreba u kulturi Opine Privlaka za 2011. godinu 84

  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zatite i spaavanja na podruju Opine Privlaka u 2011. godini 84

  Program javnih potreba za socijalnu skrb Opine Privlaka za 2011. godinu 92

  Program javnih potreba u portu Opine Privlaka za 2011. godinu 92

  PREDSTAVNIK NJEMAKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE UPANIJE AKTI PREDSTAVNIKA

  Plan i program rada za 2011. godinu 93

  Plan prihoda i rashoda za 2011. godinu 93

  VIJEE MAARSKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE UPANIJE AKTI VIJEA

  Program rada za 2011. godinu 94

  Prijedlog financijskog plana za 2011. godinu 95

  VIJEE RUSINSKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE UPANIJE AKTI VIJEA

  Plan i program rada za 2011. godinu 96

  Financijski plan za 2011. godinu 98

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  8

  VIJEE SLOVAKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE UPANIJE AKTI VIJEA

  Programski plan rada Vijea slovake nacionalne manjine VS za 2011. godinu 100

  Prijedlog financijskog plana za 2011. godinu 101

  VIJEE SRPSKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE UPANIJE AKTI VIJEA

  Program rada vijea srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske upanije za 2011. 103

  Financijski plan za 2011. 105

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  9

  K a z a l o (3-od 31. oujka 2011. godine)

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA UPANIJA AKTI UPANIJSKE SKUPTINE

  Odluka o kriterijima i mjerilima materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i pomoi za podmirenje trokova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2011.godini

  3

  Odluka o kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje Domova za starije i nemone osobe u 2011. godini 4

  Odluka o investicijskom odravanju kolskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala te tekuem odravanju osnovnih kola u 2011. godini 7

  Odluka o investicijskom odravanju kolskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala te tekue odravanje srednjih kola i uenikog doma u 2011. godini

  11

  Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske upanije 15

  Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih kola u 2011. godini 16

  Odluka o rasporedu sredstava po programu javnih potreba u tehnikoj kulturi za 2011. godinu 19

  Odluku o rasporedu sredstava po Programu javnih potreba u kulturi za 2011. Godinu 20

  Program javnih potreba u portu Vukovarsko-srijemske upanije za 2011. 23

  Odluka o razrjeenju i imenovanju lanova Savjeta za europske integracije Vukovarsko-srijemske upanije 27

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Srednje strukovne kole Vinkovci 27

  Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, sistematizaciji i unutarnjem ustroju Doma za starije i nemone osobe Vinkovci

  27

  Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i nemone osobe Vinkovci 28

  Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje tekuih izdataka osnovnih kola u 2011. godini 28

  Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje tekuih izdataka srednjih kola i uenikog doma u 2011. godini 39

  Odluka o kriterijima, mjerilima i nainu financiranja decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove u 2011. godini 46

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  10

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA UPANIJA AKTI UPANA

  Zakljuak o utvrivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske upanije za ponovnu javnu raspravu 48

  Rjeenje o imenovanju predsjednika i lanova upanijskog odbora za skrb o osobama tree ivotne dobi 48

  Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju upanijskog odbora za skrb o osobama tree ivotne dobi 49

  ZAVOD ZA PROSTORNO UREENJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE UPANIJE AKTI ZAVODA

  PONOVNU JAVNU RASPRAVU o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske upanije 50

  GRAD ILOK AKTI GRADSKOG VIJEA

  Proraun Grada Iloka za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013.godinu 51

  Odluka o izvravanju Prorauna Grada Iloka za 2011. godinu 106

  Projekcija Prorauna za razdoblje 2011. 2013. godine 108

  OPINA ANDRIJAEVCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Zakljuak o ukljuenju u Lokalnu akcijsku grupu bosutske nizi 116

  Odluka o izradi izmjena i dopuna prostornog plana Ureenja Opine (PPUO) Andrijaevci 116

  Program koritenja sredstava od zakupa i dugogodinjeg zakupa poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske u 2011. godini

  119

  Program gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu 119

  Program odravanja komunalne infrastrukture u 2011. godini 120

  Program javnih potreba u kulturi za 2011. godinu 121

  Program javnih potreba u portu za 2011. godinu 122

  Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Procjene ugroenosti stanovnitva, materijalnih i kulturnih dobara od djelovanja prirodnih i tehniko-tehnolokih nesrea i katastrofa, te ratnih djelovanja i terorizma za podruje Opine Andrijaevci

  123

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  11

  OPINA ANDRIJAEVCI AKTI OPINSKOG NAELNIKA

  OPINA NEGOSLAVCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Rjeenje o imenovanju Strunog povjerenstva za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja dimnjaarskih poslova 123

  Rjeenje o imenovanju Strunog povjerenstva za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada

  124

  Rjeenje o imenovanju Strunog povjerenstva za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika 124

  OPINA BOGDANOVCI AKTI OPINSKOG NAELNIKA

  Odluka o raspisivanju izbora za lanove vijea mjesnih odbora Bogdanovci, Petrovci i Svinjarevci 126

  Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce 126

  OPINA CERNA AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o imenovanju predsjednika i lanova Organizacijskog odbora 33. etvenih sveanosti 127

  Program gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2011. godine 127

  Program javnih potreba u kulturi za 2011. godinu 128

  Program javnih potreba u portu za 2011. godinu 129

  Program Socijalne skrbi za 2011.g. 129

  Program Mjera za odravanje i ureenje komunalne infrastrukture u 2011. godine 130

  Odluka o mjerilima i nainu rasporeda sredstava od komunalne naknade u 2011. godinu 131

  Program utroka sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljita u 2011.g. 131

  Program utroka sredstava od grobne naknade u 2011. godini 132

  Odluka o usvajanju Godinjeg obrauna Prorauna Opine Negoslavci za 2010. godinu 133

  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini komunalnog doprinosa 143

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  12

  OPINA NIJEMCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Rjeenje o imenovanju Opinskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za lanove vijea mjesnih odbora na podruju Opine Nijemci 145

  Odluka o prihvaanju Plana zatite i spaavanja i Plana civilne zatite Opine Nijemci 145

  Zakljuak o ponitenju javnog poziva za predlaganje kandidata za lanove Savjeta mladih Opine Nijemci 145

  OPINA NIJEMCI AKTI OPINSKOG NAELNIKA

  Odluka o raspisivanju izbora za lanove vijea mjesnih odbora Opine Nijemci 146

  OPINA NUTAR AKTI OPINSKOG VIJEA

  Program odravanja komunalne infrastrukture 147

  Program kapitalnih ulaganja 148

  Program javnih potreba portskih udruga Opine Nutar za 2011. godinu 148

  Program javnih potreba u kulturi Opine Nutar za 2011. godinu 149

  Program gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture 150

  Odluka o imenovanju novih ulica u Nutru 150

  Odluka 151

  Odluka 151

  Odluka 151

  OPINA STARI JANKOVCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o raspisivanju javnog natjeaja za prodaju poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Opine Stari Jankovci za katastarske opine Novi Jankovci, Srijemske Laze, Slakovci i Orolik

  152

  Izvjee o utroku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodinjeg zakupa poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2010.godini

  156

  Odluka o odreivanju lokacije reciklanog dvorita za graevinski otpad 157

  Odluka o izradi izmjena i dopuna PPUO Stari Jankovci 157

  Odluka o opinskim porezima 160

  Izvjee o izvrenju programa odravanja komunalne infrastrukture za 162

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  13

  djelatnosti iz lanka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010. godini u Opini Stari Jankovci

  Izvjee o izvrenju programa gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz lanka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010. godini u Opini Stari Jankovci

  163

  Odluka o usvajanju godinjeg prorauna Opine Stari Jankovci za razdoblje 1.1.2010. 31.12.2010. godine 164

  OPINA STARI MIKANOVCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o raspisivanju javnog natjeaja za zakup poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Opine Stari Mikanovci 191

  Odluka o raspisivanju javnog natjeaja za prodaju poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Opine Stari Mikanovci 192

  OPINA TITAR AKTI OPINSKOG VIJEA

  Izmjene i dopune Odluke o osnivanju Savjeta mladih Opine titar 194

  Odluka o zakupu zemljita na javnim povrinama 196

  Program gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2011. godine 198

  Program javnih potreba u kulturi za 2011. godinu ( proslave) 199

  Program javnih potreba u portu za 2011. godinu 200

  Program javnih potreba kulturi za 2011. godinu (udruge) 200

  Program Socijalne skrbi za 2011.g. 201

  Program mjera za odravanje i ureenje komunalne infrastrukture u 2011. godini 202

  Odluka o mjerilima i nainu rasporeda sredstava od komunalne naknade u 2011. godinu 202

  Program utroka sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljita u 2011.g. 203

  Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasnitvu Opine titar 203

  OPINA TOMPOJEVCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o usvajanju godinjeg izvjetaja o izvrenju Prorauna Opine Tompojevci za 2010. godinu 207

  Odluka o komunalnom doprinosu 234

  Odluka o komunalnom redu 236

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  14

  Izvjee o ostvarenju Godinjeg Programa gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu 244

  Izvjee o ostvarenju Godinjeg Programa odravanja objekata komunalne infrastrukture za 2010. godinu 246

  Odluka 247

  OPINA TOMPOJEVCI AKTI OPINSKOG NAELNIKA

  Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce 248

  Izvjee o izvrenju Plana gospodarenja otpadom Opine Tompojevci za 2010. godinu

  248

  Odluka 244

  Godinje izvjee o radu opinskog naelnika Opine Tompojevci za razdoblje 01.01.2010.-31.12.2010.godine

  249

  OPINA TRPINJA AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o raspisivanju javnog natjeaja za zakup poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Opine Trpinja 251

  OPINA VOINCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o sudjelovanju u osnivanju i radu u Lokalnoj akcijskoj grupi bosutske nizi (LAG) 252

  Odluka o imenovanju Povjerenstva za zatitu potroaa Opine Voinci 252

  OPINA VRBANJA AKTI OPINSKOG VIJEA

  Srednjoroni (trogodinji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2011.-2013. godine 253

  Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasnitvu Opine Vrbanja 253

  Plan davanja koncesija u 2011. godini 257

  Odluka o imenovanju povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasnitvu Opine Vrbanja 257

  Odluka o agrotehnikim mjerama u svrhu zatite poljoprivrednog zemljita i o mjerama za ureivanje i odravanje poljoprivrednih rudina 258

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  15

  K a z a l o (4-od 15. travnja 2011. godine)

  GRAD OTOK AKTI GRADSKOG VIJEA

  GRAD ILOK AKTI GRADSKOG VIJEA

  Odluka o izradi II. Izmjene i dopune urbanistikog plana ureenja grada Iloka (Slubeni vjesnik Vukovarsko srijemske upanije broj: 5/2000 i 8/2005) 3

  Odluka o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana ureenja Grada Iloka (Slubeni vjesnik Vukovarsko srijemske upanije broj: 17/2006) 6

  Odluka o raspisivanju natjeaja - obavijesti o namjeri davanja koncesije na kulturnom dobru - poslovnom prostoru u zgradi dvorca Odescalchi 8

  Pravilnik o stipendiranju studenata Grada Iloka 10

  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata u akademskoj 2010/2011. godini 12

  Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za odravanje javne rasvjete na podruju Grada Iloka 2011.- 2014. godine 13

  GRAD ILOK AKTI GRADONAELNIKA

  Plan prijma u slubu u Jedinstveni upravni odjel i Gradsku slubu Grada Iloka za 2011. godinu 13

  Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija 14

  Odluka o dodjeli stipendija u akademskoj 2010./2011. godini 14

  Odluka o dopuni Odluke o dodjeli stipendija u akademskoj 2010./2011. godini 15

  Odluka o dodjeli novane pomoi Zajednici Cenacolo 15

  Odluka o provoenju programa Pomo u kui starijim osobama za 2011. godinu Odluka o obavljanju poslova vezanih za socijalnu skrb Grada Iloka 15

  Odluka o obavljanju poslova vezanih za socijalnu skrb Grada Iloka 16

  Odluka o zapoljavanju Irene Luji u program Pomo u kui starijim osobama 16

  Odluka o usvajanju godinjeg obrauna prorauna Grada Otoka za razdoblje 01.01.2010. - 31.12.2010 godine 17

  Zakljuak 42

  Odluka 42

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  16

  Zakljuak 42

  Odluka 42

  Odluka o rasporedu vika prihoda prorauna 43

  Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Grada Otoka za k.o. Otok i k.o. Komletinci

  43

  Odluka o komunalnim djelatnostima na podruju Grada Otoka 56

  GRAD OTOK AKTI GRADONAELNIKA

  Izvjee o utroku sredstava umskog doprinosa u 2010. godini 59

  Izvjee o izvrenju Programa odravanja komunalne infrastrukture u 2010. godini 59

  Izvjee o izvrenju Programa gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu 60

  OPINA BABINA GREDA AKTI OPINSKOG VIJEA

  Socijalni program za 2011. godinu 61

  Program gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu 63

  Program odravanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu 63

  Program javnih potreba u predkolskom odgoju za 2011. godinu 64

  Program javnih potreba udruga u kulturi za 2011. godinu 64

  OPINA BOGDANOVCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o praenju izvrenja Plana zatite od poara i tehnolokih eksplozija za Opinu Bogdanovci 66

  Odluka o usvajanju Izvjea o izvrenju Plana gospodarenja otpadom na podruju Opine Bogdanovci 67

  Rjeenje o imenovanju lanova Povjerenstva za zatitu potroaa pri pruanju javnih usluga 67

  OPINA BOROVO AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Opine Borovo 68

  Godinji obraun Prorauna za 2010.g. 68

  Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom za podruje Opine Borovo 75

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  17

  Odluka o usvajanju izvjetaja o realizaciji plana javne nabave za 2010 god. 75

  Odluka o usvajanju izvjetaja o realizaciji programa odravanja komunalne infrastrukture za 2010 god. 76

  Odluka o usvajanju izvjetaja o realizaciji programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2010 god. 76

  Odluka o usvajanju izvjetaja o realizaciji programa javnih potreba u sportu 77

  Odluka o usvajanju izvjetaja o realizaciji programa javnih potreba u kulturi 77

  Odluka o usvajanju izvjetaja o realizaciji programa financiranja stranaka i opedrutvenih potreba 77

  Odluka o usvajanju godinjeg obrauna prorauna za 2010 god. 78

  OPINA BOROVO AKTI OPINSKOG NAELNIKA

  Plan prijema u dravnu slubu u Jedinstvenom upravnom odjelu Opine Borovo za 2011. god. 79

  OPINA CERNA AKTI OPINSKOG VIJEA

  Zakljuak povodom razmatranja Izvjea o radu Opinskog naelnika Opine Cerna za I-XII 2010. godinu 80

  Odluka o prihvaanju izvjea o popisu imovine obveza i potraivanja sa stanjem 31.12.2010.g. 80

  Odluka o prijenosu vlasnitva na k..br. 1016/2 k.o. Cerna 80

  Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice i DVD-a Opine Cerna 80

  Plan operativne provedbe programa aktivnosti zatite od poara za Opinu Cerna u 2011. godini. 81

  Plan motrenja, uvanja i ophodnje otvorenih prostora sa planom aktivnog ukljuenja svih sudionika zatite od poara 84

  Odluka o prihvaanju Izvjea o izvrenju gospodarenja otpadom na podruju Opine Cerna u 2010.g. 86

  Godinji obraun Prorauna za 2010. godinu 86

  OPINA GRADITE AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o grobljima 101

  Zakljuak 103

  Izmjene i dopune Odluke o visini komunalnog doprinosa 103

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  18

  Odluka o usvajanju izvjea naelnika Opine Gradite za period od 01.07.-31.12.2010. 103

  Odluka o usvajanju Godinjeg obrauna Prorauna Opine Gradite za razdoblje od 01. sijenja do 31. prosinca 2010. godine 104

  Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi 104

  OPINA MARKUICA AKTI OPINSKOG VIJEA

  Izvjetaj o izvrenju Prorauna Opine Markuica za 2010.g. 105

  Analiza stanja sustava zatite i spaavanja na podruju Opine Markuica u 2010. godini 120

  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zatite i spaavanja na podruju Opine Markuica u 2011. godini 121

  OPINA TOVARNIK AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o drugim ( 2. ) Izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna PPUO Tovarnik 124

  Odluka imenovanju Povjerenstva za zatitu potroaa 124

  Odluka o isplati jednokratne pomoi za kolovanje studentima koji nisu ostvarili pravo na stipendiju Opine Tovarnik 2010/2011 124

  Odluka o naknadi povjerenstvima koje imenuju Opinsko vijee i Opinski naelnik 125

  Odluka o rasporedu novanih sredstava politikim strankama iji su lanovi/ce izabrani u Opinsko vijee Opine Tovarnik 125

  Odluku o usvajanju idejnog rjeenja ureenja ulice Ivana Burika 126

  Odluka o mjerama zatite od poara za vrijeme etve i vridbe 126

  Odluku o usvajanju izvjea o izvrenju programa odravanja komunalne infrastrukture i izvrenju programa gradnje komunalne infrastrukture Opine Tovarnik za 2010.

  128

  Odluka o uvjetima i nainu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka 129

  Plan zatite od poara Opine Tovarnik 131

  Zakljuak o auriranju Procjene ugroenosti od poara 133

  OPINA TOVARNIK AKTI OPINSKOG NAELNIKA

  Odluka o postavljanju i lokaciji zelenih otoka 134

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  19

  Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce 134

  OPINA VRBANJA AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o imenovanju Strunog povjerenstva za koncesije 136

  Odluka o usvajanju godinjeg izvjetaja o izvrenju prorauna Opine Vrbanja za 2010. godinu 136

  VIJEE BONJAKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE UPANIJE AKTI VIJEA

  Plan i program rada za 2011. godinu 151

  Financijski plan za 2011. godinu 152

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  20

  K a z a l o (5-od 16. svibnja 2011. godine)

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA UPANIJA AKTI UPANIJSKE SKUPTINE

  Rjeenje o imenovanju sudaca porotnika upanijskog suda u Vukovaru za mlade 3

  Rjeenje o imenovanju sudaca porotnika upanijskog suda u Vukovaru za ostale kaznene predmete 3

  Odluka o davanju suglasnosti na Statut Doma za starije i nemone osobe Ilok 5

  Odluka o osnivanju Doma za starije i nemone osobe Ilok (Proieni tekst) 5

  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Doma za starije i nemone osobe Ilok 7

  Odluka o osnivanju trgovakog drutva sa ogranienom odgovornou 8

  Drutveni ugovor o osnivanju trgovakog drutva Slavonsko-srijemski poljoprivredni klaster d.o.o. 9

  Odluka o uspostavljanju suradnje sa Istarskom upanijom 12

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Antuna Bauera, Vukovar 13

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Blage Zadre, Vukovar 13

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Mijat Stojanovi, Babina Greda 13

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole fra Bernardina Tome Leakovia, Bonjaci 13

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Matija Antun Reljkovi - Cerna 14

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole akovci, akovci 14

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Dragutina Tadijanovia, Vukovar 14

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Ivan Metrovi Drenovci 15

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Gradite, Gradite 15

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole 15

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  21

  Antun i Stjepan Radi Gunja

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Ilaa-Banovci, Ilaa 15

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Julija Beneia, Ilok 16

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Ivana Kozarca, upanja 16

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole August Cesarec, Ivankovo 16

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Matija Gubec Jarmina 17

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Josipa Matoa, Vukovar 17

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Vladimir Nazor, Komletinci 17

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Korog, Koro 17

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Lipovac, Lipovac 18

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Lovas, Lovas 18

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Mate Lovraka, upanja 18

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Mitnica, Vukovar 18

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Nikole Andria, Vukovar 19

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Ivan Kozarac, Nijemci 19

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Zrinskih Nutar 19

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Josipa Lovretia Otok 20

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Davorin Trstenjak Podgajci Posavski 20

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Stjepana Antolovia, Privlaka 20

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole 20

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  22

  Ivan Filipovi, Rainovci

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Ane Katarine Zrinski, Retkovci 21

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Ivana Brli-Maurani, Rokovci-Andrijaevci 21

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Sinie Glavaevia, Vukovar 21

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Slakovci, Slakovci 22

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Josip Kozarac, Soljani 22

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Stari Jankovci, Stari Jankovci 22

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Stjepana Cvrkovia, Stari Mikanovci 22

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole dr. Franjo Tuman, arengrad 23

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Ivan Goran Kovai - titar 23

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Tordinci 23

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Antun Gustav Mato, Tovarnik 24

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Voinci, Voinci 24

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne kole Mare vel-Gamirek, Vrbanja 24

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA UPANIJA AKTI UPANA

  Odluka 25

  GRAD ILOK AKTI GRADSKOG VIJEA

  IX. Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljitem u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Grada Iloka

  26

  Obrazloenje za dononje Odluke IX izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljitem u vlasnitvu drave za Grad Ilok

  37

  Odluku o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Grada

  38

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  23

  Iloka za k.o. Ilok, arengrad, Bapska i Mohovo

  Obrazloenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu drave na podruju Grada Iloka

  39

  Odluka o dopuni IX. Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljitem u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Grada Iloka

  40

  Obrazloenje za dononje Odluke o dopuni IX izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljitem u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Grada Iloka

  41

  Zakljuak o prihvaanju izvjea o izvrenju Programa gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture

  42

  Izvjee o izvrenju programa gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture na podruju Grada Iloka u 2010. godini

  42

  Zakljuak o prihvaanju Izvjea o izvrenju Programa odravanja komunalne infrastrukture 43

  Izvjee o izvrenju programa odravanja komunalne infrastrukture na podruju Grada Iloka u 2010. godini 43

  Odluku o ponitenju postupka davanja koncesije na kulturnom dobru 44

  Odluku o oporuci Branka Papka 45

  Odluku o prikljuenju na komunalne vodne graevine 45

  Odluku o ustrojstvu upravnih tijela Grada Iloka 48

  OPINA BABINA GREDA

  AKTI OPINSKOG VIJEA

  Javna rasprava o utvrivanju prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana ureenja Opine Babina Greda 52

  Zakljuak o utvrivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana ureenja Opine Babina Greda 52

  Izvjee o prethodnoj raspravi u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjene i dopune PPUO Babina Greda 53

  OPINA BOROVO AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o izmjenama i dopunama Programa izgradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture 2011. god. 54

  Odluka o izmjeni i dopuni Plana javne nabave za 2011. god. 54

  Odluka o ustrojstvu Odbora za dodjelu priznanja Opine Borovo 55

  Odluka o javnim priznanjima Opine Borovo 55

  Izmjene i dopune prorauna 2011. godine 57

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  24

  OPINA CERNA AKTI OPINSKOG NAELNIKA

  Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Opine Cerna 66

  OPINA GRADITE AKTI OPINSKOG NAELNIKA

  Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Opine Gradite 73

  OPINA LOVAS AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o nerazvrstanim cestama na podruju Opine Lovas 78

  Odluka o prikljuenju na komunalne vodne graevine 79

  Odluka o mjerama zatite od poara za vrijeme etve i vridbe 83

  Odluka o uvjetima spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla 85

  OPINA MARKUICA AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o nainu obavljanja komunalnih djelatnosti 87

  OPINA NIJEMCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o agrotehnikim mjerama, mjerama za ureivanje i odravanje poljoprivrednih rudina te mjerama zatite od poara na poljoprivrednom zemljitu na podruju Opine Nijemci

  89

  Odluka 92

  Zakljuak o ponitenju javnog poziva za predlaganje kandidata za lanove Savjeta mladih Opine Nijemci 92

  Zakljuak o objavi novog javnog poziva za predlaganje kandidata za lanove Savjeta mladih Opine Nijemci 92

  Zakljuak o usvajanju auriranog Posebnog popisa gradiva s rokovima uvanja kao sastavnog dijela Pravilnika o zatiti i uvanju arhivskog i registraturnog gradiva

  92

  Zakljuak o prihvaanju Izvjea o obavljanju poslova iz djelokruga rada Opinskog naelnika za 2010. g. 93

  OPINA PRIVLAKA AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Opine Privlaka 94

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  25

  Odluka o djelominom ponitenju Javnog natjeaja za zakup poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Opine Privlaka 95

  Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 95

  OPINA STARI JANKOVCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o prihvaanju Izvjea po Planu gospodarenja otpadom 96

  OPINA TITAR AKTI OPINSKOG NAELNIKA

  Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce 97

  OPINA TORDINCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o mjerama zatite od poara za vrijeme zriobe, etve i vridbe 98

  Odluka o prijedlogu kandidata sudaca porotnika 99

  Rjeenje o razrjeenju dunosti Predsjednika Mandatne komisije 100

  Rjeenje o imenovanju Predsjednika Mandatne komisije 100

  Rjeenje o razrjeenju lana Odbora za Statut i Poslovnik 100

  Rjeenje o imenovanju lana Odbora za Statut i Poslovnik 100

  Rjeenje o razrjeenju lana Odbora za Proraun i financije 101

  Rjeenje o imenovanju lana Odbora za Proraun i financije 101

  Rjeenje o razrjeenju lana Odbora za kolstvo kulturu i port 101

  Rjeenje o imenovanju lana Odbora za kolstvo, kulturu i port 101

  OPINA TRPINJA

  AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka 102

  Odluka 102

  Odluka 102

  Odluka o prijedlogu kandidata za suce porotnike Opinskog suda u Vukovaru 102

  Odluka o usvajanju Procjene ugroenosti stanovnitva, materijalnih i kulturnih dobara od djelovanja prirodnih i tehniko tehnolokih nesrea i katastrofa, te ratnih djelovanja i terorizma za podruje Opine Trpinja

  103

  Odluka o donoenju izmjena i dopuna prostornog plana ureenja Opine Trpinja 103

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  26

  Odluka o usvajanju Godinjeg obrauna Prorauna Opine Trpinja za 2010. godinu 108

  OPINA VOINCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o prihvaanju Izvjea o radu naelnika Opine Trpinja za period od VII-XII 2010.godine 107

  Odluka o usvajanju Izvjea o izvrenju Plana gospodarenja otpadom na podruju Opine Trpinja u 2010. godini 107

  Odluka o financiranju politikih stranaka i nezavisnih lanova Opinskog vijea iz Prorauna Opine Trpinja 108

  Odluka o usvajanju Izvjea o izvrenju plana gospodarenja otpadom na podruju Opine Voinci u 2010. 120

  OPINA VOINCI AKTI OPINSKOG POGLAVARSTVA

  Izvjee o izvrenju Plana gospodarenja otpadom na podruju Opine Voinci u 2010. godini 120

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  27

  K a z a l o (6-od 30. svibnja 2011. godine)

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA UPANIJA AKTI UPANIJSKE SKUPTINE

  Odluka o Razvojnoj strategiji Vukovarsko-srijemske upanije 2011.-2013. 3

  Razvojna strategija Vukovarsko-srijemske upanije 2011.-2013. 4

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  28

  K a z a l o (7-od 9. lipnja 2011. godine)

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA UPANIJA AKTI UPANA

  Zakljuak o utvrivanju Konanog prijedloga (2) Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske upanije 3

  Rjeenje o izmjeni Rjeenja o utvrivanju brojanih oznaka za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga upanije, gradova i Opina na podruju Vukovarsko-srijemske upanije

  3

  GRAD ILOK AKTI GRADSKOG VIJEA

  Odluka o Prostornom planu ureenja grada Iloka - odredbe za provoenje 4

  Odluka o usvajanju financijskog izvjea tvrtke Ilok Ton d.o.o. 4

  Odluka o usvajanju Izvjea o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Iloka za 2010. godinu 4

  Odluka o usvajanju Izvjea o izvrenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2010. godinu 4

  Odluka o sudjelovanju na natjeaju IPARD mjera 301 izgradnja sustava kanalizacije i proistaa otpadnih voda Mohovo 5

  Odluka o povratu zemljita Franjevakom samostanu u Iloku 5

  GRAD ILOK AKTI GRADONAELNIKA

  Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Iloka 6

  Zakljuak o prihvaanju Izvjea o obavljenom popisu imovine, obveza i potraivanja Grada Iloka na dan 31. prosinca 2010. godine 9

  Odluka o osloboenju od plaanja naknade za prikljuenje na komunalne vodne graevine odnosno graevine za javnu odvodnju 9

  Odluka o osnivanju prava slunosti HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb Elektra Vinkovci 9

  Izvjee o izvrenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2010. godinu 10

  GRAD OTOK AKTI GRADSKOG VIJEA

  Odluka 12

  Zakljuak 12

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  29

  Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obraun plaa slubenika i namjetenika 12

  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju VRANJEVO d.o.o. za komunalne djelatnosti 12

  Zakljuak 13

  Odluka o nainu provedbe javnog natjeaja za lanove Nadzornog odbora VRANJEVO d.o.o. za komunalne djelatnosti Otok 13

  Odluka o opozivu lanova Nadzornog odbora Vranjevo d.o.o. Otok 14

  Zakljuak 14

  Zakljuak 14

  Odluka o izmjeni Programa financijske potpore udrugama, politikim strankama te udrugama i zajednicama od posebnog interesa Grada Otoka za 2011. godinu

  14

  Odluka o izmjeni Program javnih potreba u kolskom i predkolskom odgoju Grada Otoka za 2011. godinu 15

  Odluka o izmjeni Program javnih potreba u kulturi za 2011. godinu 15

  Izmjene Programa gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu 15

  Izmjene Programa odravanja komunalne infrastrukture u 2011. godini 16

  Izmjene Programa utroka sredstava umskog doprinosa u 2011. godini 16

  Odluka o nabavi automobila 16

  Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje otvorenog postupka javne nabave za opskrbu elektrinom energijom Grada Otoka 17

  Odluka o odreivanju javnih povrina na kojima se mogu postavljati kiosci i druge graevine gotove konstrukcije 17

  Odluka o javnim priznanjima Grada Otoka 17

  Odluka o dodjeli javnih priznanja 19

  Odluka o osnivanju VRANJEVO d.o.o. za komunalne djelatnosti Otok 19

  Odluka o izmjenama i dopunama Prorauna 21

  GRAD OTOK AKTI GRADONAELNIKA

  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Otoka 47

  OPINA ANDRIJAEVCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o usvajanju godinjeg izvjetaja o izvrenju Prorauna Opine 48

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  30

  Andrijaevci za 2010. godinu

  OPINA IVANKOVO AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o usvajanju godinjeg izvjetaja o izvrenju Prorauna za 2010. godinu 60

  OPINA JARMINA AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o popisu estica za prodaju poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Opine Jarmina 70

  Odluka o obavezi uplate jamevine svakog ponuditelja na javnom natjeaju za prodaju poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Opine Jarmina

  72

  Odluka o poetnoj cijeni na javnom natjeaju za prodaju poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Opine Jarmina 73

  Odluka o raspisivanju javnog natjeaja za prodaju poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske, na podruju Opine Jarmina, za katastarsku Opinu Jarmina

  73

  Odluka o imenovanju Povjerenstva za provoenje javnog natjeaja o prodaji poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske 78

  OPINA MARKUICA AKTI OPINSKOG NAELNIKA

  Pravilnik o unutarnjem redu Opine Markuica 79

  Odluka o utvrivanju osnovice za obraun plae slubenika i namjetenika 87

  OPINA NEGOSLAVCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o davanju suglasnosti 88

  Zakljuak 88

  Odluka o nainu obavljanja komunalne djelatnosti 88

  Odluka o donoenju protupoarnih akata za podruje 89

  OPINA NIJEMCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Izvjee o izvrenju Programa gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za 2010. g. 90

  Prve izmjene i dopune Odluke o utroku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodinjeg zakupa poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2011.g.

  90

  Prve izmjene i dopune Programa utroka sredstava umskog doprinosa u 2011.g. 91

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  31

  Prve izmjene i dopune Programa odravanja komunalne infrastrukture u 2011. g. 91

  Prve izmjene i dopune Programa Gospodarstvo i poljoprivreda u 2011.g. 92

  Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2010. godinu 93

  Godinji izvjetaj o izvrenju Prorauna Opine Nijemci za 2010. g. 94

  Prve izmjene i dopune Prorauna Opine Nijemci za 2011. g. 113

  Izvjee o izvrenju Programa odravanja komunalne infrastrukture za 2010. g. 157

  Odluku o raspodjeli sredstava za redovito financiranje politikih stranaka 157

  Odluka 158

  OPINA NUTAR AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka 159

  IV. Izmjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljitem u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Opine Nutar 159

  OPINA PRIVLAKA AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o donoenju Urbanistikog plana ureenja zone gospodarske namjene za poljoprivrednu djelatnost "Beriinci" 160

  OPINA STARI JANKOVCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Opine Stari Jankovci za k.o. Novi Jankovci, k.o. Slakovci, k.o. Srijemske Laze i k.o. Orolik

  171

  OPINA TITAR AKTI OPINSKOG VIJEA

  Izmjene i dopune Prorauna Ppine titar za 2011. godinu 175

  Odluka o odabiru ponude prilikom provedbe Pozivnog nadmetanja za odravanje javne rasvjete na podruju Opine titar-temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova

  186

  Odluka o odreivanju mjesta za prodaju robe na klupama, u kioscima, automatima, putem pokretnih prodavaa i za prigodnu prodaju 186

  OPINA TOMPOJEVCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka 189

  Odluka o utvrivanju pripremnih radnji i postupku davanja koncesije za komunalnu djelatnost- obavljanje dimnjaarskih poslova 189

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  32

  Odluka o praenju izvrenja Plana zatite od poara i tehnolokih eksplozija za Opinu Tompojevci 190

  Izmjene i dopune Programa odravanja objekata komunalne infrastrukture u 2011. godini 191

  Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2011. godinu 192

  Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu 192

  Izmjene i dopune Programa javnih potreba sportskih udruga za 2011. godinu 193

  Program utroka sredstava umskog doprinosa za 2011. godinu 194

  I. Rebalans Prorauna za 2010. 194

  OPINA TOMPOJEVCI AKTI OPINSKOG NAELNIKA

  Izmjene i dopune plana nabave za 2011. godinu 218

  Odluka o odreivanju operativnih snaga zatite i spaavanja i pravnih osoba od interesa za zatitu i spaavanje 221

  Odluka o osnivanju postrojbe civilne zatite ope namjene Opine Tompojevci 221

  OPINA VOINCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana ureenja Opine Voinci 223

  Odluka o prikljuenju na komunalne vodne graevine 225

  Odluka o usvajanju godinjeg izvjetaja o izvrenju Prorauna Opine Voinci za 2010. godinu 229

  OPINA VRBANJA AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o izmjenama i dopunama odluke o kriterijima za obraun trokova gospodarenja komunalnim otpadom 241

  Odluka o usvajanju izvjea o izvrenju Plana gospodarenja otpadom Opine Vrbanja 241

  Odluka o I. Izmjenama i dopunama Prorauna Opine Vrbanja za 2010. godinu 241

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  33

  K a z a l o (8-od 30. lipnja 2011. godine)

  OPINA CERNA AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o daljnjem postupanju u predmetu Cestar d.o.o. Slavonski Brod 3

  Odluka o postupanju po Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja za k..br. 3021/1 k.o.Cerna i k..br. 561/3 k.o. ikovci 7

  Odluka o ponitenju odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Opine Cerna za k..br. 2621

  7

  Odluka o izmjeni odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Opine Cerna za k..br. 2621

  8

  Odluka o dodjeli tavanskih prostorija Ribikog doma na koritenje 8

  Izmjene i dopune Prorauna Opine Cerna za 2011.godinu 9

  OPINA NEGOSLAVCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Izmjene i dopune Prorauna Opine Negoslavci za 2011. godinu 25

  OPINA TITAR AKTI OPINSKOG NAELNIKA

  Pravilnik o dodatku za uspjenost na radu 36

  OPINA TOVARNIK AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o usvajanju procjene ugroenosti od poara i tehnolokih eksplozija 37

  Odluka o usvajanju godinjeg izvjetaja o izvrenju Prorauna za 2010. god. 37

  Izvjetaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 38

  Odluka o usvajanju godinjeg izvjetaja o izvrenju Prorauna za 2010. god. 72

  Odluka o izmjenama i dopunama Prorauna Opine Tovarnik za 2011. godinu 88

  Odluka 109

  Odluka o usvajanju godinjeg izvjea o izvrenju plana gospodarenja otpadom na podruju Opine Tovarnik 2010.-2018. za 2010. godinu 109

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  34

  Izvjee o izvrenju Plana gospodarenja otpadom na podruju Opine Tovarnik u 2010. godini 109

  Odluku o pokrivanju manjka prihoda od nefinancijske imovine iz vika prihoda poslovanja za 2010 godinu 110

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  35

  K a z a l o (9-od 14. srpnja 2011. godine)

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA UPANIJA AKTI UPANIJSKE SKUPTINE

  Zakljuak po Izvjeu o izvrenju Prorauna Vukovarsko-srijemske upanije za 2010.god

  3

  Odluka o donoenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske upanije

  31

  Drutveni ugovor o osnivanju trgovakog drutva Slavonsko-srijemski poljoprivredni klaster d.o.o.

  34

  Odluka o izmjeni Odluke o plaama slubenika i namjetenika u upravnim tijelima i slubama Vukovarsko-srijemske upanije

  37

  Odluka o utvrivanju popisa trgovakih drutava i ustanova od posebnog interesa za Vukovarsko- srijemsku upaniju

  38

  Popis trgovakih drutava i ustanova od posebnog interesa za upaniju 38

  Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Vinkovci

  38

  Odluka o osnivanju trgovakog drutva sa ogranienom odgovornou 39

  Odluka o priznanjima Vukovarsko-srijemske upanije 39

  Rjeenje o imenovanju lanova Upravnog vijea Doma zdravlja Vinkovci 41

  Rjeenje o imenovanju lanova Upravnog vijea Doma zdravlja Vukovar 42

  Rjeenje o imenovanju lanova Upravnog vijea Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske upanije

  42

  Rjeenje o imenovanju lanova Upravnog vijea Doma zdravlja upanja 42

  Odluka o razrjeenju i imenovanju lanova Stoera zatite i spaavanja Vukovarsko-srijemske upanije

  43

  Rjeenje o imenovanju sudaca porotnika Opinskog suda u Vinkovcima 43

  Rjeenje o imenovanju sudaca porotnika Opinskog suda u Vukovaru 44

  Rjeenje o imenovanju sudaca porotnika za mlade Opinskog suda u Vukovaru

  46

  Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta te proieni tekst Statuta Doma zdravlja Vinkovci

  46

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  36

  Rjeenje o razrjeenju i imenovanju lana kolskog odbora Osnovne kole Ivana Kozarca, upanja

  47

  Rjeenje o razrjeenju i imenovanju lana kolskog odbora Strukovne kole Vukovar

  47

  Rjeenje o imenovanju lanova/ica kolskog odbora Srednje kole Ilok, Ilok 47

  Rjeenje o razrjeenju i imenovanju lana/ice kolskog odbora Tehnike kole Nikole Tesle Vukovar

  48

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA UPANIJA AKTI UPANA

  Rjeenje o imenovanju Strunog povjerenstva za provoenje javnog postupka za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti sakupljanja ambalanog otpada za podruje gradova i opina Vukovarsko-srijemske upanije

  48

  GRAD OTOK

  AKTI GRADSKOG VIJEA

  Plan gospodarenja otpadom Grada Otoka 2009. 2017. 49

  OPINA BOGDANOVCI

  AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Opine Bogdanovci za k.o. Bogdanovci i Svinjarevci

  88

  Odluka o nerazvrstanim cestama na podruju Opine Bogdanovci 89

  Odluka o usvajanju Godinjeg obrauna prorauna Opine Bogdanovci za 2010. godinu

  91

  OPINA CERNA

  AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o prikljuenju na komunalne vodne graevine 109

  OPINA IVANKOVO

  AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Opine Ivankovo 2009. 2017.

  113

  Plan gospodarenja otpadom Opine Ivankovo 2009. 2017. 114

  OPINA MARKUICA

  AKTI OPINSKOG VIJEA

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  37

  Odluka o raspisivanju javnog natjeaja za zakup poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike

  148

  Hrvatske na podruju Opine Markuica 150

  Odluka o utvrivanju najpovoljnijeg ponuaa za odravanje javne rasvjete na podruju Opine Markuica

  OPINA MARKUICA

  AKTI OPINSKOG NAELNIKA

  Suglasnost 150

  OPINA STARI MIKANOVCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  151 Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Opine Stari Mikanovci

  153 Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaju poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Opine Stari Mikanovci

  OPINA TORDINCI

  AKTI OPINSKOG VIJEA

  Godinji obraun Prorauna Opine Tordinci za 2010. godinu 161

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  38

  K a z a l o (10-od 29. srpnja 2011. godine)

  GRAD ILOK AKTI GRADSKOG VIJEA

  Obraun Prorauna Grada Iloka sa 31.12. 2010. 3

  OPINA ANDRIJAEVCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o rasporeivanju sredstava prorauna Opine Andrijaevci namijenjenih godinjem financiranju politikih stranaka i nezavisnih lanova Opinskog vijea Opine Andrijaevci

  42

  OPINA BOROVO AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o izmjeni i dopuni Plana javne nabave za 2011 god. 43

  Odluka o izmjenama i dopunama Programa izgradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture 2011. godine 43

  Odluka o izmjenama i dopunama Programa odravanja objekata i ureaja komunalne infrastrukture 2011. god. 44

  Izmjene i dopune Prorauna za 2011. godinu 44

  Polugodinji obraun Prorauna za 2011. godinu 54

  OPINA PRIVLAKA AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o usvajanju Godinjeg obrauna Prorauna Opine Privlaka za 2010. godinu 63

  Odluka o prikljuenju na vodne graevine na podruju Opine Privlaka 68

  Odluka o zabrani spaljivanja smea, korova, suhe trave i drugog poljoprivrednog i umskog otpada i ostataka biljka nakon etve i berbe na podruju Opine Privlaka, k.o. Privlaka

  72

  OPINA TORDINCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o koeficijentima za obraun plaa slubenika i namjetenika 73

  Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Opine Tordinci 74

  Plan gospodarenja otpadom Opine Tordinci 2010. 2018. 74

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  39

  OPINA TORDINCI AKTI OPINSKOG NAELNIKA

  Pravilnik o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela Opine Tordinci 118

  OPINA TRPINJA AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljitem u vlasnitvu drave na podruju Opine Trpinja 124

  Izmjene i dopune proograma raspolaganja poljoprivrednim zemljitem u vlasnitvu drave na podruju Opine Trpinja 124

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  40

  K a z a l o (11. od 12. kolovoza 2011. godine)

  GRAD ILOK AKTI GRADSKOG VIJEA

  Rjeenje o o mandatu vijenika 3

  Rjeenje o razrjeenju potpredsjednika Gradskog vijea Grada Iloka 3

  Rjeenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijea Grada Iloka 3

  Odluku o usvajanju izvjea Komunalija d.o.o. Ilok za 2010. godinu 3

  Odluku o razrjeenju lanova Komisije za procjenu tete 4

  Odluka o imenovanju lanova Gradskog povjerenstva za procjenu teta od elementarnih nepogoda 4

  Odluka o rjeenju lanova Povjerenstva za popis biraa 4

  Odluka o imenovanju povjerenstva za popis biraa 5

  Odluka o davanju suglasnosti Gradskoj knjinici i itaonici Ilok 5

  Odluka o davanju suglasnosti Muzeju Grada Iloka 5

  Odluka o raspisivanju natjeaja - obavijesti o namjeri davanja koncesije na kulturnom dobru - poslovnom prostoru u zgradi dvorca Odescalchi

  5

  Odluka o davanju suglasnosti za zamjenu nekretnina u k.o. arengrad 7

  Odluka o prihvaanju inicijative za pristupanje Hrvatskoj udruzi povijesnih gradova, 8

  GRAD ILOK AKTI GRADONAELNIKA

  Rjeenje o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zatite Grada Iloka 9

  OPINA BONJACI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka 10

  Odluka 10

  Odluka o usvajanju Izvjea o izvrenju Plana gospodarenja otpadom za podruje Opine Bonjaci za 2010. godinu 10

  Izvjee o izvrenju Plana gospodarenja otpadom za podruje Opine Bonjaci 11

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  41

  za 2010. godinu

  OPINA STARI JANKOVCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o usvajanju polugodinjeg obrauna prorauna Opine Stari Jankovci za razdoblje 1.1.2011. - 30.6.2011. godine 56

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  42

  K a z a l o (12 od 2. rujna 2011. godine)

  GRAD ILOK AKTI GRADSKOG VIJEA

  Popis katastarskih estica za prodaju poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Grada Iloka za k.o. Ilok, arengrad, Bapsku i Mohovo

  3

  Popis katastarskih estica za zakup poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Grada Iloka za k.o. Ilok, arengrad, Bapsku i Mohovo

  9

  OPINA MARKUICA AKTI OPINSKOG VIJEA

  Izvjetaj o izvrenju Prorauna Opine Markuica za period od 01.01. do 30.06.2011.g. 15

  1.Izmjene i dopune Prorauna Opine Markuica za 2011. godinu. 28

  OPINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPINE NIJEMCI

  Zakljuak o ostavci na mandat vijenika Opinskog vijea Opine Nijemci i poetku obnaanja dunosti zamjenika 40

  OPINA NIJEMCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Zakljuak 41

  Zakljuak 41

  Rjeenje o izmjenama Rjeenja o imenovanju lanova Povjerenstva za Statut i Poslovnik 41

  Odluka o izmjenama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Opine Nijemci II krug za natjeajni broj 90 k.o. Podgrae

  41

  Odluka o obavljanju dimnjaarskih poslova 42

  Odluka o donoenju detaljnog Plana ureenja ''VJERSKO-TURISTIKE ZONE LUICA'' 45

  Prve izmjene i dopune Programa odravanja komunalne infrastrukture u 2011. g. 53

  Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i religiji za 2011.g. 54

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  43

  OPINA TITAR AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka 56

  OPINA TOVARNIK AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o pravima iz socijalne skrbi Opine Tovanik 57

  Odluka o prikljuenju na komunalne vodne graevine na podruju Opine Tovarnik 58

  Pravilnik o plaama, naknadama plae, materijalnim i drugim pravima dunosnika Opine Tovarnik 63

  Odluka o usvajanju Polugodinjeg izvjetaja o izvrenju Prorauna Opine Tovarnik 64

  OPINA VOINCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Izmjene i dopune Prorauna Opine Voinci za 2011. godinu 100

  AKTI VIJEA NACIONALNIH MANJINA

  VIJEE SRPSKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO SRIJEMSKE UPANIJE

  Rjeenje o izboru predsjednika Vijea srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske upanije 114

  Rjeenje o izboru zamjenika predsjednika Vijea srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske upanije 114

  VIJEE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPINE NIJEMCI

  Rjeenje o izboru predsjednika Vijea srpske nacionalne manjine 115

  Rjeenje o izboru zamjenika predsjednika Vijea srpske nacionalne manjine 115

  VIJEE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPINE TRPINJA

  Rjeenje o izboru predsjednika Vijea srpske nacionalne manjine Opine Trpinja 116

  Rjeenje o izboru potpredsjednika Vijea srpske nacionalne manjine Opine Trpinja 116

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  44

  K a z a l o (13 od 7. rujna 2011. godine

  GRAD OTOK AKTI GRADSKOG VIJEA

  Odluka o usvajanju polugodinjeg obrauna Prorauna Grada Otoka za razdoblje 1.1.2011. - 30.6.2011 godine 3

  Zakljuak 28

  Zakljuak 28

  Odluka 28

  Odluka o prikljuenju na komunalne vodne graevine 28

  Odluka o osloboenjima i olakicama gradskih taksa i komunalnog doprinosa 33

  Program razvoja podzetnike zone Otok 33

  Odluka 38

  Odluka o prijenosu prava graenja i prava prvokupa 38

  Odluka o nabavi namjetaja za opremanje Doma kulture 39

  Odluka 39

  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima 39

  Zakljuak 40

  Odluka o osnivanju Povjerenstva za popis biraa 40

  Odlluka o sastavu skuptina trgovakih drutava s ogranienom odgovornou 40

  GRADSKA KNJINICA GRADA OTOKA AKTI GRADSKE KNJINICE

  Pravilnik o radu i radnim odnosima 41

  OPINA MARKUICA AKTI OPINSKOG NAELNIKA

  Zakljuak o utvrivanju Konanog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog ureenja Opine Markuica 45

  OPINA NUTAR AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u javnom nadmetanju za davanje koncesije za stjecanje prava obavljanja komunalne djelatnosti sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na podruju Opine Nutar

  46

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  45

  Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u javnom nadmetanju za davanje koncesije za stjecanje prava obavljanja komunalne djelatnosti dimnjaarske usluge na podruju Opine Nutar

  47

  Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju dijela neizgraenog graevinskog zemljita u graevinskom podruju gospodarske zone Sajmite 48

  Odluka o o pripremi i nainu provoenja mobilizacije opinskog stoera zatite i spaavanja i zapovjednitva civilne zatite, tima Civilne zatite ope namjene i specijalistikog tima cz za spaavanje iz ruevina te nain aktiviranja operativnih snaga zatite i spaavanja

  49

  Rjeenje o o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika Civilne zatite Opine 51

  Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup poslovnog prostora u Opini Nutar 52

  Odluka o prikljuenju na komunalne vodne graevine 52

  Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na podruju Opine Nutar 56

  Odluka o obavljanju djelatnosti gospodarenja graevnim otpadom putem koncesije 58

  Odluka 59

  Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Opine Nutar 59

  Prijedlog o imenovanju sudaca porotnika Opinskog suda u Vinkovcima 74

  Zakljuak o prihvaanju Polugodinjeg Izvjea o radu opinskog naelnika Opine Nutar za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2010. godine 75

  OPINA STARI JANKOVCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka 76

  I Izmjene i dopune plana gospodarenja otpadom Stari Jankovci 2008. - 2016. 76

  OPINA TOMPOJEVCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o promjeni naziva naselja na podruju Opine Tompojevci 112

  Odluka o usvajanju Plana zatite i spaavanja i Plana Civilne zatite Opine Tompojevci 112

  Odluka 112

  Odluka o usvajanju polugodinjeg izvjetaja Prorauna Opine Tompojevci za 2011. godinu 112

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  46

  OPINA TORDINCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Izmjene i dopune Prorauna Opine Tordinci za 2011. godinu 137

  OPINA TOVARNIK AKTI OPINSKOG NAELNIKA

  Pravilnik o plaama, naknadama plae, materijalnim i drugim pravima slubenika i namjetenika Opine Tovarnik 147

  OPINA VRBANJA AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o rasporedu novanih sredstava politikim strankama iji su lanovi/ce izabrani u Opinsko vijee Opine Vrbanja 150

  Odluka o subvencioniranju prijevoza uenika srednjih kola s podruja Opine Vrbanja u autobusnom i eljeznikom prometu 150

  Odluka o o subvencioniranju trokova smjetaja uenika srednjih kola u uenikim domovima 151

  Odluka o imenovanju Povjerenstva za provoenje Javnog natjeaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Opine Vrbanja

  151

  Odluka o raspisivanju javnog natjeaja za zakup poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Opine Vrbanja 151

  Odluka o raspisivanju javnog natjeaja za prodaju poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Opine Vrbanja za katastarske Opine Vrbanja, Soljani, Stroinci i Drenovci

  154

  Odluka o prikljuenju na komunalne vodne graevine 155

  Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljitem u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Opine Vrbanja 159

  Program raspolaganja poljoprivrednim zemljitem u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Opine Vrbanja (proieni tekst) 173

  AKTI VIJEA NACIONALNIH MANJINA

  VIJEE MAARSKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE UPANIJE

  Rjeenje o izboru predsjednika Vijea maarske nacionalne manjine 189

  Rjeenje o izboru zamjenika predsjednika Vijea maarske nacionalne manjine 189

  VIJEE RUSINSKE NACIONALNE MANJINE OPINE TOMPOJEVCI

  Rjeenje o izboru predsjednika Vijea rusinske nacionalne manjine 190

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  47

  Rjeenje o izboru zamjenika predsjednika Vijea rusinske nacionalne manjine 190

  K a z a l o (14 od 29. rujna 2011. godine)

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA UPANIJA AKTI UPANIJSKE SKUPTINE

  Odluka o pristupanju Skuptini europskih regija (AER) 3

  Odluka o sufinanciranju nabave radiolokog 16 slojnog CT ureaja za Opu bolnicu Vinkovci 3

  Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta te proieni tekst Statuta Ope bolnice Vinkovci 3

  Odluka o promjeni naziva Ope bolnice Vinkovci 4

  Odluka o davanju suglasnosti na Statut Ope bolnice Vukovar 4

  Odluka o promjeni naziva Ope bolnice Vukovar 4

  Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Vukovar 5

  Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta te proieni tekst Statuta Doma zdravlja Vukovar 5

  Odluka 5

  I. Izmjene i dopune Prorauna Vukovarsko-srijemske upanije za 2011. godinu 5

  Zakljuak po Izvrenju Prorauna Vukovarsko-srijemske upanije za razdoblje I.-VI. mj. 2011. god. 24

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA UPANIJA AKTI UPANA

  Odluka o imenovanju Strunog povjerenstva za provedbu projekta poticanja koritenja obnovljivih izvora energije kod fizikih osoba u Vukovarsko-srijemskoj upaniji za 2011. godinu

  42

  Pravilnik o poticanju koritenja obnovljivih izvora energije kod fizikih osoba u Vukovarsko-srijemskoj upaniji za 2011. godinu 42

  OPINA ANDRIJAEVCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o usvajanju polugodinjeg izvjetaja o izvrenju Prorauna Opine Andrijaevci za 2011. godinu 48

  I. Izmjene i dopune Prorauna Opine Andrijaevci za 2011. godinu 57

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  48

  Zakljuak 71

  Odluka o prikljuenju na komunalne vodne graevine 71

  Odluka o obavljanju dimnjaarske slube na podruju Opine Andrijaevci 75

  Poseban popis gradiva s rokovima uvanja za Opinu Andrijaevci 79

  OPINA BABINA GREDA AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o usvajanju realizacije Prorauna Opine Babina Greda za 2010.godinu 83

  Odluka o izvrenju Prorauna Opine Babina Greda za period od 01.01. do 30.06. 2011. godine 114

  Odluka 144

  Odluka o broju i visini studentskih stipendija Opine Babina Greda za akademsku godinu 2011/12. 144

  Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje poslova odravanja javne rasvjete na podruju Opine Babina Greda 145

  Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o stipendiranju uenika i studenata 145

  Odluka o izradi urbanistikog plana ureenja radne zone Teine 145

  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju poduzetnike zone Saonica 147

  Odluka 148

  Odluka 148

  Odluka 148

  Odluka o imenovanju ravnateljice Opinske narodne knjinice Babina Greda 149

  OPINA BOGDANOVCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o izradi izmjena i dopuna PPOU Bogdanovci 150

  Odluka o usvajanju polugodinjeg izvjea o radu opinskog naelnika 152

  Odluka o utvrivanju pripremnih radnji i postupku davanja koncesije za komunalnu djelatnost: skupljanje i odvoz komunalnog otpada 152

  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Opine Bogdanovci za k.o. Bogdanovci

  153

  OPINA CERNA AKTI OPINSKOG VIJEA

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  49

  Zakljuak povodom razmatranja Izvjea o radu opinskog naelnika Opine Cerna za I-VI 2011. godinu 155

  Odluka o osnivanju prava graenja i zakljuenju ugovora o istom 155

  Odluka o postupanju u predmetu Eksploatacijsko polje Cerna 155

  Polugodinje izvjee o izvrenju Prorauna od 01. 01. 2011. do 30. 06. 2011. 156

  OPINA IVANKOVO AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o usvajanju izvjea o izvrenju Plana gospodarenja otpadom za 2010. 170

  OPINA PRIVLAKA AKTI OPINSKOG VIJEE

  Povjerenstvo za izmjeru stambenog i ostalog korisnog prostora za obraun komunalne naknade 171

  Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi 171

  Odluka o sufinanciranju trokova prijevoza uenika srednjih kola eljeznikim prijevozom 171

  Odluka o sufinanciranju trokova prijevoza uenika srednjih kola autobusnim prijevozom 172

  Odluka o raspisivanju 3. javnog natjeaja za zakup poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Opine Privlaka 173

  OPINA STARI JANKOVCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o prikljuenju na komunalne vodne graevine 175

  OPINA TOVARNIK AKTI OPINSKOG NAELNIKA

  Zakljuak o utvrivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana ureenja Opine Tovarnik

  179

  Javna rasprava o utvrivanju prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana ureenja Opine Tovarnik 179

  OPINA VOINCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o usvajanju polugodinjeg izvjetaja o izvrenju Prorauna Opine Voinci za 2011. godinu 181

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  50

  AKTI VIJEA NACIONALNIH MANJINA

  VIJEE BONJAKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE UPANIJE

  Rjeenje o izboru predsjednika Vijea bonjake nacionalne manjine 194

  Rjeenje o izboru zamjenika predsjednika Vijea bonjake nacionalne manjine 194

  VIJEE RUSINSKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE UPANIJE

  Rjeenje o izboru predsjednika Vijea rusinske nacionalne manjine 195

  Rjeenje o izboru zamjenika predsjednika Vijea rusinske nacionalne manjine 195

  VIJEE SLOVAKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE UPANIJE

  Rjeenje o izboru predsjednika Vijea slovake nacionalne manjine 196

  Rjeenje o izboru zamjenika predsjednika Vijea slovake nacionalne manjine 196

  VIJEE RUSINSKE NACIONALNE MANJINE OPINE BOGDANOVCI

  Rjeenje o izboru predsjednika Vijea rusinske nacionalne manjine 197

  Rjeenje o izboru zamjenika predsjednika Vijea rusinske nacionalne manjine 197

  VIJEE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPINE BOGDANOVCI

  Rjeenje o izboru predsjednika Vijea srpske nacionalne manjine 197

  Rjeenje o izboru zamjenika predsjednika Vijea srpske nacionalne manjine 198

  VIJEE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPINE MARKUICA

  Rjeenje o izboru predsjednika Vijea srpske nacionalne manjine Opine Markuica 199

  Rjeenje o izboru podpredsjednika Vijea srpske nacionalne manjine Opine Markuica 199

  VIJEE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPINE NEGOSLAVCI

  Odluka o izboru predsjednika Vijea 200

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  51

  Odluka o izboru zamjenika predsjednika Vijea 200

  VIJEE MAARSKE NACIONALNE MANJINE OPINE STARI JANKOVCI

  R jeenje o imenovanju predsjednika Vijea maarske nacionalne manjine 201

  Rjeenje o imenovanju zamjenika predsjednika Vijea maarske nacionalne manjine 201

  VIJEE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPINE STARI JANKOVCI

  Rjeenje o imenovanju predsjednika/ce Vijea srpske nacionalne manjine 201

  Rjeenje o imenovanju zamjenika/ce predsjednika Vijea srpske nacionalne manjine 202

  VIJEE MAARSKE NACIONALNE MANJINE OPINE TORDINCI

  Rjeenje o izboru predsjednika Vijea maarske nacionalne manjine 203

  Rjeenje o izboru zamjenika predsjednika Vijea maarske nacionalne manjine 203

  VIJEE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPINE TOVARNIK

  Odluka o izboru mandatne komisije 204

  Odluka o imenovanju predsjednika 204

  Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika 204

  VUPIK d.d. Vukovar AKTI VUPIK-a

  Aneks II Kolektivnog ugovora od 30. travnja 2008.g. 205

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  52

  K a z a l o (15 od 15. listopada 2011. godine

  GRAD ILOK AKTI GRADSKOG VIJEA

  Odluka 3

  Odluka o vrijednostima jedininih iznosa za poloajne zone 3

  Odluka o broju etaa koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgraenoj zgradi 3

  Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Iloka 4

  Odluka o zamjeni nekretnina 4

  Odluka o ukidanju statusa opeg dobra za nekretninu u k.o. Ilok 4

  Odluka o zamjeni nekretnina 4

  GRAD ILOK AKTI GRADONAELNIKA

  Odluka o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole u Gradskoj knjinici i itaonici Ilok

  5

  Odluka o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole u Muzeju Grada Iloka

  5

  Zakljuak o usvajanju Izvjea o poslovanju i prijedloga za naredni period 6

  Odluka o sklapanju Aneksa ugovora o zakupu nekretnine u k.o. Mohovo 6

  Odluka o osnivanju prava slunosti HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb Elektra Vinkovci

  6

  Odluka o dodjeli nagrada odlinim uenicima srednje kole 7

  GRAD OTOK AKTI GRADSKOG VIJEA

  Pravilnik o stipendiranju studenata slabijeg imovnog stanja 8

  Rjeenje 10

  Odluka o odreivanju vrijednosti jedininog iznosa po poloajnim zonama za utvrivanje naknade za zadravanje nezakonito izgraenih zgrada u prostoru

  10

  Odluka o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljitem u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Opine Otok

  10

  Odluka o pokretanju postupka raspisivanja Javnog natjeaja za prodaju poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu RH na podruju grada Otoka za k.o. Otok i k.o. Komletinci

  13

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  53

  Izmjene Programa utroka sredstava umskog doprinosa u 2011. godini 13

  Izmjene Programa gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu

  14

  Izmjene Programa odravanja komunalne infrastrukture u 2011. godini 14

  Izmjenjeni Program financijske potpore udrugama, politikim strankama te udrugama i zajednicama od posebnog interesa Grada Otoka za 2011. godinu

  15

  Izmijenjeni Program javnih potreba u kolskom i predkolskom odgoju Grada Otoka za 2011. godinu

  18

  Izmijenjeni Program javnih potreba u kulturi Grada Otoka za 2011. godinu 19

  Izmijenjeni Program izgradnje i odravanja portskih objekata Grada Otoka za 2011. godinu

  21

  Izmijenjeni Program javnih potreba u portu Grada Otoka za 2011. godinu

  22

  Odluka o izmjenama i dopunama Prorauna Grada Otok za 2011. godinu 23

  OPINA ANDRIJAEVCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zatite i spaavanja na podruju Opine Andrijaevci u 2011. godini

  62

  Odluka o vrijednostima jedininih iznosa za poloajne zone 66

  OPINA ANDRIJAEVCI AKTI OPINSKOG NAELNIKA

  Pravilnik o izmjenama pravilnika o odobravanju isplate jednokratne nagrade studentima

  66

  OPINA BABINA GREDA AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o komunalnom dopriosu Opine Babina Greda 67

  Odluka o vrijednostima jedininih iznosa za poloajne zone, za obraun naknade za odravanje nezakonito izgraenih zgrada u prostoru

  70

  Odluka o prikljuenju na komunalne vodne graevine 71

  OPINA BOGDANOVCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o vrijednostima jedininih iznosa za poloajne zone za obraun naknade za zadravanje nezakonito izgraenih zgrada u prostoru

  75

  Odluka o broju etaa koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgraenoj zgradi 75

  Odluka o prihvaanju izvjea o obavljenoj reviziji Prorauna Opine Bogdanovci za 2010. godinu

  75

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  54

  OPINA GRADITE AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o prikljuenju na komunalne vodne graevine 76

  Odluka o usvajanju polugodinjeg izvjea prorauna Opine Gradite za razdoblje od 01.01.-30.06.2011.

  80

  Odluku o darovanju dijela k.. 3454/1, povrine 30.000 m2 u poslovnoj zoni AMBARINE Gradite

  80

  Odluka o pripremi i nainu provoenja mobilizacije opinskog stoera zatite i spaavanje, tima civilne zatite te nain aktiviranja operativnih snaga zatite i spaavanje

  81

  Odluka o usvajanju izvjea o izvrenju Plana gospodarenja otpadom za 2010. godinu za podruje Opine Gradite

  83

  Zakljuak o prihvaanju polugodinjeg izvjea o radu Opinskog naelnika Opine Gradite za razdoblje od 1.1. 30. 6. 2011. godine

  83

  OPINA IVANKOVO AKTI OPINSKOG VIJEA

  Rjeenje o izboru predsjednika Opinskog vijea Opine Ivankovo 84

  Odluka o broju etaa koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgraenoj zgradi 84

  Odluka o vrijednostima jedininih iznosa za poloajne zone za podruje Opine Ivankovo

  84

  Odluka o prihvaanju izvjea o obavljenom uvidu u Prorau i financijske izvjetaje Opine Ivankovo za 2010. godinu

  85

  Polugodinji izvjetaj o izvrenju prorauna 01.01.2011. - 30.06.2011. 85

  OPINA MARKUICA AKTI OPINSKOG VIJEA

  Zakljuak o prihvaanju Izvjea o obavljenoj uvidu u Proraun i financijske izvjetaje

  96

  Odluka o broju etaa koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgraenoj zgradi 96

  Odluka o vrijednostima jedininih iznosa za poloajne zone za obraun naknade za zadravanje nezakonito izgraenih zgrada u prostoru

  96

  OPINA NEGOSLAVCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o vrijednostima jedininih iznosa za poloajne zone 97

  Odluka o broju etaa koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgraenoj zgradi 97

  Odluka o izvrenju Prorauna Opine Negoslavci za I VI 2011. godine 97

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  55

  OPINA STARI JANKOVCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o broju etaa koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgraenoj zgradi 113

  Odluka o usvajanju Plana zatite i spaavanja za Opinu Stari Jankovci i Plana civilne zatite

  113

  Odluka o utvrivanju pripremnih radnji i postupku davanja koncesije za komunalnu djelatnost: prijevoz pokojnika na podruju Opine Stari Jankovci

  113

  Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem e se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora za odravanje javne rasvjete na podruju Opine Stari Jankovci

  114

  Zakljuak o priznavanju prava stvarne slunosti na zemljitu oznake z.k..br. 1647/53, 1647/54, 1647/55, 1647/56, 1647/57, 1653, 1692/1,1712/1, 1740, 1741, 1742 sve k.o. Stari Jankovci, z.k.1

  118

  Zakljuak o priznavanju prava stvarne slunosti na zemljitu oznake z.k..br. 1108, 1122, 1124, 1164 sve k.o. Novi Jankovci, z.k.1

  119

  Zakljuak o priznavanju prava stvarne slunosti na zemljitu oznake z.k..br. 335/1, 335/2, 1378 z.k. 1, z.k..br. 337/1, z.k. 1101, z.k..br. 337/2 z.k. 953 sve k.o. Orolik

  120

  Zakljuak o priznavanju prava stvarne slunosti na zemljitu oznake z.k..br. 625 z.k. 1368, z.k..br. 627/2, 628 z.k.1, z.k..br. 631, 1939 z.k. 2 sve k.o. Slakovci, te z.k.. br.1364 z.k. 87, i z.k..br.1365/1 z.k. 1 sve u k.o. Sremske Laze

  121

  OPINA STARI MIKANOVCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o mjerilima za naplatu usluga Predkolske ustanove Vedri dani Stari Mikanovci od roditelja korisnika usluga

  123

  Odluka o broju etaa koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgraenoj zgradi 124

  Odluka o prikljuenju na komunalne vodne graevine 124

  Odluka o vrijednostima jedininih iznosa za zadravanje nezakonito izgraenih zgrada u prostoru

  128

  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru predsjednika i lanova Mandatnog povjerenstva

  129

  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru predsjednika i lanova Povjerenstva za Statut i Poslovnik

  129

  Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasnitvu Opine Stari Mikanovci 129

  Odluka o usvajanju godinjeg izvjea o izvravanju Plana gospodarenja otpadom na podruju Opine Stari Mikanovci za 2010. godinu

  132

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  56

  OPINA STARI MIKANOVCI AKTI OPINSKOG NAELNIKA

  Izvjee o izvrenju plana gospodarenja otpadom na podruju Opine Stari Mikanovci u 2010. godini

  132

  OPINA TOMPOJEVCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o vrijednostima jedininih iznosa za poloajne zone 134

  Odluka o broju etaa koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgraenoj zgradi 134

  Odluka o usvajanju izvjea o obavljenom uvidu u Proraun i financijske izvjetaje Opine Tompojevci za 2010. godinu

  134

  OPINA TORDINCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o vrijednostima jedininih iznosa za poloajne zone 135

  Odluka o prikljuenju na komunalne vodne graevine 135

  Odluka o broju etaza koje se mogu ozakoniti na nazakonito izgraenoj zgradi 139

  OPINA TRPINJA AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o ponitenju javnog natjeaja za zakup poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske za podruje Opine Trpinja, za k.o. Trpinja, Bobota, Bradin, Paetin, Vera, Ludvinci, Palaa, objavljenog u Glasu Slavonije 18. 03. 2011. godine

  140

  Odluka 140

  Odluka 140

  Odluka o vrijednostima jedininih iznosa za poloajne zone 140

  Odluka o prihvaanju Izvjea o radu naelnika Opine Trpinja za period od I-VI 2011. godine

  141

  Izmjena plana nabave za 2011. godinu 141

  Izmjena programa odravanja i izgradnje komunalne infrastrukture na podruju Opine Trpinja za 2011. godinu

  142

  Odluka 143

  Rjeenje o izboru potpredsjednika Opinskog vijea Opine Trpinja 143

  Odluka o usvajanju Polugodinjeg obrauna Prorauna Opine Trpinja za I-VI 2011. godine

  144

  OPINA VOINCI AKTI OPINSKOG VIJEA

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  57

  Odluka o komunalnoj naknadi 189

  Odluka o vrijednostima jedininih iznosa za poloajne zone 190

  Odluka o vrijednosti boda za obraunavanje komunalne naknade 190

  OPINA VRBANJA AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o prihvaanju Izvjea o obavljenom uvidu u Proraun i financijske izvjetaje Opine Vrbanja za 2010. godinu

  191

  Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu 191

  Odluka o razrjeenju dosadanjeg likvidatora i imenovanju novog likvidatora Opine Vrbanja

  191

  Odluka o vrijednosti jedininog iznosa za poloajnu zonu 192

  Odluka o usvajanju polugodinjeg izvjetaja o izvrenju Prorauna Opine Vrbanja

  192

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  58

  K a z a l o (16 od 18. studenoga 2011. godine)

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA UPANIJA AKTI UPANIJSKE SKUPTINE

  Odluka o dodjeli priznanja upanije 3

  Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni i proirenju djelatnosti Doma zdravlja Vukovar 3

  Rjeenje o razrjeenju potpredsjednika upanijske skuptine 3

  Rjeenje o razrjeenju potpredsjednika upanijske skuptine 4

  Odluka o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Vukovar 4

  Rjeenje o razrjeenju i imenovanju lana/ice kolskog odbora Ekonomske i trgovake kole Ivana Domca, Vinkovci 4

  Rjeenje o o izboru lanova/ica kolskog odbora Srednje kole Ilok, Ilok 5

  GRAD ILOK AKTI GRADSKOG VIJEA

  Polugodinji izvjetaj o izvrenju Prorauna Grada Iloka za period od 01.01. do 30.06.2011. godine 6

  Rjeenje o razrjeenju predsjednika Gradskog vijea Grada Iloka 51

  Rjeenje o izboru predsjednika Gradskog vijea Grada Iloka 51

  Odluka o naknadi predsjedniku Gradskog vijea 51

  Dopuna Odluke o imenovanju lanova Gradskog povjerenstva za procjenu teta od elementarnih nepogoda 51

  Odluka o naknadi povjerenstvima koje imenuju Gradsko vijee i gradonaelnik 52

  Odluka o stipendiranju studenata u akademskoj 2011/2012. godini 52

  Rjeenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija 52

  Odluka o donoenju Izmjene i dopune Prostornog plana ureenja Grada Iloka 53

  Odluka o imenovanju mrtvozornika 53

  Odluka o donoenju II. Izmjene i dopune Urbanistikog plana ureenja Grada Iloka 68

  Rjeenje o razrjeenju lana Odbora za izbor i imenovanja 78

  Rjeenje o imenovanju lana Odbora za izbor i imenovanja 78

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  59

  Rjeenje o razrjeenju lana Odbora za proraun i financije 79

  Rjeenje o imenovanju lana Odbora za proraun i financije 79

  GRAD ILOK AKTI GRADONAELNIKA

  Odluka o dopuni Odluke o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata 79

  Odluka o razrjeenju savjetnika 80

  Odluka o imenovanju tima za unutarnju financijsku kontrolu 80

  Pravilnik o volontiranju i strunoj praksi 80

  OPINA ANDRIJAEVCI AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o prihvaanju Plana zatite i spaavanja i plana civilne zatite Opine Andrijaevci 82

  Odluka o imenovanju stoera zatite i spaavanja Opine Andrijaevci 82

  Rjeenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis biraa 83

  Zakljuak o pokretanju postupka izbora za lanove Savjeta mladih Opine Andrijaevci 83

  JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za izbor lanova Savjeta mladih Opine Andrijaevci 83

  Odluka o iymjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana ureenja Opine (PPUO) Andrijaevci 85

  II. Izmjene i dopune Prorauna Opine Andrijaevci za 2011. godinu 85

  OPINA BABINA GREDA AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o utvrivanju visine naknada na groblju u Opini Babina Greda 100

  Odluka o donoenju izmjena i dopuna Prostornog plana ureenja Opine Babina greda 101

  OPINA BOROVO AKTI OPINSKOG VIJEA

  Socijalni plan Opine Borovo za 2011 god. 117

  Odluka o uvjetima i nainu ostvarivanja prava iz socijalne skrbi 117

  Odluka o izmjenama i dopuna Program odravanja objekata i ureaja komunalne infrastrukture 2011. god. 120

  Odluka o prodaji stanova u vlasnitvu Opine Borovo 121

 • KAZALO ZA 2011. Stranica

  Kazalo za 2011. godinu

  60

  Odluka o izmjeni i dopuni Plana javne nabave za 2011. god. 123

  Odluka o izmjenama i dopunama Program izgradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture 2011. god. 124

  Odluka o izmjenama i dopunama Program odravanja objekata i ureaja komunalne infrastrukture 2011. god. 125

  Odluka o vrijednostima jedininih iznosa za poloajne zone 125

  Odluka o broju etaa koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgraenoj zgradi 126

  Odluka 126

  Odluka o raspisivanju javnog natjeaja za osnivanje prava graenja u svrhu izgradnje proizvodnog postrojenja 126

  Izmjene i dopune Prorauna za 2011. godinu 128

  OPINA CERNA AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o donoenju Izmjena i dopuna Prostornog plana ureenja Opine Cerna 138

  Odluka o izmjeni odluke o prikljuenju na komunalne vodne graevine 152

  OPINA JARMINA AKTI OPINSKOG VIJEA

  Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu