Kategorizacija Karakteristika Kvaliteta

 • View
  223

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kategorizacija Karakteristika Kvaliteta

 • 8/19/2019 Kategorizacija Karakteristika Kvaliteta

  1/31

  KATEGORIZACIJAKATEGORIZACIJA

  KARAKTERISTIKA KVALITETAKARAKTERISTIKA KVALITETA

 • 8/19/2019 Kategorizacija Karakteristika Kvaliteta

  2/31

  Broj karakteristika kvaliteta n, vrlo je velikiBroj karakteristika kvaliteta n, vrlo je veliki

  zavisnosti od toga o kakvom je proizvodu rezavisnosti od toga o kakvom je proizvodu re..

  U proizvodnom maU proizvodnom maššinstvu skup osnovniinstvu skup osnovnihh

  karakteristika kvaliteta sakarakteristika kvaliteta sainjavaju sledeinjavaju sledee grupee grupe

  karakteristikakarakteristika::

 • 8/19/2019 Kategorizacija Karakteristika Kvaliteta

  3/31

    TehnoloTehnološške karakteristikeke karakteristike-- definidefiniššu znau znaajne crte kvaliteta nekogajne crte kvaliteta nekog proizvoda i mogu direktno ili indirektno odreivati nivo njegovo proizvoda i mogu direktno ili indirektno odreivati nivo njegovogg

  kvaliteta.kvaliteta.

    Ekonomske karakteristikeEkonomske karakteristike-- ine znaine znaajna obeleajna obeležž ja kvaliteta proizvoda ja kvaliteta proizvodakaokao ššto su: vreme pripreme i izrade, troto su: vreme pripreme i izrade, trošškovi izrade i cena proizvoda,kovi izrade i cena proizvoda,efekti nastali upotrebom proizvoda isl.efekti nastali upotrebom proizvoda isl.

    Karakteristike pouzdanostiKarakteristike pouzdanosti-- odnose se na stanje, ponaodnose se na stanje, ponaššanje, vek trajanjaanje, vek trajanjai odr i odr žživost proizvoda.ivost proizvoda.

    Karakteristike unifikacije i standardizacijeKarakteristike unifikacije i standardizacije-- definidefiniššu broj unuficiranih,u broj unuficiranih,standardizovanih i orginalnih delova u proizvodu.standardizovanih i orginalnih delova u proizvodu.

    Ergonomske karakteristikeErgonomske karakteristike-- treba da obezbede udoban rad proizvodom,treba da obezbede udoban rad proizvodom,kao i udobniju eksploataciju proizvoda.kao i udobniju eksploataciju proizvoda.

    Estetske karakteristikeEstetske karakteristike-- postavljaju vezu izmeu estetsko postavljaju vezu izmeu estetsko--konstruktorskog rekonstruktorskog reššenja safunkcijom datog proizvodaenja safunkcijom datog proizvoda

    Transportabilne karakteristikeTransportabilne karakteristike-- odnose se na moguodnose se na mogunost transportanost transporta proizvoda u prostoru i vremenu a da mu se kvalitet ne poremeti. proizvoda u prostoru i vremenu a da mu se kvalitet ne poremeti.

    PatentnoPatentno-- pravne karakteristike, pravne karakteristike,

    EkoloEkološške karakteristike,ke karakteristike,

    Ostale karakteristike.Ostale karakteristike.

 • 8/19/2019 Kategorizacija Karakteristika Kvaliteta

  4/31

  NajznaNajznaajnije karakteristikeajnije karakteristike

  kvalitetakvaliteta

  Klasifikacione karakteristike odredjujuKlasifikacione karakteristike odredjujupripadnost datog proizvoda nekojpripadnost datog proizvoda nekoj

  klasifikacionoj grupi, familiji i sl. Npr. ako jeklasifikacionoj grupi, familiji i sl. Npr. ako jeproizvod neki merni pribor ili sistem, tada jeproizvod neki merni pribor ili sistem, tada je jedna od osnovnih klasifikacionih jedna od osnovnih klasifikacionih

  karakteristika ovog proizvoda klasa takarakteristika ovog proizvoda klasa ta

  nostinosti

  (visoka, srednja, niska itd.).(visoka, srednja, niska itd.).

 • 8/19/2019 Kategorizacija Karakteristika Kvaliteta

  5/31

  FunkcionalneFunkcionalne karakteristike obuhvatajukarakteristike obuhvataju

  tr tr aažžena svojstva proizvoda, koja definiena svojstva proizvoda, koja definiššu iliu ili

  bitno utibitno utiu na funkcionisanje proizvodau na funkcionisanje proizvoda(merni pribor (merni pribor  --opseg mernja, rezolucija,opseg mernja, rezolucija,

  tacnost, pouzdanost itd.).tacnost, pouzdanost itd.).

 • 8/19/2019 Kategorizacija Karakteristika Kvaliteta

  6/31

  KonstrukcijskeKonstrukcijske karakteristike odekarakteristike odeujuujuosnovnu projektnu koncepciju iosnovnu projektnu koncepciju ikonstrukcijskokonstrukcijsko rereššenje proizvoda, njegovenje proizvoda, njegovoblik i strukturu, stepen slooblik i strukturu, stepen složženosti,teenosti,težžinu,inu,tehnolotehnološške pr ke pr oocedure montacedure montažže, zamenjivoste, zamenjivostdelova i dr.delova i dr.

  Klasifikacione, funkcionalne i konstrukcijskeKlasifikacione, funkcionalne i konstrukcijske

  karakteristikakarakteristika ine tehniine tehnike karakteristikeke karakteristikenekog proizvoda.nekog proizvoda.

 • 8/19/2019 Kategorizacija Karakteristika Kvaliteta

  7/31

  zahtevizahtevitr tr žžiišštata

  razradarazrada

  konstrukcijekonstrukcijeformiranjeformiranjemodelamodela

  analizaanalizasvojstvasvojstva

  modelamodela

  usavr usavr ššavanjeavanje

  konstrukcijekonstrukcije

  interacioniinteracioniciklusciklus

 • 8/19/2019 Kategorizacija Karakteristika Kvaliteta

  8/31

  TehnoloTehnološške karakteristike delimoke karakteristike delimo u dve grupe:u dve grupe:

  -- prvu grupuprvu grupu ine tehnologija i efikasnostine tehnologija i efikasnost

  tehnologije izrade proizvoda kaotehnologije izrade proizvoda kao ššto su,to su,stepen udela novih tehnologija, ugradnjastepen udela novih tehnologija, ugradnja

  novih elemenata, primena novih tehnologijanovih elemenata, primena novih tehnologija

  sklapanja, elementi resklapanja, elementi režžima obrade, brojniima obrade, brojniuslovi obrade itd.uslovi obrade itd.

 • 8/19/2019 Kategorizacija Karakteristika Kvaliteta

  9/31

  -- drugu grupu tehnolodrugu grupu tehnološških karakteristikakih karakteristika ineine

  sve one konstrukcijske karakteristike kojesve one konstrukcijske karakteristike kojetreba da se realizuju kroz tehnolotreba da se realizuju kroz tehnološški proceski proces

  izrade. Vrednosti ovih karakteristikaizrade. Vrednosti ovih karakteristika

  odstupaju od vrednosti konstrukcijskih (naodstupaju od vrednosti konstrukcijskih (na

  crtezu) karakteristika.One definicrtezu) karakteristika.One definiššu kvalitetu kvalitet

  konformnosti proizvoda( kvalitet izrade ilikonformnosti proizvoda( kvalitet izrade ilistepen bliskosti sa konstrukcijom istepen bliskosti sa konstrukcijom i

  karakteristikama kvaliteta iz tehnoleskekarakteristikama kvaliteta iz tehnoleske

  dokumentacijedokumentacije -- crteza). Ako su njihovecrteza). Ako su njihovevrednostivrednosti blibližže vrednostima karakteristikae vrednostima karakteristika

  konstrukcije utoliko je proizvod kvalitetniji.konstrukcije utoliko je proizvod kvalitetniji.

 • 8/19/2019 Kategorizacija Karakteristika Kvaliteta

  10/31

  EkonomskeEkonomske karakteristike se ne mogukarakteristike se ne mogumimoimimoii u tehnoloi u tehnološškoj vrednosnoj analizikoj vrednosnoj analizi

  kvaliteta nekog proizvoda. One predstavljajukvaliteta nekog proizvoda. One predstavljaju

  znaznaajna obeleajna obeležžija kvaliteta proizvoda kaoija kvaliteta proizvoda kao

  ššto su: vreme pripreme i izrade,to su: vreme pripreme i izrade, trotrošškovikovi

  izrade i cena proizvoda, efekti nastaliizrade i cena proizvoda, efekti nastaliupotrebom proizvoda itd.upotrebom proizvoda itd.

 • 8/19/2019 Kategorizacija Karakteristika Kvaliteta

  11/31

  KKarakteristikearakteristike pouzdanostipouzdanosti se odnose nase odnose na

  stanje,stanje, ponaponaššanje, vek trajanja ianje, vek trajanja i odr odr žživostivost

  proizvoda u eksplataciji.Navode se nekeproizvoda u eksplataciji.Navode se neke

  osnovne iz skupa ovih karakteristika:osnovne iz skupa ovih karakteristika:

  -- bezotkaznostbezotkaznost -- osobina proizvoda daosobina proizvoda da zadr zadr žžii

  radnu sposobnost u nekom vremenu radaradnu sposobnost u nekom vremenu radapri datim repri datim režžimima i uslovima eksplatacije.imima i uslovima eksplatacije.

 • 8/19/2019 Kategorizacija Karakteristika Kvaliteta

  12/31

  -- trajnosttrajnost -- osobina proizvoda da odr osobina proizvoda da odr žži radnui radnusposobnost do trenutka nastupa otkaza , tj.sposobnost do trenutka nastupa otkaza , tj.

  do trenutka kada jedo trenutka kada je nemogunemogue daljee dalje

  korikoriššenjeenje proizvoda pri definisanimproizvoda pri definisanimtehnickim uslovimatehnickim uslovima opsluopslužživanja i odr ivanja i odr žžavanjaavanja

  -- popravljivostpopravljivost -- da se na relativno lak, brz ida se na relativno lak, brz i

   jeftin na jeftin nain mogu otkriti, preduprediti iin mogu otkriti, preduprediti i

  utkloniti uzroci gubljenja radne sposobnosti autkloniti uzroci gubljenja radne sposobnosti a

  da se zatim proizvod moda se zatim proizvod možže dovesti ize dovesti izneispravnog u ispravno stanje za odredjenoneispravnog u ispravno stanje za odredjeno

  vreme.vreme.

 • 8/19/2019 Kategorizacija Karakteristika Kvaliteta

  13/31

  -- odr odr žživostivost -- osobina proizvoda da odr osobina proizvoda da odr žžii

  ispravno stanje, odnosno radnu sposobnostispravno stanje, odnosno radnu sposobnost

  u tokuu toku uvanja u magacinu, transporta i uuvanja u magacinu, transporta i u

  toku eksplatacije.toku eksplatacije.

  -- gotovostgotovost -- osobina proizvoda da su radnoosobina proizvoda da su radnosposobni svakog trenutkasposobni svakog trenutka

 • 8/19/2019 Kategorizacija Karakteristika Kvaliteta

  14/31

  PPremarema karakteristikamakarakteristikama unifikacije iunifikacije i

  standardizacijestandardizacije odredjuje se stepen tj.odredjuje se stepen tj.

  kolikoliina standardnih,unificiranih i originalnihina standardnih,unificiranih i originalnihdelova, sklopova i jedinica u nekomdelova, sklopova i jedinica u nekom

  proizvodu.proizvodu.

 • 8/19/2019 Kategorizacija Karakteristika Kvaliteta

  15/31

  ErgonomskeErgonomske karakteristikkarakteristikee definidefiniššuuneophodni ergonomski zahtevi koje mora daneophodni ergonomski zahtevi koje mora da

  ima neki proizvod kako bi se korisnicimaima neki proizvod kako bi se korisnicima

  obezbedioobezbedio udobnudobno i lako korio i lako koriššenjeenje..

  Pod ovim se podrazumeva: higijenske,Pod ovim se podrazumeva: higijenske,

  antropoloantropološške,ke, fiziolofiziološške ike i psihofiziolopsihofiziološškeke(dimenzije, boje, oblik...) i(dimenzije, boje, oblik...) i psiholopsihološškeke

  karakteristike.karakteristike.

 • 8/19/2019 Kategorizacija Karakteristika Kvaliteta

  16/31

  EstetskimEstetskim karakteristikama se iskazujekarakteristikama se iskazuje

  usaglausaglaššenost estetike konstruktorskogenost estetike konstruktorskogrereššenja sa inenja sa inžženjerskoenjersko--tehnickom sutehnickom sušštinomtinom

  datog proizvoda. U grupidatog proizvoda. U grupi

   oo

  vih karakteristikavih karakteristika

  najvanajvažžnije su: izranije su: izražžajnost, skladnost iajnost, skladnost i

  estetski izraz forme proizvoda, celovitostestetski izraz forme proizvoda, celovitost

  kompozicije i racionalnost oblika proizvoda,kompozicije i racionalnost oblika proizvoda,savr savr ššenstvo izrade proizvoda...enstvo izrade proizvoda...

 • 8/19/2019 Kategorizacija Karakteristika Kvaliteta

  17/31

 • 8/19/2019 Kategorizacija Karakteristika Kvaliteta

  18/31

  PODELA KARAKTERISTIKAPODELA KARAKTERISTIKAPREMA VAPREMA VAŽŽNOSTI INOSTI I

  SLOSLOŽŽENOSTIENOSTI

 • 8/19/2019 Kategorizacija Karakteristika Kvaliteta

  19/31

  UU praktipraktinoj analizi karakteristike kvalitetanoj analizi karakteristike kvalitetapostavlja se pitanje njihove klasifikacije.Svepostavlja se pitanje njihove klasifikacije.Sve

  karakteristike kvaliteta koje su oznakarakteristike kvaliteta koje su oznaene naene na

  crtecrtežžu nekog dela nisu podjednako uticajne nau nekog dela nisu podjednako uticajne nakvalitet proizvoda. Iz ovog proizilazi da sekvalitet proizvoda. Iz ovog proizilazi da se

  kontrola kvaliteta svodi na kontrolu jednogkontrola kvaliteta svodi na kontrolu jednog

  odredjenog broja. To je znacajno jer bi kontrolaodredjenog broja. To je znacajno jer bi kontrola

  i merenje svih karakteristika kvaliteta nekogi merenje svih karakteristika kvaliteta nekog

  proizvoda bili izuzetno skupi,dugotrajni iproizvoda bili izuzetno skupi,dugotrajni inepotrebni.nepotrebni.

 • 8/19/2019 Kategorizacija Karakteristika Kvaliteta

  20/31

  Prema bitnosti mogu se izdvojitiPrema bitnosti mogu se izdvojiti etri grupeetri grupe

  karakteristika:karakteristika:Prvu grupuPrvu grupu ine najvaine najvažžnije ilinije ili  kritikritinene

  karakteristike.Ako sekarakteristike.Ako se prekoraprekorae propisanee propisane

  tolerancije proizvod gubi kvalitet. Zato setolerancije proizvod gubi kvalitet. Zato se

  ove karakteristikeove karakteristike kontrolikontroliššu stoprocentno.u stoprocentno.

  Drugu grupuDrugu grupu ine vaine važžnenekarakteristike.Osnovna odlika im je da prikarakteristike.Osnovna odlika im je da pri

  njihovom prekoranjihovom prekoraenju dolazi doenju dolazi do

  pogor pogor ššavanja kvaliteta ali proizvod je i daljeavanja kvaliteta ali proizvod je i daljefunkcionalan.Kontrola se vr funkcionalan.Kontrola se vr šši statistii statistikimkim

  metodama ili nekim drugim metodama.metodama ili nekim drugim metodama.

 • 8/19/2019 Kategorizacija Karakteristika Kvaliteta

  21/31

  TreTreu grupu predstavljaju manje vau grupu predstavljaju manje važžnenekarakteristike kvaliteta.Pri prekorakarakteristike kvaliteta.Pri prekoraenjuenju

  propisanih okvira tolerancije vrlo malo sepropisanih okvira tolerancije vrlo malo sesmanjuje kvalitet. Njihova kontrola zavisi odsmanjuje kvalitet. Njihova kontrola zavisi odkaraktera standarda i propisa kojima sekaraktera standarda i propisa kojima se

  utvrdjuje stepen specifikacije.utvrdjuje stepen specifikacije.etvrta grupa predstavlja grupuetvrta grupa predstavlja grupu nevanevažžnihnih

  karakteristika kvaliteta.Imaju uticaj nakarakteristika kvaliteta.Imaju uticaj naestetski izgled.estetski izgled.

 • 8/19/2019 Kategorizacija Karakteristika Kvaliteta

  22/31

  Prema sloPrema složženosti karakteristike kvaliteta seenosti karakteristike kvaliteta se

  dele na elementarne i kompleksne.dele na elementarne i kompleksne.Elementarnom karakteristikom Xi (i=1,n)Elementarnom karakteristikom Xi (i=1,n)

  iskazuje se jedno , elementarno svojstvoiskazuje se jedno , elementarno svojstvo

  proizvoda.proizvoda.

  Kompleksne karakteristike Xi (j=1,m)Kompleksne karakteristike Xi (j=1,m)

  predstavljaju slopredstavljaju složženo svojstvo nekog proizvoda ,eno svojstvo nekog proizvoda ,koje se iskazuje sa vikoje se iskazuje sa višše elementarnihe elementarnih

  karakteristikakarakteristika Xi (i=1,n) tj.Xi (i=1,n) tj.

  Xj=f(Xi), i=1,n; j=1,mXj=f(Xi), i=1,n; j=1,m

 • 8/19/2019 Kategorizacija Karakteristika Kvaliteta

  23/31

  PRIMENA DISPERZIONEPRIMENA DISPERZIONE

   ANALIZE ANALIZE

  Primena ove analize ima veliki znaPrimena ove analize ima veliki znaaj uaj u

  nauci o kvalitetunauci o kvalitetu jer se pomo jer se pomou njihu njihodredjuje singnifikantnostodredjuje singnifikantnost

  (zna(znaajnost,bitnost uticaja) i stepenajnost,bitnost uticaja) i stepen

  interaktivnosti dainteraktivnosti dattog skupa(Xi,i=1,k)og skupa(Xi,i=1,k)

  na karakteristike kvaliteta (Yi;i=1,n)na karakteristike kvaliteta (Yi;i=1,n)

  tj.karakteristika kvaliteta na kvalitettj.karakteristika kvaliteta na kvalitetproizvoda K. Disperzionom analizom se datiproizvoda K. Disperzionom analizom se dati

  skup faktora (Xi, i=1,k), tj. karakteristikaskup faktora (Xi, i=1,k), tj. karakteristika

  kvaliteta (Yi;i=1,n) selektira na dve grupe:kvaliteta (Yi;i=1,n) selektira na dve grupe:

 • 8/19/2019 Kategorizacija Karakteristika Kvaliteta

  24/31

  -- prvu koja bitno utiprvu koja bitno utie na karakteristikee na karakteristike

  kvaliteta(grupa signifikantnih faktora) ikvaliteta(grupa signifikantnih faktora) i

  -- drugudrugu iji uticaj nije bitan na karakteristikeiji uticaj nije bitan na karakteristike

  kvaliteta(nesignifikantna grupa)kvaliteta(nesignifikantna grupa)

 • 8/19/2019 Kategorizacija Karakteristika Kvaliteta

  25/31

  FAZE ANALIZE FAKTORAFAZE ANALIZE FAKTORA

  KVALITETAKVALITETA

  Pre projektovanja tehnologije upravljanjaPre projektovanja tehnologije upravljanja

  kvalitetom proizvoda neophodno je da sekvalitetom proizvoda neophodno je da sesprovede procedura analize sistema faktorasprovede procedura analize sistema faktora

  koji uticu na karakteristike kvaliteta.koji uticu na karakteristike kvaliteta.

  Odvija se u tri faze:Odvija se u tri faze:

  -- prva fazaprva faza --   11-- specificiranje glavnihspecificiranje glavnih

  kvalimetrijskih pitanja za koje ne postojekvalimetrijskih pitanja za koje ne postojepouzdana repouzdana reššenjaenja

 • 8/19/2019 Kategorizacija Karakteristika Kvaliteta

  26/31

  --22-- otkrivanje i izdvajanje svih faktora za kojeotkrivanje i izdvajanje svih faktora za kojese zna ili se predpostavlja da utise zna ili se predpostavlja da utiu nau na

  kvalitetkvalitet

  --33-- istraistražživanje veza faktora i karakteristikaivanje veza faktora i karakteristika

  kvaliteta.kvaliteta.

  -- druga fazadruga faza -- sadr sadr žži program rei program reššavanjaavanjakvalimetrijskih pitanja iz prve faze.kvalimetrijskih pitanja iz prve faze.

  -- treca fazatreca faza -- kontrola i korektura postavljenogkontrola i korektura postavljenogprograma iz druge faze.programa iz druge faze.

 • 8/19/2019 Kategorizacija Karakteristika Kvaliteta

  27/31

   ELEMENTI TEHNOLOGIJE KVALITETA ELEMENTI TEHNOLOGIJE KVALITETA

  Kvalitet nekog proizvoda se, u industriji, programira i realizujKvalitet nekog proizvoda se, u industriji, programira i realizuje pomoe pomou tehnologijeu tehnologije

  kvaliteta.kvaliteta.

   Nauka o kvalitetu sadr  Nauka o kvalitetu sadr žži sistematizovan skup znanja iz:i sistematizovan skup znanja iz:

    Projektovanja i konstruisanja proizvoda,Projektovanja i konstruisanja proizvoda,

    Proizvodne tehnike,Proizvodne tehnike,

    Kvalimetrije,Kvalimetrije,

    Tehnologije proizvodnje,Tehnologije proizvodnje,

    TehniTehnike kibernetike,ke kibernetike,

    Organizacije proizvodnje,Organizacije proizvodnje,

    Ekonomike proizvodnje,Ekonomike proizvodnje,

    InInžženjerske matematike,enjerske matematike,

    Drugih bliskih nauDrugih bliskih naunih i tehninih i tehnikih disciplina.kih disciplina.

 • 8/19/2019 Kategorizacija Karakteristika Kvaliteta

  28/31

   ELEMENTI TEHNOLOGIJE KVALITETA ELEMENTI TEHNOLOGIJE KVALITETA

  Politika kvaliteta u velikoj meri odreuje karakter i sadr Politika kvaliteta u velikoj meri odreuje karakter i sadr žžaj tehnol. kvaliteta.aj tehnol. kvaliteta.Odrednice ove politike se zasnivaju na:Odrednice ove politike se zasnivaju na:

    Stanja i druStanja i drušštvenim potrebama za datim proizvodima,tvenim potrebama za datim proizvodima,

    Obimu i karakteru proizvodnog programa i proizvodnih ciljeva radObimu i karakteru proizvodnog programa i proizvodnih ciljeva rad ne organizacije,ne organizacije,

    Proizvodnim moguProizvodnim mogunostima vlastitih i kooperantskih pogona i tehnol. linija,nostima vlastitih i kooperantskih pogona i tehnol. linija,   Nivou projektovanog kvaliteta koje treba ugraditi u proizvode, Nivou projektovanog kvaliteta koje treba ugraditi u proizvode,

    Ciljevima tehnologije kvaliteta,Ciljevima tehnologije kvaliteta,

    Koncepcijama tehnologije proizvodnje,Koncepcijama tehnologije proizvodnje,

    Fazama proizvodnje za koju se projektuje tehnologija kvaliteta.Fazama proizvodnje za koju se projektuje tehnologija kvaliteta.

 • 8/19/2019 Kategorizacija Karakteristika Kvaliteta

  29/31

   ELEMENTI TEHNOLOGIJE KVALITETA ELEMENTI TEHNOLOGIJE KVALITETA

  Kontrola kvaliteta proizvoda se izvodi na svim stadijumima projeKontrola kvaliteta proizvoda se izvodi na svim stadijumima projektovanjaktovanja

   proizvoda. Postoje razne vrste kontrole, kao proizvoda. Postoje razne vrste kontrole, kao ššto su:to su:

    Repromaterijali,Repromaterijali,

    MaMaššine alatke,ine alatke,

    Merne tehnika,Merne tehnika,

    Delovi i proizvodi iz kooperacije,Delovi i proizvodi iz kooperacije,

    PostojePostojei i novi procesi,i i novi procesi,

    Brojne karakteristike kvaliteta proizvoda,Brojne karakteristike kvaliteta proizvoda,

    Ostali objekti.Ostali objekti.

  Metodi i tehnika kontrole kvalitetaMetodi i tehnika kontrole kvaliteta ine preteine pretežžni deo sadr ni deo sadr žžaja tehnologijeaja tehnologije

  upravljanja kvalitetom konformnosti bilo kog proizvoda.upravljanja kvalitetom konformnosti bilo kog proizvoda.

 • 8/19/2019 Kategorizacija Karakteristika Kvaliteta

  30/31

   ELEMENTI TEHNOLOGIJE KVALITETA ELEMENTI TEHNOLOGIJE KVALITETA

    Ekonomi  Ekonomi   na tana ta  ka kvaliteta konformnosti ka kvaliteta konformnosti 

    Visina troVisina trošškova izrade i trokova izrade i trošškova upravljanja kvalitetom ne sme da umanji konkurentnost nakova upravljanja kvalitetom ne sme da umanji konkurentnost na

  tr tr žžiišštu!tu!

  TpTp-- trotrošškovi proizvodnjekovi proizvodnjeTkk Tkk -- trotrošškovi kontrole kvalitetakovi kontrole kvaliteta

  TgTg--trotrošškovi gubitakakovi gubitaka

  TopTop--os.troos.trošškovi proizvodnjekovi proizvodnje

   p p--stepen kvaliteta komnformnostistepen kvaliteta komnformnosti

   p kk g opT T T T  = + +

 • 8/19/2019 Kategorizacija Karakteristika Kvaliteta

  31/31

   ELEMENTI TEHNOLOGIJE KVALITETA ELEMENTI TEHNOLOGIJE KVALITETA

    Struktura tro Struktura troš š kova kvaliteta konformnosti kova kvaliteta konformnosti 

    TroTrošškovi koji odreuju kvalitet mogu se razvrstati na tri opkovi koji odreuju kvalitet mogu se razvrstati na tri op ššte grupe:te grupe:

  1.1.   TroTrošškovi identifikacije i prevencije kvaliteta T1kovi identifikacije i prevencije kvaliteta T1

  2.2.   TroTrošškovi unutrakovi unutraššnjih gubitaka T2njih gubitaka T2

  3.3.   TroTrošškovi spoljakovi spoljaššnjih gubitaka T3njih gubitaka T3

  1 2 3k T T T T  = + +

  1 11 12 1 11

  ...n

  n ii

  T T T T T  =

  å= + + + =

  2 21 22 2 21

  ...n

  n ii

  T T T T T  =

  å= + + + =

  3 31 32 3 31

  ...n

  n ii

  T T T T T  =

  å= + + + =