Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého

  • Published on
    08-Apr-2016

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nov informan broura o Katede psychologie FF UP.

Transcript

<ul><li><p>Katedra psychologie Filozofick fakulty</p><p>Univerzity Palackho v Olomouci</p></li><li><p>Vst tm katedry psychologie je pro m vzvou i potenm. Jsem pyn na nae zkuen leny katedry i mlad kolegy, kte kvalitn vukou a excelentnm vzkumem pispvaj k obohacen psy-chologick vdy. Jsem rd, e vychovvme nadjn mlad vdeck pracovnky, stejn jako sp-n odbornky do praxe. V neposledn ad m pak t, e nae katedra pomh irok veejnosti, udruje dobr vztahy s absolventy, propojuje vdu i studium s prax.</p><p>Za Katedru psychologie FF UP jej vedouc PhDr. Mat ucha, Ph.D.</p></li><li><p>Katedra psychologie4</p><p>O na katedeKatedra psychologie s tm 70letou tradic je jednou z 21 kateder Filozofi ck fakulty Univer-zity Palackho v Olomouci. V esk republice patme dlouhodob mezi nejlpe hodnocen katedry psychologie.</p><p>Nae poslnVzdlvat a rozvjet studenty v souladu s aktulnmi vdeckmi poznatky a potebami praxe a re-alizovat kvalitn vdecko-vzkumnou innost s clem pispt k obohacen psychologick vdy.</p><p>Nae hodnoty Akademick svoboda Etick principy Vdeck poctivost Otevenost vi novmu Vzjemn solidarita a respekt cta k tradicm katedry</p><p>Nai pedagogov Na katede psob tm 25 pedagogickch pracovnk, kad je renomovanm odbornkem </p><p>v psychologii. Spolupracujeme s externmi odbornky, m obohacujeme nabzen spektrum pedmt.</p><p>Nai studenti V souasn dob u ns studuje vce ne 600 student v prezenn a kombinovan form. Mme stovky absolvent psobcch v nejrznjch oborech psychologie.</p><p>Nae msto Sdlme v srdci Olomouce, historick metropoli Moravy. Jsme soust druh nejstar univerzity v esk republice.</p></li><li><p>Univerzita Palackho v Olomouci 5</p></li><li><p>Katedra psychologie6</p><p>ZkoummeVzkum je pro ns priorita. Ke kvalitn vdeck innosti vedeme studenty ji od prvnho ron-ku bakalskho studia. Studenti se vzdlvaj v metodologii psychologickho vzkumu a sv znalosti prokazuj zejmna v bakalskch a magisterskch diplomovch pracch. Nejvy n-roky klademe na studenty doktorskho studia (Ph.D.), kte sv vzkumn dovednosti projevuj pedevm pi psan disertan prce.</p><p>lenov katedry provdj vzkum jak na lokln rovni, tak v rmci mezinrodnch vzkum-nch tm. Jsou spnmi adateli v grantovch soutch. Na katede se realizuj vzkumy s drazem na poteby praxe a pozitivn spoleensk dopad.</p><p>Hlavnmi vzkumnmi oblastmi, ktermi se zabvme, jsou: kognitivn (obecn) psychologie; vvojov psychologie a psychologie rodiny; sociln psychologie a psychologie osobnosti; poradensk, pedagogick a koln psychologie; klinick psychologie, diagnostika a psychoterapie; psychologie prce, organizace a dopravn psychologie; metodologie, statistika a experimentln psychologie.</p><p>Vda a vzkum</p></li><li><p>Univerzita Palackho v Olomouci 7</p></li><li><p>Katedra psychologie</p><p>lenov katedry pravideln prezentuj vsledky naeho vzkumu na vznamnch eskch i mezinrodnch konferencch a v uznvanch asopisech. Dleitou soust jejich vzkum-n prce je vydvn odbornch monogra a vznamnch uebnic v oboru psychologie. Z tch nejnovjch meme jmenovat:</p><p> Uebnice obecn psychologie, Djiny psychologie, Spnek a snn (prof. Alena Plhkov); vod do psychologie osobnosti, Psychologie hodnot (doc. Panajotis Cakirpaloglu); Psychologie rodiny (doc. Irena Sobotkov), Pstounsk pe oima dosplch, kte v n </p><p>vyrostli: trendy vs. zkuenosti (doc. Irena Sobotkov, dr. Veronika Oenkov); Dopravn psychologie pro praxi (dr. Mat ucha); Rorschachova metoda: Integrativn pstup k interpretaci (dr. Martin Lebych); Interakn psychologick vcvik pro praxi (dr. Marek Kolak); Afzie a pidruen poruchy symbolickch funkc (dr. Radko Obereigner); Teorie a praxe poradensk psychologie (dr. Roman Prochzka, dr. Jan mahaj,</p><p>dr. Marek Kolak a dr. Martin Lebych); Poznvn interpersonlnch charakteristik osobnosti (dr. Martin Seitl); Disociace, alexithymie a self u lid zvislch na alkoholu (dr. Roman Prochzka); Psychologie nboenstv (dr. Olga Pechov); Kdy se to jenom stalo? (Ne)dokonalost pamti na osobn a veejn udlosti (dr. Ale Neusar); Psychologieck aspekty paliativn pe (dr. Martin Kupka); Efektivn vasn diagnostika rizikovho chovn u adolescent (dr. Martin Dolej); lovk, jeho mozek a svt (dr. Miroslav Orel, dr. Vra Facov, doc. Vladimr ehan, et al.).</p><p>Dal publikace naleznete na naich webovch strnkchhttp://psych.upol.cz/vyzkum/klicove-publikace/</p><p>8</p><p>Vda a vzkum</p></li><li><p>Univerzita Palackho v Olomouci 9</p></li><li><p>Katedra psychologie</p><p>Praktick pracovit a laboratoZamstnanci katedry s podporou Evropskch strukturlnch fond zaloili v roce 2013 Praktick pracovit. Studentm a vdeckm pracovnkm nabz monost: </p><p> prohlubovat sv praktick dovednosti; pmo na katede provdt aplikovan vzkum. </p><p>Laborato je uniktn zazen svho druhu mezi eskmi vysokmi kolami. svho technick-ho vybaven se ad mezi excelentn evropsk vzkumn centra. Tvo ji ada modernch diagnostic-kch pstroj a metod, kter je mon pouvat v rznch oblastech aplikovan psychologie. </p><p> Binokulrn on kamera Eye Frame Mounted Scene, Binocular Dopravn psychologie psychodiagnostick software pro posuzovn psychick zpsobi-</p><p>losti k zen - Vienna test system, Expert system traffi c Psychofyziologie Biopac, EEG (elektroencefalogram), EMG (elektromyogram), EDA </p><p>(snmn elektrodermln aktivity), EKG (elektrokardiogram) Neuropsychologie Neurop-3, systm EEG biofeedback, Nexus-10, Touch Neurop a dal-</p><p> neurorehabilitan software Virtuln realita V r200-intro-w</p><p>10</p><p>Vda a vzkum</p></li><li><p>Univerzita Palackho v Olomouci 11</p></li><li><p>Katedra psychologie12</p><p>VzdlvmeNabzme vzdlvn ve tech programech jednooborov psychologie:</p><p> bakalsk studium (Bc.); navazujc magistersk studium (Mgr.); doktorsk studium (Ph.D.).</p><p>Kad program je mon studovat v prezenn i kombinovan form. Do prvnho ronku ba-kalskho studia kadoron pijmme asi 60 prezennch student a 40 student v kombi-novan form. U magisterskho studia je pomr nastupujcch student v prezenn a kombi-novan form 50 : 40.</p><p>Nae pedmty</p><p> Povinn pedmty poskytuj studentm pehled ve vech zkladnch oblastech psychologie obecn, kognitivn, klinick, poradensk, pedagogick, koln, psychologie prce a organi-zace a psychopatologie.</p><p> Studenti si mohou vybrat z irok nabdky povinn volitelnch pedmt podle toho, v jak oblasti psychologie se chtj specializovat napklad Kyberpsychologie, Neuropsycholo-gie, Neurofyziologie, Dopravn psychologie, Obecn a speciln psychoterapie, Psycholo-gie rodiny, Psychoonkologie, Rorschachova metoda, Konstrukce test a dotaznk nebo Psychologie trhu a reklamy.</p><p>Studium</p></li><li><p>Univerzita Palackho v Olomouci 13</p></li><li><p>Katedra psychologie</p><p> Metodologick pedmty, kter pipravuj nae studenty na kvalitn vzkumnou prci, se prolnaj celm studiem.</p><p> Studenti si mohou vybrat z ady manaerskch pedmt, jako je Ekonomick psychologie, Manaersk psychologie, zen virtulnch tm, Psychologie a vbr zamstnanc aj.</p><p>Tyto pedmty jim pomhaj zvit monost uplatnn na trhu prce.</p><p>Nae kurzyKatedra nabz akreditovan kvali kan kurzy, kter mohou navtvovat studenti i absol-venti jednooborov psychologie. Dopravn psychologie program odpovd poadavkm Ministerstva dopravy R pro pi-</p><p>dlen akreditace Dopravn psycholog. Psycholog ve zdravotnictv akreditovan kurz Ministerstva zdravotnictv R pro vkon </p><p>prce ve zdravotnictv. koln psycholog na zkladnch a stednch kolch.</p><p>Na katede psob mentoi pipravujc kandidty na udlen Evropskho certifi ktu z psycho-logie (Europsycholog).V rmci Institutu celoivotnho vzdlvn UP je nov mon zskat certifi kt Manaersk a ekonomick psychologie.</p><p>14</p><p>Studium</p></li><li><p>Univerzita Palackho v Olomouci 15</p></li><li><p>Katedra psychologie</p><p>Bakalsk programV prvnm roce studia vyuujeme zkladn disciplny psychologie (Obecn a kognitivn psycholo-gie, Vvojov psychologie, Djiny psychologie, Metodologie) a biologie lovka (Anatomie a fy-ziologie, Neurofyziologie). V nsledujcch dvou letech se zamujeme na praktick a speciln znalosti v psychologii osobnosti, klinick psychologii, psychopatologii nebo psychodiagnostice.</p><p>Nai studenti absolvuj ste a praxe v klinick i poradensk psychologii a psychologii prce. </p><p>Bhem studia studenti pracuj na bakalsk prci, v rmci kter provd samostatn vzkum. Obhajoba prce je soust sttn zvren zkouky na konci studia.</p><p>Pijmac zkoukyPijmac zkouky probhaj dvoukolov. Prvn kolo zajiuje Filozofi ck fakulta UP psemnou formou. Obsahem je obecn test stu-</p><p>dijnch pedpoklad a oborov test z psychologie. Do druhho kola postoup nejspnj studenti, kte se setkaj s naimi pedagogy u stn </p><p>sti pijmacch zkouek. Zde ns krom znalost zklad psychologie a biologie lovka zajm tak motivace ke studiu psychologie a doloen tto motivace v podob studijnch vsledk, peten oborov literatury nebo mimokoln zjmov innosti.</p><p>Pro uchazee organizujeme kadoron ppravn kurz k pijmacm zkoukm a Den ote-vench dve. </p><p>Pijat studenti se mohou tit na seznamovac pobyt Dostedy, kter se kon vdy na za-tku akademickho roku. </p><p>Uplatnn Absolventi bakalskho studia nachzej zamstnn v personalistice, sttn sprv, ve </p><p>kolstv jako asistenti pedagoga i v pomhajcch profesch. K vkonu samostatn profese psychologa je teba vystudovat navazujc magistersk studium.</p><p>16</p><p>Studium / Nabdka program</p></li><li><p>Univerzita Palackho v Olomouci 17</p></li><li><p>Katedra psychologie</p><p>Navazujc magistersk programNai studenti si mohou vybrat, v jakm smru se chtj specializovat, i kdy obecn zklad maj ze vech hlavnch oblast. Okruhy pedmt jsou nsledujc: Klinick psychologie Psychologie zdrav a nemoci, Aplikovan psychodiagnostika, V-</p><p>vojov neuropsychologie, Rorschachova metoda, Adiktologie, Somatopatologie nebo Psy-choterapie dt aj.</p><p> Psychoterapie a poradenstv Manelsk a rodinn poradenstv, Obecn a speciln psychoterapie, Kyberpsychologie, Psychologie sportu, Krizov intervence nebo Psycholo-gie v nhradn rodinn pi aj.</p><p> Pedagogick a koln psychologie Pedagogick psychologie, koln psychologie, Psy-chologie pro uitele, Pedagogicko-psychologick poradenstv aj.</p><p> Manaersk psychologie zen lidskch zdroj, Psychologie trhu a reklamy, Inenrsk psychologie, Dopravn psychologie nebo Psychologie a vbr zamstnanc aj.</p><p>Studenti tak vypracovvaj magisterskou diplomovou prci, v rmci kter provd samostat-n vzkum. Obhajoba prce je soust sttn zvren zkouky na konci studia.</p><p>Pijmac zkoukyUchazei o studium prochzej dvma koly. Obsahem prvnho kola je oborov test z psychologie na rovni znalost bakalskho </p><p>studia jednooborov psychologie dle poadavk metodiky Europsycholog, vetn znalost z metodologie a statistiky. </p><p> Druh kolo pedstavuje stn pohovor. Zastn se ho nejspnj uchazei z kola prv-nho.</p><p>Pro uchazee organizujeme kadoron Den otevench dve.</p><p>Uplatnn Absolventi magisterskho studia maj potebnou kvalifi kaci k prci psychologa ve zdravot-</p><p>nictv, poradenstv, kolstv, v oblasti psychologie prce, slubch sociln pe, sttn spr-v, vzestv, apod.</p><p>18</p><p>Studium / Nabdka program</p></li><li><p>Univerzita Palackho v Olomouci 19</p></li><li><p>Katedra psychologie</p><p>Doktorsk studijn program (Ph.D.)Katedra nabz doktorsk studium v prezenn a kombinovan form ve dvou oborech:</p><p> Klinick psychologie Pedagogick psychologie</p><p>Studium trv ti roky. Studenti bhem nj navtvuj adu odbornch pedmt zakonench zkoukami, astn se semin se zvanmi odbornky, povinn publikuj vsledky svho vzku-mu (prezentace na konferencch, lnky ve vdeckch asopisech), absolvuj vukovou praxi a tak zahranin st. Hlavnm clem studia je rozvoj specifi ckch odbornch a metodologic-kch kompetenc ve zvolenm oboru a spn zvldnut disertanho vzkumnho zmru. Studenti na zvr studia obhajuj dizertan prci a skldaj zvrenou doktorskou zkouku.</p><p>Pijmac zkouky</p><p>Studenti jsou pijmni na zklad stnho pohovoru, ve kterm se hodnot:</p><p> kvalita vzkumnho zmru, kter mus vychzet z tmat vyhlench katedrou na dan akademick rok;</p><p> studijn vsledky; dosavadn publikan innost; ppadn doporuen.</p><p>Rigorzn zenAbsolventi magisterskho studia psychologie u ns mohou absolvovat rigorzn zkouku, po je-jm sloen mohou ped jmnem uvat titul PhDr.. Soust zkouky je obhajoba rigorzn prce a spn sloen sttn rigorzn zkouky.</p><p>20</p><p>Studium / Nabdka program</p></li><li><p>Univerzita Palackho v Olomouci 21</p></li><li><p>Katedra psychologie</p><p>Mezinrodn spoluprceKatedra nabz svm studentm pleitosti ke studiu na zahraninch univerzitch prosted-nictvm programu Erasmus, Ceepus, rozvojovho grantu Mezinrodn mobilita (Freemovers), Merillova a Fullbrightova programu pro studium v USA nebo Darmasiswa stipendia pro studium v Indonsii.</p><p>Spolupracujeme s celou adou univerzit Covenant College v USA, Vladosta State University v USA, Regents University London ve Velk Britnii, Queen Margaret University ve Skotsku, University of Helsinki Institute of Behavioural Sciences ve Finsku, University of Copenhagen v Dnsku, Opole University v Polsku, University of Groningen v Nizozem, Istanbul Commerce University v Turecku, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje v Makedonii, Technical Uni-versity of Varna v Bulharsku, Technische Universitt Dresden v Nmecku, Friedrich-Schiller--Universitt Jena v Nmecku, University of Coimbra v Portugalsku, Universidad de Burgos ve panlsku, Universit degli Studi di Firenze v Itlii, Harbin University of Science and technology v n, Universidad de Nuevo Len v Mexiku a Universidad Nacional de Colombia v Kolumbii.</p><p>V minulch letech jsme podali International Week, na kterm se studenti seznamovali se ve-mi monostmi studia nebo prce v zahrani. Zrove zde vystoupila ada svtovch psycholo-g k odbornm pednkm a workshopm.</p><p>Katedra nabz vuku vybranch pedmt v anglickm jazyce pro pijdjc zahranin studenty.</p><p>22</p><p>Studium / Nabdka program</p></li><li><p>Univerzita Palackho v Olomouci 23</p></li><li><p>Katedra psychologie</p><p>Propojujeme s praxKontakt naich student s prax zajiujeme v rmci ty odbornch modul: </p><p> klinick psychologie; psychologie v socilnch slubch; psychologie prce a organizace; pedagogick a poradensk psychologie. </p><p>Praktick vuka je povinnou soust studia v rmci pedmt, kter vyuujeme. Nai studenti absolvuj ste tak nad rmec studia. </p><p>st praktick vuky probh na Praktickm pracoviti, a to jako akreditovan praxe podle studijnho plnu, vbrov st ve spojen s ast na konkrtnm vzkumnm projektu nebo v-brov st pro odbornky pro seznmen se s pstroji a metodami, ktermi pracovit disponuje.</p><p>Pi katede existuje jedinen s vce ne 20 partnerskch organizac Partnersk s Katedry psychologie FF UP v Olomouci. Spolupracujeme s prestinmi organizacemi psobcmi v obo-ru: koda Auto, a.s., Hyundai, a.s., lovk v tsni o.p.s., Centrum dopravnho vzkumu, v.v.i., Fakultn nemocnice Olomouc, Pedagogicko-psychologick poradna a Speciln pedagogick centrum Olomouckho kraje, Hogrefe Testcentrum, s.r.o., Psychiatrick lebna ternberk, Psychiatrick nemocnice v Kromi aj. Studenti zde aplikuj v praxi sv znalosti a dovednosti. Npln Partnersk st je aplikovan vzkum, kter vychz z poa-davk praxe a pravidelnch odbornch setkn len katedry se zstupci partnerskch organi-zac. Do vzkumnch tm jsou pmo zapojeni studenti katedry. </p><p>24</p><p>Praktick vuka</p></li><li><p>Univerzita Palackho v Olomouci 25</p></li><li><p>Katedra psychologie</p><p>OrganizujemeKlademe draz na sdlen psychologickho vdn a bdn mezi odbornou i laickou veejnost. Podme proto adu konferenc, semin i workshop. </p><p>Konference a sympziaVe spoluprci s eskomoravskou psychologickou spolenost organizujeme tradin mezin-rodn konferenci Psychologick dny. Spolupodme eskoslovenskou konferenci Kvalitativn pstup a metody ve vdch o lovku. S kladnm ohlasem se setkv mezinrodn konference PhD Existence, urena pedevm studentm doktorskch program. V roce 2012 a 2014 se pod na ztitou konala vznamn mezinrodn konference vnovan psychoterapii a expre-sivnm terapim Spolen prostor a v roce 2014 mezinrodn Sympzium rodinn terapie. Orga-nizovali jsme prestin konferenci Psychologie prce a organizace 2013. </p><p>Semine a workshopyNa katede se prav...</p></li></ul>