katalog FABER

 • View
  231

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

katalo, jaro 2010 FABER

Text of katalog FABER

 • K ATA LO G J A R O 1 0

 • seznam vrobk

  2 Katalog 2010

  SEZNAM VROBK FABERVE O ODSAVACH FABER

  str. 4 - 8komnov odsavae

  KOMNOV ODSAVAE

  str. 9

  PEARL

  str. 10

  PURITY

  str. 10

  MIRROR ART

  str. 11

  MIRROR

  str. 11

  MATRIX

  str. 12

  MADISON

  str. 12

  ORIZZONTE PLUS

  str. 13

  ORIZZONTE VETRO PLUS

  str. 13

  DROP

  str. 14

  CASSIOPAEA

  str. 14

  CYLINDRA GLOSS

  str. 15

  CYLINDRA

  str. 15

  GLORY

  str. 16

  MAIN

  str. 16

  CUBIA GLOSS

  str. 17

  CUBIA

  str. 17

  GENESIS

  str. 18

  AXIA PLUS

  str. 18

  TRATTO

  str. 19

  PREMIO

  str. 19

  GLASSY ADVANCE

  str. 20

  GLASSY

  str. 20

  MODA LUMIA

  str. 21

  BELLA LUMIA

  str. 21

  REFLEX

  str. 22

  STILUX

  str. 22

  STILO ADVANCE

  str. 23

  STILO

  str. 23

  STILO DX,SX

  str. 24

  BRIO

  str. 24

  CONICA

  str. 25

  TENDER

  str. 25

  PERLA

  str. 26

  MOSAIKO

  str. 26

  SYNTHESIS

  str. 27

  STRIP

  str. 27

  PREMIO ANGOLO

  str. 28

  STILO ANGOLO

  str. 28

  SOLARIS

  str. 29

  CONCEPT

  str. 30

  CONCEPT

  str. 31

  EVJ-1

  str. 32ostrvkov odsavae

  OSTRVKOV ODSAVAE

  str. 33

  DROP

  str. 34

  CASSIOPEA ISOLA

  str. 34

  CYLINDRA ISOLA GLOSS

  str. 35

 • seznam vrobk

  Katalog 2010 3

  SEZNAM VROBK FABERCYLINDRA ISOLA

  str. 35

  GLORY ISOLA

  str. 36

  MAIN ISOLA

  str. 36

  CUBIA ISOLA GLOSS

  str. 37

  CUBIA ISOLA

  str. 37

  EOS ISOLA

  str. 38

  AXIA PLUS ISOLA

  str. 38

  TRATTO ISOLA

  str.39

  ARCO PLUS ISOLA

  str. 39

  PREMIO ISOLA

  str. 40

  MODA LUMIA ISOLA

  str. 40

  GLASSY ISOLA ADVANCE

  str. 41

  STILO ISOLA ADVANCE

  str. 41

  DAMA ISOLA

  str. 42rustikln odsavae

  RUSTIKLN ODSAVAE

  str. 43

  COTTAGE

  str. 44

  WEST

  str. 44

  FARM

  str. 45

  AGORA

  str. 46

  RANCH

  str. 46

  TRENDY

  str. 47

  RANCH

  str. 47

  RANCH ANGOLO

  str. 48

  WEST ANGOLO

  str. 48vestavn a podvsn odsavae

  VESTAVN ODSAVAE

  str. 49

  STILNOVO

  str. 50

  SCRIGNO

  str. 50

  VELVET

  str. 51

  MAXIMA

  str. 51

  OMNIA

  str. 52

  FLEXA

  str. 52

  INCA PLUS

  str. 53

  INCA SMART

  str. 53

  MILLENNIO 1M, 2M

  str. 54

  MILLENNIO 1M P/L

  str. 54

  PSLUENSTV

  str. 56 - 59

  PLASTOV POTRUB

  str. 60 - 65

  TECHNICK TABULKA

  str. 66 - 67

 • Kapacita odtahu odsavae je volena na zklade rozmru kuchyn. Provoz odsavae bude komfortn, pokud je zvole-n odsava schopen uskutenit 5 10 vmn vzduchu v mstnosti za hodinu na takov rychlostn stupe, u kterho hladina hlunosti nepekro 55dB(A). Musme mt na pamti, e vkonn odsava potebuje dostaten prmr potrub a pokud mono pmou trasu odtahu.

  co je teba vdt?

  ORIENTAN ZTRTA VKONU

  Odsava osazen jednotkou o vkonu 750 m3 / hod., potrub 125 a potrub 150.

  4 Katalog 2010

  Kapacita odtahu odsavae je volena na zklade rozmru kuchyn. Provoz odsavae bude komfortn, pokud je zvole-

  JAK ZVOLIT KAPACITU ODSAVAE ?

  PRO DOPORUIT ODSAVA S ODTAHEM ?

  Instalace odsavae ve verzi odtahov je doporuovna, protoe je to bezpochyby nejefektivnj, nejbezpenj a nejmn hlun een. Efektivn proto, e odvd zneitn vzduch ven z mstnosti prostednictvm odtahovho potrub, bezpen proto, e pivd do mstnosti nov vzduch, a ten je dleit zejmna tehdy, budeme-li k vaen pouvat plynovou varnou desku. Mn hlun je toto een proto, e pi provozu odsavae v odtahov verzi nen zatovna ventilan jednotka odporem uhlkovch ltr.

  ODTAHOV POTRUB

  Pi vbru odsavae budete jist hledat model, kter je tich a vkonn. Odsava je vak pouze jednou st systmu, kter bude slouit k odveden nedoucch par z Va kuchyn. Druhou, stejn dleitou st je odtahov potrub. Vkonn odsavae dokou nast vce jak 750 m3 vzduchu za hodinu. Je dobr vdt, e pi tomto vkonu m od-vdn vzduch v potrub rychlost cca 15 m/s, take napklad potrub o dlce 3 metry mus pekonat za 0,2 vteiny. Je proto teba, abychom odvdnmu vzduchu kladli do cesty co nejmn pekek v podob ostrch ohyb, pe-chodek, potrub s nerovnmi stnami ( exohadice), nedostaten prchodnch venkovnch mek a podobn, jinak musme potat s citelnm bytkem vkonu a nrstem hlunosti. Je rovn neppustn zredukovn pedepsanho prezu potrub, tento krok me znamenat ztrtu i vce jak 50 % vkonu a stejn naven hlunosti. Svoje skal m potrub veden svisle pes stechu, me zde vznikat nekontrolovateln komnov tah (nik tepla), kondenzace vod-nch par a problm s dodrenm dostatenho prezu potrub pi prostupu sten krytinou. Za ideln je povaovn odtah co nejkrat cestou pes bon ze. Nemme-li monost vyhnout se del nebo lenitj trase, meme snit ztrtu vkonu volbou vtho prezu potrub.

  ZRUKA

  Mimodn kvalita a spolehlivost vrobk Faber dv monost poskytnout na vechny vrobky mimodn zrun podmnky. Vechny odsavae jsou vybaveny zrunm listem s ptiletou garanc bezchybn funkce vrobku zdarma.

 • ZPTN KLAPKA

  Budeme-li provozovat odsava s vnjm odtahem (odvod nastho vzduchu mimo dm), je teba na vstupn hrdlo odsavae instalovat zptnou klapku, kter zabrauje pronikn studenho vzduchu v zimnch mscch zpt do mstnosti. Zptn klapka nebv soust standardn vbavy.

  co je teba vdt ?

  Katalog 2010 5

  RECIRKULAN PROVOZ

  V situaci, kdy z rznch dvod nen mono odvdt nasvan vzduch mimo dm, meme vtinu odsava po-uvat jako recirkulan ( ltran). Pro tento provoz je teba odsava doplnit uhlkovm (pachovm) ltrem, kter pohlt aromatick sloky (vn, pachy). Vyitn vzduch je pot vhnn zpt do mstnosti. Pi recirkulanm provozu odsavae nedochz k niku tepla, nevhodou je vak to, e uhlkov ltr nen schopen zbavit vzduch vodnch par ani nkterch zplodin vzniklch pi spalovn plynu a zhruba po 3-6 mscch (podle intenzity vaen) je teba jej vym-nit za nov. Uhlkov ltr klade nasvanmu vzduchu pomrn velk odpor, kter sniuje vkon odsavae piblin o 20 %.Tato hodnota se v prbhu jeho ivotnosti zanenm zvyuje. Uhlkov ltr nen souststandardn vbavy.

  ODSAVA A REKUPERAN JEDNOTKA

  Nkter rekuperan jednotky jsou vybaveny zvltnm vstupem a zvltn integrovanou ventilan jednotku pro od-sava. Tato ventilan jednotka pracuje na zklad elektronick regulace spolu s rekuperanm odvtrnm kuchyn. Vsledkem je optimln innost odvtrn pi velmi malch tepelnch ztrtch a tm bezhlun provoz. Tento systm ale vyaduje odsava bez motoru (ventilan jednotky), kter by po elektrick strnce spolupracoval s reku-peran jednotkou. Vtinu odsava Faber meme na Vae pn dodat v proveden, kter tyto podmnky spluje

  ODSAVA A KRB

  Odsava pi sv innosti odvd z kuchyn pomrn velk mnostv vzduchu. Pokud je ve stejn mstnosti zazen s pmm spalovnm (plynov spotebie s vnjm odtahem, kamna na tuh paliva, krb) a nen zajitn dostate-n pstup vzduchu zven, me dojt v mstnosti k vytvoen podtlaku a je reln nebezpe, e spaliny, kter by mly bt odvdny komnem, budou nasvny zpt do mstnosti. Nememe-li se vyhnout umstn obou zazen v jedn mstnosti, je teba zajistit, aby podtlak v tchto prostorch nepeshl 0,04 mBar. Jednm z monch een je blokace innosti odsavae, pokud nen pooteven okno.

  ODSAVA S EXTERN UMSTNOU VENTILAN JEDNOTKOU

  Konstrukce vce jak 40 model Faber dovoluje vyjmout ventilan jednotku (motor s ventiltorem), kter je standard-n instalovna v odsavai, a umstit ji mimo kuchyni jako soust odtahovho potrub. Toto een lze vyut u vech model oznaench symbolem MONOST EVJ Pemstn ventilan jednotky nevyaduje dn zsah do konstrukce odsavae a v ppad poteby lze vrobek kdykoliv vrtit do pvodnho stavu. Zstv zachovno originln spojen ovldac panel - motor ventilan jednotky (vetn elektronickho ovldn), take vechny funkce, napklad dobh po ukonen vaen, trval ventilace, signalizace drby ltr a podobn, zstvaj zachovny. Rovn hodnoty vko-nu zstanou nezmnny, provoz vrobku je v tomto ppad tm bezhlun.

 • co je teba vdt?

  6 Katalog 2010

  JAK SPRVN INSTALOVAT ODSAVA ?

  JAK ISTIT ODSAVA A JAK PROSTEDKY POUVAT ?

  ELEKTRICK PIPOJEN FUNKN ZKOUKA

  Aby innost odsavae byla optimln, doporuuje se instalace ve vce, kter nepekro 75 cm od varn desky. Mini-mln bezpen vzdlenost je uvedena v nvodu k pouit. UPOZORNEN: zruka nezahrnuje eventuln zvady zpso-ben nerespektovnm minimlnch bezpenostnch vzdlenost.

  Nerezov odsavae jsou vyrobeny z ulechtil oceli AISI - 430 (SN 17040, DIN 1.4016). Jejich povrchy nejl-pe udrujeme prostedky, kter dodv nebo doporuuje vrobce odsava. Jedn se o istic prostedek, kter zbav vrobek mastnoty a neistot, a letic prostedek, jeho slokou jsou parafny, kter po vyle-tn vytvo na nerezovm povrchu lm, kter je odoln proti osahn. Nejsou vhodn prostedky pro i-tn nerezovch dez, vodovodnch bateri apod. Je zcela neppustn istit nerezov povrch prostedky, kter obsahuj chlr nebo podobn agresivn ltky. Stejn tak nikdy nesmme pi itn pout prostedky, kter by mohly leskl povrch pokrbat. Lakovan povrchy udrujeme omytm vodou se sapontem. Po-uvme mkk hadk, aby nedolo k pokrbn povrchu.

  Pro pipojen k elektrick sti jsou odsavae Faber opateny exo-rou, kter je u vtiny model zakonena vidlic. Flexora je vyve-dena u hrdla, na kter se napojuje odtahov potrub. Zsuvku nebo krabici pro pipojen odsavae meme pipravit na vrchn sti ram-py, u komnovch odsava me bt v prostoru, kter bude krt komn.

  Ped plnm dokonenm instalace vrobku (dve, ne nasadte kryty komnu) doporuujeme provit funkce odsavae a pesvdit se, e odtahov potrub, na kter bude vrobek pipojen, je v pod-ku. Zkouku provedeme tak, e spustme odsava bez nasazenho potrub na cca 1/3 vkonu a za chodu odtahov potrub napojme. Po napojen se nesm zsadnm zpsobem z