of 194/194
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Pielęgniarstwo 1 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI KATALOG ECTS KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 ZOELONA GÓRA 20 KWIETNIA 2015

KATALOG ECTS KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO · 8. Układ wewnątrzwydzielniczy – budowa i funkcje gruczołów dokrewnych, hormony i ich wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KATALOG ECTS KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO · 8. Układ wewnątrzwydzielniczy – budowa i funkcje...

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

1

WYDZIA PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGRSKI

KATALOG ECTS

KIERUNEK PIELGNIARSTWO STUDIA I STOPNIA

ROK AKADEMICKI 2015/2016

ZOELONA GRA 20 KWIETNIA 2015

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

2

KKK AAA TTT AAA LLL OOO GGG PPP RRR ZZZ EEE DDD MMM III OOO TTT WWW PPP III EEE LLL EEE GGG NNN III AAA RRR SSS TTT WWW OOO

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

3

Spis treci Katalog przedmiotw pielegniarstwo ............................................................................................................. 1

Nauki podstawowe ........................................................................................................................................ 5

ANATOMIA .................................................................................................................................................... 6

FIZJOLOGIA.................................................................................................................................................. 9

PATOLOGIA ................................................................................................................................................ 12

GENETYKA ................................................................................................................................................. 15

BIOCHEMIA I BIOFIZYKA .......................................................................................................................... 18

MIKROBIOLOGIA I PARAZYTOLOGIA ...................................................................................................... 21

FARMAKOLOGIA ........................................................................................................................................ 23

RADIOLOGIA .............................................................................................................................................. 26

Nauki spoeczne z jzykiem angielskim ...................................................................................................... 28

JZYK ANGIELSKI ..................................................................................................................................... 29

JZYK ANGIELSKII .................................................................................................................................... 32

PSYCHOLOGIA .......................................................................................................................................... 35

SOCJOLOGIA ............................................................................................................................................. 39

PEDAGOGIKA ............................................................................................................................................ 42

PRAWO ....................................................................................................................................................... 46

ZDROWIE PUBLICZNEI ............................................................................................................................. 49

ZDROWIE PUBLICZNEII ............................................................................................................................ 52

FILOZOFIA I ETYKA ZAWODU PIELGNIARKI ........................................................................................ 56

Nauki w zakresie opieki specjalistycznej ..................................................................................................... 60

ANESTEZJOLOGIA I PIELGNIARSTWO W ZAGROENIU YCIA ........................................................ 61

CHOROBY WEWNTRZNE I PIELGNIARSTWO INTERNISTYCZNEI .................................................. 75

CHOROBY WEWNTRZNE I PIELGNIARSTWO INTERNISTYCZNEII ................................................. 80

GERIATRIA I PIELGNIARSTWO GERIATRYCZNE ................................................................................ 85

NEUROLOGIA I PIELGNIARSTWO NEUROLOGICZNEI ....................................................................... 90

NEUROLOGIA I PIELGNIARSTWO NEUROLOGICZNEII ...................................................................... 95

OPIEKA PALIATYWNA ............................................................................................................................. 100

PEDIATRIA I PIELGNIARSTWO PEDIATRYCZNEI .............................................................................. 105

PEDIATRIA I PIELGNIARSTWO PEDIATRYCZNEII ............................................................................. 112

POONICTWO, GINEKOLOGIA I PIELGNIARSTWO POONICZO-GINEKOLOGICZNE .............. 119

PSYCHIATRIA I PIELGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE ..................................................................... 125

PODSTAWY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ...................................................................................... 130

REHABILITACJA I PIELGNOWANIE NIEPENOSPRAWNYCHI ......................................................... 134

REHABILITACJA I PIELGNOWANIE NIEPENOSPRAWNYCH II ....................................................... 138

Nauki w zakresie podstaw opieki pielgniarskiej ...................................................................................... 143

BADANIA FIZYKALNE .............................................................................................................................. 144

BADANIA NAUKOWE W PIELGNIARSTWIE I ...................................................................................... 147

BADANIA NAUKOWE W PIELGNIARSTWIEII ...................................................................................... 149

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

4

DIETETYKA............................................................................................................................................... 152

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNAI ............................................................................................... 154

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA II ............................................................................................. 158

PODSTAWY PIELGNIARSTWAI ............................................................................................................ 162

PODSTAWY PIELGNIARSTWA II .......................................................................................................... 167

PROMOCJA ZDROWIA ............................................................................................................................ 174

ZAJCIA FAKULTATYWNE DO WYBORU: PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ..................... 177

ZAJCIA FAKULTATYWNE DO WYBORU: PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO II .................... 179

ZAJCIA FAKULTATYWNE DO WYBORU: JZYK MIGOWYI ............................................................... 181

ZAJCIA FAKULTATYWNE DO WYBORU: JZYK MIGOWYII .............................................................. 183

ZAJCIA FAKULTATYWNE DO WYBORU: ZAKAENIA SZPITALNEI .................................................. 185

ZAJCIA FAKULTATYWNE DO WYBORU: ZAKAENIA SZPITALNEII ................................................. 187

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

5

NNN AAA UUU KKK III PPP OOO DDD SSS TTT AAA WWW OOO WWW EEE

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

6

AAA NNN AAA TTT OOO MMM III AAA

Kod przedmiotu: 12.0-WP-PIELP-ANAT

Typ p rzedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzia lny za p rzedmiot : prof. dr hab. Jan cki

Prowadzcy: prof. dr hab. Jan cki

dr n. med Franciszek Pietraszkiewicz

Forma zaj

Lic

zb

a g

od

zin

w s

em

es

trz

e

Lic

zb

a g

od

zin

w t

yg

od

niu

Se

me

str

Forma zal iczenia Punkty

ECTS

Studia s tacjonarne

3 W ykad 15 2

I

Egzamin

wiczenia 45 2,5 Zaliczenie z ocen

Samokszta cenie 15 x Zaliczenie z ocen

CEL PRZEDMIOTU: Przekazanie studentom podstaw wiedzy o budowie ciaa ludzkiego w zakresie uatwiajcym zrozumienie

budowy i funkcji poszczeglnych tkanek i narzdw omawianych na histologii, fizjologii i patofizjologii

WYMAGANIA WSTPNE: Podstawowa znajomo wiedzy o budowie i funkcjonowaniu ciaa ludzkiego.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:

Wykady: 1. Antropologiczne podstawy ycia czowieka. 2. Anatomia mikroskopowa. 3. Budowa i funkcje ukadu narzdu ruchu. 4. Budowa i funkcje ukadu krenia. 5. Budowa i funkcje ukadu nerwowego. 6. Budowa i funkcje ukadu oddechowego. 7. Budowa i funkcje narzdw ukadu moczowo pciowego. 8. Ukad wewntrzwydzielniczy budowa i funkcje gruczow dokrewnych, hormony i ich wpyw na funkcjonowanie

organizmu czowieka. 9. Budowa narzdw zmysw topografia, budowa i funkcje struktur tworzcych ukad pokarmowy. 10. Narzdy zmysw ich budowa i funkcje.

wiczenia:

1. Budowa koci, rodzaje pocze koci, minie i ich umocowania; 2. Minie i ich funkcje ruchowe;. 3. Ukad chonny budowa i funkcje jego struktur; 4. Unaczynienie ttnicze, ylne i limfatyczne; 5. Ukad krenia: serce, naczynia krwionone; 6. Krew budowa i funkcje poszczeglnych jej elementw; 7. Ukad nerwowy: orodkowy i obwodowy, wegetatywny i autonomiczny; 8. Ukad oddechowy: grne i dolne drogi oddechowe, stosunki topograficzne w klatce piersiowej; 9. Proces oddychania i jego regulacja; 10. Stosunki topograficzne jamy brzusznej; 11. Ukad pokarmowy: topografia i funkcje narzdw ukadu;

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

7

12. Wtroba drogi ciowe, trzustka; 13. Ukad wydzielania dokrewnego; 14. Ukad moczowo - pciowy: nerki i drogi moczowe; 15. Narzdy pciowe mskie i eskie, zapodnienie i rozwj zarodka ludzkiego; 16. Narzdy zmysw; 17. Powoka wsplna.

METODY KSZTACENIA:

Wykad konwencjonalny z pokazem multimedialnym. Metoda wiczebna w toku podajcym i poszukujcym.

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

Opis

efektu

Symbole

efektw

Metody

weryfikacji

Forma

zaj

Posuguje si mianownictwem anatomicznym AW1 Bieca kontrola na zajciach wiczenia

omawia budow ciaa ludzkiego w podejciu

topograficznym (koczyna grna i dolna, klatka

piersiowa, brzuch, miednica, grzbiet, szyja, gowa)

oraz czynnociowym (ukad kostno-stawowy, ukad

miniowy, ukad krenia, ukad oddechowy, ukad

pokarmowy, ukad moczowy, ukady pciowe, ukad

nerwowy i narzdy zmysw, powoka wsplna);

AW2 Kolokwium

Egzamin

Wykad,

wiczenia

posuguje si w praktyce mianownictwem

anatomicznym oraz wykorzystuje znajomo

topografii narzdw ciaa ludzkiego;

AU1 Kolokwium

Egzamin

Wykad,

wiczenia

wykazuje rnice w budowie i charakteryzuje funkcje

yciowe czowieka dorosego i dziecka; AU2

Kolokwium

Egzamin

Wykad,

wiczenia

konstruuje wzr wykorzystania podstaw wiedzy

anatomicznej w badaniu przedmiotowym; AU4 kolokwium

Wykad,

wiczenia

systematycznie wzbogaca wiedz zawodow i

ksztatuje umiejtnoci, dc do profesjonalizmu; DK2 Obserwacja pracy studenta

Wykad,

wiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:

Wykad - metod weryfikacji efektw ksztacenia jest egzamin ustny z zagadnie programowych wicze i wykadw opracowanych w formie pyta. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi na wybierane losowo pytania (student losuje 3 pytania z puli 100 pyta. z punktowanymi odpowiedziami). Podstaw zaliczenia wicze jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium, ktr warunkuj: aktywny udzia studenta na zajciach i zaliczenie czstkowych kolokwiw w formie testowej po kadym wiczeniu, rednia poniej i rwne 2,7=2, rednia 2,71-3,4=3; rednia 3,41-3,7=3,5; rednia 3,71-4,4=4; rednia 4,41-4,7=4,5; rednia 4,71-5=5Ocena kocowa z wicze jest redni arytmetyczn uzyskanych ocen z form zaj. Samoksztacenie obejmuje treci z podanej literatury przedmiotu. Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej lub prezentacji multimedialnej na wybrany temat. Ocena kocowa z przedmiotu jest ocen za egzamin z caoci materiau obejmujcego wiczenia i wykady.

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Studia stacjonarne

(w godz.)

Studia niestacjonarne

(w godz.)

Godziny kontaktowe

(udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60

Samodzielna praca studenta

(przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;

przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

30

cznie 3

Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia stacjonarne

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 2

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 1

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

8

cznie 3

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Bochenek A., Reicher M.: Anatomia czowieka. Tom I-V, PZWL, Warszawa 2005. 2. Gob B. Podstawy anatomii czowieka. PZWL, Warszawa, 2005. 3. Gob B., Traczyk W.: Anatomia i fizjologia czowieka. Podrcznik dla studentw wydziaw farmacji, zdrowia

publicznego, pielgniarstwa, biologii, studiw kosmetycznych i innych. Wydawnictwo Orodek Doradztwa i Szkolenia Jaktorw. d .

4. Krechowiecki A., Czerwiski F.: Zarys anatomii czowieka, PZWL. 2005. 5. Suder E, Bruewicz Sz, Anatomia czowieka. Podrcznik i atlas dla studentw licencjatw medycznych Wydawnictwo

Medyczne Grnicki 2008.

LITERATURA UZUPENIAJCA:

1. Maciejewski R, Torres K.(red.): Anatomia czynnociowa. Podrcznik dla studentw pielgniarstwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, analityki medycznej i dietetyki. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007.

2. Marecki B.: Anatomia funkcjonalna w zakresie studiw wychowania fizycznego i fizjoterapii. AWF, Pozna 2004. 3. Michajlik A., Ramotowski W.: Anatomia i fizjologia czowieka. PZWL. Warszawa 2003 4. Traczyk W.: Sownik fizjologii czowieka. PZWL, Warszawa 2000. 5. Traczyk W. :Fizjologia czowieka w zarysie. PZWL. Warszawa 2002. 6. Zborowski A.: Atlas anatomii czowieka. Wydawnictwo A-Z, Krakw 2007. 7. Borodulin-Nadzieja L.(red.): Fizjologia czowieka. Podrecznik dla studentw licencjatw medycznych. Grnicki

Wydawnictwo Medyczne, Wrocaw 2005.

UWAGI:

PROGRAM OPRACOWA:

prof. dr Jan cki

dr n. med. Franciszek Pietraszkiewicz

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

9

FFF III ZZZ JJJ OOO LLL OOO GGG III AAA

Kod przedmiotu: 12.0-WP-PIELP-FIZJ

Typ p rzedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzia lny za p rzedmiot : prof. dr hab. n. med. Jan cki

Prowadzcy: nauczyciel akademicki KZP / WPSNZ

Forma zaj

Lic

zb

a g

od

zin

w s

em

es

trz

e

Lic

zb

a g

od

zin

w t

yg

od

niu

Se

me

str

Forma zal iczenia Punkty

ECTS

Studia s tacjonarne

3 W ykad 15 2

I

Egzamin

wiczenia 50 2 Zaliczenie z ocen

Samoksztacenie 15 x Zaliczenie bez oceny

CEL PRZEDMIOTU:

Zapoznanie studentw z ogln i szczegow wiedz dotyczc zasad prawidowego funkcjonowania tkanek i narzdw

czowieka oraz wzajemnego ich oddziaywania w stanie zdrowia czowieka

WYMAGANIA WSTPNE:

Wiedza z anatomii, biochemii na poziomie maturalnym.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:

Wykad: 1. Funkcje yciowe czowieka z charakterystyk poszczeglnych ukadw: ukad endokrynny, nerwowy, immunologiczny,

krenia, pokarmowy, miniowo stawowy, krew i naczynia krwionone, moczowo pciowy. 2. Zjawisko homeostazy. 3. Przemiana materii i fizjologia wrae zmysowych.

wiczenia:

1. Wpyw rnych bodcw fizycznych, mechanicznych oraz chemicznych na przewodnictwo nerwowo-miniowe. Pobudliwo i przewodzenie.

2. Podstawy funkcjonowania komrek, tkanek i narzdw tworzcych organizm czowieka. 3. Aktywacja mzgu, sen, czuwanie. 4. Znaczenie funkcjonalne struktur orodkowego ukadu nerwowego. 5. Funkcje autonomicznego ukadu nerwowego, mechanizm przekazywania impulsw, receptory i transmitery. 6. Hemodynamika i autoregulacja tkankowego przepywu krwi. 7. Fizjologia serca. 8. Fizjologia ukadu oddechowego, regulacja i mechanika oddychania, wymiana gazowa. 9. Fizjologia nerek filtracja nerkowa, produkcja moczu, ukad renina angiotensyna. 10. Regulacja rwnowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. 11. Proces trawienia, wchaniania i wydalania 12. Metabolizm 13. Czynnoci motoryczne i wydzielnicze ukadu trawiennego, trawienie i wchanianie substancji pokarmowych, hormony

jelitowe.

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

10

14. Hormony i ich wpyw na rwnowag homeostatyczn ustroju. 15. Waciwoci i funkcje krwi (odporno, oporno, homeostaza). 16. Wysiek fizyczny i jego znaczenie dla wydolnoci organizmu. 17. Termoregulacja. 18. Fizjologia rozrodu.

METODY KSZTACENIA:

Wykad konwencjonalny, pokaz, wiczenia przedmiotowe, dyskusja, metoda przypadkw i sytuacyjna

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

Opis

efektu

Symbole

efektw

Metody

weryfikacji Forma zaj

rozumie neurohormonaln regulacj procesw

fizjologicznych oraz procesw

elektrofizjologicznych;

A.W3. kolokwium

test z progami punktowymi

wiczenia

wykad

charakteryzuje specyfikacj i znaczenie gospodarki

wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej w

utrzymaniu homeostazy ustroju;

A.W4.

kolokwium

test z progami punktowymi

wiczenia

wykad

wykazuje rnice w budowie i charakteryzuje

funkcje yciowe czowieka dorosego i dziecka;

A.U2.

kolokwium

test z progami punktowymi

wiczenia

wykad

systematycznie wzbogaca wiedz zawodow i

ksztatuje umiejtnoci, dc do profesjonalizmu;

D.K2. opis studiw przypadkw samoksztacenie

WARUNKI ZALICZENIA:

Podstaw zaliczenia wykadu jest pozytywna ocena z egzaminu. Podstaw zaliczenia wicze jest: aktywna obecno na zajciach, uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiw czstkowych w formie testw skadajcych si z 30 pyta jednokrotnego wyboru 75% poprawnych odpowiedzi daje ocen pozytywn. Ocena kocowa wicze obejmuje 80% ocen z kolokwiw i 20% aktywnoci studenta. Zaliczenie egzaminu Wykad z przedmiotu koczy si prac pisemn. Samoksztacenie obejmuje treci z podanej literatury przedmiotu. Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej na wybrane tematy z prawidowym uwzgldnieniem literatury przedmiotu. Ocena kocowa za przedmiot jest redni arytmetyczn ocen z egzaminu i wicze.

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Studia stacjonarne

(w godz.)

Studia niestacjonarne

(w godz.)

Godziny kontaktowe

(udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 70

Samodzielna praca studenta

(przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;

przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

20

cznie 90

Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia stacjonarne

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 2

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 1

cznie 3

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Traczyk Z.: Fizjologia czowieka w zarysie, PZWL, Warszawa, 2005. 2. Traczyk W.Z., Trzebski A.: Fizjologia czowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa, 2005. 3. Metthews G.G.: Neurobiologia. PZWL, Warszawa, 2000. 4. Michajlik A., Ramotowski W.: Anatomia i fizjologia czowieka. PZWL, Warszawa, 2005.

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

11

LITERATURA UZUPENIAJCA:

1. Gob B.K.:Podstawy anatomii czowieka. PZWL, Warszawa 2005 2. Sokoowska Pituchowa J.: Anatomia czowieka. PZWL, Warszawa 2003 3. Borodulin Nadzieja L.(red.): Fizjologia czowieka. Grnicki Wydawnictwo. Medyczne, Wrocaw 2005 4. Grski J.: Fizjologia czowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010 5. Konturek S.: Fizjologia czowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagieloskiego,

Krakw 2000-2003

UWAGI:

PROGRAM OPRACOWA:

Prof. dr hab. n. med. Anna Boro-Kaczmarska

dr n. med. Pawe Jarmuek

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

12

PPP AAA TTT OOO LLL OOO GGG III AAA

Kod przedmiotu: 12.0-WP-PIELP-PATO

Typ p rzedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzia lny za p rzedmiot : dr n. med. Arleta Wojciechowska-cka

Prowadzcy: nauczyciele akademiccy K Z P / WPSiNoZ

Forma zaj

Lic

zb

a g

od

zin

w s

em

es

trz

e

Lic

zb

a g

od

zin

w t

yg

od

niu

Se

me

str

Forma zal iczenia Punkty

ECTS

Studia s tacjonarne

3 W ykad 30 2

II

Egzamin

wiczenia 35 2 Zaliczenie z ocen

Samokszta cenie 15 x Zaliczenie bez oceny

CEL PRZEDMIOTU:

Poznanie podstawowych procesw adaptacyjnych komrki, tkanek i narzdw w organizmie czowieka.

WYMAGANIA WSTPNE:

Podstawowa wiedza z zakresu zmian komrkowych w chorobie.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:

Wykady: 1. Podstawowe pojcia patologii: zdrowie i choroba, homeostaza i adaptacja, etiologia i patogeneza. 2. Objawy i przebieg choroby. Zasady i sposoby leczenia chorb. 3. Zaburzenia krenia krwi i chonki zawa, limfotok i zatorowo. 4. Patofizjologia i patomorfologia zapalenia ostrego i przewlekego. 5. Odczynowo fizjologiczna i patologiczna. 6. Zmiany wsteczne wady rozwojowe, zanik, zwyrodnienie. 7. Zmiany postpowe przerost, rozrost i odrost. Gojenie si tkanek i ran. 8. Nowotwory morfologia, rodzaje, stopnie kliniczne, etiopatogeneza. 9. Zaburzenia termoregulacji hipertermia i hipotermia, ich przebieg i wpyw na organizm. 10. Zaburzenia przemiany materii. Zaburzenia przemiany biaek, wglowodanw wglowodanw i tuszczw. Zaburzenia

gospodarki wodno elektrolitowej i rwnowagi kwasowo zasadowej. 11. Niedobory witaminowe. 12. Patofizjologia chorb wtroby. 13. Ostra i przewleka niewydolno nerek, zespoy nerczycowe i nerytyczne. 14. Patofizjologia cukrzycy. 15. Patofizjologia tarczycy i przytarczyc

wiczenia: 1. Czynniki chorobotwrcze i ich udzia w rozwoju choroby. 2. Starzenie si ustroju. mier czowieka rodzaje i znamiona. 3. Przyczyny i nastpstwa krwotoku. 4. Zatorowo i zakrzepica przyczyny i nastpstwa. 5. Choroby zapalne wielonarzdowe grulica i AIDS. 6. Reakcje odpornociowe. Oporno. Reakcje immunologiczne. 7. mier komrek, tkanek i narzdw w ywym organizmie. 8. Gojenie si ran.

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

13

9. Zaburzenia rnicowania komrkowego metaplazja, dysplazja i anaplazja. Etiopatogeneza nowotworw. 10. Gorczka podzia, przebieg i jej wpyw na ustrj. 11. Niewydolno krenia pochodzenia sercowego i obwodowego (wstrzs). 12. Nadcinienie ttnicze krwi, choroba niedokrwienna serca, zawa minia sercowego Przyczyny, przebieg i

nastpstwa. 13. Patofizjologia ukadu oddechowego: ostra i przewleka niewydolno oddechowa, choroby obturacyjne i restrykcyjne

puc, obrzk puc. 14. Patofizjologia chorb przewodu pokarmowego: choroby organiczne i czynnociowe. 15. Patofizjologia chorb ukadu nerwowego: udar mzgu, padaczka, SM, choroba Parkinsona i Alzheimera. 16. Choroby krwi i ukadu krwiotwrczego: niedokrwistoci, nadkrwisto, biaaczka, skazy krwotoczne.

METODY KSZTACENIA: Wykad konwencjonalny, prelekcja, wiczenia

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

Opis

efektu

Symbole

efektw

Metody

weryfikacji Forma zaj

definiuje podstawowe pojcia z zakresu patologii

oglnej, w tym zaburze w kreniu, zmian

wstecznych, zmian postpowych, zapale i

nowotworw;

A.W19 test pisemny wiczenia

omawia wybrane zagadnienia z zakresu patologii

narzdowej ukadu krenia, ukadu

oddechowego, trawiennego, moczowo-pciowego i

nerwowego;

A.W20

test pisemny wiczenia

wymienia czynniki chorobotwrcze zewntrzne i

wewntrzne, modyfikowalne i niemodyfikowalne. A.W21

test pisemny wiczenia

opisuje zmiany w funkcjonowaniu organizmu jako

caoci w sytuacji zaburzenia jego homeostazy; A.U11

test pisemny wykad

powizuje obrazy uszkodze tkankowych i

narzdowych z objawami klinicznymi choroby,

wywiadem i wynikami bada diagnostycznych;

A.U12

test pisemny wykad

wylicza enzymy biorce udzia w trawieniu,

objania podstawowe defekty enzymw

trawiennych oraz okrela skutki tych zaburze;

A.U13

test pisemny wykad

szacuje niebezpieczestwo toksykologiczne w

okrelonych grupach wiekowych oraz w rnych

stanach klinicznych;

A.U16

test pisemny wiczenia

systematycznie wzbogaca wiedz zawodow i

ksztatuje umiejtnoci, dc do profesjonalizmu; D.K2

bieca kontrola na wiczeniach

wiczenia

WARUNKI ZALICZENIA: Aktywna obecno na zajciach, opanowanie materiau przewidzianego programem. Wykad - egzamin, wiczenia zaliczenie z ocen.Podstaw zaliczenia wykadu jest pozytywna ocena z egzaminu. Podstaw zaliczenia wicze jest: aktywna obecno na zajciach, uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiw czstkowych przeprowadzanych po kadych wiczeniach, obejmujce materia z poprzednich wicze. Kolokwium w formie 5 pyta problemowych ocenianych w skali 0 -5 punktw, podstaw zaliczenia kolokwium jest uzyskanie 60% punktw. Ocena kocowa jest redni arytmetyczn wszystkich ocen czstkowych . Ocena kocowa wicze obejmuje 80% ocen z kolokwiw i 20% aktywnoci studenta. Zaliczenie egzaminu to pozytywna ocena z testu wiedzy obejmujcego tre wykadw skadajcy si z 40 pyta otwartych i zamknitych Na ocen dostateczn naley udzieli odpowiedzi na 60% pyta. Samoksztacenie obejmuje treci z podanej literatury przedmiotu, a warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej na wybrany temat. Ocena kocowa za przedmiot jest redni arytmetyczn z wicze i egzaminu.

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac

Studia

stacjonarne

(w godz.)

Studia

niestacjonarne

(w godz.)

Godziny kontaktowe

(udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 65

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

14

Samodzielna praca studenta

(przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie

literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,

raportu, wystpienia; itp.)

25

cznie 90

Punkty ECTS Studia

stacjonarne Studia stacjonarne

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 2

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 1

cznie 3

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Guzek J.W.: Patofizjologia czowieka w zarysie. PZWL, Warszawa 2005. 2. Kru S.: Patologia. Podrcznik dla licencjackich studiw medycznych. PZWL, Warszawa 2006. 3. Seczuk W.: Toksykologia wspczesna. PZWL, Warszawa 2005.

LITERATURA UZUPENIAJCA:

1. Maliski S., Ryewski J.: Patofizjologia. PZWL, Warszawa 2010

UWAGI:

OPRACOWA:

dr n. med. A. Wojciechowska- cka

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

15

GGG EEE NNN EEE TTT YYY KKK AAA

Kod przedmiotu: 12.0-WP-PIELP-GEN

Typ p rzedmiotu: Obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzia lny za p rzedmiot : prof. dr hab. n. med.. Jan cki

Prowadzcy: nauczyciel akademicki K Z P / WPSiNoZ

Forma zaj

Lic

zb

a g

od

zin

w s

em

es

trz

e

Lic

zb

a g

od

zin

w t

yg

od

niu

Se

me

str

Forma zal iczenia Punkty

ECTS

Studia s tacjonarne

1 W ykad 15 2

I

Zaliczenie na ocen

wiczenia 10 2 Zaliczenie na ocen

Samokszta cenie 15 x Zaliczenie

CEL PRZEDMIOTU:

Przekazania aktualnej wiedzy w zakresie podstaw genetyki klinicznej, molekularnej i cytogenetyki.

WYMAGANIA WSTPNE:

Znajomo biologii na poziomie maturalnym.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:

Wykad: 1. Podstawowe pojcia z zakresu genetyki 2. Koncepcje regulacji ekspresji genw 3. Zasady dziedziczenia 4. Choroby genetyczne czowieka.

wiczenia: 5. Ryzyko ujawnienia choroby w oparciu o zasady dziedziczenia i czynniki rodowiskowe 6. Wywiad genetyczny i analiza przypadkw klinicznych. 7. Molekularne podstawy mutagenezy i naprawy DNA oraz teratogenezy. 8. Molekularne mechanizmy determinacji pci czowieka. 9. Metody diagnostyki prenatalnej. 10. Zespoy genetyczne z charakterystycznymi zmianami dysmorfologicznymi 11. Analiza rodowodw genetycznych

METODY KSZTACENIA: Wykad konwencjonalny, analiza przypadkw klinicznych

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

16

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

Opis

efektu

Symbole

efektw

Metody

weryfikacji

Forma

zaj

omawia funkcje genomu, transkryptomu i proteomu czowieka oraz podstawowe koncepcje regulacji ekspresji genw, w tym regulacji epigenetycznej;

A.W10

kolokwium wykad

opisuje budow chromosomw oraz molekularne

podoe mutagenezy; zna profile metaboliczne

podstawowych narzdw

A.W11

kolokwium wiczenia

wymienia zasady dziedziczenia rnej liczby cech,

dziedziczenia cech ilociowych, niezalenego

dziedziczenia cech oraz dziedziczenia pozajdrowej

informacji genetycznej;

A.W12

kolokwium

wykad

szacuje ryzyko ujawnienia si danej choroby w

oparciu o zasady dziedziczenia i wpyw czynnikw

rodowiskowych;

A.U6

kolokwium wiczenia

wykorzystuje wiedz na temat chorb uwarunkowanych genetycznie w profilaktyce nowotworw oraz diagnostyce prenatalnej;

A.U13

kolokwium wiczenia

systematycznie wzbogaca wiedz zawodow i

ksztatuje umiejtnoci, dc do profesjonalizmu; D.K2 bieca kontrola na wiczeniach wiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:

Wykad zaliczenie z ocen. wiczenia - zaliczenie z ocen. Samoksztacenie - zaliczenie bez oceny. Zaliczenie wicze zwizane jest z uzyskaniem pozytywnej oceny z kolokwium wejciowego obejmujcego podstawowe terminy i definicje z zakresu genetyki oraz kolokwium zaliczeniowego skadajcego si z dwch czci: teoretycznej i analizie rodowodu genetycznego. Cz teoretyczna skada si z 5 pyta z zagadnie omawianych na wiczeniach ocenianych w skali 0-5 punktw. Zaliczenie czci teoretycznej nastpuje po uzyskaniu 60% punktw. Analiza rodowodu skada si z narysowania rodowodu, okreleniu zespou genetycznego i wskazaniu regu genetycznych w analizowanej rodzinie. Kade pytanie oceniane jest w skali 0-2 punkty, cznie mona uzyska 10 punktw. Zaliczenie po uzyskaniu 60% punktw. Ocen kocow z zaliczenia wicze stanowi rednia arytmetyczna kolokwium wejciowego i kolokwium zaliczeniowego (cz teoretyczna i analiza rodowodu). Zaliczenie egzaminu pozytywna ocena z testu wiedzy obejmujcego tre wykadw. Samoksztacenie obejmuje treci z podanej literatury przedmiotu. Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej na wybrany temat. Ocen kocow stanowi rednia arytmetyczna ocen z wykadu i wicze.

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Studia stacjonarne

(w godz.)

Studia niestacjonarne

(w godz.)

Godziny kontaktowe

(udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25

Samodzielna praca studenta

(przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;

przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

15

cznie 40

Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia stacjonarne

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 1

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego

cznie 1

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Bal J., Badania molekularne i cytogenetyczne w medycynie. Wydawnictwo Springer PWN, Warszawa 1998. 2. Bartel H.: Embriologia. PZWL, Warszawa 2005. 3. Passarge E.: Genetyka, PZWL, Warszawa 2005.

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

17

4. Matthews G. G.: Neurobiologia. PZWL, Warszawa 2005. 5. Misowicz I. (red.): Auksologia. Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2001.

LITERATURA UZUPENIAJCA:

1. Bal J.:Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. Wyd.Naukowe PWN, Warszawa 2011 2. Winter P.C., HickeY G.I., Fletcher H.L.: Genetyka krtkie wykady. Wyd.Naukowe PWN, Warszawa 2010 3. Ciechanowicz A., Januszewicz A., Ruyo w.: Genetyka chorb ukadu krenia. Medycyna praktyczna 2002 4. Drewa G., Ferenc t.: Genetyka medyczna. Podrcznik dla studentw. Elservier Urban&Partner, Wrocaw 2011 5. Kapelaska-Prgowska J.: Prawne i bioetyczne aspekty testw genetycznych. Wolters Kluwer, Krakw 2011 6. Lewiski W., Genetyka. Wydawnictwo Operon, Koszalin 1998 7. Wegleski A., Genetyka molekularna. PZWL, Warszawa 1999 8. Wojcierowski J., Geny i genomy. SPJ, Lublin 1999.

UWAGI:

PROGRAM OPRACOWA:

Prof. dr hab. n. med. Jan cki

dr n. med. Arleta Wojciechowska- cka

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

18

BBB III OOO CCC HHH EEE MMM III AAA III BBB III OOO FFF III ZZZ YYY KKK AAA

Kod przedmiotu: 13.6-WP-PIELP-BIO

Typ p rzedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: jzyk polski

Odpowiedzia lny za p rzedmiot : dr hab.n. med. prof. UZ Wojciech Bogowski

Prowadzcy: nauczyciele akademiccy K Z P / WPSiNoZ

Forma zaj

Lic

zb

a g

od

zin

w s

em

es

trz

e

Lic

zb

a g

od

zin

w t

yg

od

niu

Se

me

str

Forma zal iczenia Punkty

ECTS

Studia s tacjonarne

1 W ykad 15 1,5

I

Zal iczenie z ocen

wiczenia 15 1 Zaliczenie z ocen

Samoksztacenie 15 x Zaliczenie bez oceny

CEL PRZEDMIOTU:

Umiejtno formuowania wnioskw z obserwowanych zjawisk biofizyczno biochemicznych.

WYMAGANIA WSTPNE:

Wiedza na poziomie maturalnym z zakresu chemii i biochemii.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:

Wykady: 1. Biochemiczne podstawy funkcji yciowych majcych miejsce w organizmie czowieka. 2. Budowa i rola makromoleku biochemicznych wystpujcych w organizmie ludzkim. 3. Biofizyczne podstawy funkcjonowania organizmu czowieka.

wiczenia: 1. Promieniowanie niejonizujce i jonizujce. 2. Laseroterapia. 3. Rentgenoterapia i radioterapia. 4. Wpyw pola elektromagnetycznego na tkanki. 5. Podstawy termodynamiki , jej zasady i wykorzystanie do opisu ukadw ywych. 6. Biochemia i biofizyka skurczu miniowego. 7. Budowa biaek, wglowodanw i tuszczw; procesy metabolizmu tych zwizkw 8. Rwnowaga kwasowo - zasadowa i wodno-elektrolitowa.

METODY KSZTACENIA:

Wykad konwencjonalny, wiczenia w grupach.

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

Opis

efektu

Symbole

efektw

Metody

weryfikacji Forma zaj

okrela podstawowe reakcje zwizkw nieorganicznych i organicznych w roztworach wodnych oraz prawa fizyczne wpywajce na

A.W5

kolokwium

test z progami punktowymi

wiczenia

wykad

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

19

Opis

efektu

Symbole

efektw

Metody

weryfikacji Forma zaj

przepyw cieczy, a take czynniki oddziaujce na opr naczyniowy przepywu krwi;

wyjania podstawy fizykochemiczne dziaania zmysw wykorzystujcych fizyczne noniki informacji (fale dwikowe i elektromagnetyczne);

A.W6.

kolokwium

test z progami punktowymi

wiczenia

wykad

rnicuje budow aminokwasw, nukleozydw, monosacharydw. kwasw karboksylowych i ich pochodnych, wchodzcych w skad makroczsteczek obecnych w komrkach, macierzy zewntrzkomrkowej i pynach ustrojowych, rnicuje witaminy;

A.W9.

kolokwium

test z progami punktowymi wiczenia

wykad

prognozuje kierunek procesw biochemicznych w poszczeglnych stanach klinicznych;

A.U3. opis studiw przypadkw samoksztacenie

wykorzystuje znajomo praw fizyki do opisu zagadnie z zakresu biologii komrek, tkanek oraz procesw fizjologicznych, w szczeglnoci do wyjanienia wpywu na organizm ludzki czynnikw zewntrznych takich jak: temperatura, grawitacja, cinienie, pole elektromagnetyczne oraz promieniowanie jonizujce;

A. U7.

kolokwium

test z progami punktowymi

wiczenia

wykad

systematycznie wzbogaca wiedz zawodow i ksztatuje umiejtnoci, dc do profesjonalizmu;

D.K2.

praca pisemna

samoksztacenie

WARUNKI ZALICZENIA:

Aktywna obecno na zajciach i opanowanie materiau przewidzianego programem. Wykad zaliczenie z ocen wiczenia - zaliczenie z ocen. Samoksztacenie - zaliczenie bez oceny. Zaliczenie wicze stanowi uzyskanie pozytywnej oceny wynikajc z przygotowania prezentacji multimedialnej dotyczcej wybranego zagadnienia wiczenia bd zaliczone na podstawie kolokwiw z wyznaczonych partii materiau oraz aktywnego udziau w zajciach. Pozostae efekty zostan zweryfikowane poprzez treci zawarte w pracach (studenci maj do dyspozycji zarwno treci przekazywane na wykadach jak i zaproponowan literatur przedmiotu). Treci realizowane w ramach samoksztacenia bd zweryfikowane poprzez zaliczenie pracy pisemnej/prezentacj multimedialn najmniej 15 slajdw. Ocena kocowa bdzie redni arytmetyczn z ocen za wykad i wiczenia.

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Studia stacjonarne

(w godz.)

Studia niestacjonarne

(w godz.)

Godziny kontaktowe

(udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 40

Samodzielna praca studenta

(przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;

przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

15

cznie 55

Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia stacjonarne

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 0,5

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 0,5

cznie 1

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Bakowski E.: Biochemia, podrcznik dla studentw uczelni medycznych. Elsevier Urban & Partner, Wrocaw 2009. 2. Fuller G.M., Shields D.: Podstawy molekularne biologii komrek. PZWL, Warszawa, 2004 3. Jaroszyk F.: Biofizyka. PZWL, Warszawa, 2004 4. Matthews G.G. Neurobiologia PZWL, Warszawa, 2004 5. Pasternak K.: Biochemia. Podrcznik dla medycznych studiw licencjackich. Czelej, Lublin 2005.

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

20

Literatura uzupeniajca:

1. Angielski S., Jakubowski Z., Biochemia kliniczna Wyd. Perseusz . Gdask 1996 2. Bakowski E.: Biochemia. Podrcznik dla studentw studiw licencjackich i magisterskich. MedPharm

3. Podobnie postpuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury uzupeniajcej wciskajc [Enter]. Pamitaj

o kolejnoci: autor, tytu, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! W przypadku, gdy nie proponuje si studentom literatury uzupeniajcej, naley wstawi kresk. Przed wciniciem [Enter] skasuj ukryty tekst: Podobnie .

4. , Wrocaw 2006. 5. Salway J.G.: Biochemia w zarysie. Podrcznik dla studentw wydziaw medycznych. Grnicki Wydawnictwo

Medyczne, Wrocaw 2009.

UWAGI:

PROGRAM OPRACOWA:

dr n. med. Magdalena wirkowicz

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

21

MMM III KKK RRR OOO BBB III OOO LLL OOO GGG III AAA III PPP AAA RRR AAA ZZZ YYY TTT OOO LLL OOO GGG III AAA

Kod przedmiotu: 13.4-W P-PIELP-MIKR

Typ p rzedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: po lsk i

Odpowiedzia lny za p rzedmiot : dr hab. n . med. prof . UZ Jan ck i

Prowadzcy: nauczyciel akademicki K Z P / WPSNZ

Forma zaj

Lic

zb

a g

od

zin

w s

em

es

trz

e

Lic

zb

a g

od

zin

w t

yg

od

niu

Se

me

str

Forma zal iczenia Punkty

ECTS

Studia s tacjonarne

2 W ykad 15 2

II

Zaliczenie z ocen

wiczenia 30 1,5 Zaliczenie z ocen

Samokszta cenie 15 x Zaliczenie bez oceny

CEL PRZEDMIOTU:

Zapoznanie studentw z ogln i szczegow wiedz dotyczc mikrobiologii i infekcji pasoytniczych z uwzgldnieniem specyfiki przyszego zawodu.

WYMAGANIA WSTPNE:

Podstawowa wiedza na poziomie maturalnym z zakresu cech yciowych mikroorganizmw; chorobotwrczo dla ludzi.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:

Wykad: 1. Podstawowe pojcia z zakresu mikrobiologii i parazytologii. 2. Geograficzny zasig wystpowania chorb zakanych. 3. Epidemiologia chorb zakanych i metody zapobiegania chorobom zakanym. 4. Wprowadzenie do mikrobiologii, parazytologii, mykologii, wirusologii i bakteriologii. 5. Morfologia komrek mikroorganizmw i ich cykl yciowy.

wiczenia:

1. Funkcjonowanie ukadu pasoyt-ywiciel dla prawidowej terapii chorb. 2. Choroby zakane przewodu pokarmowego, neuroinfekcje. 3. Charakterystyka pasoytw - czynnikw sprawczych parazytoz u ludzi. 4. Immunoprofilaktyka chorb zakanych.

METODY KSZTACENIA:

Wykad konwencjonalny, wiczenia, metoda sytuacyjna, metoda przypadkw, metoda algorytmiczna.

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

Opis

efektu

Symbole

efektw

Metody

weryfikacji Forma zaj

definiuje podstawowe pojcia z zakresu

mikrobiologii i parazytologii;

A.W14

kolokwium

test z progami punktowymi

wiczenia

wykad

rnicuje epidemiologi zakae wirusami,

bakteriami oraz zakae grzybami i pasoytami, z

uwzgldnieniem geograficznego zasigu ich

A.W15.

kolokwium

test z progami punktowymi

wiczenia

wykad

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

22

Opis

efektu

Symbole

efektw

Metody

weryfikacji Forma zaj

wystpowania;

rozpoznaje najczciej spotykane pasoyty

czowieka na podstawie ich budowy i cykli

yciowych oraz objaww chorobowych;

A.U5.

kolokwium

test z progami punktowymi

wiczenia

wykad

klasyfikuje drobnoustroje, z uwzgldnieniem

mikroorganizmw chorobotwrczych i obecnych we

florze fizjologicznej;

A.U14. kolokwium

test z progami punktowymi

wiczenia

wykad

wykorzystuje wiedz na temat funkcjonowania

ukadu pasoyt ywiciel dla prawidowej terapii

chorb wywoanych przez pasoyty;

A.U15. kolokwium

test z progami punktowymi

wiczenia

wykad

systematycznie wzbogaca wiedz zawodow i

ksztatuje umiejtnoci, dc do profesjonalizmu;

D.K2. praca pisemna samoksztacenie

WARUNKI ZALICZENIA:

Aktywna obecno na zajciach i opanowanie materiau przewidzianego programem. Wykad zaliczenie z ocen wiczenia - zaliczenie z ocen. Samoksztacenie - zaliczenie bez oceny. Zaliczenie wicze stanowi uzyskanie pozytywnej oceny wynikajc z przygotowania prezentacji multimedialnej dotyczcej wybranego zagadnienia wiczenia bd zaliczone na podstawie kolokwiw z wyznaczonych partii materiau oraz aktywnego udziau w zajciach. Pozostae efekty zostan zweryfikowane poprzez treci zawarte w pracach (studenci maj do dyspozycji zarwno treci przekazywane na wykadach jak i zaproponowan literatur przedmiotu). Treci realizowane w ramach samoksztacenia bd zweryfikowane poprzez zaliczenie pracy pisemnej/prezentacj multimedialn najmniej 15 slajdw. Ocena kocowa bdzie redni arytmetyczn z ocen za wykad i wiczenia.

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Studia stacjonarne

(w godz.)

Studia niestacjonarne

(w godz.)

Godziny kontaktowe

(udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 45

Samodzielna praca studenta

(przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;

przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

15

cznie 60

Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia stacjonarne

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 1

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 1

cznie 2

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Anusz Z.: Mikrobiologia i parazytologia lekarska. PZWL, Warszawa, 1999. 2. Heczko P.B.: Mikrobiologia. PZWL, Warszawa, 2005. 3. Zaremba M.L., Borowski J.: Mikrobiologia lekarska. PZWL, Warszawa, 2005. 4. Pawowski Z.S., Stefania J.: Parazytologia kliniczna w ujciu wielodyscyplinarnym. PZWL, Warszawa, 2005.

LITERATURA UZUPENIAJCA:

1. Nicklin J., K. Graeme-Cook, T. Paget, R. Killington: Mikrobiologia - krtkie wykady. Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa 2003. 2. Szkaradkiewicz A.: Mikrobiologia lekarska. AM Pozna 2011.

UWAGI:

PROGRAM OPRACOWA:

dr hab. n. med. prof. UZ Wojciech Bogowski

dr n. med. Magdalena wirkowicz

http://www.medbook.com.pl/ksiazka/pokaz/id/11/tytul/mikrobiologia-krotkie-wyklady-markiewicz-nicklin-graeme-cook-paget-killington-wydawnictwo-naukowe-pwn

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

23

FFF AAA RRR MMM AAA KKK OOO LLL OOO GGG III AAA

Kod przedmiotu: 12.5-WP-PIELP-FARM

Typ p rzedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzia lny za p rzedmiot : Prof. dr hab. n. med. Jan cki

Prowadzcy: nauczyciel akademicki Katedry Zdrowia Publicznego / WPSNZ

Forma zaj

Lic

zb

a g

od

zin

w s

em

es

trz

e

Lic

zb

a g

od

zin

w t

yg

od

niu

Se

me

str

Forma zal iczenia Punkty

ECTS

Studia s tacjonarne

2 W ykad 15 1

III

Egzamin z ocen

wiczenia 35 2 Zaliczenie z ocen

Samokszta cenie 15 x Zaliczenie bez oceny

CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie studenta z dziaaniem leczniczym i niepodanym lekw.

WYMAGANIA WSTPNE: Wiadomoci z zakresu biologii, fizyki i chemii na poziomie maturalnym. Podstawowe znajomoci dziaania lekw i umiejtno przewidzenia ich dziaania, dziaa niepodanych oraz interakcji.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:

Wykad:

1. Aspekty prawne w farmakologii; 2. Podstawowe zasady farmakoterapii; 3. rda informacji o lekach; 4. Wpyw leczenia farmakologicznego na fizjologiczne i biochemiczne procesy zachodzce w poszczeglnych narzdach; 5. Lekozaleno;

wiczenia:

1. Farmakokinetyka 2. Farmakodynamika 3. Objawy uboczne dziaania lekw; 4. Interakcje midzy lekami; 5. Zasady leczenia krwi i preparatami krwiozastpczymi 6. Dziaanie i zastosowanie poszczeglnych grup lekw; 7. Stosowanie lekw w poszczeglnych grupach wiekowych 8. Farmakoterapia u chorych z niewydolnoci nerek i wtroby 9. Przedawkowanie lekw 10. Toksyczno lekw

METODY KSZTACENIA: Wykad konwencjonalny, praca zespoowa nad poszczeglnymi zadaniami, wiczenie umiejtnoci praktycznych.

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

24

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

Opis

efektu

Symbole

efektw

Metody

weryfikacji Forma zaj

charakteryzuje poszczeglne grupy rodkw

leczniczych, gwne mechanizmy dziaania,

przemiany w ustroju i dziaania uboczne

A.W16 kolokwium wiczenia

omawia podstawowe zasady farmakoterapii A.W17 kolokwium

wykad

charakteryzuje poszczeglne grupy lekw i ich

zastosowanie lecznicze oraz zasady leczenia

krwi i rodkami krwiozastpczymi

A.W18

kolokwium

wiczenia

ocenia wpyw leczenia farmakologicznego na

fizjologiczne i biochemiczne procesy zachodzce

w poszczeglnych narzdach

A.U8

kolokwium

wykad

rnicuje poszczeglne grupy lekw i ich

zastosowanie lecznicze; A.U9

kolokwium wiczenia

Zna problematyk leczenia krwi i rodkami krwiozastpczymi;

A.U10 kolokwium

wiczenia

systematycznie wzbogaca wiedz zawodow i

ksztatuje umiejtnoci, dc do profesjonalizmu D.K.2

bieca kontrola na wiczeniach

wiczenia

WARUNKI ZALICZENIA: Aktywna obecno na zajciach i opanowanie materiau przewidzianego w programie. Wykad egzamin. Zaliczenie egzaminu pozytywna ocena z testu wiedzy obejmujcego tre wykadw. wiczenia - zaliczenie z ocen na podstawie testw czstkowych przeprowadzanych na nastpnych wiczeniach z materiau poprzednich wicze w formie 5 pyta ocenianych w skali 0-5 punktw, zaliczenie po uzyskaniu 60% punktw. Kocowa ocena zaliczeniowa stanowi redni arytmetyczn wszystkich ocen czstkowych. Treci realizowane w ramach samoksztacenia bd zweryfikowane poprzez zaliczenie pracy pisemnej. Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej na wybrany temat. Ocen kocow z obu form ksztacenia bdzie rednia arytmetyczna.

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Studia stacjonarne

(w godz.)

Studia niestacjonarne

(w godz.)

Godziny kontaktowe

(udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50

Samodzielna praca studenta

(przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;

przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

15

cznie 65

Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia stacjonarne

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 1

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 1

cznie 2

1. LITERATURA PODSTAWOWA: Meszaros J., Meszaros - Gajewska S., Podstawy farmakologii. PZWL, Warszawa 2001.

2. Petrusewicz J., Ggao I., Ha E., Strzakowska Grad H.: Farmakologia. PZWL, Warszawa 2005. 3. Neal M. J.: Farmakologia w zarysie. PZWL, Warszawa 2005. 4. Kostowski W., Herman Z. S.( red,): Farmakologia, tom 1i2, PZWL Warszawa 2005. 5. Janiec W. (red.): Kompendium farmakologii. PZWL, Warszawa 2011.

LITERATURA UZUPENIAJCA:

1. Korbut R., Olsznaecki R., Wokow P., Jawie J., Farmakologia PZWL, Warszawa 2012. 2. Obuchowicz E., Maecki A., Kmieciak-Koada K., Okopie B.: Farmakologia dla studentw i absolwentw kierunkw

medycznych. Wydawnictwo lskie, Katowice 2011. 3. Korbut R.: Farmakologia po prostu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloskiego, Krakw 2009.

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

25

4. Rajtar-Cynke G.:Farmakologia. Podrcznik dla studentw i absolwentw pielgniarstwa i nauk o zdrowiu Akademii Medycznych. Czelej, Lublin 2007.

5. Indeks lekw nazwy handlowe 2011/2012. Medycyna praktyczna, 2011. Danysz A., Buczko W.: Kompedium farmakologii i farmakoterapii. Elsevier Urban & Partner, Wrocaw 2008

UWAGI:

PROGRAM OPRACOWA:

prof. dr hab. n. med. Jan cki

dr n. med. Arleta Wojciechowska-cka

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

26

RRR AAA DDD III OOO LLL OOO GGG III AAA

Kod przedmiotu: 12.0-WP-PIELP-RAD

Typ p rzedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzia lny za p rzedmiot : dr n. med. A.Wojciechowska cka

Prowadzcy: nauczyciel akademicki K Z P / WPSNZ

Forma zaj

Lic

zb

a g

od

zin

w s

em

es

trz

e

Lic

zb

a g

od

zin

w t

yg

od

niu

Se

me

str

Forma zal iczenia Punkty

ECTS

Studia s tacjonarne

1 W ykad 10 1

II

Zaliczenie z ocen

wiczenia 10 2 Zaliczenie z ocen

Samokszta cenie 15 x Zaliczenie bez oceny

CEL PRZEDMIOTU: Poznanie podstaw diagnostyki obrazowej uwzgldniajce mechanizm powstania oraz moliwoci i ograniczenia w diagnozowaniu jednostek chorobowych.

WYMAGANIA WSTPNE: Wiedza z zakresu anatomii i fizjologii czowieka. Wiedza z zakresu fizyki na poziomie maturalnym.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:

Wykad/wiczenia:

1. Przygotowanie chorego do bada radiologicznych. 2. Radioterapia, rodzaje, wskazania i opieka nad chorym leczonym radioterapi. 3. Radiologia kostno-stawowa od zdjcia rentgenowskiego do badania MR. 4. Uroradiologia. Wspczesne metody obrazowania. 5. Diagnostyka obrazowa chorb sutka. 6. Neuroradiologia. 7. Diagnostyka obrazowa chorb ukadu pokarmowego. 8. Diagnostyka obrazowa puc i rdpiersia. 9. Wspczesne metody obrazowania narzdw jamy brzusznej. 10. Badania obrazowe w diagnostyce ukadu naczyniowego. 11. Znaczenie bada obrazowych w diagnostyce serca. 12. Techniki bada radiologicznych. 13. Chemioterapia nowotworw. 14. Opieka nad chorym leczonym radioterapi. 15. Diagnostyka radiologiczna. 16. Zasady i metody ochrony radiologicznej l

METODY KSZTACENIA: Wykad konwencjonalny, metoda przypadkw i algorytmiczna.

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

Opis

efektu

Symbole

efektw

Metody

weryfikacji Forma zaj

okrela fizyczne podstawy nieinwazyjnych i

inwazyjnych metod obrazowania A.W7 kolokwium wykad

posiada wiedz z zakresu diagnostyki

radiologicznej A.W8 kolokwium wiczenia

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

27

Opis

efektu

Symbole

efektw

Metody

weryfikacji Forma zaj

ocenia szkodliwo dawki promieniowania

jonizujcego i stosuje si do zasad ochrony

radiologicznej.

A.U17 kolokwium

wykad

systematycznie wzbogaca wiedz zawodow i

ksztatuje umiejtnoci, dc do profesjonalizmu; D.K2

kolokwium

wiczenia

wykazuje odpowiedzialno moraln za czowieka

i wykonywanie zada zawodowych D.K4

bieca kontrola na wiczeniach

wiczenia

WARUNKI ZALICZENIA: Aktywna obecno na zajciach oraz opanowanie materiau przewidzianego programem. Wykad zaliczenie z ocen w formie kolokwium pisemnego obejmujcy 5 pyta testowych z kadego wykadu. Zaliczenie na podstawie uzyskania 60 % prawidowych odpowiedzi wiczenia zaliczenie na podstawie kolokwium obejmujcego 5 pyta problemowych ocenianych w skali 0-5 punktw. Zaliczenie po uzyskaniu 60% punktw Samoksztacenie zaliczenie bez oceny. Samoksztacenie obejmuje treci z podanej literatury przedmiotu. Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej na wybrany temat. Ocen kocow z obu form zaj bdzie rednia ocen z wykadu i wicze.

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Studia stacjonarne

(w godz.)

Studia niestacjonarne

(w godz.)

Godziny kontaktowe

(udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 20

Samodzielna praca studenta

(przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;

przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

15

cznie 35

Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia stacjonarne

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 1

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego

cznie 1

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Jakubowski W.(red.): Diagnostyka ultrasonograficzna w ostrych chorobach jamy brzusznej. Roztoczaska Szkoa Ultrasonografii, Warszawa Zamo 2004.

2. Morrow Cavanaugh B.: Badania laboratoryjne i obrazowe dla pielgniarek. PZWL, Warszawa 2007 3. Pruszyski B.: Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka bada. PZWL, Warszawa 2000. 4. Pruszyski B.: Radiologia. Diagnostyka obrazowa. PZWL, Warszawa 2004. 5. Schelvan Ch.: Radiologia pediatryczna. PZWL, Warszawa 2004. 6. Zgliczyski Sz.L.(red.): Radiologia podrcznik dla studentw medycyny. PZWL, Warszawa 2004.

LITERATURA UZUPENIAJCA:

1. Leszczyski S., Pilch-Kowalczyk J.: Diagnostyka obrazowa. PZWL, Warszawa 2012 2. Zalewska-Dorobisz U.: ABC radiologii w medycynie ratunkowej. Grnicki Wyd.Med. Wrocaw 2009 3. Daniel B., Pruszynski B.: Anatomia radiologiczna. Wyd.Lek. PZWL, Warszawa 2011

UWAGI:

PROGRAM OPRACOWA:

dr n. med. A. Wojciechowska- cka

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

28

NNN AAA UUU KKK III SSS PPP OOO EEE CCC ZZZ NNN EEE ZZZ JJJ ZZZ YYY KKK III EEE MMM AAA NNN GGG III EEE LLL SSS KKK III MMM

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

29

JJJ ZZZ YYY KKK AAA NNN GGG III EEE LLL SSS KKK III

Kod przedmiotu: 09.0-WP-PIELP--1

Typ p rzedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski, angielski

Odpowiedzia lny za p rzedmiot : mgr B. Burchardt, mgr M. Gsiorowska-Sawka, mgr M.

Lachowicz, mgr A. Poniak, mgr B. Szura

Prowadzcy: mgr B. Burchardt, mgr M. Gsiorowska-Sawka, mgr M.

Lachowicz, mgr A. Poniak, mgr B. Szura

Forma zaj

Lic

zb

a g

od

zin

w s

em

es

trz

e

Lic

zb

a g

od

zin

w t

yg

od

niu

Se

me

str

Forma zal iczenia

Punkty ECTS

Studia s tacjonarne 2

wiczenia 60 4 I Zaliczenie z ocen

CEL PRZEDMIOTU:

Celem kursu jest podniesienie kompetencji jzykowej i komunikacyjnej w zakresie odpowiadajcym poziomowi

B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego w stopniu umoliwiajcym:

- wykorzystanie jzyka obcego dla potrzeb studiowania, a w szczeglnoci umiejtne korzystanie z rnorodnych

obcojzycznych materiaw rdowych, mediw, literatury popularnonaukowej i specjalistycznej,

- kontynuacj nauki w ramach wybranej specjalizacji na uczelniach zagranicznych,

- wykonywanie pracy zawodowej lub naukowej z wykorzystaniem jzyka obcego.

WYMAGANIA WSTPNE:

Znajomo jzyka angielskiego na poziomie A2+.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:

1. Studia i studiowanie: struktura i funkcjonowanie uczelni wyszych w Polsce i krajach anglojzycznych.

2. Terminologia oglna i medyczna zwizana z zawodem pielgniarki.

3. Wybrane podstawowe zagadnienia dotyczce poszczeglnych dziaw medycyny.

METODY KSZTACENIA:

Metoda komunikacyjna, dyskusja, praca z tekstem naukowym w j. obcym, praca ze sownikiem, praca w grupach, burza mzgw.

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

30

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

Opis

efektu

Symbole

efektw

Metody

weryfikacji

Forma

zaj

Student zna jzyk angielski na poziomie biegoci

B1 Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia

Jzykowego.

B.W46

Konwersacja ocena aktywnoci i

przygotowania merytorycznego;

Sprawdzian z progami punktowymi;

Kolokwium.

wiczenia

Student analizuje pimiennictwo w jzyku

angielskim; B.U32

Konwersacja ocena aktywnoci i

przygotowania merytorycznego;

Sprawdzian z progami punktowymi;

Kolokwium.

wiczenia

Student porozumiewa si w jzyku angielskim w

sposb odpowiadajcy poziomowi biegoci B1

Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia

B.U33.

Konwersacja ocena aktywnoci i

przygotowania merytorycznego;

Sprawdzian z progami punktowymi;

Kolokwium.

wiczenia

WERYFIKACJA EFEKTW KSZTACENIA I WARUNKI ZALICZENIA:

Zaliczenie z wicze: metody weryfikacji efektw ksztacenia to:

- dwa kolokwia pisemne w semestrze zawierajce pytania otwarte i zamknite i uzyskanie minimum 50 % prawidowych

odpowiedzi; student otrzymuje ocen z kolokwium wg nastpujcych progw punktowych:

50 60 % - dostateczny

61 70 % - dostateczny plus

71 80 % - dobry

81 90 % - dobry plus

91 100 % - bardzo dobry

- kartkwki: progi punktowe jw.

- aktywne uczestnictwo w zajciach.

Ocena z wicze stanowi bdzie redni arytmetyczn wszystkich ocen.

Ocena kocowa: ocena kocowa jest ocen z wicze.

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Studia stacjonarne

(w godz.)

Godziny kontaktowe

(udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60

Punkty ECTS Studia stacjonarne

cznie 2

LITERATURA PODSTAWOWA:

Wybrane zagadnienia przygotowane w oparciu o przedstawion poniej literatur oraz inne aktualizowane na bieco materiay

rozwijajce poszczeglne sprawnoci jzykowe i utrwalajce sownictwo specjalistyczne zwizane z kierunkiem studiw,

materiay audio, teksty autentyczne: prasa, Internet, pisma naukowe, popularnonaukowe, encyklopedie, poradniki, broszury

informacyjne etc.

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

31

1. Grice T., Nursing 1, OUP 2007

2. Grice T., Nursing 2, OUP 2007

3. Orawczak E., Praktyczny angielski dla pielgniarek. Czelej Warszawa 2005.

4. Oxenden C., Latham-Koenig C., New English File Intermediate, Oxford University Press, 2009.

5. Somski P, Podrczny sownik medyczny, PZWL 2009

6. Jwiak J., Praktyczny sownik medyczny, Medyk 2007

7. Cielak M., English Special, repetytorium leksykalno-tematyczne, Wagros, 2007.

8. Cielak M., English, repetytorium leksykalno-gramatyczne, Wagros, 2009.

9. Vince M., Intermediate Language Practice, Macmillan, 2003.

10. Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 1997.

11. Longman Dictionary of Contemporary English, Longman, 2004.

PROGRAM OPRACOWA: zesp Pracowni Ksztacenia Jzykowego WPSiNZ UZ

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

32

JJJ ZZZ YYY KKK AAA NNN GGG III EEE LLL SSS KKK III III

Kod przedmiotu: 09.0-WP-PIELP-JO- 2

Typ p rzedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski, angielski

Odpowiedzia lny za p rzedmiot : mgr B. Burchardt, mgr M. Gsiorowska-Sawka, mgr M.

Lachowicz, mgr A. Poniak, mgr B. Szura

Prowadzcy: mgr B. Burchardt, mgr M. Gsiorowska-Sawka, mgr M.

Lachowicz, mgr A. Poniak, mgr B. Szura

Forma zaj

Lic

zb

a g

od

zin

w s

em

es

trz

e

Lic

zb

a g

od

zin

w t

yg

od

niu

Se

me

str

Forma zal iczenia

Punkty ECTS

Studia s tacjonarne 2

wiczenia 60 4 II Zaliczenie z ocen

CEL PRZEDMIOTU:

Celem kursu jest podniesienie kompetencji jzykowej i komunikacyjnej w zakresie odpowiadajcym poziomowi

B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego w stopniu umoliwiajcym:

- wykorzystanie jzyka obcego dla potrzeb studiowania, a w szczeglnoci umiejtne korzystanie z rnorodnych

obcojzycznych materiaw rdowych, mediw, literatury popularnonaukowej i specjalistycznej,

- kontynuacj nauki w ramach wybranej specjalizacji na uczelniach zagranicznych,

- wykonywanie pracy zawodowej lub naukowej z wykorzystaniem jzyka obcego.

WYMAGANIA WSTPNE:

Znajomo jzyka angielskiego na poziomie A2+.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:

4. Choroby, uzalenienia.

5. Procedury, dokumentacja szpitalna, typy i interpretacja wynikw bada.

6. Praca: rozmowa kwalifikacyjna, praca za granic, korespondencja formalna.

METODY KSZTACENIA:

Metoda komunikacyjna, dyskusja, praca z tekstem naukowym w j. obcym, praca ze sownikiem, praca w grupach, burza mzgw.

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

Opis

efektu

Symbole

efektw

Metody

weryfikacji

Forma

zaj

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

33

Opis

efektu

Symbole

efektw

Metody

weryfikacji

Forma

zaj

Student zna jzyk angielski na poziomie biegoci

B1 Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia

Jzykowego.

B.W46

Konwersacja ocena aktywnoci i

przygotowania merytorycznego;

Sprawdzian z progami punktowymi;

Kolokwium.

wiczenia

Student analizuje pimiennictwo w jzyku

angielskim; B.U32

Konwersacja ocena aktywnoci i

przygotowania merytorycznego;

Sprawdzian z progami punktowymi;

Kolokwium.

wiczenia

Student porozumiewa si w jzyku angielskim w

sposb odpowiadajcy poziomowi biegoci B1

Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia

B.U33.

Konwersacja ocena aktywnoci i

przygotowania merytorycznego;

Sprawdzian z progami punktowymi;

Kolokwium.

wiczenia

WERYFIKACJA EFEKTW KSZTACENIA I WARUNKI ZALICZENIA:

Zaliczenie z wicze: metody weryfikacji efektw ksztacenia to:

- dwa kolokwia pisemne w semestrze zawierajce pytania otwarte i zamknite i uzyskanie minimum 50 % prawidowych

odpowiedzi; student otrzymuje ocen z kolokwium wg nastpujcych progw punktowych:

50 60 % - dostateczny

61 70 % - dostateczny plus

71 80 % - dobry

81 90 % - dobry plus

91 100 % - bardzo dobry

- kartkwki: progi punktowe jw.

- aktywne uczestnictwo w zajciach.

Ocena z wicze stanowi bdzie redni arytmetyczn wszystkich ocen.

Ocena kocowa: ocena kocowa jest ocen z wicze.

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Studia stacjonarne

(w godz.)

Godziny kontaktowe

(udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60

Punkty ECTS Studia stacjonarne

cznie 2

LITERATURA PODSTAWOWA:

Wybrane zagadnienia przygotowane w oparciu o przedstawion poniej literatur oraz inne aktualizowane na bieco materiay

rozwijajce poszczeglne sprawnoci jzykowe i utrwalajce sownictwo specjalistyczne zwizane z kierunkiem studiw,

materiay audio, teksty autentyczne: prasa, Internet, pisma naukowe, popularnonaukowe, encyklopedie, poradniki, broszury

informacyjne etc.

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

34

12. Grice T., Nursing 1, OUP 2007

13. Grice T., Nursing 2, OUP 2007

14. Orawczak E., Praktyczny angielski dla pielgniarek. Czelej Warszawa 2005.

15. Oxenden C., Latham-Koenig C., New English File Intermediate, Oxford University Press, 2009.

16. Somski P, Podrczny sownik medyczny, PZWL 2009

17. Jwiak J., Praktyczny sownik medyczny, Medyk 2007

18. Cielak M., English Special, repetytorium leksykalno-tematyczne, Wagros, 2007.

19. Cielak M., English, repetytorium leksykalno-gramatyczne, Wagros, 2009.

20. Vince M., Intermediate Language Practice, Macmillan, 2003.

21. Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 1997.

22. Longman Dictionary of Contemporary English, Longman, 2004.

PROGRAM OPRACOWA: zesp Pracowni Ksztacenia Jzykowego WPSiNZ UZ

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

35

PPP SSS YYY CCC HHH OOO LLL OOO GGG III AAA

Kod przedmiotu: 14.4-WP-PIELP-CHOL

Typ p rzedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: jzyk polski

Odpowiedzia lny za p rzedmiot : dr Dorota Niewiedzia

Prowadzcy: nauczyciel akademicki WPSiNoZ

Forma zaj

Lic

zb

a g

od

zin

w s

em

es

trz

e

Lic

zb

a g

od

zin

w t

yg

od

niu

Se

me

str

Forma zal iczenia Punkty

ECTS

Studia s tacjonarne

2 W ykad 15 2

I

Egzamin

wiczenia 35 2 Zaliczenie z ocen

Samoksztacenie 15 x Zaliczenie bez oceny

CEL PRZEDMIOTU:

Zapoznanie studenta z wiedz dotyczc psychologicznych uwarunkowa zdrowia i choroby

WYMAGANIA WSTPNE:

Podstawowa wiedza z zakresu biologii i chemii szkoy redniej.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:

Wykad:

1. Osobowo struktura, mechanizmy, rozwj. 2. Zachowanie czowieka w sytuacjach spoecznych. 3. Biopsychospoeczny model zdrowia i choroby. 4. Specyficzne problemy zwizane z chorob oraz niepenosprawnoci. 5. Zalenoci psychosomatyczne. 6. Teorie, modele i koncepcje komunikacji midzyludzkiej. wiczenia: 1. Choroba jako sytuacja trudna. 2. Stres a zdrowie. 3. Wpyw sytuacji jatrogennych na relacj pielgniarka pacjent.

METODY KSZTACENIA:

Wykad konwencjonalny, burza mzgw, metoda przypadkw, inscenizacja

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

Opis

efektu

Symbole

efektw

Metody

weryfikacji

Forma

zaj

zna podstawy psychologii w zakresie zachowania i rozwoju czowieka, uwarunkowa jego prawidowego i zaburzonego funkcjonowania

B.W1. test wiedzy wykad

zna problematyk relacji czowiek - rodowisko spoeczne

B.W2. test wiedzy wykad

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

36

Opis

efektu

Symbole

efektw

Metody

weryfikacji

Forma

zaj

omawia mechanizmy funkcjonowania czowieka w sytuacjach trudnych

B.W3. test wiedzy wiczenia

wymienia etapy i prawidowoci rozwoju psychicznego czowieka

B.W4. test wiedzy wykad

rnicuje pojcie emocji i motywacji oraz zna pojcie osobowoci i jej zaburze

B.W5. test wiedzy wykad

charakteryzuje istot i struktur zjawisk zachodzcych w procesie przekazywania i wymiany informacji

B.W6. test wiedzy wiczenia

definiuje modele i style komunikacji interpersonalnej

B.W7. test wiedzy wykad

zna techniki redukowania lku i sposoby relaksacji oraz mechanizmy powstawania, dziaania i zapobiegania zespoowi wypalenia zawodowego

BW.8. test wiedzy wiczenia

rnicuje pojcia dewiacji i zaburzenia ze szczeglnym uwzgldnieniem patologii dziecicej

B.W.13 test wiedzy wiczenia

rozumie procesy poznawcze i rnicuje zachowania prawidowe, zaburzone i patologiczne

B.W.14 test wiedzy wykad

opracowuje zestawienia podstawowych determinantw zdrowia

B.U1. test wiedzy wykad

ocenia wpyw choroby, hospitalizacji r innych sytuacji trudnych na stan fizyczny, psychiczny i funkcjonowanie spoeczne czowieka

B.U2. test wiedzy wykad

projektuje I realizuje w warunkach symulowanych elementarne formy pomocy psychologicznej

B.U3. obserwacja pracy studenta wiczenia

prognozuje wpyw choroby i hospitalizacji na stan psychiczny czowieka oraz zalenoci somatopsychiczne

B.U4. test wiedzy wiczenia

ocenia funkcjonowanie czowieka w sytuacjach trudnych (stres, konflikt, frustracja);

B.U5. obserwacja pracy studenta wiczenia

zna psychologiczne aspekty funkcjonowania czowieka w rnych okresach rozwojowych

B.U6. test wiedzy Wykad

kontroluje bdy i bariery w procesie komunikowania si;

B.U7. obserwacja pracy studenta wiczenia

wykazuje umiejtno aktywnego suchania

B.U8 obserwacja pracy studenta wiczenia

wykorzystuje techniki komunikacji werbalnej, niewerbalnej i para werbalnej w opiece zdrowotnej

B.U.9 obserwacja pracy studenta wiczenia

tworzy warunki do prawidowej komunikacji pielgniarka - pacjent oraz pielgniarka - personel medyczny

B.U10

obserwacja pracy studenta wiczenia

B.U11 obserwacja pracy studenta wiczenia

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

37

Opis

efektu

Symbole

efektw

Metody

weryfikacji

Forma

zaj

dokonuje wyboru waciwych technik redukowania lku i metod relaksacyjnych

stosuje techniki zapobiegania zespoowi wypalenia zawodowego

B.U.12 obserwacja pracy studenta wiczenia

kontroluje l koordynuje dziaania zapobiegajce dewiacjom i patologiom wrd dzieci i modziey

B.U13 obserwacja pracy studenta wiczenia

szanuje godno i autonomi osb powierzonych opiece

B.U14 obserwacja pracy studenta wiczenia

systematycznie wzbogaca wiedz zawodow i ksztatuje umiejtnoci, dc do profesjonalizmu

B.U16 obserwacja pracy studenta wiczenia

przestrzega wartoci, powinnoci i sprawnoci moralnych w opiece

D.K1. obserwacja pracy studenta wiczenia

wykazuje odpowiedzialno moraln za czowieka i wykonywanie zada zawodowych;

D.K.2 obserwacja pracy studenta wiczenia

przestrzega praw pacjenta

D.K.3 obserwacja pracy studenta wiczenia

przestrzega tajemnicy zawodowej

D.K.4 obserwacja pracy studenta wiczenia

jest otwarty na rozwj podmiotowoci wasnej i pacjenta

D,K.5. obserwacja pracy studenta wiczenia

przejawia empati w relacji z pacjentem i jego rodzin oraz wsppracownikami

D.K.7 obserwacja pracy studenta wiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:

Zaliczenie wicze zwizane jest z frekwencj obecnoci na zajciach ( 90% wszystkich zaj) oraz pozytywn ocen z

aktywnoci studenta na wiczeniach. Zaliczenie egzaminu to pozytywna ocena z testu wiedzy obejmujcego tre wykadw w

iloci 20 pyta, gdzie 70% poprawnych odpowiedzi bdzie stanowio ocen dostateczn. Samoksztacenie obejmuje treci z

podanej literatury przedmiotu. Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej na wybrany temat. Ocena kocowa

bdzie redni arytmetyczn ocen z wymienionych form ksztacenia

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Studia stacjonarne

(w godz.)

Studia niestacjonarne

(w godz.)

Godziny kontaktowe

(udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 55

Samodzielna praca studenta

(przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;

przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

15

cznie 70

Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia stacjonarne

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 1

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 1

cznie 2

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

38

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Antonovsky A.: Rozwikanie tajemnicy zdrowia. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2005 2. Bogdanowicz M.: Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

1991. 3. Heszen-Klemens I.: Psychologia medyczna. Wydawnictwo Uniwersytetu lskiego, Katowice 1983. 4. Heszen-Niejodek I., Sk H. /red./: Psychologia zdrowia. PWN Warszawa 1997. 5. Jarosz M.: Psychologia lekarska. PZWL Warszawa 1988. 6. Kpiski A.: Poznanie chorego. PZWL Warszawa 1991. 7. Klasyfikacja zaburze psychicznych i zaburze zachowa ICD-10. 1997

LITERATURA UZUPENIAJCA:

1. Nencki Z.: Komunikowanie interpersonalne. Ossolineum 1992. 2. Rosenhau D.L., Seligman M.E.P.: Psychopatologia. 1994, t. 1-2. 3. Sk H. /red./: Spoeczna psychologia kliniczna. PWN Warszawa 2000.

UWAGI:

PROGRAM OPRACOWA:

dr Dorota Niewiedzia

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

39

SSS OOO CCC JJJ OOO LLL OOO GGG III AAA

Kod przedmiotu: 14.2-WP-PIELP-SOC

Typ p rzedmiotu: Obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzia lny za p rzedmiot : dr Izabela Kamierczak-Kauna

Prowadzcy: dr Izabela Kamierczak-Kauna

Forma zaj

Lic

zb

a g

od

zin

w s

em

es

trz

e

Lic

zb

a g

od

zin

w t

yg

od

niu

Se

me

str

Forma zal iczenia Punkty

ECTS

Studia s tacjonarne

1 W ykad 15 1

Zaliczenie na ocen

wiczenia 15 1 Zaliczenie na ocen

Samokszta cenie 15 x Zaliczenie na zal

CEL PRZEDMIOTU:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojciami opisujcymi ycie spoeczne oraz procesami lecych u jego podstaw. Intencj prowadzcego jest przekazanie zasobu wiadomoci na temat elementw skadowych struktury spoecznej oraz funkcjonowania grup i instytucji spoecznych w zmieniajcym si spoeczestwie. Nadrzdnym celem jest ukazanie czowieka jako istoty spoecznej.

WYMAGANIA WSTPNE:

Brak wymaga

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:

Wykad: 1. Socjologia jako dyscyplina naukowa. 2. Czowiek istota spoeczna. Proces socjalizacji. 3. Typy zbiorowoci spoecznych. Grupy spoeczne i ich zrnicowanie. 4. Zmiana spoeczna jako kategoria socjologiczna. 5. Spoeczestwo i jego struktura. Zrnicowanie spoeczne. Nierwnoci spoeczne. 6. Zdrowie i choroba jako zjawisko spoeczne.

wiczenia:

1. Socjologiczne ujcia rodziny. 2. Instytucje spoeczne. Instytucje totalne (na przykadzie szpitala psychiatrycznego). 3. Patologia spoeczna, dewiacja i kontrola spoeczna. 4. Styl ycia a zdrowie.

METODY KSZTACENIA:

Wykad konwencjonalny, wykad problemowy, praca w grupach, praca z tekstem, dyskusja

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

Opis

efektu

Symbole

efektw

Metody

weryfikacji Forma zaj

zna problematyk relacji czowiek rodowisko spoeczne

B.W2. Test z progami punktowymi

Test z progami punktowymi, dyskusja

Wykad

wiczenia

omawia majce zastosowanie w pielgniarstwie wybrane teorie i metody modelowania

B.W9. Test z progami punktowymi Wykad

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

40

Opis

efektu

Symbole

efektw

Metody

weryfikacji Forma zaj

rzeczywistoci z perspektywy socjologii

omawia wybrane obszary odrbnoci kulturowych i religijnych

B.W10. Test z progami punktowymi

Praca pisemna

Wykad

Samoksztacenie

charakteryzuje zakres interakcji spoecznej i procesu socjalizacji oraz dziaanie lokalnych spoecznoci

B.W11. Test z progami punktowymi

Test z progami punktowymi, dyskusja,

bieca kontrola na zajciach

Wykad

wiczenia

definiuje pojcia grupy, organizacji, instytucji, populacji, spoecznoci oraz zna zasady ich funkcjonowania;

B.W12. Test z progami punktowymi

Test z progami punktowymi, dyskusja,

bieca kontrola na zajciach

Wykad

wiczenia

rnicuje pojcia dewiacji i patologii spoecznej B.W13. Test z progami punktowymi, dyskusja,

bieca kontrola na zajciach wiczenia

definiuje i interpretuje zjawisko nierwnoci klasowej, etnicznej i pci oraz dyskryminacji

B.W15. Test z progami punktowymi

Praca pisemna

Wykad

Samoksztacenie

analizuje i krytycznie ocenia zjawisko dyskryminacji

B.U15. Dyskusja, bieca kontrola na

zajciach wiczenia

jest otwarty na rozwj podmiotowoci wasnej i pacjenta

D.K9 Dyskusja, bieca kontrola na zajciach

wiczenia

przejawia empati w relacji z pacjentem i jego rodzin oraz wsppracownikami

D.K10. Dyskusja, bieca kontrola na zajciach

wiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:

Zarwno wykad, jak i wiczenia z przedmiotu kocz si zaliczeniem z ocen. Weryfikacja efektw ksztacenia dokonana zostanie na podstawie kolokwiw pisemnych (testy z progami punktowymi) z zakresu omawianej problematyki (odrbny test z wicze i wykadw).

W przypadku wicze ocena z testu stanowi bdzie 75% uzyskanej oceny pozosta cz stanowi bdzie ocena pracy studenta podczas zaj (25%) w szczeglnoci aktywny udzia w dyskusjach i pracach w grupach, posugiwanie si poznanymi terminami i kategoriami socjologicznymi, umiejtno stosowania ich w analizie zjawisk spoecznych, umiejtno argumentowania oraz rozpatrywania poruszanych podczas kursu kwestii z rnych punktw widzenia.

Treci realizowane w ramach samoksztacenia zweryfikowane bd poprzez zaliczenie pracy pisemnej na temat wybranego zagadnienia z zakresu problematyki dotyczcej zrnicowania spoecznego i nierwnoci spoecznych (B.W15 i B.W10).W procesie oceniania szczeglny nacisk pooony zostanie na umiejtne stosowanie poznanych kategorii pojciowych i wykorzystanie zrnicowanych rde. Praca kwalifikowana jest zaliczeniem bez oceny.

Na ocen kocow z przedmiotu skada si ocena z wicze (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu s pozytywne oceny z wicze i egzaminu oraz pozytywne zaliczenie samoksztacenie.

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Studia stacjonarne

(w godz.)

Studia niestacjonarne

(w godz.)

Godziny kontaktowe

(udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 32

Samodzielna praca studenta

(przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;

przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

18

cznie 50

Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia stacjonarne

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 0.75

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 0,25

cznie 1

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Goodman N. (1997), Wstp do socjologii, Pozna. 2. Szacka B. (2003), Wprowadzenie do socjologii, Warszawa. 3. Szczepaski J. (1970), Elementarne pojcia socjologii, Warszawa.

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

41

4. Sztompka P. (2002), Socjologia, Krakw. 5. Tobiasz-Adamczyk B (2000). Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Krakw.Turner J. H. (1998), Socjologia.

Koncepcje i ich zastosowanie, Pozna. 7. Turowski J. (2000), Socjologia. Wielkie struktury spoeczne, Lublin.

LITERATURA UZUPENIAJCA:

1. Bauman Z. (1996), Socjologia, Pozna.

2. Goffman E., Charakterystyka instytucji totalnych [w:] W. Derczyski, A. Jasiska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1975.

3. Godyka L., Markowska D., Stankiewicz J. (2000), Socjologia. Pojcia, teorie, problemy, Zielona Gra.

4. Halpern D. (2008), Zdrowie i dobre samopoczucie, [w:] P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Socjologia codziennoci, Krakw.

5. Kawczyska-Butrym Z. (2008), Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepenosprawno, staro, Lublin wybrane fragmenty.

6. Ostrowska A. (2000), Styl ycia a zdrowie bilans dekady [w:] H. Domaski, A. Ostrowska, A. Rychard (red.), Jak yj Polacy, Warszawa.

7. Sokoowska M. (1990), O definicjach zdrowia i zdrowego czowieka [w:] J. Kopczyski, A. Siciski (red.), Czowiek rodowisko zdrowie, Wrocaw.

8. Tyszka Z. (1976), Socjologia rodziny, Warszawa

UWAGI:

PROGRAM OPRACOWA:

dr Izabela Kamierczak-Kauna

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

42

PPP EEE DDD AAA GGG OOO GGG III KKK AAA

Kod przedmiotu: 14.0-WP-PIELP-PED

Typ p rzedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzia lny za p rzedmiot : dr Iwona Rudek

Prowadzcy: nauczyciel akademicki WPSiNoZ

Forma zaj

Lic

zb

a g

od

zin

w s

em

es

trz

e

Lic

zb

a g

od

zin

w t

yg

od

niu

Se

me

str

Forma zal iczenia Punkty

ECTS

Studia s tacjonarne

1 W ykad 10 2

I

Egzamin

wiczenia 15 2 Zaliczenie z ocen

Samoksztacenie 15 x Zaliczenie bez oceny

CEL PRZEDMIOTU:

- profesjonalna alfabetyzacja edukacyjna; zapoznanie z najistotniejszymi informacjami na temat pedagogiki

jako nauki humanistycznej, empirycznej i spoecznej;

- przekaz i przyswojenie podstawowych, oglnych, zintegrowanych w caociowy schemat, wiadomoci o

rozwoju, socjalizacji, wychowaniu i autoedukacji czowieka;

- przekaz podstawowego jzyka opisu wiata rozwoju i wychowania czowieka;

- przekaz podstawowych wiadomoci o wiecie zinstytucjonalizowanej edukacji, o praktyce edukacyjnej;

doskonalenie umiejtnoci dostrzegania, analizowania i rozwizywania zoonych problemw

edukacyjnych;

- rozwijanie umiejtnoci wiadomego odbioru komunikatw w obszarze edukacji, rozpoznawania waciwej

intencji porednich aktw mowy, a take zdobycie umiejtnoci skutecznego posugiwania si jzykiem w

pracy pedagogicznej.

WYMAGANIA WSTPNE:

Podstawowa znajomo: umiejtnoci komunikacyjne oraz zaznajomienie si z literatur zakres tematyczny

przedmiotu.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:

Wykad:

Pedagogika jako nauka. Rozwj historyczny. Przedmiot bada. Dziay wspczesnej pedagogiki. Miejsce pedagogiki wrd

innych nauk. Relacje midzy pedagogik a pielgniarstwem. Podstawowe pojcia pedagogiczne. Pojcia: wychowanie, nauczanie, socjalizacja, ksztacenie, edukacja, samowychowanie,

samoksztacenia rnice treciowe w ujmowaniu poj i ich wzajemne zwizki. Wychowanie. Zjawiska przemian w wychowaniu. Cechy wychowania. Wychowanie w wietle koncepcji psychologicznych i

pedagogicznych. Wychowanie jako proces interakcyjny. Zachowania partnerw interakcji. Rola wartoci w wychowaniu. Rne koncepcje wartoci. Klasyfikacje wartoci. Zwizek wychowania z wartociami. Potrzeba

wychowania do wartoci, preferowane wartoci. wiczenia:

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielgniarstwo

43

rodowiska wychowawcze. Pojecie rodowiska wychowawczego. Kategorie rodowisk wychowawczych (rodzina, grupa

rwienicza, szkoa).

Rodzina. Cechy, modele, typy, funkcje, struktura rodziny, style wychowania, postawy rodzicielskie. Patologia ycia rodzinnego.

Grupa rwienicza. Charakterystyka grupy rwieniczej, kategorie grup rwieniczych, dynamika grupowa.

Cele wychowania: definicje, kontrowersje, wnioski o formuowaniu i stanowieniu celw wychowania.

Metody wychowania. Pojcie i klasyfikacje metod wychowania. Metody: nagradzania, karania, modelowania, zadaniowa,

perswazyjna, metody grupowe.

Formy wychowania. Pojecie, rodzaje, dobr form, operowanie formami wychowania.

Dziedziny wychowania: wychowanie moralne, estetyczne, seksualne, patriotyczne, umysowe, religijne, zdrowotne.

Warunki skutecznego wychowania: podmiotowo w wychowaniu, style kierowania, poznawanie uczniw, praca nad sob

nauczyciela.

ycie w zdrowiu i chorobie.

Dziaalno pedagogiczna pielgniarki. Funkcja wychowawcza i funkcja ksztacenia w zawodzie pielgniarki. Edukacja

pacjenta. Pedagogiczne aspekty pracy pielgniarki z pacjentem i jego rodzin.

Dziecko w szpitalu, problemy ludzi chorych i niepenosprawnych.

Integracja spoeczna osb niepenosprawnych. Cel, istota, koncepcje integracji spoecznej. Formy, uwarunkowania i bariery

integracji spoecznej. Wychowanie i ksztacenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

METODY KSZTACENIA:

Wykad, wykad konwersatoryjny, metoda pogldowa, metoda analityczna, dyskusja problemow