of 15/15
1 KASUTUSJUHEND DELL OPTIPLEX 7010 (Mini-Tower, Desktop, Small Form, Ultra Small Form) Ametlik maaletooja Eestis: DL Distributors OÜ Aadress: Veerenni 58A, 11314 Tallinn Tel: 644 3355 E-mail: [email protected] www.DLdist.ee Ametlikud müügi- ja hoolduskeskused: TALLINN: MAX 123 AS Aadress: Veerenni 58A, 11314 Tallinn Tel: 699 0678 E-mail: [email protected] www.max.ee TARTU: PC Expert (Infosüsteemide OÜ) Sõbra 56, 51013 Tartu Telefon: 740 9999 E-post: [email protected] www.pcexpert.ee PÄRNU: PC Expert (Confemar OÜ) Lao 8-24, 80010 Pärnu Telefon: 447 6014 E-post: [email protected] www.confemar.ee

KASUTUSJUHEND Dell Optiplex 7010 - Telia Eesti · Dell Optiplex 7010 Mini-Tower Eest- ja tagantvaade 1. Sisselülitamisnupp ja indikaatortuli 2. Lisa meediaseade (valikuline) 3. Kõrvaklappide

 • View
  17

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KASUTUSJUHEND Dell Optiplex 7010 - Telia Eesti · Dell Optiplex 7010 Mini-Tower Eest- ja...

 • 1

  KASUTUSJUHEND

  DELL OPTIPLEX 7010

  (Mini-Tower, Desktop, Small Form, Ultra Small Form) Ametlik maaletooja Eestis: DL Distributors OÜ Aadress: Veerenni 58A, 11314 Tallinn Tel: 644 3355 E-mail: [email protected] www.DLdist.ee Ametlikud müügi- ja hoolduskeskused: TALLINN: MAX 123 AS Aadress: Veerenni 58A, 11314 Tallinn Tel: 699 0678 E-mail: [email protected] www.max.ee TARTU: PC Expert (Infosüsteemide OÜ) Sõbra 56, 51013 Tartu Telefon: 740 9999 E-post: [email protected] www.pcexpert.ee PÄRNU: PC Expert (Confemar OÜ) Lao 8-24, 80010 Pärnu Telefon: 447 6014 E-post: [email protected] www.confemar.ee

 • 2

  ! HOIATUS. Ohutusjuhised Arvuti ja töökeskkonna kaitsmiseks võimalike kahjustuste eest ning enda ohutuse tagamiseks tuleb järgida alljärgnevaid ettevaatusabinõusid.

  OHUTUS. Üldpõhimõtted • Arvuti hooldustöid tohib teostada ainult vastava kvalifikatsiooniga tehnik. Alati tuleb paigaldus-juhiseid täpselt järgida. • Mitte asetada esemeid arvuti tuulutusavadesse ega muudesse avaustesse. See võib tekitada arvuti sisekomponentide lühise ning põhjustada tulekahju puhkemise või elektrilöögi ohu. • Arvutit ei tohi hoida sisselülitatuna ebapiisava õhuvahetuse tingimustes. Õhu juurdepääsu piiramine võib kahjustada arvutit või põhjustada tulekahju. • Arvuti tuleb hoida radiaatoritest ja soojusallikatest eemal. Arvuti jahutusavasid ei tohi kinni katta. Vältida lahtiste paberilehtede asetamist arvuti alla; mitte asetada arvutit suletud seinakappi, voodile, diivanile ega vaibale. • Arvutit ei tohi kasutada niisketes tingimustes; nt vanni, valamu või basseini läheduses ega ka niiskes keldris. • Kui arvutil on sisseehitatud või lisatud modem (PC-kaart), tuleb äikese korral telefonijuhe pistiku-pesast lahti ühendada, et vältida äikese poolt tekitatavat võimalikku elektrilööki läbi telefoniliini. • Et vältida elektrilöögi võimalust, ei tohi äikese ajal ühendada juhtmeid arvuti külge või arvuti küljest lahti ega teha hooldus- ega ümberseadistustöid. Mitte kasutada arvutit äikese ajal, välja arvatud juhul, kui kõik juhtmed on elektritoite pistikupesast lahti ühendatud ja arvuti töötab akutoitel. • Kui arvutil on modem, peab modemi ühendamiseks kasutatav kaabel olema toodetud vähemalt 26 AWG mõõtmetega traadist ja FCC (USA Föderaalse Kommunikatsioonikomisjoni) standardile vastavast RJ-11 moodulpistikust. • Enne arvuti all asuva mälumooduli kaane või mini-PCI kaardi kaane avamist tuleb eemaldada kõik juhtmed elektritoitevõrgu pistikupesast ning ühendada lahti telefonijuhe. • Kui arvutil on nii modemi RJ-11 ühenduspesa kui võrgukaabli RJ-45 ühenduspesa, tuleb veenduda, et telefonijuhe on ühendatud RJ-11 ühenduspesasse, mitte RJ-45 ühenduspesasse. • PC-kaardid võivad normaalses kasutamisolukorras kuumeneda. PC-kaartide eemaldamisel pärast nende pikaajalist rakendumist tuleb olla ettevaatlik. • Enne arvuti puhastamist tuleb see elektritoitest lahti ühendada. Puhastada arvutit veega niisutatud pehme lapiga. Puhastamiseks ei tohi kasutada vedelaid puhastusaineid ega aerosooli, mis võivad sisaldada tuleohtlikke aineid.

  OHUTUS. Elektritoide • Enne arvuti ühendamist elektritoitevõrguga tuleb kontrollida nimipinget ning veenduda, et märgitud pinge ja voolusageduse näitajad sobivad kasutatava elektritoite omadega. • Et arvuti kõikidest toiteallikatest eemaldada, tuleb arvuti välja lülitada. • Elektrilöögi vältimiseks tuleb seadme toitejuhe ühendada korralikult maandatud pistikupesasse. Toitejuhtme pistik võib olla kolme kontakttikuga, et tagada maandatus. Mitte kasutada adapteri pistikuid ega eemaldada maandusharu toitejuhtme pistikust. Pikendusjuhtme kasutamisel peab see olema sobivat tüüpi: kas kahe või kolme kontakt-tikuga pistiku jaoks, vastavalt sellele, milline on toitejuhe. • Kui kasutada harupesadega pikendusjuhet, tuleb olla ettevaatlik arvuti toitejuhtme pistikupesasse ühendamisel. Mõne pikendusjuhtme korral on võimalik pistik pistikupesasse valesti ühendada. Pistiku valesti ühendamine võib põhjustada pöördumatu kahjustuse arvutile, samuti võib põhjustada elektrilöögi ja/või tulekahju ohu. Veenduda, et toitepistiku maandusharu on pistikupesas ühendatud sobiva maanduskontaktiga.

  OHUTUS. Elektromagnetiline ühilduvus Ettenähtud elektromagnetilise ühilduvuse tagamiseks tuleb kasutada varjestatud signaalikaableid. Staatiline elekter võib kahjustada elektroonilisi komponente arvuti sees. Et vältida staatilisest elektrist tekkivaid kahjustusi, tuleb vabastada oma keha staatilisest laengust enne arvuti elektrooniliste komponentide (nt mälukaardi)

 • 3

  katsumist. Staatilisest laengust vabanemiseks võib katsuda mis tahes värvimata metallpinda arvuti sisendväljundpaneelil. HOIATUS. Selle toote juhtmesoonte või sellega kaasasolevate juhtmete soonte käsitsemisel võib sattuda nahale pliid – raskemetalli, mis võib põhjustada sünnitraumat või muid viljakusega seotud kahjustusi. Pärast juhtmete käsitsemist tuleb käed pesta.

  Arvuti kasutamine Arvuti kahjustumise vältimiseks, tuleb järgida turvalise kasutamise juhiseid. • Arvuti töövalmis seadmiseks tuleb see asetada tasasele pinnale. • Arvutit ja kõvakestast tuleb kaitsta väliste ohtude, nt tolmu, mustuse, toiduainete, vedelike, kõrgete ja madalate temperatuuride ning otsese päikesevalguse eest. • Arvuti viimisel teistsuguse temperatuuri ja niiskusega keskkonda võib arvuti peal ja sees toimuda kondenseerumine. Arvuti kahjustumise vältimiseks tuleb enne arvuti uuesti kasutamist oodata kuni niiskus on aurustunud.

  → MÄRKUS. Arvuti viimisel madala temperatuuriga keskkonnast kõrgema temperatuuriga keskkonda või vastupidi, tuleb enne sisselülitamist lasta arvutil kohanduda toatemperatuuriga. • Kui toitekaablit lahti ühendatakse, tuleb hoida kinni pistikupeast või selle küljes olevast tõmbetõkestist, mitte kaablist. Kaabli väljatõmbamisel hoida pistikupea otse, et vältida kontakt-tikkude paindumist. Samuti tuleb enne kaabli liidesesse ühendamist veenduda, et pistik ja pistikupesa asetsevad teineteise suhtes otse. • Elektroonilisi komponente käsitseda ettevaatlikult. Hoida elektroonilisi komponente (nt mälumoodulit) servadest, mitte klemmidest. • Enne mälukiibi eemaldamist emaplaadilt või seadise lahtiühendamist arvuti küljest tuleb arvuti välja lülitada ja vahelduvvooluadapteri kaabel lahti ühendada. Seejärel eemaldada aku akupesast või moodulipesast ning oodata 5 sekundit, et vältida emaplaadi kahjustamist. • Puhastada ekraan puhta pehme lapi ja veega. Niisutada lappi veega ja pühkida ekraani ühes suunas, ülevalt alla. Eemaldada ekraanilt kiiresti niiskus ning hoida ekraan kuivana. Pikemaajaline kokkupuude niiskusega võib ekraani kahjustada. Ekraani puhastamiseks ei tohi kasutada aknapesuvahendit.

  OHUTUS. Arvuti sisemiste komponentidega töötamine Enne mälukiipide, mini-PCI kaartide või modemite eemaldamist või paigaldamist tuleb teostada järgmised toimingud etteantud järjekorras.

  → MÄRKUS. Kasutaja juurdepääs arvuti sisemusele on vajalik ainult mälukiipide, mini-PCI kaardi, modemi, Bluetooth™ kaardi või varuaku paigaldamise korral.

  → MÄRKUS. Pärast arvuti väljalülitamist ja enne seadise lahtiühendamist või mälukiipide, mini-PCI kaardi, modemi, Bluetooth™ kaardi või varuaku eemaldamist tuleb oodata vähemalt 5 sekundit, et vältida emaplaadi kahjustumist. 1 Lülitada välja arvuti ja kõik lisaseadmed. 2 Et vähendada kehavigastuste tekkimise või elektrilöögi võimalust, tuleb arvuti ja lisaseadmete toitejuhtmed elektritoitevõrgu pistikupesast lahti ühendada. Samuti ühendada arvuti küljest lahti telefoni- või võrgukaablid. 3 Eemaldada peaaku akupesast ning vajaduse korral ka varuaku selle ühenduspesast. 4 Oma keha staatilisest laengust vabastamiseks tuleb katsuda mis tahes värvimata metallpinda arvuti tagaküljel. 5 Et maandada staatilist elektrilaengut (mis võib kahjustada arvuti sisekomponente), tuleb aeg-ajalt katsuda mõnda metallpinda ka arvutiga töötamise ajal.

 • 4

  OHUTUS. Kaitse elektrostaatilise lahenduse eest Staatiline elekter võib kahjustada elektroonilisi komponente arvuti sees. Et vältida staatilisest elektrist tekkivaid kahjustusi, tuleb vabastada oma keha staatilisest laengust enne arvuti elektrooniliste komponentide (nt mälukaardi) katsumist. Staatilisest laengust vabanemiseks võib katsuda mis tahes värvimata metallpinda arvuti tagaküljel. Ka arvutiga töötamise ajal tuleb aeg-ajalt katsuda mõnda värvimata metallpinda arvuti tagaküljel, et vabaneda vahepeal kogunenud staatilisest laengust. Elektrostaatilisest lahendusest tekkivaid kahjustusi aitavad vältida ka järgmised ettevaatusabinõud: • staatilise elektri suhtes tundlike komponentide tarnepakendist lahtipakkimisel tuleb jätta komponent antistaatilisse pakendisse kuni paigaldamiseni. Enne antistaatilise pakendi eemaldamist tuleb kindlasti oma keha staatilisest laengust vabastada • tundliku komponendi transportimiseks tuleb see kõigepealt asetada antistaatilisse ümbrisesse või pakendisse • käsitseda kõiki tundlikke komponente staatilise laengu eest kaitstud kohas. Võimaluse korral kasutada antistaatilisi põranda- ja tööpinnamatte.

  OHUTUS. Arvuti ergonoomiline kasutamine ! HOIATUS. Klaviatuuri vale või pikaajaline kasutamine võib põhjustada tervisehäireid. ! HOIATUS. Kuvari või lisaekraani pikaajaline jälgimine võib põhjustada silmade ülekoormust. Töötamismugavuse ja -tõhususe tagamiseks tuleb järgida online kasutusjuhendi lisas esitatud ergonoomikajuhiseid. Pikemaajalisel kasutamisel kontoris on soovitatav arvutile lisada täismõõdus klaviatuur.

  Töömugavuse ja efektiivsuse tagamiseks tuleb arvuti paigaldamisel ja kasutamisel täita järgmisi ergonoomilisi soovitusi.

  • Paigutada arvuti selliselt, et monitor ja klaviatuur paikneksid töötamisel täpselt Teie ees. Klaviatuuri õige

  asendi saavutamiseks on saadaval (Dell kaudu või muudest allikatest) spetsiaalsed alused.

  • Asetada monitor mugavale vaatekaugusele (tavaliselt 510 kuni 610 mm [20 kuni 24 tolli] silmadest).

  • Jälgida, et monitori ees istudes oleks ekraan silmade kõrgusel või pisut madalamal.

  • Reguleerida monitori kallet, muuta heledust ja kontrastsust ning ümbritsevat valgustust (üldvalgustust,

  laualampe ja kõrvalolevate akende kardinaid või ruloosid), et minimeerida ekraanile mõjuvad peegeldused ja

  helkimised. • Kasutada tooli, mis võimaldab korralikku tuge selja alaosas.

  • Klaviatuuri ja hiire kasutamisel hoida küünarvarred ja randmed horisontaalses mugavalt neutraalses asendis.

  • Klaviatuuri ja hiire kasutamisel jätta alati ruumi käte puhkamiseks.

  • Hoida õlavarred loomulikult külgedele rippu. • Istuda sirgelt, et reied oleksid ühtlaselt ja toetuksid jalgadega põrandale.

  • Istumisel tuleb jälgida, et jalgade mass toetuks jalalabadele, mitte istme esiservale. Õige istumisasendi

  saavutamiseks reguleerida vajadusel tooli kõrgust või kasutada jalatuge.

  • Varieerida tegevusi. Proovida korraldada oma töö selliselt, et ei oleks vaja kestvalt pika aja jooksul kirjutada. Kirjutamise vaheajal püüda teha mõlemat kätt nõudvaid tegevusi.

 • 5

  1 monitori ekraan silmade kõrgusel või pisut madalamal

  2 monitor ja klaviatuur asetsevad otse arvutikasutaja ees 3 monitori alus

  4 jalad toetuvad ühtlaselt põrandale

  5 küünarvarred on töölaua tasemel

  6 randmed on vabalt ja rõhtsalt

  Arvuti kohta käiva informatsiooni leidmine

  DellTM OptiPlexTM süsteemi kasutusjuhend

  Mida Te otsite? Selle leiate siit

  • Diagnostikaprogramm arvuti jaoks • Draiverid arvuti jaoks • Arvuti dokumentatsioon • Seadmete dokumentatsioon

  Draiverite ja utiliitide CD (nimetatakse ka Resource CD) Dokumentatsioon ja draiverid on juba eelnevalt arvutisse installeeritud. Kaasasolevat CD-plaati võib kasutada draiverite uuesti installeerimiseks, Delli diagnostikaprogrammi rakendamiseks või dokumentatsiooni lugemiseks. Arvutiga kaasasolevalt CD-plaadilt võib leida selgitusfaile, mis sisaldavad kogenud kasutajate või tehnikute jaoks teavet tehnilise info või viimase hetke uuenduste kohta.

 • 6

  • Arvuti töövalmis seadmine • Garantiitingimused • Ohutusjuhised

  Dell™ arvuti kasutusjuhend Märkus. See dokument on veebileheküljel support.dell.com saadaval ka porditava dokumendiformaadina (pdf-vorming).

  • Arvutiosade eemaldamine ja väljavahetamine • Tehnilised andmed • Arvuti seadistamine • Probleemide põhjuste leidmine ja lahendamine

  Kasutusjuhend Microsoft® Windows® spikri- ja tugikeskus (Help and Support Center)

  1 Klõpsata nupul Start ning seejärel Help and Support. 2 Klõpsata nupul User’s and system guides ning seejärel User’s guides.

  Hooldusmärge (service tag) ja kiirhoolduse kood (express service code) • Microsoft Windowsi litsentsikood (license label)

  Hooldusmärge (service tag) ja Microsoft Windowsi kasutajalitsents (user license) Need kleebised paiknevad arvuti küljes. •Hooldusmärge (service tag) on vajalik arvuti tuvastamiseks Delli kasutajatoe veebilehekülje support.dell.com kasutamisel või tehnilise tugiteenusega ühendusevõtmisel. • Tehnilise tugiteenuse keskusesse helistamisel tuleb kõne vahetuks suunamiseks sisestada kiirhoolduse kood (express service code). Kiirhoolduse koodi (express service code) ei ole võimalik kasutada kõikides riikides. • Kui on vajalik operatsioonisüsteemi uuesti installeerimine, tuleb kasutada Windowsi litsentsikoodi (license label). • Windows 8 ja Windows 8 Pro litsentsi kleebiseid ei ole

  • Uusimad draiverid • Vastused tehnilise hoolduse

  ja tugiteenuse küsimustele

  • Suhtlemine teiste

  kasutajatega ja tehniline tugiteenus veebi kaudu

  • Dokumentatsioon

  Delli kasutajatoe veebileht – support.dell.com Delli kasutajatoe veebilehel on mitmeid veebipõhiseid abivahendeid, sh:

  • Lahendused (Solutions) – nõuanded probleemide tuvastamiseks ja

  lahendamiseks, tehnikute kirjutatud artiklid, online-kursused.

  • Foorum (Community) – suhtlemine teiste Delli klientidega võrgu kaudu. • Uuendused (Upgrades) – uuendusteave arvutiosade, nt mälu, kõvaketta,

  operatsioonisüsteemi jms kohta.

  • Klienditeenindus (Customer Care) – kontaktinfo, ülevaade tellimustest,

  garantiitingimused ja teave arvuti parandamise kohta. • Allalaadimine (Downloads) – draiverid, programmiparandused,

 • 7

  tarkvarauuendused.

  • Viitekirjandus (Reference) – arvuti dokumentatsioon, tootekirjeldused,

  Lühiülevaated.

  • Hooldustoe staatus ja osutatud tugiteenuste register • Peamised tehnilised probleemid • Korduma kippuvad küsimused • Allalaaditavad failid • Arvuti seadistuste täpne ülevaade • Arvuti hooldusleping

  Dell Premier klienditoe veebileht – premiersupport.dell.com Dell Premier klienditoe veebileht on mugandatud spetsiaalselt ärisektori, avaliku sektori ja haridussektori kasutajatele. Veebileht ei pruugi olla kasutatav kõikides piirkondades

  • Windows XP kasutamine

  • Dokumentatsioon

  • Seadmete (nt modemi) dokumentatsioon

  Windowsi spikri- ja tugikeskus 1 Klõpsata nupul Start ning seejärel Help and Support. 2 Trükkida sõna või fraas, mis kirjeldab teie probleemi ning klõpsata noolega ikoonile. 3 Klõpsata pealkirjale, mis kirjeldab teie probleemi. 4 Järgida ekraanil kuvatavaid juhiseid.

  • Kuidas operatsioonisüsteemi uuesti installeerida

  Operatsioonisüsteemi CD Operatsioonisüsteem on juba eelnevalt arvutisse installeeritud. Operatsioonisüsteemi uuesti installeerimiseks tuleb kasutada operatsiooni-süsteemi CD-plaati. 9 Järgida operatsioonisüsteemi uuesti installeerimise juhiseid arvuti kasutusjuhendis. Pärast operatsioonisüsteemi uuesti installeerimist tuleb kasutada draiverite ja utiliitide CD-plaati, et installeerida draiverid seadmetele, mis olid arvutiga kaasas. Operatsioonisüsteemi tootevõti (product key label) on märgitud arvutile.

  Arvuti töövalmis seadmine ! HOIATUS. Enne selles peatükis esitatud mis tahes tegevuse alustamist tuleb tutvuda käesoleva juhendi alguses esitatud ohutusjuhistega. 1 Pakkida lahti lisaseadmete karp. 2 Arvuti töövalmis seadmiseks vajalikud lisaseadmed asetada kättesaadavasse kohta. Lisaseadmete karp sisaldab muuhulgas arvuti dokumentatsiooni ning kasutaja tellitud lisaseadmeid (nt lisakaarte, kettaseadmeid või akusid) ja tarkvara. 3 Ühendada vahelduvvooluadapter arvuti ühenduspesasse ning toitejuhe elektritoite pistikupesasse. 4 Avada arvuti kaas ja vajutada arvuti sisselülitamiseks käivitusnuppu. → Märkus. Arvutit ei tohi ühendada dokiga enne, kui arvuti on vähemalt ühe korra sisse ja välja lülitatud.

 • 8

  Arvuti kirjeldus

  Dell Optiplex 7010 Mini-Tower

  Eest- ja tagantvaade

  1. Sisselülitamisnupp ja indikaatortuli 2. Lisa meediaseade (valikuline) 3. Kõrvaklappide ühenduspesa 4. Mikrofoni ühenduspesa 5. Meediaseade (valikuline) 6. Meediaseadme avamisnupp 7. USB 2.0 ühenduspesad (2) 8. USB 3.0 ühenduspesad (2) 9. Kõvaketta aktiivsustuli 10. Toiteploki indikaatortuli

  11. Toiteploki indikaatori nupp 12. Elektritoide 13. Tagapaneeli ühendused 14. Laienduskaartide pesad (4) 15. Turvakaabli pesa 16. Tabaluku kinnitus

 • 9

  Dell Optiplex 7010 Desktop

  Eest- ja tagantvaade

  1. Meediaseade 2. Meediaseadme avamisnupp 3. Sisselülitamisnupp ja indikaatortuli 4. USB 2.0 ühenduspesad (2) 5. USB 3.0 ühenduspesad (2) 6. Mikrofoni ühenduspesa 7. Kõrvaklappide ühenduspesa 8. Kõvaketta aktiivsustuli 9. Tabaluku kinnitus 10. Turvakaabli pesa 11. Elektritoide 12. Tagapaneeli ühendused 13. Laienduskaartide pesad (4) 14. Toiteploki indikaatortuli 15. Toiteploki indikaatori nupp

 • 10

  Tagapaneeli ühendused – Mini-tower ja Desktop

  1. Hiire ühenduspesa 2. Võrguühenduse olemasolu tuli 3. Võrguühenduspesa 4. Võrguühenduse aktiivsuse tuli 5. USB 2.0 ühenduspesad (2) 6. Serial pesa 7. Line-out pesa 8. Klaviatuuri ühenduspesa 9. USB 2.0 ühenduspesad (2) 10. DisplayPort ühenduspesad (2) 11. USB 3.0 ühenduspesad (2) 12. VGA ühenduspesa 13. Line-in / mikrofoni ühenduspesa

 • 11

  Dell Optiplex 7010 Small Form

  Eest- ja tagantvaade

  1. Meediaseade 2. Meediaseadme avamisnupp 3. Sisselülitamisnupp ja indikaatortuli 4. USB 2.0 ühenduspesad (2) 5. USB 3.0 ühenduspesad (2) 6. Mikrofoni ühenduspesa 7. Kõrvaklappide ühenduspesa 8. Kõvaketta aktiivsustuli 9. Tabaluku kinnitus 10. Turvakaabli pesa 11. Elektritoide 12. Toiteploki indikaatori nupp

 • 12

  13. Toiteploki indikaatortuli 14. Tagapaneeli ühendused 15. Laienduskaartide pesad (2)

  Tagapaneeli ühendused – Small Form

  1. Hiire ühenduspesa 2. Serial pesa 3. Võrguühenduse olemasolu tuli 4. Võrguühenduspesa 5. Võrguühenduse aktiivsuse tuli 6. USB 2.0 ühenduspesad (2) 7. Line-out pesa 8. Klaviatuuri ühenduspesa 9. VGA ühenduspesa 10. DisplayPort ühenduspesad (2) 11. USB 2.0 ühenduspesad (2) 12. USB 3.0 ühenduspesad (2) 13. Line-in / mikrofoni ühenduspesa

 • 13

  Dell Optiplex 7010 Ultra Small Form

  Eest- ja tagantvaade

  1. Meediaseade 2. Meediaseadme avamisnupp 3. Sisselülitamisnupp ja indikaatortuli 4. Kõvaketta aktiivsustuli 5. Kõrvaklappide ühenduspesa 6. Mikrofoni ühenduspesa 7. USB 3.0 ühenduspesad (2) 8. Wi-Fi antenn (valikuline) 9. Võrguühenduse aktiivsuse tuli

  10. Pitskruvi 11. Tabaluku kinnitus

 • 14

  12. Turvakaabli pesa 13. Elektritoide 14. Line-out pesa 15. Line-in / mikrofoni ühenduspesa 16. VGA ühenduspesa 17. DisplayPort ühenduspesad (2) 18. Serial pesa 19. USB 3.0 ühenduspesad (2) 20. USB 2.0 ühenduspesad (2) 21. Võrguühenduspesa 22. Võrguühenduse olemasolu tuli

  ! HOIATUS: Enne kui alustate mõne tegevusega käesolevas paragrahvis, lugege ohutusteavet, mis saadetakse teie

  arvutisse. Lisateavet vt www.dell.com / regulatory_compliance.

  MÄRKUS: Mõningaid seadmed ei pruugi olla, ainult eraldi tellitavad.

  Ülesseadmine

  1. Ühenda USB-seadmeid, näiteks hiir või klaviatuur (valikuline).

  2. Ühendage võrgukaabel (valikuline).

 • 15

  3. Ühendage voolu kaabli pistik arvuti ja pistikupesaga.

  4. Arvuti käivitamiseks avage ekraan ja vajutage sisse arvuti toitenuppu (Power Button).

  Monitori ühendamise võimalused

  VGA kaabliga

  DisplayPort kaabliga