Click here to load reader

Karmelski Vjesnik 2-2013

 • View
  56

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Karmelski Vjesnik 2-2013

 • XXXIII, 2/2013

 • 3Rije oca pRovincijala

  Drage sestre i brao,

  na logu Godine vjere simbolom lae na valovitom moru prikazana je Crkva. Slika valovitoga mora prikladno oslikava izazo-ve s kojima smo suoeni u svakodnevici vjere. Ne smijemo zatvoriti oi pred brzim i sloenim drutvenim promjenama koji-ma se ponekad dovode u pitanje i temeljne ljudske vrijednosti. Naprotiv, te promjene trebamo promatrati i razabirati, ispravno ih vrednovati, dobro u njima prihvaati, a ono to se protivi naoj vjeri odluno od-bacivati. Papa Franjo prua nam pregrt poticaja na osobno promiljanje. Njegova jednostavna i prodorna upozorenja dotiu bolne probleme nae svakodnevice i nude Kristov lijek: biti u slubi Evanelju, a ne sluiti sami sebi.

  Porukom bremenit susret poglavara OCarm i OCD u Ayelsfordu upravo na tom tragu govori o oslobaanju karizme za obnovljeni pogled na ivot. Misli se na oslobaanje kontemplativnog i misionar-skog potencijala od povrnosti i sebino-sti kako bi se svijetu pokazalo jedno novo ovjetvo. To novo ovjetvo je kontem-plativno. Dok se danas naelno vrednuje ovjek kao takav, zaboravlja se na Boga. Kontemplativna humanost prolazi iz su-sreta s Bogom i prepoznavanjem njegove slike u ovjeku. Takva se humanost, na-ime, okree Ocu i svakog brata i sestru promatrala s kristovskim suosjeanjem kao suputnika na ivotnom hodoau. Kontemplativna humanost raa misionar-ski duh, duh koji odluno naputa usmje-renost na sebe te uprisutnjuje trojstvene odnose zajednitva i jednostavnosti.

  Tako, na olujnom moru svakodnevice, ne otuujui se od svijeta niti se utapajui u njemu, plovimo onako kako su nam je-dra vjere razapeta.

  Dogaaji proteklog tromjeseja poka-zuju raznolikost puine po kojoj plovimo: ona je molitvena, ali i intenzivno aktivna; bogato crkvena, ali i meureligijska; zau-zeto domovinska, ali i meunarodna. Oni pokazuju da se i meu nama dogaaju i globalizacija i mobilnost. Zbog toga smo

  svjesni stalne potrebe za osobnim i zajed-nikim propitivanjem. To nam propitiva-nje, uvijek u slubi reafirmiranja, pomae doi do one jasnoe usmjerenja, vitalnosti vjere i vrstine hoda prema vrhu Karmela koji su karizmatski i institucionalno pre-poznatljivi u Crkvi i drutvu. Pomladak u naim zajednicama koji je uvijek izvor radosti, pogotovo nai mladomisnici tre-ba i s pravom trai takvu prepoznatljivost.

  Osnutak Prve katolike osnovne kole u Gradu Zagrebu dogaaj je o kome su pisali i govorili mnogi crkveni i drutve-ni mediji, pa ga ne treba posebno istica-ti. Ipak, vrijedno je spomenuti da su ve sada popunjeni svi razredi, od prvog do osmog, to samo po sebi govori o oprav-danosti poduzete inicijative. Zahvalni smo zagrebakom nadbiskupu, kardinalu Josipu Bozaniu, koji je odobrio i podrao ovaj projekt, kao i svima onima koji su do-prinijeli njegovom ostvarenju. Do poetka nastave ima jo dosta posla pa se i nadalje preporuamo u Vae molitve.

  Neka nas u naim plovidbama prati za-govor Zvijezde mora, istinske kontempla-tivke i neumorne misionarke, da ostane-mo vjerni Crkvi, podrka Papi u sluenju Kristu kormilaru i pouzdano okrilje puto-vanja svoj brai i sestrama.

  Va br. Vinko Mami, provincijal

  2/2013.

  Karmelski vjesnik * Glasilo hrvatskih karmeliana i karmelianki OCD i Svjetovnog reda OCDS * Izdavai: Hrvatska karmelska provincija (HKP) sv. Oca Josipa, Udruga "Bl. Alojzije Stepinac" bosonogih karmelianki u RH i BiH, Svjetovni red OCDS HKP * Urednik: Draen Marija od Mi-losra Euharistijskog Isusa (Vargaevi), OCD ([email protected]); Pri ureenju ovog broja suraivali: Bernard ovi (fotografije na str. 38.-39. i na 4. str. ovitka), Senka Blaekovi, Zlatko od sv. Josipa (uvela), OCD, Ivan od Presvetog Trojstva (Plee), OCD; Adresa: esmikoga 1, HR-10000 Zagreb; Tel. (01) 4500-500; Fax. (01) 4580-953; E-mail: [email protected]; www.karmel.hr * Tisak: Grafocentar * Ovitak: "Gospa Karmelska", Remete, sakristija (str. 1.); kapula-ri (str. 2.); klaustar Karmela sv. Josipa u Breznici akovakoj; mladomisniki blagoslov 15. lipnja 2013. u Remetama, s. Anela Marija od Djeteta Isusa i Svetog Lica; oblaenje kapulara 11. lipnja 2013. u Remetama (str. 3.); sveeniko reenje u zagrebakoj katedrali 15. lipnja 2013. (str. 4.).

  Rije oca pRovincijala 1

  iZ SReDinjice ReDa 2

  pRiloZi 10

  iZ ZajeDnica BRae 41

  iZ SeSTaRSKiH KaRMela 48

  SvjeTovni ReD ocDS 68

  SUSTavni STUDij DUHovnoSTi 70

  iZ vojnoG oRDinaRijaTa 71

  DoDaTci 74

  najave 76

 • 4 5

  iZ SReDinjice ReDa

  Karmelski vjesnik 2/2012.

  piSMo GeneRalnoG DeFiniToRija (17)

  Briga o registrima u karmel-skim zajednicama; susreti zajednice moraju biti esti; nastojanja oko Teresianuma; potrebni redovnici za Svetu Zemlju; sljedei izvanredni generalni definitorij u J. Koreji; na pomolu osnutak u Istonom Timoru; objavljen plan terezi-janskih itanja za 2013.-2014.; priprema se auriranje mrenih stranica Reda

  Generalna kua BosonogihKarmelianaCorso dItalia 3800198 Rim Italija

  + 16. lipnja 2013.

  Predraga brao i sestre u Karmelu:

  MIR!

  Od 8. do 14. lipnja okupili smo se u Rimu na naem 17. susretu Generalnog definitorija, kojemu je predsjedao N. O. General Saverio Cannistr. Bili su nazoni svi definitori. Zahvaljujemo naem tajniku

  o. Silvanu Vescoviju i zamjeniku tajnika o. Gini Pirolu, za njihovu trajnu pomo.

  Suoili smo se ovih dana s dugim popi-som pitanja kojima smo se trebali pozaba-viti i koje sada dijelimo s vama.

  Ponajprije smo podnijeli izvjetaje o posjetima ostvarenim u ovom razdoblju: o. General posjetio je Angloirsku provin-ciju, o. Emilio posjetio je Lombardijsku provinciju i Srednjetalijanski komesarijat koji ukljuuje Toskansku i Rimsku provin-ciju; o. Albert Wach izvijestio nas je o svo-me posjetu Maarskoj i o. Marcos Jchem o posjetu Meksiku, gdje je imao priliku sudjelovati na jednom kongresu duhov-nosti u pripravi Terezijanskog jubileja. Sa svoje strane, o. George Tambala pohodio je Povjerenstva i Misije Burundija-Ruan-de, Tanzanije i Kameruna, kao i Mada-gaskarski komesarijat. Konano, o. John Grennan izvijestio nas je o posjetu Malti.

  P. Augustine Mulloor obavio je posjet Meunarodnom zavodu sv. Ivana od Kria i podnio nam vrlo pozitivni izvjetaj, bilo

  o kakvoi izgradnje, bilo o posveenosti i suradnji meu studentima u pogledu nji-hova karizmatskog i intelektualnog rasta.

  Na ovom susretu uveli smo neke pro-mjene u odgojnoj zajednici. Onima koji odlaze zahvaljujemo za njihovo sluenje Redu i za tako vane zadae koje su obav-ljali ovih godina; izraavamo dobrodoli-cu novim odgojiteljima, molei Gospodi-na da ih prosvijetli u njihovu djelovanju. Imena novih odgojitelja priopit emo vam kada promjene budu konane.

  eljeli bismo vie poglavare i mjesne poglavare podsjetiti na vanost posveiva-nja pozornosti registrima koji svjedoe o ivotu naih okruga i zajednica.

  Nai zakoni pomau nam podsjetiti se na one knjige koje ne smiju uzmanjka-ti niti u jednoj naoj zajednici. Nuno je imati knjigu misnih nakana, gdje se tono sabiru preuzete i odsluene nakane (usp. kan. 957-958; Odredbe 269), kao i knjigu zakladnih Misa (usp. Odredbe 273); usto, nuno je imati knjigu pokojnika Reda (usp. Odredbe 46a) i jo jednu za po-kojnike Zajednice (usp. Isto, 2) u koje se upisuju nekrologiji pokojne brae. Preslika tih nekrologija mora se poslati Generalnom predstojniku. Jednako su vane ekonomske knjige (usp. Odred-be 247) i u kuama novicijata jo jedna knjiga u koju se zapisuju imena novaka i datum njihova ulaska u novicijat (usp. Odredbe 81); zavjeti se uvijek moraju

  upisati u isprave (usp. Odredbe 107) i sauvati u arhivu.

  Na jednak nain nai nas zakoni podsje-aju da susreti zajednice moraju biti esti (usp. Odredbe 238) i da se moraju sabirati zapisnici rada tih susreta (acta, usp. Odred-be 242a). Uvijek se savjetuje da svaka za-jednica posjeduje knjigu ljetopisa u koju biljei vlastitu povijest i zajedniki ivot.

  Briga o registrima nije ponajprije ob-veza nametnuta zakonskim imperativom: njihovo pozorno ispunjavanje i uvanje u arhivu na odgovarajui nain sluenje je prolosti, sadanjosti i budunosti, jer nam omoguuje dodirnuti puls naega ivota, ostaviti trag naega prolaska kroz ivot onima koji e nas naslijediti. Taj tra-ga mogao bi ih prosvijetliti, pomoi im i takoer podsjetiti ih na one koji su dali svoj ivot radei za dobro Reda i Crkve. Njihova imena sabrana u knjigama po-kojnih ne e ostati zaboravljena, nego e se izgovarati u molitvi brae svaki put kad budu itali te registre.

  U skladu s naznakama koje je dao Ge-neralni kapitul, Definitorij, a napose o. Saverio kao Generalni predstojnik i veliki kancelar, nastavljaju raditi na porastu kva-litete Fakulteta Teresianum. Obnavljamo profesorski zbor i, u dijalogu s Poglavari-ma, nadamo se postojeoj skupini preda-vaa ubrzo pridruiti neke mlade.

  Ovih dana pozabavili smo se i eko-nomskim pitanjima. Velikodunost naih sestara bosonogih karmelianki i pomo nekih Provincija omoguili su nam pred-staviti sanirani polugodinji proraun. Tako smo 52 500 mogli pomoi brau koja studiraju za magisterij i doktorat; s 217 724 Teresianum i mogli smo plati-ti obroke CITeS-ova duga. Namijenili smo usto 53 719 klauzurnim samostanima u potrebi. Meu ostalim izlazima, namije-nili smo 20 438 trokovima za pripravu Petstote terezijanske obljetnice.

  Podsjeamo Provincije koje jo nisu iz-vrile uplatu njihovih godinjih doprinosa da to uine to prije. Svima hvala za vau pomo.

  Osim to smo se bavili pitanjima koja se tiu nae nazonosti u Svetoj Zemlji,

 • 6 7Karmelski vjesnik 2/2012.

  iZ SReDinjice ReDaiZ SReDinjice ReDa

  suoili smo se iznova s razvojem pro-jekta Stella Maris u dijalogu sa Svetom Stolicom. Pomaka naalost nema i rjee-nje se ini vrlo tekim zbog velikih po-treba i s jedne i s druge strane. O. Attilio Ghisleri posjetit e Izrael izmeu 22 i 29 lipnja u svojstvu generalnog ekonoma te e pokuati iznai rjeenja za trenut-no

Search related