of 18 /18
KARINĖ S ISTORINĖS DAINOS 5 ANTROJO PASAULINIO KARO IR POKARIO DAINOS PARENGĖ KOSTAS ALEKSYNAS MELODIJAS PARENGĖ ŽIVILĖ RAMOŠKAITĖ VILNIUS 2005

KARINĖ S- ISTORINĖS DAINOS - gbv.de · PDF fileDvi švilpynės — vienas tonas 124 41. Dvi birbynės - vienas tonas 125 B 42. Kai gyvenome prie prūsų 126 646. Visa Lietuva dega

Embed Size (px)

Text of KARINĖ S- ISTORINĖS DAINOS - gbv.de · PDF fileDvi švilpynės — vienas tonas...

Page 1: KARINĖ S- ISTORINĖS DAINOS - gbv.de · PDF fileDvi švilpynės — vienas tonas 124 41. Dvi birbynės - vienas tonas 125 B 42. Kai gyvenome prie prūsų 126 646. Visa Lietuva dega

KARINĖ S-ISTORINĖS

DAINOS

5

ANTROJO PASAULINIO KAROIR POKARIO DAINOS

PARENGĖ KOSTAS ALEKSYNAS

MELODIJAS PARENGĖ ŽIVILĖ RAMOŠKAITĖ

VILNIUS 2005

Page 2: KARINĖ S- ISTORINĖS DAINOS - gbv.de · PDF fileDvi švilpynės — vienas tonas 124 41. Dvi birbynės - vienas tonas 125 B 42. Kai gyvenome prie prūsų 126 646. Visa Lietuva dega

TURINYS

PRATARMĖ 5

ANTROJO PASAULINIO KARO IR POKARIO DAINOS. Kostas Aleksynas 7

ANTROJO PASAULINIO KARO IR POKARIO DAINŲ MELODIJOS.Živilė Ramoškaitė 51

ANTRASIS PASAULINIS KARAS

KARO PRADŽIA. OKUPANTAI IŠ RYTŲ

GRĖSMĖ LIETUVAI

V i n g i u o j a m e l s v o s u p ė s (K 1041)1. Vingiuoja melsvos upės 67

M o t i n ė l e , a u g i n a i (K 1042)A 2. Motinėla, auginai 68

3. Motinėle, auginai 69B 4. Plaukia vilnys Nemune 70Bi 5. Supas bangos Nemune 71C 6. Išdalino lapelius 71

Š t a i v i e n a s t ū k s t a n t i s i r d e v y n i š i m t a i (K 1044)7. Štai tūkstantis amžiaus ir devyni šimtai 72

L e n g v a k a r i a u t i m u m s u ž L i e t u v ą (K 1046)8. Lengva karautie mums už Lietuvą 75

OKUPACIJA

Kai g e l t o n o s v a r p o s p a k e l ė s e l i n k o (K 1061)9. Kai geltonos varpos pakelėse linko 77

S k a u d a š i r d i s L i e t u v o s h u s a r a m s (K 1063)A 10. Skauda širdis Lietuvos husarams 79A, 11. Skauda širdį Lietuvos gusarams 80

12. Kam mus jaunus ima į karužę 81A u g o o b e l ė l ė , d a i l i , n e š a k o t a (K 1066)

13. Augo obelėlė, daili, nešakota 83M e l s v o s a k y s s e s i ų j a u n ų (K 1068)

A 14. Melsvos akys sesių jaunų 84B 15. Tarp burliokų rusų žiaurių 86C 16. Kapą Stalinui troškau rast 86

645

Page 3: KARINĖ S- ISTORINĖS DAINOS - gbv.de · PDF fileDvi švilpynės — vienas tonas 124 41. Dvi birbynės - vienas tonas 125 B 42. Kai gyvenome prie prūsų 126 646. Visa Lietuva dega

P r i s i m i n k , l i e t u v i , t o l i m ą S i b i r ą (K 1069)17. Prisimink, lietuvi, tolimą Sibirą *>718. Tą ankstyvą rytą, vos dienai prašvitus 88

P a l i k ę t o l i s a v o t ė v i š k ė s s t o t į (K 1070)19. Palikę toli savo tėviškės stotį 8920. Palikom toli savo tėviškės stotį 90

J i s g y v e n o t r o b e l ė j p r i e u p ė s (K 1071)21. Jis gyveno trobelėj prie u p ė s 91

G r o j a m i š k a s , g r o j a p a u k š č i a i , g r o j a o r a s (K 1072)22. Groja miškas, groja paukščiai, groja oras 94

P o m o k y t o j o l a n g u (K 1073)23. Po mokytojo langu 95

JIE NEŠĖ STALINO SAULĘ

K a s m o k ė j o v o g t i s ū r i u s (K 1082)24. Kas mokėjo vogti sūrius 96

Oi, č i u l b a u l b a v a r l ė s p o b a l ą (K 1083)25. Oi, čiulba ulba varlės p o balą 97

J a u p r a ž i l o S t a l i n o p a k a u š i s (K 1084)26. Jau pražilo Stalino pakaušis 98

D a u ž i a S t a l i n a s b o k a l ą (K 1086)A 27. Kelia Stalinas bokalą 99B 28. Šoka Berija čardašą 101

O k r u v i n a s b e p r o t i S t a l i n a i (K 1087)29. O kruvinas beproti Stalinai 102

OKUPANTAI IŠ VAKARŲ

ABU ATĖJŪNAI VIENODI

S m e t o n o s l a i k u o s e d a u g l a i s v ė s t u r ė j o m (K 1100)30. Smetonos laikuose daug laisvės turėjom 105

D v i d e š i m t s u v i r s m e t e l i ų l i n k s m a g y v e n t b u v o (K 1101)A 31. Dvidešimt suvirs metelių 108B 32. Aštuoniolikos metelių 113

B l o g i l a i k a i a t ė j o (K 1102)33. Blogi laikai atėjo 116

A t s k r i d o v a b a l a s r a u d o n a s (K 1103)A 34. Atskrido vabalas raudonas 117

35. Atskrido vabalas raudonas 118Ai 36. Atskrido vabalas raudonas 119A2 37. Parskrido vabalas raudonas 121

L i e t u v i , a r t a u n e g a i l a (K 1104)38. Lietuvi, ar tau negaila 122

D v i š v i l p y n ė s - v i e n a s t o n a s (K 1106)A 39. Dvi švilpynės - vienas tonas 123

40. Dvi švilpynės — vienas tonas 12441. Dvi birbynės - vienas tonas 125

B 42. Kai gyvenome prie prūsų 126

646

Page 4: KARINĖ S- ISTORINĖS DAINOS - gbv.de · PDF fileDvi švilpynės — vienas tonas 124 41. Dvi birbynės - vienas tonas 125 B 42. Kai gyvenome prie prūsų 126 646. Visa Lietuva dega

V i s a L i e t u v a d e g a l i e p s n o s e (K 1109)43. Visa Lietuva dega liepsnose 127

D a i n u o k i m , s e s u t ė s , a p i e t u o s v a r g u s {K 1110)A 44. Dainuokim, sesutės, apie tuos vargus 129B 45. Sviestas ir kiaušiniai — vokiečių kariam 130C 46. Nuvežė j Kauną, apmanduravo 131

U ž a u g a u L i e t u v o j (K 1112)47. Užaugau Lietuvoj 132

M y l i u m y l i u a š v i s k ą (K 1113)48. Myliu myliu aš viską 13349. Myliu myliu aš viską 135

K a i p g r a ž u m i š k e (K 1114)A 50. Kaip gražu miške, Lietuvos krašte 137AI 51. Taip ramu miške, Lietuvos lauke 138

KAI VALDĖ VOKIEČIAI

R y t ų š a l e l ė j p r ū s a s s u b o l š e v i k a i s m u š a s (K 1129)52. Rytų šalelėj p r ū s a s 139

B a t a i s u p l y š o , l o p a s a n t l o p o (K 1131)53. Batai suplyšo, lopas ant lopo 140

R i j o n a c i a i m ū s ų s v i e s t ą (K 1132)54. Rijo naciai m ū s ų sviestą 141

J a u a t ė j o r u d e n ė l i s (K 1134)55. Jau atėjo rudenėlis 142

M o č i u t e š i r d e l e {K 1135)56. Močiute širdele 144

P r i e š m ė n e s į p a s t i p ę s j i s (K 1136)57. Prieš mėnesį pastipęs jis 14458. Prieš savaitę pastipo jis 145

K a d i r p r i e v o k i e č i ų d a u g s u n k u m o b u v o (K 1137)59. Kad ir pri vokečių daug sunkuma būva 146

K a i m ū s L i e t u v o j e p a t r a n k o s d u n d ė j o (K 1138)A 60. Kai mūs Lietuvoje patrankos dundėjo 147

61. Kaip Lietuvos žemėj patrankos dundėjo 148B 62. Kai žydus iššaudė, daug skarmalų liko 149

J a u i r V o k i e t i j o j k a l b a m a p l a č i a i (K 1141)A 63. Gal ir Vokietijoj kalbama plačiai 150B 64. Mūsų lietuvaitės vaikšto po gatves 151

Ar a š t a u , s e s e , n e s a k i a u (K 1143)A 65. Ar aš tau, sese, nesakiau 152Ai 66. Ar aš tau, sese, nesakiau 153A2 67. Ar aš tau, sese, nesakiau 154B 68. Oi lietuvaite, negerai 155

RYTŲ FRONTAS

S t i p r i a i a p k a b i n k i ir b u č i u o k i (K 1157)69. Tyliai prisiglaudęs pabučiuosiu 15670. Aš eisiu, kur gaudžia salvės 157

647

Page 5: KARINĖ S- ISTORINĖS DAINOS - gbv.de · PDF fileDvi švilpynės — vienas tonas 124 41. Dvi birbynės - vienas tonas 125 B 42. Kai gyvenome prie prūsų 126 646. Visa Lietuva dega

Kai s u š v i l p s s t o t y j e t r a u k i n ė l i s (K 1158)71. Kai sušvilps traukinys Vilniaus mieste 158

S t o t y j e t r a u k i n y s s u a l s a v o (K 1159)72. Stotyje traukinys sualsavo 159

Kad ne a u k s i n ė s v a s a r o s (K 1160)A 73. Kad ne auksinės vasaros 160

74. Kad ne auksinės vasaros 16275. Jei ne auksinė vasara 162

Ai 76. Jei ne auksinės vasaros 163B 77. Kur tas dulkėtas traukinys 164B, 78. O tas dulkėtas traukinys 165C 79. Išeisim vieškeliais plačiais 166

80. Išeisiu vieškeliu plačiu 16681. Sudiev, sesutės Lietuvos 167

D 82. Pasvirę Lietuvos klevai 168•^ 83. Sudieu, tėvyne mylima 169

S u ž v e n g ė ž i r g a s , p r i r i š t a s pTie k i e m o v a r t ų (K H61)84. Sužvengė žirgas, pririštas prie kiemo vartų

Kam m u s v e ž a t j a u n u s į k a r u ž ę (K 1162)85. Už ką veža mus jaunus į karužę 17186. Kam gi vežėt mus visus į Sibirą 173

Tu n e ž v e l k i į r y t ų š a l e l ę (K 1165)87. Tu pažvelki į rytų šalelę 174

Ten, k u r o š i a š l a m a n t i s b e r ž y n a s (K 1166)A 88. Ten, kur ošia šlamantis pušynas 176

89. Ten, kur ošia Dzūkijos pušynai 177B 90. Vėjas kaukia, propeleriai ūžia 178

Aš p a s i k l a u s č i a u š i a u r a u s v ė j e l i o (K 1167)91. Aš pasiklausčiau šiauraus vėjelio 179

D a ž n a i m a n v a i d e n a s t ė v y n ė (K 1168)92. Dažnai man vaidenas tėvynė 181

Rytų f r o n t e lyja k u l k o s n u o l a t o s (K 1169)A 93. Ten toli rytuose lietus nuolatos 183

94. Rytų fronte lyja kulkos nuolatos 184B 95. Priešai mus ištrėmė 185

M ė n u l i s t e k a t a i p n u l i ū d ę s (K 1170}A 96. Mėnulis šviečia toksai liūdnas 186Ai 97. Mėnulis šviečia toks nuliūdęs 187B 98. Dunda patrankos, skamba plienas 188

P a l i k ę s b r a n g i ą m o t i n ą ir ž e m ę (K 1171)99. Palikęs brangią motiną ir žemę 189

P r a ž y d o m ė l y n a ž i b u t ė {K 1175)100. Pražydo mėlyna žibutė 191

PAŠAUKĖ GINTI TĖVYNĖS

Aš v e r k i a u p a r i m u s t a r p v a r t ė j d a r ž e l i o (K 1188)101. Aš verkiau parimus tarpvartėj darželio 192102. Ar meni, kaip ėjom svyrant vasarojui 194103. Trypė juodbėrėlis prie rūtų darželio 195104. Vienumoj gegužio sveikinu tą rytą 196

648

Page 6: KARINĖ S- ISTORINĖS DAINOS - gbv.de · PDF fileDvi švilpynės — vienas tonas 124 41. Dvi birbynės - vienas tonas 125 B 42. Kai gyvenome prie prūsų 126 646. Visa Lietuva dega

G i r d ė j a u k a r t ą m a ž ą v a i k ą (K 1190)105. Girdėjau kartą mažą vaiką 197106. Girdėjau kartą mažą vaiką 199

J a u n e b ė r a m e d ž i ų ž a l i ų (K II91)107. Jau nebėra medžių žalių 200

K a r a s d a u g ką i š n a m ų i š v a r ė (K 1192)108. Karas daug ką iš namų išvarė 201

K a d a , m a m y t e , g r į š t ė v e l i s (K 1196)109. Kada. mamyte, grįš tėvelis ; 202

Ko l i ū d i , m e r g e l e j a u n o j i (K 1198)110. Ko liūdi, mergele jaunoji 204

N e r i s į v a k a r u s s k u b ė j o (K 1199)111. Neris į vakarus skubėjo 205

P a l i n k o l i e p a š a l i a k e l i o (K 1201)A 112. Palinko liepa šalia kelio 206

113. Palinko liepa šalia kelio 207A, 114. Palinko liepa šalia kelio 208A2 115. Palinko liepa šalia kelio 210

Ž y g i u o j a k a r e i v i a i v o r a p a s k u i v o r ą (K 1204)116. Žygiuoja kareiviai vora paskui vorą 211

M a ž a m k a m b a r ė l y u g n e l ę k u r i u (K 1205)117. Mažam kambarėly 213

S a k a l a i s a k a l ė l i a i r a i b i e j i (K 1206)118. Sakalai sakalėliai raibieji 214119. Sakalai sakalai jūs raibieji 216

POKARIS

DAINOS PRIEŠ KRAŠTO PAVERGĖJUS

KENČIAME, LAISVĘ PRARADĘ

Ak tu v e r g i j a (K 1221)120. Ak tu vergija 221

Iš r y t ų š a l e l ė s (K 1222)121. Iš rytų šalelės 222

Ak, š a l i s l i ū d n a m a n o g i m t o j i (K 1224)122. Ak, šalis liūdna mano gimtoji 223

Ko n u l i ū d o s e s e l ė j a u n o j i (K 1226)A 123. Ko nuliūdo seselė jaunoji 224

124. Žiaurūs tironai skriaudžia mūs šalį 226B 125. Ak tėvyne, tu mano tėvyne 227

N e p l a u k i , d e b e s ė l i , p e r L i e t u v ą p l a č i a i (K 1232)126. Neplauki, debesėli, į Lietuvą visai 228127. Neplauki, debesėli, per Lietuvą plačiai 229

O V i e š p a t i e , t a u t ų K a r a l i a u (K 1236)128. O Viešpatie, tautų Karaliau 230

O M o t i n m ū s ų š v e n č i a u s i a (K 1237)129. O Motin mūsų švenčiausia 231

649

Page 7: KARINĖ S- ISTORINĖS DAINOS - gbv.de · PDF fileDvi švilpynės — vienas tonas 124 41. Dvi birbynės - vienas tonas 125 B 42. Kai gyvenome prie prūsų 126 646. Visa Lietuva dega

L i e t u v a t ė v y n e , š a l e l e a r t o j ų (K 1241)130. Lietuva tėvyne, šalele artojų 232

G e g u ž ė l e , šį m e t e l į tu a n k s č i a u p a s m u s p a r l ė k (K 1243)131. Gegužėle, šį metelį tu anksčiau pas mus parlėk 233132. Gegutėle, šį metelį 234

D a i n u o k i m , s e s ė s , m e s j a u n y s t ė j (K 1246)133. Dainuokim, sesės, mes jaunystėj 235

PRIEŠAS NIOKOJA KRAŠTĄ

K o k s g r a ž u s t a s k r a š t a s (K 1266)134. Koks gražus tas kraštas 236

Aš p a d a i n u o s i u tau, sese, d a i n ą (K 1267)135. Aš padainuosiu tau, sese, dainą 237

O la i sve, t o l i p a s i l i k u s (K 1269)136. O laisve, toli pasilikus 239

S e n o j k a i m o g r y č i o j m e d i n ė j (K 1270)137. Senoj kaimo gryčioj medinėj 240

0 ko t a i p g i r g ž d a , ko t a i p v e r k i a (K 1271)138. O ko taip girgžda, ko taip verkia 241

Vai, kur, N e m u n ė l i , šią n a k t į s k u b ė s i (K 1276)139. Vai, kur, Nemunėli, šią naktį skubėsi 242

S l ė p k i s s l ė p k i s , b r o l u ž ė l i (K 1279)140. Slėpkis slėpkis, bernužėli 243

S a u l u t ė teka, ū k a n o t a s r y t a s (K 1280)141. Saulutė teka, ūkanotas rytas 244142. Kada išaušo nelaimingas rytas 245143. Saulutė teka, ūkanotas rytas 246144. Aušta aušrelė, darganotas rytas 247

I š m o k a u aš v e r p t i (K 1287)145. Išmokau aš verpti 249

Kas į v a k a r u s n e b ė g o (K 1288)146. Kas į vakarus nebėgo 250

01 tu k r y ž i a u ą ž u o l i n i s (K 1289)147. Oi tu kryžiau ąžuolinis 251

ARTIMUOSIUS VEŽĖ / SIBIRĄ

S a u l u t ė n u s i l e i d o (K 1300)148. Sauliutė nusileido 253149. Saulutė nusileido 254150. Mes ankstų rytą kėtėm 255151. Saulutė nusileido 256152. Raudonos piktos gėlės 257

P ū t ė p ū t ė š i a u r u s v ė j a s (K 1301)A 153. Pučia pučia šaltas vėjas 258At 154. Pūtė pūtė šaurus vėjas 259

P a v a s a r i o p a č i a m d ž i a u g s m e (K 1302}155. Pavasaris laukais eina 260

P r i e l a i k r o d ž i o n a k t į b u d ė s i u (K 1303)156. Prie laikrodžio naktį budėsiu 262

650

Page 8: KARINĖ S- ISTORINĖS DAINOS - gbv.de · PDF fileDvi švilpynės — vienas tonas 124 41. Dvi birbynės - vienas tonas 125 B 42. Kai gyvenome prie prūsų 126 646. Visa Lietuva dega

N e k a r t ą m a č i a u š i u r p ų v a i z d ą (K 1305)157. Ne kartą mačiau šiurpų vaizdą 263

P r a v i r k o a u š r a m ė l y n a k ė (K 1306)158. Pravirko aušra mėlynakė 265

B l o g ą n a u j i e n ą i š g i r d a u (K 1307)159. Blogą naujyną išgirdau 266

Š a l i n , k o m u n a i p r a k e i k t i e j i (K 1309)160. Šalin, komunai prakeiktieji 266

Už ką p a m i l a u t a v e , t ė v y n e (K 1313)A 161. Aš pamilau tave, brangi tėvyne 268Ai 162. Už ką pamilau tave, tėvyne 270B 163. Ten toli toli už Uralo 270

164. Ir veža brolius už Uralo 271G r a ž u s g e g u ž i , g r a ž u s t u r y t e (K 1316)

165. Gražus geguži, gražus tu ryte 272G r a u d i t a d a s a u l u t ė l e i d o s {K 1318)

166. Graudi tada saulutė leidos 273K a s p a v a s a r ė l i s g ė l ė s v i s ž y d ė j o (K 1319}

167. Kas pavasarėlis 274M y l i m a m a n o s e s e l e (K 1322)

168. Mylima mano sesele 275N e s k a m b i n k i m a n , s e s e (K 1323)

169. Neskambinki man, sese 276G e g u ž ė s d v i d e š i m t a n t r o s i o s i š a u š o r y t a s t o k s b a i s u s (K 1324}

170. Gegužės dvidešimts antrosios 277Ž a l i u o j a s o d y b o s i r r ū t o s d a r ž e l i u o s (K 1325)

171. Žaliuoja sodybos ir rūtos darželiuos 279

NEBĖRA GIMTŲ NAMELIŲ

P a s a k y k p a s a k y k , m i e l a s d r a u g e (K 1341)172. Pasakyk pasakyk, mielas drauge 281

T y l i a i g ę s t a p a r a u d u s i s a u l ė (K 1345)173. Tyliai gęsta paraudusi saulė 282

U p ė s p l a u k s į m e l s v ą t o l į (K 1346)A 174. Upės plauks į melsvą tolį 283

175. Upės plauks į melsvą tolį 285B 176. Kur bakūžė sena buvo 286C 177. Gervės skris į melsvą tolį 287

VĖL BŪSIM LAISVI

K a i p l i n a s t u s i ū b u o j i (K 1365)178. Kaip linas tu siūbuoji 288

Š a l i e d a i n ų , r ū p i n t o j ė l i ų (K 1366)179. Šalie dainų, rūpintojėlių 288

K u r g i r a s t u m ž e m ė j d a r b r a n g e s n į t u r t ą (K 1367)180. Kurgi rastum žemėj dar brangesnį turtą 289

I š a u š k, p a v a s a r ė l i (K 1369)181. IŠaušk, pavasarėli 290

651

Page 9: KARINĖ S- ISTORINĖS DAINOS - gbv.de · PDF fileDvi švilpynės — vienas tonas 124 41. Dvi birbynės - vienas tonas 125 B 42. Kai gyvenome prie prūsų 126 646. Visa Lietuva dega

Ko n u t i l o d a i n o s (K 1370)182. Ko nutilo dainos 291

D a u g e l v a r g o ir s k a u s m o p a k ė l e i (K 1371)183. Daugel vargo ir skausmo pakėlei 292

Tu L i e t u v a m o t i n ė l e (K 1372)184. Ak Lietuva motinėle 294

N e i s i m iš t ė v y n ė s , n i e k a d o s m e s n e i s i m (K 1373)185. Neisim iš tėvynės, niekados mes neisim 295

R e i k s s u g r į ž t , n o r s č i a n i e k o n e l i k o (K 1374)186. Reiks sugrįžt, nors čia nieko neliko 296

Graži , t ė v y n e , tu b u v a i (K 1377}187. Graži, tėvyne, tu buvai 298

Tu k a i p s e s e r s d a r ž e l i o r ū t a (K 1378)188. Tu kaip sesers darželio rūta 299

Tad r a u d o k , š a l i e m a ž y t e (K 1380)189. Tad raudok, šalie mažyte 300

K a i p ž i e d a s r u g i a g ė l ė s (K 1389)190. Kaip žiedas rugiagėlės 301

T a i p t y l i a i b a n g u o j a g y v e n i m a s m a n o (K 1393)191. Taip nubangavo gyvenimas mano 302192. Taip tyliai banguoja gyvenimas mano 3°4

LAISVĖ - PER KOVĄ

A t ė j ū n a i s u m i n d ė j o s v e i d ą (K 1428)193. Atėjūnai sumindė jos veidą 305

Ž e m a i č i ų l y g u m o s ž a l i u o j a (K 1437)194. Žemaičių lygumos žaliuoja 305

V a s a r o s v ė j e l i s t y l i a i ž i e d u s p l a i k s t o (K 1439)195. Vasaros vėjelis tyliai žiedus plaiksto 307

I k o v ą , į k o v ą v i s i , k a s t i k g a l i (K 1441)196. \ kovą, į kovą visi, kas tik gali 308

Sėk, s e s u t e , ž a l i ą r ū t ą (K 1442)A 197. Sėk, sesute, žalią rūtą 309A, 198. Sėk, sesute, žalią rūtą 310A2 199. Sėk, sesute, žalią rūtą 311

Ko l i ū d i , l i e t u v i , k o l i ū d i (K 1445)200. Ko liūdi, lietuvi, ko liūdi 313

P e r m a ž ą m i e s t e l į u p e l i s t e k ė j o (K 1450}201. Pro mažą miestelį upelis tekėjo 314

L a u k a i t ė v y n ė s , m i e l o s g i m t i n ė s (K 1453)202. Laukai tėvynės, mielos gimtinės 316

NEBUS JIEMS DOVANOTA

Aš n e t i k ė j a u , kad a t ė j ū n a s (K 1493)203. Aš netikėjau, kad atėjūnas 317

Per tave, o ž i a u r u s a t ė j ū n e (K 1496)204. Per tave, o žiaurus atėjūne 318

652

Page 10: KARINĖ S- ISTORINĖS DAINOS - gbv.de · PDF fileDvi švilpynės — vienas tonas 124 41. Dvi birbynės - vienas tonas 125 B 42. Kai gyvenome prie prūsų 126 646. Visa Lietuva dega

M u m s n e r e i k i a j ū s ų a t g a i l o s (K 1497)205. Mums nereikia įūsų atgailos 319

D r e b ė k i t , v i s i b o l š e v i k a i (K 1498)206. Drebėkit, visi bolševikai 320207. Išdeginot mūsų sodybas 321

I š a u š p a v a s a r ė l i s (K 1499)A 208. Ateis pavasarėlis 322

209. Ateis pavasarėlis 323A| 210. Išauš pavasarėlis 324B 211. išėjo broliai naktį į girią pas draugus 327

E n k a v e d i s t e , ko t a i p d a ž n a i {K 1500)212. Enkavediste, ko taip dažnai 328213. Enkavedė, ko taip dažnai 329

D a u g e J S t a l i n a s n o r ė j o (K 1501)214. Daugel Stalinas norėjo 330

Jūs, b j a u r i o s i š m a t o s š i u k š l y n ų (K 1505)215. Jūs, bjaurios išmatos šiukšlynų 332

Ko t a i p , i š g a m a , n u l i ū d ę s (K 1507)216. Ko taip, išgama, nuliūdęs 332

Užėj p r a k e i k t i r u s a i (K 1508)A 217. Užėj prakeikti rusai 333B 218. Atbuskit, komunistai 335

GARBĘ PRARADĘ

Sėdi S t a l i n a s a n t K r e m l i a u s (K 1521)219. Sėdi Stalinas ant Kremliaus 336

Ž a l i o s jų k e p u r ė s , n u p l y š ę k l y n a i (K 1523)220. Žalios jų kepurės, nuplyšę klynai 336

Mes s t r i b u k a i L i e t u v o s (K 1526)221. Mes stribukai Lietuvos 337222. Mes stribukai Lietuvos 338

Tai l a i k a i , t a i l a i k a i m ū s ų L i e t u v o j e (K 1527)223. Tai laikai, tai laikai mūsų Lietuvoje 339

Eina s t r i b a s , k l u m p ė s k r y p s t a (K 1528)A 224. Bėga stribas, klumpės krypsta 340

225. Prienuos trys stribai už litą 341B 226. Stribas per rinkas rėpHoja 342

227. Stribas per rinką rėpliojo 345Viso k a i m o š u n e s l o j a (K 1529)

228. Viso kaimo šunes loja 347S t r i b i t e l i a i p a s i u t ę (K 1530)

A 229. Stribiteliai pasiutę 348Ai 230. Striubitelė pasiute 349

P i r m a b u v o š a l i s n u m y l ė t a m ū s ų (K 1531)231. Pirma buvo šalis numylėta mūsų 350232. Užtekėjo saulė mongoliško tipo 352233. Kai tik grįžo frontas 353

Du b r o l i u k a i s t r i b u k a i (K 1533)234. Du broliukai stribukai 354

653

Page 11: KARINĖ S- ISTORINĖS DAINOS - gbv.de · PDF fileDvi švilpynės — vienas tonas 124 41. Dvi birbynės - vienas tonas 125 B 42. Kai gyvenome prie prūsų 126 646. Visa Lietuva dega

Kai š l u b i s K a z l a u s k a s p e r M a č i ū n u s ė j o (K 1534)235. Kai šlubis Kazlauskas per Mačiūnus ėjo 355

M ū s N a v i k a s k a i p t i k s t o j o (K 1535)236. Mūs Navikas kaip tik stojo 356

Kai b u v o r a m ū s v a k a r a i (K 1537)237. Kai buvo ramūs vakarai 357

Ž a l i u o s e L i e t u v o s l a u k u o s e ž i b u t ė s ž i e d u s s k l e i d ž i a (K 1538)238. Žaliuose Lietuvos miškuose žibutės žiedus skleidžia 358

Dvi s e s u t ė s s u s i t a r ę r u s u s p a m y l ė t i (K 1539)239. Dvi sesutės susitarę rusus pamylėti 360

TARYBINIS GYVENIMAS

Oi L i e t u v a , tu L i e t u v a (K 1556)240. Oi Lietuva, tu Lietuva 362

P r i e t a r y b i n ė s v a l d ž i o s (K 1562)241. Pry tarybinės valdžios 362

K a i p g e r a g y v e n t i m u m s s a v a m k o l ū k y (K 1566)242. Kaip gera gyventi mums savam kolūky 363

P a b u n d u iš m i e g o , p r a v e r i u a k i s (K 1571)A 243, Pabundu iš miego, praveriu akis 364B 244. Kolūky gyventi linksma ir gerai 365

N e i š e i k n e i š e i k iš k o l ū k i o (K 1572)A 245. Neišeik neišeik iš kolūkio 367

246. Neišeik neišeik iš kolūkio 368Ai 247. Neišeik neišeik iš kolūkio 369

Aš n u ė j a u į k o l ū k į (K 1573)248. Aš nuėjau in kolūkį 370

Oi, s u g r į ž k i , p i r m i n i n k e (K 1574)249. Oi, sugrįžki, pirmininke 371

Už j ū r e l i ų , u ž m a r e l i ų (K 1578)250. Už jūrelių, už marelių 372

Aš e s u ž m o g u s , n e p a l v a s a r k l y s (K 1581)251. Aš esu žmogus, ne palvas arklys 373

E i n a k o l ū k i e t i s - a n t p e č i ų g r ė b l y s (K 1582)252. Eina kolūkietė — ant pečių našta 374253. Eina brigadyrius — ant pečių grėblys 375

Kai n e b u v o a g r o n o m ų (K 1590)254. Kai nebuvo agronomų ' 375

Aš k o l k o z e b e r a n k o v ė s (K 1592)255. Aš kolkoze be rankovės 378

N e b ė r m a n o k u m e l ė l ė s (K 1595)256. Nebėr mana kumelėles 378

V i e n ą k a r t p r i e t v a r t o d u r ų p r i s i a r t i n o m t y l i a i (K 1597)257. Pernai mes prie tvarto durų 379258. Vieną vakarą prie fermos prisiartinau staiga 383

V e r k ė k a r v ė a n t a t o l o (K 1599)259. Verkė karvė ant atolo 385

M e s k o l k o z n y k ė l i a i (K 1602)260. Mes kolkoznykėliai 386

654

Page 12: KARINĖ S- ISTORINĖS DAINOS - gbv.de · PDF fileDvi švilpynės — vienas tonas 124 41. Dvi birbynės - vienas tonas 125 B 42. Kai gyvenome prie prūsų 126 646. Visa Lietuva dega

TREMTINIŲ DAINOS

PRIKĖLĖ IŠ MIEGO

S a u l e i n u s i l e i d u s , v a k a r u i a t ė j u s (K 2501)261. Saulei nusileidus, vakarui atėjus 387262. Tyliai saulė leidžias, vakaras malonus 389

A u š t a p a v a s a r ė l i s (K 2505)263. Aušta pavasarėlis 390

K a i t r i o j i m ū s ų s a u l ė p a š i l d ė iš p a d a n g i ų (K 2506)264. Kaitrioji mūsų saulė pašildė iš padangių 392

D v i d e š i m t a n t r ą j ą g e g u ž ė s i š a u š o r y t a s n e r a m u s (K 2507)265. Dvidešimt antrąją gegužės 394

Buvo g r a ž u s b i r ž e l i o r y t a s (K 2508)A 266. Buvo gražus kovo rytas 396

267. Birželio mėnesio pradžioj 398A, 268. Buvo gražus gegužės rytas 398

P a v a s a r į p a u k š t e l i a i č i u l b a (K 2509)269. Pavasario giedri dienelė 400

D v i d e š i m t p e n k t ą k o v o a p s u p o m ū s n a m u s (K 2510)270. Dvidešimt penktą kovo 401

SUNKU PALIKTI GIMTINĘ

Iš p i e t ų p u s ė s p ū t ė v ė j e l i s (K 2521)271. Iš pietų pusės pūtė vėjelis 403

Ko l i ū d i t e , s e n o s s o d y b o s (K 2522)272. Ko liūdit, senosios sodybos 404

Ant N e m u n o l i n g u o j a v a l t y s (K 2527)273. Ant Nemuno linguoja valtys 405

Oi š i r d i s , m a n o š i r d i s (K 2528)274. Oi širdis, mano širdis 406

Už l a n g o m i e s t a s G e d i m i n o (K 2529)275. Už lango miestas Gedimino 406

V e ž ė m a n e iš n a m ų (K 2530)276. Vežė mane iš namų 407

L i ū d n a s ž v i l g s n i s m a ž o v a i k o (K 2531)277. Liūdnas žvilgsnis mažo vaiko 408

S u d i e v tau, k a m p e l i g i m t a s i s (K 2534)278. Sudiev tau, kampeli gimtasis 409

N e š a u k m a n ę s , t ė v y n e (K 2539)279. Nešauk manęs, tėvyne 409

L i n k o l i e p ų s i d a b r o š a k e l ė s (K 2540)280. Linko liepų sidabro šakelės 410

S u r i n k o mus, s u g a u d ė (K 2543)281. Surinko mus, sugaudė 411

M o č i u t e tu m a n o (K 2545)282. Močiute tu mano 413

Vaje, k a i p m u m s l i ū d n a (K 2547)283. Vaje, kaip mums liūdna 414

655

Page 13: KARINĖ S- ISTORINĖS DAINOS - gbv.de · PDF fileDvi švilpynės — vienas tonas 124 41. Dvi birbynės - vienas tonas 125 B 42. Kai gyvenome prie prūsų 126 646. Visa Lietuva dega

ČIA NE MŪSŲ KRAŠTAS

Visa, kas gyva, m i e g o j o ž e m ė j (K 2561)284. Visa, kas gyva, miegojo žemėj 416

Antrą r u g p j ū č i o , g r a ž ų r y t ų (K 2564)285. Antrą rugpjūčio, gražų rytų 416

D v i d e š i m t p e n k t o j i a u š o L i e t u v o j (K 2565)286. Dvidešimt penktoji 418

T r a u k i n ė l i s m a n e v r u o j a (K 2566)287. Traukinėlis manevruoja 419

Kai m u s j a u n u s v e ž t i r i n k o (K 2567)288. Kai mus jaunus vežti rinko 420

Per Rusi jos d y k u m ą p l a č i ą (K 2568)289. Per Rusijos dykumą plačią 421

Ž i ū r i m p r o v a g o n o l a n g u s (K 2569)290. Žiūrim pro vagono langus 422

R ū k s t a d ū m a i , t i e s u s k e l i a s (K 2571)291. Rūksta dūmai, tiesus kelias 423

Buvom K r a s n o j a r s k e (K 2574)292. Buvom Krasnojarske 424

DIRBAM DARBUS SUNKIAUSIUS

Č i o n a i , k u r t a i g a b e g a l i n ė (K 2591)293. Čionai, kur taiga begalinė 426

A l t a j a u s k r a š t u o s p o S i b y r i ų (K 2592)294. Altajaus kraštuos po Sibyrių 427

M e s , t r e m t i n i a i , s k a l ą k e r t a m (K 2594)295. Mes, tremtiniai, skalą kertam 428

M ū s b r i g a d a k a i i š e i n a (K 2595)296. Mūs brigada kai išeina 429

K l a u s y k i t , v i s i U r a l u m i š k a i (K 2596)297. Klausykit, visi Uralu miškai 430

T a m s i o j o j n a k t e l ė j u g n e l ė k ū r e n o s (K 2598)298. Tamsiojoj naktelėj ugnelė kūrenos 431

ČIA AŠAROS IR VARGAS

Už t a m s i ų ža l ių jų g i r i ų (K 2621)299. Už tamsių žaliųjų girių 432

Mes k l a j o j o m S i b i r o l a u k u o s e (K 2627)300. Mes klajojom Sibyro laukuose 433

Iš p a v a s a r ė l i o g ė l ė s p r a ž y d ė j o (K 2629)301. Iš pavasarėlio 434

Oi, n e n e š k i, J e n i s i e j a u (K 2634)302. Oi, neneški, Jenisiejau 435

S t o v i u k a l n e M i z i g o l o (K 2636)303. Stoviu kalne Mizigolo 436

N a k t i s puiki , n a k t i s , ka i p u i k u s m ė n u o (K 2637)304. Naktis puiki, naktis, kai puikus mėnuo 437

656

Page 14: KARINĖ S- ISTORINĖS DAINOS - gbv.de · PDF fileDvi švilpynės — vienas tonas 124 41. Dvi birbynės - vienas tonas 125 B 42. Kai gyvenome prie prūsų 126 646. Visa Lietuva dega

Už ką ž ū s t a S i b i r e j a u n y s t ė (K 2639)305, Už ką žūsta Sibire jaunystė 439

A n t t a i c o s k a l n e l i o (K 2642)306. Ant taigos kalnelio 440

N e v e r k i t , s e s ė s , s a v o b r o l i ų (K 2644)A 307. Neverkit, sesės, savo brolių 441

308. Neverkit, sesės, savo brolių 443Ai 309. Neverkit, sesės, savo brolių 444

N e m a n j a u s a u l ė l i n k s m o j i š v i e č i a (K 2646)310. Ne man jau saulė linksmoji šviečia 444

Tu p r i s i m i n k - ž y d ė j o v y š n i o s (K 2647)31). Tu prisimink - žydėjo vyšnios 445

T e n t a i g o j t o l i , t a r p b a l ų ir u p e l i ų (K 2649)312. Ten taigoj toli, tarp balų ir upelių 446

GIMTINĖJ LIKO ARTIMIEJI

S i b i r ą š a l t ą a š r e g ė j a u (K 2677)313. Sibirą šaltą aš regėjau 447

N e l i ū d ė k , m o č i u t e , k a d p r i e K ū č i ų s t a l o (K 2680)A 3\{, Neliūdėk, močiute, kad prie Kūčių stalo 448

315. Neliūdėk, močiute, kad prie Kūčių stalo 450Ai 316. Neliūdėk, motute, kad keliai vingiuoja 451A2 317. Tu neverk, motule, kad prie Kūčių stalo 452B 318. Pro grotuotus langus pamačiau aš laisvę 452

K a s s u r i n k s t a v o a š a r a s , m a m a (K 2682)319. Kas surinks tavo ašaras, mama 454

Ž v a i g ž d u t ė s t y l i a i m i r g a (K 2686)320. Žvaigždutės tyliai mirga 455

P e r S i b i r ą p l a t ų u p e l i s t e k ė j o (K 2693)321. Per Sibirą platų upelis tekėjo 456

M i e l a m e r g a i t e , ar ž i n a i (K 2695)322. Miela mergaite, ar žinai 458

K a ž k a d a t a i b u v o , k a i s o d a i ž y d ė j o (K 2696)323. Kažkada tai buvo, kai sodai žydėjo 458

PASIILGOM TĖVYNĖS

S e n o s r n i š k o e g l ė s p a s l a p t i n g a i š n e k a (K 2717)324. Senos miško eglės paslaptingai šlama 459

Aš e s u t o l i m u o s r y t u o s e (K 2720)325. Aš esu tolimuos rytuose 461

U r a l o k a l n o p a k r a š t y j e (K 2721)326. Uralo kalno pakraštyje 462

Ž i ū r ė k i t , š t a i j i e j a u a t e i n a (K 2724)327. Žiūrėkit, štai jie jau ateina 463

S u k a u k ė š a l t a s S i b i r o v ė j a s (K 2729)328. Sukaukė šaltas Sibyro vėjas 464

B e n a m ė j a u n y s t ė p r a ė j o (K 2731)329. Benamė jaunystė praėjo 466

657

Page 15: KARINĖ S- ISTORINĖS DAINOS - gbv.de · PDF fileDvi švilpynės — vienas tonas 124 41. Dvi birbynės - vienas tonas 125 B 42. Kai gyvenome prie prūsų 126 646. Visa Lietuva dega

M y l i u L i e t u v ą , tą b r a n g i ą ž e m ę (K 2732)330. Myliu Lietuvą, tą brangią žemę 467

S k r a j o k , j a u n y s t e , p o t ė v y n ę (K 2735)331. Skrajok, jaunyste, po tėvynę 468

P a p ū s k , v ė j e l i , iš v a k a r ų (K 2737)332. Papūsk, vėjeli, iš vakarų 470

K a d b ū č i a u a š l a k š t i n g a l ė l ė (K 2743)333. Kad būčiau aš lakštingalėlė 471

T ė v y n e t ė v y n e b r a n g i a u s i a (K 2747)334. Tėvyne tėvyne brangiausia 472

K u r t e k a P e č i o r a p e r p l a t ų j į s l ė n į (K 2748)335. Kur teka Pečiora per platųjį slėnį 474

T e n a i , k u r j u o k i a s p a k a l n ė j k l o n i a i (K 2749)336. Tenai, kur juokias pakalnėj kloniai 475

G r į ž k , s e s u t e i š v e ž t o j i (K 2753)337. Grįžk, sesute išvežtoji 476

Ak s e s u t e m a n o b r a n g i (K 2754)338. Ak sesute mano brangi 477

N o r ė č i a u g r į ž t i į t ė v y n ę (K 2756)339. Norėčiau grįžti į tėvynę 477

N o r ė č i a u a š n u s k r i s t i t e n t o l i t o l i (K 2757)340. Norėčiau aš nuskristi ten toli toli 478341. Norėčiau aš nuskristi ten toli 480342. Tėvyne, kaip sunku gyventi ten toli 480

yfc 343. Oi Lietuva motinėle, ko verki verki 481T y l i a i l e i d ž i a s p a v a r g u s i s a u l ė (K 2758)

A 344. Tyliai leidžias pavargusi saulė 482B 345, Nusileido paraudusi saulė 484

GRĮŠIM Į TĖVYNĘ

K u r S i b i r o l a u k a i s n i e g u o t i (K 2780)346. Kur Sibiro laukai snieguoti 485

N e v e r k , s e s u t , s u k l u p u s i a n t k e l i ų (K 2781)347. Verkei, sesut, sukniubusi po kryžium 485

S k a m b ė k , n i ū r i l a u k i n e s t e p e (K 2782)348. Skambėk, niūri laukinė stepe 487

T a v e i š t r ė m ė j i e (K 2784)349. Tave ištrėmė jie, kur paukšteliai 487

Š u l i n i o s v i r t i s r a u d o j o (K 2787)350. Šulinio svirtis raudojo 488

Su a l y v ų ž i e d a i s , s u b a l t a i s r y š u l i a i s (K 2794)351. Su alyvų žiedais, su baltais ryšuliais 489352. Su alyvų žiedais ir vaikeliais mažais 490353. Čia seni ir jauni, ir vaikeliai maži 491

D i e v a s ž i n o , k a s m ū s l a u k i a (K 2795)354. Dievas žino, kas mūs laukia 492

T e n , k u r t ė v ų j a u n y s t ė s e n o j b a k ū ž ė j s k l e i d ė s (K 2797)355. Ten, kur tėvų jaunystė senoj bakūžėj skleidės 494

658

Page 16: KARINĖ S- ISTORINĖS DAINOS - gbv.de · PDF fileDvi švilpynės — vienas tonas 124 41. Dvi birbynės - vienas tonas 125 B 42. Kai gyvenome prie prūsų 126 646. Visa Lietuva dega

S a k y k m a n , l i e t u v i , a r t u p a m i r š a i (K 2800)356. Sakyk man, lietuvi, ar tu pamiršai 494

M o č i u t e š i r d u t e , p r i g l a u s k p r i e s a v ę s (K 2801)357. Močiute š irdute, priglausk prie savęs 496

A t e i s d i e n a , k a i a u d r o s b u s n u r i m ę (K 2806)

358. Ateis diena, kai audros bus nur imę 498

POLITINIŲ KALINIŲ DAINOS

TARP KALĖJIMO SIENŲ PILKŲ

P a l i n k o t ė v i š k ė s b e r ž a i (K 2832)359. Palinko tėviškės beržai 499

K o k s s i e l v a r t a s s p a u d ž i a k r ū t i n ę (K 2833)360. Nors sielvartas spaudžia krūtinę 500

T y l u s b u v o v a k a r ė l i s (K 2836)361. Tylus buvo vakarėlis 501

G r a ž i o j p a v a s a r i o n a k t y (K 2838)362. Gražioj pavasario nakty 502

T e n a i t o l i t a r p k e t u r i ų b o k š t e l i ų (K 2839)363. Tenai toli tarp keturių bokštelių 504

Tą v a k a r ą s o d a i r a u d o j o (K 2841)364. Tą vakarą sodai raudojo 505

Gal n u o s t a b u tau, k a d aš i l g i u o s i (K 2842)365. Gal nuostabu tau, kad aš ilgiuosi 506

R u g i a g ė l ę , r a m u n ę ir t u l p ę (K 2843)366. Rugiagėlę, ramunę ir tulpę 508

K a u n o k a l ė j i m o v i r ė j a s (K 2848)367. Marjampolės kalėjimo virėjas 508

AR SUGRĮŠIM KADA

N e ž i n o j a u , k a s l a i s v ę p r a r a s t i (K 2861)368. Nežinojau, kas laisvę prarasti 510

S u d r e b ė k , g a l i n g a s m ū r e (K 2862)369. Sudrebėk, galingas mūre 511

K a i p o b e l i s , m a m y t , p a l i n k o (K 2863)A 370. Kaip obelis, mamyt, palinko 512Ai 371. Kaip obelis, mamyt, palinkus 514B 372. Palinko jovaras prie vartų 515C 373. Neklausk, ko gelsta mano veidas 516

374. Neklausk, ko veidas taip nuliūdęs 518Ci 375. Sakyk, ko gelsta mano veidas 519D 376. Neklausk manęs, brangi mamyte 520

P a v a s a r į p a u k š č i a i į t ė v i š k ę g r į ž t a (K 2864)A 377. Pavasarį paukščiai į tėviškę grįžta 521Ai 378. Pavasarį paukščiai į tėviškę grįžta 523A2 379, Pavasariais paukščiai į tėviškę grįžta 524

380. Pavasarį paukščiai į tėviškę grįžta 526

659

Page 17: KARINĖ S- ISTORINĖS DAINOS - gbv.de · PDF fileDvi švilpynės — vienas tonas 124 41. Dvi birbynės - vienas tonas 125 B 42. Kai gyvenome prie prūsų 126 646. Visa Lietuva dega

NAMIŠKIAI NIEKO NEPADĖS

O m o t i n , p a v a s a r į s o d a i j a u ž y d i (K 2881)381. Ak motina, sodai jau žydi 527

N e l a u k i , m a m y t e , n e l a u k i m a n ę s (K 2882)382. Nelauki, mamyte, nelauki manęs 528

J a u n a k a l i n ė b ū d a m a (K 2883)A 383. Jauna kalinė būdama 530

384. Jauna kalinė būdama 531385. Jaunas kalinys būdamas 532386. Kas čia, kas čia sudundėjo 533

B 387. Mažam mažam kambarėly 534388. Šiam mažajam kambarėly 535

O k a i p n o r ė č i a u , m o t i n ė l e (K 2884)389. O kaip norėčiau, motinėle 536390. O kaip norėčiau, motinėle 537

NIEKAS KAPO NEŽINOS

B u r k u o j a b a l a n d i s p a l a n g ė j (K 2901)391. Burkuoja balandis palangėj 539

Tu j a u n e l a u k p r i e k i e m o v a r t ų (K 2902)392. Tu jau nelauk prie kiemo vartų 540

P r a ž y d o ž i e d a s d e i m a n t i n i s (K 2904)393. Pražydo žiedas deimantinis 541

K u r r a u d o n i , a u k š t i m ū r a i (K 2906)394. Kur raudoni, aukšti mūrai 542

Š i a u r ė s v ė t r o j e v y r a i p a k i r d o (K 2908)395. Šiaurės vėtroje vyrai pakirdo • 544

DAR LAISVĘ TEKS REGĖTI

K a u n o s a u g u m o p o g r i n d y (K 2921)396. Kauno saugumo pogrindy 546

S u d i e v , t ė v y n e m a n o b r a n g i (K 2922)397. Sudiev, tėvyne mano brangi 547

O m i e l a s d r a u g e , n e l i ū d ė k i (K 2924)398. O mielas drauge, neliūdėki 548399. Ak mielas drauge, neliūdėki 550

Ant r a n k ų p l i e n o p a n č i a i č e ž a (K 2925)400. Ant rankų plieno pančiai čeža 551

O k a i p n o r ė č i a u g r į ž t i į t ė v y n ę (K 2926)401. Oi, kaip norėčiau grįžti į tėvynę 552

P r a b i l k i t e , ž v a i g ž d ė s a u k s i n ė s (K 2927)A 402. Prabilkite, žvaigždės auksinės 554

403. Prabilkite, žvaigždės auksinės 556404. Spindėkite, žvaigždės auksinės 558405. Kur stovi šakotasis klevas 559

B 406. Išplėšė man laisvę brangiausią 560J e i d a r k a r t ą į l a i s v ę a š g r į š i u (K 2928)

407. Jei dar kartą į laisvę aš grįšiu 560

660

Page 18: KARINĖ S- ISTORINĖS DAINOS - gbv.de · PDF fileDvi švilpynės — vienas tonas 124 41. Dvi birbynės - vienas tonas 125 B 42. Kai gyvenome prie prūsų 126 646. Visa Lietuva dega

P a v a s a r i o l i n k s m o s d i e n o s (K 2929)408. Pavasario linksmos dienos 562

R a u d a r u d e n s v ė j a s , v e r k i a u ž l a n g ų (K 2930)A 409. Rauda rudens vėjas, verkia už langų 563B 410. Motinėle brangi, motina sena 565

RODYKLĖS, ŽODYNĖLIS

GEOGRAFINĖ RODYKLĖ 569ABĖCĖLINĖ DAINŲ PATEIKĖJŲ RODYKLĖ 573ABĖCĖLINĖ DAINŲ TEKSTŲ UŽRAŠYTOJŲ RODYKLĖ 577ABĖCĖLINĖ MELODIJŲ UŽRAŠYTOJŲ IR ŠIFRUOTOJŲ RODYKLĖ 580ABĖCĖLINĖ RINKINIŲ SUDARYTOJŲ RODYKLĖ 581ABĖCĖLINĖ DAINŲ RODYKLĖ 589ŽODYNĖLIS 591SUTRUMPINIMAI 595MIL1TARY-HISTORICAL SONGS, 5. Summary 600HISTORISCHE KRIEGSLIEDER, 5. Zusammenfassung 621