of 14 /14
Div�ibare 2014. XIII Simpozijum “Veštačenje saobraćajnih nezgoda i prevare u osiguranju” Živorad Ristić, 1 Dragan Stošić 2 ² Rezime: Pre- va- re-u-obla- sti-sa- o- bra- ća- ja-ko- je-se-ba- zi- ra- ju-na-na- vod- nim-(na- me- šte- nim)-sa- o- bra- ćaj- nim-ne- zgo- da- ma-pred- sta- vlja- ju- je- dan- od- seg- me- na- ta- pre- va- ra- u- obla- sti- (auto-)osi- gu- ra- nja.- Ove- pre- va- re-pod- ra- zu- me- va- ju-pri- ka- zi- va- nje-ošte- će- nja-vo- zi- la,-od- no- sno- po- vre- da-li- ca-na-na- čin-na-ko- ji-ni- su-na- sta- la-u-ta- ko-opi- sa- nim-sa- o- bra- ćaj- nim-ne- zgo- da- ma.-Je- dan-od-uslo- va-za-utvr- dji- va- nje-i-do- ka- zi- va- nje-ovog-ti- pa-pre- va- ra-pred- sta- vlja-spro- vo- dje- nje-de- talj- nih- ana- li- za-na-osno- vu-ma- te- ri- jal- nih-po- ka- za- te- lja-obez- be- dje- nih-kroz- uvi- djaj- nu,- od- no- sno- do- ku- men- ta- ci- ju- lič- no- ažu- ri- ra- nu- od- stra- ne- uče- sni- ka,- tvrd- nji- na- vod- nih- uče- sni- ka- ta- kvih- sa- o- bra- ćaj- nih- ne- zgo- da,- na- knad- no- pri- ba- vlje- nih- sa- zna- nja-i-iz- vr- še- nih- ak- tiv- no- sti.- Uspe- šnost- spre- ča- va- nja- po- ku- ša- ja- i- pre- va- ra- ve- za- nih- za- sa- o- bra- ćaj- ne-ne- zgo- de-u-di- rekt- noj-je-za- vi- sno- sti-i-od-po- zna- va- nja-mo- de- la- na- stan- ka-ovih-sa- o- bra- ćaj- nih-ne- zgo- da.-Naj- i- zra- že- ni- ji-mo- de- li-na- me- šte- nih-sa- o- bra- ćaj- nih-ne- zgo- da-su-mo- de- li-“vo- zi- lo-vo- zi- lo”,-“vo- zi- lo-mo- tor- cikl”-i--“vo- zi- lo-pe- šak”. KLJUČNE REČI: PRE- VA- RE-U-OBLA- STI-SA- O- BRA- ĆA- JA,- - - - OŠTE- ĆE- NJA-NA-VO- ZI- LI- MA,-PO- VRE- DE-- - - - LI- CA,-MA- TE- RI- JAL- NI-TRA- GO- VI,-- - - - SA- O- BRA- ĆAJ- NE-SI- TU- A- CI- JE,-TVRD- NJE-- - - - AK- TE- RA-FIN- GI- RA- NIH-SA- O- BRA- ĆAJ- NIH-- - - - NE- ZGO- DA,-MO- DE- LI-FIN- GI- RA- NIH-- - - - SA- O- BRA- ĆAJ- NIH-NE- ZGO- DA 1- -Dr-Živorad-Ristić,-dipl.-ing.-saobr.---Udruženje-osiguravača-Srbije-–-Beograd,[email protected] 2- -Dragan-Stošić,-ing.-saobr.---Kompanija-“Dunav-osiguranje”-a.d.-–-Beograd,[email protected] KARAKTERISTIČNI MODELI NAMEŠTENIH SAOBRAĆAJNIH NEZGODA IZ PRAKSE OSIGURANJA

KARAKTERISTIČNI MODELI NAMEŠTENIH SAOBRAĆAJNIH …

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KARAKTERISTIČNI MODELI NAMEŠTENIH SAOBRAĆAJNIH …

ivorad Risti,1 Dragan Stoši2 ²
Re zi me: Pre­va­re­u­obla­sti­sa­o­bra­a­ja­ko­je­se­ba­zi­ra­ju­na­na­ vod­nim­(na­me­šte­nim)­sa­o­bra­aj­nim­ne­zgo­da­ma­pred­sta­vlja­ju­ je­dan­od­seg­me­na­ta­pre­va­ra­u­obla­sti­ (auto­)osi­gu­ra­nja.­Ove­ pre­va­re­pod­ra­zu­me­va­ju­pri­ka­zi­va­nje­ošte­e­nja­vo­zi­la,­od­no­sno­ po­vre­da­li­ca­na­na­in­na­ko­ji­ni­su­na­sta­la­u­ta­ko­opi­sa­nim­sa­ o­bra­aj­nim­ne­zgo­da­ma.­Je­dan­od­uslo­va­za­utvr­dji­va­nje­i­do­ ka­zi­va­nje­ovog­ti­pa­pre­va­ra­pred­sta­vlja­spro­vo­dje­nje­de­talj­nih­ ana­li­za­na­osno­vu­ma­te­ri­jal­nih­po­ka­za­te­lja­obez­be­dje­nih­kroz­ uvi­djaj­nu,­ od­no­sno­ do­ku­men­ta­ci­ju­ li­no­ au­ri­ra­nu­ od­ stra­ne­ ue­sni­ka,­ tvrd­nji­ na­vod­nih­ ue­sni­ka­ ta­kvih­ sa­o­bra­aj­nih­ ne­ zgo­da,­na­knad­no­pri­ba­vlje­nih­sa­zna­nja­ i­ iz­vr­še­nih­ak­tiv­no­sti.­ Uspe­šnost­spre­a­va­nja­po­ku­ša­ja­i­pre­va­ra­ve­za­nih­za­sa­o­bra­ aj­ne­ne­zgo­de­u­di­rekt­noj­je­za­vi­sno­sti­i­od­po­zna­va­nja­mo­de­la­ na­stan­ka­ovih­sa­o­bra­aj­nih­ne­zgo­da.­Naj­i­zra­e­ni­ji­mo­de­li­na­ me­šte­nih­sa­o­bra­aj­nih­ne­zgo­da­su­mo­de­li­“vo­zi­lo­vo­zi­lo”,­“vo­ zi­lo­mo­tor­cikl”­i­­“vo­zi­lo­pe­šak”.
KLJU NE RE I: PRE­VA­RE­U­OBLA­STI­SA­O­BRA­A­JA,­ ­ ­ ­ OŠTE­E­NJA­NA­VO­ZI­LI­MA,­PO­VRE­DE­­ ­ ­ ­ LI­CA,­MA­TE­RI­JAL­NI­TRA­GO­VI,­­ ­ ­ ­ SA­O­BRA­AJ­NE­SI­TU­A­CI­JE,­TVRD­NJE­­ ­ ­ ­ AK­TE­RA­FIN­GI­RA­NIH­SA­O­BRA­AJ­NIH­­ ­ ­ ­ NE­ZGO­DA,­MO­DE­LI­FIN­GI­RA­NIH­­ ­ ­ ­ SA­O­BRA­AJ­NIH­NE­ZGO­DA
1­ ­Dr­ivorad­Risti,­dipl.­ing.­saobr.­-­Udruenje­osiguravaa­Srbije­–­Beograd,­[email protected] 2­ ­Dragan­Stoši,­ing.­saobr.­-­Kompanija­“Dunav­osiguranje”­a.d.­–­Beograd,­[email protected]
KARAKTERISTINI MODELI NAMEŠTENIH SAOBRAAJNIH NEZGODA IZ PRAKSE
OSIGURANJA
XIII Simpozijum ''Veštaenje saobraajnih nezgoda i prevare u osiguranju''
Divibare 2014.
332 XIII Simpozijum ''Veštaenje saobraajnih nezgoda i prevare u osiguranju''
Divibare 2014.
1. UVOD
Ana­li­za­ sa­o­bra­aj­nih­ ne­zgo­da­ pred­sta­vlja­ ve­o­ma­ od­go­vo­ran­ i­ slo­en­ pro­ces­ na­ ko­ji­ uti­u­ mno­go­broj­ni­fak­to­ri,­od­no­sno­pro­ces­ko­ji­ka­rak­te­ri­šu­i­po­ja­ve­ne­spo­ra­zu­ma­ko­ji­se­ja­vlja­ju­ pre­vas­hod­no­pri­li­kom­spro­vo­dje­nja­ana­li­za­ne­po­sto­je­ih­–­na­me­šte­nih­sa­o­bra­aj­nih­ne­zgo- da,­pri­e­mu­su­za­sve­o­bu­hvat­na­spro­vo­dje­nja­ana­li­za­ istih­neo­p­hod­ni­kva­li­tet­ni­ma­te­ri­jal- ni­po­ka­za­te­lji.­Me­dju­tim,­u­slu­a­ju­ne­po­sto­ja­nja­od­re­dje­nog­bro­ja­ma­te­ri­jal­nih­po­ka­za­te­lja­ uslo­vlje­nih­ne­kva­li­tet­no­ iz­vr­še­nim­ope­ra­tiv­nim­ra­do­vi­ma­pri­li­kom­spro­vo­dje­nja­po­stu­pa­ka­ uvi­dja­ja­sa­o­bra­aj­nih­ne­zgo­da­ili­spo­ra­zum­nog­“do­go­vo­ra”­ue­sni­ka­ istih­(sa­pri­me­nom­ta- ko­zva­nog­“Evrop­skog­iz­ve­šta­ja”),­a­po­go­to­vu­kod­“NA­ME­ŠTE­NIH­NE­ZGO­DA”,­u­ci­lju­raz­re­še­nja­ svih­po­sto­je­ih­ne­po­zna­ni­ca,­neo­p­hod­no­je­i­na­knad­no­obez­be­dji­va­nje­re­al­no­mo­gu­ih­do- dat­nih­ma­te­ri­jal­nih­po­ka­za­te­lja.
Utvr­dji­va­nje­ne­ve­ro­do­stoj­no­sti­“NA­ME­ŠTE­NIH­NE­ZGO­DA”­ba­zi­ra­se­na­de­talj­noj­ana­li­zi­svih­ neo­p­hod­nih­ma­te­ri­jal­nih­po­ka­za­te­lja,­kao­što­su:­tra­go­vi­­ko­ji­su­ve­ri­fi­ko­va­ni­na­me­sti­ma­(ne) na­stan­ka­ istih,­ošte­e­nja­na­vo­zi­li­ma­ue­sni­ka,­ga­ba­rit­ne­ka­rak­te­ri­sti­ke­po­vr­ši­na­ i­pre­pre­ka­ oko­ko­lo­vo­za­u­zo­ni­me­sta­ne­zgo­da­ i­ošte­e­nja­na­ is­ti­ma,­kao­ i­ tvrd­nja­ma­ue­sni­ka­sa­mih­ “NA­ME­ŠTE­NIH­NE­ZGO­DA”­ve­za­nih­za­na­sta­nak­“tih”­ne­zgo­da,­pri­e­mu­u­od­re­dje­nim­–­jed­no- stav­nim­si­tu­a­ci­ja­ma­za­utvr­dji­va­nje­ne­ve­ro­do­stoj­no­sti­sa­mih­­“NA­ME­ŠTE­NIH­NE­ZGO­DA”­ve­ do­volj­nu­osno­vu­pred­sta­vlja­upo­red­na­ana­li­za­ošte­e­nja­na­sta­lih­na­pred­met­nim­vo­zi­li­ma,­a­ u­od­re­dje­nim­–­slo­e­ni­jim­pred­sta­vlja­sa­mo­je­dan­od­seg­me­na­ta­sve­o­bu­hvat­nih­ana­li­za­ne- re­gu­lar­nih­sa­o­bra­aj­nih­si­tu­a­ci­ja.­
Ka­ko­je­u­sa­da­šnje­vre­me­evi­den­tan­po­rast­“NA­ME­ŠTE­NIH­NE­ZGO­DA”,­ta­ko­je­neo­p­hod­no­kla- si­fi­ko­va­nje­istih­u­ci­lju­što­efi­ka­sni­jeg­spo­ro­vo­dje­nja­ana­li­za­istih,­ali­i­upo­zna­va­nja­stru­nih­ “kru­go­va”­sa­naj­e­šim­mo­de­li­ma­ta­kvih­sa­o­bra­aj­nih­ne­zgo­da.
2. KARAKTERISTINI MODELI NAMEŠTENIH SAOBRAAJNIH NEZGODA U PRAKSI OSIGURANJA
Sa­o­bra­aj­ne­ne­zgo­de­sa­ue­šem­vo­zi­la,­mo­tor­ci­ka­la­i­pe­ša­ka­ja­vlja­ju­se­kao­naj­e­še­vr­ste­ sa­o­bra­aj­nih­ne­zgo­da­uop­šte,­a­za­raz­li­ku­od­“NA­ME­ŠTE­NIH­NE­ZGO­DA”,­kod­ko­jih­su­naj­e­še­ one­sa­ue­šem­vo­zi­la­i­mo­tor­ci­ka­la,­a­da­le­ko­re­dje­one­sa­ue­šem­pe­ša­ka.
Naj­i­zra­e­ni­je­mo­de­le­“NA­ME­ŠTE­NIH­NE­ZGO­DA”­u­prak­si­osi­gu­ra­nja­pred­sta­vlja­ju­mo­de­li­“vo- zi­lo-vo­zi­lo”,­“vo­zi­lo-mo­tor­cikl”­i­“vo­zi­lo-pe­šak”.
2.1. MO DEL “VO ZI LO-VO ZI LO”
Je­dan­od­naj­pla­sti­ni­jih­pri­me­ra­“NA­ME­ŠTE­NIH­NE­ZGO­DA”­mo­de­la­“VO­ZI­LO-VO­ZI­LO”­u­prak- si­osi­gu­ra­va­a­pred­sta­vlja­do­ga­djaj­ko­ji­ se­od­i­grao­u­no­nim­uslo­vi­ma­-ju­na­me­se­ca­2012.­ go­di­ne­na­ma­gi­stal­nom­pu­tu­Srem­ska­Mi­tro­vi­ca­–­Ku­zmin­–­Blje­lji­na­u­ko­me­su­ue­stvo­va­li­ put­ni­ko­mo­tor­no­vo­zi­lo­mar­ke­“VW­GOLF”­mo­de­la­“VI­1.9­tdi”­i­auto­bus­mar­ke­“MAN”­mo­de­la­ “R-07-1526”.
Ski­com­li­ca­me­sta­ne­zgo­de­(sli­ka­1.)­od­svih­tra­go­va­ko­ji­mo­gu­na­sta­ti­u­ne­zgo­di­na­ve­den­je­ sa­mo­za­u­stav­ni­po­lo­aj­vo­zi­la­“GOLF”­i­trag­to­ko­va­de­snih­istog­po­ze­mlja­noj­ban­ki­ni­sa­de- sne­stra­ne­ko­lo­vo­za­za­raz­li­ku­od­tra­go­va­sit­nih­ko­ma­di­a­sta­ka­la,­far­be,­pla­sti­ke,­ze­mlje,­…,­ ulja­i­ras­hlad­ne­te­no­sti­po­god­nkog­agre­ga­ta­vo­zi­la­“GOLF”­i­tra­go­va­za­no­še­nja­gu­ma­to­ko- va­istog,­a­pre­vas­hod­no­to­ko­va­zad­njih­ovog­vo­zi­la,­ko­ji­su­mo­ra­li,­a­ni­su­na­sta­li­u­ova­kvoj­ ne­zgo­di.­
XIII Simpozijum ''Veštaenje saobraajnih nezgoda i prevare u osiguranju''
Divibare 2014.
Slika­1.­ -­ skica­lica­mesta­“NAMEŠTENE­NEZGODE”­modela­“VOZILO-VOZILO”­
Ana­li­zom­ste­pe­na­i­ka­rak­te­ra­ošte­e­nja­na­sta­lih­na­pred­met­nim­vo­zi­li­ma,­i­ga­ba­rit­nih­ka­rak- te­ri­sti­ka­istih,­utvr­dje­no­je­sle­de­e:
•­ ­ošte­e­nja­e­o­ne­stra­ne­vo­zi­la­“GOLF”­ve­li­kih­raz­me­ra­(sli­ka­2.),­sa­po­tre­bom­za­ge­ne­ral- no­om­oprav­kom­po­gon­skog­agre­ga­ta­–­mo­to­ra­(sli­ka­3.),­­na­sta­la­su­pri­su­dar­noj­br­zi­ni­ u­ra­spo­nu­od­40,0­km/h­do­50,0­km/h,
Slika­2.­-­ošteenja­vozila­“GOLF”
XIII Simpozijum ''Veštaenje saobraajnih nezgoda i prevare u osiguranju''
Divibare 2014.
334 XIII Simpozijum ''Veštaenje saobraajnih nezgoda i prevare u osiguranju''
Divibare 2014.
Slika­3.­-­ošteenja­pogonskog­agregta­(motora)­vozila­“GOLF”
a,­ošteenja­autobusa­“MAN”­[samo­plastine­obloge­zadnjeg­branika­(slika­4.)] -­pri­sudar- noj­brzini­u­rasponu­od­10,0­km/h­do­15,0­km/h,
Slika 4. - ošteenja autobusa “MAN”
XIII Simpozijum ''Veštaenje saobraajnih nezgoda i prevare u osiguranju''
Divibare 2014.
335
što­uka­zu­je­na­za­klju­ak­da­ošte­e­nja­pred­met­nih­vo­zi­la­ni­su­mo­gla­na­sta­ti­pri­na­ve­de­nom­ dis­pa­ri­te­tu­su­da­nih­br­zi­na­istih;
• ošte e nja po klop ca pro sto ra po gon skog agre ga ta (mo to ra) vo zi la “GOLF” ši ri ne su da le ko ma nje od ši ri ne zad nje stra ne auto bu sa “MAN”, što uka zu je na za­ klju ak da je vo zi lo “GOLF” ošte e nja e o ne stra ne, kao i ošte e nja re me ni ca bre ga stih oso vi na ta ko zva ne “gla ve” po gon skog agre ga ta (mo to ra), za do bi lo u kon tak tu sa pre pre kom ho ri zon tal nom ga ba rit nih ka ra te ri sti ka ma njih od ga ba rit­ nih ka rak te ri sti ka auto bu sa “MAN”;
• da su ošte e nja spo lja šnjeg slo ja pred njeg vo za kog sta kla vo zi la “GOLF” na­ sta la u ovom štet nom do ga dja ju ta da bi isto mo ra lo za do bi ti de for ma ci je zad njeg de snog de la po klop ca pro sto ra po gon skog agre ga ta (mo to ra), a da je ošte e nje pred nje vo za ko sta klo na sta lo kao po sle di ca dej stva si le uda ra va zdu šnog ja stu­ ka su vo za a ta da bi isto mo ra lo za do bi ti ošte e nja unu tra šnjeg, a ne spo lja šnjeg de la tog sta kla;
• auto bus “MAN” je u kon tak tu sa vo zi lom “GOLF” mo rao za do bi ti tra go ve sve tlo si­ ve bo je na pla sti noj ob lo zi zad njeg bra ni ka, a vo zi lo “GOLF” ­ tra go ve be le bo je na pla sti noj ob lo zi pred njeg bra ni ka, pred njoj pla sti noj ukra snoj ma sci, po klop­ cu po gon skog agre ga ta (mo to ra), bla to bra ni ma pred njim – le vim i de snim, … .
• Kom pju ter skom kon tro lom vo zi la “GOLF”, i po red po ku ša ja anu li ra nja svih po da­ ta ka ko je je cen tral na kom pju ter ska je di ni ci na istog re gi stro va la u kom plet nom pe riod eks plo a ta ci je sa mog vo zi la “GOLF” od stra ne vla sni ka istog, kao i pre gle­ dom sa mog vo zi la “GOLF” to kom po stup ka pro ce ne ošte e nja, pu tem za pi sa u okvi ru kom pju ter ske je di ni ce po gon skog agre ga ta (mo to ra) utvr dje no je da:
• vred nost pre dje ne ko li me tra e evi den ti ra ne to kom po stup ka pro ce ne ošte e nja “na” vo zi lu “GOLF” od 46.341 km po ti e iz pred met nog do ga dja ja i kao ta kva pred sta vlja vred nost pre dje ne ki lo me tra e ko ju je isto ostva ri lo to kom do sa da šnje eks plo a ta ci je, za raz li ku od ved no sti pre dje ne ki lo me ta e od 46.330 km na ko joj je ovo vo zi lo za do bi lo ošte e nja svih ele me na ta pred njih sve tlo snih sig na li za ci ja;
• vo zi lo “GOLF” ošte e nja stra ne e o ne ni je za do bi lo u kon tak tu sa auto bu som “MAN” ve ne kom dru gom pre pre kom na oko 11,0 km pre vred no sti ki lo me tra e ko ja po ti e iz pred met nog do ga dja ja.
• Ana li zom vred no sti su dar nih br zi na ko ja su pred met na vo zi la ostva ri la pri li kom na stan ka pri ka za nih ošte e nja, kao i ta ho graf skog ulo ška auto bu sa “MAN” va e­ eg za dan na stan ka do ga dja ja, utvr dje no je sle de e:
• auto bus “MAN” je u tre nu ci ma ne po sred no pre na stan ka na vod ne ne zgo de bio vo en br zi nom od oko 97,0 km/h (sli ka 5.), sa ostva re nim i na glim uspo ra va njem u vr lo krat kom vre men skom in ter va lu sa ko na nim za u sta vlja njem po ostva re­ nom kon tak tu sa vo zi lom “GOLF”;
XIII Simpozijum ''Veštaenje saobraajnih nezgoda i prevare u osiguranju''
Divibare 2014.
336 XIII Simpozijum ''Veštaenje saobraajnih nezgoda i prevare u osiguranju''
Divibare 2014.
Slika­5.­-­tahografski­uloak­autobusa­“MAN”­na­dan­nastanka­štetnog­dogadjaja
• vred nost br zi ne kre ta nja auto bu sa “MAN” u tre nu ci ma ne po sred no pre i to kom ostva ri va nja kon tak ta i vred nost su dar ne br zi ne vo zi la “GOLF” uka zu ju da je isto u tre nu ci ma ne po sred no pre i to kom ostva ri va nja kon tak ta sa auto bu som “MAN” mo ra lo bi ti vo e no br zi nom u ra spo nu od 130,0 km/h do 140,0 km/h, od no sno br­ zi nom da le ko ve om od vred no sti su dar ne br zi ne pri ko joj je sa mo vo zi lo “GOLF” za do bi lo ošte e nja e o ne stra ne, po gon skog agre ga ta (mo to ra) i ele me na ta oko istog, što je ne mo gu e ob zi rom na na staj na je na ve de nih ošte e nja u ne kom ra­ ni jem, a ne pred met nom štet nom do ga dja ju.
Da­ova­sa­o­bra­aj­na­ne­zgo­da­NI­JE­NA­STA­LA­na­na­in­ i­na­me­stu­opi­sa­nog­uvi­djaj­nom­do- ku­men­ta­ci­jom­do­ka­zu­je­se­i­i­nje­ni­com­da­su­ak­te­ri­pred­met­nog­do­ga­dja­ja­pred­slu­be­nim­ li­ci­ma­UKP-a­PU­za­grad­Be­o­grad­to­i­pri­zna­li.­
2.2. MO DEL “VO ZI LO-MO TOR CIKL”
Kao­je­dan­od­naj­prak­ti­ni­jih­pri­me­ra­“NA­ME­ŠTE­NIH­NE­ZGO­DA”­mo­de­la­“VO­ZI­LO-MO­TOR­CIKL”­ u­prak­si­osi­gu­ra­va­a­pred­sta­vlja­do­ga­djaj­ko­ji­se­od­i­grao­u­no­nim­uslo­vi­ma­av­gu­sta­me­se­ca­ 2013.­go­di­ne­na­pu­tu­Be­la­no­vi­ca­-­Aran­dje­lo­vac­u­ko­me­su­ue­stvo­va­li­mo­tor­cikl­mar­ke­“Hon- da”­mo­o­de­la­CBR­1000­RR”­i­put­ni­ko­mo­tor­no­vo­zi­lo­mar­ke­“Za­sta­va”­mo­de­la­“128”,­uz­na­vod- no­ostva­ri­va­nje­kon­tak­ta­istih­i­iz­le­ta­nje­mo­tor­ci­kla­“HON­DA”­van­ko­lo­vo­za­sa­ostva­ri­va­njem­ kon­ta­ka­ta­sa­po­je­di­nim­pre­pre­ka­ma­po­red­istog.
Ski­com­li­ca­me­sta­ne­zgo­de­(sli­ka­6.)­po­red­na­ve­de­nih­za­u­stav­nih­po­lo­a­ja­pred­me­tih­vo­zi­la,­ tra­go­va­na­vod­nih­gre­ba­nja­i­ulja­mo­to­ci­kla­“HON­DA”­po­ko­lo­vo­zu,­ošte­e­nja­dva­ju­sta­ba­la­od­ na­vod­nog­kon­tak­ta­sa­mo­tor­ci­klom­“HON­DA”­u­okvi­ru­ze­le­ne­po­vr­ši­ne­sa­de­sne­stra­ne­istog,­ po­sma­tra­no­u­sme­ru­kre­ta­nja­mo­tor­ci­kla­“HON­DA”,­i­tra­go­va­ko­e­nja­to­ko­va­vo­zi­la­“ZA­STA- VA”­za­raz­li­ku­od­tra­go­va­sit­nih­ko­ma­di­a­pla­sti­ka,­sta­ka­la,­far­bi­i­ze­mlje­ot­pa­lih­sa­pred­met­nih­ vo­zi­la,­is­cu­re­le­ras­hlad­ne­te­no­sti­hlad­nja­ka­po­gon­skog­agre­ga­ta­(mo­to­ra)­mo­tor­ci­kla­“HON- DA”­i­trag­za­no­še­nja­zad­njeg­to­ka­istog­po­ko­lo­vo­zu,­tra­go­va­gre­ba­nja­i­uda­ra­sa­mog­mo­tor- ci­kla­“HON­DA”­po­ze­mlja­nim­po­vr­ši­na­ma­sa­de­sne­stra­ne­istog,­ko­ji­su­mo­ra­li,­a­ni­su­na­sta­li­u­ ova­kvoj­ne­zgo­di.­
XIII Simpozijum ''Veštaenje saobraajnih nezgoda i prevare u osiguranju''
Divibare 2014.
337
vozu, ošteenja dvaju stabala od navodnog kontakta sa motorciklom “HONDA” u
okviru zelene površine sa desne strane istog, posmatrano u smeru kretanja mo-
torcikla “HONDA”, i tragova koenja tokova vozila “ZASTAVA” za razliku od
tragova sitnih komadia plastika, stakala, farbi i zemlje otpalih sa predmet-
nih vozila, iscurele rashladne tenosti hladnjaka pogonskog agregata (motora)
motorcikla “HONDA” i trag zanošenja zadnjeg toka istog po kolovozu, tragova
grebanja i udara samog motorcikla “HONDA” po zemljanim površinama sa desne
strane istog, koji su morali, a nisu nastali u ovakvoj nezgodi.
Slika 6. - skica lica mesta “NAMEŠTENE NEZGODE” modela “VOZILO-MOTORCIKL”
Analizom pokazatelja prezentiranih skicom lica mesta nezgode utvrdjeno da je
poloaj najizraenijeg dela traga ulja motorcikla “HONDA” neprimeren navodno
ostvarenom medjusobnom kontaktu sa vozilom “ZASTAVA” i poloaju tragova gre-
banja istog po kolovozu obzirom da motorcikl “HONDA” ni u predmetnom ni u ra-
nijem štetnom dogadjaju nije zadobio ošteenja pogonskog agregata (motora) ni
prateih elemenata.
Analizom stepena i karaktera ošteenja predmetnih vozila, navodnih sudarnih i
zaustavnih poloaja istih, kao i nedostatak odredjenog broja tragova koji na-
staju u medjusobnim kontaktima vozila uopšte, utvrdjeno je sledee:
karakteri ošteenja leve bone strane motorcikla “HONDA” (slika 7.) i
prednje polovine leve bone strane vozila “ZASTAVA” (slika 8.) ukazuju da
ista nisu nastala u medjusobnom kontaktu istih;
Slika­6.­-­skica­lica­mesta­“NAMEŠTENE­NEZGODE”­modela­“VOZILO-MOTORCIKL”
Ana­li­zom­po­ka­za­te­lja­pre­zen­ti­ra­nih­ski­com­li­ca­me­sta­ne­zgo­de­utvr­dje­no­da­je­po­lo­aj­naj­i- zra­e­ni­jeg­de­la­tra­ga­ulja­mo­tor­ci­kla­“HON­DA”­ne­pri­me­ren­na­vod­no­ostva­re­nom­me­dju­sob- nom­kon­tak­tu­sa­vo­zi­lom­“ZA­STA­VA”­i­po­lo­a­ju­tra­go­va­gre­ba­nja­istog­po­ko­lo­vo­zu­ob­zi­rom­ da­mo­tor­cikl­“HON­DA”­ni­u­pred­met­nom­ni­u­ra­ni­jem­štet­nom­do­ga­dja­ju­ni­je­za­do­bio­ošte­e- nja­po­gon­skog­agre­ga­ta­(mo­to­ra)­ni­pra­te­ih­ele­me­na­ta.
Ana­li­zom­ste­pe­na­ i­ka­rak­te­ra­ošte­e­nja­pred­met­nih­vo­zi­la,­na­vod­nih­su­dar­nih­ i­za­u­stav­nih­ po­lo­a­ja­istih,­kao­i­ne­do­sta­tak­od­re­dje­nog­bro­ja­tra­go­va­ko­ji­na­sta­ju­u­me­dju­sob­nim­kon­tak- ti­ma­vo­zi­la­uop­šte,­utvr­dje­no­je­sle­de­e:­­
• ka rak te ri ošte e nja le ve bo ne stra ne mo tor ci kla “HON DA” (sli ka 7.) i pred nje po­ lo vi ne le ve bo ne stra ne vo zi la “ZA STA VA” (sli ka 8.) uka zu ju da ista ni su na sta la u me dju sob nom kon tak tu istih;
Slika­7.­-­ošteenja­leve­bone­strane­motorcikla­“HONDA”
XIII Simpozijum ''Veštaenje saobraajnih nezgoda i prevare u osiguranju''
Divibare 2014.
338 XIII Simpozijum ''Veštaenje saobraajnih nezgoda i prevare u osiguranju''
Divibare 2014.
Slika­8.­-­ošteenja­leve­bone­strane­vozila­“ZASTAVA”
• ka rak te ri ošte e nja de sne bo ne stra ne mo tor ci kla “HON DA” (sli ka 9.) i ze le ne po vr ši ne sa de sne stra ne ko lo vo za i sta ba la ra sti nja u okvi ru te po vr ši ne (sli ka 1o.) uka zu ju da ista ni su na sta la u me dju sob nom kon tak tu;
Slika­9.­-­ošteenja­desne­bone­strane­motorcikla­“HONDA”
XIII Simpozijum ''Veštaenje saobraajnih nezgoda i prevare u osiguranju''
Divibare 2014.
339
Slika­10.­-­ošteenja­stabala­u­okviru­zelene­površine­sa­desne­strane­kolovoza
• mo tor cikl “HON DA” bi u slu a ju ostva ri va nja kon tak ta sa vo zi lom “ZA STA VA” mo­ rao za do bi ti tra go ve cr ne bo je u okvi ru do nje po lo vi ne, a si vo­ma sli na ste bo je u okvi ru gor nje po lo vi ne le ve bo ne stra ne sa mog mo tor ci kla “HON DA”, a vo zi lo “ZA STA VA” ­ na ran da ste i cr ne bo je u pre de lu uga o nog pred njeg le vog de la i pred njeg de la le ve bo ne stra ne;
• mo tor cikl “HON DA” bi u slu a ju ostva ri va nja kon tak ta sa ko lo vo zom mo rao za do­ bi ti tra go ve tam no si ve bo je ru i ce de sne upra va lja a, no go stu pa de snog, do njih de lo va amor ti ze ra de snih ve ša nja pred njeg i ve ša nja zad njeg, ce vi de sne si ste­ ma za iz du va va nje (auspu ha), …;
• mo tor cikl “HON DA” je u kon tak tu sa ko lo vo zom mo rao for mi ra ti tra go ve gre ba­ nja po je di nim oštrim ele me na ti ma, i to pra vo li nij ski ras pro stra nje nih za raz li ku od ne pra vil no i ru no for mi ra nih ­ is cr ta nih tra go va od stra ne ak te ra pred met nog do ga dja ja (sli ka 11.);
Slika­11.­-­runo­nainjeni­tragovi­grebanja­motocikla­“HONDA”­po­kolovozu
XIII Simpozijum ''Veštaenje saobraajnih nezgoda i prevare u osiguranju''
Divibare 2014.
340 XIII Simpozijum ''Veštaenje saobraajnih nezgoda i prevare u osiguranju''
Divibare 2014.
• da je mo to rickl “HON DA” ostva rio kon takt sa vo zi lom “ZA STA VA”, i da je sam mo to rickl “HON DA” u tom kon tat ku za do bio ošte e nja ko ja su opi sa na pred met­ nom do ku men ta ci jom, ta da bi me dju sob ni po lo aj pred met nih vo zi la u tre nu ci ma ostva ri va nja kon tak ta bio ta kav da bi mo to rickl “HON DA” mo rao za do bi ti ošte nja zad njeg de la le ve bo ne stra ne ve eg obi ma, sa ko na nom za u stav nom po zi ci­ jom u okvi ru, a ne van ko lo vo za, uz ostva ri va nje za no še nja zad njeg de la mo tor­ ci kla “HON DA” u sme ru su prot nom od sme ra kre ta nja ka zalj ki na sa tu;
• vo za mo tor ci kla ni je po vre djen, a mo rao je za do bi ti po vre de ve eg obi ma, i to pr ven stve no pot ko le ni ce le ve no ge od di rekt nog kon tak ta sa vo zi lom “ZA STA VA”, a po tom i de sne bo ne stra ne svog te la od di rekt nog kon tak ta sa ko lo vo zom, ban ki nom i str mi nom sa de sne stra ne ko lo vo za.
Da­ova­sa­o­bra­aj­na­ne­zgo­da­NI­JE­NA­STA­LA­na­na­in­ i­na­me­stu­opi­sa­nog­uvi­djaj­nom­do- ku­men­ta­ci­jom­do­ka­zu­je­se­i­i­nje­ni­com­da­su­ak­te­ri­pred­met­nog­do­ga­dja­ja­pred­slu­be­nim­ li­ci­ma­UKP-a­PU­Ja­go­di­na­to­i­pri­zna­li.­
2.3. MO DEL “VO ZI LO-PE ŠAK”
Ti­pi­an­pri­mer­“NA­ME­ŠTE­NIH­NE­ZGO­DA”­mo­de­la­“VO­ZI­LO-PE­ŠAK”­u­prak­si­osi­gu­ra­va­a­pred- sta­vlja­do­ga­djaj­ko­ji­se­od­i­grao­u­dnev­nim­uslo­vi­ma­ju­na­me­se­ca­2010.­go­di­ne­na­re­gi­o­nal- nom­pu­tu­R-223­u­oko­li­ni­Pro­ku­plja­u­ko­me­su­ue­stvo­va­li­put­ni­ko­mo­tor­no­vo­zi­lo­mar­ke­ “RE­NA­ULT”­mo­de­la­“TWIN­GO”­i­pe­šak­sta­ro­sti­ne­što­ma­nje­od­30­go­di­na,­sa­za­do­bi­je­nim­te- škim­te­le­snim­po­vre­da­ma­u­vi­du­pre­lo­ma­pot­ko­le­ni­ce­le­ve­no­ge.
Ski­com­li­ca­me­sta­ne­zgo­de­(sli­ka­12.)­pre­zen­ti­ran­je­sa­mo­na­vod­ni­za­u­stav­ni­po­lo­aj­vo­zi­la­ “RE­NA­ULT”,­i­to­u­okvi­ru­ze­le­ne­po­vr­ši­ne­ve­eg­na­gi­ba­sa­le­ve­stra­ne­ko­lo­vo­za,­sa­pa­dom­od­ ko­lo­vo­za,­a­u­okvi­ru­unu­tra­šnjeg­de­la­le­ve­kri­vi­ne,­uz­ne­pri­ka­zi­va­nje­po­je­di­nih­tra­go­va­na­sta- lih­kre­ta­njem­istog­po­ze­mlja­noj­po­vr­ši­ni,­be­ton­skom­pla­tou­spo­men-e­sme­i­sa­mom­ko­lo- vo­zu.­
Slika­12.­-­skica­lica­mesta­“NAMEŠTENE­NEZGODE”­modela­“VOZILO-PEŠAK”
Ana­li­zom­po­ka­za­te­lja­pre­zen­ti­ra­nih­uvi­djaj­nom­fo­to­do­ku­men­ta­ci­jom­sa­li­ca­me­sta­ne­zgo­de,­ ali­i­po­ka­za­te­lja­obez­be­dje­nih­de­talj­nim­pre­gle­dom­me­sta­pred­met­nog­do­ga­dja­ja,­utvr­dje­no­ je­sle­de­e:
XIII Simpozijum ''Veštaenje saobraajnih nezgoda i prevare u osiguranju''
Divibare 2014.
341
• tra go vi udu blje nja u okvi ru vla ne ze mlja ne po vr ši ne sa de sne stra ne ko lo vo za na sta li su dej stvom to ko va vo zi la “RE NA ULT”, po du no ras pro stra nje nih u prav­ cu pro sti ra nja ko lo vo za, u pot pu no sti su one mo gu a va li sa mo po kre ta nje vo zi la iz sta nja mi ro va nja, ve da je sa mo vo zi lo “RE NA ULT” iz “pri nud nog” za u stav nog po lo a ja pro kre nu to dej stvom si le po gon skog agre ga ta ­mo to ra (sli ka 13.);
Slika­13.­-­tragovi­tokova­vozila­“RENAULT”­u­okviru­zemljane­površine­i­betonskog­platoa­­ sa­desne­strane­kolovoza
• vi sin ska raz li ka be ton skog pla toa i ze mlja ne po vr ši ne sa de sne stra ne ko lo vo za, kao i sta nje ove po vr ši ne (sli ka 13.), ali i ostva ri va nje vr lo ma le br zi ne kre ta nja vo zi la “RE NA ULT” u tre nu ci ma na i la e nja pred njeg de snog to ka istog na sam be ton ski pla to, u pot pu no sti je one mo gu a va la sa vla dji va nje ta kve pre pre ke na­ ve de nim pred njim de snim to kom, što uka zu je da je na i la e nje na be ton ski pla­ to pred njim i zad njim de snim to kom ostva re no uz po mo po gon skog agre ga ta (mo to ra);
• tra go vi kre ta nja to ko va vo zi la u okvi ru ko lo vo za sa ne pra vil nom i naj i zra e ni jom za kri vlje no šu u okvi ru sre di šnjeg de la istih (sli ka 14.) is klju i vo su mo gli na sta ti ma ne vri sa njem pred njih to ko va pu tem ko tu ra upra vlja a, a ne to kom sa mo po kre ta nja ovog vo zi la, na šta uka zu je i nje ni ca da se kre ta nje vo zi la sa za klju a nom kon takt­bra vom i za o kre nu tim to ko vi ma oba vlja po kru noj, a ne elip sa stoj pu ta nji;
XIII Simpozijum ''Veštaenje saobraajnih nezgoda i prevare u osiguranju''
Divibare 2014.
342 XIII Simpozijum ''Veštaenje saobraajnih nezgoda i prevare u osiguranju''
Divibare 2014.
Slika­14.­-­tragovi­kretanja­tokova­vozila­“RENAULT”­u­okviru­kolovoza
• i po red kre ta nja po ne rav noj po vr ši ni str mi ne sa le ve stra ne ko lo vo za (sli ka 15.), sa na i la skom na po sto je e udu blje nje ve ih raz me ra i pro la e njem kroz ni e ra­ sti nje u okvi ru iste, na vo zi lu “RE NA ULT” (i po red de talj nog pre gle da istog od stra ne od go vor nih li ca MUP­a) ni su uoe na ni ka ka va ošte e nja (sli ka 16, sli ka 17.), i ako je sa mo vo zi lo u kon tak tu sa na ve de nim pre pre ka ma mo ra lo za do bi ti li nij ska ošte e nja ele me na ta bo nih stra na, po sma tra no po du i ni sa mog vo zi la “RE NA ULT”, ali i ele me na ta ta ko zva nog “do njeg pod stro ja”;
Slika­15.­-­tragovi­tokova­i­zaustavni­poloaj­vozila­“RENAULT”­­ i­poloaj­niskog­rastinja­u­okviru­strmine­sa­leve­strane­kolovoza
XIII Simpozijum ''Veštaenje saobraajnih nezgoda i prevare u osiguranju''
Divibare 2014.
343
Slika­16.­-­izgled­eone­i­desne­bone­strane­vozila­“RENAULT”­nakon­nastanka­štetnog­dogadjaja­
Slika­17.­-­izgled­leve­bone­strane­vozila­“RENAULT”­­nakon­nastanka­štetnog­dogadjaja­
• i po red ostva ri va nja (na vod nog) kon tak ta sa pe ša kom na vo zi lu ni su uoe na ni­ ka ka va ošte e nja (sli ka 16.), i ako je isto u kon tak tu sa pre pre kom u vi du pe ša ka mo ra lo, ba rem, za do bi ti tra go ve obri sa u okvi ru de sne po lo vi ne pla sti ne oblo ge pred njeg bra ni ka i prd njeg po klop ca.;
Ana­li­zom­po­ka­za­te­lja­pre­zen­ti­ra­nih­me­di­cin­skom­do­ku­men­ta­ci­jom­pe­ša­ka,­kao­ i­ ste­pe­na­ i­ ka­rak­te­ra­po­vre­de­pot­ko­le­ni­ce­le­ve­no­ge­istog­(sli­ka­18.),­utvr­dje­no­je­da­su­pre­lo­mi­pot­ko­le- ni­nih­ko­sti­na­ve­de­ne­no­ge­pe­ša­ka:
• pra vil nog su ob li ka (“pre se ka”);
• na sta li su dej stvom ja ke si le uda ra;
• ka rak te ri sti ni su za dej stvo si la uda ra pro u zro ko va ne uda rom bra ni ka (pred njeg) ne kog put ni kog vo zi la, i to pri su dar noj br zi ni u ra spo nu od 35,o km/h do 40,0 km/h;
XIII Simpozijum ''Veštaenje saobraajnih nezgoda i prevare u osiguranju''
Divibare 2014.
344
• u slu a ju dej stva si le uda ra da le ko ma njeg in te zi te ta mo gli bi ti ne pra vil nog (“raz­ vu e nog” i “po kr za nog”) ob li ka.
Ana­li­zom­na­i­na­kre­ta­nja­vo­zi­la­“RE­NA­ULT”­do­na­vod­nog­me­sta­ kon­tak­ta­sa­pe­ša­kom,­eks­plo­a­ta­ci­o­no-teh­ni­kih­i­ga­ba­rit­nih­ka- rak­te­ri­sti­ka­po­sma­tra­nog­vo­zi­la,­kao­i­po­lo­a­ja,­ka­rak­te­ra­i­ga­ba- rit­nih­ka­rak­te­ri­sti­ka­ze­mlja­ne­po­vr­ši­ne­i­be­ton­skog­pla­toa,­kao­i­ i­nje­ni­cu­o­na­stan­ku­na­ve­de­nih­po­vre­da­pot­ko­le­ni­nih­ko­sti­le- ve­no­ge­pe­ša­ka­pri­de­fi­ni­sa­noj­su­dar­noj­br­zi­ni­vo­zi­la,­utvr­dje­no­ je­sle­de­e:
• vo zi lo je do me sta na vod nog kon tat ka sa pe ša kom mo ra lo ostva­ ri ti (su dar nu) br zi nu kre ta nja od mak si mal no 12,0 km/h, a u tre­ nu ci ma na i la ska na le vu ivi cu ko lo vo za ­ od mak si mal­ no 14,5 km/h,
• vo zi lo do me sta na vod nog kon tat ka sa ni je mo glo ostva ri ti (su­ dar nu) br zi nu kre ta nja u ra spo nu od 35,0 km/h do 40,0 km/h,
• po vre de pot ko le ni nih ko sti le ve no ge ni je mo gao za do bi ti u kon­ tak tu sa vo zi lom “RE NA ULT” na opi sa ni na in.
Svim­na­ve­de­nim­do­ka­zi­ma­po­tvr­dje­no­je­da­pe­šak­svo­je­po­vre­de­NI­JE­MO­GAO­ZA­DO­BI­TI­na­ na­in­i­na­me­stu­na­ko­me­su­po­ten­ci­ra­li­i­sam­pe­šak­i­vo­za­vo­zi­la­“RE­NA­ULT”.
3. ZA KLJU AK
Na­ve­de­ni­mo­de­li­“NA­ME­ŠTE­NIH­NE­ZGO­DA”­uka­zu­ju­na­ra­zno­li­kost­po­ku­ša­ja­ostva­ri­va­nja­ma- te­ri­jal­nih­do­bi­ti­od­stra­ne­ak­te­ra­istih­kod­osi­gu­ra­va­ju­ih­or­ga­ni­za­ci­ja,­što­uslo­vlja­va­pra­vil­no­ sa­gle­da­va­nje­ta­kvih­spor­nih­sa­o­bra­aj­nih­si­tu­a­ci­ja­sa­spro­vo­dje­njem­sve­o­bu­hvat­nih­ana­li­za­ istih­i­sa­ma­te­ri­jal­nim­po­ka­za­te­lji­ma­pre­zen­ti­ra­nih­uvi­daj­nim­do­ku­men­ta­ci­ja­ma,­ali­i­sa­ma- te­ri­jal­nim­po­ka­za­te­lji­ma­ko­je­je­neo­p­hod­no­obez­be­di­ti­to­kom­po­stu­pa­ka­na­kna­da­šte­ta­od­ stra­ne­od­go­vor­nih­li­ca­stru­nih­slu­bi­osi­gu­ra­va­a,­a­u­ci­lju­ot­kri­va­nja­i­do­ka­zi­va­nja­ne­na­sta- ja­nja­sa­mih­“NA­ME­ŠTE­NIH­NE­ZGO­DA”.­Ot­kri­va­njem­ta­kvih­sa­o­bra­aj­nih­ne­zgo­da­spre­a­va­se­ili­ uma­nju­je­od­li­va­nje­sred­sta­va­osi­gu­ra­nja,­i­me­se­in­di­rekt­no­uti­e­i­na­vi­si­nu­pre­mi­je­osi­gu- ra­nja.
Li te ra tu ra: [1]­ Ri­sti,­;­Pre­va­re­i­kra­dje­u­osi­gu­ra­nju­mo­tor­nih­vo­zi­la,­Be­o­grad,­1997.
[2]­ Ri­sti,­;­Ri­sti,­M;­Ne­ki­aspek­ti­pre­va­ra­u­osi­gu­ra­nju­mo­tor­nih­vo­zi­la,­IX­sim­po­zi­jum,­opa­sne­si­tu­a­ci­je­i­ve- ro­do­stoj­nost­na­stan­ka­sa­o­bra­aj­nih­ne­zgo­da­(Pre­va­re­u­osi­gu­ra­nju,­Zla­ti­bor,­2010.)­
[3]­ An­ti­B;­Vu­ja­ni­M;­Pa­vlo­vi­A;­Ana­li­za­ve­ro­do­stoj­no­sti­na­stan­ka­sa­o­bra­aj­nih­ne­zgo­da,­opa­sne­si­tu­a­ci­je­i­ ve­ro­do­stoj­nost­na­stan­ka­sa­o­bra­aj­nih­ne­zgo­da­(Pre­va­re­u­osi­gu­ra­nju,­Zla­ti­bor,­2010.)
[4]­ ­Kon­kret­ni­pri­me­ri­od­ra­dje­ni­u­Kom­pa­ni­ji­“Du­nav­osi­gu­ra­nje”­a.d.­