38
Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje Županić, Ana Undergraduate thesis / Završni rad 2019 Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: University of Rijeka / Sveučilište u Rijeci Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:231:754974 Rights / Prava: In copyright Download date / Datum preuzimanja: 2021-10-01 Repository / Repozitorij: Repository of the University of Rijeka University Studes, Centers and Services - RICENT Repository

Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

Županić, Ana

Undergraduate thesis / Završni rad

2019

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: University of Rijeka / Sveučilište u Rijeci

Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:231:754974

Rights / Prava: In copyright

Download date / Datum preuzimanja: 2021-10-01

Repository / Repozitorij:

Repository of the University of Rijeka University Studes, Centers and Services - RICENT Repository

Page 2: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

SVEUČILIŠTE U RIJECI

STUDIJ POLITEHNIKE

ZAVRŠNI RAD

Ana Županić

Rijeka, 2019.

Page 3: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

SVEUČILIŠTE U RIJECI

STUDIJ POLITEHNIKE

Karakteristike obrade s

odvajanjem čestica - brušenje

Mentor: Student:

Prof. dr. sc. Marko Dunđer Ana Županić

Rijeka, 2019.

Page 4: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje
Page 5: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

IZJAVA

Izjavljujem da sam završni rad „Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje“

izradila samostalno primjenom vlastitog znanja i navedenom literaturom.

Tijekom pisanja završnog rada svojim savjetima i uputama vodio me je mentor završnog

rada, prof. dr. sc. Marko Dunđer, kome se prvenstveno zahvaljujem na pruženoj pomoći pri

izradi ovog završnog rada.

Ovim putem iskrenu zahvalu iskazujem svojoj obitelji koja me podržavala cijelim putem

mojeg obrazovanja i usmjerila na pravi put.

_____________________

Ana Županić

Page 6: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

1

SAŽETAK

Brušenje se smatra vrlo značajnim postupkom obrade odvajanjem čestica. Nekada se brušenje

koristilo u svrhu zaglađivanja površina s ciljem dobivanja visoke kvalitete proizvoda. Danas

se postupkom brušenja postiže visoka proizvodnost koja je uvjetovana razvojem novih

tehnologija i materijala.

U ovom radu bit će navedeni i opisani neki moderni postupci brušenja usmjereni ka

povećanju proizvodnosti. Opisani će biti i postupci strojnog brušenja kao i parametri obrade,

rezni alati te mjere zaštite prilikom brušenja.

Ključne riječi: brušenje, rezni alati za brušenje, suvremeni postupci brušenja, zaštita na radu

pri brušenju

Page 7: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

2

SUMMARY

Grinding is considered to be a very significant particle separation treatment process.

Formerly, grinding was used to smooth surfaces to obtain high quality products. Today, the

grinding process achieves high productivity, which is conditioned by the development of new

technologies and materials.

This paper will outline and describe some modern grinding processes aimed at increasing

productivity. Machine grinding procedures as well as machining parameters, cutting tools and

grinding measures will be described.

Keywords: grinding, grinding tools, modern grinding procedures, safety at work when

grinding

Page 8: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

3

SADRŽAJ

SAŽETAK..........................................................................................................................................1

SUMMARY .......................................................................................................................................2

SADRŽAJ ..........................................................................................................................................3

POPIS SLIKA ....................................................................................................................................5

POPIS TABLICA ...............................................................................................................................6

POPIS OZNAKA ...............................................................................................................................7

1. UVOD ........................................................................................................................................8

2. BRUŠENJE .............................................................................................................................. 10

2.1. Podjela postupaka................................................................................................................... 11

3. PARAMETRI OBRADE I REZNI ALATI ................................................................................ 12

3.1. Parametri obrade .................................................................................................................... 12

3.2. Sile rezanja ........................................................................................................................ 13

3.3. Proizvodnost procesa brušenja ........................................................................................... 14

3.4. Rezni alati ......................................................................................................................... 15

3.4.1. Konvencionalne brusne ploče ..................................................................................... 15

3.4.2. Superabrazivi (PCD i CBN) ....................................................................................... 18

4. POSTUPCI STROJNOG BRUŠENJA....................................................................................... 20

4.1. Plošno brušenje ...................................................................................................................... 20

4.2. Kružno brušenje ................................................................................................................ 21

4.2.1. Vanjsko kružno brušenje ............................................................................................ 21

4.2.2. Unutarnje kružno brušenje ......................................................................................... 22

4.3. Kružno brušenje ekscentričnih oblika ..................................................................................... 24

4.4. Profilno brušenje .................................................................................................................... 24

5. MODERNI POSTUPCI BRUŠENJA ........................................................................................ 25

5.1. Duboko brušenje .................................................................................................................... 26

5.2. Brušenje kontinuiranim profiliranjem rezne površine brusa ................................................ 26

5.3. Visokobrzinsko brušenje sa CBN I PCD brusnom pločom ................................................. 27

5.4. Visokoučinsko brušenje ..................................................................................................... 28

5.5. Elektrokemijeko brušenje .................................................................................................. 28

5.6. Elektroerozijsko brušenje................................................................................................... 28

6. ZAŠTITA NA RADU PRI BRUŠENJU .................................................................................... 29

6.1 Mjere zaštite pri brušenju ........................................................................................................ 29

Page 9: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

4

7. ZAKLJUČAK ........................................................................................................................... 32

8. LITERATURA ............................................................................................................................. 33

Page 10: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

5

POPIS SLIKA

Slika 1. Postupci obrade odvajanja čestica ..............................................................................8

Slika 2. Podjela strojnih postupaka obrade ..............................................................................9

Slika 3. Stroj za brušenje ...................................................................................................... 10

Slika 4. Parametri obrade ...................................................................................................... 13

Slika 5. Sile kod brušenja ..................................................................................................... 13

Slika 6. Reducirani učinak brušenja ...................................................................................... 15

Slika 7. Struktura brusnih ploča ............................................................................................ 16

Slika 8. CBN brusna zrna i CBD brusna zrna s prevlakom .................................................... 19

Slika 9. Brušenje obodom brusne ploče ................................................................................ 20

Slika 10. Čeono brušenje pod kutom a)(lijevo) i okomito b)(desno) ...................................... 21

Slika 11. Kružno vanjsko uzdužno brušenje .......................................................................... 22

Slika 12. Kružno unutarnje uzdužno brušenje ....................................................................... 23

Slika 13. Utjecajni čimbenici na proces brušenja .................................................................. 25

Slika 14. Usporedba klasičnog i dubokog brušenja ............................................................... 26

Slika 15. Primjer postupka CD brušenja iz industrijske proizvodnje...................................... 27

Slika 16. Zaštitne naočale ..................................................................................................... 30

Slika 17. Zaštitno odijelo(lijevo) i gumirana pregača(desno) ................................................. 30

Slika 18. Zaštitne rukavice .................................................................................................... 31

Slika 19. Zaštitne cipele ........................................................................................................ 31

Slika 20. Respirator .............................................................................................................. 31

Page 11: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

6

POPIS TABLICA

Tablica 1. Najveće dopuštene brzine pri brušenju (m/s) ........................................................17

Tablica 2. Smjernice za brzine rezanja pri brušenja vb(m/s) ..................................................18

Page 12: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

7

POPIS OZNAKA

Oznaka Jedinica Značenje

vc m/s brzina rezanja

Db mm promjer brusa

nb s-1 broj okretaja

vb m/s brzina brušenja

vfo m/min obodna brzina obratka

vf m/min uzdužna posmična brzina

f mm posmak

fa mm aksijalni posmak

fr mm radijalni posmak

fp mm poprečni posmak

ap mm dubina rezanja

Qbr m3/ms reducirani učin brušenja

vo m/s brzina obradne površine

he m ekvival. debljina brušenja

Bo m širina obradne površine

ho m debljina brušenja

b rad/s kutna brzina brusa

Page 13: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

8

1. UVOD

Danas je proizvodnja poznata kao važna društvena djelatnost. Od velikog značaja za društvo

je biti konkurentan u proizvodnji. Razvoj novih tehnologija i materijala postavio je nove

zahtjeve u industrijskoj proizvodnji. Od alatnih strojeva zahtjeva se sve veća brzina obrade i

velika preciznost. Poznavanje strojarske tehnologije, a posebice tehnologije s obradom

odvajanja čestica bitno je za ostvarivanje postavljenih zahtjeva.

Obrada odvajanjem čestica je postupak obrade materijala tj. skup proizvodnih tehno logija

kojima je cilj da se iz sirovog materijala (pripremak) dobije gotov proizvod (izradak). [1]

Osnovna podjela postupaka obrade odvajanja čestica (DIN 8580) objašnjena je na slici 1. Dok

je podjela strojnih postupaka obrade prikazana na slici 2.

Slika 1. Postupci obrade odvajanja čestica

Page 14: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

9

Slika 2. Podjela strojnih postupaka obrade

Page 15: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

10

2. BRUŠENJE

Brušenje definiramo kao postupak strojne obrade odvajanjem čestica reznim alatom s

geometrijski neodređenom oštricom.

Obavlja se na određenim alatnim strojevima, uglavnom brusilicama te obradnim centrima.

Glavno (rezno) gibanje je kružno kontinuirano i pridruženo je alatu. Posmično je gibanje

najčešće pridruženo obradku, a njegov oblik ovisi o vrsti brušenja.

Brus, kao alat za postupak brušenje je višerezan, sastavljen od mnogo međusobno spojenih

brusnih zrnaca od prirodnog ili umjetnog brusnog sredstva. U zahvatu se istovremeno nalazi

mnogo oštrica pa se brušenjem odvajaju čestice veoma male debljine. Odvajanje čestica vrši

se rezanjem i trenjem, a to ovisi o mnogo faktora koji uvjetuju proces brušenja. [1]

Slika 3. Stroj za brušenje

Page 16: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

11

2.1. Podjela postupaka

Brušenje dijelimo na osnovi određenih kriterija podjele [2]:

a) Ovisno od oblika površine koja se obrađuje:

• brušenje okruglih vanjskih površina

• brušenje okruglih unutarnjih površina

• brušenje ravnih površina

• brušenje složenih površina

b) Ovisno o položaju rezne površine brusa prema obratku:

• obodno brušenje - brušenje obodom brusa

• stranično ili čeono brušenje - brušenje stranicom brusa

• profilno brušenje - brušenje površinom brusa složenog oblika

c) Ovisno od pravca pomoćnog gibanja, gledano prema osi brusa:

• uzdužno brušenje (aksijalno)

• poprečno brušenje (radijalno)

d) Obzirom na smjer brzina brusa i obratka:

• istosmjerno brušenje

• protusmjerno brušenje

Page 17: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

12

3. PARAMETRI OBRADE I REZNI ALATI

3.1. Parametri obrade

Parametri obrade kod brušenja su brzina rezanja, obodna brzina obratka, posmak i dubina

rezanja (slika 4.). Glavno gibanje kod brušenja izvodi se rotacijom alata, dok posmično

gibanje može biti pravocrtno, kružno ili kombinirano te ga izvodi alat ili obradak. [3]

Brzina rezanja vc kod brušenja je brzina kojom se pomiče alat. Formula kojom se izračunava

brzina rezanja pri brušenju je: [3]

60 1000

b bc

D nv

[m/s] …(1.1)

Gdje je:

vc = brzina rezanja [m/s]

Db = promjer alata [mm]

nb = broj okretaja [min -1]

Brzina rezanja zajedno s brzinom posmaka utječe na trajanje obrade, a time i na proizvedenu

količinu po jedinici vremena i postignutu kvalitetu površine. Prilikom rasta brzine, raste i

temperatura na oštrici, pa povećanje brzine rezanja istovremeno znači i veće trošenje alata, a

time i skraćeni vijek trajanja tog alata.[3]

Parametri rezanja su: [2]

brzina brušenja vb = 20...30...(100) [m/s]

obodna brzina obratka vfo=(0,01...0,1) vb · 60 [m/min] ili uzdužna posmična brzina vf

[m/min]

posmak f:

• aksijalni fa [mm]

• radijalni fr [mm]

• poprečni fp [mm]

dubina rezanja ap:

• za grubu obradu: ap= 0,03...0,06 [mm]

Page 18: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

13

• za završnu obradu: ap= 0,005...0,01[mm]

3.2. Sile rezanja

Kod brušenja se javljaju sile kao otpor materijala obratka prema prodiranju u njegovu

strukturu. Sile brušenja na reznom zrnu prikazane su na slici 5. Zbog elastičnih deformacija i

nepovoljnog prednjeg kuta oštrice brusnog zrna odnos sila je Fp > Fc. Pri čemu je Fc glavna

sila, a Fp natražna, odrivna ili pasivna sila. [3]

Slika 3.ja

Slika 3.2. Sile kod brušenja

Slika 4. Parametri obrade

Slika 5. Sile kod brušenja

Page 19: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

14

3.3. Proizvodnost procesa brušenja

Proizvodnost procesa brušenja prikazuje se pomoću reduciranog učinka brušenja koji

pokazuje količinu izbrušenog materijala u jedinici vremena, ali po jedinici širine brusnog

zahvata. Formula za reducirani učinak brušenja glasi: [3]

𝑄𝑏𝑟 = 𝑎𝑝 ⋅ 𝑣𝑜 = ℎ𝑒 ⋅ 𝑣𝑏 [m 3/s m] …(1.2)

Gdje je: Qbr - reducirani učinak brušenja

ap - dubina brušenja

vo - brzina obradne površine

he - ekvivalentna debljina brušenja

vb - brzina brušenja

Količina materijala koja ulazi u brusni zahvat je reducirani učinak brušenja( Qbr ) prikazan na

slici 6.

Na slici 6.:

Bo - širina obradne površine [m]

vo - brzina obradne površine [m/s]

ho - debljina brušenja [m]

b - kutna brzina brusa [rad/s]

vb - obodna brzina rezne površine brusa [m/s]

ap - dubina rezanja [mm]

Page 20: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

15

Slika 3.3. Reducirani učinak brušenja

3.4. Rezni alati

Brusna ploča ili brus je rezni alat u procesu brušenja. Rezni alat se sastoji od mnoštva

abrazivnih čestica, nazvanih brusnim zrnima. Brusna zrna drže se zajedno pomoću

odgovarajućeg veziva. Brusne ploče možemo podijeliti u dvije skupine, a to su: [4]

• Konvencionalne brusne ploče

• superabrazivi (PCD i CBN)

3.4.1. Konvencionalne brusne ploče

Razlikujemo zatvorenu, otvorenu i visokoporoznu strukturu brusnih ploča (slika 7). S

otvorenijom strukturom brusnih ploča može se skinuti više materijala u jednom prolazu iz

razloga što otvorenija struktura ima više pora i više prostora između brusnih zrnaca za

smještaj odvojenih čestica, takva struktura također omogućava bolji protok sredstava za

hlađenje do mjesta brušenja. [3]

Slika 6. Reducirani učinak brušenja

Page 21: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

16

Slika 7. Struktura brusnih ploča

Brusna ploča za razliku od tokarskog noža ili svrdla ima nedefiniranu geometriju i to zbog

toga što su nejednolika zrna različito raspoređena u vezivu. S obzirom na vrstu i stanje

materijala obratka, materijal brusnih zrna kod konvencionalnih brusnih ploča razlikujemo

korund, elektrokorund i silicij - karbid.

Brusna zrna moraju čvrsto obuhvatiti vezivo te ih nakon zatupljenja olabaviti kako bi pod

utjecajem centrifugalne sile ili SHIP-a mogla napustiti reznu površinu i tako aktivirati nova

zrna niže razine. Veziva dijelimo na organska( prirodna i umjetna) i anorganska (keramičko,

mineralno i metalno). [3]

Međutim, vezivo ne popunjava sav prostor između zrnaca. Ostaju šupljine za strugotinu i za

sredstvo za hlađenje i podmazivanje koje se dovodi u zonu rezanja, čvrstoćom brusne ploče

(tablica 3.1.). O vrsti brušenja i materijalu obradka ovisi brzina rezanja (tablica 3.2).[4]

Veliko značenje u procesu brušenja ima poroznost koja ujedno karakterizira strukturu brusnih

ploča. Za smještaj odvojenih čestica i transport sredstava za hlađenje u prostor reznog mjesta

koriste se pore. Pri izradi brusnih ploča javlja se prirodna poroznost koja se može povećati

specijalnim dodacima koje stvaraju dopunske pore. [3]

Označavanje brusnih ploča važno je radi ispravnog izbora specifikacije brusnih ploča i

ispravne upotrebe. Osnovno označivanje brusnih ploča provodi se po standardu ISO ili FEPA.

Normalne brusne ploče označavaju se po standardu ISO, a kod nas po EN. Oznaka se obično

sastoji od sedam alfanumeričkih simbola [5]

Page 22: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

17

51 A 36 L 5 V 23

koji prema ISO standardu znače sljedeće:

• 51 (točna tvornička oznaka brusnog sredstva)

• A (brusno sredstvo)

• 36 (zrnatost)

• L (stupanj trvdoće)

• 5 (struktura)

• V (vezivo)

• 23 (dodatna tvornička oznaka, identifikacija brusa)

Tablica 1. Najveće dopuštene brzine pri brušenju (m/s)

Vezivo brusne ploče

Ručni posmak

Strojni posmak

Kermičko

25

35

Mineralno

15

25

Organsko

25

35

Organsko (za odrezivanje)

45

80

Page 23: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

18

Tablica 2. Smjernice za brzine rezanja pri brušenja vb(m/s)

NAČIN BRUŠENJA

MATERIJAL

OBRATKA

Vanjsko

Unutarnje

Ravno

Odrezivanje

Oštrenje

Čišćenje

Čelik

30...35

25

25...45

45...80

25

30...45

Alatni čelik

20...28

Brzorezni

čelik

16...24

Tvrdi metal

8

8

8

45...60

12...22

Sivi lijev

25...30

22...25

20...28

45...80

25...30

Laki metali

35

20...25

25...40

60...80

30

3.4.2. Superabrazivi (PCD i CBN)

Polikristalični dijamant (PCD) i kubični bor (CBN) pripadaju skupini superabraziva.

Zajedničke značajke superabraziva su visoka tvrdoća, čvrstoća, žilavost, otpornost na trošenje

i toplinska vodljivost u odnosu na konevencionalne brusne ploče. Navedene značajke čine

superabrezive značajno skupljim. Pouzdani i ekonomični su zbog dugog vijeka trajanja. Slabo

vezivo između kristala i matrice je glavni nedostatak superabreziva.

Prilikom izrade PCD-a koriste se prirodni i sintetički dijamanti. Vrlo tvrda verzija ugljika je

dijamant. Koristi se kod brušenja keramika i ne željeznih materijala. [3]

Page 24: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

19

Kubični bor (CBN) je mekši od dijamanta, ali i dalje veoma tvrd materijal. Koristi se za

obradu veoma tvrdih željeznih legura.

Prevlake kod brusnih zrna produžuju vijek trajanja alata, poboljšavaju postojanost geometrije

te doprinose odvodu topline iz zone brušenja. Na slici 8. prikazana su brusna zrna sa i bez

prevlake. [3]

Slika 8. CBN brusna zrna i CBD brusna zrna s prevlakom

Page 25: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

20

4. POSTUPCI STROJNOG BRUŠENJA

Velika brzina rezanja, mala posmična brzina i alat bez geometrije su osnovne karakteristike

strojnog brušenja. Strojno brušenje dijeli se na:

4.1. Plošno brušenje

Radno vreteno obavlja glavno gibanje te može biti smješteno horizontalno ili vertikalno.

Radni stol obavlja pomoćno gibanje pravocrtno ili kružno. Plošna brušenja se dijele na

brušenje obodom brusne ploče ( slika 4.1. ) i brušenje čelom brusne ploče ( slika 4.2. ). [6]

Slika 9. Brušenje obodom brusne ploče

Page 26: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

21

Slika 10. Čeono brušenje pod kutom a)(lijevo) i okomito b)(desno)

4.2. Kružno brušenje

Razlikujemo vanjsko i unutarnje kružno brušenje.

4.2.1. Vanjsko kružno brušenje

Dijeli se na uzdužno, radijalno (zasječeno) i brušenje bez šiljka.[6]

a) Kružno vanjsko uzdužno brušenje: alat obavlja glavno kružno gibanje. Posmično gibanje se

sastoji od dva gibanja, a to su kružno gibanje (obavlja ga obradak) i uzdužnog gibanja(obavlja

ga alat ili obradak). Obradak koji se brusi duži je od alata ( slika 11.).

Page 27: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

22

Slika 11. Kružno vanjsko uzdužno brušenje

b) Radijalno (zasječeno) vanjsko kružno brušenje: alat obavlja glavno kružno gibanje.

Posmično gibanje je radijalno odnosno prema obratku. Obradak mora biti istih dimenzija kao

i brusna ploča ili manji. Radijalno vanjsko kružno gibanje postiže bolji učinak nego kružno

vanjsko uzdužno gibanje.

c) Vanjsko kružno brušenje bez šiljka: je posebna metoda kružnog brušenja kod kojeg je

obradak postavljen na potpornu ploču i nije stegnut između šiljaka već je umetnut između

dvije brusne ploče. Jedna ploča ima veliku obodnu brzinu i naziva se glavna, dok je druga

ploča regulacijska (vodeća), male obodne brzine.

4.2.2. Unutarnje kružno brušenje

Dijeli se na uzdužno, radijalno, planetarno i brušenje bez šiljka. [6]

Page 28: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

23

a) Kružno unutarnje uzdužno brušenje: glavno gibanje je kružno i obavlja ga alat. Posmična

gibanja (uzdužno i kružno) obavljaju alat i obradak. Obradak koji se brusi je duži od alata

(slika 12.).

Slika 12. Kružno unutarnje uzdužno brušenje

b) Radijalno unutarnje kružno brušenje: alat izvodi glavno kružno gibanje. Posmično gibanje

izvodi alat ili obradak. Obradak mora biti istih dimenzija kao brusna ploča ili manji.

Uzdužnog gibanja nema.

c) Planetarno brušenje: glavno kružno gibanje obavlja alat, os alata se još rotira po kružnoj

putanji. Postupak planetarnog brušenja može biti aksijalan ili radijalan.

d) Unutarnje kružno brušenje bez šiljka: glavno gibanje izvodi alat koji je u predmetu, dok

alat ili obradak rade posmak. Obradak nije stegnut između šiljaka već je postavljen na

potporne valjke te je umetnuta brusna ploča.

Page 29: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

24

4.3. Kružno brušenje ekscentričnih oblika

Ekscentrični izradci zahtijevaju izrazitu preciznost u kvaliteti materijala i obrade. Kružno

brušenje ekscentričnih oblika zahtjeva posebne uvjete brušenja. Osim glavne rotacione brzine

gibanja alat (brus) mora imati dostavno gibanje približavanja i udaljavanja obratka u ovisnosti

o kutu zakreta obratka (npr. moderni CNC stroj). [6]

4.4. Profilno brušenje

Alat (brus) obavlja glavno gibanje, dok se obradak giba posmičnom pravocrtnom putanjom.

Istovremeno za vrijeme brušenje se vrši i profiliranje brusne ploče, kako bi cijelo vrijeme

zadržao potreban profil. [6]

Page 30: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

25

5. MODERNI POSTUPCI BRUŠENJA

Kada se u strojarstvu koristi riječ moderno, tada je jasno da se radi o nečemu novom, boljem,

bržem i kvalitetnijem. Klasično je brušenje uz sve vanjske kriterije (tržišni zahtjevi, povećan

profit, konkurentnost i mnogi drugi) bilo početak razvoja postupaka brušenja s povećanom

proizvodnošću što je rezultiralo postupcima koji se danas primjenjuju u raznim granama

industrije (auto industriji, svemirskoj industriji, industriji obnovljivih izvora energije i sl.). [7]

Na slici 13. prikazani su utjecajni čimbenici na proces brušenja. Vidljivo je da ih ima mnogo,

pa se može zaključiti da će budućnost primjene suvremenih postupaka brušenja biti određena

daljnjim istraživanjem i razvojem pojedinih čimbenika u toj tehnologiji obrade. [3]

Podjela modernih postupaka brušenja: [7] Slika 13. Utjecajni čimbenici na proces brušenja

Page 31: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

26

5.1. Duboko brušenje

Isprva se težilo ubrzanju jednog prolaza brusne ploče, što je kao rezultat dalo postupak

dubokog brušenja. Na slici 14. prikazana je osnovna razlika između klasičnog i dubokog

brušenja u pogledu dubine jednog prolaza. U jednom prolazu kod dubokog brušenja moguće

je ukloniti i do sto puta više materijala nego u slučaju klasičnog brušenja. [7]

5.2. Brušenje kontinuiranim profiliranjem rezne površine brusa

Zatim je uslijedilo brušenje kontinuiranim profiliranjem rezne površine brusne ploče,

skraćeno „CD” (eng. „Continuous Dressing”). Ovo brušenje je reduciralo vrijeme obrade na

način da se prilikom obrade obratka ujedno obrađuje i sam alat (u ovom slučaju brusna ploča).

Kontinuirano profiliranje rezne površine brusne ploče opisano je slikom 15. kroz korake kako

slijede: brusna ploča se nalazi u neutralnom položaju dok se rolica za „CD” obradu spušta u

zahvat s reznom pločom. Zatim slijedi pozicioniranje u položaj za početak obrade neobrađene

površine obratka. Rotacijom brusa obrađuje se obradak, dok se obrada brusne ploče vrši

rotacijom rolice za profiliranje. [7]

Slika 14. Usporedba klasičnog i dubokog brušenja

Page 32: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

27

Slika 15. Primjer postupka CD brušenja iz industrijske proizvodnje

5.3. Visokobrzinsko brušenje sa CBN I PCD brusnom pločom

Daljnji slijed razvoja postupka brušenja bio je usmjeren na povećanje brzine postupka

brušenja te izmjenu samog materijala brusa. U skladu s navedenim zahtijevima razvija se

„visokobrzinsko brušenje sa CBN ili PCD brusnom pločom”. Za novi materijal izabran je

dijamant, koji je poznat kao najtvrđi materijal u prirodi. Dijamant je moguće sintetizirati, te na

taj način nastaje jeftiniji i češće upotrebljavani PCD (polikristalični dijamant). Odmah nakon

PCD-a uslijedila je primjena CBN-a (kubični bornitrid). Oba materijala imaju zajedničku

vrstu strukture, kubična struktura s fizikalnim karakteristikama oba materijala. PCD

(polikristalični dijamant) i CBN (kubični bornitrid) u usporedbi s materijalima za klasično

brušenje imaju duži vijek trajanja, tvrđi su, te imaju bolju mogućnost zadržavanja profila

brusne ploče. Brusna ploča proizvedena od dijamanta veoma je koristan pri obradi stakla,

keramike, porculana, gume, silicija te mnogih drugih materijala, ali ne i čelika. Između

željeza u čeliku i ugljika nastaje kemijska reakcija koja uzrokuje veoma brzo trošenje

dijamantne brusne ploče. Zbog tog razloga je obrada čelika neekonomična.

Page 33: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

28

5.4. Visokoučinsko brušenje

Spoj prednosti postupaka dubokog brušenja i visokobrzinskog brušenja je „visokoučinsko

brušenje” (eng. „ High Efficiency Deep Grinding”). Visoke obodne brzine brusne ploče (čak i

do 250 m/s), velike dubine prolaza (od 0,1 do 25 mm), velika količina odstranjene čestice bez

oštećenja površine obratka su glavne značajke visokoučinskog brušenja. To je nova

tehnologija obrade koja se još uvijek nalazi u fazi istraživanja. Pri ovom brušenju koristi se

CBN brusna ploča prizveden na metalnoj bazi.

5.5. Elektrokemijeko brušenje

Spoj elektrokemijske obrade i klasičnog postupka brušenja je „elektrokemijsko brušenje”,

skraćeno „ECG” (eng. „Electrochemical Grinding”). Obrada se vrši mehaničkim uklanjanjem

čestica abraziva i elektorkemijskom reakcijom metala uz prisustvo električne energije.

Faraday-ev zakon je temelj realizacije ovog postupka (količina kemijske promjene nastala na

elektrodi proporcionalna je količini električne energije koja protječe između elektroda).

Elektrokemijskom reakcijom se vrši glavnina postupka.

5.6. Elektroerozijsko brušenje

Termički postupak obrade koji se upotrebljava za obradu krhkih, vodljivih i teškoobradivih

materijala naziva se elektroerozijsko brušenje, skraćeno „EDG” ( eng. „Electrical Discharge

Grinding). Prema principu rada veoma je sličan postupku elektroerozijske obrade iz razloga

što se materijal uklanja taljenjem i isparavanjem. Razliku čini vrsta elektrode, statička

elektroda elektroerozijske obrade zamijenjena je elektrodom koja rotira, odnosno

elektrovodljivom brusnom pločom. Tijekom postupka obrade ne postoji kontakt između

obratka i brusne ploče osim u trenutku elektroerozije.[7]

Page 34: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

29

6. ZAŠTITA NA RADU PRI BRUŠENJU

Izvori opasnosti pri brušenju su: [8]

1. leteće čestice otkrhnute od obrađivanog predmeta ili brusne ploče

2. sitna prašina

3. rasprsnuće brusne ploče

4. dodir s rotirajućom brusnom pločom.

6.1 Mjere zaštite pri brušenju

Brusnu ploču prije postavljanja treba ispitati da se utvrdi da li je došlo do oštećenja pri

transportu ili uskladištenju. Najprije se brusna ploča ispituje prostim okom, a zatim tako da se

osluškuje njezina akustičnost laganim udarcima drvenim čekićem.

Prilikom postavljanja brusna ploča se ne smije silom nabijati na vreteno, jer bi mogla puknuti,

iz tog razloga se između brusne ploče i vretena mora nalaziti mala zračnost. Moguće je

nejednoliko naprezanje brusne ploče ukoliko se prirubnica prejako stegne matricom.

Budući da se brusna ploča nejednoliko troši za vrijeme rada, treba ispravljati površinu njenog

oboda kako bi se spriječila ekscentričnost i pomicanje težišta brusne ploče izvan osi vrtnje.

Specijalnim alatom se vrši ispravljanje. Oko brusne ploče treba se nalaziti zaštitni oklop da se

zadrže leteći dijelovi u slučaju rasprsnuća. Pravilno podešeni po visini i horizontalno moraju

biti radni oslonci, a razmak između oslonca i brusne ploče ne smije biti veći od 3mm.

Na brusilicu se pričvršćuje zaštitno staklo zbog sprječavanja upadanja brusnih zrnaca u oko

radnika. Zaštitno staklo mora biti nelomljivo, čisto i imati mogućnost podešavanja. Na mjestu

gdje se stvara najviše prašine smješta se uređaj za usisavanje prašine (usisna kapa), a

priključci su izvedeni tako da se osigura maksimalni odvod prašine. [8]

Page 35: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

30

Osobna zaštitna sredstva pri brušenju su:

1. za zaštitu lica: zaštitne naočale ili prozirni štitnik (slika 16.)

2. za zaštitu tijela: radno odijelo i gumirana pregača (slika 17.)

3. za zaštitu ruku: zaštitne rukavice (slika 18.)

4. za zaštitu nogu: zaštitne cipele (slika 19.)

5. za zaštitu dišnih organa: respirator (slika 20.)

Slika 16. Zaštitne naočale

Slika 17. Zaštitno odijelo(lijevo) i gumirana pregača(desno)

Page 36: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

31

Slika 18. Zaštitne rukavice

Slika 19. Zaštitne cipele

Slika 20. Respirator

Page 37: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

32

7. ZAKLJUČAK

Tema ovog završnog rada je bila „Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje“.

Brušenje je stoljećima star postupak obrade odvajanjem čestica. Konkurentnost na tržištu

zahtijeva razvijanje modernih postupaka brušenja. Jedan od osnovnih ciljeva modernih

postupaka je povećanje ne samo konkurentnosti na tržištu već i proizvodnosti.

Veliku ulogu kod razvitka postupaka brušenja imaju i proizvođači brusnih alata jer svojim

idejama te postojanijim brusnim alatima podižu postupak brušenja na višu razinu. Danas se

koriste različiti brusni alati kojima je moguće postići veliku učinkovitost, a da se pri tome

postižu velike uštede u vidu trošenja alata, što je ujedno i cilj. Daljnjim razvojem brušenje će

sve više napredovati i u budućnosti bi mogla postati jedna od najvažnijih te nezamjenjivih

tehnologija kod izrade dijelova gdje će se zahtijevati vrlo uske tolerancije i kod izrade

dijelova koje će biti vrlo teško izraditi drugim postupcima obrade odvajanjem česticama.

Usporedo s razvojem brusova i postupaka brušenja, tekao je i razvoj brusilica zbog većih

zahtjeva u pogledu krutosti, snage te fleksibilnosti.

Zbog velike konkurencije, industrijska poduzeća širom svijeta prisiljena su smanjiti troškove

proizvodnje te proizvoditi kvalitetnije, ali i ekonomičnije. Zbog toga je cilj suvremenih

postupaka brušenja ostvariti što veću, tj. maksimalnu proizvodnost i time učiniti postupak

brušenja optimalnijim.

Parametri rezanja i rezni alati određuju izradak i prije njegove obrade. To se postiže pomoću

određenih formula.

Zaštita na radu je veoma važan dio svake obrade, tako i prilikom obrade brušenja. Osim

izvora opasnosti pri brušenju osoba koja obavlja brušenje ili je u neposrednoj blizini treba biti

prikladno zaštićena osobnim sredstvima.

Page 38: Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje

33

8. LITERATURA

[1] Cebalo, R. „Suvremena tehnologija brušenja“, Zagreb, 1993.

[2] Dunđer, M. „dr. sc. Marko Dunđer - osobne stranice - FFRi“

https://www.ffri.hr/~mdundjer/ Pristupljeno: 15.06.2019.

[3] Kolman, T. „Granična proizvodnost kod postupaka dubokog brušenja“ - diplomski rad,

Zagreb, 2009. http://repozitorij.fsb.hr/456/1/15_01_2009_Kolman.pdf Pristupljeno: 5.7.2019.

[4]„POVRŠINSKA OBRADBA METALA ODVAJANJEM ČESTICA“

http://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/povrsinska_obradba_metala_odvajanjem_cestica

.pdf Pristupljeno: 12.7.2019.

[5] Cebalo, R. „Duboko brušenje“, ŠK, Zagreb, 1990.

[6] Kardum, S. „Diplomski rad“, FSB, Zagreb, 2013.

http://repozitorij.fsb.hr/2262/1/16_05_2013_Stipe_Kardum_-_Diplomski_rad.pdf

Pristupljeno: 23.6.2019.

[7] Labura, K. „Postupci završne obrade dijelova“ - završni rad, Karlovac, 2015.

https://repozitorij.vuka.hr/islandora/object/vuka:73/preview%202.7.2019 Pristupljeno:

1.7.2019.

[8] Cebalo, R., Ciglar, D. & Stoić, A.; “Obradni sustavi: fleksibilni obradni sustavi”,

(drugo izmijenjeno izdanje), Zagreb, 2005, ISBN 953-96501-6-X