Kapitola zdarma: Mata Hari

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Kapitola zdarma: Mata Hari

 • 73Mata Hari

 • 74 Anne Braganceov

  ukzka z knihy

  Copyright Belfond, un dpartement de Place des Editeurs, 2014Translation Helena Obruov, 2014

  Czech edition Metafora, 2014

  All rights reserved

  ISBN 978807359-441-1

  U Krbu 35100 00 Praha 10www.metafora.cz

 • 75Mata Hari

  zrozenmata hari

  Nijmegen, Leiden, Eindhoven, Scheveningen Ocitla se ve sloit situaci. ili sice s manelem odlouen, ale edn nebyla rozveden, vechny dvee se ped n pro-to zavraly a lady Mac Leodov zase musela o kus dl. Pe-nze od Louise Castagnolse se dvno rozkutlely. Marga-retha zstala zcela bez prostedk. Zatkem prosince si uvdomila, e u nem vbec nic. Tak jako se hlado-v vlk vyd z lesa, i ona opustila svoje posledn toit a odjela do Rotterdamu. Doufala, e si tam najde prci, nco, co by j pomohlo pet. Ve velkm mst, kde ji nikdo nezn, to snad bude jednodu. Iluze brzy ztratila, protoe vlastn nic neumla. Zna-losti a dovednosti, kter zskala bhem studi v Haagu, j pi hledn vhodnho msta byly k niemu. Jist, umla hrt na piano a jezdit na koni, hezky zpvala a ovldala nkolik jazyk, ale s tm by zabodovala mezi spoleen-skou smetnkou, kam nyn rozhodn nepatila. Co mm dlat? Zvaovala, e se stane chvou nebo gu-vernantkou. Pozice sluebn vak pro ni byla pli poni-ujc. Absolutn potupa, znamen padku, a k tomu se nedokzala pinutit. Bez prostedk a bez znmost si nala podnjem v rotterdamsk tvrti nevaln povsti. Pokojk byl na-skl vlhkem a hemilo se to v nm obtnm hmyzem. Zazen vypadalo podle toho: veker nbytek pedsta

 • 76 Anne Braganceov

  vovala elezn postel, stl a sk proran ervotoem, kter se div neztila pokad, kdy ji otevela. Podkrov-n mstnost byla stle zaplaven dennm svtlem, kter pronikalo stenm oknem v pstnku. A byla obloha zabarven jakkoli, musela mhouit oi ped dotrnmi paprsky. Krom miniaturnch rozmr pokoje ztoval pohyb tak prudk sklon stropu. Nemohla udlat ani ti kroky, aby hlavou nenarazila do trm. Vtina en by se v takovm brlohu souila chmurn-mi mylenkami a ztrcela pevnou pdu pod nohama. Margaretha Mac Leodov vak byla bojovnice, co ji ochrnilo ped beznadj. Ani nynj debakl ji nepo-razil, nbr naopak motivoval: pokud neme zpenit svoje nadn a jestli je prodejn lska jedinou zchra-nou, inu dobr, pak tedy prod svoje tlo. A prod ho draze! Pece neme pebvat v tomto bdnm pokoji, ale mus co nejrychleji sehnat penze na vlak do Fran-cie. Psahala si, e Holandsko opust na sklonku pro-since a nov rok 1904 se stane jejm paskm trium-fem! Koloto zaal Kad rno se nastrojila, odela z do- mu a z milostnch schzek se vracela a pozd naveer. Bytn vrtalo hlavou, pro se tak elegantn a pvabn ena ubytovala prv u n. Co asi skrv? Co bhem ce-lho dne vlastn dl? Napadlo ji jedno vysvtlen, ale s ohledem na aristokratick vzhled a chovn podnjem-nice prodejnou lsku zavrhla. Netuila, e uhodila he-bk na hlaviku. Nkdy zima a znechucen ze sebe sama Margarethu pece jen odradily od oputn pokoje. Tehdy zstala leet v posteli jin monost se v tom kumblu ani ne-nabzela a pevn zavela oi, aby vymazala pernou realitu. Neleela jen tak neinn, nbr intenzivn pro-mlela pln, jm se zabvala od nvratu do Holandska. Hovory lid, kter se nesly z pstavu, sirny vlench lod, signln nmonick trubky, kik doka, to vech-

 • 77Mata Hari

  no j pomhalo, aby se v mylenkch pemstila do jin zem a docela jinho ivota, po nm tak prahla. Kad zajeen sirny vyvolvalo skryt obrazy a rozvi-lo vzpomnky. Jet jedno zahoukn nkladn lod, kter zejm mila na dalekou plavbu, a na pltn za zaven-mi vky se odehrv jej pobyt v Indonsii. Jva. Sumat-ra. Mal Norman. Projky v kopcch pokrytch bujnou vegetac. Domorod sluhov, kte ji oslovovali madam kapitnka, trky pbh, lomky informac, kter od nich zskala vmnou za zjem, trplivost a smv. Znovu si vybavovala mstn legendy i posvtn tanenice s pae-mi ozdobenmi irokmi nramky, jak se vln za zvuk hudby. Vnitnm zrakem sledovala jejich ruce, kdy kad protaen, kadik otoen zpst mluvilo mystickou e. Pvabn figury ji fascinovaly. Tyto vize j pinely poten, posilovaly ji a podporo-valy v tom, co mla v myslu udlat. Dokzala pi nich za-pomenout, e ivo na okraji spolenosti, vytsnila mue, jim se prodvala za pr gulden, nemyslela na nouzi a samotu. Jen dl spdala plny, ve kterch vyuije zkue-nosti z pobytu v exotickch krajch. Ani na okamik neza-pochybovala o sv astn hvzd. Budoucnost mla jasn narsovanou. Jasnj ne kdykoli dv. Bylo rozhodnuto. Jeliko o pravidlech posvtnch tanc mla jen mlha-vou pedstavu, rozhodla se, e pouije jen zklady a upra-v si je podle svho. Jak je mon, e na to dosud nepila? Tanit po zpsobu en z Bali, kter mla nhodou ple-itost pozorovat, bude pro ni hraka. Stejn jako posvt-n tanenice se zahal do zvoj, kotnky a pae ovn nramky a bude naznaovat rituln pohyby, napodob vlnn, svjen, kroucen i plazen chrmovch krsek. Zvldne kad jejich gesto, kadou pozici. Neobvala se choreografick nedokonalosti ani toho, e ji nkdo pro-koukne. Spolhala na svoje pvabn tlo, koi mrtnost a vynalzavost. Byla si jist, e doke vystupovat na jeviti a podmanit si dav.

 • 78 Anne Braganceov

  * * *

  Margaretha doshla svho. Dky intimnm slubm si naetila dost penz na cestu do Francie. Dokonce mla slunou sumiku, aby mohla v Pai pohodln t a za-pracovat na nov karie. Toho rna na konci prosince se probudila ped rozbeskem a rozhodla se, e pjde ven. Spala jen mlo a byla pli vzruen na to, aby dokzala strvit dal hodinu mezi tymi pinavmi stnami. Ztra u bude daleko. Kad otoen kol vlaku ji pibl k vel-kolepmu osudu. Vyklouzla z ountl budovy. Noc se prv zanala protrhvat do cr barvy saz a tu a tam se nad stecha-mi dom objevily namodral psliby dne. Margaretha se ctila nedotknuteln. Bez obav pekraovala stinn msta mimo dosah poulinch lamp. Ctila petlak sil a energie, take potebovala chodit. Kdyby zleelo jen na n, dala by se do bhu, skkala a tancovala nap vel-km lidskm mravenitm, kter jet setrvvalo ve slad-km nevdom spnku. Spt? K emu? Jen ztrta asu, myslela si a otsla se chladem asnho rna. Obma rukama si ke krku pithla koeinov lmec a zvesela vykroila. Bez cle. Napruen a povznesen mila k z-iv budoucnosti. S kadm vdechem j z st stoupala bl pra, podpatky rytmicky bubnovaly do dldn tip, tap dvrn znm, energick klepn se neslo liduprzdnmi ulicemi. Zatmco si svin vykraovala, kam ji nohy nesly, ms-to se zaalo zlehka probouzet. Rolety kavren se zvedaly a zachumlan siluety jet otupl spnkem se loudaly ven z temnch pedsn. Ojedinl chodci, kte Marga-rethu mjeli, mli bled oblieje staen mrzutost z p-li asnho vstvn. Bezmylenkovit zamila na vchod. Udlala jet pr krok a nhle znehybnla. Byla zmaten, oslnn rodcm se svtlem, kter zabarvilo horizont nejjemnj

 • 79Mata Hari

  rovou. Vychzelo slunce. Margaret ten odstn ro-v, nyn ji slit s oranovou, pipomnl Mary. Pokat, na Jv mli pro rann slunce zvltn vraz. Nazvali ho mata hari, oko svitu. Ano, tak to znlo, mata hari, ty tyi slabiky nezapomnla. Zatmco bled nebesk tle-so zvolna stoupalo po vzdunm schoditi, opakovala si je jako zakadlo, jako tm magickou formuli. Hlavou j bleskla geniln mylenka. No jist! zajsala. Od tto chvle se tak bude jmenovat. Mata Hari! Znovu vykroila mstem, kter se ji utplo ve slu-nenm svitu. Lady Mac Leodov prv dala jmno legend. Mte tu dopis, drah madam. Schovali jsme ho, i kdy piel u ped nkolika msci, upesnil mlad recepn v Grand Hotelu. Kdo mi mohl pst? divila se Margaretha, zatmco hledal v polici s nevyzenou potou. Tady! zvolal hrd mladk. Nael jsem ho! Pes pult j podal neofrankovanou oblku nadepsa-nou Lady Mac Leodov. Nic vc. Margaretha ji rychle roz-trhla a zaetla se.

  V Pai, 15. srpna 1903

  Drah madam Mac Leodov,todle je dopis od Pauline. Bute t dobroty a nekoukejte prosimvs na pravopysn chybi, protoe nemm dn koly. Mj kluk ho za m nechtl napsat, tak sem se do toho teda dala sama. Muste vdt, e u nemm msto v Grand Hotelu, kvli jedn votravn ensk, kter si na m stovala. Mla ste pravdu, jak ste povdala, e moc vanm, kv-liv svmu jazyku sem pila vo prci. Nejni to ale tak stran, poniv pracuju v krejovsk dln blsko Made-leine v ulici Pasquier. Je ns tam tucet unic kolem

 • 80 Anne Braganceov

  jednoho stolu a fov ns nechv klbosit. Take si nabeton mislte, e sem ve svm ivlu, mu povdat tolik kolik chci, bez nadvn. Tendle dopis pudu vodnst do Grand Hotelu, hnet jak skonm s jeho napsanm. Doufm, e se brzo vrtte do Pae, p ste my to slbila, a e vm ho daj, a p-dete. Hlavn si nesmte dlat starosti vo svho ttu, ud-lala sem s tma pohledama ecko, co bilo nutn, a budu poslad dl, dok budu mt co. Koukm se pot na datumy, jak ste mi ekla, a poslm po kapkch, mete mn vid. Jak se vrtte, rda bych vai nvtvu u Germaine Dessangeov, v ulici Pasquier. Je to pjekn msto, uvi-dte, nni to Worth nebo Doucet, ale stejn voblkme smetnku tvrti. Pite, prosm vs, budu vopravdu cel asn, e vs zase uvidm. Se srdenma pozdravama

  Pauline

  Mladik recepn marn pemlel, co me bt v tom nkolik msc starm dopisu. Vmal si, jak lady Mac Leodov pi etb nakrila nosk a jej pvabn rty se zavlnily. Nhle se zaala cudn hihat, aby skonila hlasitm smchem. Dobr novinky, madam? Ach, ano, omluvte m Zbavn, velmi zbavn, a slzm smchy, jak vidte Malm krajkovm kapesnkem si otrala oi. Mladk se z profesionln zdvoilosti rovn usml. Host je krl, tak kou zkony hotelu, a zamstnanec se mus pizp-sobit jeho nladm.

  Nespch prvnho paskho pobytu Margarethu Mac Leodovou otuil. Slbila si, e se vyvaruje chyb, kter ji donutily prchnout z msta. Rozhodn u nepipust

 • 81Mata Hari

  dnou unhlenost. Tak znlo prvn pravidlo, jeho se Mata Hari bude dret za kadch okolnost. Ve skrytu pokoje v Grand Hotelu dala konenou po-dobu novmu ivotopisu, kter chtla vyzkouet na vy-branm publiku v dln Germaine Dessangeov v ulici Pasquier. Inspirovala ji k tomu Pauline, jejmu origi-nlnmu stylu a pravopisu se vyrovnala jen jej lstivost. Pokojsk, kter se stala vadlenou, skoila Margaret kolem krku, kdy zavtala do mdnho salonu. Citov vlevy, objet Pauline zrudl dojetm nepestvala ob-divovat krsu madam, hrd ji pedstavila fov a vude vytrubovala jej jmno, od dlny a po zku