KAPISTAHAN NG PAGBIBINYAG KAY HESUS (K) ¢â‚¬¢ ENERO 13, tungkol kay Hesus na taga- Nazaret. Ipinagkaloob
KAPISTAHAN NG PAGBIBINYAG KAY HESUS (K) ¢â‚¬¢ ENERO 13, tungkol kay Hesus na taga- Nazaret. Ipinagkaloob
KAPISTAHAN NG PAGBIBINYAG KAY HESUS (K) ¢â‚¬¢ ENERO 13, tungkol kay Hesus na taga- Nazaret. Ipinagkaloob
KAPISTAHAN NG PAGBIBINYAG KAY HESUS (K) ¢â‚¬¢ ENERO 13, tungkol kay Hesus na taga- Nazaret. Ipinagkaloob

KAPISTAHAN NG PAGBIBINYAG KAY HESUS (K) ¢â‚¬¢ ENERO 13, tungkol kay Hesus na taga- Nazaret. Ipinagkaloob

 • View
  14

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of KAPISTAHAN NG PAGBIBINYAG KAY HESUS (K) ¢â‚¬¢ ENERO 13, tungkol kay Hesus...

 • I. ANG TATLONG PAGBASA

  UNANG PAGBASA (Is 42:1-4, 6-7) 1SINABI ng Panginoon,“Ito ang lingkod ko

  na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan; ibubuhos ko sa kanya ang aking Espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. 2Mahinahon at banayad kung siya’y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. 3Ang marupok na tambo’y hindi babaliin, ilaw na aandap- andap di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. 4Di siya mawawalan ng pag-asa ni masisiraan ng loob, paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo.

  6Akong Panginoon, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng

  pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. 7Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman.”

  Tema: Ang Tinatanging Lingkod

  PAGPAPALIWANAG • Sa bb. 1-4, inihayag ng Diyos ang kanyang

  lingkod sa mga taong nasa disyerto. • B. 1 ipinakita ang kalagayan ng lingkod

  ng Diyos na siyang kanyang pinagtibay, pinili, kinalugdan, at nilukuban ng kanyang Espiritu.

  • Mayroong di-pangkarinawang ugnayan sa

  (Pambungad na Panalangin)

  KAPISTAHAN NG PAGBIBINYAG KAY HESUS (K) • ENERO 13, 2019

  Sinugo ng Espiritu

 • pagitan ng Diyos at ng lingkod. • Sa b.1b, ay ibinubulalas ang karampatang

  misyon ng kanyang lingkod kung saan siya ang magiging daluyan ng katarungan sa lahat ng bansa.

  • B. 2, ang kanyang tapat na lingkod ay tahimik na dadalhin ang katarungan.

  • B. 3, nakasaad na hindi pangungunahan ng lingkod na ito ang Diyos, hindi niya paiikliin ang pagtatapos sa halip hahayaan niyang mangyari ang dapat mangyari.

  • Sa b. 4, ang katarungang paiiralin ng lingkod na ito ay para sa lahat.

  • Sa b. 4, isang tagapagturo o guro rin ang lingkod ng Diyos.

  • Sa b. 6, madamdaming ipinahayag ng Diyos ang bokasyon at misyon ng kanyang lingkod.

  • Mapagtatagumpayan ng lingkod ang kabuktutan sa pamamagitan ng katarungan.

  • Inihayag ng Diyos ang Kanyang sarili bilang isang mapagkandiling ama sa kanyang lingkod at anak.

  • Sa b. 6, isinasaad ang malaking gampanin ng Kanyang lingkod: tipanan ng kanyang piniling bayan; ang maging liwanag at tanglaw sa lahat ng bansa; magpapadilat sa mga bulag, siya na magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman.

  PAGNINILAY Ang pagbasa ay tungkol sa lingkod ng Diyos

  at kanyang kahihinatnan. May malaking gampanin ang lingkod ng

  Diyos: ang pairalin ang katarungan sa daigdig.

  SALMONG TUGUNAN (Slm 28) BASBAS NG KAPAYAPAA’Y SA

  BAYAN NG POONG MAHAL.

  IKALAWANG PAGBASA (Gw 10:34-38) 34NOONG mga araw na iyon, nagsalita si

  Pedro. “Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. 35Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid, kahit saang bansa. 36Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang Mabuting Balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit siya’y Panginoon ng lahat! 37Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. 38Ang sinasabi ko’y tungkol kay Hesus na taga- Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang Hinirang. Sapagkat sumasakanya ang Diyos, saanman siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diyablo.”

  Tema: Ang Paghirang kay Hesus

  PAGPAPALIWANAG • Si Apostol Pedro ay nagpahayag sa sambahayan

  ni Cornelio na isang Hentil. Ipinaliwanag niya na walang itinatangi ang Diyos kaya siya naroon (b. 34). Hindi itinatanggi ng Diyos ang mga Hentil.

  • Nalulugod ang Diyos sa mga may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid (b.35).

  • B. 36 sinasariwa ang pakikipagkasundo ng Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan ni Hesus. Naipahayag ang kapayapaan sa pamamagitan ni Hesus.

  • B. 37, ang nangyari matapos mabautismuhan si Hesus ni Juan.

  • Sa b. 38, binibigyang-diin ang pagkakaloob ng Diyos ng Espiritu Santo at kapangyarihan kay Hesus. Ito ang pagbibinyag kay Hesus.

  • B. 38b, nakasaad ang tungkulin ni Hesus pagkatapos ng kanyang binyag: ang paggawa ng mabuti at pagpapagaling sa mga pinahihirapan ng diyablo.

  PAGNINILAY Iniibig ng Diyos ang lahat. Nililingap at

  inaalagaan Niya hindi lamang ang mga Hudyo

  KAPISTAHAN NG PAGBIBINYAG KAY HESUS (K) • ENERO 13, 2019

 • kundi pati na rin ang mga Hentil. Ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng mga gawain ni Hesus.

  MABUTING BALITA (Lc 3:15-16, 21-22) 15NOONG panahong iyon: Naghahari sa mga

  tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami’y si Juan ang kanilang hinihintay. 16Kaya’t sinabi ni Juan sa kanila, “Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya’y makapangyarihan kaysa akin, at ni hindi ako karapat- dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak.”

  21Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayun din si Hesus. Nang siya’y nananalangin, nabuksan ang langit 22at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, “Ikaw ang minamahal kong Anak; lubos kitang kinalulugdan.”

  Tema: Pagbibinyag

  PAGPAPALIWANAG • Inihanda ni Juan ang daraanan ng magbibinyag

  sa Espiritu Santo. Mapupunang sinabi ni Juan na hindi siya karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak (Deut 25:9) na nangangahulugan ng kanyang paggalang pati sa pamilya ni Hesus.

  • Sa pagbibinyag ng Espiritu Santo at apoy, ang diin ay sa apoy na nagpapadalisay (Is 4:4 at Mal 3:3).

  PAGNINILAY Kinalulugdan ng Diyos ang gawain ni

  Hesus. Ipinagkaloob sa kanya ang Espiritu Santo at ang kanyang gawain ay magbinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo at apoy.

  II. PAG-UUGNAY

  Sa pagtingin ng isang Kristiyano, ang Unang Pagbasa ay tumutukoy kay Hesus na bilang tapat na lingkod, ang pinili at ang iniibig ng Ama na may malaking gampanin sa daigdig. Samantalang isinasalaysay ng Mabuting Balita ang pagbibinyag kay Hesus. Ipinahayag na Siya ang minamahal na Anak ng Diyos. Hudyat ito ng simula ng kanyang gampanin. Sa Ikalawang Pagbasa, pinatutunayan ni Pedro ang pagbibinyag ni Juan kay Hesus.

  III. SALAMIN NG BUHAY

  1. Maraming bilang pa ng mga Kristiyano ang walang alam sa kanilang pananampalataya.

  2. Maraming Kristiyano ang hindi totoo at seryoso sa pagsasabuhay at pagtuturo ng pananampalataya sa kanilang mga anak.

  3. Mapapansing dumadami ang mga tao na tinitingnan ang mga pagdiriwang na ginagawa sa Simbahan bilang mga libangan, katuwaan, at maging pasikatan.

  4. Kailangan natin ng maraming misyonero na magbibigay pansin sa gawain ng pangangaral at gagtuturo ng pananampalataya.

  - Pagpapaliwanag: Fr. Cielo Almazan, OFM -Isinalin ni Justine Benedict Bautista I

  KAPISTAHAN NG PAGBIBINYAG KAY HESUS (K) • ENERO 13, 2019

  (Pangwakas na Panalangin)

  KAPISTAHAN NG PAGBIBINYAG KAY HESUS (K) • ENERO 13, 2019

 • KAPISTAHAN NG PAGBIBINYAG KAY HESUS (K) • ENERO 13, 2019

  PANGWAKAS NA PANALANGIN

  O Hesus na Dakilang Guro, ikaw ang Salita ng Buhay na walang hanggan. Sumasampalataya kami sa Iyo Panginoon at Katotohanan. Palaguin Mo nawa ang aming pananampalataya. Iniibig ka namin, Panginoon at Daan, nang buo naming lakas dahil iniutos mo sa aming sundin ang Iyong mga Kautusan nang walang pasubali. Nananalangin kami sa Iyo, O Panginoon at Buhay, sinasamba Ka namin, pinupuri Ka namin, at pinasasalamatan dahil sa kaloob mong Banal na Kasulatan. Kasama si Maria, maalaala sana namin at mapangalagaan ang Iyong mga Salita sa aming kaisipan at mapagnilay-nilayan ang mga ito sa aming puso. Panginoong Hesus , ang Daan, ang Katotohanan, at ang Buhay, maawa Ka sa amin. Luwalhati... (mula sa Prayers of the Pauline Family)

  PAMBUNGAD NA PANALANGIN

  Kristo, aming Panginoon, Ikaw ang Daan, ang Katotohanan at ang Buhay. Itulot mong makamit namin ang Iyong dakilang pag-ibig sa pamamagitan ng iyong Apostol na si San Pablo at ng Simbahang Katolika. Ipadala Mo sa amin ang Iyong Banal na Espiritu upang maalaala namin ang lahat na Iyong mga ipinangangaral. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nang sa una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.

  Kung nais po ninyong makatulong sa ating Biblical Apostolate, maari pong magdonate ng legal size na bond paper sa:

  ST PAULS Ads and Promo Office c/o Rizaldy Cruz 7708 ST PAUL Road, San Antonio Village, Makati City Tels: 895-37-16; 890-7130

  SEASONALS 2019 at mga Bagong Libro ng ST PAULS