KAN^KOR^NDAANC - CONCORDANCE KAN^KOR^NDAANC KAN^KOR^NDAANC - CONCORDANCE KAN^KOR^NDAANC -CONCORDANCE

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KAN^KOR^NDAANC - CONCORDANCE KAN^KOR^NDAANC KAN^KOR^NDAANC - CONCORDANCE KAN^KOR^NDAANC -CONCORDANCE

 • 1

  KAN^KOR^NDAANC - CONCORDANCE A Aa^mbaen se Aa^ndam nyei da’nyeic dauh dorn..........Tin-Deic Dou 4:2 Aa^bor^lo, yie gan Aa^bor^lo..................……….......... ....1 Ko^lin^to 3:4 Aa^naa^nie, Aa^naa^nie zuqc dingc zuiz daic………..Gong-Zoh 5:1-11 Aa^ndam, da’yietv dauh se nie benx daaih..………...1 Ko^lin^to 15:47a. Aa^ndam, da'nyeic dauh yiem tin-dorngh daaih……..1 Ko^lin^to 15:47b. Aapv eix, ding yiem ziepc nzaangc jaax mi’aqv………...Gaa^laa^tie 5:24 Aapv eix, ei ganh nyei hnyouv hanc zoux nyei mienh……….E^fe^so 2:3 Aapv ganh, mv zuqc aapv ganh diev jienv yiem………...1 Ko^lin^to 7:15 Aengx zorqv,Tin-Hungh nyei Dorn ding ziepc nzaangc jaax..Hipv^lu 6:6 Aengx nangh, Yie aengx nangh daaih………...…Matv^taai 16:21, 17:23 Aengx nangh daaih, Yie aengx nangh daaih.………............Lugaa 18:33 A'hneiv, a’hneiv fu'jueiv gan zien leiz...……….................... 3 Yo^han 1:4 A-ngunc hmei, Yie se a’ngunc hmei...............………...........Yo^han 15:5 A-ngunc hmei, Yie se zien a’ngunc hmei...............………...Yo^han 15:1 Auv nyei nqox daic, auv duqv bungx nqoi..………...1 Ko^lin^to 7:39-40 Auv, naaiv dauh auv funx haaix dauh nyei...………....Matv^taai 22:23-27 Auv, maiv dungx hienx mienh nyei auv.........………....Cuotv I^yipv 20:14 Auv maiv benx, maiv zuqc diev jienv yiem........………...1 Ko^lin^to 7:15 Auv sienx, Tin-Hungh yaac zipv nqox................………...1 Ko^lin^to 7:14 Auv-guaav, oix zuqc goux............................…………...1 Ti^mo^tai 5:4-8 Auv-guaav, nyei dorn daic..................................……….. Matv^taai 7:12 Auv-nqox, laanh oix zuqc mbuoqc laanh.............……….....E^fe^so 5:21 Auv-nqox, Oix zuqc longc sienx Yesu nyei mienh………1 Ko^lin^to 7:39 Auv-nqox, mv zuqc diev jienv yiem....................………...1 Ko^lin^to 7:15 B Baac-baac, zoux zuiz mv maaih haaix nyungc fiqv………..Hipv^lu 10:26 Baamh mienh se Tin-Hungh zeix daaih.……..Tin-Deic Douh 1:26-27;9:6 Baamh mienh se Tin-Hungh zeix daaih………….Tin-Deic Douh 1:28-29 Baamh mienh da’yietv dauh se Aa-daam………………...Lomaa 5:12-14 Baamh mienh maaih lingh wuonh nyei ga’naiv 1 Te^saa^lo^ni^gaa 5:23 Baamh mienh yietc zungv baamz zuiz……Lomaa 3:23;5:12-14; 7:14-17 Baamh mienh zeix daaih benx m’jangc m’sieqv……………..Maako 10:6 Baaix hieh zoih nyei fangx…………………………….Laauc Yaangh 13:4 Baaix miuc-fangx …………………………………………Gaa^laa^tie 5:20 Baaix miuc-fangx mv duqv bieqc Tin-Hungh nyei guoqv 1 ko^lin^to 6:9 Baaix yie, norm-norm cingh mborqc gueic njiec…………….Lomaa 14:11 Baaix Ziouv nduqc dauh hnangv……………………………Matv^taai 4:10 Baaux biopv janx-daic nyei nzung yaac mav nyiemv.......Matv^taai 11:17 Baamh gen, mbuo cuotv seix mv dorh haaix nyungc bieqc 1Ti^mo^tai 6:7 Baamh gen, caux zoux doic se benx Tin-Hungh nyei win-wangv Yaagorpc 4:4 Baamh gen, guei baamh gen nyei mienh………………….1 Ko^lin^to 3:4 Baamh gen nyei ga'naaiv se dongh mienh mueic jieqv nyei …….1 Yo^han 2:16 Baamh gen nyei nyutc zeiv jiex nyei ziangh hoc…...Matv^taai 13:49-50 Baamh mienh- Giduc benx mbuo baamh mienh…………..Fi^lipv^poi 2:7 Baamh mienh hancyiem baamh gen nyei ga’naaiv………1 Yo^han 2:16 Baamh mienh longc kungx-waac waakc meih mbuo……….Ko^lo^si 2:8 Baamh mienh nyei gong oix zuqc baaix T-H ..Gorngv Seix Zangc 12:13 Baamh mienh zieqv maiv duqv Yesu……………………..….Yo^han 1:10 Baamz jienv zuiz mingh se maiv hiuv duqv Tin-Hungh …...1 Yo^han 3:6 Baamz jienv zuiz mingh fai mbuo ……………………………Lomaa 6:1-6 Baamz maiv zic duqv daic nyei zuiz haih daux gaux weic ……..1 Yo^han 5:16 Baamz zic duqv daic nyei zuiz mv horpc daux gaux weic 1 Yo^han 5:16 Baamz zuiz- zanc-zanc mv maaih haaix nyungc haih fiqv Hipv^lu 10:26 Baaux biopv janx-daic nyei nzung yaac maiv nzauh….Matv^taai 11:17 Baeng jienv yie i diuc jauv…………………………………Fi^lipv^poi 1:23 Baeng m'normh muangx longx………………………………….Lugaa 8:8 Baeng maiv horpc zuqc zanc-zanc nyauv ga'nyiec nyei sic ……2 Ti^mo^tai 2:4 Baeng nzopv Yesu…………………………………………….Yo^han 19:34

  KAN^KOR^NDAANC -CONCORDANCE Baengc, gomh huv baengc……………………………………Matv^taai 8:2 Baengc longx oix zuqc laanh nyiemz zuiz bun laanh ……Yaagorpc 5:16 Baengc, butv baengc nyei mienh qiemx zuqc ndie-sai…...Matv^taai 9:12 Baengc, Yesu zorc longx dauh dauh mienh nyei baengc Matv^taai 8:16 Baengc-hlutv ………………………………….Matv^taa 9:20; Maako 5:25 Baengh fim caux dunx yunh nyei sic………………..Nzatc Leiz-Latc 1:16 Baengh fim nyei ziouc guangc mbuo nyei zuiz……………..1 Yo^han 1:9 Baengh fim nyei siemv zuiz……………………………...Gong-Zoh 17:31 Baengh fim nyei siemv………………………………………….Lewi 19:15 Baengh fim nyei siemv……………………………..Nzamc Leiz-Latc 1:17 Baengh fim seTin-Hungh ……………………………………...Lomaa 3:25 Baengh Fim nyei wuov Dauh douc waac mienh………….Gong-Zoh 7:52 Baengh fim nyei Ninh maiv haih la’kuqv meih mbuo………..Hipv^lu 6:10 Baengh fim nyei Tin-Hungh................................................H ipv^l u 6:10 Baengh fim nyei yaac gan longx Tin-Hung.............................Tidatc 2:12 Baengh orn, siou baengh orn nzuonx.....................................Lugaa 10:6 Baengh orn, se Singx Lingh bun daaih.....................Gaa^laa^tie 5:22-26 Baengh orn, oix zuqc zoux weic tengx mienh......................Lomaa 12:18 Baengh orn,Yie liouh bun meih mbuo.................................Yo^han 14:27 Baeqc baeqc duqv nyei oix zuqc baeqc baeqc bun...........Matv^taai 10:8 Baeqc baeqc,Yie nyei waac maiv baeqc baeqc jiex.......I^saa^yaa 55:11 Baeqc fingx, Tin-dorngh nyei baeqc fingx........................Fi^lipv^poi 3:20 Baeqc-baeqc,Tin-Hungh baeqc-baeqc bun nyei zingh nyeic.Lomaa 6:23 Ba'gi yungh, bun nqoi yungh caux ba’gi yungh.........Matv^taai 25: 32-33 Ba'gi yungh caux yungh bun nqoi..............................Matv^taai 25:32-33 Ba'gi yungh, Yie se goux ba’gi yungh longx nyei ziouv.Yo^han 10:11-16 Ban la'fapv, buatc gorx-youz m’zing maaih la’fapv...........Matv^taai 7:3-4 Bangc Ziouv gauh longx kaux mienh.........................Singx Nzung 118:8 Bangc-faix njaaux njaaux fu’jueiv...............................Congh Mengh 22:6 Banh zeic, maaih banh zeic haih ei Ziouv nyei eix...........Fi^lipv^poi 2:13 Baulo laengz tengx O^ne^si^matv jaauv nzengc..........Fi^le^mon 1: 8-22 Baulo, yie gan Baulo..........................................................1 Ko^lin^to 3:4 Beic ndiev tuix.................................................................. Matv^taai 1:19 Beih zaqc hnyouv njuotv nyei mienh..................................Matv^taai 6:16 Beih zaqc hnyouv njuotv nyei mienh zoux nyei sic..............Matv^taai 6:2 Beih zaqc hnyouv njuotv nyei mienh...................................Matv^taai 7:5 Beiv, kouv naanc mv fungc beiv T-H nyei njang-langc...........Lomaa 8:18 Beiv yietc liuz nyei njang-laangc.......................................2 Ko^lin^to4:17 Benx dauh baamh mienh Giduc.........................................Fi^lipv^poi 2:7 Benx, lingh wuonh benx domh mienh nyei mienh.............Fi^lipv^poi 3:15 Benx siang-zeix daaih nyei mienh...................................2 Ko^lin^to 5:17 Benx Tin-dorngh nyei baeqc fingx.....................................Fi^lipv^poi 3:20 Benx yietc norm sin caux maaic sin nyei m’sieqv dorn..1 Ko^lin^to 6:16 Beu jienv meih, weic zuqc meih diev kouv-naanc..... Laauc yaangh 3:10 Biaa cin mienh Yesu uix.............................................Matv^taai 14:13-21 Biaa norm njuov............................................Matv^taai 14:17; Yo^han 6:9 Biaav, longc biaav mborqv haih njoux ninh..........Congh Mengh 23:13-14 Biangh, maengc hnangv miev nyei biangh nor..................... 1 Bide 1:24 Biangh, maiv ndongc biangh nzueic..................................Matv^taai 6:29 Biauv,longc haaix nyungc ga’naaiv ceix.....................1 Ko^lin^to 3:10-15 Biauv ngorh, yiem biauv-ngorh zunh mbuox mienh...Matv^taai 10:26-31 Biauv nyei jaa-dorngx......................................................2 Ti^mo^tai 2:20 Biaux ndutv haih daic nyei kouv naanc.............................Gong Zoh 2:24 Biaux ndutv zuiz....................................................................Lomaa 6:22 Biaux nzaanx nzengc..........................................................Gong Zoh 8:1 Biaux nqoi waaic nyei jauv.............................................1 Ti^mo^tai 6:11 Bide mv nyiemc Yesu.....................................................Yo^han 18:25-27 Bieqc baamh gen, mbuo mv dorh haaix nyungc............. 1 Ti^mo^tai 6:7 Bieqc, mv duqv bieqc tin-dorngh......................................1 Ko^lin^to 6:10 Bieqc, gorngv doqc mienh mv duqv bieqc Tin-dorngh.... 1 Ko^lin^to 6:10 Bieqc, hopv diuv nquin mv duqv bieqc Tin-dorngh..........1 Ko^lin^to 6:10

 • 2

  Bieqc, luv mienh mv duqv bieqc Tin-dorngh................... 1 Ko^lin^to 6:10 Bieqc, mauv ga’naaiv mv duqv bieqc tin-dorngh..............1 Ko^lin^to 6:10 Bieqc, zoux zaqc mv duqv bieqc tin-dorngh.....................1 Ko^lin^to 6:10 Bingv nyei waac beiv.......................................................Matv^taai 13:33 Bingv zoux bun njuov butv nzengc...................................Gaa^laa^tie 5:9 Bingx maiv mbueiz mienh..................................................Matv^taai 5:14 Bingx mv mbueiz yietc nyungc.........................................Matv^taa 10:26 Bingx zuiz mv longx............................................