KANDUNGAN - lgmpc.com.· KANDUNGAN / C e Maklumat Korporat 4 Corporate Information Struktur Korporat

  • View
    223

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KANDUNGAN - lgmpc.com.· KANDUNGAN / C e Maklumat Korporat 4 Corporate Information Struktur Korporat

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

2 0 0 9

Diterbitkan oleh LGM Properties CorporationPublished by LGM Properties Corporation

(Sebuah Perbadanan Lembaga Getah Malaysia, sebuah Badan Berkanun di bawah Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi)(A Corporation of the Malaysian Rubber Board, a Statutory Agency under the Ministry of Plantation Industries and Commodities)

Tingkat 3, Bangunan Getah Asli, 148, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur.Tel : 03-2171 1177, Fax : 03-2171 1151/03-2164 4529

LGM Properties Corporation

LGM

PROPERTIES C

ORPO

RATIO

N

LAPO

RAN

TAH

UN

AN

2009 AN

NUA

L REPORT

MISI / MISSIONLGM Properties Corporation berhasrat untukmemaksimumkan pulangan pelaburan melalui amalan-amalan pengurusan hartanah dan perladangan yangberkesan, cekap dan sistematik.

LGM Properties Corporation aspires to maximize thereturn of investment through effective, efficient andsystematic property and plantation managementpractices.

VISI / MISI

LGM PROPERTIES CORPORATION

LGM Properties Corporation berhasrat menjadi sebuahperbadanan yang terkenal dan dicontohi dalampengurusan hartanah LGM dan asetnya serta memberikhidmat bernilai kepada pelanggan-pelanggannya danLGM.

LGM Properties Corporation aspires to be a reputableand exemplary corporation in managing MRBsproperties and assets and delivering values to itscustomers and MRB.

Ibu Pejabat / Headquaters

LGM Properties CorporationTingkat 3, Bangunan Getah Asli,148, Jalan Ampang,50450 Kuala Lumpur.Tel: 03-2171 1177Faks: 03-2171 1151/03-2164 4529Website: www.lgmpc.com.my

Ladang-ladang / Plantations

Ladang LGM Pahang TenggaraPeti Surat 61, 26700 Muadzam Shah,Pahang Darul Makmur.Tel : 09-452 8624 Faks: 09-452 8701

Ladang LGM PenawarJalan Tanjung Balau, Desaru,Bandar Penawar, 81900 Kota Tinggi,Johor Darul Takzim.Tel : 07-822 1224 Faks: 07-822 1334

Ladang LGM BegiaJalan Kg Betong,Sungai Semiar,08200 Sik, KedahTel : 04-462 0507 Faks : 04-462 0509

Ladang LGM PantiPeti Surat 88, Mukim Panti81900 Kota Tinggi,Johor Darul Takzim.Tel / Faks : 07-459 1213

KANDUNGAN / Contents

Maklumat Korporat 4Corporate Information

Struktur Korporat 7Corporate Structure

Lembaga Pengarah 8Board of Directors

Profil Ahli-Ahli Lembaga Pengarah 9 - 14Profiles of Board of Directors

Pernyataan Pengerusi 15 - 21Chairmans Statement

Kumpulan Pengurusan 22 - 23Management Team

Laporan Ketua Pegawai Eksekutif 24 - 54Chief Executive Officers Report

Petunjuk Prestasi UtamaKey Performance Indicators

Pendapatan & Perbelanjaan LGMPC 2OO5-O9 /LGMPCs Revenue & Expenditure 2OO5-O9 2

Sumbangan LGMPC kepada LGM 2OO5-O9 / LGMPCs Contributions to MRB 2OO5-O9 2

Pendapatan & Perbelanjaan Ladang-ladang LGM 2OO5-O9Revenue & Expenditure of LGM Plantations 2OO5-O9 3

Hartanah: Pendapatan & Perbelanjaan 2OO5-O9Properties: Revenue & Expenditure 2OO5-O9 3

Penyata Kewangan 55Financial Statement

Sijil Ketua Audit Negara 56

Penyata Pengerusi dan seorang Ahli Lembaga Pengarah 57

Pengakuan Oleh Pegawai Utama Yang Bertanggungjawab Ke Atas Pengurusan KewanganLGM Properties Corporation 58

Lembaran Imbangan Pada 31 Disember 2009 59

Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2009 60

Penyata Perubahan Ekuiti Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2009 61

Penyata Aliran Tunai Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2009 62

laPoran

tahunan

annual

rePort

LGM ProPerties CorPoration

092

Key PerformanCe IndICators

PETUNJUK PRESTASI UTAMA

0

Pendapatan / Revenue Perbelanjaan / Expenditure

Tahun/Year2005

Tahun/Year2006

Tahun/Year2007

Tahun/Year2008

Tahun/Year2009

5

10

15

20

25

30

35

RM Juta/Million

17.10

13.91

24.46

16.60

29.66

20.90

33.0930.64

27.88

21.99

0

* Termasuk sumbangan langsung dan tidak langsung / includes direct and indirect contributions* Tidak termasuk perbelanjaan pembinaan rumah kakitangan / quarters project costs not included

Tahun/Year2005

Tahun/Year2006

Tahun/Year2007

Tahun/Year2008

Tahun/Year2009

5

15

10

20

RM Juta/Million

5.205.62

7.85

15.89

6.44

Pendapatan & Perbelanjaan LGMPC 2O05-O9LGMPCs Revenue & Expenditure 2OO5-O9

Sumbangan LGMPC kepada LGM 2OO5-O9LGMPCs Contributions to MRB 2OO5-O9

laPoran

tahunan

annual

rePort

LGM ProPerties CorPoration

09 3

Key PerformanCe IndICators

PETUNJUK PRESTASI UTAMA

0Tahun/Year

2005Tahun/Year

2006Tahun/Year

2007Tahun/Year

2008Tahun/Year

2009

10

20

30

40

50

RM Juta/Million

10.0

4.5

16.8

6.6

21.7

7.9

25.0

11.7

18.8

10.3

Pendapatan / Revenue Perbelanjaan / Expenditure

0Tahun/Year

2005Tahun/Year

2006Tahun/Year

2007Tahun/Year

2008Tahun/Year

2009

2

4

6

8

10

RM Juta/Million

6.87

4.49

7.36

4.56

7.52

5.26

7.45

5.67

8.70

5.39

Pendapatan / Revenue Perbelanjaan / Expenditure

Pendapatan & Perbelanjaan Ladang-ladang LGM 2OO5-O9Revenue & Expenditure of LGM Plantations 2OO5-O9

Hartanah: Pendapatan & Perbelanjaan 2OO5-O9Properties: Revenue & Expenditure 2OO5-O9

laPoran

tahunan

annual

rePort

LGM ProPerties CorPoration

LGM ProPerties CorPoration

094

CorPorate InformatIon

MAKLUMAT KORPORAT

LGM Properties Corporation (LGMPC)diperbadankan pada 1 Januari 2002 di bawahAkta Lembaga Getah Malaysia (LGM) 1996 dantelah memulakan operasinya pada 1 Julai 2002.

Penubuhan Perbadanan

(1) Maka ditubuhkan suatu pertubuhanperbadanan bernama LGM PropertiesCorporation di bawah Perintah Lembaga GetahMalaysia (Penubuhan Perbadanan) (LGMProperties Corporation) 2001 [P.U. (A)389/2001].

(2) Perbadanan ini hendaklah kekal turun-temurundan mempunyai suatu meterai biasa dan bolehmendakwa dan didakwa atas nama perbadanandan, bagi maksud melaksanakan projek, skimatau perusahaan yang baginya ia telahditubuhkan, boleh membuat kontrak, dan bolehmemegang dan membuat apa-apa urusanberkenaan dengan apa-apa harta tak alih atauharta alih dan boleh melakukan segala pekaradan benda lain yang bersampingan atauberkaitan dengan suatu pertubuhanperbadanan yang selaras dengan peruntukanAkta ini dan dengan tertakluk kepada apa-apasekatan atau batasan yang ditetapkan olehlembaga dalam setiap hal.

LGM Properties Corporation (LGMPC) wasincorporated on 1 January 2002 under theMalaysian Rubber Board (MRB) Act 1996 andbegan its operations on 1 July 2002.

Establishment of the Corporation

(1) There is established a body corporate by the nameof "LGM Properties Corporation" under theMalaysian Rubber Board (Establishment ofCorporation) (LGM Properties Corporation) Order2001 [P.U. (a) 389/2001].

(2) The Corporation shall have perpetual successionand a common seal and may sue and be sued inits corporate name and, for the purpose ofcarrying into effect the project, scheme orenterprise for which it is established, may enterinto contracts, and may hold and deal in or withany immovable or movable property and may doall other matters and things incidental orappertaining to a body corporate not inconsistentwith the provisions of the Act and subject to suchrestrictions or limitations as may be prescribed bythe Board.

laPoran

tahunan

annual

rePort

LGM ProPerties CorPoration

09 5

Purposes and objects of Corporation

The purposes and objects for which theCorporation is established is to generate incomefor the Board through:-

(a) management of land and property belonging to theBoard;

(b) management services and property managementconsultancy services to the Board; and

(c) property management services and propertymanagement consultancy services to persons orbodies involved in the rubber or rubber relatedindustry.

Functions of Corporation

The functions of the Corporation shall be:-

(a) to undertake the management and maintenanceof the rubber plantations and other rubber-relatedplantations belonging to the Board;

(b) to undertake the management and maintenanceof other properties belonging to the Board;

Maksud dan tujuan Perbadanan

Maksud dan tujuan Perbadanan ditubuhkanadalah untuk menjana pendapatan kepadaLembaga melalui:-

(a) pengurusan tanah dan harta kepunyaanLembaga;

(b) perkhidmatan pengurusan dan perkhidmatanjuru runding pengurusan harta kepadaLembaga; dan

(c) perkhidmatan pengurusan harta danperkhidmatan juru runding pengurusan hartakepada orang atau badan yang terlibat dalamgetah atau berhubung dengan industri getah.

Fungsi Perbadanan

Fungsi Perbadanan adalah:-

(a) untuk mengaku janji pengurusan danpenyelenggaraan ladang getah dan ladangberhubungan dengan getah lain kepunyaanLembaga;

(b) untuk mengaku janji pengurusan danpenyelenggaraan harta lain kepunyaanLembaga;

laPoran

tahunan

annual

rePort

LGM ProPerti