Click here to load reader

KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA - zka-rks.orgzka-rks.org/wp-content/uploads/2017/06/OAG_Independent_Auditors_Report... · PDF file2010 i sazetak politika racunovodstva i drugih bjeleski

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA -...

 • KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA

  Izveštaj Nezavisnog Revizora i Finansijski Izvestaj za godinu koja se završilla 31 Decembra 2010

 • Tel: +381 38 221 170 BDO Kosova L.L.C.

  Fax: +381 38 221 172 Rr. Luan Haradinaj H5, Nr. 7

  www.bdokosovo.com 10000 Prishtina Kosova

  BDO Kosova L.L.C. is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO netđork of independent member

  firms.

  BDO is the brand name for the BDO netđork and for each of the BDO Member Firms

  Izveštaj Nezavisnog Revizora

  Za Glavnog Revizora

  Mi smo angažovani da izvršimo reviziju finansijskih izveštaja koji sadrze Izveštaj gotovinzkim

  primanja i placanja i izvestaj ekzekucije buđeta za Kancellariju Gllavnog Revizora Republike Kosova (u daljem tekstu „Organizacija“ ili „KGR“) za godinu koja se završava 31 Decembra 2010 i sazetak politika racunovodstva i drugih bjeleski.

  Odgovornost Menađmenta (Uprave) za Finansijske Izveštaje

  Uprava je odgovorna za pripremu i pošteno predstavljanje Izveštaja u skladu sa uputstvima propisanim u Zakonu Br 03/L-048 o Odgovornostima i Upravljanju Javnim Finansijama koji određuje da finansijski izveštaji budu pripremljeni u okviru Međunarodnog Računovodstvenog Standarda Javnog Sektora ("МRSЈS") „Finansijsko izveštavanje na gotovinskoj računovodstvenoj osnovi“ i njihovu uskladjenost sa zakonima i propizima. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje, primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno netačne tvrdnje, bilo usled prevare ili greške, odabir i primenu odgovarajučih računovodstvenih politka i računovodstvenih procena koje su razumne u okolnostima.

  Odgovornost revizora

  Naša odgovornost je da izrazimo mišlenje o ovim financijskim izveštajima na osnovu naše revizije. Mi smo obavili našu reviziju u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Međunarodnim standardima institucija vrhovne revizije („MSIVR“). Ovi standardi zahtevaju našu usklađenost sa etiqkim zahtevima kao i to da reviziju planiramo na nacin koji qe nam omoguqiti da steknemo razumno uverenje da financijski izvestaji ne sadrze materialno znaqajne greske. Revizija ukluquje izvođenje procedura ucilju sticanja revizorskih dokaza o iznosima i objavlivanjima u financijskim izveštajima. Izabrane procedure zavise od procene revizora, ukluqujuqi procenu rizika od postojanja materialno znaqajnih grešaka u financijskim izveštajima, kao rezultat prevare ili gresaka.

  Prilikom ovih procena rizika, revizor smatra internu kontrolu relevantnom kod izrade i objektivnog prezentiranja financijskih izveštaja u cilju kreiranja takvih revizorskih procedura koje su odgovarajuqe u datim okolnostima, ali da ne i u cilju izrazavanja mišljenja o efikasnosti interne kontrolle kod entiteta. Revizija, isto tako, ukljuquje i ocenu aekvatnosti primenjenih raqunovodskih politika i razumnost raqunovodskih procena rukovodstva kao i ocenu ukupne prezentacije financijskih izveštaja.

  Mi verujemo da su obezbeđeni dokazi dovoljni i odgovarujuqi osnov našeg revizorskog mišljenja.

 • KANCELARIJA GLAVNOG REVIZORA Beleške za financijski izvestaj za godinu koju se završava 31 Decembar 2010

  1

  1. Opšti podaci Kancelarija Glavnog Revizora Republike Kosova je osnivana u 2003 propisom UNMIK-a 2002/18. Poslje nezavisnosti mandat i uloga Glavnog Revizora je naveden u Ustavu Kosova1. Propizi UNMIK-a su bili zamjenjeni od Zakona Broj. 03/L-075 za Glavnog Revizora i kancelarije Glavnog Revizora na datum 5 Jun 2008.

  U skladu sa Ustavom Kosova (Clan 138) Glavni Revizor (GR) treba jednom godišnje da izvještava rezultatom revizije (Godišnji Izveštaj Revizora i izveštaji pojedinacnih zadataka) i izveštaj godišnjeg aktivitieta.

  2. Osnov pripreme financijskih izveštaja i raqunovodskih kovencija 2.1 Osnova pripreme u skladu sa uputstvima propisanim u Zakonu Br 03/L-048 o Odgovornostima i Upravljanju Javnim Finansijama koji određuje da finansijski izveštaji budu pripremljeni u okviru Međunarodnog Računovodstvenog Standarda Javnog Sektora ("МRSЈS") „Finansijsko izveštavanje na gotovinskoj računovodstvenoj osnovi“ i njihovu uskladjenost sa zakonima i propizima. U Administrativim propizu 16/2010 Vlada trazi vise izveštivanja vezana za modifikiranu gotovinskoj bazi u formi prezentacija.

  Ove propise su konzistentno primjenjene kod svih prezentovanih godina, ukoliko nije drugacije navedeno. Dodatni zahtevi su prezentirani u ovoj godini. 2.2 Racunovodstvena konvencija Financijski izvestaji su pripremljeni prema raqunovodstvu na osnovu gotovine kako sledi:

  a. Prihodi / (sredstva) su alocirani iz sredstava koji su dostupni u Konsolidiranom Buđetu Kosova, koja alocirana sredstva trebaju biti potrošena u pregledu takvog izdavanja i poznata kao “alocirana sredstava” za to izdavanje; i

  b. Potrošnja se priznaje kada je ona plaqena sa bankarskog raquna Konsolidiranom Buđetu Kosova.

  c. Nemonetarna sredstava priznaju se prema istorijskim trošku koji predstalja troskove nabavke kao i bilo koje dopunske troškove direktno pripisljive nabavci sredstava.

  2.3 Izveštajna valuta Knjige evidencije KGR vode se u Euru, koje zakonita valuta na teritoriju Republike Kosova.

  1 Articles 136, 137, 138 and 157.

 • KANCELARIJA GLAVNOG REVIZORA Beleške za financijski izvestaj za godinu koju se završava 31 Decembar 2010

  2

  2.4 Nabavke Ugovori o nabavci ili iznajmljivanju roba i usluga, ukljuqujuqi profesionalne usluge, su sklopljeni, u ime KGR, samo od strane uredno ovlašqenih zvaniqnika. Nabavke i aktivnosti oko iznajmlivanja ukluquju, pored sklapanja ugovora, pozivanje za tendere, ponude i predloge od strane potencijalnih dobavljaqa na osnovu detaljnih specifikacija koje su utvrđene zakonom Broj. 03/L-241 o Javnim Nabavkama u Republici Kosovo i propisu Broj. 2007/20. Novi zakon je stupio na snagu na kraj godinu (od 1 Decembra 2010). 2.5 Obveze Obveze kao sto su prikazane u financijskim izvestajima su evidencirani kad je nabavka u vezi sa tekuqem buđetskom godinom naruqena, mada su robe i usluge, u stvari primljene- obezbeđene i obveza napravljena tokom sledeqe buđetske godine.

  2.6 Datum ovlasqenja Godišnji izvestaj za godinu koja se završila 31 Decembra 2010 je ovlašqen 31 Januara 2011od Gos. Lage Olofsson, Glavni Revizor i Gosp. Luljeta Osmani, Shef buđeta i financija Kancelarije Glavnog Revizora.

  2.7 Buđet Informacije prezentirane na originalu, revidiran i finalni buđeti je objavljen u Aprilu 2011 na izvestaju aktivnosti KGR. Finalni buđet je ukluqen u Financijskom Informatskom Sistemu Kosova i također je objavljen u konsolidiranom izvestaju Vlade Kosova.

 • KANCELARIJA GLAVNOG REVIZORA

  Financijski Izvestaj za godinu koju se završava 31 Decembar 2010

 • 1

  Član 9

  Izjava Primanja i Isplata Gotovog Novca

  2010 2009 2008

  Jedinstveni

  Račun Trezora Jedinstveni Račun

  Trezora Jedinstveni Račun

  Trezora

  KB KB KB

  Beleške € '000 € '000 € '000

  PRIMANJA Raspodele sa Opšteg Fonda 1 1.547 1.146 821

  Ukupno primanja 1.547 1.146 821

  ISPLATE

  Operacije

  Plate i Dnevnice 808 585 406

  Robe i Usluge 707 535 429

  Javne Usluge 32 26 28

  Ukupno Isplate 1.547 1.146 863

  Beleške

  1.Ukupni prihodi su veći od ukupnih troškova za 1,782.15€. Ova sredstva su vraćena sredstva sa avansa na računu NLB i stvaraće se kao troškovi za 2011 godinu.

  Član 10

  Izveštaj izvršenja budžeta

  Pasq Izjava uporeĎenja sadašnjih budžetskih iznosa za Kancelariju Generalnog Revizora za godinu završenu sa 31 Decembrom 2010

  2010 2009 2008

  Početni

  budžet

  (Raspode

  la)

  Završni

  budžet

  (Raspod

  ela) Sadašnji

  Varijant

  a Realizacij Realizacij

  A B C D=C-B E F

  € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

  Izlivi gotovog novca sa

  računa trezora

  Plate i dnevnice 797 816 808 -8 585 406

  Robe i usluge 539 715 707 -8 535 429

  Javne usluge 23 40 32 -7 26 28

  Ukupno izvršene isplate

  sa KB sa LlVTh 1,359 1,571 1,547 -23 1,146 863

 • 2

  Beleška 5.

  Plate i Dnevnice 2010 2009 2008

  BK BK BK

  Opis beleska € '000 € '000 € '000

  Isplate sa KB

  Neto plate 5,1 687 498 347

  Porez na lićne dohotke 44 31 20

  Isplate penzijskog doprinosa

  od poslodavca 38 28 19

  Isplate penzijskog doprinosa

  od zaposlenog 38 28 19

  Ukupno 808 585 406

  beleska

  5.5.1 Neto plate uključuju obroke u vrednosti od j 66€ mesečno za lice. Osnova za izračunavanje je bilo broj

  osoblja od 116 za 2010 godinu, 85 za 2009, i 80 za 2008 godinu

  .

  Clan 11. Otkrivanje podataka

  Podatak 1

  Generalni revizor se imenuje od MCP za petogodišnji mandat. 2010 je njegova druga godina u

Search related