KALLELSE 2011. 6. 8.¢  Barn- och ungdomsf£¶rvaltningen f£¶resl£¥r att utbildningsn£¤mnden som £¤r planerad

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KALLELSE 2011. 6. 8.¢  Barn- och ungdomsf£¶rvaltningen...

 • KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 16 JUNI 2011 Tid och plats Kl. 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, utbildningschef, Annika Hellberg, ekonomi-

  administrativ chef, Jennie Falk Eriksson, kvalitetshandläggare, Anna Lanryd, skolutvecklare, Lotta Lann, nämndsekreterare, Helena Henrikson, rektor Vallentuna gymnasium

  OBS!

  Borgerlig grupp kl. 18.30 i Kragstarummet

  (S)-grupp kl. 18.30 i Ormstarummet

  Vallentuna 11 maj 2011 Björn Furugren Beselin Ordförande Lotta Lann Sekreterare Tfn: 08-587 850 00

 • VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (16) Utbildningsnämnden 2011-06-16

  FÖREDRAGNINGSLISTA

  Ärende Sidan

  1. Val av justerare .................................................................................................................................... 3 2. Fastställande av dagordning ............................................................................................................... 3 3. Resultat från enkätundersökning 2011 till elever i åk 1 från Vallentuna oavsett skola –

  information .......................................................................................................................................... 4 4. Resultat från enkätundersökning 2011 till elever i åk 2 på Vallentuna gymnasium –

  information .......................................................................................................................................... 5 5. Sammanställning av kunskapsresultat – information ...................................................................... 6 6. Plan för utbildning på introduktionsprogram vid Vallentuna gymnasium (Dnr 2011.055) ........... 7 7. Fördjupningskurser på Vallentuna gymnasium (Dnr 2011.058) ..................................................... 8 8. Handlingsplan för att fler elever ska nå målen – utkast (Dnr 2011.056) ........................................ 9 9. Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning (Dnr 2011.057) .................................... 10 10. Beslutsattestanter för utbildningsnämnden fr.o.m. juni 2011 (Dnr 2011.092) .............................. 11 11. Remissvar – Samråd detaljplan för Roslagsbanans dubbelspår (Dnr 2011.022) .......................... 12 12. Ändrat datum för utbildningsnämnden i oktober ........................................................................... 13 13. Rapport från programråd ................................................................................................................. 14 14. Anmälningsärenden ........................................................................................................................... 15 15. Postlistan ........................................................................................................................................... 16

 • VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 3 (16) Utbildningsnämnden 2011-06-16

  1. Val av justerare

  2. Fastställande av dagordning

 • VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 4 (16) Utbildningsnämnden 2011-06-16

  3. Resultat från enkätundersökning 2011 till elever i åk 1 från Vallentuna oavsett skola – information

  Ärendet i korthet Jennie Falk Eriksson, kvalitetshandläggare, redovisar resultat från enkätundersökning till elever i åk 1

  från Vallentuna kommun oavsett skola. Förvaltningen genomför enkätundersökningen för fjärde året i

  rad på uppdrag av utbildningsnämnden. Den innehåller bl.a. frågor om undervisningen, trivsel, miljön

  och vad valet av gymnasieskola grundar sig på.

  Ärendet föredras på sammanträdet.

  ________________

 • VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 5 (16) Utbildningsnämnden 2011-06-16

  4. Resultat från enkätundersökning 2011 till elever i åk 2 på Vallentuna gymnasium – information

  Ärendet i korthet Jennie Falk Eriksson, kvalitetshandläggare, redovisar resultat från enkätundersökning 2011 till elever i

  åk 2 på Vallentuna gymnasium, som genomförts inom samarbetet Våga Visa.

  Ärendet föredras på sammanträdet.

  ________________

 • VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 6 (16) Utbildningsnämnden 2011-06-16

  5. Sammanställning av kunskapsresultat – information

  Ärendet i korhet Helena Henrikson, rektor, redovisar en sammanställning av resultat från betyg och nationella prov för Vallentuna gymnasium.

  Ärendet föredras på sammanträdet.

  ______________

 • VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 7 (16) Utbildningsnämnden 2011-06-16

  6. Plan för utbildning på introduktionsprogram vid Vallentuna gymnasium (Dnr 2011.055)

  Arbetsutskottets förslag till beslut Utbildningsnämnden fastställer plan för utbildning på introduktionsprogram vid Vallentuna gymnasium.

  Ärendet i korthet Enligt den nya skollagen som ska tillämpas fr.o.m 1 juli 2011, så ska det finnas en plan för

  introduktionsprogram som ska beslutas av huvudmannen (SL 17 kap, 7 §). Vallentuna gymnasium har

  tagit fram ett förslag till plan för nämnden att ta ställning till.

  Förvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden fastställer plan för utbildning på introduktionsprogram vid Vallentuna gymnasium.

  Propositionsordning i arbetsutskottet Björn Furugren Beselin (C) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed.

  Handlingar 1. Förslag till plan för utbildning på introduktionsprogram vid Vallentuna gymnasium.

  ________________

 • VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 8 (16) Utbildningsnämnden 2011-06-16

  7. Fördjupningskurser på Vallentuna gymnasium (Dnr 2011.058)

  Arbetsutskottets förslag till beslut Utbildningsnämnden fastställer fördjupningskurser på Vallentuna gymnasium.

  Ärendet i korthet Enligt den nya gymnasieförordningen så ska huvudmannen besluta om fördjupningskurser (GyF 4

  kap. 5 §). Det är Skolverket som tar fram föreskrifter om vilka kurser som får erbjudas som

  programfördjupning för varje program. Utbildningsnämnden beslutar sedan om vilka av dessa kurser

  som ska erbjudas. Vallentuna gymnasiums förslag bifogas.

  Förvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden fastställer fördjupningskurser på Vallentuna gymnasium.

  Propositionsordning i arbetsutskottet Ordföranden Björn Furugren Beselin (C) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att

  arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed.

  Handlingar

  1. Förslag till fördjupningskurser på Vallentuna gymnasium ________________

 • VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 9 (16) Utbildningsnämnden 2011-06-16

  8. Handlingsplan för att fler elever ska nå målen – utkast (Dnr 2011.056)

  Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att presentera utkastet till handlingsplan på nämndsammanträdet, för att erbjuda nämnden möjlighet att lämna synpunkter på utkastet.

  Ärendet i korthet Utbildningsnämnden beslutade 2011-02-10, § 9, att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa en handlingsplan för att nå målet att fler elever ska fullfölja sin gymnasieutbildning.

  Yrkande i arbetsutskottet Björn Furugren Beselin (C) yrkar att arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att presentera utkastet till handlingsplan på nämndsammanträdet, för att erbjuda nämnden möjlighet att lämna synpunkter på utkastet.

  Propositionsordning i arbetsutskottet Ordföranden Björn Furugren Beselin (C) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed.

  Handlingar 1. Handlingsplan för att fler elever ska nå målen - utkast

  ________________

 • VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 10 (16) Utbildningsnämnden 2011-06-16

  9. Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning (Dnr 2011.057)

  Förvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att revidera utbildningsnämndens delegationsordning enligt

  förvaltningens förslag.

  Ärendet i korthet Förslag till reviderad delegationsordning för utbildningsnämnden med anledning av den nya skollagen som ska tillämpas från den 1 juli 2011. Vallentuna kommun planerar att göra en grundlig genomgång av samtliga delegationsordningar under 2011/2012, och kommer då att se över strukturen. Den här revideringen avser enbart de förändringar som träder i kraft den 1 juli 2011.

  Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande.

  Yrkande i arbetsutskottet Björn Furugren Beselin (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande.

  Propositionsordning i arbetsutskottet Ordföranden Björn Furugren Beselin (C) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed.

  Handlingar 1. Förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning för utbildningsnämnden

  _____________

 • VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 11 (16) Utbildningsnämnden 2011-06-16

  10. Beslutsattestanter för utbildningsnämnden