KALKULACIJA CENE PREVOZA V CESTNEM TOVORNEM PROMETU Kalkulacija cene prevoza v cestnem tovornem prometu

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KALKULACIJA CENE PREVOZA V CESTNEM TOVORNEM PROMETU Kalkulacija cene prevoza v cestnem tovornem...

 • UNIVERZA V MARIBORU

  FAKULTETA ZA LOGISTIKO

  Alenka Krajc

  KALKULACIJA CENE PREVOZA V

  CESTNEM TOVORNEM PROMETU

  diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa

  Celje, januar 2012

 • UNIVERZA V MARIBORU

  FAKULTETA ZA LOGISTIKO

  Alenka Krajc

  KALKULACIJA CENE PREVOZA V

  CESTNEM TOVORNEM PROMETU

  diplomsko delo študijskega programa

  Mentor:

  doc. dr. Bojan Rosi

  Somentor:

  mag. Marjan Sternad

  Celje, januar 2012

 • IZJAVA O AVTORSTVU

  diplomskega dela

  Spodaj podpisana, Alenka Krajc, študentka programa gospodarska in tehnološka

  logistika, z vpisno številko 20012252, sem avtorica diplomskega dela:

  Kalkulacija cene prevoza v cestnem tovornem prometu.

  S svojim podpisom zagotavljam, da:

  • je predloţeno delo rezultat izključno mojega lastnega raziskovalnega dela;

  • sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v

  diplomskem delu, navedena oz. citirana v skladu z navodili Fakultete za logistiko

  Univerze v Mariboru;

  • sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v

  seznamu virov, ki je sestavni del diplomskega dela in je zapisan v skladu z navodili

  Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru;

  • sem pridobil/a vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v

  diplomsko delo in sem to tudi jasno zapisala v diplomskem delu;

  • se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata

  bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim

  so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o

  avtorskih in sorodnih pravicah, Uradni list RS št. 21/95), prekršek pa podleţe tudi

  ukrepom Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru v skladu z njenimi pravili;

  • se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloţeno

  delo in za moj status na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru;

  • je diplomsko delo jezikovno korektno in da je delo lektorirala Anita Leskovar, prof.

  slov.

  V Celju, dne _____________ Podpis avtorice:__________________

 • ZAHVALA

  Za vso izkazano podporo pri nastajanju tega diplomskega dela bi se rada zahvalila

  mentorju, doc. dr. Bojanu Rosiju, in somentorju mag. Marjanu Sternadu.

  Prav tako bi se rada zahvalila moji družini. Boštjan hvala, da si me podpiral ves čas

  študija. Neža, tebi hvala za motivacijo, Matija, tebi pa hvala, ker si bil tako priden

  dojenček.

 • Kalkulacija cene prevoza v cestnem tovornem prometu

  Osnovna ţelja vsakega poslovnega sistema je poslovati z minimalnimi stroški in

  maksimalnim dobičkom. Da bi to dosegli, je potrebno poznati lastno ceno in razmere na

  trgu, ki nam narekujejo stopnjo zasluţka. Natančno poznavanje vseh stroškov, ki jih v

  podjetju beleţimo, je ključna pot do uspeha. Za dosego tega cilja je potrebna

  optimizacija poslovanja in spremljanje dogajanja na trgu in pri konkurenci.

  Za podjetje je ključnega pomena, da sledi spremembam na trgu transportnih storitev in

  jih zna vnesti v svoje poslovanje. Spremembe lahko zniţajo stroške, saj lahko na novo

  pridobljena znanja omogočijo nove poslovne poteze. Redno spremljanje novosti, stalno

  iskanje novih povezav in poti privede do optimalnih rezultatov. Optimalne rešitve pa

  predstavljajo optimalne stroške.

  Povezanost in komunikacija med oddelki v poslovni verigi logističnega podjetja je

  prava pot do uspeha. Zato se strinjam z mislijo slovenskega pisatelja, dramatika,

  scenarista, esejista in pesnika, Primoţa Kozaka, ki pravi, citiram: »V odločilnih

  situacijah ni človek nič in organizacija vse!«

  Ključne besede: stroški, optimizacija, cena, zasluţek

  Calculation of price within road freight traffic

  The main goal of every business is to operate with minimum cost and maximum profit.

  To achieve this, it is necessary to be aware of all expenses and the market conditions,

  which dictate the level of earnings. Accurate knowledge of all costs incurred by the

  company is the key to success. This is accomplished through optimization of operations

  and monitoring of market developments and the competition.

  It is crucial to be able to adapt the business model to the changes in the market of

  transportation services. These can lead to reduced expenses, since newly acquired

  knowledge may bring about new business practices. Optimal results are achieved

  through regular monitoring of innovations and constantly searching for new connections

  and routes. Optimal solutions lead to optimal cost.

  The path to success lies in the proper interaction and communication between

  departments in the business chain of logistics companies. Therefore, I agree with the

  idea put forth by the Slovenian writer, playwright, screenwriter, essayist and poet

  Primoţ Kozak: “In crucial situations a single person is nothing and the organization

  everything”.

  Keywords: costs, optimization, price, earnings

 • Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Visokošolski strokovni študijski program

  Alenka Krajc: Kalkulacija cene prevoza v cestnem tovornem prometu v

  KAZALO

  UVOD ............................................................................................................................... 1

  1 TEORETIČNE OSNOVE ...................................................................................... 3

  1.1 CESTNI TRANSPORT................................................................................................ 3

  1.1.1 Cestni zbirni transport .................................................................................. 7

  1.1.2 Delni in kompletni nakladi tovornjakov ........................................................ 8

  1.1.3 Posebni prevozi ............................................................................................. 8

  1.1.4 Prevozni proces ........................................................................................... 10

  1.2 STROŠKI CESTNEGA TRANSPORTA ........................................................................ 11

  1.2.1 Vrste stroškov .............................................................................................. 11

  1.2.2 Transportni stroški ...................................................................................... 16

  1.2.3 Kako znižati stroške logistike ...................................................................... 18

  1.2.4 Dejavniki, ki vplivajo na stroške ................................................................. 21

  1.2.5 Vpliv stroškov na obseg poslovanja ............................................................ 22

  1.2.6 Transportne klavzule ................................................................................... 23

  1.2.7 Cestne dajatve ............................................................................................. 25

  1.3 OBLIKOVANJE CENE TRANSPORTNE STORITVE .................................... 29

  1.3.1 Posebnosti in elastičnost ponudbe transportnih storitev ............................ 31

  1.3.2 Vrste cen ..................................................................................................... 33

  2 OBSTOJEČE STANJE ........................................................................................ 40

  2.1 PRAKTIČNI PRIMER OPTIMIZACIJE CESTNEGA ZBIRNEGA UVOZNEGA TRANSPORTA S

  FINSKE ......................................................................................................................... 40

  2.2 OPIS TRANSPORTNE POTI PRED OPTIMIZACIJO ...................................................... 40

  2.3 KRITIČNA ANALIZA .............................................................................................. 45

  3 PRENOVA ALI PREDLOG REŠITVE PROBLEMA ..................................... 46

  3.1 OPIS TRANSPORTNE POTI PO OPTIMIZACIJI ........................................................... 46

  3.2 ANALIZA IN PRIMERJAVA STROŠKOV ................................................................... 47

  3.2.1 Ugotovitve po opravljeni analizi in primerjavi stroškov ............................ 52

  ZAKLJUČEK ................................................................................................................ 54

  LITERATURA IN VIRI .............................................................................................. 56

 • Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Visokošolski strokovni študijski program

  Alenka Krajc: Kalkulacija cene prevoza v cestnem tovornem prometu vi

  KAZALO SLIK

  Slika 1: Cisterna ............................................................................................................... 6

  Slika 2: Prevozni proces ................................................................................................. 10

  Slika