of 15 /15
KALENDAR ISPITA U 2015. GODINI PRIJAVA ISPITA ZA JANUARSKI ROK -ZA GENERACIJE 2008-2014 ISKLJUČIVO ELEKTRONSKI OD 15.12. 2014. ( POGLEDATI OBAVEŠTENJE O ELEKTRONSKOJ PRIJAVI I ELEKTRONSKOJ UPLATI) - ZA GENERACIJE 2007 I STARIJE VAZI PAPIRNA PRIJAVA OD 15. 12. DO 26.12. 2014. GODINE PRIJAVA ISPITA ZA FEBRUARSKI ROK BIĆE NAKNADNO ODREĐENA APSOLVENTI I PONOVCI ČETVRTE GODINE MOGU KORISTITI SVE ROKOVE PRVA GODINA NAZIV PREDMETA TERMINI U 2015. GODINI JAN. FEB. APR. JUN JUL SEP . OKT. OSNOVI EKONOMIJE 10.01 . 02.02 20.04 06.07 . 01.0 9. 21.09 . 2 SOCIOLOGIJA 30.01 . 14.02 . 24.04 19.06 . 11.0 9. 30.09 . 3 MATEMATIKA 25.01 . 09.02 . 04.05 08.06 27.0 8. 17.09 . 4 OSNOVI MAKROEKONOMIJE 08.02 07.05 11.06 . 03.07 . 10.0 9. 25.09 . 5 EKONOMIKA PREDUZEČA 06.02 29.04 17.06 . 09.07 . 08.0 9. 01.10 . 6 FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO 14.01 11.05 01.06 . 22.06 24.0 8 14.09 7 OSNOVI STATISTIČKE ANALIZE 27.01 08.05 06.06 29.06 04.0 9 19.09 DRUGA GODINA NAZIV PREDMETA JAN. FEBR . APRI L JUN JUL SEP . OKT. 1. TEORIJA CENA 16.0 1 06.0 2 21.0 4 20.0 6 01. 09 21.0 9 2. EKON.-MAT. METODI I MODELI 13.0 1 03.0 2 27.0 4 08.0 6 25. 08 16.0 9 3. NACIONALNA EKONOMIJA 26.0 1 13.0 2 04.0 5 03.0 7 07. 09 25.0 9 4. MEĐUNARODNA EKONOMIJA 31.0 1 08.0 5 05.0 6 26.0 6 04. 09 23.0 9 5. STRATEGIJSKI MENADŽMENT 23.0 1 13.0 5 16.0 6 07.0 7 09. 09 30.0 9 6. ENGLESKI JEZIK 21.0 1 09.0 2 11.0 5 23.0 6 27. 08 14.0 9

Kalendar Ispita Za 2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2015

Citation preview

KALENDAR ISPITA U 2012

KALENDAR ISPITA U 2015. GODINIPRIJAVA ISPITA ZA JANUARSKI ROK-ZA GENERACIJE 2008-2014 ISKLJUIVO ELEKTRONSKI OD 15.12. 2014. ( POGLEDATI OBAVETENJE O ELEKTRONSKOJ PRIJAVI I ELEKTRONSKOJ UPLATI)

- ZA GENERACIJE 2007 I STARIJE VAZI PAPIRNA PRIJAVA OD 15. 12. DO 26.12. 2014. GODINE

PRIJAVA ISPITA ZA FEBRUARSKI ROK BIE NAKNADNO ODREENAAPSOLVENTI I PONOVCI ETVRTE GODINE MOGU KORISTITI SVE ROKOVE

PRVA GODINA

NAZIV PREDMETATERMINI U 2015. GODINI

JAN.FEB.APR.JUNJULSEP.OKT.

OSNOVI EKONOMIJE 10.01.02.0220.0406.07.01.09.21.09.

2SOCIOLOGIJA 30.01.14.02.24.0419.06.11.09.30.09.

3MATEMATIKA 25.01.09.02.04.0508.0627.08.17.09.

4OSNOVI MAKROEKONOMIJE08.0207.0511.06.03.07.10.09.25.09.

5EKONOMIKA PREDUZEA06.0229.0417.06.09.07.08.09.01.10.

6FINANSIJSKO RAUNOVODSTVO14.0111.0501.06.22.0624.0814.09

7OSNOVI STATISTIKE ANALIZE27.0108.0506.0629.0604.0919.09

DRUGA GODINA

NAZIV PREDMETAJAN.FEBR.APRILJUNJULSEP.OKT.

1.TEORIJA CENA16.0106.0221.0420.0601.0921.09

2.EKON.-MAT. METODI I MODELI13.0103.0227.0408.0625.0816.09

3.NACIONALNA EKONOMIJA26.0113.0204.0503.0707.0925.09

4.MEUNARODNA EKONOMIJA31.0108.0505.0626.0604.0923.09

5.STRATEGIJSKI MENADMENT23.0113.0516.0607.0709.0930.09

6.ENGLESKI JEZIK21.0109.0211.0523.0627.0814.09

FRANCUSKI JEZIK21.0109.0211.0523.0627.0814.09

RUSKI JEZIK21.0109.0211.0523.0627.0814.09

NEMAKI JEZIK21.0109.0211.0523.0627.0814.09

ENGLESKI JEZIK ZA EKONOMISTE 09.0211.0502.0623.0627.0814.09

FRANCUSKI JEZIK ZA EKONOMISTE09.0211.0502.0623.0627.0814.09

RUSKI JEZIK ZA EKONOMISTE 09.0211.0502.0623.0627.0814.09

NEMAKI JEZIK ZA EKONOMISTE 09.0211.0502.0623.0627.0814.09

7.METODI EKONOMSKE ANALIZE28.0122.0410.0601.0702.0901.10

MARKETING30.0112.0602.0705.0922.09

ORGANIZACIJA PREDUZEA11.0203.0629.0610.0902.10

UPRAVLJAKO RAUNOVODSTVO27.0110.0630.0607.0928.09

KANALI MARKETINGA19.0108.0606.0731.0821.09

MONETARNA EKONOMIJA09.0208.0629.0607.0928.09

EKONOMIKA TURIZMA10.0209.0630.0608.0929.09

POSLOVNA INFORMATIKA19.0113.0510.0601.0702.0901.10

MEUNARODNE FINANSIJE30.0110.0601.0702.0901.10

MEUNARODNA TRGOVINA04.0201.0624.0626.0815.09

Beograd, 19.11.2014

Sekretarijat FakultetaKALENDAR ISPITA U 2015. GODINIIII GODINA

SVI STUDENTI MOGU KORISTITI JANUARSKI, FEBRUARSKI, JUNSKI, JULSKI, SEPTEMBARSKI I OKTOBARSKI ROK.

APSOLVENTI I PONOVCI ETVRTE GODINE MOGU KORISTITI SVE ROKOVEPREDMETI

MODUL: EKONOMSKA ANALIZA I POLITIKAIIIIII-IVIV-VVIVIIIXXXI-XII

1Makroekonomska analiza21.0108.0218.0322.0411.0610.0925.0918.11

2Mikroekonomska analiza30.0127.0308.0505.0603.0728.0818.0927.11

3Savremeni privredni sistemi23.0105.0205.0329.0426.0604.0917.0903.12

4Jedan izborni predmet

Ekonomika tranzicije28.0111.0306.0517.0608.0708.0929.0916.12

Ekonomski odnosi Srbije sa inostran.28.0113.0211.0315.0517.0608.0929.0924.12

5Teorija I planiranje privednog razvoja12.0102.0223.0327.0415.0631.0821.0916.11

6Monetarna ekonomija09.0230.0311.0508.0629.0607.0901.1021.12

7Javne finansije16.0111.0211.0313.0501.0702.0923.0925.11

8Osnovi ekonometrije20.0131.0321.0402.0623.0625.0815.0915.12

MODUL: MARKETING

1Trino komuniciranje27.0111.0210.0321.0430.0608.0929.0917.11

2Istraivanje trita12.0131.0117.0329.0419.0631.0821.0914.12

3Ponaanje potroaa19.0110.0224.0305.0516.0625.0815.0901.12

4Izborni: Strani jezik za ekonomiste II21.0109.0230.0311.0523.0627.0814.0923.11

5Osnovi poslovnih finansija15.0102.0201.0413.0501.0702.0923.0902.12

6Organizacija preduzea11.0205.0323.0403.0629.0610.0930.0908.12

7Poslovno pravo05.0208.0415.0508.0603.0711.0901.1017.12

8Preduzetnitvo i upravljanje malim pred.30.0127.0330.0415.0608.0703.0925.09

9Poslovni marketing13.0103.0328.0418.0610.0701.0929.0915.12

MODUL: RAUNOVODSTVO REVIZIJA I FIN. UPRAVLJANJE

1Poslovne finansije15.0102.0201.0413.0501.0702.0923.0902.12

2Raunovodstvo trokova20.0109.0211.0322.0418.0627.0817.0909.012

3Finansijska I aktuar. Matem.12.0104.0209.0320.0422.0631.0821.0923.11

4Ekonomska statistika22.0119.0308.0517.0608.0707.0928.0904.12

5Organizacija preduzea11.0205.0323.0403.0629.0610.0930.0908.12

6Teorija I politika bilansa26.0112.0226.0311.0512.0603.0922.0921.12

7Poslovno pravo05.0208.0415.0508.0603.0711.0901.1017.12

MODUL: TRGOVINSKI MENADMENT I MARKETING

1Trgovinski menadment19.0106.0209.0320.0408.0624.0821.09

2Spoljnotrgovinsko poslovanje15.0105.0225.0308.0506.0703.0924.0901.12

3Istraivanje trita12.0131.0117.0329.0419.0631.0821.0914.12

4Izborni Strani jezik za ekonomiste II21.0109.0230.0311.0523.0627.0814.0923.11

5Marketing30.0131.0305.0512.0602.0709.0929.0922.12

6Organizacija preduzea11.0205.0323.0403.0629.0610.0930.0908.12

7Ekonomika turizma10.0207.0412.0509.0630.0608.0922.0915.12

8Ekonomska statistika22.0119.0308.0517.0608.0707.0928.0904.12

9Jedan izborni predmet

Meunarodne finansije30.0127.0314.0510.0601.0702.0901.1021.12

Meunarodni biznis I menadment12.0104.0203.0321.0416.0601.0929.0924.11

Osnovi poslovnih finansija15.0102.0201.0413.0501.0702.0923.0902.12

Menadment ljudskih resursa28.0111.0227.0314.0501.0702.0901.1021.12

Marketing usluga05.0203.0321.0408.0630.0601.0929.0924.11

Savremeni privredni sistemi23.0105.0205.0329.0426.0604.0917.0903.12

Monetarna ekonomija09.0230.0311.0508.0629.0607.0901.1021.12

Javne finansije16.0111.0211.0313.0501.0702.0923.0925.11

MODUL:FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANJE

1Jedan izborni predmet

Ekonomska statistika22.0119.0308.0517.0608.0707.0928.0904.12

Teorija I modeli odluivanja22.0119.0308.0517.0608.0704.0919.0904.12

2Osnovi poslovnih finansija15.0102.0201.0413.0501.0702.0923.0902.12

3Javne finansije16.0111.0211.0313.0501.0702.0923.0925.11

4Finansijska I aktuar. matematika12.0104.0209.0320.0422.0631.0821.0923.11

5Bilansi preduzea I banaka26.0112.0226.0311.0512.0603.0922.0921.12

6Osnovi organizacije11.0205.0323.0403.0629.0610.0930.0908.12

7Upravljako raunovodstvo27.0127.0328.0410.0630.0607.0928.0930.11

8Finansijska trita13.0206.0405.0506.0624.0628.0825.0911.12

9Jedan izborni predmet

Poslovno pravo05.0208.0415.0508.0603.0711.0901.1017.12

Meunarodno privredno pravo23.0106.0208.0415.0503.0711.0901.1017.12

MODUL:TURIZAM I HOTELIJERSTVO

1Ekonomika saobraaja29.0112.0226.0307.0511.0627.0817.0910.12

2Meunarodno privredno pravo23.0106.0208.0415.0503.0711.0901.1017.12

3Osnovi poslovnih finansija15.0102.0201.0413.0501.0702.0923.0902.12

4Izborni Strani jezik za ekonomiste II21.0109.0230.0311.0523.0627.0814.0923.11

5Marketing30.0131.0305.0512.0602.0709.0929.0922.12

6Organizacija preduzea11.0205.0323.0403.0629.0610.0930.0908.12

7Kanali marketinga19.0109.0320.0408.0606.0707.0928.0930.11

8Ekonomska statistika22.0119.0308.0517.0608.0707.0928.0904.12

9Jedan izborni predmet

Meunarodne finansije30.0127.0314.0510.0601.0702.0901.1021.12

Meunarodni biznis I menadment12.0104.0203.0321.0416.0601.0929.0924.11

Menadment ljudskih resursa28.0111.0227.0314.0501.0702.0901.1021.12

MODUL: STATISTIKA, INFORMATIKA

I KVANTITATIVNE FINANSIJE

1Matematika II13.0103.0203.0328.0412.0602.0702.0922.0917.11

2Analiza podataka28.0111.0203.0415.0519.0611.0902.1010.12

3Demografska analiza20.0109.0225.0329.0424.0609.0930.0902.12

4Ekonomska statistika22.0119.0308.0517.0608.0707.0928.0904.12

5Makroekonomski modeli10.0231.0305.0509.0607.0701.0929.0922.12

6Teorijska statistika03.0203.0328.0412.0602.0702.0922.0917.11

7Jedan izborni predmet

Monetarna ekonomija09.0230.0311.0508.0629.0607.0901.1021.12

Upravljako raunovodstvo27.0127.0328.0410.0630.0607.0928.0930.11

Javne finansije16.0111.0211.0313.0501.0702.0923.0925.11

Ekonomika javnog sektora30.0105.0323.0412.0601.0702.0923.0930.11

MODUL: MENADMENT

1Upravljanje organizacionim promenama26.0112.0206.0404.0501.0631.0814.0907.12

2Trgovinski menadment19.0106.0209.0320.0424.0821.0930.11

4Preduzetnitvo I upravljanje malim pred.30.0127.0330.0415.0608.0703.0925.0925.11

5Meunarodni I biznis menadment12.0104.0203.0321.0416.0601.0929.0924.11

6Izborni Strani jezik za ekonomiste II21.0109.0230.0311.0523.0627.0814.0923.11

7Marketing30.0131.0305.0512.0602.0709.0929.0922.12

8Osnovi upravljakog raunovodstva27.0127.0328.0410.0630.0607.0928.0930.11

9Poslovno pravo05.0208.0415.0508.0603.0711.0901.1017.12

9Osnovi poslovnih finansija15.0102.0201.0413.0501.0702.0923.0902.12

MODUL: MEUNARODNA EKONOMIJA I SPOLJNA TRGOVINA

1Ekonomski odnosi Srbije sa inostran.28.0113.0211.0315.0517.0608.0929.0924.12

2Monetarna ekonomija09.0230.0311.0508.0629.0607.0901.1021.12

3Ekonomska statistika22.0119.0308.0517.0608.0707.0928.0904.12

4Meunarodno privredno pravo23.0106.0208.0415.0503.0711.0901.1017.12

5Izborni Strani jezik za ekonomiste II21.0109.0230.0311.0523.0627.0814.0923.11

6Jedan izborni predmet:

Savremeni privred. Sistemi23.0105.0205.0329.0426.0604.0917.0903.12

Osnovi poslovnih finansija15.0102.0201.0413.0501.0702.0923.0902.12

Makroekonomska analiza21.0108.0218.0322.0411.0610.0925.0918.11

Ekonomika saobraaja29.0112.0226.0307.0511.0627.0817.0910.12

Ekonomika turizma10.0207.0412.0509.0630.0608.0922.0915.12

Javne finansije16.0111.0211.0313.0501.0702.0923.0925.11

PODMODUL: Spoljna trgovina

7Meunarodne finansije30.0127.0314.0510.0601.0702.0901.1021.12

8Meunarodni marketing12.0104.0203.0321.0416.0601.0929.0924.11

9Ekonomska geografija10.0102.0231.0305.0501.0624.0828.0918.11

PODMODUL: Meunarodne finansije

7Meunarodna trgovina04.0225.0329.0401.0624.0626.0815.0916.12

8Makroekonomija otvorene privrede10.0231.0305.0509.0607.0701.0929.0922.12

9Javne finansije16.0111.0211.0313.0501.0702.0923.0925.11

BEOGRAD, 19.11.2014 SEKRETARIJAT FAKULTETA

KALENDAR ISPITA U 2015. GODINI

IV GODINA

SVI STUDENTI MOGU KORISTITI JANUARSKI, FEBRUARSKI, JUNSKI, JULSKI, SEPTEMBARSKI I OKTOBARSKI ROK.

APSOLVENTI I PONOVCI ETVRTE GODINE MOGU KORISTITI SVE ROKOVEPREDMETI

MODUL: EKONOMSKA ANALIZA

I POLITIKAIIIIII-IVIV-VVIVIIIXXXI-XII

1.Industrijska organizacija16.0106.0212.0330.0419.0611.0902.1026.11

2.Ekonomika javnog sektora30.0105.0323.0412.0601.0702.0923.0930.11

3.Ekonomija rada12.0225.0329.0403.0624.0609.0930.0916.12

PODMODULI

Makroekonomska analiza I politika

4.Trite i trine institucije21.01.04.0201.0413.0501.0702.0923.0902.12

5.Teorija i analiza ekonomske politike27.0111.0227.0307.0526.0628.0818.0919.11

6.Tehnoloki razvoj i politika02.0223.0327.0415.0606.0731.0821.0916.11

7Istorija ekonomije08.0218.0322.0411.0603.0710.0925.0918.11

8Jedan izborni predmet

Teorija proizvodnje26.0106.0404.0501.0622.0607.0928.0914.11

Ekonomska statistika22.0119.0308.0517.0608.0707.0928.0904.12

Ekonomika industrije19.0106.0408.0508.0629.0631.0821.0923.11

Ekonomska geografija10.0102.0231.0305.0501.0624.0828.0918.11

Mikroekonomska analiza

4.Ekonomika agrara21.0104.0201.0413.0510.0603.0924.0918.11

5Osnovi poslovnih finansija15.0102.0201.0413.0501.0702.0923.0902.12

6Istraivanje trita12.0131.0117.0329.0419.0631.0821.0914.12

7Teorija proizvodnje26.0106.0404.0501.0622.0607.0928.0914.11

8Jedan izborni predmet:

Trite i trine institucije21.01.04.0201.0413.0501.0702.0923.0902.12

Ekonomska statistika22.0119.0308.0517.0608.0707.0928.0904.12

Preduzetnitvo i upravljanje malim preduzeem30.0127.0330.0415.0608.0703.0925.0925.11

Poslovno pravo05.0208.0415.0508.0603.0711.0901.1017.12

Raunovodstvo trokova20.0109.0211.0322.0418.0627.0817.0909.12

MODUL: MARKETING

1Odnosi s javnou17.0110.0210.0321.0430.0608.0929.0917.11

2Menadment projekata26.0113.0201.0412.0519.0631.0823.0930.11

3Meunarodni marketing12.0104.0203.0321.0416.0601.0929.0924.11

4Menadment ljudskih resursa28.0111.0227.0314.0501.0702.0901.1021.12

5Marketing logistika12.0226.307.0511.0609.0727.0817.0910.12

6Izborni Strani jezik za ekonomiste III21.0109.0230.0311.0523.0627.0814.0923.11

7Jedan izborni predmet

Menadment kvaliteta03.0217.0324.0402.0629.0609.0930.0915.12

Komercijalno poznavanje proizvoda03.0217.0324.0402.0629.0609.0930.0915.12

8Jedan izborni predmet

Ekonomska statistika22.0119.0308.0517.0608.0707.0928.0904.12

Teorija I modeli odluivanja22.0119.0308.0517.0608.0704.0919.0904.12

9Jedan izborni predmet

Marketing usluga05.0203.0321.0408.0630.0601.0929.0924.11

Kanali marketinga19.0109.0320.0408.0606.0707.0928.0930.11

Ekonomika energetike

Savremeni privredni sistemi23.0105.0205.0329.0426.0604.0917.0903.12

Ekonomika turizma10.0207.0412.0509.0630.0608.0922.0915.12

Bankarstvo17.01.31.0108.0413.0510.0603.0923.0925.11

Javne finansije16.0111.0211.0313.0501.0702.0923.0925.11

Monetarna ekonomija09.0230.0311.0508.0629.0607.0901.1021.12

MODUL: RAUNOVODSTVO REVIZIJA I FIN. UPRAVLJANJE

1Specijalni bilansi23.0113.0227.0324.0418.0604.0925.0920.11

2Javne finansije16.0111.0211.0313.0501.0702.0923.0925.11

3Monetarna ekonomija09.0230.0311.0508.0629.0607.0901.1021.12

4Raunovodstveni informacioni sistemi20.0101.0404.0516.0607.0627.0816.0902.12

PODMODULI

Raunovodstvo i revizija

5Revizija26.0113.0206.0405.0522.0627.0825.0911.12

6Komparativno raunovodstvo14.0119.0321.0406.0603.0709.0901.1018.11

7Specijalna raunovodstva07.0203.0408.0502.0624.0625.0818.0904.12

8Interni obraun30.0104.0320.0411.0607.0711.0902.1021.12

Finansijko upravljanje

5Menadment projekata26.0113.0201.0412.0519.0631.0823.0930.11

6Finansijska trita13.0206.0405.0506.0624.0628.0825.0911.12

7Meunarodno poslovno finansiranje22.0106.0211.0322.0422.0604.0925.0918.11

8Finansijsko prestrukturiranje pred.15.0101.0413.0502.0601.0702.0923.0902.12

MODUL: TRGOVINSKI MENADMENT I MARKETING

1Trgovinski marketing i mena. prodaje19.0109.0320.0408.0606.0707.0928.0930.11

2Menadment projekata26.0113.0201.0412.0519.0631.0823.0930.11

3Meunarodni marketing12.0104.0203.0321.0416.0601.0929.0924.11

4Izborni Strani jezik za ekonomiste III21.0109.0230.0311.0523.0627.0814.0923.11

5Poslovno pravo05.0208.0415.0508.0603.0711.0901.1017.12

6Marketing logistika12.0226.307.0511.0609.0727.0817.0910.12

7Raunovodstvo trgovinskih preduzea07.0203.0408.0502.0624.0625.0818.0904.12

8Jedan izborni predmet:

Komercijalno poznavanje proizvoda03.0217.0324.0402.0629.0609.0930.0915.12

Menadment kvaliteta03.0217.0324.0402.0629.0609.0930.0915.12

9Jedan izborni predmet:

Ponaanje potroaa19.0110.0224.0305.0516.0625.0815.0901.12

Poslovni marketing13.0103.0328.0418.0610.0701.0929.0915.12

Marketing u turizmu10.0207.0412.0509.0630.0608.0922.0915.12

Upravljanje organizacionim promenama26.0112.0206.0404.0501.0631.0814.0907.12

Meunarodno poslovno finansiranje22.0106.0211.0322.0422.0604.0925.0918.11

Teorija I modeli odluivanja22.0119.0308.0517.0608.0704.0919.0904.12

MODUL: FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANJE

1Bankarstvo17.01.31.0108.0413.0510.0603.0923.0925.11

2Osiguranje26.0112.0209.0322.0406.0708.0928.0916.12

3Istraivanje trista12.0131.0117.0329.0419.0631.0821.0914.12

4Analiza hartija od vrednosti13.0201.0405.0506.0624.0628.0825.0911.12

5Ekonomika industrije19.0106.0408.0508.0629.0631.0821.0923.11

6Raunovodstvo u bankarstvu I osiguranju07.0203.0408.0502.0624.0625.0818.0904.12

7Izborni Strani jezik za ekonomiste II21.0109.0230.0311.0523.0627.0814.0923.11

PODMODULI

BANKARSTVO

8Bankarsko poslovanje i platni promet29.0113.0225.0324.0418.0610.0930.0911.12

9Jedan izborni predmet:

Meunar. poslovno finansiranje22.0106.0211.0322.0422.0604.0925.0918.11

Poslovni informacioni sistemi09.0203.0415.0519.0610.0711.0902.1010.12

OSIGURANJE

8Tarife u osiguranju14.0104.0209.0320.0422.0631.0821.0923.11

9Jedan izborni predmet:

Penziono i zdravstveno osiguranje11.0224.0327.0415.0609.0702.0915.0918.11

Preduzetnitvo I upravljanje malim preduzeem30.0127.0330.0415.0608.0703.0925.0925.11

FINANSIJSKA TRITA

8Finansijska ekonomija22.0105.0207.0413.0519.0601.0917.0913.12

9Jedan izborni predmet

Bankarsko poslovanje i platni promet29.0113.0225.0324.0418.0610.0930.0911.12

Meunar. poslovno finansiranje22.0106.0211.0322.0422.0604.0925.0918.11

Tarife u osiguranju14.0104.0209.0320.0422.0631.0821.0923.11

FINANSIJE I RAZVOJ

8Teorija I planiranje privrednog razvoja12.0102.0223.0327.0415.0631.0821.0916.11

9Jedan izborni predmet

Bankarsko poslovanje I platni promet29.0113.0225.0324.0418.0610.0930.0911.12

Penzijsko I zdravstveno osiguranje11.0224.0327.0415.0609.0702.0915.0918.11

Finansijska ekonomija22.0105.0207.0413.0519.0601.0917.0913.12

Meunarodno poslovno finansiranje22.0106.0211.0322.0422.0604.0925.0918.11

Tarife u osiguranju14.0104.0209.0320.0422.0631.0821.0923.11

AGRARNE I RURALNE FINANSIJE

8Ekonomika agrara21.0104.0201.0413.0510.0603.0924.0918.11

9Jedan izborni predmet

Bankarsko poslovanje I platni promet29.0113.0225.0324.0418.0610.0930.0911.12

Penzijsko I zdravstveno osiguranje11.0224.0327.0415.0609.0702.0915.0918.11

Finansijska ekonomija22.0105.0207.0413.0519.0601.0917.0913.12

Meunarodno poslovno finansiranje22.0106.0211.0322.0422.0604.0925.0918.11

Tarife u osiguranju14.0104.0209.0320.0422.0631.0821.0923.11

LOKALNE JAVNE FINANSIJE

8Urbana ekonomika19.0109.0216.0320.0422.0631.0814.0923.11

9Jedan izborni predmet

Bankarsko poslovanje I platni promet29.0113.0225.0324.0418.0610.0930.0911.12

Penzijsko I zdravstveno osiguranje11.0224.0327.0415.0609.0702.0915.0918.11

Finansijska ekonomija22.0105.0207.0413.0519.0601.0917.0913.12

Meunarodno poslovno finansiranje22.0106.0211.0322.0422.0604.0925.0918.11

Tarife u osiguranju14.0104.0209.0320.0422.0631.0821.0923.11

MODUL: TURIZAM I HOTELIJERSTVO

1Istraivanje trita12.0131.0117.0329.0419.0631.0821.0914.12

2Menadment preduzea u turizmu i hotelijerstvu26.0112.0209.0320.0422.0607.0928.0921.12

3Ponaanje potroaa19.0110.0224.0305.0516.0625.0815.0901.12

4Izborni Strani jezik za ekonomiste III21.0109.0230.0311.0523.0627.0814.0923.11

5Marketing u turizmu10.0207.0412.0509.0630.0608.0922.0915.12

6Sociologija slobodnog vremena30.0119.0324.0405.0603.0711.0930.0919.11

7Organizacija I zatita prostora u turizmu02.0231.0305.0501.0629.0624.0828.0918.11

8Jedan izborni predmet:

Menadment kvaliteta03.0217.0324.0402.0629.0609.0930.0915.12

Upravljaki informacioni sistemi19.0101.0413.0510.0601.0702.0901.1007.12

Ekonomika agrara21.0104.0201.0413.0510.0603.0924.0918.11

Urbana ekonomika19.0109.0216.0320.0422.0631.0814.0923.11

Upravljanje organizacionim promenama26.0112.0206.0404.0501.0631.0814.0907.12

Marketing logistika12.0226.307.0511.0609.0727.0817.0910.12

Teorija I modeli odluivanja22.0119.0308.0517.0608.0704.0919.0904.12

Teorija iplaniranje privrednog razvoja12.0102.0223.0327.0415.0631.0821.0916.11

9Jedan izborni predmet

Meunarodni marketing12.0104.0203.0321.0416.0601.0929.0924.11

Analiza finansijskih izvetaja27.0127.0328.0410.0630.0607.0928.0930.11

Savremeni privredni sistemi23.0105.0205.0329.0426.0604.0917.0903.12

Monetarna ekonomija09.0230.0311.0508.0629.0607.0901.1021.12

Javne finansije16.0111.0211.0313.0501.0702.0923.0925.11

MODUL: STATISTIKA, INFORMATIKA I KVANTITATIVNE FINANSIJE

1Ekonometrija20.0110.0231.0321.0423.0625.0815.0915.12

2Operaciona istraivanja14.0105.0218.0307.0519.0608.0929.0917.12

3Teorija uzoraka i planiranje eksperimenata03.0203.0328.0412.0602.0702.0922.0917.11

4Analiza vremenskih serija20.0131.0321.0402.0623.0625.0815.0915.12

PODMODULI

STATISTIKA

5Multivarijaciona analiza26.0112.0203.0427.0426.0610.0901.1019.11

6Neparametarski statistiki metodi26.0103.0427.0404.0626.0610.0901.1019.11

7Jedan izborni predmet

Finansijska I aktuarska matematika12.0104.0209.0320.0422.0631.0821.0923.11

Istraivanje trita12.0131.0117.0329.0419.0631.0821.0914.12

INFORMATIKA

5Programski jezici26.0112.0203.0427.0426.0610.0901.1019.11

6Poslovni informacioni sistemi09.0203.0415.0519.0610.0711.0902.1010.12

7Baze podataka12.0104.0203.0427.0404.0610.0901.1019.11

8Projektovanje informacionih Sistema19.0101.0413.0510.0601.0702.0901.1007.12

KVANTITATIVNE FINANSIJE

5Finansijska ekonomija22.0105.0207.0413.0519.0601.0917.0913.12

6Kvantitativne finansije12.0201.0415.0504.0626.0610.0901.1019.11

7Matematika ekonomija13.0103.0203.0427.0408.0625.0816.0909.12

8Teorija I modeli odluivanja22.0119.0308.0517.0608.0704.0919.0904.12

MODUL: MENADMENT

1Ponaanje potroaa19.0110.0224.0305.0516.0625.0815.0901.12

2Meunarodni marketing12.0104.0203.0321.0416.0601.0929.0924.11

3Menadment projekata26.0113.0201.0412.0519.0631.0823.0930.11

4Izborni Strani jezik za ekonomiste III21.0109.0230.0311.0523.0627.0814.0923.11

5Menadment ljudskih resursa28.0111.0227.0314.0501.0702.0901.1021.12

6Teorija odluivanja22.0119.0308.0517.0608.0704.0919.0904.12

7Jedan izborni predmet:

Menadment kvaliteta03.0217.0324.0402.0629.0609.0930.0915.12

Komercijalno poznavanje proizvoda03.0217.0324.0402.0629.0609.0930.0915.12

8Jedan izborni predmet

Upravljaki informacioni sistemi19.0101.0413.0510.0601.0702.0901.1007.12

Ekonomska statistika22.0119.0308.0517.0608.0707.0928.0904.12

Istraivanje trita12.0131.0117.0329.0419.0631.0821.0914.12

9Jedan izborni predmet

Odnosi s javnou17.0110.0210.0321.0430.0608.0929.0917.11

Marketing usluga05.0203.0321.0408.0630.0601.0929.0924.11

Analiza finansijskih izvetaja27.0127.0328.0410.0630.0607.0928.0930.11

Monetarna ekonomija09.0230.0311.0508.0629.0607.0901.1021.12

Javne finansije16.0111.0211.0313.0501.0702.0923.0925.11

Bankarstvo17.01.31.0108.0413.0510.0603.0923.0925.11

Savremeni privredni sistemi23.0105.0205.0329.0426.0604.0917.0903.12

SMER: MEUNARODNA EKONOMIJA I SPOLJNA TRGOVINA

1Meunarodno poslovno finansiranje22.0106.0211.0322.0422.0604.0925.0918.11

2Upravljako raunovodstvo27.0127.0328.0410.0630.0607.0928.0930.11

3Izborni Strani jezik za ekonomiste III21.0109.0230.0311.0523.0627.0814.0923.11

4Bankarsko poslovanje i platni promet29.0113.0225.0324.0418.0610.0930.0911.12

5Jedan izborni predmet:

Ekonomika industrije19.0106.0408.0508.0629.0631.0821.0923.11

Ekonomika agrara21.0104.0201.0413.0510.0603.0924.0918.11

Teorija I planiranje privrednog razvoja12.0102.0223.0327.0415.0631.0821.0916.11

Menadment kvaliteta03.0217.0324.0402.0629.0609.0930.0915.12

Istraivanje trita12.0131.0117.0329.0419.0631.0821.0914.12

PODMODULI

Spoljna trgovina

6Spoljnotrgovinsko poslovanje15.0105.0225.0308.0506.0703.0924.0901.12

7Kanali marketinga19.0109.0320.0408.0606.0707.0928.0930.11

8Raunovodstvo trgovinskih preduzea07.0203.0408.0502.0624.0625.0818.0904.12

Meunarodne finansije

6Ekonomika Evropske unije10.0203.0408.0502.0624.0603.0918.0904.12

7Komparativno raunovodstvo14.0119.0321.0406.0603.0709.0901.1018.11

8Osnovi ekonometrije20.0131.0321.0402.0623.0625.0815.0915.12

Beograd, 19.11.2014.

SEKRETARIJAT FAKULTETA