of 17 /17
Kako započeti Kako započeti zasnivanje radnog zasnivanje radnog odnosa? odnosa?

Kako započeti zasnivanje radnog odnosa?

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kako započeti zasnivanje radnog odnosa?. Imamo sledeće aktivnosti:. ►Donošenje odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa ►Prijava slobodnih radnih mesta agenciji za zapošljavanje i izrada Oglasa o popuni slobodnih radnih mesta ►Prijem prijava ►Izrada i slanje Poziva na razgovor (intervju). - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kako započeti zasnivanje radnog odnosa?

 • Kako zapoeti zasnivanje radnog odnosa?

 • Imamo sledee aktivnosti:Donoenje odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosaPrijava slobodnih radnih mesta agenciji za zapoljavanje i izrada Oglasa o popuni slobodnih radnih mestaPrijem prijavaIzrada i slanje Poziva na razgovor (intervju)

 • Sprovoenje razgovora (intervjua)Donoenje Odluke o izboru kandidataIzrada i slanje Obavetenja kandidatimaZakljuivanje Ugovora o raduPrijava zaposlenog na PIO i zdravstveno osiguranjeIzrada Aneksa ugovora o raduSprovoenje evidencija u radnoj knjiici zaposlenog i u matinoj knjizi zaposlenihFormiranje personalnih dosijea

 • Odluka o potrebi zasnivanja radnog odnosa, bez javnog oglaavanja PRIMER ODLUKE O POTREBI ZASNIVANJARADNOG ODNOSA, BEZ JAVNOG OGLAAVANJA _______________________(naziv i sedite poslodavca)_______________________ (broj)_______________________ (datum) Na osnovu odredaba 100. Zakona o zapoljavanju i osiguranju za sluaj nezaposlenosti (" Sl. glasnik RS" br. 71/2003), lana 11. Zakona o evidencijama u oblasti rada ("Slubeni list SRJ", br. 46/96) i lana __ ________________________________, kao i ukazane potrebe, donosim (naziv opteg akta poslova ODLUKUo potrebi zasnivanja radnog odnosa 1. Utvruje se potreba za zasnivanjem radnog odnosa sa novim zaposlenim na neodreeno - odreeno1vreme za obavljanje_______________________________________________ (naziv poslova) za koje su zakonom, odnosno pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova poslodavca utvreni sledei uslovi:- _____________________________________________________________________; (vrsta poslova i vrsta i stepen strune spreme)- _____________________________________________________________________; (godine radnog iskustva, odnosno rada na istim ili slinim poslovima)- _____________________________________________________________________. (posebna znanja i drugi posebni uslovi za rad na tim poslovima) 2. Poslove iz take 1. ove odluke i uslove za rad na tim poslovima prijaviti nadlenoj organizaciji za zapoljavanje, u skladu sa zakonom, s tim da se potreba ne objavi u sredstvima javnog informisanja dostupnim graanima u Republici2. 3. Potrebu za zasnivanjem radnog odnosa e se zasnovati bez javnog oglaavanja, poto poslodavac ima kandidata koji ispunjava uslove utvrene takom 1. ove odluke. 4. Radni odnos u smislu take 1. ove odluke zasnovae se ugovorom o radu, koji e se sa novim zaposlenim zakljuiti na dan ____ godine, a zaposleni e stupiti na rad na dan odreen tim ugovorom.

 • Odluka o potrebi zasnivanja radnog odnosa sadri:Zaglavlje odluke (osnovni podaci o privrednom drutvu)Uvod poziva se na zakonski akt na osnovu kojeg je doneta Odluka ili ReenjeDispozitiv (koja radna mesta su potrebna)Posebni uslovi preuzeti iz Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta (koja znanja i struna sprema su potrebni)Obrazloenje donete odlukeFunkcija, ime i prezime ovlaenog lica (npr Direktor i potpis)

 • Odluka o potrebi zasnivanja radnog odnosaKada se ustanovi da je potrebno radno mesto, moe se raspisati oglas, ali , ne postoji zakonska obaveza. Slobodna radna mesta se mogu prijaviti i nekoj od agencija za zapoljavanje.

 • Oglas o popuni slobodnih radnih mesta

 • Prijava potrebe za zapoljavanjem

 • Sastavljanje CV-a (curriculum vitae tok ivota)Evropski format biografije CV-aLine informacije (Ime i prezime, adresa, telefon, imejl, dravljanstvo, datum roenja)Radno iskustvo (Datumi od-do, naziv i adresa poslodavca, vrsta posla ili sektor, zanimanje ili pozicija, glavne aktivnosti i odgovornostiObrazovanje i osposobljavanje (datumi od-do, naziv organizacije obrazovanja, pravac obrazovanja, kvalifikacije , nivo u dravnoj kvalifikaciji uvek se prvo unosi ono obrazovanje koje je najnovije)

 • Line sposobnosti i kompetencije (ivotno iskustvo , neto to nije zasnovano na tvojim kvalifikacijama, maternji jezik, drugi jezici)Socijalne sposobnosti i kompetencije (ono to je od znaaja za radno mesto, ivot i rad sa drugim ljudima, kulturni dogaaj, sport)Organizacione sposobnosti i kompetencije (koordinacija i administracija opisati sposobnosti i kompetencije)Tehnike sposobnosti i kompetencijeUmetnike sposobnosti i kompetencijeDruge sposobnosti i kompetencijeVozaka dozvola

  Dodatne informacijePrilozi

 • Prijava za zasnivanje radnog odnosa

 • Odluka o izboru kandidata

 • Ugovor o raduPre stupanja na rad, kandidat sa poslodavcem zakljuuje Ugovor o radu

 • Prijava poslodavca na obavezno socijalno osiguranjeZaposleni stie pravo na penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje prijavom poslodavca nadlenom organu (PIO-fond za Penzijsko i invalidsko osiguranje) ili fondu za zdravstveno osiguranje (RZZO) pomou obrasca M-Prijava

 • Radna knjiicaTo je javna isprava koju izdaje nadleni optinski organ upraveU njoj se evidentiraju sve promene o zaposlenju

 • uvanje dokumentacije zaposlenogDokumentacija se uva u personalnom dosijeu po sledeem redosledu:

  Lina dokumentaDokumenta o radnom odnosu, radnom mestu i zaradi zaposlenogDokumenti o godinjem odmoru, plaenom i neplaenom odsustvuDokumenti o ocenjivanju, nagraivanju, odlikovanju i kanjavanjuDokumenti o socijalnom osiguranju i pravima iz socijalnog osiguranja

 • Postoje jo i sledea dokumenta:Zahtev za korienje plaenog odsustva sa radaReenje o plaenom odsustvu sa radaZahtev za korienje godinjeg odmoraReenje o godinjem odmoruOtkaz Ugovora o raduReenje o otkazu ugovora o radu