Click here to load reader

KAKO PRONAĆI IZLAZ

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KAKO PRONAĆI IZLAZ

 • 1Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  SINIA BRLAS

  KAKO

  PRO

  NA

  I I

  ZLA

  ZZA

  VOD

  ZA

  JAV

  NO

  ZD

  RAV

  STVO

  "SV

  ETI R

  OK"

  VIR

  OV

  ITI

  KO-P

  OD

  RAV

  SKE

  UPA

  NIJ

  ESI

  NI

  A B

  RLA

  S

  ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "SVETI ROK" VIROVITIKO-PODRAVSKE UPANIJE

  KAKO PRONAI IZLAZVODI ZA POMO U SUZBIJANJU OVISNOSTI MEU DJECOM I MLADIMA

  ISBN 978-953-55137-0-4

 • Sinia Brlas Kako pronai izlaz

  Vodi za pomo u suzbijanju ovisnosti meu djecom i mladima

 • Autor

  Sinia Brlas, prof.

  Nakladnik

  Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok

  Virovitiko-podravske upanije

  Struni recenzenti

  doc. dr. sc. Josip Burui

  mr. sc. Miroslav dr. Venus

  Autorica predgovora

  Vesna erepac, dipl. ped.

  Lektorica i korektorica

  Marija Karcsonyi, prof.

  Dizajn naslovne stranice

  Vanda imek, Definicija

  Naklada

  200 primjeraka

  Tisak

  Grafiti Becker, Virovitica

  Virovitica 2008.

  CIP zapis dostupan u raunalnom katalogu Nacionalne i sveuiline knjinice u Zagrebu pod brojem 667531.

  ISBN 978-953-55137-0-4

  Sinia Brlas Kako pronai izlaz

  Vodi za pomo u suzbijanju ovisnosti meu djecom i mladima

 • Sinia Brlas

  Kako pronai izlaz

  Vodi za pomo u suzbijanju ovisnosti meu djecom i mladima

 • 5Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  Osnovno o javnozdravstvenim problemima meu djecom i mladima 11

  Zlouporaba sredstava ovisnosti kao javnozdravstveni problem meu djecom i mladima 15

  SadrajPredgovor 7

  Kako pronai izlaz 9

  1.

  2.

  3.

  4.

  Prevencija zlouporabe sredstava ovisnosti u Republici Hrvatskoj 17

  5. Mogui pristupi rjeavanju problema 47

  5.1. Altruizam i empatija - najvaniji alati 47

  5.2. Savjetodavni rad 48

  5.3. Metode i tehnike savjetodavnog rada 49

  5.4. Model programa savjetodavnog rada u okviru provedbe kolskog preventivnog programa 52

  5.5. Program, metode i tehnike savjetodavnog rada u Centru za sprjeavanje i suzbijanje ovisnosti 54

  6. Vrjednovanje i samovrjednovanje rada 59

  7. Zakljuno 61

  Literatura 638.

  Prilozi 65

  Prilog 1. Anketa o agresivnom ponaanju 67

  Prilog 2. Anketa o puenju, pijenju alkoholnih pia i sredstvima ovisnosti 71

  Prilog 3. Instrument samovrjednovanja (samoprocjene) rada 75

  Prilog 4. Instrument vrjednovanja rada (za korisnike) 81

  Preventivni programi u kolama 21

  4.1. Intenzivniji i osmiljeniji rad s uenicima u razrednim odjelima (razrednitvo) 23

  4.2. Rad s uiteljima i nastavnicima 34

  4.3. Rad s roditeljima 37

  4.4. Rad strunih suradnika 41

  4.5. Suradnja s institucijama i nadlenim tijelima u okruenju 43

  O autoru 83

  Iz strunih recenzija 87

 • 7Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  Neizmjerno sam sretna i poaena to sam dobila priliku napisati

  nekoliko rijei o ovom vodiu za koji je ideja sazrijevala i reenice nastajale

  tijekom vremena u kojemu je njegov autor prolazio kroz etape rada u

  prevenciji suzbijanja ovisnosti.

  Ispred nas je knjiga koja je nastajala tijekom dueg razdoblja, u

  kojemu sam imala dovoljno vremena upoznavati njezina autora. Ovaj vodi

  na jednostavan i pregledan nain nudi niz savjeta i koraka u rjeavanju

  odreenih problemskih situacija, a kako je autor dugi niz godina bio dijelom

  odgojno-obrazovnog sustava, elio je svoje iskustvo zabiljeiti pisanom

  rijeju. Vodi je praktian ne samo zbog primjenjivosti u razrednom odjelu,

  ve i u mikrokozmosu i makrokozmosu rada s djecom i mladima. On je

  dobrodoao onima koji se ve stanovito vrijeme bave ovom problematikom,

  no jednako tako i svima koji su na poetku borbe s tim problemima.

  S pomou ove knjige svi koji rade u odgojno-obrazovnom sustavu mogu

  pretvoriti kolu u mjesto gdje se ine prvi koraci u pouavanju, ali ona slui

  i da sve koji itaju ovu knjigu podsjeti na ve poznate i doivljene izazove

  i da ukae i na one jo nepoznate. Kada uzmemo knjigu u ruke, ini nam se

  da mnogo toga ve znamo, ali to je zbog rada na prevenciji koja se provodi

  na naim prostorima. Osim upoznavanja s problemima knjiga nudi i rjeenja

  kako da prihvatimo sluajeve u kojima nismo bili uspjeni.

  Nakon dugogodinjeg rada sa Siniom usuujem se rei da on pripada

  onoj skupini psihologa koji znanost primjenjuju u svakodnevnom ivotu.

  Sadraj ovog vodia ini njegovo osobno iskustvo u radu na prevenciji

  ovisnosti unutar kolskog sustava, ali i u neposrednom radu s ovisnicima.

  Knjiga Kako pronai izlaz svakome od nas moe dati odgovore na neka od

  postavljenih pitanja. Knjiga moe posluiti kao okvir u kojem je ostavljeno

  dovoljno prostora za razliite pristupe i integraciju u dijelovima koji su svima

  zajedniki.

  Ciljevi su snovi s rokovima.

  Seneka

  Predgovor

 • 8 Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  Nadam se da e ova knjiga pronai svoje mjesto u svijetu roditelja,

  uitelja i nastavnika, pedagoga, psihologa, defektologa, socijalnih radnika

  te da e svima posluiti za daljnju nadgradnju uz primjenu sustavne teorije.

  Hvala na ukazanom povjerenju i elji da sve zaokrui u cjelinu.

  Vesna erepac, dipl. pedagoginja

  koordinatorica kolskog preventivnog programa

  u Virovitiko-podravskoj upaniji

 • 9Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  Javnozdravstveni problemi u naoj dravi takve su naravi da zahtijevaju

  brzu i uinkovitu (re)akciju u smjeru njihova reduciranja i suzbijanja. Sve

  znaajniji problem jest i sve izraenija zlouporaba sredstava ovisnosti, a

  svakako je problemu ovisnosti posebno izloena populacija djece i mladih pa

  su mjere i postupci koji se prema njima i s njima provode posebno delikatni

  i s potencijalno mnogostrukim posrednim i neposrednim posljedicama.

  Ono najgore u svemu je injenica da se granica dobi osoba koje se susreu

  s drogom stalno sputa i sada je ve dola na razinu mlae tinejderske

  dobi. (Radovi, 2004., str. 5), a ve se djeca ije su majke ovisne o drogi

  mogu roditi takoer ovisna o drogi i vjerojatno e imati brojne razvojne

  probleme. (Vasta, 2005., str. 151). Stoga svi koji rade s djecom i mladima

  trebaju biti kompetentni; struno, socijalno i emocionalno. Pojedini autori

  vrlo su kritini kada piu o problemu ovisnosti meu djecom i mladima, a

  pogotovo o mjerama i aktivnostima poduzetim u smjeru njegova suzbijanja.

  U udbenicima osnovnih i srednjih kola zanemarivo je malo tekstova o

  drogama. (Radovi, 2005., str. 15).

  Mnogo je tehnika i postupaka koji se mogu koristiti u radu s ciljem

  reduciranja ili potpunog uklanjanja problema, ali je svima zajedniko da se

  odnose na intervenciju unutar doivljavanja i ponaanja mladoga ovjeka, a to

  je podruje kojim se bavi jedino psihologija. Kako se o mladima skrbe i osobe

  koje nisu psiholozi, namjera je ovoga teksta iskustvo i spoznaje iz neposrednog

  rada podijeliti sa svima koji na bilo koji nain pomau mladima. Moje iskustvo

  odnosi se na viegodinji rad u odgojno-obrazovnom sustavu gdje sam kao

  struni suradnik-mentor i voditelj kolskog preventivnog programa sudjelovao

  u neposrednim preventivnim aktivnostima u primarnoj i ranoj sekundarnoj

  prevenciji. Na temelju toga iskustva nastao je Program savjetodavnog rada u

  okviru kolskog preventivnog programa (Brlas, 2005., str. 131).

  Kako pronai izlaz

 • 10 Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  Iskustvo neposrednog rada i s ostalim osobama koje su u doticaju sa

  sredstvima ovisnosti i koji su klijenti u Centru za sprjeavanje i suzbijanje

  ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitiko-podravske

  upanije iji sam voditelj, pokazuju da je ovaj model savjetodavnog rada

  primjenjiv i na populaciju iru od kolske. Napominjem kako sam navedena

  neposredna iskustva stjecao istodobno radom u odgojno-obrazovnom

  sustavu i u Centru za sprjeavanje i suzbijanje ovisnosti, to je vrlo znaajno

  i specifino iskustvo.

  Tekst koji slijedi namijenjen je strunim osobama koje se na razliite

  naine susreu s djecom i mladima koji su u doticaju sa sredstvima ovisnosti ili

  koji manifestiraju rizine oblike potencijalno ovisnikog ponaanja. Smatram

  kako ovaj iskustveni model mogu podjednako uspjeno primjenjivati uitelji,

  nastavnici, psiholozi, pedagozi, defektolozi, socijalni radnici i zdravstveni

  djelatnici. Upravo je primjenjivost i prilagodljivost predloenih mjera i

  postupaka karika koja nedostaje u mrei suradnje osoba i nadlenih tijela

  koji skrbe o osobama koje su u kontaktu sa sredstvima ovisnosti ili su u

  rizinoj skupini da to postanu.

  Autor

 • 11Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  Djeca i mladi posebno su osjetljiv dio populacije, a od svih

  javnozdravstvenih problema tri su za njih posebno pogubna: alkoholizam,

  puenje duhanskih proizvoda i zlouporaba sredstava ovisnosti.

  Javnozdravstveni problemi i njihove posljedice saniraju se na razliite naine,

  ali je najbolje rjeenje prevenirati njihov nastanak. Preventivne aktivnosti

  osnova su dakle cjelokupnog djelovanja na suzbijanju problema.

  Formiranje identiteta, odvajanje od primarne obitelji, jaanje utjecaja

  vrnjakih skupina i ostali poznati i priznati initelji zasigurno ne pridonose

  jednostavnoj kontroli odrastanja mladih ljudi. Koliko je sloena eksterna

  kontrola ponaanja (i doivljavanja) mladog ovjeka, jednako je sloena i

  esto izvan kontrole samokontrola pojedinaca, pogotovo u situacijama koje

  nude puno toga za malo uloenog truda. A u ovu se definiciju hedonistikog

  odnosa prema svijetu naalost savreno uklapaju sredstva ovisnosti koja

  kao dio ukupnosti negativnih utjecaja kojima su mladi izloeni pridonose

  njihovu ionako sloenom i burnom, negativizmom proetom odrastanju u

  (napokon) odrasle osobe.

  Alkoholizam je vjerojatno najvei javnozdravstveni problem u naoj

  zemlji. Ono to je u razvijenom svijetu neadekvatno i problematino

  ponaanje, u naoj kulturi naalost esto koketira s obiajima i kao takvo

  je manje socijalno neprihvatljivo. S puenjem je vrlo slino; institucije su

  dune provoditi zakone, ali su oskudni mehanizmi kontrole propisanih oblika

  ponaanja. Dok se tome jo pribroji i ak otvoreno roditeljsko odobravanje

  (a pogotovo nepoduzimanje mjera sprjeavanja), kole sa svojim

  preventivnim aktivnostima ostaju usamljene u borbi protiv ovoga zla. A kako

  jedno zlo nikada ne dolazi samo, i opet na alost, pokazuju jasni obrasci prema

  kojima puenje duhana mladim ljudima predstavlja uvod u konzumiranje

  sredstava ovisnosti koja se uzimaju na isti nain, dakle puenjem. U prvom

  1. Osnovno o javnozdravstvenim problemima meu djecom i mladima

 • 12 Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  se to redu odnosi na sveprisutnu i mladima lako dostupnu marihuanu iji

  psihoaktivni sastojak THC (tetrahidrokanabinol) djeluje negativno na

  doivljavanje i ponaanje pojedinca. Vrlo se brzo mladi ljudi, znatieljni i

  istraivalake naravi, te povodljivi i spremni platiti visoku cijenu ulaznice

  u drutvo vrnjaka, odlue i za ostala sredstva ovisnosti koja onda vie ne

  mogu (esto i ne ele) voljno kontrolirati.

  Osim navedenim javnozdravstvenim problemima, mladi su izloeni

  i agresiji. Agresiji, nasilju i zlostavljanju, koji se uvjetno ovdje koriste kao

  sinonimi, u odreenoj su mjeri uenici izloeni u koli i djeca unutar obitelji

  u svoje slobodno vrijeme. Ta je agresivnost od strane uitelja i nastavnika

  ili ostalih uenika uglavnom verbalna, a rjee manifestna kao fiziki napad,

  tjelesno kanjavanje ili seksualno iskoritavanje. Slino je i unutar obitelji

  gdje su najee svae i galame, a manje su zastupljena dramatina

  tjelesna i seksualna zlostavljanja. Unutar postojeih programa mjera za

  poveanje sigurnosti u kolama potrebno je naglasiti rad s roditeljima u

  smislu pomoi kole na razvijanju kvalitetnih stilova roditeljstva i afirmaciji

  karijere uspjenog roditeljstva, svi nastavnici moraju prilagoditi metode i

  nastavna umijea tako da se konfliktne situacije s uenicima niti ne razviju,

  a i uenicima je potrebna pomo u usvajanju pozitivnih ivotnih stilova i

  stavova. Kako su agresija i zlouporaba sredstava ovisnosti aberantna i

  delikventna ponaanja, zasigurno postoji odnos meu njima. Zbog toga je u

  prilogu predloen anketni upitnik koji moe posluiti u identificiranju nasilja

  prema djeci i mladima i meu njima.

  U kolama (i ostalim odgojno-obrazovnim ustanovama) uglavnom su

  nositelji preventivnih aktivnosti struni suradnici (psiholozi, pedagozi...), i to

  u okviru provedbe propisanih preventivnih programa usmjerenih suzbijanju

  sredstava ovisnosti u irem smislu. Odnedavno su (i) struni suradnici i lanovi

  kolskih povjerenstava za borbu protiv puenja kojima je jedna od osnovnih

  i prvih zadaa pratiti pojavnost puenja u kolama. Dakle, strune osobe u

  ustanovama koje skrbe o djeci i mladima koordiniraju preventivne aktivnosti.

  Za sada su preventivni i zatitni programi samostalne programirane cjeline,

  iako ima naznaka, a dobro bi bilo da tako i bude, kako e se objediniti sve

  preventivne aktivnosti u jedinstveni program preventivnog djelovanja u

  ustanovama. Dobro je to rjeenje stoga to je velika korelacija sadraja

 • 13Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  (za sada) izmeu ovih posebnih programa, a to svakako ne tedi vrijeme za

  djelovanje i iscrpljuje resurse u organizacijskim pitanjima.

  Iako su aktivnosti usmjerene borbi s problemima kvalitativno vrlo

  raznolike, nema sustavnog pristupa, a pogotovo nedostaju konkretne i

  s iskustvom povezane smjernice o tome kako postupati. Ovaj je vodi

  namijenjen svima koji poduzimaju mjere i postupke usmjerene suzbijanju

  ovisnosti meu djecom i mladima, a temelji se na neposrednom iskustvu,

  te moe biti pomo u kreiranju ciljeva, aktivnosti usmjerenih ciljevima i

  vrjednovanja provedenih postupaka u suzbijanju ovisnosti.

 • 15Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  Iako postoje i ostali javnozdravstveni problemi meu djecom i mladima,

  ovaj je vodi usmjeren problemu zlouporabe sredstava ovisnosti. S obzirom na

  uzimanje sredstava ovisnosti mogu se razluiti tri skupine mladih.

  Prva skupina: Rizina djeca i mladi

  U ovoj su skupini oni koji uope nisu u dodiru sa sredstvima ovisnosti, ali se

  za njih s obzirom na njihovo psihosocijalno i psihofiziko funkcioniranje moe

  pretpostaviti da e u trenutku kada dou u doticaj sa sredstvima ovisnosti

  podlei negativnim utjecajima i uzeti ta sredstva. Za ovu je skupinu djece i

  mladih, prema mojemu iskustvu, najbolja prognoza u provedbi preventivnih

  aktivnosti.

  Preventivne i ine aktivnosti opisane su Nacionalnom strategijom suzbijanja

  zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj, a operativno upanijskim i kolskim

  preventivnim programima (programima odgojno-obrazovnih ustanova).

  Druga skupina: Eksperimentatori (povremeni ili vikend-konzumenti)

  U drugoj su skupini oni koji sredstva ovisnosti uzimaju tek povremeno

  (najee vikendom). Stoga se i nazivaju povremenim ili vikend-konzumentima

  i njih je vie u cjelokupnoj populaciji. Provedba preventivnih aktivnosti kod njih

  moe rezultirati prestankom uzimanja ili barem smanjivanjem estine uzimanja

  (najee se to ogleda produljivanjem razdoblja neuzimanja).

  Trea skupina: Ovisnici

  Ovisnici su u najmanje brojnoj skupini. Njih je, na sreu, najmanje u

  populaciji djece i mladih i njima je uglavnom potrebno ozbiljno ambulantno

  ili ak bolniko lijeenje. To su bolesne osobe jer ne mogu rijeiti problem bez

  strune medicinske pomoi.

  2. Zlouporaba sredstava ovisnosti kao javnozdravstveni problem meu djecom i mladima

 • 16 Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  Naravno da uzimanje sredstava ovisnosti zapoinje prvim uzimanjem

  pa je u smislu primarne i rane sekundarne prevencije koju provode odgojno-

  -obrazovne ustanove i centri za sprjeavanje i suzbijanje ovisnosti lepezom

  programiranih i ciljanih aktivnosti, a u svrhu ciljanog planiranja mjera i

  postupaka, nuno znati koji je najei povod eksperimentiranju odnosno

  poetku uzimanja sredstava ovisnosti. U etiolokom smislu kljune su nam

  izjave ispitanika do kojih dolazimo nakon njihova introspektivnog uvida.

  Dva se pitanja i problema posebno istiu:

  1. initelji koji su bili povodom poetka eksperimentiranja ili uzimanja

  sredstava ovisnosti po redoslijedu vanosti za ispitanika.

  2. Utjecaj socijalnog pritiska, problematinih situacija i nedostatka

  samokontrole na poetak uzimanja sredstava ovisnosti.

  Kvalitativnom i kvantitativnom analizom povoda uzimanju sredstava

  ovisnosti, i to meu osobama koje su u doticaju sa sredstvima ovisnosti, moe

  se zakljuiti kako mladi najvie zapoinju s eksperimentiranjem iz znatielje i

  iz potrebe za zabavom, te znaajno i zbog dosade, a sve su to manifestacije

  koje sugeriraju probleme sa samokontrolom ponaanja. Aberantna i asocijalna

  ponaanja svakako se mogu uiti, ali i oteenja nervnog sustava uvjetuju

  nedostatak samodiscipline (Radovi, 2004., str. 31). Utjecaj vrnjaka je

  takoer znaajan povod za poetak eksperimentiranja sa sredstvima ovisnosti,

  kao i elja za samopotvrivanjem, a to je razumljivo s obzirom na injenicu

  da je veina ispitanika iz srednjokolske populacije, dakle adolescenti su

  to kod kojih je izraen socijalni utjecaj i socijalni pritisak skupine. Dosta

  visok rang zauzimaju psiholoki razlozi koji su povodom uzimanja sredstava

  ovisnosti, ali se oni gotovo iskljuivo odnose na populaciju ovisnika kojima

  su vjerojatno neurotska stanja, depresija i nesigurnost u osnovi njihove

  adiktivnosti. Pomalo zauuje da gotovo nitko nije naveo neznanje o tetnim

  posljedicama kao jedan od najvanijih povoda eksperimentiranju, to je dobro

  jer neznanje i needuciranost svakako znae izloenost najveem riziku

  (Radovi, 2004., str. 5).

  Ve se na temelju navedenih saznanja moe dakle uvidjeti kako

  znaajan prostor u podruju suzbijanja ovisnosti treba usmjeriti preventivnim

  aktivnostima, posebno u primarnoj i ranoj sekundarnoj prevenciji. Daljnje

  smjernice odnose se upravo na preventivne razine.

 • 17Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  Preventivne su aktivnosti kljuni element u suzbijanju ovisnosti i one

  su jasno definirane i istaknute formalnim dokumentima koji strukturiraju i

  kreiraju pristupe rjeavanju problema.

  Prevencija je skup mjera i postupaka usmjerenih ranom otkrivanju

  znakova koji upuuju na elemente, u ovom sluaju ovisnikog ponaanja,

  i osmiljavanje osnaivanja kapaciteta pojedinaca, njihovih obitelji, te

  strunih osoba i nadlenih tijela (uglavnom kola) u donoenju pozitivnih

  odluka i smanjivanju tete zbog donesenih negativnih odluka. U tome smislu

  prevencija zlouporabe sredstava ovisnosti moe biti primarna (ukljuuje

  informativni, edukativni i savjetodavni rad o moguim tetnim posljedicama

  ovisnikog ponaanja, te osnaivanje i pomo u razvijanju pozitivnih ivotnih

  stilova), sekundarna (ve ukljuuje neposredni rad s osobama koje se rizino

  ponaaju i/ili ve eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti) i tercijarna

  (ukljuuje kompleksne psihosocijalne i medicinske tretmane osoba koje su

  u doticaju sa sredstvima ovisnosti, u smjeru sprjeavanja daljnjeg ovisnikog

  ponaanja ili smanjivanja tete od takvoga ponaanja).

  Mladi ljudi velikom su veinom ukljueni u odgojno-obrazovni sustav

  i upravo ondje preventivne aktivnosti trebaju biti najvie zastupljene i

  najobuhvatnije.

  3. Prevencija zlouporabe sredstava ovisnosti u Republici Hrvatskoj

 • 18 Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  kolski preventivni program(i)

  Sada je situacija takva da struktura prevencije u odgojno-obrazovnom

  sustavu u naoj dravi slijedi princip:

  Nacionalna strategija

  Akcijski plan(ovi) i upanijski preventivni program(i)

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  Nositelji:

  razredni odjeli (uenici)

  razrednici i nastavnici

  roditelji

  struni suradnici

  ira drutvena zajednica

  (policijske uprave, centri za socijalnu skrb,

  zavodi za javno zdravstvo, domovi zdravlja,

  bolnice, zavodi za zapoljavanje, centri za

  sprjeavanje i suzbijanje ovisnosti, upanijska

  povjerenstva za suzbijanje ovisnosti ...)

 • 19Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  Nacionalna strategija kljuni je dravni dokument koji usmjerava mjere

  i postupke institucija, nadlenih tijela i osoba prema zadanim ciljevima.

  Dakle, na taj su nain definirane aktivnosti uglavnom i svih koji su duni

  skrbiti o suzbijanju ovisnosti meu djecom i mladima, a posebno unutar

  odgojno-obrazovnog sustava.

  Na temelju Nacionalne strategije upanije u Republici Hrvatskoj

  (posredstvom upanijskih povjerenstava za suzbijanje ovisnosti) izrauju

  akcijske planove dijelom kojih su i upanijski preventivni programi.

  Na koncu, svaka odgojno-obrazovna ustanova u svakoj pojedinoj

  upaniji izrauje svoj kolski preventivni program te imenuje osobu

  (najee je to struni suradnik) koja koordinira njegovu provedbu na razini

  ustanove.

  Unutar provedbe preventivnih aktivnosti najistaknutiji je problem,

  naravno ne i jedini, mjerenje rezultata provedenih aktivnosti. Preventivne

  su aktivnosti slijed takvih mjera i postupaka koje nije mogue lako metrijski

  obraivati i interpretirati, a posebno ne u prirodnim uvjetima (u stvarnoj

  kolskoj situaciji) u kojima se aktivnosti iskljuivo provode. Ako nemamo

  kontrolnu skupinu ispitanika, a uglavnom nemamo, tada je mjera vrednovanja

  zapravo samo procjena korisnosti, i to prema tri kriterija:

  1. s obzirom na ostvarenost zadanih ciljeva

  2. s obzirom na odsutnost i/ili smanjenje frekvencije tetnih oblika

  ponaanja pojedinaca ili skupina. U ovom je sluaju korisno,

  gotovo nuno, koristiti dijagnostiki instrumentarij: ankete,

  upitnike, analize sluaja... (prijedlog pojedinih instrumenata nalazi

  se u prilogu) i

  3. s obzirom na zadovoljstvo dionika u procesu provedenim

  aktivnostima (prijedlog pojedinih instrumenata nalazi se u prilogu).

 • 21Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  Navedene se mjere ostvaruju:

  osposobljavanjem nastavnika1. da unaprjeivanjem nastavnog

  procesa postanu kreatori kvalitetne kole, kole prilagoene

  uenicima i njihovim potrebama u procesu psihofizikog i

  psihosocijalnog rasta i razvoja, kole koja razumije to je zaista

  vano u ivotu (mladog) ovjeka, kole koja je uenicima

  ugodan milje, bez pritisaka, optereenja, ponienja, nepravde

  i frustracija;

  afirmacijom karijere2. uspjenog roditeljstva putem pomoi

  roditeljima u unaprjeenju kvalitete institucije braka i

  obitelji, te pomoi roditeljima kako bi oni unaprijedili znanje

  o metodama odgoja djece i razvili motivaciju za rad s djecom

  te bili elementarno obueni za rane intervencije u kriznim

  situacijama;

  Cilj i krajnji rezultat provedbe kolskog preventivnog programa

  trebao bi biti smanjenje interesa mladih za eksperimentiranjem i

  uzimanjem sredstava ovisnosti, a da bi se taj cilj dosegnuo, provodi se niz

  mjera koje su grupirane kao:

  1. Nespecifini oblici rada i preventivne mjere

  2. Specifine preventivne mjere.

  Preventivne aktivnosti usmjerene suzbijanju ovisnosti kreirane

  su kolskim preventivnim programom u odgojno-obrazovnoj ustanovi.

  Program je samostalna cjelina, ali je dijelom godinjeg plana i programa

  rada ustanove. kolskim preventivnim programom propisani su ciljevi,

  mjere, nositelji aktivnosti, oblici rada i mehanizmi vrjednovanja postupaka

  koji se provode u smjeru suzbijanja ovisnosti openito i ovisnikog

  ponaanja na pojedinanoj i osobnoj razini.

  4. Preventivni programi u kolama

 • 22 Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  putem pomoi u organizaciji slobodnog vremena uenika3.

  ukljuivanjem u izvannastavne i izvankolske sportske i druge

  aktivnosti, a u suradnji s drugim institucijama lokalne zajednice

  i uz struan nadzor;

  specifinim obrazovanjem uenika4. o pitanjima vezanim uz

  uzimanje sredstava ovisnosti i razvoja ovisnosti, njihov tetni

  utjecaj i mogue posljedice.

  Oblici rada ukljuuju niz postupaka i aktivnosti nositelja u provedbi

  programiranih aktivnosti, a uglavnom se mogu grupirati kao:

  1. intenzivniji i osmiljeniji rad s uenicima u razrednim odjelima

  (razrednitvo)

  2. rad s uiteljima i nastavnicima

  3. rad s roditeljima

  4. rad strunih suradnika

  5. suradnja s mjerodavnim institucijama i nadlenim tijelima u

  okruenju.

  Nositelji su preventivnih mjera u kolama svi dionici odgojno-

  -obrazovnog procesa (svi subjekti), a to su:

  1. razredni odjeli (uenici)

  2. razrednici i nastavnici (uitelji)

  3. roditelji uenika

  4. struni suradnici (pedagozi, psiholozi, knjiniari...)

  5. ira drutvena zajednica i mjerodavne institucije i nadlena

  tijela (policijske uprave, centri za socijalnu skrb, zavodi za javno

  zdravstvo i njima pripadajui centri za sprjeavanje i suzbijanje

  ovisnosti, domovi zdravlja, bolnice, zavodi za zapoljavanje i

  druge institucije i nadlena tijela).

 • 23Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  4.1. Intenzivniji i osmiljeniji rad s uenicima u

  razrednim odjelima (razrednitvo)

  Unutar odgojno-obrazovnog procesa odgojna je funkcija (uz obrazovnu)

  posebno vana; ona je temeljni imbenik kolskog preventivnog programa

  iji je vodei princip poticati zdrave stilove ivljenja. Kompleksna je uloga

  razrednitva u tome nezamjenjiva.

  Razrednitvo je skup poslova i radnih zadataka koji obuhvaaju

  koordinaciju aktivnosti vezanih uz razredni odjel, uenike unutar razrednog

  odjela i roditelje tih uenika, ali i uz uitelje i nastavnike koji odravaju

  nastavu u razrednom odjelu, te ukljuuje i specifino educiranje o ivotnim

  vjetinama, odgoj (i obrazovanje o odgoju) i administrativne poslove.

  Kako bi se razrednicima pomoglo u smislu prevencije i suzbijanje

  ovisnosti, treba im pomoi uklopiti sadraje vezane uz kolski preventivni

  program u plan i program rada razrednika i razrednog odjela. Sadraji se

  moraju nadovezivati jedni na druge tako da ine cjelovit pristup preveniranju

  pojave psihoaktivne ovisnosti djece i mladih. Zbog toga je sadraje potrebno

  realizirati permanentno u svim razredima tijekom obrazovanja, a iskustva

  ukazuju kako je s tim na odgovarajui nain potrebno zapoeti ve u niim

  razredima osnovne kole.

  Treba voditi rauna da svaka aktivnost bude usmjerena ciljevima.

  Ciljevi su ona krajnja situacija ili oblik ponaanja kojima teimo i jedino

  prema ciljevima moemo valjano usmjeriti aktivnosti koje poduzimamo.

  Krajnji je cilj u provedbi preventivnih aktivnosti kola uspjeha i uspjehom

  ispunjen ivot pojedinca, a za one manje optimistine i opreznije cilj se

  moe definirati i kao kola bez neuspjeha i ivot bez neuspjeha.

  Tijekom rada s uenicima potrebno je reducirati koritenje termina

  vezanih uz ovisnosti, osim u edukativnom i informativnom dijelu o tetnim

  utjecajima pojedinih sredstava ovisnosti, ali je potrebno poticati usvajanje

  pozitivnih i ispravnih stavova u ivotu i razvijanje zdravih stilova ivljenja.

  U ovom je dijelu svakako preporuljivo da se razrednici za pomo obrate

  strunim osobama koje se profesionalno bave suzbijanjem ovisnosti.

 • 24 Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  Oblici rada razrednika s uenicima i roditeljima trebaju slijediti

  poznate metodike i didaktike principe u odgojno-obrazovnom procesu,

  a najei oblici rada su:

  Oblik rada Nain ostvarivanja

  Individualni

  Diskretni personalni zatitni program usmjeren

  ka pojedincu koji ima problem, ali na nain da se

  izbjegne isticanje i etiketiranje pojedinca.

  GrupniKreativne socijalizacijske skupine na nain da se

  prui pomo u razvijanju socijalnih vjetina.

  ZajednikiPredavanja i diskusije na satovima razrednog odjela i

  roditeljskim sastancima.

  ObiteljskiUkljuivanje u rad lanova obitelji uenika koji je u

  pojedinom obliku ciljanog tretmana.

  Suradnja s

  institucijama i

  nadlenim tijelima

  Suradnja s institucijama i nadlenim tijelima

  (centri za suzbijanje ovisnosti, centri za socijalnu

  skrb, policijske uprave, obiteljski lijenici, zavodi

  za zapoljavanje) putem razmjene iskustava i

  informacija, te susreta, predavanja, radionica...

  Razrednik koordinator

  Razrednik je jedan od nositelja kolskog preventivnog programa. U tom

  su mu smislu osnovne zadae:

  suradnjasvoditeljemkolskogpreventivnogprograma

  dodatnasuradnjasroditeljimauenikakojiimajuproblem

  uspostavljanjeprotokainformacijasinstitucijamainadlenim

  tijelima koje mogu suradniki pomoi u radu

  poticanjeuenikekreativnosti(stvaranjeosjeajazadovoljstva

  uenika kolom i samima sobom; razvijanje osjeaja

  kompetentnosti)

 • 25Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  Razrednik profesionalni odgojitelj

  Razrednici bi neprekidno trebali imati na umu da su odgojna i obrazovna

  funkcija unutar odgojno-obrazovnog procesa dvije cjeline unutar nedjeljivog

  kurikuluma. Dolazi ponekad i do propusta u radu s razrednim odjelom, a

  najei je kada razrednici sat razrednog odjela koriste samo za rjeavanje

  pedagoke dokumentacije (opravdavanje izostanaka i sl.), pri emu se

  komunikacija s uenicima obino svodi na jednog (ili najvie nekoliko)

  uenika, a ostali uenici su preputeni sami sebi. Na taj se nain tijekom sata

  razrednog odjela panja moe posvetiti samo nekolicini uenika (najee

  najproblematinijih), dok su ostali zakinuti za kontakt s razrednikom. I onda

  se razrednicima moe dogoditi da ne poznaju podjednako sve uenike

  vlastitog razrednog odjela te se nerijetko iznenade kada dobri uenici ponu

  pokazivati znakove odstupanja od slike kakvu su razrednici o njima stvorili.

  Rad s uenicima unutar sata razrednog odjela potrebno je organizirati

  racionalno; sat razrednog odjela koji je (uglavnom) uvrten u raspored

  nastavnih sati potrebno je organizirati ukljuivanjem svih (ili barem veine)

  uenika u razvijanje homogenosti socijalnih kontakata unutar grupe

  (razredni odjel je grupa) i poduavati ih komunikaciji i ostalim socijalnim

  vjetinama. Radi toga je potrebno isplanirati rad razrednog odjela tijekom

  godine. Od uenika koji imaju odreene tekoe u uenju ili ponaanju

  potrebno je formirati homogene skupine, te s njima raditi izvan redovite

  satnice odreene rasporedom. I jedan i drugi oblik rada moe ukljuiti

  strunu i kolegijalnu pomo strunog suradnika u koli ili pak nekog drugog

  strunjaka izvan kole (naravno, u dogovoru sa struno-razvojnom slubom

  kole). Nije poeljno uenike koji imaju odreene probleme (u uenju,

  ponaanju ili obitelji) prozivati pred razrednim odjelom jer to moe imati

  suprotne uinke od eljenih; moe kod uenika izazvati povlaenje u sebe

  ili otpor (ak i agresiju), ili na primjer pigmalion efekt (uenik e se poeti

  ponaati u skladu s naim miljenjem o njemu, iako moda zaista i nije

  takav). Razrednici trebaju zraiti toplinom i pokazivati interes za svaku (pa

  i najbanalniju) inicijativu uenika. Kako bi stvorio cjelovitu sliku o uvjetima

  u kojima uenik ivi, razrednik, u dogovoru s roditeljima uenika, moe

  posjetiti i obiteljski dom uenika. Ne treba zaboraviti da se autoritet u poslu

  uitelja i nastavnika (i razrednika) ne stjee na osnovi profesorskog zvanja,

 • 26 Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  ve na temelju strunosti i neposredne korisnosti koju uenici imaju od

  uitelja i nastavnika odnosno razrednika.

  Razrednik administrator

  Razrednik je voditelj razrednog odjela i razrednog vijea te se

  podrazumijeva da je odgovoran za uredno voenje razredne dokumentacije,

  a to se u praksi uglavnom svodi na voenje razredne knjige i upisivanje

  podataka u matinu knjigu. Ponekad razrednicima nije dovoljno jasno

  da su odgovorni, osim za elemente koje sami unose u razrednu knjigu,

  i za pravodobno i tono upisane podatke koje upisuju predmetni uitelji i

  nastavnici (ocjene, biljeke o uenikovom napredovanju, podatke o zadaama

  i programima i sl.). Razrednik moe (i mora), u sluaju da su pojedini podaci

  isputeni ili su pogreno napisani, upozoriti i/ili zamoliti kolege uitelje i

  nastavnike da podatke iz svojega predmeta auriraju ili isprave, te prema

  potrebi moe sazvati i razredno vijee. Razredno vijee u pravilu saziva

  razrednik koji je i voditelj razrednog vijea; razredno vijee vijea o

  strunoj i nastavnoj problematici vezanoj za odreeni razredni odjel. No,

  esto se razredno vijeanje svodi na izricanje pedagokih mjera i, eventualno,

  elaboriranje pojedinih uenika koji imaju probleme na nastavi (u uenju i/ili

  vladanju). Razredna vijea premalo panje obraaju identifikaciji darovitih

  uenika i planiranju njihova dopunskog obrazovanja te traenju uzroka

  (i moguih rjeenja) problema, posebno onih kojih su uzroci unutar obitelji

  uenika. Sve to kod lanova razrednih vijea stvara dojam o pretjeranom

  administriranju i o malo rada s uenicima, a ne shvaaju da su ponekad i

  sami podjednako odgovorni i zasluni za takvu situaciju zahvaljujui vlastitoj

  pasivnosti kao lana razrednog vijea. Dakle, razredna bi vijea svakako

  trebala ukljuivati i razmatranje pitanja vezanih uz aberantno ponaanje

  pojedinih uenika i pomoi razredniku u kreiranju mjera i postupaka za rad s

  njima. Zbog toga je neobino vano da uitelji i nastavnici vode evidenciju o

  neposrednom radu s uenicima tijekom predmetne nastave, to e pomoi

  razredniku u kreiranju programskih aktivnosti za rad s uenicima (a ne samo,

  kako je naglaeno, izricati odgovarajue pedagoke mjere).

 • 27Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  Razrednik specifini edukator i pomaga u osmiljavanju

  slobodnog vremena

  Posebno je bitan kreativni i grupni rad unutar sata razrednog odjela.

  Pri tome je prilikom obrade vanih tema koje su u funkciji educiranja,

  informiranja i motiviranja za usvajanjem pozitivnih stavova, vjetina i navika

  potrebno slijediti princip: uvod razrednika - razrada teme od strane uenika

  (dvoje ili troje) - grupna diskusija ili rad u grupama. Razrednici trebaju

  to veim brojem tema obuhvatiti pitanja vezana za pomo u organizaciji

  slobodnog vremena uenika koje je, kako istraivanja pokazuju, znaajan i

  rizian imbenik za razvoj ovisnikog ponaanja.

  Edukacija u koli treba obuhvatiti vana podruja psihofizikog i

  psihosocijalnog rasta i razvoja mladog ovjeka, a meu najvanijim (ali ne i

  jedina) podrujima su:

  1. uloga pojedinca u drutvu

  Set tema iz ovoga podruja moe pomoi mladima u njihovu

  psihosocijalnom odrastanju kako bi postali dobro socijalizirane

  i socijalno kompetentne osobe. Naglasak je potrebno usmjeriti

  razvijanju pozitivnih komunikacijskih vjetina i samokontroli

  ponaanja pojedinca u grupi.

  2. uloga uenika u razrednom odjelu

  Razredni je odjel grupa. Vano je to iskustvo za mladoga ovjeka

  jer se cjelokupni socijalni ivot odvija u raznim grupama ljudi te se

  iskustva, a posebno znanja koja o ivotu i radu u grupi mladi steknu

  u ovoj razvojnoj fazi presudno odraavaju na njihov ivot.

  3. organizacija slobodnog vremena

  Slobodno je vrijeme, kojega u funkciji odrastanja mladi imaju sve vie,

  rizian imbenik za pojavu razliitih aberantnih oblika ponaanja.

  Istraivanja pokazuju kako mladi slobodno vrijeme ne koriste uvijek

  na adekvatan nain te im je potrebna pomo u organizaciji njegove

  provedbe. Korisno je upoznati ih s mogunostima koje imaju u

  mjestu u kojemu ive ili u kojemu se koluju.

 • 28 Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  4. nenasilno rjeavanje problema

  Naglaeno je kako su nasilje i agresija tekoe u ponaanju i takva je

  ponaanja kod pojedinca potrebno prepoznati, osvijestiti i korigirati.

  Pojedinac mora poznavati granice vlastitoga ponaanja i granice svojih

  prava. Mlade je potrebno upoznati s oblicima nasilja, pokazateljima

  koje mogu prepoznati te im pomoi da razviju strategije samozatite

  i izbjegavanja konfliktnih situacija.

  5. zdravi stilovi ivota

  Zdravlje prema definiciji nije samo odsutnost bolesti; ono ukljuuje

  tjelesno i psihiko blagostanje. Zdravlje treba postati za svakoga

  stil ivota koji se usvaja i ui i koje ukljuuje skrb o sebi i o svijetu

  u kojemu ivimo. Samo dobra informiranost i educiranost mogu

  pridonijeti oputenom i bez stresa proetom ivotu.

  6. razlika izmeu slobode i anarhije

  Demokratsko drutvo prepuno je novih mogunosti. Iako svi imaju

  jednaka prava, njih je mogue ostvariti samo unutar normi i granica,

  vodei rauna o zabludama i krivim oblicima sloboda. Mladi su ljudi

  povodljivi i uglavnom su spremni platiti i vrlo visoku cijenu ulaska u

  drutvo vrnjaka koje im nudi malo toga za uloeno.

  7. moral i moralnost

  U drutvu i u vremenu u kojemu je prevladavajua iluzija da se sve

  moe kupiti novcem pa se smisao ivota svede na utrku za zaradom,

  mladi su posebno povodljivi i skloni hedonistikom nainu ivota i

  gube iz vida (ili ih nisu niti svjesni) prave vrijednosti. Ove vrijednosti

  nedvosmisleno treba naglasiti mladima i pomoi im da ih osvijeste

  kod sebe, ali i kod drugih. Potrebno ih je nauiti kako je to put u

  ostvarivanju zadovoljstva i sree u ivotu.

  8. sustav vrijednosti

  Nadovezujui se na prethodno, propusti u osvjeivanju osobnih i

  opih vrijednosti mogu dovesti do formiranja sustava vrijednosti

  koji e iskljuivati prave i osobne potrebe, a ukljuivat e vrijednosti

  nametnute pod socijalnim pritiskom, koje u konanici nee zadovoljiti

  pojedinca na osobnoj razini. Vrlo je vano razlikovati osobne od

 • 29Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  opih drutvenih vrijednosti, koje ne moraju nipoto jedne druge

  iskljuivati.

  9. osobni ivotni stil

  Svatko od nas neponovljiva je i jedinstvena jedinka. To je naa

  posebnost i osobnost, i upravo ta razliitost meu nama predstavlja

  bogatstvo. Biti razliit, u pozitivnom smislu, znai biti kreativan; na

  osobnoj razini i u odnosima prema drugima oko nas. Mladi trebaju

  osvijestiti kako prepoznavati i poticati razliitosti, a nikako ih

  sputavati.

  10. spolnost i odnosi meu spolovima

  Spolno tipiziranje i s njim povezano spolno ponaanje sastavnim

  je dijelom razvojnih promjena kod pojedinca. Na socijalni ivot

  takav je da su spolne uloge uglavnom definirane, pa je posljedica

  toga slabije poznavanje spolnosti suprotnoga spola. Mlade je

  potrebno nauiti razlikama i slinostima (posebice slinostima)

  meu spolovima te ih nauiti kako poznavanje suprotnoga spola

  pozitivno utjee na odnose meu ljudima. Poseban je naglasak

  potrebno staviti na odgovorno spolno ponaanja s obzirom na

  to da je razdoblje puberteta i adolescencije obiljeeno upravo

  intenziviranjem spolne aktivnosti.

  11. ljudsko dostojanstvo i ljudska prava

  Prava koja imamo sada vie nego to su to imali nai preci mogue

  je ostvariti samo ako potujemo tua prava. Posebno se to odnosi

  na pravo svakoga na ivot. Prava se ostvaruju poznavanjem

  zakonskih odredbi te je mlade nuno upoznati s osnovnim pravima

  i dunostima i uputiti ih kako mogu ostvariti svoja prava ili pomoi

  drugima da ostvare prava.

  12. obitelj

  Obitelj je i nadalje, unato krizi kroz koju ta institucija prolazi,

  dominantna socijalna kategorija i primarna zajednica u kojoj

  zapoinje rast i razvoj pojedinca. Zato je obitelj, pogotovo cjelovita

  obitelj, presudno vana kao pretpostavka normalnog rasta i

  razvoja. S obzirom na razliite negativne utjecaje koji mogu nastati

 • 30 Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  u obitelji, mlade je potrebno educirati kako takve utjecaje mogu

  prepoznati i kome se mogu s povjerenjem obratiti za pomo.

  13. osobni doprinos zajednici

  Zajednica je grupa ljudi s kojima ivimo. To je naa obitelj, kolsko

  i radno okruenje, prijatelji s kojima se druimo, grad i drava u

  kojima ivimo. Budui da je zajednica skup pojedinaca, prosperitet

  i napredak zajednice mogu je samo uz osobni doprinos pojedinca.

  Mlade je potrebno nauiti da je osobni probitak mogu samo uz

  osobni doprinos javnom interesu.

  Paljivim odabirom tema i njihovom osmiljenom i zanimljivom

  prezentacijom moe se pomoi u razrjeavanju odreenih dvojbi mladih

  i usmjeravanje njihova doivljavanja i ponaanja u pozitivnom smjeru. U

  sluaju (ranog) otkrivanja uenika koji eksperimentiraju sa sredstvima

  ovisnosti, razredni odjel moe preuzeti ulogu terapijske zajednice (pri

  emu se od uenika koji ima problem trai da sam predloi nain njegova

  rjeavanja u suradnji s razrednim odjelom, a to mora rezultirati ugovorom

  razrednog odjela i takvih uenika o protokolu rjeavanja problema).

 • 31Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  Sadraji Ciljevi i zadae

  Uloga pojedinca u

  drutvu

  Uloga uenika u

  razrednom odjelu

  Uiti za odgovorno ponaanje.

  Uputiti uenike kako komunicirati na ispravan nain.

  Kako organizirati

  slobodno vrijeme

  Utvrditi strukturu slobodnog vremena uenika

  (anketom).

  Pomoi u organizaciji slobodnog vremena uenika.

  Nenasilno rjeavanje

  problema

  Uiti o toleranciji, kooperativnosti, odricanju u korist

  drugih (altruizam) i suivotu.

  Isticati razliitosti kao prednosti, a ne nedostatka.

  Zdravi stilovi ivota

  Upoznati krajolik (blie i dalje okruenje kole i grada).

  Obiljeiti Svjetski dana zatite ovjekove okoline.

  Istaknuti ulogu tjelesne aktivnosti u svakodnevnom

  ivotu.

  Nauiti kako se redovito, umjereno i pravilno hraniti.

  Spoznati kako odlazak (dolazak) u kolu ne mora biti

  stresan.

  Pojasniti zato je dobro biti obrazovan i informiran.

  Razlika izmeu

  slobode i anarhije

  Uputiti uenike kako biti slobodan unutar normi i

  granica.

  Ukazati na zablude i krive oblike slobode.

  Obiljeiti Meunarodni dan mira.

  Moral i moralnost Pojasniti to je to moral i to znai biti moralan.

  Sustav vrijednosti

  Nauiti to su vrijednosti.

  Nauiti razlikovati materijalne od duhovnih, te

  pojedinane od opeljudskih vrijednosti.

  Osobni ivotni stil

  Potaknuti uenike na izgradnju osobnosti (uz vodstvo

  razrednika). Nastojati da uenici shvate kako biti

  razliit predstavlja prednost.

  Teme koje razrednici mogu prilagoditi za rad razrednih odjela

 • 32 Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  Spolnost

  Odnosi meu

  spolovima

  Nauiti razlike i slinosti (s naglaskom na slinosti)

  izmeu spolova.

  Nauiti kako poznavanje suprotnog spola pozitivno

  utjee na uspostavljanje veza meu ljudima.

  Pojasniti zato stupamo u spolne odnose.

  Objasniti sredstva i metode zatite od zaea i spolnih

  bolesti.

  Pripremiti obiljeavanje Dana borbe protiv AIDS-a.

  Ljudsko

  dostojanstvo i

  ljudska prava

  Istaknuti pravo svakoga na ivot.

  Upoznati mlade s Opom deklaracijom o ljudskim

  pravima.

  Uputiti uenike kako putem zakona mogu ostvariti

  svoja prava (pojasniti pravnu proceduru).

  Obiljeiti Dan ovjekovih prava.

  ObiteljOpisati nastanak i smisao obitelji.

  Pripremiti obiljeavanje Meunarodnog dana obitelji.

  Kako pridonijeti

  zajednici u kojoj

  ivim

  Pomoi u odluci: zaposliti se (i kako) ili studirati.

  Razviti spremnost mladih na volontiranje.

  Razrednik bi pojedine teme trebao uklopiti u plan i program rada

  razrednog odjela. Svaku temu razrednik e razraditi (uvod, osnovne

  naznake...) te e nakon toga uenike poticati na samostalnu pripremu

  pojedine teme (najmanje dva uenika za svaku temu). Nakon samostalnog

  rada uenika obavezno slijedi diskusija. Za diskusiju se preporuuje

  cirkularni raspored dionika (svi sjede u krugu) radi ravnomjerne interakcije

  svih dionika.

  Slobodno vrijeme mladih posebno je rizina kategorija za poetak

  eksperimentiranja sa sredstvima ovisnosti. Analizom fenomena slobodnog

  vremena (Brlas i Majurec, 2001., str. 61) mogu se uoiti pojedini vani vidovi

  u nainu provoenja slobodnog vremena djece i mladih. Tako se moe uoiti

  da se tek treina srednjokolaca u vrijeme kada nisu u koli drui sa svojim

 • 33Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  vrnjacima, iako socijalni kontakti s vrnjacima predstavljaju bitan element

  u usvajanju pogleda na svijet u svim njegovim aspektima. Ako se uzme u

  obzir da polovina ispitanih uenika izlazi u grad samo vikendom, gdje

  zadovoljavaju svoju potrebu za drutvenim ivotom, moe se zakljuiti da

  vei dio slobodnog vremena tijekom tjedna uenici provode u aktivnostima

  koje si sami odrede ili su im esto nametnute, i to u drutvu osoba koje

  im prema starosnoj i vrijednosnoj strukturi vjerojatno ne odgovaraju, a

  to uglavnom nije poticajno za njihov psihosocijalni rast i razvoj. Nadalje,

  iako uenici deklariraju zadovoljstvo nainom na koji provode svoje

  slobodno vrijeme, njihovi odgovori sugeriraju da slobodno vrijeme provode

  u aktivnostima koje si sami odrede. Odgovor o zadovoljstvu nainom

  provoenja slobodnog vremena vjerojatno je vie rezultat mogunosti

  slobodnog izbora, a manje se odnosi na kvalitetu tog izbora, jer je alternative

  vrlo malo to pokazuje odgovor na pitanja u kojima polovina ispitanika

  ipak zakljuuje da nije zadovoljna mogunostima i kvalitetom provoenja

  slobodnog vremena, bez obzira na to kako su se o zadovoljstvu izjasnili na

  poetku ankete, ili slobodnog vremena gotovo i nemaju. Analiza preostalih

  odgovora pokazuje da iako uenici imaju vrlo heterogene interese i potrebe,

  a zabavu i druenje uglavnom nalaze u diskoklubovima i ugostiteljskim

  objektima. Dio nezadovoljstva koje pokazuju proizlazi iz nepostojanja

  alternative ovim ogranienim prostorima i iz uvjeta kojima su izloeni na tim

  mjestima. Slijedom toga mogu se izdvojiti rezultati prema kojima su uenici

  najvie zainteresirani za postojanje klupskog prostora u okrilju kole, kao

  i mjesta na kojima bi se mladi okupljali u gradu, izvan kolskog prostora.

  Gotovo polovini uenika roditelji ne ograniavaju vremenski izlaske u grad,

  to znai da je velik broj djece slobodno izloen utjecajima koji im se u gradu

  mogu ponuditi. Hoe li djeca kvalitetno provesti vrijeme kada nisu sa svojim

  roditeljima, ostaje uglavnom na organizaciji lokalne uprave i samouprave i

  specifinoj edukaciji koju sustavno mogu dobiti jedino u koli.

  Beskrajna lakoa ivljenja, ali samo na filmu, u kafiima, u

  diskoklubovima, ili samo u opijenim stanjima zbunjuju i zavaravaju nau

  djecu, stvarajui mirisave slike ivota odraslih, te zahvaljujui medijima

  svih vrsta, mladi upadaju naglavake u primamljivi vrtlog slatkih iskuenja i

  gube kompas vrijednosti imitirajui sve to im se ponudi (Smokvina-Korbar

  1997., str. 83).

 • 34 Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  4.2. Rad s uiteljima i nastavnicima

  Uitelji i nastavnici vani su nositelji kolskog preventivnog programa;

  oni su u stalnom i neposrednom kontaktu s uenicima i njihov utjecaj na

  vane vidove rasta i razvoja djeteta je znaajan. Sustavna edukacija kroz

  struna tijela kole upuuje uitelje i nastavnike na individualizaciju u

  pristupu planiranju, organizaciji i provedbi odgojno-obrazovnog rada,

  a s ciljem prevencije, prepoznavanja i tretmana uenika koji su u doticaju

  sa sredstvima ovisnosti. Uitelj i nastavnik trebao bi koritenjem feed-back

  mehanizama preispitivati kvalitetu vlastita rada i time stjecati uvid u to kako

  njega, prvenstveno kao ovjeka djeca doivljavaju i kako doivljavaju njegov

  posao edukatora i odgajatelja.

  Dobar pedagog (to bi ujedno trebao biti svaki predava) zna da je

  mnogostruko bolje poticati djecu na pozitivna ponaanja nego usporavati

  njihov psihosocijalni rast i razvoj strahom od posljedica; nekritino i

  olako napisana jedinica kao mono oruje kanjavanja u rukama uitelja

  i nastavnika dokaz je i neuspjeha uitelja i nastavnika i ona je generator

  neuspjeha djeteta u ivotu, dok je doivljavanje uspjeha, a time i pohvale,

  osnova za njegovanje samopotovanja i unutranje ravnotee kod mladog

  ovjeka.

  Suprotno uvrijeenom miljenju (naalost velikog broja uitelja i

  nastavnika) kako uglavnom o uenicima samima ovisi njihov uspjeh u koli,

  za uspjeh u koli bitni su i ostali razredni procesi, kao i okruenje:

  1. kola i okruenje - veliina kole, odnos uenika i nastavnika,

  lokacija kole, odnos uitelja i nastavnika i administracije, plaa

  nastavnika, sastav uenika

  2. uvjeti u koli - administrativna organizacija, organizacija

  poduavanja, odnosi meu uenicima, veliina i sastav razrednih

  odjela...

  3. osobine uitelja i nastavnika - iskustvo, sposobnost, struna

  sprema, poznavanje gradiva, vjetina poduavanja, oekivanja i

  stavovi

  4. osobine uenika - socijalno podrijetlo, sposobnost, predznanje,

  vrijednosti, stavovi, oekivanje, kognitivni stil i stil uenja

 • 35Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  Uitelj i nastavnik u svome radu moe djelovati na pojedine dijelove svih

  navedenih procesa. To ovisi o njegovoj strunoj i osobnoj kompetentnosti

  i angairanosti. Djelovanje nastavnika na vlastite osobine pretpostavlja

  kognitivnu spremnost nastavnika da ukljuuje vie mentalne procese i da

  na to potie i uenike, ali ukljuuje i analizu i tijek nastavnog procesa. No, i

  intervencijama unutar razrednog odjela tijekom samog nastavnog procesa

  moe se pridonijeti kvalitetnijoj interakciji svih dionika procesa.

  Evo to je potrebno znati i primjera kojim putem krenuti:

  Raspored uenika u uionici potrebno je prilagoditi

  tipu predavanja (izlaganja)

  a) klasini raspored uenika pogodan je za klasino predavanje

  b) polukruni raspored pogoduje grupnoj diskusiji

  V V VNN

  NS

  SS

  N NN

  SS

  S

  S V V V S

  S S V S S

  N S V S N

  N N V N N

  N N S N N

  uitelj/nastavnik

  uitelj/nastavnik

 • 36 Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  Veliina i gustoa razrednog odjela djeluje na postignue

  Ona djeluje negativno na postignue u zadacima s velikim

  mentalnim optereenjem; to je vie uenika u uionici,

  koncentracija je uenika sniena, pasivniji su u radu, agresivniji su

  i nezadovoljni. Tome se moe doskoiti tako da se razredni odjel

  rasloji na manje skupine s razliitim zadacima.

  c) modularni raspored pogoduje za kooperativni rad

  V

  S

  S

  S

  S

  V

  S

  S

  S

  S

  N

  N

  N

  N

  N

  N

  N

  N

  V V

  S

  V

  Legenda

  S

  V

  N

  poloaj (mjesto) srednje interakcije (sudjelovanje u radu)

  poloaj (mjesto) niske interakcije

  poloaj (mjesto) visoke interakcije

  uitelj/nastavnik

 • 37Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  4.3. Rad s roditeljima

  Veina uenika ivi u cjelovitim obiteljima i roditelji su dijelom

  odrastanja i razvoja mladih pa su tako dijelom i problema s kojima se mladi

  suoavaju. Cjeloviti pristup rjeavanju problema mogu osigurati samo

  primjereni oblici rada s roditeljima, a to su:

  Prilikom formiranja grupa uenika potrebno je voditi rauna o

  tome da one budu homogene s obzirom na sposobnosti uenika

  (kako uenici slabijih sposobnosti u grupi sposobnih uenika ne bi

  bili frustrirani moguim neuspjehom). Potrebno je brino motriti

  interakciju lanova grupa i diskretno evidentirati uenike koji su

  povueni i nezainteresirani; oni vjerojatno imaju dublje razloge

  za takvo ponaanje. Identifikacija tih uenika podloga je za daljnji

  rad s njima uz pomo struno-razvojne slube kole i uenikovih

  roditelja. Pri tome odlaske razrednika u obiteljske domove

  uenika ne treba izbjegavati (ako to moe pridonijeti rjeavanju

  odreenog problema i boljem upoznavanju obiteljske situacije).

  1. informativni

  2. edukativni

  3. individualni savjetodavni rad s roditeljima i

  4. obrada relevantnih tema na roditeljskim sastancima.

  Cilj aktivnosti usmjerenih prema roditeljima jest afirmacija karijere

  uspjenog roditeljstva. kola je mjesto koje mora uiti roditelje kojim

  pristupom odgajati djecu kako bi svojoj djeci bili pozitivan model za

  identifikaciju. Odgoj je voenje, usmjeravanje, pomaganje i pomo

  u razvoju. (Rosi, 2005., str. 31). Roditeljima treba pomoi kako bi sa

  svojom djecom prevladali pubertet i kasnije adolescentsku krizu. Djecu

  treba svakodnevno pohvaljivati i za najmanji uspjeh, a kritiki i objektivno

  analizirati neuspjehe, uz izbjegavanje kanjavanja.

  Roditeljstvo nije poziv niti zanimanje koje se stjee formalnom

  naobrazbom, iako postoje ozbiljni pokuaji organiziranja kole za roditelje,

  ali jest splet mjera, postupaka i aktivnosti koje trae od roditelja i formalna

  znanja o psihofizikom i psihosocijalnom rastu i razvoju djeteta, kao i

 • 38 Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  neformalna znanja do kojih roditelji dolaze iskustvenim putem. Dakle,

  roditeljstvo se moe i uiti. Uenje roditeljstvu, kao to je to sluaj s uenjem

  uope, ovisi i o kognitivnoj i o emocionalnoj spremnosti roditelja da usvajaju

  nova znanja i razvijaju vjetine u radu s djecom (psihomotorne, socijalne,

  komunikacijske i emocionalne vjetine). Sve to roditelji znaju, kao i ono to

  jo ne znaju ali ele znati, sve to oni ele i to mogu, pretoeno je u njihov

  odgovarajui roditeljski odnosno odgojni stil.

  Autorica Diana Baumrind koja se bavi prouavanjem odgojnih stilova

  roditelja razlikuje tri osnovna odgojna stila (Vizler, 2004., str. 4 prema

  Baumrind, 1970.):

  1. AUTORITATIVAN

  2. AUTORITARAN

  3. POPUSTLJIV

  U stvarnom ivotu nema potpuno eksplicitnog odgojnog stila, nego

  je odgojni stil uglavnom prevladavajui jedan od navedenih, a ovisi o

  kompleksnim ivotnim i obiteljskim situacijama. Dakle, odgojni stil kreiraju

  roditelji svojim odnosom prema djetetu. Roditelje je potrebno pouiti

  ovim stilovima kako bi se mogli prepoznati u pojedinom od njih, osvijestili

  vlastite nedostatke i propuste i u potpunosti iskoristili preostali prostor za

  napredovanjem.

  Obiljeja odgojnih stilova

  1. AUTORITATIVNI RODITELJI postavljaju jasna pravila ponaanja djeteta, ali

  uz objanjenje primjene odgovarajueg postupka prema djetetu i uzimajui

  u obzir razvojnu dob djeteta. Kontrola, iako postoji, primjenjuje se u toploj

  emocionalnoj atmosferi u kojoj se potuju potrebe i prava djeteta. Na

  taj nain dijete razvija vlastitu autonomiju i slobodno izraavanje svojih

  ideja. Djeca ovakvih roditelja nezavisna su, samopouzdana i s boljim

  akademskim uspjehom, znatieljna su i s pozitivnom slikom o sebi i drugima.

  2. AUTORITARNI RODITELJI uspostavljaju sa svojom djecom odnos

  podreenih i nadreenih, ponaanje se djeteta maksimalno kontrolira i

  roditelj od djeteta oekuje neupitnu poslunost, a pri tome se koriste stroge

 • 39Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  tehnike discipliniranja koje ukljuuju i fiziko kanjavanje bez uzimanja

  u obzir prava djeteta. Djeca ovakvih roditelja teko se prilagoavaju,

  nepovjerljiva su, agresivna i udljiva, uplaena, nesretna i povuena.

  3. POPUSTLJIVI RODITELJI kontrolu nad djetetom svode na minimalnu

  moguu, a dijete se potie da samo donosi odluke i da razvija nezavisnost

  bez ikakva roditeljskog voenja ili kontrole. Pred dijete se ne postavljaju

  veliki zahtjevi, a niti su oekivanja velika te se odobravaju svi njegovi

  postupci. Djeca ovakvih roditelja agresivna su i nezrela te se slabije snalaze

  u situacijama kada se susreu s autoritetima. Ovaj se roditeljski stil smatra

  najnepoeljnijim jer ne potie zdrav socijalni razvoj djeteta.

  Razrednici provode znaajno vrijeme s uenicima i na taj nain dijelom

  su njihova razvoja, iako ne u mjeri u kojoj su to njihovi roditelji, te imaju

  posredno znaajnu ulogu i u ivotu roditelja, odnosno cijele obitelji.

  Kako razrednici mogu pomoi roditeljima; koji su oblici rada (razrednika)

  s roditeljima? Dva su osnovna oblika rada razrednika s roditeljima:

  Roditeljski sastanci, koji ukljuuju:

  1. predavanja razrednika za roditelje o stilovima roditeljstva

  2. predavanja razrednika za roditelje o problemima koje najvie

  pokazuju njihova djeca (uenici odreenog razrednog odjela)

  3. ukljuivanje roditelja u provedbu kolskog preventivnog programa

  (roditelji su jedan od nositelja programa)

  4. dogovaranje i dodatnih (tematskih) roditeljskih sastanaka

  5. upozoravanje na vanost zajednike suradnje kola-nastavnik-

  uenik-roditelj

  6. izrada zajednikog plana djelovanja (kao dijela programa) i

  7. informiranje roditelja gdje i od koga mogu potraiti potrebnu

  pomo u vezi s djetetom (razrednik, psiholog, ravnatelj, centar

  za socijalnu skrb, centar za sprjeavanje i suzbijanje ovisnosti,

  obiteljski centar).

 • 40 Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  Individualni razgovori koji se provode posebno onda kada se problem

  uoi (uestalo izostajanje, neuspjeh u svladavanju gradiva i slino) te

  je tada:

  1. poeljno odmah kontaktirati roditelje uenika, a najbri je nain

  telefonom

  2. potrebno poslati i pismeni poziv roditeljima, a ako se ne odazovu,

  moe se uiniti sljedee:

  - nazvati telefonom

  - osobno obii roditeljski dom

  - obavijestiti centar za socijalnu skrb (posebno ako se moe

  pretpostaviti da roditelji ne skrbe o djetetu, zaputaju odgojne

  obveze, zlostavljaju dijete tjelesno i/ili psihiki i slino)

  - dobro je da se obavijesti roditeljima ne upuuju posredstvom

  uenika, brae i sestara i drugih osoba

  - u posebno vanim situacijama dobro je koristiti poiljku s

  povratnicom kako bi se sprijeilo moebitno manipuliranje od

  strane uenika i roditelja i

  - preporuljivo je povremeno provjeravanje valjanosti lijenikih

  isprinica neposrednim kontaktom s roditeljima i s lijenikom

  (radi uoenih uenikih zlouporaba i krivotvorenja).

 • 41Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  4.4. Rad strunih suradnika

  Zakon o osnovnom kolstvu i Zakon o srednjem kolstvu (NN, 69/2003)

  definiraju mjesto i ulogu strunih suradnika u odgojno-obrazovnim

  ustanovama.

  Tko su (uglavnom) struni suradnici i koja im je zadaa u odgojno-

  -obrazovnom procesu?

  1. Psiholog - analizira zbilju unutar ustanove te individualno i grupno

  radi s uenicima, roditeljima i uiteljima odnosno nastavnicima,

  sudjeluje u profesionalnom informiranju i usmjeravanju djece, a

  suradnja s ostalim dionicima odgojno-obrazovnog procesa odnosi

  se na njihovo osposobljavanje za bolje razumijevanje potreba djece

  i njihova ponaanja;

  2. Pedagog - sudjeluje u svim fazama odgojno-obrazovnog procesa,

  te surauje sa svim dionicima u procesu; prati, analizira i istrauje

  odgojno-obrazovni rad te predlae mjere za njegovo unapreenje,

  s teitem na pedagoko-didaktikom podruju rada;

  3. Defektolog - radi na otkrivanju, dijagnosticiranju i terapiji uenika

  s tekoama u razvoju, brine o strunom osposobljavanju uitelja

  i nastavnika u podruju integracije djece s tekoama u razvoju te

  utvruje didaktiko-metodike uvjete rada, a surauje i s roditeljima

  na usklaivanju nastojanja ustanove i roditeljskog doma;

  4. Socijalni djelatnik - utvruje socijalni sastav i status uenika te

  utvruje utjecaje socijalnih imbenika na napredovanje uenika,

  upoznaje neposredne socijalne uvjete rasta i razvoja uenika

  i njihovih obitelji, te prua pomo uiteljima i nastavnicima u

  razumijevanju i otklanjanju problema socijalne naravi;

  5. Knjiniar - potie razvoj italake kulture i upuuje na koritenje

  razliitih izvora znanja, radi na formiranju multimedijalnog sredita

  ustanove te razvrstava i pohranjuje dokumentaciju ustanove.

 • 42 Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  Slijedom specijaliziranih aktivnosti strunih suradnika koje se kvalitativno

  i kvantitativno razlikuju, potpuno je jasno kako jedino njihov timski pristup

  rjeavanju problema moe dovesti do ostvarivanja proklamiranih ciljeva koji

  su (trebali bi biti) definirani razvojnim planom odgojno-obrazovne ustanove.

  Struni suradnici u koli (kao i svi uitelji i nastavnici) moraju putem

  razredne psihosocijalne dijagnostike stjecati uvid u kvalitetu i funkcionalnost

  uenikove obitelji jer je najvei broj problema generiran upravo u obitelji.

  Nastale probleme kola ne smije skrivati, ve ih treba otkrivati i rjeavati ime

  se zadobiva povjerenje djece koja postaju suradnici u rjeavanju problema. Cilj

  je izgradnja samopotovanja mladih, te uenje mladih socijalnim vjetinama

  i ivotnim ulogama. Ovaj se dio provodi individualnim pristupom i radom

  u grupama kako bi se djecu potaklo na razmiljanje, zauzimanje pozitivnog

  stava i donoenje adekvatnih odluka, te vjebanje samokontrole, ustrajnosti

  i komunikacije.

  Od strunih se suradnika oekuje da e biti osposobljeni unaprjeivati

  specifinu edukaciju uenika te ostvarivati neposrednu suradnju sa svim

  mjerodavnim imbenicima unutar kole i izvan nje. Struni e suradnici

  provoditi ankete i akcijska istraivanja meu uenicima kako bi se neprekidno

  pratila epidemioloka situacija, a to je osnova za otkrivanje visokorizine

  populacije i za evaluaciju programa. Struni su suradnici homogenizirajui

  initelj; strunjaci koji na osnovi heteroanamnestikih podataka o uenicima,

  njihovima roditeljima, kolskom i razrednom okruenju koordiniraju mjere i

  postupke, svatko u svojoj strunoj nadlenosti, u dva smjera:

  a) dijagnosticiranju problema i uvjeta koji su nastanak istoga omoguili i

  b) kreiranju strategija u rjeavanju problema.

  Vano je napomenuti kako struni suradnici ne rjeavaju probleme; oni

  kreiraju uvjete koji e omoguiti rjeavanje problema i sudjeluju u njegovu

  rjeavanju. esta je pogreka oekivati od strunog suradnika da rijei

  problem. Dva su glavna razloga zbog kojih to nije mogue oekivati:

  1. struni suradnici gotovo nikada ne sudjeluju u nastanku problema i

  2. struni suradnici ne mogu rijeiti problem u nastanku kojega nisu

  sudjelovali (problem je mogue rijeiti samo ondje gdje je nastao, a

  moe ga rijeiti, uz pomo, samo onaj tko problem ima).

 • 43Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  4.5. Suradnja s institucijama i nadlenim tijelima u okruenju

  Pojedina struna osoba, institucija ili nadleno tijelo sudjeluju u

  rjeavanju problema koje imaju osobe koje su u doticaju sa sredstvima

  ovisnosti iskljuivo unutar mree suradnje. Djelatnost socijalne zatite

  trebala bi imati vanu ulogu u brizi za visokorizinu populaciju, a djeca i mladi

  svakako spadaju u ovu kategoriju. Zdravstvene ustanove trebaju pronai

  prihvatljiv nain afirmacije prednosti dobrog zdravlja i etiki vrijednog naina

  ponaanja. Ako suradnja kole s ovim institucijama i nadlenim tijelima na

  prevenciji ne daje rezultate, a postoji osnovana sumnja da uenik doista ima

  doticaj sa sredstvima ovisnosti, dolazi u obzir i intervencija socijalne slube

  i slube za maloljetniku delikvenciju pri policijskoj upravi. Pri tome treba

  paziti da nakon otkrivanja takvih uenika ne doe do pretjerane reakcije koja

  bi mogla nepovoljno djelovati na ostale uenike. Osnova za postupanje u

  ovakvim uvjetima jest diskretni personalni (osobni) zatitni program koji e

  svesti na najmanju moguu mjeru mogue negativne posljedice, etiketiranje

  i diskreditiranje uenika i njegovih kapaciteta za borbu s problemom. Cilj je

  tih postupaka proiriti prevenciju i izvan kolskog okruja na iru drutvenu

  zajednicu u kojoj uenik ivi.

  Koje su to institucije i nadlena tijela koja mogu imati saznanja o osobama

  koje su u doticaju sa sredstvima ovisnosti, te koja je njihova uloga u transferu

  informacija o osobama ali i osoba koje su u doticaju sa sredstvima ovisnosti?

  Odgojno-obrazovna ustanova provodi mjere primarne prevencije

  unutar kolskog preventivnog programa, omoguava provedbu mjera

  primarne prevencije koje provode ostala tijela svojim radom u odgojno-

  -obrazovnoj ustanovi, izvjetava centar za sprjeavanje i suzbijanje ovisnosti

  o pojavi problema sa sredstvima ovisnosti kod uenika, upuuje u centar za

  sprjeavanje i suzbijanje ovisnosti uenike za koje se ustanovi da su u doticaju

  sa sredstvima ovisnosti pisanom uputnicom razrednika ili dopisom ravnatelja

  ili predsjednika kolskog odbora, iskljuivo u dogovoru s roditeljima ili

  starateljima uenika.

 • 44 Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  Ured dravne uprave i upanijski koordinatori kolskog preventivnog

  programa provodi mjere primarne prevencije unutar kolskog preventivnog

  programa u suradnji s centrom za sprjeavanje i suzbijanje ovisnosti.

  Centar za sprjeavanje i suzbijanje ovisnosti pri upanijskim zavodima

  za javno zdravstvo ima koordinativnu ulogu u smislu aktivnosti na suzbijanju

  ovisnosti na podruju upanije, provodi mjere i postupke preveniranja ovisnosti

  i suzbijanja ovisnikog ponaanja, surauje sa svim nadlenim tijelima koja u

  svojemu radu dolaze do saznanja o osobama koje su u doticaju sa sredstvima

  ovisnosti, zaprima informacije i osobe upuene od svih ostalih nadlenih tijela

  te provodi programirane aktivnosti u smislu prevencije i suzbijanja ovisnikog

  ponaanja na osnovi programa s kojima su prethodno upoznata nadlena

  tijela koja upuuju osobe u ovaj centar ili na drugi nain surauju s centrom

  i izvjetava nadlena tijela o provedenim mjerama i postupcima iskljuivo na

  njihov pisani zahtjev.

  Obiteljski centar upuuje u centar za sprjeavanje i suzbijanje ovisnosti

  osobe za koje je tijekom provedbe strunih postupaka utvreno da su

  u doticaju sa sredstvima ovisnosti i u suradnji s centrom za sprjeavanje i

  suzbijanje ovisnosti osmiljava i provodi preventivne mjere u smjeru suzbijanja

  ovisnosti.

  Sud donosi rjeenja prema maloljetnicima i mlaim punoljetnicima u

  kaznenim postupcima zbog zloporabe opojnih droga primjenjujui sankcije

  sukladno Zakonu o sudovima za mlade, a provoenje tih sankcija je u

  nadlenosti centra za socijalnu skrb, te upuuje osobe na provedbu mjera

  posredovanjem centra za socijalnu skrb, primjenjuje prema poiniteljima u

  okviru svoje nadlenosti odgovarajue zatitne mjere, upuuje na izvrenje

  zatitne mjere osobe kojima su takve mjere izreene i dostavlja pravomona

  rjeenja o primijenjenim zatitnim mjerama i izvjetava o njima.

  Opinsko dravno odvjetnitvo (odjel za mlade) primjenom naela

  svrhovitosti sukladno Zakonu o sudovima za mlade odreuje uvjetovanu

  posebnu obvezu, u kaznenom postupku prema maloljetnim i mlaim

  punoljetnim osobama predlae sucu za mlade primjenu odgojne mjere iz

  Zakona o sudovima za mlade i u provedbi ovih mjera surauje s centrom za

  socijalnu skrb.

 • 45Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  Policijska uprava provodi postupke u skladu sa zakonima, sudjeluje u

  mjerama primarne prevencije koje osmiljavaju i provode ostala nadlena

  tijela i izvjetava o osobama koje su u doticaju sa sredstvima ovisnosti centar

  za socijalnu skrb, opinsko dravno odvjetnitvo i prekrajni sud.

  Centar za socijalnu skrb posreduje prilikom izvrenja odgojne mjere

  iz Zakona o sudovima za mlade tako da se uz suglasnost maloljetnikova

  zakonskog zastupnika podvrgne postupku odvikavanja od droge ili drugih

  ovisnosti na nain da odreenu osobu uputi u centar za sprjeavanje

  i suzbijanje ovisnosti radi izvrenja odgojne mjere, posreduje prilikom

  izvrenja uvjetovane posebne obveze podvrgavanja postupku odvikavanja

  od droge ili drugih ovisnosti temeljem naela svrhovitosti u smislu odredbi

  Zakona o sudovima za mlade, na nain da odreenu osobu uputi u centar

  za sprjeavanje i suzbijanje ovisnosti radi izvrenja uvjetovane posebne

  obveze, upuuje na individualni tretman maloljetne osobe koje su doivjele

  trovanje alkoholom u centar za sprjeavanje i suzbijanje ovisnosti.

  Rasprava svih mjerodavnih imbenika u prevenciji nenametljivo

  treba usmjeravati na analizu motiva i situacija u kojima se dogaa

  eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti i moguih posljedica koje iz

  toga proizlaze. upanijskim i dravnim tijelima preostaje protokolirati

  suradnju ovih nadlenih tijela na svim razinama, moda kako je to uinjeno

  u Virovitiko-podravskoj upaniji.

 • 47Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  Zlouporaba sredstava ovisnosti iznimno je slojevit problem na iji

  nastanak djeluju razliiti nepovoljni imbenici koji se mogu nalaziti unutar

  pojedinca ili u njegovoj okolini. Stoga su i pristupi rjeavanju problema

  kompleksni i zahtijevaju prikupljanje heteroanamnestikih podataka

  o podrijetlu i uzrocima problema. To je vano zbog toga to o dobroj

  dijagnostici uvelike ovisi i primjena odgovarajuih terapijskih postupaka koji

  mogu biti usmjereni ili na promjenu neadekvatnog doivljavanja i ponaanja

  pojedinca (psihoterapijski ili srodni pristupi) ili na promjenu neadekvatnih

  utjecaja koji iz okoline djeluju na pojedinca (okolinski terapijski pristupi).

  Meutim, vrlo je vano rei da pomo u rjeavanju problema nije uvjetovana

  toliko poznavanjem pojedinih terapijskih pristupa ili tehnika, koliko je vana

  pretpostavka svjesno nastojanje da se u dobroj namjeri pomogne, koristei

  osobne suportivne mogunosti i sposobnosti. Potreba za pomaganjem

  drugima uglavnom je intrinzino uvjetovana i pretpostavlja postojanje

  altruizma i empatije kod pojedinaca koji se uputaju u pomagake

  aktivnosti.

  5.1. Altruizam i empatija - najvaniji alati

  Premda je struna kompetentnost nuan preduvjet djelovanja u ovako

  kompleksnim i raznolikim aktivnostima na suzbijanju ovisnosti, i to kroz vrlo

  heterogene oblike rada, ipak je u osnovi pomagakih aktivnosti, a ova je

  aktivnost svakako takva, osnovni alat svjesno i s namjerom za pruanjem

  pomoi motivirano ponaanje (altruizam) koje ukljuuje uivljavanje u

  emocionalna stanja drugih osoba (empatiju).

  Corsini (1995., str. 11 prema Nelson-Jones, 2007., str. 6) tvrdi da je u

  pomaganju vano tko, kako i kome neto radi..., odnosno istie kako je

  5. Mogui pristupi rjeavanju problema

 • 48 Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  vana osobnost savjetovatelja i njegova usklaenost s klijentom. Naravno

  da su savjetovateljeve intervencije odraz njegovih teorijskih usmjerenja,

  ali najvaniji je alat zasigurno njegova osobna usmjerenost na klijenta i

  njegov problem, dakako, s ciljem klijentova usmjeravanja prema rjeenju

  problema. Najvanije vjetine, smatra Nelson-Jones, ovdje su aktivno

  sluanje i potkrepljujue sluanje. Posve je nedjelotvorno u radu s klijentima

  primjenjivati tehnike bez uzimanja u obzir varijabli koje se tiu odnosa

  (Corey, 2004., str. 5).

  5.2. Savjetodavni rad

  U strukturalnom i formalnom smislu osnovni oblik rada s djecom

  i mladima jest savjetodavni rad. Cilj psihologijskog i svakog drugog

  savjetovanja nije lijeenje, ve osposobljavanje pojedinca da se samostalno

  suoava sa ivotnim problemima i iskoristi sve svoje potencijale na nain da

  ublai vlastite slabosti i razvije svoje snage te u potpunost iskoristi preostali

  prostor za napredovanjem. Dakle, glavni je cilj nauiti pojedinca vjetinama

  samopomoi.

  Ovaj oblik rada zapoinje savjetodavnim intervjuom, a to je razgovor

  izmeu osobe koja prua savjetodavnu pomo i osobe koja tu pomo trai,

  i tijekom tog se intervjua pronalaze (ali ponekad i ne pronalaze) naini

  rjeavanja problema. Vrlo je vano istaknuti kako savjetodavni rad nikako ne

  ukljuuje davanje savjeta, ve je to problemom pojedinca uvjetovan izbor

  metoda i tehnika kojima nastojimo pomoi pojedincu da doe do cilja, a to

  je rjeenje problema. Posao terapeuta nije mijenjanje klijenta, brzo davanje

  savjeta ili rjeavanje tekoa umjesto njega (Corey, 2004., str. 5). Pojedini

  autori (Nelson-Jones, 2007., str. 4) savjetovateljima smatraju strune osobe

  koje savjetovanje koriste u svom svakodnevnom pomagakom poslu, dok

  ostale profile osoba smatraju pomagaima u rjeavanju problema. Ova razlika

  i nije tako vana ako se osobe koje su u situaciji pruati pomo drugima

  kako bi ovi rijeili svoj problem slue primjerenim repertoarom intervencija.

  Stoga u poglavlju koje slijedi pokuavam sugerirati metode i tehnike koje

  unutar programiranih aktivnosti mogu dovesti do eljenih ciljeva, odnosno

  pomoi mladima koji imaju konkretne ivotne probleme.

 • 49Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  5.3. Metode i tehnike savjetodavnog rada

  Savjetodavni rad je vjetina, i kao svaka druga vjetina razvija

  se i utvruje vjebanjem. Meutim, pretpostavka za vjebanje jest

  kapacitiranost pojedinca sposobnostima (to su altruizam i empatija) i

  znanjima o savjetodavnom radu. Zbog toga u dijelu koji slijedi sugeriram

  osnovna saznanja o koracima (fazama) kroz koji prolazi rad s osobama koje

  imaju problem, kako bi taj rad bio strukturiran i usmjeren ciljevima. Pruanje

  profesionalne savjetodavne pomoi ili samo razgovor s pojedincem koji ima

  problem stoga treba slijediti odreene faze.

  1. Utvrivanje problema i potrebe za pomoi

  Cilj je ove faze navesti osobu da shvati svoj problem. Pri tome je

  vano (aktivno) sluati, voditi rauna o verbalnoj, paraverbalnoj

  i neverbalnoj komunikaciji te analizirati oekivanja i percepciju

  savjetovanja.

  2. Uspostavljanje odnosa

  Ponaanje savjetovatelja treba biti u funkciji pozitivne komunikacije.

  Ovdje je posebno vana empatija.

  3. Odreivanje ciljeva, strukture i tijeka savjetovanja

  Diskusija treba biti konkretna i u vezi sa sasvim odreenim

  problemima i oekivanjima. Potrebno je utvrditi koje su

  mogunosti mladog ovjeka i jesu li one u skladu s njegovim

  oekivanjima. U doivljavanju i ponaanju potrebno je mijenjati

  samo ono to osobi smeta. Ovdje se moe pojaviti problem

  da pojedinac ne eli ita mijenjati u svojemu doivljavanju i

  ponaanju, i to zbog toga to mu to u tome trenutku iz bilo

  kojega razloga odgovara. To je problem koji je potrebno rijeiti

  na nain da osoba osvijesti sve injenice koje ne eli priznati.

  U ovoj je fazi potrebno dogovoriti tehniku daljnjega rada; estinu

  susreta, trajanje svakog pojedinog susreta (ne dulje od jednog sata)

  i nain komunikacije (ovdje je posebno vano da kontaktiranje

  vezano uz problem nije izvan termina i strukture savjetovanja).

 • 50 Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  4. Rad na postizanju ciljeva

  Ciljevi ovise o stilovima rada, a savjetovatelj treba odrediti osnovnu

  strategiju; hoe li se koncentrirati na kognitivne ili emocionalne

  vidove problema. Na kognitivnom planu osnovno je pomoi osobi

  pronai putove rjeavanja problema, ne nuditi gotova rjeenja, ve

  osobu pouiti donoenju samostalnih odluka. U emocionalnom

  smislu potrebno je raditi na smanjenju intenziteta emocija (jer

  emocionalno preplavljivanje moe negativno djelovati na

  kognitivne sposobnosti).

  5. Poveanje svjesnosti

  Uvijek je korisno da osoba osvijesti vlastite emocije

  (uvstva) i vlastite mehanizme kojima se moe suprotstaviti

  problemu. U istraivanje emocija ne treba ii ako netko

  prua otpor tomu. Korisno je i da savjetovatelj diskretno

  provjeri povijest stanja osobe s kojom je u odnosu.

  Koliinu raspoloivog vremena treba uskladiti sa strukturom

  termina savjetovanja.

  6. Procjena uinaka savjetovanja

  Na kraju je dobro proraditi tijek savjetovanja, po mogunosti

  evaluirati postignute ciljeve i oprezno zakljuiti savjetovanje.

  Posebno treba paziti da osoba ne postane ovisna o savjetovanju i

  ne preuzme savjetovanje kao vlastiti ivotni stil. Tekoa u svemu

  je to se uinci savjetovanja ne mogu sa sigurnou povezati

  s pojedinim postupcima, a velika opasnost lei i u tome da bilo

  savjetovatelj bilo primatelj pomoi subjektivno procijene efekte

  savjetovanja.

 • 51Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  Onima koji odlue sustavno provoditi savjetodavni rad programiran

  na ovaj nain, moda e biti korisni savjeti kojima se mogu izbjei tekoe

  u odnosu onoga koji prima i onoga koji prua profesionalnu savjetodavnu

  pomo.

  Pogreke (neiskusnog) savjetovatelja

  1. voenje osobe na nain da je se upuuje u njezine postupke

  2. prosuivanje i procjenjivanje izjava

  3. nametanje vlastitih vrijednosti (moraliziranje) umjesto

  prihvaanja stvarnog stanja

  4. intelektualiziranje

  5. blokiranje doivljaja

  6. imenovanje i etiketiranje

  7. nespretna upotreba pitanja koja dovode do zastoja u

  izraavanju

  8. odvraanje panje i pretjerano ablonsko umirivanje

  9. nemogunost prihvaanja cijelog raspona pozitivnih i

  negativnih emocija

  10. interpretacija od strane savjetovatelja (osobu treba navesti da

  sama verbalizira i interpretira situaciju i svoje emocije)

  11. neprikladno otkrivanje vlastitih problema (osim kada su oni u

  funkciji savjetovanja)

  12. svaljivanje krivnje na osobu koja prima savjetodavnu pomo

  (umjesto zajednike podjele krivnje).

 • 52 Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  Potrebno je usmjeriti pozornost na tekoe tijekom savjetovanja:

  empatijajeestomanjakadajeposrijediosobasuprotnog

  spola, kao i kod savjetovatelja koji u proteklom iskustvu nisu

  imali izraene probleme

  savjetovateljikojisuimaliizraziteproblemesklonisu

  promatrati tui problem kroz osobni

  estojeprisutnopodcjenjivanjeslabijeobrazovanih(atosu

  upravo djeca i mladi)

  savjetovateljiobinooekujudaeosobakojatrebapomo

  prihvatiti savjetovanje, a to esto nije tako (prua otpor zbog

  straha od promjena, nametnutog postupka i slino)

  pomanjkanjetransferaikontratransfera(emocionalnog

  odnosa) barijera je u uspostavljanju odnosa tijekom

  savjetovanja.

  5.4. Model programa savjetodavnog rada u okviru provedbe kolskog preventivnog programa

  Formalna struktura savjetodavnog rada namee potrebu i programiranja

  pristupa u rjeavanju problema zlouporabe sredstava ovisnosti. Ovdje se

  daje jedan model savjetodavnog rada koji se moe primjenjivati u odgojno-

  -obrazovnom sustavu unutar kolskog preventivnog programa, a sadrajno

  ukljuuje etiri modula ili koraka (evidentiranje, aktiviranje, odvikavanje i

  vrednovanje) unutar kojih su definirani ciljevi svake faze savjetodavnog rada

  te aktivnosti na postizanju ovih ciljeva. Osim toga, predvieni su i modeli

  evaluacije u provedbi programiranih aktivnosti.

  Ovaj program savjetodavnog rada s uenicima, koji proizlazi

  iz neposrednog iskustva u odgojno-obrazovnom radu s navedenim

  kategorijama mladih ljudi koji su u pogibelji od sredstava ovisnosti, pokuaj

  je priloga osmiljavanju sustava provedbe i praenja i vrjednovanja provedbe

  preventivnih aktivnosti, i to na sve tri preventivne razine: primarnoj,

  sekundarnoj, pa ak i tercijarnoj.

 • 53Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  koraci/susreti aktivnosti ciljevi

  EVIDENTIRANJE

  prvi susret

  Upoznavanje s nainom savjetodavnog rada, razgovor o problemu i o razlozima koji su do problema doveli.

  Aktualiziranje problema.Uspostavljanje odnosa savjetovatelj-uenik.

  drugi susretDogovoriti zajednike daljnje aktivnosti i upoznati uenika s ovim programom.

  Odreivanje strukture i cilja savjetovanja.Planiranje tijeka akcije.Evidentiranje uenika.

  AKTIVIRANJE

  trei susretZajedniko pronalaenje naina rjeavanja problema.

  Aktiviranje uenika.Poveanje svjesnosti uenika.

  etvrti susret

  Mogunost organiziranja prvog testiranja (test trake i sl.), ali samo uz pristanak roditelja i samog uenika (u centru za sprjeavanje i suzbijanje ovisnosti).

  Utvrivanje konzumira li uenik sredstva ovisnosti.

  peti susret

  Komentiranje rezultata testiranja i dogovaranje o ukljuivanju lanova obitelji u rad (uenik sam odabire lana obitelji ili prijatelja koji e mu biti podrka) neovisno o testiranju.

  Produbljivanje povjerenja i podrke.

  ODVIKAVANJE

  esti susret Obiteljski savjetodavni rad. Ustroj sustava obiteljske podrke.

  sedmi susretInformiranje uenika o vrstama sredstava ovisnosti i tetnosti njihova utjecaja.

  Educiranje.

  osmi susretPoticanje uenika da pronae alternativne (zdrave) naine ivljenja.

  Motiviranje.

  VRJEDNOVANJE

  deveti susretDrugo testiranje (test trake i sl.) - samo uz pristanak i dogovor kao i prije.

  Retestiranje.

  deseti susretProcjenjivanje efikasnosti savjetodavnog rada.

  Valorizacija rada i procjenjivanje uinaka savjetovanja.

  PROGRAM SAVJETODAVNOG RADA S UENICIMA

 • 54 Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  Program dakle predstavlja operacionalizaciju (primjenu) opih metoda

  i tehnika savjetodavnog rada na sasvim konkretnu populaciju u stvarnim

  problemskim situacijama i kao takav slijedi osnovne zanatske principe

  savjetodavnog rada.

  Iako je u provedbi programa naglasak usmjeren prema ueniku, sasvim

  je jasno da na mjestu uenika mogu biti i njegovi roditelji, prijatelji, pa ak

  i uitelji i nastavnici. Provedba programa uostalom eksplicitno i predvia

  njihovo sudjelovanje u rjeavanju pojedinih (aspekata) problema.

  Ovaj program oivotvoren je u neposrednoj praksi. Rezultat je

  neposrednog rada na provedbi preventivnih aktivnosti u suzbijanju ovisnosti

  kod mladih. Jo je preostalo razviti i standardizirati vrjednovanje u njegovoj

  provedbi u kolama. U Centru za sprjeavanje i suzbijanje ovisnosti Zavoda

  za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitiko-podravske upanije tome smo se

  neto vie pribliili jer postoji mogunost testiranja klijenata na sredstva

  ovisnosti test trakicama putem mokrae. Testiranje se provodi na poetku

  aktiviranja, a retestiranje tijekom vrjednovanja. Rezultati retestiranja

  ukazuju na korisnost mjera i postupaka odvikavanja (rjeavanja problema)

  interpoliranih izmeu prvog i drugog testiranja i moda su jedina objektivna

  mjera kojom se vrjednuje provedba ovoga programa. No, jasno je da ovakvo

  testiranje za sada nije mogue (a moda niti opravdano) provoditi u kolama,

  ali uvijek ostaje mogunost subjektivne procjene efekata savjetovanja od

  strane onoga koji prima i onoga koji prua profesionalnu savjetodavnu

  (dakle strunu) pomo koritenjem nekog od modela vrjednovanja.

  5.5. Program, metode i tehnike savjetodavnog rada u Centru za sprjeavanje i suzbijanje ovisnosti

  Kao to je u tekstu sugerirano, u Centru za sprjeavanje i suzbijanje

  ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitiko-podravske

  upanije razvijen je sustav savjetovanja, podrke i testiranja koji u trajanju

  izmeu tri i est mjeseci ima cilj mijenjati kognitivnu i emocionalnu

  orijentaciju pojedinca afirmirajui pozitivne ivotne stavove i socijalne

  vjetine.

 • 55Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  Najvaniji su ciljevi:

  1. aktualiziranje problema zbog kojega je pojedinac doao u Centar

  2. aktiviranje pojedinca da radi na sebi

  3. poveanje svjesnosti o tetnosti pojedinih oblika doivljavanja i

  ponaanja

  4. produbljivanje povjerenja pojedinca u sebe i u osobe oko njega

  (osobito bliske) i razvijanje podrke (osobito obiteljske)

  5. educiranje pojedinca o tetnosti sredstava ovisnosti

  6. motiviranje da ustraje u pozitivnim aktivnostima.

  Sve su aktivnosti usmjerene uglavnom desenzibilizaciji pojedinca u za

  njega kriznim situacijama. Ostvarivanje programa zapoinje meusobnim

  upoznavanjem svih dionika u provedbi programa i informiranje klijenta

  o ovom obliku rada. To ukljuuje i aktualiziranje problema zbog kojega

  je pojedinac doao u Centar. Nakon definiranja uloga tijekom provedbe

  programa prvi je susret zavren. Drugi je susret kljuan. Ako je pojedinac

  elementarno motiviran za program, doi e ponovno. To je drugi susret.

  Tada se i dogovaraju daljnje aktivnosti i putem Pompidou upitnika evidentira

  se klijent koji je imao bilo kakav kontakt sa sredstvima ovisnosti. Tijekom

  treeg susreta posebna se pozornost pojedincima usmjerava na mogunost

  i izvjesnost testiranja tijekom realizacije programa, a prvo je testiranje

  (od ukupno najmanje dva) tijekom etvrtog susreta. Petim dolaskom

  komentiraju se rezultati testiranja, a o rezultatima testiranja i ponaanju

  klijenta u tom smislu ovisi i ukljuivanje pojedinih lanova obitelji klijenta

  u daljnji rad, jer je sustav obiteljske podrke esto od presudne vanosti u

  razrjeavanju unutarnjih i vanjskih konflikata pojedinca (esti susret). Tek

  je tada (od sedmog susreta) pojedinac zapravo receptivan za relevantne

  podatke o tetnosti djelovanja sredstava ovisnosti, pa se aktivnost usmjerava

  u poduavanje i informiranje klijenta. I tek kada smo sigurni da klijent eli i

  moe prebroditi krizne trenutke, jasno ga i nedvosmisleno potiemo u tome

  (osmi dolazak). Jesmo li uspjeli ili ne, djelomino moemo zakljuiti i test-

  -retest metodom (deveti susret); rezultat testa moe biti mjera uspjenosti

  programa. Na koncu, desetim dolaskom zajedniki se procjenjuje efikasnost

  dolaenja u Centar i korisnost svih poduzetih aktivnosti. Osim zajednike

 • 56 Sinia Brlas | Kako pronai izlaz

  subjektivne procjene moe se koristiti i anonimni instrument vrjednovanja

  (primjer je u prilogu).

  Napominje se da ovaj pristup ukljuuje elementarni savjetodavni rad te

  se od njega mogu oekivati rezultati u skladu s time.

  Prilikom kreiranja ovoga modela rada s o