of 9/9
FoRN4ATPENUL|SAl..lLAPoRAl'JKAJlAt{[email protected] 7.3 Panduan Asas Menyediakan Kertas Laporan Kajiarr Tindakan Bahagian Proses 1 Penjelasan Contoh Penulisan lsi Kandungan Mengandungi senaraian isi kandungan dan muka surat bagi pecahan tajuk. Peng hargaa n Mengandungi penqharqaan kepada pihak yang membantu melaksanakan kajian atau menyiapkan laporan. Tajuk Kajian a. Tajuk ditentukan dengan mengenal pasii kemahiran yang ingin dikaji. b. Tajuk hendaklah ringkas, mengandungi hala tuju kajian, tindakan dan sasaran kajian. Tajuk Kajian: Teknik 'COMIL': Satu Kaedah untuk menguasai Sub Topik Sifat Kimia Sebafian Karbon Nama penyelidik Catatkan nama penuh penyelidik / kumpulan. Nama Fenyelidik: Salwati binti Othman Nama Sekolah Catatkan nama sekolah beserta alamat lengkap, Nama Sekolah: SMK Seri Mahkota, Umbai, 77300 Merlimau, Melaka. Abstrak Abstrak memberi maklumat umum / penting kepada pembaca tentang apa yang dikaji tanpa membaca keseluruhan laporan kajian. Abstrak hendaklah: a. Ditulis dalam satu perenggan dan satu muka surat (100 hingga 200 patah perkataan). b. Menggunakan Font 9i1 0 dan jenis tulisan Arial / Times New Roman. Abstrak hendaklah mengandungi: a. Tujuan b. Kumpulan sasaran c. Fokus kajian tindakan d. Tinjauan awal e. Pelaksanaan kajian f. Dapatan Abstrak: Kajian ini dijalankan untuk menentukan dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh murid Tingkatan 5 aliran Sains Tulin di dalam subtopik Sifat Kimia Sebatian Karbon. Seramai 26 orang murid 5 Sarns2, SMK Seri Mahkota, Umbai dan seorang guru terlibat dalam kajian ini. Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui ujian bulanan, peperiksaan penggal dan ujian pra. Hasil tinjauan menunjukkan murid tidak mengingati proses penukaran dari safu srr homolog kepada siri homolog yang !ain, reagen yang ditambah, suhu dan tekanan yang digunakan sefta pemerhatian bagi sesuatu tindak balas teftentu. Perancangan tindakan difokuskan kepada teknik untuk meningkatkan kefahaman dan daya ingatan - Teknik 'COMIL'. Murid telah didedahkan kepada Teknik 'COM!L'selama B0 minit dan kajian ini telah diselesaikan dalam tempoh B minggu. Keputusan ujian pos telah menunjukkan peningkatan prestasi murid. Dapatan soal selidik pula menunjukkan murid lebih mengingati, memahami dan seronok belajar Sifat Kimia Sebatian Karbon metalui teknik ,COMIL'.

kajian tindakan upsi

  • View
    877

  • Download
    41

Embed Size (px)

Text of kajian tindakan upsi

FoRN4ATPENUL|SAl..lLAPoRAl'JKAJlAt{[email protected]

7.3

Panduan Asas Menyediakan Kertas Laporan Kajiarr TindakanProses1

Bahagianlsi Kandungan

Penjelasan

Contoh Penulisan

Mengandungi senaraian isi kandungan dan muka surat bagi pecahan tajuk. Mengandungi penqharqaan kepada pihak yang membantu melaksanakan kajian atau menyiapkan laporan.

Peng hargaa n

Tajuk Kajian

a. Tajuk ditentukan denganmengenal pasii kemahiran yang ingin dikaji.

Tajuk Kajian: Teknik 'COMIL': Satu Kaedah untuk menguasai Sub Topik Sifat Kimia Sebafian Karbon

b. Tajuk hendaklah ringkas,mengandungi hala tuju kajian, tindakan dan sasaran kajian.Nama penyelidik Nama Sekolah

Catatkan nama penuh penyelidik / kumpulan. Catatkan nama sekolah beserta alamat lengkap,

Nama Fenyelidik: Salwati binti Othman Nama Sekolah: SMK Seri Mahkota, Umbai, 77300 Merlimau,Melaka.

Abstrak

Abstrak memberi maklumatumum / penting kepada pembaca tentang apa yang dikaji tanpa membaca keseluruhan laporan kajian.

Abstrak:Kajian ini dijalankan untuk menentukan dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh murid Tingkatan 5 aliran Sains Tulin di dalam subtopik Sifat Kimia Sebatian Karbon. Seramai 26 orang murid 5 Sarns2, SMK Seri Mahkota, Umbai dan seorang guru terlibat dalam kajian ini. Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui ujian bulanan, peperiksaan penggal dan ujian pra. Hasil tinjauan menunjukkan murid tidak mengingati proses penukaran dari safu srr homolog kepada siri homolog yang !ain, reagen yang ditambah, suhu dan tekanan yang digunakan sefta pemerhatian bagi sesuatu tindak balas teftentu. Perancangan tindakan difokuskan kepada teknik untuk meningkatkan kefahaman dan daya ingatan - Teknik 'COMIL'. Murid telah didedahkan kepada Teknik 'COM!L'selama B0 minit dan kajian ini telah diselesaikan dalam tempoh B minggu. Keputusan ujian pos telah menunjukkan peningkatan prestasi murid. Dapatan soal selidik pula menunjukkan murid lebih mengingati, memahami dan seronok belajar Sifat Kimia Sebatian Karbon metalui teknik,COMIL'.

Abstrak hendaklah:

a. Ditulis dalam

satu

perenggan dan satu muka surat (100 hingga 200 patah perkataan). b. Menggunakan Font 9i1 0 dan jenis tulisan Arial / Times New Roman. Abstrak hendaklah mengandungi: a. Tujuan b. Kumpulan sasaran c. Fokus kajian tindakan d. Tinjauan awal e. Pelaksanaan kajian f. Dapatan

MANUAL KAJIAN TINDAKANtsahagian 1.0 Refleksi Pengajarancian

Froses / PenjelasanRefleksi merupakan muhasabah diri dan menilai kembali' pengajaran yang lalu. Refieksi hendaklah nrengandungi:

Contoh Penulisan

1.0 Refleksi Pengajaran dan PernbelajaranLelu:Analisa keputusan Peperiksaan PeftengahanTahun 20a3 untuk kelas 5Sains2 saya tatap dengan perasaan yang berbaur. Ada rasa kecewa, ntarah, sedih dan seribu satu macam perasaan yang Tuhan sahaja mengetahuinya. Hanya dua orang sahaja murid yang lulus, itu pun dengan gred BE. berbanding dengan murid SSainsl , hanya empat orang sahaja yang gagal dengan

PembelajaranLalLr

Tema/nrasalah/isukeprihatinan dikenal pasti dengan melihat kepada empat perkara utama dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu:

.

. Murid . lsi kandunqan . Persekitaranb.

Guru

muridan

Refleksi pengalaman P&Plalu KanKan pengataman p&p lalu dengan empat perkara utama itu supaya masalah menjadi lebih jelas.

c-

markah yang hanpir lulus. Saya mengajar tli kedua-dua kelas ini sejak mereka di tingkatan 4 lagi. Rasanya saya telah berusaha semampu yang boleh sehinggakan saya sanggup membelanjakan RM 550.A0 untuk membeli bahan bantu mengajar. Apabila saya nyatakan kekecewaan saya pada rakan-rakan, maklunt balas yang diterirna tidak banyak membantu. Antaranya: - "Mereka memang lemah, tidak layak masuk kelas Salns." - "Aku ajar slX n?asa Form 3. A4emang lemah, pelik aku macam mana dfa boleh masuk kelas

-

Salns. "

"Jangan tensionkan diri, awak tu muda lagi nanti kena darah tinggi - Nik cari ganti!"

d. Rujuk bahan yang

berkaitan seperti buku latihan, ujian, keputusan peperiksaan, sukatan muridan dan bahan-bahan yang berkaitan untuk membantu penyelidik mengingatkan kembali apa-apa yang telah dilaksanakan / berlaku. Terjemahkan refleksi secara bertulis-

Saya tidak puas hati dan rasa terpanggil untuk mengubah keadaan ini. Saya telah memarahi, mendenda dan meminta murid SSains2 menulis di atas sekeping keftas, sebab-sebab mereka gagal di dalam kimia, Saya juga telah meminta semua guru yang mengajar 5Sarns2 menulis pandangan mereka mengenai sikap dan pencapaian murid SSarns2. Kesemua guru mengatakan murid lelaki SSains2 kurang berdisiplin, rendah motivasi diri, tidak serius terhadap muridan dan pencapaian mereka adalah agak rendah. Manaka[a murid perempuan pu!a, walaupun lebih berdisiplin dan rajin tetapi pencapaian mereka masih kurang memuaskan" Antara sebab-sebab gaga! di dalam kimia yang telah dinyatakan oleh murid SSains2 ialah: - Tidak membaca buku / tidak membuat ulangka| - Tidak ingat rumus / fada / konsep penting - Tidak faham soalan dan lain-laln tagi Maklum balas yang diberikan aleh murid dan guru serta keazaman untuk mencapai kelulusan 100t% telah mendorong saye untuk menjalankan kajiantindakan.

2.0 lsuKeprihatinan

Isu keprihatinan merupakan fokus yang menjadi masalah iaitu 'Apakah yang menjadi masalah / isunya'

2.0 lsu KeprihatinanSaya telah menganalisa soalan tahun - tahun Iepas Kimia SPM dan mendapati bahawa item mengenai Sifat Kimia Sebatian karban merupakan item wajib bagi Keftas 1 dan 2 yang menyumbang

84

BPPDP. Kementerian pelajaran Malaysia

FORMAT pENULISAN LApORAN KAJTAN r{NDAt(ANBahagian Proses / Per-rjelasanProses menentukan isu keprihatinan ialah:

@

Contolr Penulisanantara 7 ke 25 markah. Jika murid dapat menguasai subtopik Sifat Kimia, Sebatian Karbon dan beberapa topik lain yang mudah, peluang untuk mereka lulus adalah sangat tinggi. Masatah utama yang dihadapi oleh murid dalam subtopik Sifat Kimia Sebafr'an Karbon ialah mengingati proses penukaran dari safu s/fl homolog kepada siri homolog yang lain. Mereka gagal mengingati apakah reagen yang ditambah, mangkin, suhu, dan tekanan yang digunakan seria pemerhatian seperti perubahan warna bahan kimia dalam sesuafu tindak balas kimia.Saya yakin jika saya clapat mempelbagai dan meningkatkan kaedah P&p, sikap negatif dan pencapaian murid SSains2 yang rendah akan dapat diperbaiki. Gardner (1991) mengatakan ketidakserasian antara kaedah mengajar dengan profil kecerdasan murid boleh menyebabkan seseorarg murid itu gagal atau hilang minat

a.

Tentukan tema masalah.

i

isu

keprihatinan kajian /

b.

Rumuskan masalah yang dikenalpasti daripada refleksi yang dibuat.

terhad ap sesuatu subjek.

Lantaran itu saya telah mendapatkan analisa? Multiple Intelligences Profile lndicator? murid 5Sarns2 dari guru Biologi yang telah menjalankan Ujian Kecerdasan Pelbagai bagi mengesan kecerdasan dominan murid SSains2.

Kecerdasan dominanLogik - Matematik Visual - Ruang Tubuh kinestatik Verbal - Linguistik

Eil. Murid

10 7

2a

Muzik Ritmalnterpersonal lntrapersonal 3.0 ObjektifKajian

21

Objektif kajian meliputi:

3.0 Abjektit lGjian

a" Objektif kajian terdiridaripada objektif umum dan objektif khusus.

3.'l Ohjektif AmKajian ini beriujuan untuk meningkatkan

kefahanan dan ingatan murid terhadap Sifat KimiaSebatian Karbon.

b. Objektif hendaklahberkaitan dengan masalah.

c.

Objektif hendaklah berkaitan dengan aktiviii /tindal