Click here to load reader

Kajian Tindakan Nyayian berbantukan komputer membantu murid ADHD dalam mengenal angka 1 hingga 10

 • View
  15

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

diupload oleh Alinhaslinda

Text of Kajian Tindakan Nyayian berbantukan komputer membantu murid ADHD dalam mengenal angka 1 hingga 10

 • 5/28/2018 Kajian Tindakan Nyayian berbantukan komputer membantu murid ADHD dalam mengenal angka 1 hingga 10

  1/24

  KBP3033PENDIDIKAN SENI MUZIK DAN KRAF

  TANGAN DALAM PENDIDIKANKHASPENDIDIKAN SENI MUZIK DANKRAF TANGAN DALAM PENDIDIKAN

  KHAS

  TUGASAN 2

  KUMPULAN: UPSI 02 (A122PJJ)

  DISEDIAKAN OLEH:

  NAMA NO MATRIKS NOTELEFON

  HASLINDA BINTIRAMLI D20102041770

  NAMA PENSYARAH ELEARNING :DR! KAMALIAH BT MUHAMMAD

  TARIKH SERAH :

  " MEI 2013

 • 5/28/2018 Kajian Tindakan Nyayian berbantukan komputer membantu murid ADHD dalam mengenal angka 1 hingga 10

  2/24

  I#$ K%&'&%&

  BIL PERKARA M*S1 ABSTRAK 12 REFLEKSI PENGAJARAN DAN

  PEMBELAJARAN YANG LALU

  3

  3 FOKUS KAJIAN 3

  4 OBJEKTIF KAJIAN 4

  5 SASARAN 5

  6 PELAKSANAAN KAJIAN 5

  7 ANALISIS TINJAUAN MASALAH 78 TINDAKAN YANG DIJALANKAN 8

  9 PELAKSANAAN TINDAKAN DAN

  PEMERHATIAN

  9

  10 REFLEKSI KESELURUHAN KAJIAN 14

  11 AKTIITI PENGAJARAN DAN

  PEMBELAJARAN

  ! "ONTOH AKTIITI P#P $RPH%

  16

  12 DAPATAN KAJIAN $ KEBAIKAN

  NYANYIAN DALAM PENGAJARAN DAN

  PEMBELAJARAN

  19

  13 "ADANGAN KAJIAN SETERUSNYA 22

  14 BIBLIOGRAFI 24

  15 LAMPIRAN 26

 • 5/28/2018 Kajian Tindakan Nyayian berbantukan komputer membantu murid ADHD dalam mengenal angka 1 hingga 10

  3/24

  M+&$&,%-,%& K+.%/$%& M+&+&% '%& M+.$%& N. 1 /$&% 10

  D%%. K%%&%& M$' ADHD

  D+&%& K%+'%/ N%&$%& B+%&-,%& K.5-+

  6NYAKOM6

  H&'()*+& ,)*-) R&.()

  ABSTRAK

  K&/)&* )*) ,-/&* .*)*/& ,'&*&* .,(&/&&* .&-.&-)

  *- .*)*&-&* .&)&* .**&( +&* ..,)(&* *., 1 )*& 10+&(&. &(&*&* ADHD +*&* .**&&* &+& *&*)&* K&/)&* )*) &&*

  +)/&(&*&* &+& 3 &* .)+ P*+)+)&* K&' I*-&') S(&

  K,&*'&&* T( R: S&,& B*&.: S(&* T)*/&&* &;&( &&*

  +)(&'&*&&* .(&() .&-)&*: -. ,&( '-& /)&* +)&*'-) H&')(

  -)*/&&* &;&( .**/&* .)+ -)+& +&&- .*&'&) .&)&* ..,)(&*

  *., 1 )*& 10 &*& .)+ '& .*)*&- *., +&* -)+& ,(

  .*()' *., +&(&. --&* .*&) +*&* ,-( P&*

 • 5/28/2018 Kajian Tindakan Nyayian berbantukan komputer membantu murid ADHD dalam mengenal angka 1 hingga 10

  4/24

  ABSTRAT

  T)' '-+ &).+ - >( - ==

 • 5/28/2018 Kajian Tindakan Nyayian berbantukan komputer membantu murid ADHD dalam mengenal angka 1 hingga 10

  5/24

  S&& .&&* P&. P*+)+)&* K&' I*-&') $PPKI% S&&

  .&'& -)+& &' &-) +&*

 • 5/28/2018 Kajian Tindakan Nyayian berbantukan komputer membantu murid ADHD dalam mengenal angka 1 hingga 10

  6/24

  ,&) ;&(&* *- .*)*&-) .&-&(&/&&* '&*&- (.& P**&&*

  .- +&* )*-*- (& &+&(& ''&- &* '&*&- +).)*&-) &*&!&*&

  /& K,&*&&* &*&!&*& ,( ++ ,/&.!/&. .&(& '&) '*-

  .*&+& .- .**-* ?)+ +&* ,.&)* .&)*&* ?)+ S.&

  &*&!&*& '&*&- ,.)*&- +&* ,'' +*&* &(&-&* )*) -.&'(& &*&!

  &*& ADHD +&* ,.&'&(& .,(&/&&* &* (&)* D&)&+& )- (&)(& )+&

  *- .**&&* *&*)&* +&* -*() .- ',&&) )-. *&(&

  *- .*

 • 5/28/2018 Kajian Tindakan Nyayian berbantukan komputer membantu murid ADHD dalam mengenal angka 1 hingga 10

  7/24

  P&+& &) &/)&* -)*+&&* )*):

  &% M)+ +&&- .*,- *., 1 )*& 10 '

 • 5/28/2018 Kajian Tindakan Nyayian berbantukan komputer membantu murid ADHD dalam mengenal angka 1 hingga 10

  8/24

  ,( .*)*&- *., '

 • 5/28/2018 Kajian Tindakan Nyayian berbantukan komputer membantu murid ADHD dalam mengenal angka 1 hingga 10

  9/24

  .)+ T.&*

  '.&'&

  .*&/&

  Y&)* .*/&;&,

  S&(&* &*

  +),)&*

  M(&&*

  ')(&&* +&(&.

  (&-)&*

  A

  B

  "

  "!2!2 T+. B%

  M(&'&*&&* -. ,&( ,'&.&!'&.& ), ,&& .)+

  *- .**-&* .)*&- +&* -&& *

 • 5/28/2018 Kajian Tindakan Nyayian berbantukan komputer membantu murid ADHD dalam mengenal angka 1 hingga 10

  10/24

  "!3 TINDAKAN YANG AKAN DIJALANKAN

  S-(& &*&()')' -)*/&&* +)/&(&*&*: '&& &&* ..*&(&*

  &+& -,& )&)- .**&&* &+& NYAKOM T+&&- 3

  &-)?)-) &* '&& &&* /&(&*&* +&* .)+ ( (&&* )&)-

  A-)?)-) 1 M*+*& (& 1 )*& 10 .(&() )+ S()+ P;

  P)*- +&*

 • 5/28/2018 Kajian Tindakan Nyayian berbantukan komputer membantu murid ADHD dalam mengenal angka 1 hingga 10

  11/24

  S()+P; P)*-

  S&& &&* ..,) (&* .)+ .*(*&&

  .- )- '*+)) M(&!.(& '&& &&* *&(&*

  .** .- &* &&* +)*&&* )&)- &(&- ,&*-

  +*&: keyboard, --)' +&* skrin.- S-'*& &&*

  ..,).,)* .)+ .*&* ,-&* (& *- .*+*& (&

  +&* .()&- *.,!*., 1 )*& 10 &* &&* (& '&-

  '&- .*))*) (& S&.,)( .*&*)&* (& 1 )*& 10

  &* &*& &+& *., '&/& ',&&) '*) &-& (&: .)+ &&*

  ()&- *.,!*., (& &+& ')* .*)-) )&.& +&*',-&* (& M&(& &+& &) (& .)+ &&* ',- '&-

  '&- *., 1 )*& 10

  S&& ,&& +*&* ..*&(&* NYAKOM .)+ &&*

  ,.)*&- *- ,(&/& .&-.&-) +&* *., 1!10 M)+ &&*

  +&&- .(&() .,(&/&&* &* ,,@& +*&* .*&*) +&*

  .**&&* .- '-& +&&- .*&'&) .&)&*

  ..,)(&* *., 1 )*& 10

  "!4!2 AKTI;ITI 2 < M+&%&$,%& % (1 /$&% 10) !

  P.(&&**&: '&& &&* .*/&(&*&* &-)?)-) +*&*

  .**+&) .)+ .*&*)&* (& '&.,)( .*+*& +&*

  .**-* ?)+ '()+: '-'*& ,&& .)+ ! .)+ ,(

  .*&*)&**& -&*& .*+*& +&* .**-* '()+ (&)

  M&(& ,( ,&- &&* &* ''&) +*&* /&) '.&) +&*

  ',&&)*&

  LIRIK LAGU

  1: 2: 3:

 • 5/28/2018 Kajian Tindakan Nyayian berbantukan komputer membantu murid ADHD dalam mengenal angka 1 hingga 10

  12/24

  4: 5: 6:

  7: 8: 9: 10

  1: 2: 3:

  4: 5: 6:

  7: 8: 9: 10

  1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9:10

  "!4!3 AKTI;ITI 3 < M+&$# %&,% 1 /$&% 10 +'%#%,%$'+ 8NYAKOM8'$ '%%. +.%%& ,+9% (9$%& 5#)!

  U*- .*&)*&* (&) ,'&*&* &+& NYAKOM: '&&

  -- .*+)&&* ,,&& (.,&&* /& *- /)&* ' S&&

  ( ..,).,)* .)+ .**&&* NYAKOM &* -(&

  +)-/.&&* +&(&. -()'&* +) &-&' -&' '&.,)( .* .)+

  .*()' '&.,)( .*,- *., '

 • 5/28/2018 Kajian Tindakan Nyayian berbantukan komputer membantu murid ADHD dalam mengenal angka 1 hingga 10

  13/24

  "!"!2 P+%&'$&%& %&%$#$# -+. % #++. '%& #++5%#

  -$&'%,%&!

  J&+&( 5 A*&()')' T. ,&( S,(. D&* S(&' T)*+&&*

  "!"!3 P+%&'$&%& 9$%& P% '%& U9$%& P#!

  J&+&( 6 A*&()')' U/)&* P& +&* U/)&* P'

  =! AKTI;ITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

  =!1 ONTOH AKTI;ITI P>P * RANANGAN PENGAJARAN HARIANT&) H&) I'*)* $13042014%

  S++. T$&'%,%& S++5%# T$&'%,%&B.)*&-

  S&(&*

  *.,

  --&*

  .*&)

  Y&)*

  .*/&;&,

  S&(&*

  &*

  +),)&*

  K& '&(&

  .*()'

  /&;&&*

  B.)*&-

  S&(&*

  *.,

  --&*

  .*&)

  Y&)*

  .*/&;&,

  S&(&* &*

  +),)&*

  K& '&(&

  .*()'

  /&;&&*

  A

  B

  "

  S++. T$&'%,%& S++5%# T$&'%,%&B.)*&-

  S&(&*

  *.,

  --&*

  .*&)

  Y&)*

  .*/&;&,

  S&(&*

  &*

  +),)&*

  K& '&(&

  .*()'

  /&;&&*

  B.)*&-

  S&(&*

  *.,

  --&*

  .*&)

  Y&)*

  .*/&;&,

  S&(&* &*

  +),)&*

  K& '&(&

  .*()'

  /&;&&*

  A

  B

  "

 • 5/28/2018 Kajian Tindakan Nyayian berbantukan komputer membantu murid ADHD dalam mengenal angka 1 hingga 10

  14/24

  M&'& 830!930 $1/&.%

  K(&' BP3 $5 &*%

  M P( M&-.&-)

  T.& M**&( *.,T&/ 1 )*& 10

  O9+,-$ P+&%9%%& '%& P+.+%9%%& :

  1 M*&amp

Search related