of 17 /17
NAMA PEMBENTANG: NURFARHANAH BINTI AHMAD TARMIZI KURSUS: PISMP SEMESTER 8 PL(BM)/MT TAJUK KAJIAN: (BoKiYa) MENINGKATKAN KEMAHIRAN OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 BAGI KALANGAN MURID PEMULIHAN PENSYARAH PENYELIA: ENCIK ZAINAL ABIDIN NASIR

Kajian Tindakan - BoKiYa (Blok Kira Saya) Meningkatkan Operasi Tambah Lingkungan 10 Dalam Kalangan Murid Pemulihan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kajian Tindakan PISMP IPG Kampus Darulaman 2013

Text of Kajian Tindakan - BoKiYa (Blok Kira Saya) Meningkatkan Operasi Tambah Lingkungan 10 Dalam Kalangan...

 • NAMA PEMBENTANG:

  NURFARHANAH BINTI AHMAD TARMIZI

  KURSUS: PISMP SEMESTER 8 PL(BM)/MT

  TAJUK KAJIAN: (BoKiYa) MENINGKATKAN KEMAHIRAN OPERASI

  TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 BAGI KALANGAN MURID

  PEMULIHAN

  PENSYARAH PENYELIA: ENCIK ZAINAL ABIDIN NASIR

 • 1.0 PENDAHULUAN1.1 PENGENALAN Program Pendidikan Pemulihan

  membantu murid-murid pemulihan mengatasi dan mengurangkan kelemahan-kelemahan

  atau permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid dalam mengadaptasi proses

  pengajaran dan pembelajaran di kelas aliran perdana

  Ciri-ciri Murid Pemulihan Matematik (Zainal dan Suhaila, 2010)

  mengalami masalah pembelajaran dalam subjek Matematik sukar mengenal nombor dan

  simbol-simbol dalam Matematik seperti tambah, tolak, darab dan bahagi, tidak dapat

  membezakan nilai besar dan kecil, sukar mengira dalam gandaan dua atau lima dan

  sebagainya serta tertib menurun, sukar membuat penganggaran dan pengukuran, sukar

  mengira wang dan sebagainya

  Masalah Penambahan (Nur Shazlina, 2009)

  murid-murid pemulihan seringkali menghadapi masalah dalam operasi tambah dan

  menyebabkan proses pembelajaran operasi-operasi asas nombor yang lain terjejas

  o Definisi Penambahan (Frank J. Swetz dan Liew Su Tim, 1988)

  o Perkataan penambahan menunjukkan suatu tindakan menyatukan dan tindakan ini

  memberi model asas bagi pengajaran mengenai operasi tambah. Penyatuan yang

  dimaksudkan ialah penyatuan dua kumpulan objek yang berasingan dan jumlah bilangan

  objek yang digabungkan dalam kumpulan yang baru dikatakan hasil tambah operasi

  tersebut.

 • 1.2 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

  Menjalankan ujian diagnostik Matematik dan lembaran kerja operasi tambah dalam lingkungan 10

  Gagal menguasai kemahiran operasi tambah dalam lingkungan 10

  Praktikum di sebuah sekolah daerah Kepala Batas, Kedah

  Batang ais krim - Marshall dan Swan (2007) yang menyatakan bahawa penggunaan bahan konkrit (hands-on) dapat meningkatkan pencapaian murid dalam kemahiran operasi asas Matematik.

  Guli - Muhammad Kamarul (2011) yang membuktikan bahawa penggunaan bahankonkrit seperti guli amat berkesan dalam membantu murid menyelesaikan operasiMatematik.

  Murid keliru dengan pengunaan warna yang banyak Kamarul dan Halim (2007), ciri-ciri BBM yang baik adalah menjelaskan yang kabur, besar dan jelas, warnayang sesuai dan saiz yang tepat, tahan lama dan paling memberikan kesan

  Bahan bantu mengajar berbentuk konkrit dan hands-on

  Menurut Noriati, Boon dan Sharifah (2009), pembelajaran bermakna tidak bolehberlaku sekiranya murid-murid tidak memahami konsep yang dipelajari.

  Mengabaikan konsep penyatuan objek dalam kotak berasingan tidak berkaitantara satu sama lain

  Salah konsep

 • 1.3 PENGUMPULAN DATA AWAL

  Pemerhatian

  Pemerhatian tidak berstruktur

  Sepanjang sesi P&P dijalankan oleh guru pemulihan

  Membuat nota lapangan

  AnalisisDokumen

  Ujian Diagnostik Matematik

  Lembaran Kerja

  Temu Bual

  Guru Pemulihan

  Guru Matapelajaran Matematik Tahun 2

 • 2.0 FOKUS KAJIAN

  HURAIAN FOKUS KAJIAN

  KEBOLEHTADBIRAN

  KEPENTINGAN

  KEBOLEHGUNAAN KAWALAN

  KOLABORATIF

  KERELEVANAN KEPADA SEKOLAH

  2 ORANG MURID MENGHADAPI MASALAH OPERASI TAMBAH DALAM

  LINGKUNGAN 10

  2.1 HURAIAN FOKUS KAJIAN

 • 2.2 INTERVENSI: BLOK KIRA SAYA (BOKIYA)

  PENGGABUNGJALINAN ANTARA

  CUISENAIRE RODS DAN JALUR

  NOMBOR

  Cuisenaire rods

  Hatfield (1994), guru-guru Matematik menyenaraikan bahan-bahan konkrit yang sesuai digunakanuntuk meningkatkan penguasaanmurid dalam kemahiran operasitambah termasuklah blok Attribute, blok asas sepuluh, rod Cuisenere, blok bentuk, jubin empat segi dankiub Unifix.

  Jalur nombor

  BPG (2000) membantu muridmemahami konsep nombor danoperasi asas (tambah, tolak, darabdan bahagi)

 • BLOK KIRABLOK PELANGI

  RODA PELANGI

  Bahan konkrit

  Piaget (1952) pengalaman konkrit semasa peringkat permulaan membantumempelajari dan memahami konsep operasi asas Matematik dengan lebih mudah

  Kaedah hands-on

  Marshall dan Swan (2007) yang menyatakan bahawa penggunaan bahan konkrit(hands-on) dapat meningkatkan pencapaian murid dalam kemahiran operasi asasMatematik.

  Kaedah pelbagai deria

  Swan dan Marshall (2007) bahan manipulatif Matematik merupakan objek yang dikendalikan individu melalui deria iaitu pemikiran Matematik akan dipupukdalam keadaan individu itu sedar atau tidak.

  Belajar sambil bermain

  Frost, Bowers dan Wortham (1990) aktiviti bermain dapat menyumbang kepadaperkembangan kanak-kanak dari aspek sosial, kognitif, afektif dan motor

 • 3.0 OBJEKTIF DAN SOALAN KAJIAN

  3.1 Objektif Kajian

  Kajian tindakan ini dijalankan untukmeningkatkan kemahiran murid pemulihanmenyelesaikan operasi tambah dalamlingkungan 10 dengan menggunakan Blok Kira Saya.

  3.2 Soalan Kajian Adakah Blok Kira Saya dapat

  meningkatkan kemahiran murid pemulihandalam menyelesaikan operasi tambahdalam lingkungan 10?

  4.0 KUMPULAN SASARAN

 • 5.0 PELAKSANAAN KAJIAN

  ATIVITI 1: MARI MENYUSUN BLOK KIRA

  AKTIVITI 2: PUTARAN PELANGI

  AKTIVITI 3: PERSATUAN BLOK PELANGI

  5.1 LANGKAH-LANGKAH TINDAKAN

 • INSTRUMEN SENARAI SEMAK PEMERHATIAN

  3 SESI

  RESPONDEN DIRAKAM SBG BACK UP

  PEMERHATIAN

  LEMBARAN KERJA

  3 KALI DIBERI LEMBARAN KERJA ANALISIS DOKUMEN

  TEMU BUAL BERSTRUKTUR

  INSTRUMEN SENARAI SEMAK TEMU BUAL

  DIJALANKAN SELEPAS INTERVENSI DILAKSANAKAN.

  TEMU BUAL

  5.2 CARA MENGUMPUL DATA

 • INSTRUMEN SENARAI SEMAK PEMERHATIAN

  RESPONDEN A

  RESPONDEN B

  INSTRUMEN SENARAI SEMAK TEMU BUAL

  6.0 ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

  6.1 ANALISIS PEMERHATIAN

  6.2 ANALISIS TEMU BUAL

 • 6.3 ANALISIS DOKUMEN

  LK 1 SEBELUM INTERVENSI DIJALANKAN

  LK2 - MENGGUNAKAN BLOK KIRA SAYA

  LK 3 TANPA MENGGUNAKAN BLOK KIRA SAYA

 • Dapat mencapai objektif kajian.

  Dapat menarik minat responden-beri kata-kata positif.

  Berunsurkan permainan-Roda Pelangi.

  Bahan konkrit, hands-on, terapi warna, pengalaman konkrit, unsur kinestatik dantaktil.

  Dapat meningkatkan kemahiran murid dalam operasi tambah dalam lingkungan 10

  KEKUATAN

  Soalan lembaran kerja terlalu banyak-murid cepat bosan.

  Pembinaan bahan yang mengambil masa yang lama serta kos yang tinggi.

  KELEMAHAN

  7.0 PERBINCANGAN DAN REFLEKSI

 • Mengurangkan bilangan soalan dalam lembaran kerja.

  Memperbanyakkan aktiviti berbentuk permainan.

  Memasukkan unsur cerita.

  Membina bahan daripada bahan yang mudah didapati seperti

  permainan lego.

  Menjalankan kajian untuk kemahiran yang lebih tinggi

  seperti operasi tolak dalam lingkungan 10.

  8.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

 • 9.0 SENARAI RUJUKAN

  Nur Shazlina (2009). Buku Koleksi Kertas Kerja Seminar Penyelidikan IPGM KBL. Kaedah

  Pengajaran Operasi Penambahan Dalam Mata Pelajaran Matematik Dalam Kalangan

  Murid Slow Learner, ms. 172-179. Sarawak: IPGM KBL

  Omardin Ashaari (1999). Pengajaran Kreatif untuk Pembelajaran Aktif. Kuala Lumpur: Dewan

  Bahasa dan Pustaka.

  Zainal Kassan dan Suhaila Abdullah (2010). Pendidikan Disleksia. Selangor. Penerbitan

  Multimedia Sdn. Bhd.

  Frank J. Swetz dan Liew Su Tim (1988). Pengajaran Matematik KBSR. Selangor: Penerbit

  Fajar Bakti Sdn. Bhd.

  Swan, P., Marshall, L., de Jong, T., Mildenhall, P., & White, G. (2007). Are manipulatives being

  used in schools? If so, how? If not, why not? Proceedings of the Australian Association for

  Research in Education. Fremantle: AARE.

  Hatfield, M.J. (1994). Use of manipulative devices: Elementary school cooperating teachers

  selfreporting. School science and mathematics, 94(6), 303 309.

 • Bahagian Pendidikan Guru (2000). Buku Panduan Pembinaan Sumber Pengajaran Pembelajaran

  Matematik Sekolah Rendah: Nombor. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

  Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad (2009). Murid dan Alam

  Belajar. Kuala Lumpur: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

  Swan, P., Marshall, L., & White, G. (2007). Mathematics manipulatives: A panacea or a Pandoras

  box. Proceedings of the International Conference on Science and Mathematics Education.

  Penang: CoSMEd.

  Frost, J. L., Bowers, L., & Wortham, S. (1990). The state of American preschool playgrounds.

  Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 61(8), 18-23.

  Piaget,J. (1952). The origins of intelligence in children. New York:International Universities

  Press.

  Muhammad Kamarul Ariffin Loqman. (2011). Meningkatkan kefahaman Murid Prasekolah

  dalam Menyelesaikan Operasi Tambah Lingkungan 1 hingga 10.Diakses pada 3 Mac

  2013, dari http://researchipbmm2008.blogspot.com/2011/12/a bstrak-kajian-tindakan-

  pismp-sem-8-c.html

 • SEKALUNG PENGHARGAAN PADA

  WARGA SEKOLAH KEBANGSAAN KEPALA

  BATAS,

  PENSYARAH PENYELIA ENCIK ZAINAL

  ABIDIN NASIR,

  PARA PENSYARAH JABATAN PENDIDIKAN

  KHAS,

  IBU BAPA DAN

  RAKAN-RAKAN SEPERJUANGAN

  PENGHARGAAN