17
NAMA PEMBENTANG: NURFARHANAH BINTI AHMAD TARMIZI KURSUS: PISMP SEMESTER 8 PL(BM)/MT TAJUK KAJIAN: (BoKiYa) MENINGKATKAN KEMAHIRAN OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 BAGI KALANGAN MURID PEMULIHAN PENSYARAH PENYELIA: ENCIK ZAINAL ABIDIN NASIR

Kajian Tindakan - BoKiYa (Blok Kira Saya) Meningkatkan Operasi Tambah Lingkungan 10 Dalam Kalangan Murid Pemulihan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kajian Tindakan PISMP IPG Kampus Darulaman 2013

Citation preview

Page 1: Kajian Tindakan - BoKiYa (Blok Kira Saya) Meningkatkan Operasi Tambah Lingkungan 10 Dalam Kalangan Murid Pemulihan

NAMA PEMBENTANG:

NURFARHANAH BINTI AHMAD TARMIZI

KURSUS: PISMP SEMESTER 8 PL(BM)/MT

TAJUK KAJIAN: (BoKiYa) MENINGKATKAN KEMAHIRAN OPERASI

TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 BAGI KALANGAN MURID

PEMULIHAN

PENSYARAH PENYELIA: ENCIK ZAINAL ABIDIN NASIR

Page 2: Kajian Tindakan - BoKiYa (Blok Kira Saya) Meningkatkan Operasi Tambah Lingkungan 10 Dalam Kalangan Murid Pemulihan

1.0 PENDAHULUAN1.1 PENGENALAN

Program Pendidikan Pemulihan

membantu murid-murid pemulihan mengatasi dan mengurangkan kelemahan-kelemahan

atau permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid dalam mengadaptasi proses

pengajaran dan pembelajaran di kelas aliran perdana

Ciri-ciri Murid Pemulihan Matematik (Zainal dan Suhaila, 2010)

mengalami masalah pembelajaran dalam subjek Matematik sukar mengenal nombor dan

simbol-simbol dalam Matematik seperti tambah, tolak, darab dan bahagi, tidak dapat

membezakan nilai besar dan kecil, sukar mengira dalam gandaan dua atau lima dan

sebagainya serta tertib menurun, sukar membuat penganggaran dan pengukuran, sukar

mengira wang dan sebagainya

Masalah Penambahan (Nur Shazlina, 2009)

murid-murid pemulihan seringkali menghadapi masalah dalam operasi tambah dan

menyebabkan proses pembelajaran operasi-operasi asas nombor yang lain terjejas

o Definisi Penambahan (Frank J. Swetz dan Liew Su Tim, 1988)

o Perkataan penambahan menunjukkan suatu tindakan menyatukan dan tindakan ini

memberi model asas bagi pengajaran mengenai operasi tambah. Penyatuan yang

dimaksudkan ialah penyatuan dua kumpulan objek yang berasingan dan jumlah bilangan

objek yang digabungkan dalam kumpulan yang baru dikatakan hasil tambah operasi

tersebut.

Page 3: Kajian Tindakan - BoKiYa (Blok Kira Saya) Meningkatkan Operasi Tambah Lingkungan 10 Dalam Kalangan Murid Pemulihan

1.2 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

• Menjalankan ujian diagnostik Matematik dan lembaran kerja operasi tambah dalam lingkungan 10

• Gagal menguasai kemahiran operasi tambah dalam lingkungan 10

Praktikum di sebuah sekolah daerah Kepala Batas, Kedah

• Batang ais krim - Marshall dan Swan (2007) yang menyatakan bahawa penggunaan bahan konkrit (hands-on) dapat meningkatkan pencapaian murid dalam kemahiran operasi asas Matematik.

• Guli - Muhammad Kamarul (2011) yang membuktikan bahawa penggunaan bahankonkrit seperti guli amat berkesan dalam membantu murid menyelesaikan operasiMatematik.

• Murid keliru dengan pengunaan warna yang banyak – Kamarul dan Halim (2007), ciri-ciri BBM yang baik adalah menjelaskan yang kabur, besar dan jelas, warnayang sesuai dan saiz yang tepat, tahan lama dan paling memberikan kesan

Bahan bantu mengajar berbentuk konkrit dan hands-on

• Menurut Noriati, Boon dan Sharifah (2009), pembelajaran bermakna tidak bolehberlaku sekiranya murid-murid tidak memahami konsep yang dipelajari.

• Mengabaikan konsep penyatuan – objek dalam kotak berasingan tidak berkaitantara satu sama lain

Salah konsep

Page 4: Kajian Tindakan - BoKiYa (Blok Kira Saya) Meningkatkan Operasi Tambah Lingkungan 10 Dalam Kalangan Murid Pemulihan

1.3 PENGUMPULAN DATA AWAL

Pemerhatian

• Pemerhatian tidak berstruktur

• Sepanjang sesi P&P dijalankan oleh guru pemulihan

• Membuat nota lapangan

AnalisisDokumen

• Ujian Diagnostik Matematik

• Lembaran Kerja

Temu Bual

• Guru Pemulihan

• Guru Matapelajaran Matematik Tahun 2

Page 5: Kajian Tindakan - BoKiYa (Blok Kira Saya) Meningkatkan Operasi Tambah Lingkungan 10 Dalam Kalangan Murid Pemulihan

2.0 FOKUS KAJIAN

HURAIAN FOKUS KAJIAN

KEBOLEHTADBIRAN

KEPENTINGAN

KEBOLEHGUNAAN KAWALAN

KOLABORATIF

KERELEVANAN KEPADA SEKOLAH

2 ORANG MURID MENGHADAPI MASALAH OPERASI TAMBAH DALAM

LINGKUNGAN 10

2.1 HURAIAN FOKUS KAJIAN

Page 6: Kajian Tindakan - BoKiYa (Blok Kira Saya) Meningkatkan Operasi Tambah Lingkungan 10 Dalam Kalangan Murid Pemulihan

2.2 INTERVENSI: BLOK KIRA SAYA (BOKIYA)

PENGGABUNGJALINAN ANTARA

CUISENAIRE RODS DAN JALUR

NOMBOR

Cuisenaire rods

• Hatfield (1994), guru-guru Matematik menyenaraikan bahan-bahan konkrit yang sesuai digunakanuntuk meningkatkan penguasaanmurid dalam kemahiran operasitambah termasuklah blok Attribute, blok asas sepuluh, rod Cuisenere, blok bentuk, jubin empat segi dankiub Unifix.

Jalur nombor

• BPG (2000) membantu muridmemahami konsep nombor danoperasi asas (tambah, tolak, darabdan bahagi)

Page 7: Kajian Tindakan - BoKiYa (Blok Kira Saya) Meningkatkan Operasi Tambah Lingkungan 10 Dalam Kalangan Murid Pemulihan

BLOK KIRABLOK PELANGI

RODA PELANGI

Bahan konkrit

Piaget (1952) pengalaman konkrit semasa peringkat permulaan membantumempelajari dan memahami konsep operasi asas Matematik dengan lebih mudah

Kaedah hands-on

Marshall dan Swan (2007) yang menyatakan bahawa penggunaan bahan konkrit(hands-on) dapat meningkatkan pencapaian murid dalam kemahiran operasi asasMatematik.

Kaedah pelbagai deria

Swan dan Marshall (2007) bahan manipulatif Matematik merupakan objek yang dikendalikan individu melalui deria iaitu pemikiran Matematik akan dipupukdalam keadaan individu itu sedar atau tidak.

Belajar sambil bermain

Frost, Bowers dan Wortham (1990) aktiviti bermain dapat menyumbang kepadaperkembangan kanak-kanak dari aspek sosial, kognitif, afektif dan motor

Page 8: Kajian Tindakan - BoKiYa (Blok Kira Saya) Meningkatkan Operasi Tambah Lingkungan 10 Dalam Kalangan Murid Pemulihan

3.0 OBJEKTIF DAN SOALAN KAJIAN

3.1 Objektif Kajian

• Kajian tindakan ini dijalankan untukmeningkatkan kemahiran murid pemulihanmenyelesaikan operasi tambah dalamlingkungan 10 dengan menggunakan Blok Kira Saya.

3.2 Soalan Kajian• Adakah Blok Kira Saya dapat

meningkatkan kemahiran murid pemulihandalam menyelesaikan operasi tambahdalam lingkungan 10?

4.0 KUMPULAN SASARAN

Page 9: Kajian Tindakan - BoKiYa (Blok Kira Saya) Meningkatkan Operasi Tambah Lingkungan 10 Dalam Kalangan Murid Pemulihan

5.0 PELAKSANAAN KAJIAN

ATIVITI 1: MARI MENYUSUN BLOK KIRA

AKTIVITI 2: PUTARAN PELANGI

AKTIVITI 3: PERSATUAN BLOK PELANGI

5.1 LANGKAH-LANGKAH TINDAKAN

Page 10: Kajian Tindakan - BoKiYa (Blok Kira Saya) Meningkatkan Operasi Tambah Lingkungan 10 Dalam Kalangan Murid Pemulihan

• INSTRUMEN SENARAI SEMAK PEMERHATIAN

• 3 SESI

• RESPONDEN DIRAKAM SBG BACK UP

PEMERHATIAN

• LEMBARAN KERJA

• 3 KALI DIBERI LEMBARAN KERJA ANALISIS DOKUMEN

• TEMU BUAL BERSTRUKTUR

• INSTRUMEN SENARAI SEMAK TEMU BUAL

• DIJALANKAN SELEPAS INTERVENSI DILAKSANAKAN.

TEMU BUAL

5.2 CARA MENGUMPUL DATA

Page 11: Kajian Tindakan - BoKiYa (Blok Kira Saya) Meningkatkan Operasi Tambah Lingkungan 10 Dalam Kalangan Murid Pemulihan

INSTRUMEN SENARAI SEMAK PEMERHATIAN

RESPONDEN A

RESPONDEN B

INSTRUMEN SENARAI SEMAK TEMU BUAL

6.0 ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

6.1 ANALISIS PEMERHATIAN

6.2 ANALISIS TEMU BUAL

Page 12: Kajian Tindakan - BoKiYa (Blok Kira Saya) Meningkatkan Operasi Tambah Lingkungan 10 Dalam Kalangan Murid Pemulihan

6.3 ANALISIS DOKUMEN

LK 1 – SEBELUM INTERVENSI DIJALANKAN

LK2 - MENGGUNAKAN BLOK KIRA SAYA

LK 3 – TANPA MENGGUNAKAN BLOK KIRA SAYA

Page 13: Kajian Tindakan - BoKiYa (Blok Kira Saya) Meningkatkan Operasi Tambah Lingkungan 10 Dalam Kalangan Murid Pemulihan

• Dapat mencapai objektif kajian.

• Dapat menarik minat responden-beri kata-kata positif.

• Berunsurkan permainan-Roda Pelangi.

• Bahan konkrit, hands-on, terapi warna, pengalaman konkrit, unsur kinestatik dantaktil.

• Dapat meningkatkan kemahiran murid dalam operasi tambah dalam lingkungan 10

KEKUATAN

• Soalan lembaran kerja terlalu banyak-murid cepat bosan.

• Pembinaan bahan yang mengambil masa yang lama serta kos yang tinggi.

KELEMAHAN

7.0 PERBINCANGAN DAN REFLEKSI

Page 14: Kajian Tindakan - BoKiYa (Blok Kira Saya) Meningkatkan Operasi Tambah Lingkungan 10 Dalam Kalangan Murid Pemulihan

Mengurangkan bilangan soalan dalam lembaran kerja.

Memperbanyakkan aktiviti berbentuk permainan.

Memasukkan unsur cerita.

Membina bahan daripada bahan yang mudah didapati seperti

permainan lego.

Menjalankan kajian untuk kemahiran yang lebih tinggi

seperti operasi tolak dalam lingkungan 10.

8.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

Page 15: Kajian Tindakan - BoKiYa (Blok Kira Saya) Meningkatkan Operasi Tambah Lingkungan 10 Dalam Kalangan Murid Pemulihan

9.0 SENARAI RUJUKAN

Nur Shazlina (2009). Buku Koleksi Kertas Kerja Seminar Penyelidikan IPGM KBL. Kaedah

Pengajaran Operasi Penambahan Dalam Mata Pelajaran Matematik Dalam Kalangan

Murid Slow Learner, ms. 172-179. Sarawak: IPGM KBL

Omardin Ashaari (1999). Pengajaran Kreatif untuk Pembelajaran Aktif. Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa dan Pustaka.

Zainal Kassan dan Suhaila Abdullah (2010). Pendidikan Disleksia. Selangor. Penerbitan

Multimedia Sdn. Bhd.

Frank J. Swetz dan Liew Su Tim (1988). Pengajaran Matematik KBSR. Selangor: Penerbit

Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Swan, P., Marshall, L., de Jong, T., Mildenhall, P., & White, G. (2007). Are manipulatives being

used in schools? If so, how? If not, why not? Proceedings of the Australian Association for

Research in Education. Fremantle: AARE.

Hatfield, M.J. (1994). Use of manipulative devices: Elementary school cooperating teachers

selfreporting. School science and mathematics, 94(6), 303 – 309.

Page 16: Kajian Tindakan - BoKiYa (Blok Kira Saya) Meningkatkan Operasi Tambah Lingkungan 10 Dalam Kalangan Murid Pemulihan

Bahagian Pendidikan Guru (2000). Buku Panduan Pembinaan Sumber Pengajaran Pembelajaran

Matematik Sekolah Rendah: Nombor. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad (2009). Murid dan Alam

Belajar. Kuala Lumpur: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Swan, P., Marshall, L., & White, G. (2007). Mathematics manipulatives: A panacea or a Pandora‘s

box. Proceedings of the International Conference on Science and Mathematics Education.

Penang: CoSMEd.

Frost, J. L., Bowers, L., & Wortham, S. (1990). The state of American preschool playgrounds.

Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 61(8), 18-23.

Piaget,J. (1952). The origins of intelligence in children. New York:International Universities

Press.

Muhammad Kamarul Ariffin Loqman. (2011). Meningkatkan kefahaman Murid Prasekolah

dalam Menyelesaikan Operasi Tambah Lingkungan 1 hingga 10.Diakses pada 3 Mac

2013, dari http://researchipbmm2008.blogspot.com/2011/12/a bstrak-kajian-tindakan-

pismp-sem-8-c.html

Page 17: Kajian Tindakan - BoKiYa (Blok Kira Saya) Meningkatkan Operasi Tambah Lingkungan 10 Dalam Kalangan Murid Pemulihan

SEKALUNG PENGHARGAAN PADA

WARGA SEKOLAH KEBANGSAAN KEPALA

BATAS,

PENSYARAH PENYELIA ENCIK ZAINAL

ABIDIN NASIR,

PARA PENSYARAH JABATAN PENDIDIKAN

KHAS,

IBU BAPA DAN

RAKAN-RAKAN SEPERJUANGAN

PENGHARGAAN