of 41 /41
Abstrak Kajian ini dijalankan bertujuan untuk meningkatkan kemahiran membaca dikalangan murid-murid down sindrom bermasalah pembelajaran.Kajian ini dijalankan ke atas 4 orang murid dowm sindrom bermasalah pembelajaran disebuah sekolah di Seberang Perai Utara.Pengkaji menggunakan rekabentuk kajian tindakan tak berkumpulan –kawalan dimana ujian pra diadakan diadakan sebelum rawatan dan ujian pos dijalankan selepas rawatan diberikan.Disamping itu pemerhatian dan soal selidik juga digunakan sebagai instrument untuk memperoleh maklumat yang dikehendaki. Hasil analisis data kajian mendapati kaedah penggunaan abjad dan sukukata dapat amat berkesan dalam membantu murid dalam menguasai kemahiran membaca.Beberapa cadangan telah dikemukan untuk memperbaiki lagi kaedah pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaeadah abjad dan sukukata ini. 1

Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

Embed Size (px)

Text of Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

Page 1: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

Abstrak

Kajian ini dijalankan bertujuan untuk meningkatkan kemahiran membaca dikalangan murid-murid down sindrom bermasalah pembelajaran.Kajian ini dijalankan ke atas 4 orang murid dowm sindrom bermasalah pembelajaran disebuah sekolah di Seberang Perai Utara.Pengkaji menggunakan rekabentuk kajian tindakan tak berkumpulan –kawalan dimana ujian pra diadakan diadakan sebelum rawatan dan ujian pos dijalankan selepas rawatan diberikan.Disamping itu pemerhatian dan soal selidik juga digunakan sebagai instrument untuk memperoleh maklumat yang dikehendaki. Hasil analisis data kajian mendapati kaedah penggunaan abjad dan sukukata dapat amat berkesan dalam membantu murid dalam menguasai kemahiran membaca.Beberapa cadangan telah dikemukan untuk memperbaiki lagi kaedah pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaeadah abjad dan sukukata ini.

1

Page 2: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

BAB 1

MASALAH KAJIAN

1.1 PENDAHULUAN

Zaman ini ialah zaman perledakan pengetahuan yang begitu pesat. Setiap individu sentiasa

berhadapan dengan pelbagai jenis bahan bacaan. Kehidupan seharian kini memerlukan

manusia membaca . Membaca buku, membaca akhbar, surat, iklan ataupun membaca untuk

mengisi borang permohonan pekerjaan dan pelbagai jenis keperluan lagi. Untuk menghadapi

cabaran seumpama ini, seharusnyalah seseorang individu itu mesti boleh membaca dengan

berkesan, iaitu membaca dengan pantas,cekap dan matang. Seseorang yang cekap dan mahir

membaca dapat meluaskan pandangan, pengalaman dan pemikiran. Individu yang banyak

membaca akan memperolehi ilmu pengetahuan serta mengetahui banyak perkara seperti

memahami pengalaman kehidupan serta unsur-unsur budaya kelompok sendiri dan juga

kelompok lain di dunia ini.

Seluruh proses pembudayaan menjadi lebih mudah dan dipercepatkan sekiranya ahli

masyarakat banyak membaca. Tanpa pembacaan yang meluas, seseorang individu tidak

dapat menambah pengetahuan dan pengalaman mereka. Membaca dengan sendirinya dapat

menolong untuk meningkatkan keupayaan seseorang itu untuk berfikir. Menurut Stauffer

(1969), Aktiviti membaca tidak lain dan tidak bukan adalah kreativiti berfikir. Masyarakat

yang tidak membaca dengan meluas bahan-bahan bacaan termasuk bahan-bahan

2

Page 3: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

kesusasteraan menyukarkan cita-cita untuk mewujudkan suatu masyarakat kebangsaan yang

mempunyai nilai keilmuan.

Kerajaan memang menyedari hakikat kepentingan membaca dan menerusi Kementerian

Pelajaran Malaysia telah melaksanakan pelbagai program untuk memaksimumkan peratusan

murid-murid yang boleh membaca.Justeru itu para guru pendidikan khas hendaklah

membantu seoptima mungkin agar kanak-kanak berkeperluan khas diberikan peluang yang

sama untuk memperkembangkan akademik mereka.

Berdasarkan Surat Pekeliling Bahagian Sekolah KPM Bil. KP (BS) 8594/JLD 11/32

bertarikh 22 Januari 1985, menegaskan bahawa tugas guru pendidikan khas di sekolah

adalah untuk mengendalikan program pemulihan kepada murid-murid yang lemah di

sekolah rendah. Dalam memastikan pelajar berkeperluan khas menguasai akademik,

kemahiran membaca amat dipentingkan terlebih dahulu. Proses membaca memerlukan

seseorang itu menterjemahkan lambang-lambang bertulis kepada lambang bunyi bahasa,

menurut Kamaruddin Hj. Hussin (1995). Bagi kanak-kanak berkeperluan khas pencapaian

penguasaan kemahiran membaca mereka amat lemah kerana disebabkan ketidakupayaan

dalam kognitif mereka.

Proses pengajaran dan pembelajaran negara kita dewasa ini semakin hari semakin mencabar.

Ianya merupakan suatu pendekatan kepada ilmu pengetahuan dan kehidupan yang menitik

beratkan inovatif manusia. Ini melibatkan kebolehan dan sumber di mana manusia dapat

mencari kaedah-kaedah, kemahiran-kemahiran dan tanggapan yang terkini serta nilai-nilai

untuk membina manusia dalam suatu kehidupan yang penuh dengan pengubahsuaian dalam

dunia moden. Pelajar pendidikan khas juga berhak untuk menerima pendidikan percuma dan

tidak dibezakan dengan pendidikan yang diterima oleh pelajar yang normal ( Podmeski et.

Al. 1995).

3

Page 4: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

Dalam menguasai kemahiran membaca ini, pelbagai kaedah telah disyorkan. Namun

ketiadaan kaedah yang benar-benar sesuai untuk kanak-kanak berkeperluan khas ini belajar

membaca menyebabkan guru pendidikan khas kehilangan panduan untuk memilih dan

menggunakan kaedah yang sesuai. Justeru itu jalan penyelesaian yang terbaik untuk

membantu kanak-kanak berkeperluan khas ini membaca, dua kaedah telah digabungkan iaitu

kaedah abjad dan suku kata.

Menurut Isahak Haron (1980), dalam kaedah abjad ini kanak-kanak diperkenalkan bentuk

dan nama huruf dahulu. Menurut Durkin (1972) , kaedah suku kata pula ialah kaedah di

mana murid diajar melihat simbol (huruf) dengan bunyinya. Keberkesanan kaedah ini akan

dijadikan kayu pengukur dalam membantu murid-murid ini menguasai kemahiran membaca

pada peringkat permulaan. Membaca ditakrifkan sebagai kebolehan untuk mendapatkan

maklumat visual dari muka surat dan seterusnya memahami kandungan yang dibaca,

(Rayner &Pollatsek).

Salah satu sebab murid-murid tidak boleh membaca adalah kerana mereka belum menguasai

kemahiran asas bacaan permulaan, yakni mengenal huruf abjad. Sama ada bentuk

huruf,nama huruf atau bunyi huruf. Berdasarkan kepada masalah tersebut, penggunaan

modul gabungan kaedah abjad dan suku kata kepada murid bermasalah pembelajaran Tahap

satu untuk diajar menguasai kemahiran membaca. Laporan kajian tindakan ini dicadangkan

untuk dikemukakan kepada pihak penyelaras pendidikan khas dan panitia Bahasa Melayu.

4

Page 5: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

1.1 Latar Belakang kajian

Berdasarkan penyelidikan Bahagian Kurikulum Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran

Malaysia (1999) 10% hingga 15% dari kalangan murid bermasalah pembelajaran gagal

untuk menguasai asas membaca. Kebolehan dalam menguasai kemahiran membaca sangat

penting dan ia merupakan satu ukuran bagi pencapaian kejayaan pelajar-pelajar dalam semua

bidang di sekolah rendah. Dalam Kurikulum Baru Baru Sekolah Rendah aspek bacaaan

sering diutamakan. Kemahiran membaca diberi pemberatan dan penekanan sejak peringkat

awal pendidikan lagi. Para pendidik, termasuk daripada bidang pendidikan khas menyatakan

bahawa keupayaan membaca yang baik merupakan punca utama dalam pencapaian di bidang

akademik bagi pelajar bermasalah pembelajaran, mengikut (Wallace & Kauffman, 1996).

Walau bagaimanapun pelajar bermasalah pembelajaran sering tercicir dalam kemahiran

membaca.

Bagi menangani pemasalahan ini dua gabungan kaedah iaitu kaedah abjad dan sukukata

dilihat mampu untuk membantu para guru dalam peringkat permulaan pengajaran membaca.

Justeru itu satu modul pengajaran berdasarkan gabungan kaedah abjad dan kaedah sukukata

telah dibina. Buku modul pengajaran konsonan “k” dan “m” yang dipilih kerana rasionalnya

kebanyakan perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu terbina daripada huruf-huruf tersebut.

Selain itu juga tempoh pengajaran yang singkat selama 5 minggu menyebabkan pihak

pengkaji hanya memilih 2 huruf konsonan untuk digabungkan dengan huruf vokal. Dengan

gabungan huruf konsonan “k” dan “m” serta vokal (a,i,e,o,u) para pelajar dapat juga

diperkenalkan dengan perkataan-perkataan yang akan terbentuk daripada gabungan suku

kata-suku kata tersebut (ka, ki, ku, ke, ko, ma, mi, mu, me, mo), contohnya menjadi “muka”,

“kaki” dan “kami”.

5

Page 6: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

1.2 Soalan Kajian

Berdasarkan tujuan kajian ini, antara persoalan kajian yang boleh dikemukakan adalah seperti

berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kemahiran membaca di

kalangan murid-murid down sindrom?

2. Sejauhmanakah tahap penguasaan kemahiran asas murid dari aspek kemahiran

membaca?

3. Apakah bahan bantu mengajar yang sesuai untuk kemahiran membaca bagi murid

down sindrom ?

1.3 Objektif Kajian

Antara objektif kajian ialah:

1. Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tahap penguasaan asas

membaca di kalangan murid-murid down sindrom.

2. Mengenal pasti tahap penguasaan kemahiran asas membaca melalui kaedah abjad dan

sukukata.

3. Mengenal pasti bahan bantu mengajar yang sesuai dengan keperluan murid .

1.4 Batasan kajian

Kajian ini hanya melibatkan murid-murid down sindrom seramai 6 orang orang yang belajar

di sebuah sekolah rendah di Kepala Batas, Seberang Perai. Sampel kajian pula terdiri daripada

4 orang murid . 2 orang murid tidak dipilih untuk dikaji kerana mereka mengalami masalah

kesihatan . Kumpulan ini dipilih berdasarkan pencapaian mereka yang tidak melepasi ujian

penilaian satu yang dijalankan pada pertengahan sesi persekolahan lagi. Kajian ini bukanlah

satu kajian yang menyeluruh terhadap murid-murid bermasalah pembelajaran di Seberang

Perai. Oleh itu hasil dapatan kajian ini tidak dapat digeneralisasikan kepada populasi lain

kerana sampel yang akan digunakan adalah terbatas kepada sebuah sekolah di Seberang Perai.

Maklumat yang diperolehi adalah berdasarkan pemerhatian dan borang kaji selidik yang

diambil dan diubahsuai daripada pengkaji-pengkaji yang terdahulu. Justeru itu

kebolehpercayaan dapatan ini bergantung sepenuhnya kepada kerjasama, kejujuran dan

keikhlasan dari responden yang menjawab soalan-soalan kajian yang diberikan.

6

Page 7: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

Tempoh kajian akan dijalankan dalam jangka masa 5 minggu. Dalam jangka masa yang

pendek ini, pengkaji akan menggunakan hanya 2 abjad sahaja iaitu k dan m. Pengkaji memilih

abjad ini kerana abjad-abjad ini merupakan abjad yang sering digunakan dalam pembentukan

perkataan dalam Bahasa Melayu.

Kaedah yang bakal digunakan ialah:

1. Kaedah abjad huruf yang dipilih, vokal (a, e, i, o, u) dan konsonan k dan m sahaja.

2. Kaedah sukukata, murid akan membunyikan simbol huruf-huruf konsonan dan

digabungkan dengan huruf-huruf vokal bagi menjadi sukukata. Contoh: ma, mi, ka

dan ki.

3. Gabungan-gabungan sukukata tersebut akan membentuk perkataan KV + KV.

Contohnya: mama, muka, maka

1.5 DEFINISI /ISTILAH

Berikut dijelaskan makna istilah-istilah dalam kajian ini.

1.5.1 Pengajaran

Konsep pengajaran dijelaskan dengan pelbagai definisi (Sharifah Alwiah, 1983; Teuku

Iskandar, 1986; Yaxley, 1991). Sharifah Alwiah menganggap pengajaran sebagai aktiviti atau

proses kerana apabila mengajar, aktiviti seperti menyoal, menerangkan mendengar,

menggalakkan sesuatu dan beibagai-bagai skativiti lain akan berlaku.Sharifah Alwiah juga

menganggap pengajaran sebagai suatu proses komunikasi walaupun tidak semua aktiviti

pengajaran merupakan komunikasi antara guru dengan pelajar. Yaxley berpendapat,

pengajaran merupakan satu tindakan yang bertujuan untuk membawa perubahan dari segi

kepercayaan, nilai dan makna. Yaxley juga melihat pengajaran sebagai aktiviti intelek yang

melibatkan pemikiran, perasaan dan penilaian.

Selain itu, pengajaran juga boleh dimaksudkan sebagai perbuatan mengajar atau apaapa yang

diajarkan (DBP, 1985) atau perihal mengajar, segala sesuatu yang berkaitan dengan mengajar

atau aspek yang dipentingkan dan sebagainya.Konsep pengajaran dalam konteks kajian ini

merangkumi pengertian yang dikemukakan oleh Sharifah Alwiah (1983), Teuku Iskandar

7

Page 8: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

(1986) dan Yaxley (1991). Pengajaran melibatkan aktiviti mengajar yang dilakukan oleh guru

semasa menyampaikan isi kandungan pelajaran pada hari yang berkenaan.

1.5.2 Kaedah abjad

Merupakan kaedah klasik dan digemari oleh ramai guru yang mengajar membaca pada

peringkat permulaan. Berpegang kepada prinsip bahawa setiap perkataan terdiri daripada

beberapa huruf. Kaedah ini memerlukan penghafalan setiap lambang abjad. Setelah murid-

murid mengenali kumpulan abjad a hingga z, guru akan menarik keluar bunyi-bunyi vokal

daripada kumpulan ini. Suku kata akan dibina menerusi proses penggabungan bunyi-bunyi

vokal dan bunyi-bunyi konsonan.

1.5.3 Membaca

Robert Lado (1964) mengatakan, “membaca itu bermaksud mengungkap pola-pola bahasa

daripada bentuk tulisannya.” Sminth (dalam Simanjuntak, 1985:3) pula mengatakan,

membaca adalah satu proses psikolinguistik yang berlaku apabila seseorang membentuk

semula di dalam pemikirannya (dengan sebaik mungkin) erti yang telah diterbitkan oleh

seseorang penulis dalam bentuk tulisan yang kemudian dibaca oleh si pembaca tadi.

Menurut Atan Long (1978) telah menghuraikan proses membaca sebagai satu proses yang

melibatkan kebolehan mengenal lambang-lambang dan menterjemah lambang-lambang itu

semula kepada bunyi suara (bahasa) dan memahami makna atau tanggapan yang disampaikan

oleh tulisan itu.

1.6.4 Kanak-kanak bermasalah pembelajaran:

Kategori masalah pembelajaran adalah kategori rencam dengan pelbagai jenis kecacatan,

termasuk terncat akal, down sindrom, autisme, cerebal palsy, masalah dalam komunikasi dan

perkembangan bahasa, bermasalah emosi dan tingkah laku, , kecacatan anggota , hipoaktif,

keupayaan mental yanh rendah dan pintar cerdas.

Kanak-kanak dengan bermasalah pembelajaran menghadapi kesulitan dalam interaksi dengan

persekitaran , itiu situasi yang menghalang kemampuan belajar dan pembentukan pemahaman

dunia sekitar mereka.Kesulitan ini bukan sahaja akibat perkembangan yang lewat tetapi juga

berkaitan dengan kecacatan yang kompleks, dari segi psikiatri, neurologi, psikologi dan

fisiologi yang memberi kesan ke atas fungsi kanak-kanak.

8

Page 9: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

1.6 KEPENTINGAN KAJIAN

Dapatan daripada kajian yang dijalankan diharap dapat memberi gambaran sebenar mengenai

keberkesanan penggunaan kaedah abjad dan sukukata dalam kemahiran membaca di kalangan

murid-murid bermasalah pembelajaran .

Di samping itu dengan adanya kajian seperti ini akan dapat membantu pihak guru malah

ibubapa yang mempunyai anak yang bermasalah dalam menguasai kemahiran membaca

supaya mengenalpasti dan mengetahui masalah yang dihadapi serta mengatasinya dengan

kaedah yang terbaik. Secara tidak langsung ianya memberikan peluang kepada pihak guru

untuk merangka satu pendekatan yang lebih efektif untuk murid-muridnya dan sebagai garis

panduan kepada ibu bapa, guru dan pihak pentadbir pendidikan khas untuk menyediakan

peluang pendidikan yang lebih baik dan berkesan kepada murid-murid yang bermasalah

pembelajaran ini.

Oleh yang demikian, maklumat yang akan diperolehi ini akan dapat membantu pihak-pihak

tertentu yang cuba untuk mempertingkatkan serta memantapkan lagi pendekatan yang terbaru

dalam menguasai kemahiran membaca kepada murid-murid bermasalah pembelajaran di

Malaysia.

Maklumat yang diperolehi adalah berdasarkan pemerhatian dan borang kaji selidik yang

diambil dan diubahsuai daripada pengkaji-pengkaji yang terdahulu. Justeru itu

kebolehpercayaan dapatan ini bergantung sepenuhnya kepada kerjasama, kejujuran dan

keikhlasan dari responden yang menjawab soalan-soalan kajian yang diberikan.

1.6 RINGKASAN

Bab ini menghuraikan pernyataan masalah, tujuan kajian dan objektif kajian, persoalan kajian,

kepentingan kajian , batasan kajian yang dilaksanakan dan takrifan istilah. Kajian ini

melibatkan pembelajaran membaca dengan menggunakan kaedah abjad dan sukukata iaitu

huruf vokal dan huruf konsonan ‘k’ dan ‘m’ .

9

Page 10: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Pendahuluan

Kajian-kajian berhubung dengan meningkatkan kemahiran membaca di kalangan murid-

murid bermasalah pembelajaran telah banyak dijalankan oleh pengkaji-pengkaji

terdahulu.Kaedah abjad dan suku kata bukannya sesuatu yang baru pernah dikaji di Malaysia.

Sudah ramai pengkaji bahasa yang membuat kajian terhadap kaedah-kaedah yang sesuai

untuk menguasai kemahiran membaca.

2.2 KAJIAN-KAJIAN YANG BERKAITAN

Menurut kajian Cik Sofiah Hamid (1980), dalam kajian yang dijalankan olehnya untuk

melihat keberkesanan perbandingan antara dua kaedah, iaitu pendekatan terus membaca

(pendekatan A) dan pendekatan abjad suku kata (pendekatan B) terhadap pencapaian

membaca dalam kalangan pelajar tahun 1. Kajian telah dijalankan pada 79 orang murid di

SK. Bangsar, Wilayah Persekutuan. Murid-murid telah dibahagikan kepada 2 kumpulan iaitu

42 orang murid telah diajar dengan pendekatan A dan 37 orang murid dengan pendekatan B.

Melalui ujian pra dan pos yang telah dibuat terhadap kedua-dua pendekatan tersebut didapati

peratus pencapaian meningkat dengan cepat dalam menguasai kemahiran membaca apabila

guru menggunakan kaedah abjad suku kata. Ini dibuktikan melalui markat yang lebih tinggi

dan kadar kemajuan yang ditunjukkan oleh kumpulan B berbanding dengan kumpulan A.

Kajian Yahya Othman (2004), mendapati pendekatan mengajar bacaan peringkat awal terdiri

daripada:

a. Pendekatan binaan kaedah abjad dan sukukata.

b. Pendekatan cerakinan kaedah perkataan dan kaedah ayat.

10

Page 11: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

Begitu juga dengan kajian yang telah dijalankan oleh Isahak Haron (1980) mengenai kaedah

gabungan bunyi sukukata. Kaedah ini cuba menggabungkan ciri-ciri dalam kaedah fonik

dengan kaedah seluruh perkataan.Ini adalah kerana mengambil kira bahawa sistem ejaan

Bahasa Melayu adalah fonemik di mana satu huruf boleh dikatakan melambangkan satu

bunyi. Sistem ejaan Bahasa Melayu adalah lebih fonemik dan lebih sistematik berbanding

dengan sistem ejaan Bahasa Inggeris.

Menurut Isahak Haron lagi, kebanyakan perkataan Melayu adalah jelas sukukatanya. Tiap-

tiap perkataan Bahasa Melayu dengan mudah ditentukan sukukata yang membentuk sesuatu

perkataan. Beliau mencadangkan kaedah ini digunakan untuk mengajar membaca terutama

kepada kanak-kanak yang sudah boleh bercakap Bahasa Melayu . Kaedah yang dicadangkan

ini menegaskan guru boleh terus mengajar murid-murid membaca dengan memperkenalkan

beberapa bunyi huruf vokal dan konsonan, menggabungkannya menjadi sukukata dan

kemudiannya terus membentuk perkataan,supaya murid boleh membaca perkataan-perkataan

dan frasa yang bermakna. Sebagai permulaan, guru boleh memperkenalkan bunyi beberapa

vokal yang mudah seperti a, i, u. Kemudian memperkenalkan bunyi huruf konsonan seperti k,

seterusnya menggabungkan bunyi konsonan k dengan bunyi vokal menjadi sukukata ka, ki,

ku dan mencantumkan sukukata-sukukata itu menjadi perkataan yang bermakna seperti kuku,

kaki dan frasa seperti kuku kaki Aki.

Menurut Zulkifley (1990), terdapat dua paradigma utama dalam disiplin linguistik , mentalis

dan behavioris. Kewujudan dua paradigma ini telah memberi implikasi besar kepada pelbagai

bidang linguistik termasuk pengajaran membaca. Pendekatan pengajaran membaca bagi

golongan behavioris adalah berasaskan prinsip pembelajaran sintesis atau membina.

Pendekatan ini berpegang kepada konsep bahawa pembelajaran mesti bermula daripada

unsur-unsur bahasa yang kecil kepada unsur-unsur yang lebih besar. Dalam pengajaran

bacaan permulaan, murid-murid akan diperkenalkan dengan bentuk-bentuk abjad atau

11

Page 12: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

sukukata terlebih dahulu sebelum diajar membaca perkataan-perkataan yang tidak bermakna.

Menurut Zulkifley lagi antara kaedah-kaedah pengajaran yang berpegang kepada pendekatan

ini antaranya ialah Kaedah Abjad dan Kaedah Sukukata.

Dalam kajian yang telah dijalankan oleh Chall (1987) beliau telah membuat kajian

membandingkan antara kaedah fonik dan kaedah pandang sebut, ia memperlihatkan bahawa

pendekatan fonik pada peringkat awal telah menghasilkan kefahaman dan kadar kecepatan

yang tinggi pada peringkat permulaan gred 1 berbanding dengan kaedah pandang sebut,

tetapi mereka ini mencapai kefahaman bacaan yang lebih baik pada penghujung gred 2.

Hipotesis yang dibuat olehnya, jika diberikan masa secukupnya, pendekatan fonik lebih

menguntungkan bukan sahaja untuk mengenal perkataan tetapi juga untuk memberi

kefahaman kepada murid.

Dolores Durkin (1982) mengkaji cara menyampaikan pengajaran bacaan berdasarkan Kaedah

Fonik dan teori linguistik berjodol Phonics and the Teaching of Reading. Hasil kajian

mendapati langkah-langkah lebih praktikal mengajar bacaan berdasarkan Kaedah Fonik. Ia

juga menekankan kepada latih tubi bunyi suku kata yang terdiri daripada perkataan. Di

samping perhatian murid ditumpukan kepada hubungan huruf – bunyi.

Gray (1989) dan Venezky (1986) dalam kajian mereka menyatakan, beberapa kaedah

pengajaran membaca pada peringkat permulaan yang boleh digunakan untuk mengajar

membaca Bahasa Melayu kepada kanak-kanak berumur di antara 4 hingga 7 tahun antaranya

ialah kaedah abjad dan kaedah gabungan bunyi sukukata.

Kajian oleh Gates (1928) dan Steinberg pada tahun (1978) (dalam Steinberg, 1982:197) jelas

menunjukkan bahawa kanak-kanak dapat membaca dengan lebih cepat jika pengajaran

dimulakan dengan unsur-unsur yang bermakna berbanding dengan pengajaran yang bermula

dengan unsur-unsur yang tidak bermakna.

12

Page 13: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

Soderbergh (1971) dan Weeks (1981) (dalam Steinberg, 1982:199) mendapati bahawa nilai

bunyi bagi setiap huruf dapat dipelajari tanpa diajar tetapi cuma melalui pembelajaran

perkataan-perkataan utuh sahaja. Huruf-huruf abjad tidak perlu diperkenalkan satu persatu

menurut urutan yang tetap tetapi dipelajari serentak dengan pengenalan bentuk-bentuk

perkataan yang utuh.

Bukti yang paling kukuh datangnya daripada kajian yang dilakukan oleh Steinberg dan

Yamada (dalam Steinberg, 1982:197). Dalam kajian ini Steinberg dan Yamada

membandingkan kecepatan pembelajaran mengenali lambang terlebih dahulu dikalangan

kanak-kanak Jepun. Mereka cuba mengenal pasti yang mana lebih cepat dipelajari, tulisan

kana (bermakna) atau tulisan kanji (tidak bermakna). Hasil daripada kajian mereka

menunjukkan kanak-kanak yang belajar membaca dengan menggunakan tulisan kana dapat

membaca dengan lebih cepat berbanding dengan kanak-kanak yang belajar membaca dengan

menggunakan tulisan kanji. Kajian ini telah membuktikan bahawa pengajaran yang bermula

dengan unsur-unsur yang bermakna (huruf dan sukukata) adalah lebih efektif berbanding

dengan pengajaran yang bermula dengan unsur yang tidak bermakna.

Haslina (2004), dalam kajiannya telah meninjau beberapa aspek kelemahan murid pemulihan

seperti ingatan murid terhadap huruf abjad, ingatan murid terhadap bunyi vokal dan ingatan

murid terhadap bunyi sukukata.

Menerusi program yang dijalankan itu, jelas dapat membantu murid-murid pemulihan

menguasai kemahiran membaca petikan mudah sukukata KVKVK sebanyak 66% dalam

tempoh 3 bulan P& P dijalankan. Murid yang bersikap pasif telah berusaha memperbaiki diri

kearah memiliki konsep kendiri yang positif.Dengan berbantukan bahan bantu mengajar yang

relevan dengan perkembangan semasa seperti penggunaan ICT di samping penggunaan

13

Page 14: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

bahan-bahan maujud telah berjaya merubah sikap pelajar-pelajar pemulihan kearah bersikap

inovatif dan kreatif.

2.3 Ringkasan

Daripada tinjauan literatur telah dibuat, keberkesanan kaedah membaca secara abjad dan

sukukata memang baik. Didapati bahawa kajian yang dilakukan oleh pengkaji ada sedikit

persamaan dengan kajian-kajian yang dilakukan oleh pengkaji sebelumnya. Dengan ini

diharapkan tinjauan hasil kajian yang lepas akan membantu pengkaji melaksanakan kajian di

sekolah nanti.

14

Page 15: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

BAB 3

METODOLOGI KAJIAN

3.0 Pengenalan.

Bab ini akan membincangkan beberapa strategi,kaedah dan langkah-langkah yang diambil

sewaktu melaksanakan kajian seperti rekabentuk kajian, populasi kajian, sampel kajian,

pemilihan lokasi, prosedur analisis data serta pengumpulan dan pemprosesan data.

3.1 Rekabentuk Kajian

Kajian ini adalah satu kajian tindakan berasaskan sekolah yang menggunakan pengujian

kertas dan pensel dan senarai semak. Dalam rekabentuk ini subjek kajian ini diberi ujian pra

sebelum rawatan dan ujian pos selepas rawatan.Untuk mendapatkan maklum balas

keberrkesanan terhadap pendekatan yang digunakan satu set soal selidik mudah diberikan

untuk dijawab oleh subjek kajian. Rekabentuk dan prosedur kajian dijelaskan melalui rajah

berikut:

15

Page 16: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

Rekabentuk kaji

Rajah: 1

Rajah menunjukkan rekabentuk kajian eksprimen Tak Berkumpulan Kawalan-ujian pra-ujian

pos-satu kumpulan

16

Rekabentuk kajian

Kumpulan yang dipilih

( 1kumpulan subjek kajian)

Ujian Pra

Rawatan

(pendekatan secara terus)

Ujian pos

Soal selidik

Page 17: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

3.2 Populasi dan Sample Kajian

Murid yang difokuskan ialah murid –murid down sindrom di kelas Pendidikan Khas

Bermasalah Pembelajaran (PKBP) di sebuah sekolah di Seberang Perai. Responden kajian

dengan bilangan seramai 6 orang. Murid yang dipilih secara rawak adalah murid yang tidak

boleh menguasai kemahiran KVKV dan hanya mengenal abjad dan tahu akan pengkelasan

konsonan dan vokal sahaja.

3.3 Instrumen

Pengutipan data kajian memerlukan instrumen kajian yang sesuai untuk menjawab

persoalan kajian. Bagi tujuan perlaksanaan kajian ini, pengkaji menggunakan borang

maklumat murid, borang soal selidik , ujian pra dan ujian pos.

3.3.1 Borang Maklumat Diri Murid

Pengkaji membina soalan dengan tujuan untuk mendapatkan maklumat mengenai latar

belakang murid seperti jantina, pencapaian akademik, tahap kebolehan murid dari

aspek bacaan.Soal selidik ini mengandungi 10 soalan.

3.3.2 Soal selidik

Satu set soal selidik yang mudah diberikan kepada subjek kajian untuk mendapatkan

maklumat tentang amalan pembacaan murid dirumah.Item soal selidik juga dibina

untuk menilai sejauhmana penerimaan murid terhadap pendekatan pengajaran kaedah

abjad dan sukukata. Item soal selidik juga dibina untuk mendapatkan maklumat

tentang kemungkinan faktor lain dirumah(seperti kelas tuisyen) mempengaruhi

penguasaan bacaan murid atau tidak.

17

Page 18: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

3.3.3 Ujian pra dan ujian pos

Ujian pra dijalankan sebelum rawatan diberikan kepada sampel kajian. Selepas kajian

dijalankan untuk suatu tempoh masa yang ditetapkan maka ujian pos pula menyusul

untuk mengenalpasti sejauh mana kaijian yang dijalankan menepati objektif dan

sasaran.

Ujian pra dan Ujian pos terbahagi kepada dua bahagian iaitu:

Bahagian A (20%)

Bahagian ini mengandungi 5 soalan berhubung dengan kemahiran mengenal huruf

vokal berpandukan gambar.

Bahagian B (40%)

Bahagian ini mengandungi 10 soalan. Murid diminta memadan sukukata dan menulis

perkataan yang bermakna.

Bahagian C (40%)

Bahagian ini merupakan ujian bacaan keatas 10 perkataan yang mengabungkan huruf

vokal dengan konsonan K danM.

3.4 Kajian Rintis

Kajian rintis dijalankan sebelum kajian sebenar bertujuan untuk menguji kesahan dan

kebolehpercayaan instrumen. Menurut Mohd. Najib (2003), kajian rintis ialah satu aktiviti

yang penting bagi setiap kajian tinjauan. Selain daripada menentukan kesahan dan

kebolehpercayaan instrumen, ia juga digunakan untuk menguji kaedah terbaik mengenal

sampel dan kesesuian kaedah analisis.

18

Page 19: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

Kajian rintis bertujuan untuk:

1. Mengetahui sejauh mana kesesuaian sesuatu penggunaan instrumen kepada

responden kajian. Ianya merujuk kepada penggunaan istilah, struktur ayat dan

penyusunan serta gubahan pada soalan soal selidik yang diedarkan responden.

2. Memastikan responden memahami setiap pernyataan dan soalan kajian yang

digunakan di dalam soal selidik yang diedarkan.

Dalam kajian ini, pengkaji tidak melaksanakan kajian rintis kerana pengkaji telah

menggunakan instrumen soal selidik dan ujian yang dijalankan oleh kelas PKBP disekolah

yang dikaji. Pengkaji telah melakukan sedikit pengubahsuaian mengikut latar belakang

responden.

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Setelah mendapat persetujuan dan kebenaran daripada Bahagian Perancangan dan

Penyelidikan Dasar Pendidikan, pengkaji akan bertemu dengan guru besar sekolah yang

dipilih untuk kebenaran menjalankan kajian. Pengkaji akan bertemu dengan guru

pendidikan khas bagi membincangkan masa untuk menjalankan kajian. Pengkaji juga

telah menetapkan beberapa langkah yang perlu dipatuhi semasa melaksanakan

penyelidikan kajian ini. Disini dinyatakan langkah-langkah yang perlu dijalankan iaitu:

1. Pengkaji membuat penetapan tentang tempat penyelidikan yang hendak dijalankan dan

mengenal pasti populasi dan sampel kajian.

2. Mendapatkan kebenaran daripada pihak sekolah untuk melaksanakan kajian tersebut

disekolah yang dipilih.

3. Mengedar dan seterusnya menjalankan kaji selidik serta ujian pra dan pos kepada

responden-responden yang terlibat.

19

Page 20: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

4. Data yang diperolehi dari kaji selidik dan ujian akan dianalisis berdasarkan item yang

terdapat di dalamnya.

5. Pengkaji membuat penulisan laporan mengenai kajian yang dijalankan dengan

mengikut prosedur yang telah ditetapkan.

3.6 Cara Penganalisa Data

Data-data yang telah diperolehi akan dianalisis. Pengkaji menggunakan kaedah statistik

diskriptif yang menggunakan peratusan untuk menentukan beberapa perkara seperti:

1. Tahap penguasaan kemahiran membaca di kalangan murid-murid dowm sindrom.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tahap penguasaan asas membaca secara

kaedah abjad dan sukukata.

3. Masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid dalam usaha untuk menguasai

kemahiran membaca dan menulis.

4. Skop kelemahan murid-murid dalam kemahiran membaca.

3.7 Ringkasan

Bab ini telah menghuraikan tentang metodologi termasukalah rekabentuk kajian, populasi

dan sampel, prosedur atau perjalanan kajian, bagaimana data dikutip, instrumen dan

tatacara penganalisa data. Diharapkan data-data yang diperolehi akan dapat membantu

pengkaji meninjau sejauh mana murid-murid bermasalah pembelajaran khususnya murid

down sindrom dapat menguasai kemahiran membaca melalui pendekatan pengajaran

secara kaedah abjad dan sukukata.

20

Page 21: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

BAB 4

ANALISIS DATA

4.1 Pendahuluan

Bab ini akan menjelaskan tentang profail responden kajian dan juga huraian daripada

data-data yang terkumpul melalui soal selidik, ujian pra dan juga ujian pos. Maklumat

daripada data-data ini akan dianalisis berdasarkan perkara-perkara yang berikut.

4.1.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kemahiran membaca di kalangan

murid-murid down sindrom.

a.Latar belakang responden

1. Tempat tinggal murid

2. Kedudukan dalam keluarga

3. Bilangan adik-beradik

4. Penjaga murid

21

Page 22: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

b.Latar belakang ibubapa/penjaga

1. Taraf pendidikan

2. Pekerjaan

3. Jumlah pendapatan keluarga

4. Umur

5. Kekerapan membeli bahan bacaan

4.1.2 Tahap penguasaan kemahiran asas murid dari aspek kemahiran membaca.

4.1.3 Bahan bantu mengajar yang sesuai dengan keperluan murid.

4.2 PROFIL RESPONDEN

Kajian ini telah dijalankan di sebuah sekolah Kebangsaan Hashim Awang di Kepala

Batas, Seberang Perai. Ia melibatkan 6 orang murid down sindrom bermasalah

pembelajaran yang berusia diantara 10 tahun dan 12 tahun. Murid-murid ini terdiri

daripada 3 orang murid perempuan dan 3 orang murid lelaki.

Kategori Lelaki Perempuan

Down Sindrom 4 2

Jadual 4.1: Kategori profail responden

22

Page 23: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

4.3 Laporan Dapatan Kajian

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kemahiran membaca di kalangan

murid-murid down Sindrom.

4.3.1 Latar Belakang Responden

Bilangan Adik Beradik Kekerapan

(f)

Peratus

%

1 hingga 2 orang - -

3 hingga 4 orang 2 33,3

5 hingga 6 orang 3 50

Melebihi 7 orang 1 16.7

Jadual 4.2: Bilangan adik-beradik

Jadual diatas menunjukkan bilangan adik beradik responden keluarga. Didapati

33.3% respondon mempunyai bilangan adik beradik seramai 3 hingga 4 orang.

16.7% menunjukkan responden mempunyai adik beradik melebihi dari 7

orang.Manakala 3orang iaiatu 50% mempunyai 5 hingga 6 adik-beradik.

23

Page 24: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

Penjaga Responden Kekerapan Peratus %

Ibubapa 4 66.6

Datuk/Nenek 1 16.6

Ibu/Bapa saudara 1 16.6

Lain-lain - -

Jadual 4.3 : Penjaga Responden

Jadual 4.3 menunjukkan taburan dan peratus penjaga responden. Hasil kajian mendapati 4

orang murid tinggal dengan ibubapa. Manakala 16.6% pula tingggal dengan datuk/nenek

atau ibu/bapa saudara.

24

Page 25: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

Tempat Tinggal Kekerapan Peratus %

Kampung 5 83.3

Bandar - -

Pekan 1 16.6

Jadual 4.4 : Tempat tinggal Responden

Jadual 4.4 menunjukkan tempat tinggal responden. Daripada data didapati 5 responden

dengan 83.3% tinggal di kawasan kampung. Seorang responden dengan peratus 16.6% tinggal

di kawasan pekan.

25

Page 26: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

4.3.2 Latar belakang Keluarga

Umur Ibu Peratus

%

Bapa Peratus

%

Datuk/

Nenek/

Penjaga

Peratus

%

20 - 30 tahun 2 33.3 2 33.3 - -

31 – 40 tahun 1 16.6 1 16.6 - -

41 – 50 tahun 3 50 1 16.6 - -

Lebih daripada 50 tahun - - 2 33.3 1 16.6

Jadual 4.5 : Umur Ibubapa/Penjaga

Jadual 4.5 jelas menunjukkan umur ibubapa responden. Didapati 33.3 % atau 2 orang ibu

responden berumur dari 20 - 30 tahun. Seorang ibu responden atau 16.6% berusia dalam

lingkungan 31- 40 tahun. Data juga menunjukkan seorang responden tinggal bersama

datuk/nenek yang berusia sudah lebih daripada 50 tahun.Dua orang bapa responden berusia

dalam lingkungan 20 – 30 tahun. Baki 33.3% lagi bapa responden berusia lebih daripada 50

tahun. Seorang bapa responden berusia dalam lingkungan 31 – 40 tahun dan 16,6% bapa

responden berusia dalam lingkungan 41 – 50 tahun.

26

Page 27: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

Taraf pendidikan Bapa Peratus Ibu Peratus Datuk/

nenek/

Penjaga

Peratus

Tidak bersekolah 1 16.6 - 16.6 1 -

Sekolah Rendah 3 50 3 75 - -

Sekolah menengah 2 33.3 3

Institut Pengajian

Tinggi

- - - - - -

Lain-lain - - - - - -

Jadual 4.6: Taraf Pendidikan Ibubapa/Penjaga

Jadual 4.6 menunjukkan taraf pendidikan ibubapa/penjaga. Daripada data didapati 3 orang

bapa responden hanya menerima pendidikan rendah atau 50% manakala 2 orang bapa

responden menerima pendidikan diperingkat menengah. Manakala seorang saja waris

responden tidak pernah bersekolah. Di dapati 3 orang ibu responden menerima pendidikan di

peringkat sekolah rendah iaitu kira-kira 50% dan 3 orang ibu responden menerima

pendidikan sehingga sekolah menengah. Seorang datuk responden tidak pernah menjejakkan

kaki dibangku sekolah.

27

Page 28: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

Jadual 4.7 : pekerjaan Ibu/bapa/Penjaga

Pekerjaan Bapa Peratus Ibu Peratus Datuk/Nenek

Penjaga

Peratus

Kakitangan

kerajaan

1 16.6 - - - -

Kakitangan

swasta

2 33.3 3 50 - -

Bekerja

sendiri

2 33.3 1 16.6 1 16,6

Tidak

bekerja

1 16.6 2 33,3 - -

Jadual 4.7 menunjukkan pekerjaan ibubapa responden.Data menunjukkan seorang bapa

responden bekerja sebagai kakitangan kerajaan iaitu 16.6%. 2 orang bapa responden juga

bertugas sebagai kaki tangan swasta. Seterusnya 2 orang bapa responden bekerja sendiri iaitu

kira-kira 33.3%. Seorang bapa responden tidak bekerja.Data juga menunjukkan 3 orang ibu

responden bekerja sebagai kakitangan swasta iaitu kira-kira 50%. Seorang ibu responden

bekerja sendiri. Manakala dua orang ibu responden tidak bekerja iaitu kira-kira 33.3%..

Seterusnya datuk/ nenek seorang responden bekerja sendiri iaitu kira-kira 16.6%.

28

Page 29: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

Jadual 4.8: Membeli Bahan Bacaan di Rumah

Membeli Bahan Bacaan kekerapan Peratus

Sangat kerap - -

Kerap - -

Sederhana kerap 1 16.6

Sekali-sekala 2 33.3

Tidak pernah 3 50

Jadual 4.8: Membeli Bahan Bacaan Di Rumah.

Jadual 4.8 menunjukkan kekerapan ibubapa membeli bahan bacaan . Didapati seorang

ibubapa responden membeli bahan bacaaan dirumah dalam kadar sederhana kerap iaitu

16.6%. Manakala 3 orang ibubapa responden iaitu 50% tidak pernah membeli bahan bacaan

untuk anak-anak mereka di rumah. Data juga menunjukkan 2 orang ibubapa responden iaitu

33.3% sekali sekala membeli bahan bacaan untuk anak-anak mereka.

29

Page 30: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

4.3.3 Tahap penguasaan kemahiran asas murid dari aspek kemahiran membaca

Jadual 4.9: Tahap Penguasaan kemahiran Asas membaca ujian pra

Perkara yang

dinilai

Mengenal dan

membunyikan

huruf vokal

Mengenal dan

membunyikan

sukukata

(konsonan k)

Mengenal dan

membunyikan

sukukata

(konsonan m)

Menyusun dan

menulis

sukukata

Bilangan 4 3 2 1

Peratus

% 66.6 50 33.3 16.6

Jadual 4.10: Tahap PenguasaanKemahiran Asas Membaca Ujian pos

Perkara yang

dinilai

Mengenal dan

membunyikan

huruf vokal

Mengenal dan

membunyikan

sukukata

(Konsonan k)

Mengenal dan

membunyikan

sukukata

(konsonan m)

Menyusun dan

menulis

sukukata

Bilangan 6 6 6 4

Peratus

% 100 100 100 66.6

Dapatan daripada analisis yang dijalankan , didapati bilangan peratus penguasaan membaca

selepas ujian pos mencapai sehingga 100% dengan bilangan 6 orang murid dalam dua

kemahiran yang dinilai. Mereka telah dapat mengenal dan huruf vokal dengan baik serta

dapat mengenal dan membunyikan sukukata konsonan k dan m dengan baik. Dalam kaedah

30

Page 31: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

abjad dan sukukata mendapat 100% dari segi mengenal dan membunyikan huruf. murid telah

menguasai aspek mengenal dan membunyikan sukukata . Sementara itu, dari aspek menyusun

dan menulis sukukata pula, kaedah eksprimen menunjukkan peratus sebanyak dengan

seorang murid telah menguasai kemahiran ini.

4.3.3 Bahan bantu mengajar yang sesuai dengan keperluan murid.

Bil Jenis

1. Kad gambar

2. Kad huruf

3. Kad sukukata

4. ICT (Power point)

Jadual 4.11: Bahan bantu mengajar

Berdasarkan jadual 4.11 guru boleh mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran

dengan menggunakan bahan bantu mengajar yang sesuai .Dengan menggunakan kaedah yang

pelbagai akan dapat membantu murid dapat menguasai abjad vokal dan konsonan dengan baik

dan sempurna

4.4 Ringkasan

Daripada data dan analisis yang dijalankan dapat dinyatan bahawa kaedah abjad dan sukukata

akan dapat membantu meningkatkan pencapaian prestasi murid dalam bacaan Bahasa Melayu.

31

Page 32: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

BAB 5

RUMUSAN,PERBINCANGAN DAN CADANGAN

5.0 PENDAHULUAN

Bab ini mengandungi empat bahagian yang berhubung dengan rumusan hasil kajian,

perbincangan dapatan kajian, implikasi dapatan kajian dan cadangan kajian lanjutan. Pengkaji

telah mengumpul data dan maklumat serta menumpukan terhadap kajian yang dilakukan

berdasarkan konsep kajian bacaan secara abjad dan sukukata. Dengan menggunakan kaedah

ini, pengkaji telah dapat melihat keberkesanan kaedah pembelajaran ini di mana ia telah

memberi satu kesan yang besar terhadap prestasi akademik dan sikap murid tersebut. Dalam

kajian ini, ia telah berjaya membuktikan bahawa pembelajaran kaedah abjad dan sukukata

dapat meningkatkan prestasi dan juga minat murid-murid.

32

Page 33: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

5.1 RUMUSAN HASIL KAJIAN

Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk mengenal pasti beberapa perkara untuk

meningkatkan lagi kemahiran membaca di kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran.

Ia juga bertujuan untuk mendapatkan jawapan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi

kelemahan membaca dikalangan murid-murid tersebut.

a.Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tahap penguasaan asas membaca?.

b.Apakah faktor yang mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran asas membaca di kalangan

murid-murid melalui kaedah abjad dan sukukata?

c. Apakah bahan bantu mengajar yang sesuai untuk murid down sindrom?

Kajian ini telah dijalankan secara membuat tinjaun kepada guru dan juga murid itu sendiri.

Kajian ini dijalankan kepada 6 orang murid bermasalah pembelajaran dengan kerjasama guru

pendidikan khas yang mengajar kanak-kanak ini. Maklumat daripada hasil kajian didapati

daripada responden, guru , temubual, soal selidik serta melalui ujian pra dan ujian pos. Data

yang diperolehi diproses secara deskriptif dengan menggunakan kaedah peratusan.

Dapatan daripada hasil kajian mendapati terdapat beberapa sebab yang mempengaruhi tahap

pencapaian kemahiran membaca di kalangan murid-murid bermasalah ini. Faktor individu dan

juga keluarga merupakan faktor utama kearah masalah ini. Diantara faktor-faktor individu

ialah bilangan adik beradik, kedudukan dalam keluarga, penjaga murid dan kedudukan tempat

tinggal murid.

Hasil kajian mendapati anak-anak yang mempunyai adik-beradik yang ramai selalu

menghadapi masalah di dalam pembelajaran , kerana kurangnya tumpuan ibubapa kepadanya.

Dia kurang mendapat bimbingan belajar yang sempurna. Ibubapa akan lebih memberi

tumpuan kepada anak pertama , kedua dan ketiga sahaja.

Dari kajian ini juga mendapati bagi anak-anak yang tinggal bersama nenek , juga mengalami

masalah dalam membaca. Tiada langsung perhatian dari ibu bapa menyebabkan prestasi

mereka semakin menurun dan lemah.

33

Page 34: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

Seterusnya dapatan kajian juga mendapati faktor keluarga seperti umur, taraf pendidikan,

jenis pekerjaan, jumlah pendapatan ibubapa/penjaga .Bagi ibubapa yang tua kurang memberi

tumpuan kepada anak-anak untuk membaca dengan baik.

Selain dari itu, taraf pendidikan ibubapa yang rendah juga menyumbang kearah pemasalahan

ini. Kebanyakan ibubapa yang bekerja tidak mempunyai banyak masa ’untuk bersama anak-

anak. Disamping itu dengan jumlah pendapatan yang kecil mereka tidak mampu untuk men

yediakan bahan bacaan yang sempurna kepada anak-anak dirumah.Anak-anak Cuma

mengharap kepada buku-buku di sekolah atau dipinjam dari perpustakaan.

Daripada hasil kajian, jelas menunjukkan murid-murid telah berjaya menguasai kemahiran

utama dalam kemahiran membaca seperti kemahiran mengenal dan membunyikan sukukata ,

huruf vokal ,membunyikan sukukata dan kemahiran menyusun dan menulis sukukata atau

perkataan yang bermakna.

Seterusnya kajian juga mendapati penggunaan bahan bantu mengajar yang kreatif dapat

menarik minat murid-murid terutama sekali kanak-kanak down sindrom semasa proses

pengajaran dan pembelajaran berlaku. Penggunaan ICT misalnya telah dapat merangsang

murid-murid untuk lebih memahami kaedah abjad dan sukukata dengan lebih baik.

5.2 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN

Perbincangan kajian ini dibuat adalah berasaskan objektif iaitu mengenal pasti faktor-faktor

yang mempengaruhi tahap pencapaian kemahiran membaca di kalangan murid-murid down

sindrom. Antara penyebab utama berlakunya permasalahan ini ialah faktor individu sendiri,

dan juga keluarga .

5.2.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tahap penguasaan asas membaca

dikalangan murid-murid down sindrom.

Kajian ini mendapati terdapat beberapa faktor yang memberi kesan kepada tahap

penguasaan kemahiran membaca di kalangan murid-murid bemasalah

pembelajaran down sindrom ini. Selain dari itu masalah kesihatan juga

dikenalpasti merupakan punca kepada permasalahan ini.

34

Page 35: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

Dapatan daripada kajian ini menyokong pendapat Gulliford (1996), yang

mengatakan gamgguan organik (faktor kesihatan) adalah satu faktor yang

menyebabkan berlakunya masalah pembelajaran. Kajian ini juga turut bersetuju

dengan kajian yang dijalankan oleh aorlando da Lynch yang menyebut bahawa

persekitaran juga menyumbang kerah masalah pembelajaran.

5.2.2 Tahap penguasaan kemahiran asas membaca melalui kaedah abjad dan sukukata.

Kajian ini mendapati teknik bacaan secara abjad dan sukukata lebih memberi

kesan positif kepada murid-murid bermasalah pembelajaran. Murid-murid menun

jukkan pencapaian sehingga 100% dari aspek mengenal huruf vokal dan

membunyikan huruf vokal dan konsonan. Begitu juga berlaku peningkatan dari

aspek mengenal dan membunyikan sukukata .

Dapatan kajian ini menyokong pendapat Prof,.Isahak Harun, yang mendapati

Bahawa kebolehan murid-murid mengenal huruf vokal dan konsonan,

membunyikan sukukata dan seterusnya membaca perkataan yang bermakna akan

membantu murid dapat membaca dengan lebih cepat.Oleh yang demikian teknik

membaca secara abjad dan sukukata amat sesuai dilaksanakan kepada murid-murid

bermasalah pembelajaran.

5.2.3 Bahan bantu mengajar yang sesuai dengan keperluan murid.

Kajian ini mendapati jika guru menggunakan bahan bantu mengajar pada setiap

kali sesi pengajarran, kefahaman murid semakin bertambah.Dengan ini akan

mempecepatkan lagi penguasaan murid dalam aspek membaca.Kad-kad bacaan

yang berwarna warni, dengan gambar dan huruf yang besar akan dapat

merangsang minda murid dalam menguasai pelajaran.Begitu juga dengan

penggunaan ICT akan memberikan satu impak yang lebih berkesan, kerana alat-

alat dan bahan ini dapat dipelbagaikan dengan bermacam cara yang menarik.

35

Page 36: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

5.3 IMPLIKASI DAPATAN KAJIAN

Menerusi kajian ini juga didapati terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi murid- murid

bermasalah di dalam menguasai kemahiran membaca .Antaranya ialah faktor keluarga,

persekitaran dan juga genetik. Faktor keluarga seperti sikap ibubapa, umur, taraf pendidikan

pekerjaan telah menyebabkan berlakunya masalah membaca di kalangan murid-murid.

Seterusnya dari hasil kajian juga mendapati pengaruh persekitaran samada di sekolah maupun

rumah turut mempengaruhi tahap kemajuan murid. Dirumah penyediaan bahan bacaan yang

menarik dapat menarik minat murid untuk membaca. Begitu juga dengan kawasan bilik darjah

sekolah sentiasa ceria.

Demikian juga jika dilihat faktor genetik. Baka yang sihat akan melahirkan zuriat yang

cergas dan cerdas. Ibubapa yang sihat dari segi fizikal, mental dan emosi akan melahirkan

anak yang sempurna dan cerdas. Jika ibubapa bermasalah maka anak juga turut sama

menerima akibatnya secara tidak langsung.Oleh yang demikian boleh dikatakan bahawa

masalah kesihatan juga menyumbang kearah permasalahan pembelajaran kepada kanak-

kanak.

Peranan guru juga amat penting dalam murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca

dengan baik.Pelbagai kaedah penyampaian guru didapati berjaya menarik minat murid untuk

terus menguasi kemahiran membaca dengan baik.

Selain dari itu, kajian ini juga mendapati kaedah pengajaran dan pembelajaran secara abjad

dan sukukata berjaya mengatasi masalah membaca di kalangan murid-murid down sindrom.

Melalui kaedah ini murid berjaya meningkatkan penguasaan kemahiran membaca di kalangan

murid-murid bermasalah pembelajaran ini dalam tempoh yang singkat. Ini kerana kaedah

tradisi menghafal dan mengenal kesemua huruf abjad dahulu sebelum boleh membaca,

membuang masa dan menyekat minat murid-murid untuk menguasai kemahiran membaca.

36

Page 37: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

Dapatan-dapatan daripada kajian yang telah dijalankan mendapati terdapat beberapa masalah

yang menggangu murid-murid bermasalah pembelajaran dalam menguasai kemahiran

membaca.Dengan ini dicadangkan beberapa isu yang boleh dilaksanakan dalam mengatasi

masalah ini.

1. Peranan murid bermasalah pembelajaran (Down Sindrom)

Murid dapat dapat membina konsep yakin dengan diri sendiri dan selalu membaca

Bahasa Melayu.

2. Peranan ibubapa /Penjaga

Ibubapa perlu sentiasa memberi bimbingan kepada murid mengikut kemampuan

mereka. Selalu memberi sokongan dan menjalinkan hubungan yang baik dengan pihak

sekolah.

3. Peranan guru

Guru perlu bijak mempelbagai teknik pengajaran dan pembelajaran. Memastikan

murid menguasai sepenuhnya kemahiran membaca.

4. Peranan Pentadbir

Dapat menyediakan satu prasarna dan kelengkapan yang sesuai. Merancang aktiviti

atau program yang sesuai bagi mengatasi masalah yang dihadapi.

5. Peranan Masyarakat

Masyarakat perlu mengubah tanggapan terhadap murid-murid yang menghadapi

masalah pembelajaran. Memberi peluang kepada murid-murid ini menunjukkan

kebolehan dan kemampuan mereka.

6. Peranan kerajaan

37

Page 38: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

Dapat memberi peluang kepada guru , pentadbir dan murid menambah pengetahuan

dan kemahiran.Memberi perkhidmatan nasihat dan kaunseling.Memberi ganjaran atau

intensif kepada guru yang mengajar murid-murid bermasalah pembelajaran.

5.4 CADANGAN KAJIAN LANJUTAN

Hasil dapatan data-data dan juga maklumat mungkin kurang tepat apabila kajian dijalankan

kerana kekangan masa dan perkara-perkara yang lain.Adalah perlu jika kajian lanjutan dapat

dijalankan bagi mendapatkan satu hasil yang lebih baik dan meyeluruh. Biasanya, kajian yang

dapat dilaksanakan secara berterusan dan meliputi pelbagai perkara akan dapat memberikan

input yang bernas dan lebih telus.

Di dapati bahawa kajian mengenai masalah penguasaan kemahiran membaca di kalangan

murid-murid bermasalah pembelajaran (down sindrom) masih kurang dijalankan. Justeru itu,

beberapa kajian lanjutan dicadangkan untuk memantapkan lagi dapatan kajian dalam bidang

ini. Antaranya termasuklah:

1. Konsep kendiri atau sikap murid-murid bermasalah pembelajaran (down sindrom)

yang dihadapi.

2. Pandangan, perhatian dan tanggungjawab ibubapa atau penjaga dalam usaha

membantu kanak-kanak bermasalah pembelajaran ini dalam menguasai kemahiran

membaca.

3. Sumbangan dan peranan masyarakat terhadap kanak-kanak bermasalah pembelajaran.

4. Meningkatkan jumlah sample sekolah bagi mendapatkan kesahan yang tinggi.

5.7 PENUTUP

Murid-murid bermasalah pembelajaran (down sindrom) juga perlu diberi peluang dan ruang

untuk mereka menimba ilmu pengetahuan. Ini kerana mereka juga merupakan modal insan

yang perlu diterokai dari segi potensi dan bakat yang ada pada mereka. Justeru itu sokongan

daripada semua pihak amat diperlukan agar murid-murid bermasalah pembelajaran ini berjaya

menuju ke arah kecemerlangan.

38

Page 39: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

perhubungkaitan diantara kemahiram secara biasa

39

Page 40: Kajian Membaca Kaedah Abjad Dan Sukukata(2)Baru

40