Kajian keberkesanan SER

 • Author
  yasirah

 • View
  34

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kajian keberkesanan SER

 • APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI MELALUI

  PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH

  MUSLIHA SALMA BT MOHD RADZI

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • PSZ 19:16 (Pind.1/97)

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan

  ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM)

  BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI MELALUI

  PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH

  SESI PENGAJIAN: 2009/2010

  Saya MUSLIHA SALMA BT MOHD RADZI ___________

  (HURUF BESAR) Mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan

  pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara

  institusi pengajian tinggi. 4. ** Sila tandakan ( )

  SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam

  (AKTA RAHSIA RASMI 1972) TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan

  oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

  TIDAK TERHAD

  Disahkan oleh __________________________ ____________________________ (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA)

  Alamat tetap: DR. YAHYA BIN BUNTAT Blok 3B-T.01-U.09, (NAMA PENYELIA) Presint 9,62250 Putrajaya Tarikh:___________________ Tarikh: ____________________

 • Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini

  adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan

  Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam).

  Tandatangan :

  Nama Penyelia : PROF. MADYA DR. YAHYA BIN BUNTAT

  Tarikh :

 • i

  APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI MELALUI PEMBELAJARAN

  BERASASKAN MASALAH

  MUSLIHA SALMA BT MOHD RADZI

  Laporan ini dikemukakan

  sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

  Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan

  (Kejuruteraan Awam)

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  APRIL 2010

 • ii

  Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan

  yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

  Tandatangan :

  Nama Penyelia : MUSLIHA SALMA BT MOHD RADZI

  Tarikh :

 • iii

  DEDIKASI

  Syukur kehadrat Ilahi kerana memanjangkan usiaku hingga ke saat ini dan tabah dalam mengharungi liku-liku kehidupan demi menperoleh kejayaan dunia dan

  akhirat.

  KU ABADIKAN HALAMAN INI ISTIMEWA ..

  buat babah dan mama yang disanjung dan disayangi,

  Mohd Radzi b. Ain dan Salbiah Bt Ibrahim

  Jasa dan usaha pengorbananmu sumber kejayaanku.

  buat adik beradik yang tersayang,

  Kakakku Musfirah Salma

  Abangku Mohd Saufi

  Adik-adikku,

  Musliyana Salma, Mohd Syaffiq, Mursyida Salma, Mohd Syaszuwan

  Segala sokongan dan dorongan kalian adalah sumber kekuatanku.

  buat teman seperjuangan yang dihormati,

  Semua warga 4 SPA

  Terima kasih diatas sokongan yang tidak terhingga. Semoga kejayaan menjadi milik kita semuaInsyaAllah.

 • iv

  PENGHARGAAN

  Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani dan segala

  pujian untuk Allah s.w.t serta selawat dan salam kepada junjungan mulia Rasullullah

  s.a.w.

  Alhamdullillah, berkat rahmat dan keizinan- Nya yang telah memberi

  semangat dan ketenangan kepada saya dalam menyiapkan projek penyelidikan ini

  bagi memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta

  Pendidikan Kejuruteraan Awam.

  Pertama sekali, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan

  terima kasih yang tidak terhingga kepada PM Dr Yahya bin Buntat selaku pensyarah

  pembimbing projek di atas segala bimbingan, nasihat, pandangan, tunjuk ajar dan

  sokongan yang diberikan sepanjang penyelidikan ini dijalankan.

  Sekalung penghargaan tidak terhingga warga 4 SPH yang telah sudi memberi

  kerjasama sewaktu kajian ini dijalankan. Tidak lupa juga kepada bekas penasihat

  akademik, En Kamalul Arifin bin Subari di atas pendapat dan sokongan yang tidak

  terhingga.

  Jutaan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan dan mereka yang

  terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan penyelidikan ini.

  Akhir kata semoga Allah s.w.t. melimpahkan rahmat dan rezeki ke atas

  mereka di dunia dan akhirat.

 • v

  ABSTRAK

  Kajian berbentuk deskriptif ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti aplikasi

  kemahiran berfikir aras tinggi melalui pembelajaran berasaskan masalah dalam kelas

  reka cipta yang diperoleh di kalangan pelajar-pelajar tahun empat Sarjana Muda

  Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) Fakulti Pendidikan Universiti

  Teknologi Malaysia. Seramai 73 orang pelajar yang menjalani kaedah pembelajaran

  berasaskan masalah dalam subjek reka cipta dan kini berada di semester akhir

  pengajian telah terlibat sebagai sampel kajian. Antara kemahiran berfikir aras tinggi

  yang di kaji ialah kemahiran berfikir kritikal, kemahiran menyelesaikan masalah,

  kemahiran belajar dan kemahiran membuat keputusan. Set soal selidik skala Likert

  lima mata telah digunakan sebagai instrumen kajian ini. Nilai kebolehpercayaan item

  soal selidik adalah = 0.904. Hasil kajian ini dianalisis menggunakan perisian

  Statistical Package For Social Science (SPSS) versi 15.0 untuk mendapatkan

  kekerapan, peratusan dan min. Hasil dapatan kajian menunjukkan keseluruhan

  elemen kemahiran berfikir aras tinggi berada pada tahap yang tinggi. Ini

  menunjukkan kemahiran berfikir aras tinggi diaplikasikan melalui pembelajaran

  berasaskan masalah dalam subjek reka cipta. Beberapa cadangan dikemukakan bagi

  memungkinkan kajian lanjutan dilakukan.

 • vi

  ABSTRACT

  This descriptive study was carried out with purpose to identify the application higher-

  order thinking skill through problem based learning in invention class among students in

  Bachelor of Technology with Education (Living Skill) from Faculty of Education University

  Technology Malaysia. The respondents for this study consisted of 73 students who have

  undergone problem-based learning approach in invention class who are currently in their final

  semester. This research focuses on the higher-order thinking skill in term of critical thinking

  skill, problem solving skill, learning skill, and decision skill. A set of questionnaire was used

  as the research instrument. The reliability value for the questionnaire items was = 0.904.

  The result of this study was analyzed using the Statistical Packages for Social Science (SPSS)

  version 15.0 software to obtain the frequency, percentage and mean. Outcome of this study

  showed that all of the elements in the higher-order thinking skill are at the high level.

  Therefore indicates that the higher-order thinking skills were applied through problem-based

  learning in invention subject. Several suggestions were forwarded to possible further studies

  can be carried out.

 • vii

  KANDUNGAN

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  PENGESAHAN STATUS TESIS

  PENGESAHAN PENYELIA

  JUDUL

  PENGAKUAN ii

  DEDIKASI iii

  PENGHARGAAN iv

  ABSTRAK v

  ABSTRACT vi

  ISI KANDUNGAN vii

  SENARAI JADUAL xi

  SENARAI RAJAH xiii

  SENARAI SINGKATAN DAN SIMBOL xiv

  SENARAI LAMPIRAN xv

  BAB 1 PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan 1

  1.2 Latar Belakang Masalah 4

  1.3 Penyataan Masalah 10

  1.4 Objektif Kajian 10

  1.5 Persoalan Kajian 11

  1.6 Kepentingan Kajian 12

  1.7 Skop kajian 13

  1.8 Batasan Kajian 14

 • viii

  1.9 Definisi Istilah 14

  1.8.1 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi 14

  1.8.2 Pembelajaran Berasaskan Masalah 14

  1.8.3 Reka cipta 15

  1.8.4 Sarjana Muda Teknologi Serta

  Pendidikan(Kemahiran Hidup) 15

  1.9 Rumusan 16

  BAB 2 SOROTAN PENULISAN

  2.0 Pengenalan 17

  2.1 Konsep Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

  (higher order thinking skill) 17

  2.2 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam

  Kemahiran Generik di UTM 23

  2.3 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dari Perspektif

  Majikan 24

  2.4 Kemahiran Berfikir Kritikal 25

  2.5 Kemahiran Menyelesaikan Masalah 28

  2.6 Kemahiran Belajar 29

  2.7 Kemahiran Membuat Keputusan 31

  2.8 Pembelajaran Berasaskan Masalah 32

  2.9 Reka Cipta 38

  2.10 Kajian-kajian Lepas 40

  2.11 Rumusan 44

  BAB 3 METODOLOGI

  3.1 Pengenalan 45

  3.2 Rekabentuk Kajian 45

  3.3 Populasi dan Sampel Kajian 46

  3.4 Instrumen Kajian 47

 • ix

  3.5.1 Bahagian A 47

  3.5.2 Bahagian B 48

  3.5 Prosedur Kajian 49

  3.6 Kajian Rintis 50

  3.8.1 Kesahan Soal Selidik 51

  3.8.2 Kebolehpercayaan Soal Selidik 51

  3.7 Analisis Data 53

  3.8 Rumusan 54

  BAB 4 : ANALISIS DATA

  4.1 Pengenalan 55

  4.2 Bahagian A: Analisis Latar Belakang Responden 56

  4.2.1 Jantina 57

  4.2.2 Umur 57

  4.2.3 Bangsa 58

  4.3 Bahagian B: Analisis Data Persoalan Kajian 58

  4.3.1 Analisis Persoalan Kajian 1 59

  4.3.2 Analisis Persoalan Kajian 2 61

  4.3.3 Analisis Persoalan Kajian 3 64

  4.3.4 Analisis Persoalan Kajian 4 67

  4.4 Rumusan Keseluruhan Analisis Data 70

  4.5 Penutup 71

  BAB 5 : PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN

  5.1 Pengenalan 72

  5.2 Perbincangan Kajian 72

  5.2.1 Bahagian A - Perbincangan Latar Belakang

  Responden 72

 • x

  5.2.2 Bahagian B - Perbincangan Persoalan

  Kajian 73

  5.2.2.1 Aspek Kemahiran Berfikir Kritikal 73

  5.2.2.2 Aspek Kemahiran Menyelesaikan Masalah 75

  5.2.2.3 Aspek Kemahiran Belajar 77

  5.2.2.4 Aspek Kemahiran Membuat Keputusan 79

  5.3 Rumusan Kajian 80

  5.4 Cadangan Kajian 81

  5.4.1 Pelajar 81

  5.4.2 Jabatan Teknik dan Vokasional 82

  5.5 Cadangan Kajian Lanjutan 82

  5.6 Kesimpulan 83

  BIBLIOGRAFI 84

  LAMPIRAN A-B 94

 • xi

  SENARAI JADUAL

  NO. JADUAL TAJUK HALAMAN

  1.1 Kemahiran employability menurut

  Robinson

  2.1 Kemahiran berfikir aras tinggi dari

  2

  perspektif majikan menurut Cotton 24

  3.1 Taburan Item Mengikut Setiap Faktor

  Demografi Responden 49

  3.2 Pembahagian Item Soal Selidik Bahagian

  B Mengikut Persoalan Kajian 49

  3.3 Markat Skala Likert 5 Mata 50

  3.4 Pekali Alpha Cronbach 53

  3.5 Skala pemeringkatan 54

  3.6 Tahap Penilaian Responden Berdasarkan Min 54

  4.1 Taburan Responden Mengikut Jantina 57

  4.2 Taburan Responden Mengikut Umur 57

  4.3 Taburan Responden Mengikut Tempat Bangsa 58

  4.4 Jadual Skala Likert 5 Peringkat ditukar menjadi

  3 peringkat 59

  4.5 Taburan Nilai Min Mengikut Tahap 59

  4.6 Taburan Responden Dari Aspek Kemahiran

  Berfikir Kritikal 60

  4.7 Taburan Responden Dari Aspek Kemahiran

  Menyelesaikan Masalah 63

  4.8 Taburan Responden Dari Aspek Kemahiran

  Belajar 66

 • xii

  4.9 Taburan Responden Dari Aspek Kemahiran

  Membuat Keputusan 69

  4.10 Taburan Peratusan Responden Secara

  Keseluruhan Persoalan Kajian 71

 • xiii

  SENARAI RAJAH

  NO. RAJAH TAJUK HALAMAN

  2.1 Taxonomy Bloom (1956) 18

 • xiv

  SENARAI SINGKATAN DAN SIMBOL

  PBM - Pembelajaran Berasaskan Masalah

  PBL - Problem Based Learning

  KBKK - Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif

  PPK - Pusat Perkembangan Kurikulum

  P&P - Pengajaran dan Pembelajaran

  BPG - Bahagian Pendidikan Guru

  UTM - Universiti Teknologi Malaysia

  IPT - Institut Pengajian Tinggi

  JPTK - Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional

  f - Kekerapan

  % - Peratus

  SPSS - Statistical Package for Social Sciences

  STS - Sangat Tidak Setuju

  TS - Tidak Setuju

  TP - Tidak Pasti

  S - Setuju

  SS - Sangat Setuju

 • xv

  SENARAI LAMPIRAN

  LAMPIRAN TAJUK HALAMAN

  Lampiran A Set Soal Selidik 95

  Lampiran B Nilai Alpha Cronbach 99

 • 1

  BAB 1

  PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan

  Generasi muda yang berpendidikan sekarang merupakan pelapis negara pada

  masa akan datang bagi meningkatkan ekonomi negara dengan kemahiran-kemahiran

  yang ada. Menurut Rajendran (2001), kekuatan sebenar sesebuah negara terletak pada

  tahap ilmu dan kemahiran yang dikuasai oleh rakyat negara tersebut. Untuk mencapai

  matlamat ini, pekerja yang mahir perlu mempunyai kemahiran berfikir pada aras tinggi

  di samping menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran teknologi (Selva Ranee,

  2007).

  Dalam proses mencapai hasrat ini, sistem pendidikan di Malaysia kini lebih

  menekankan aspek kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah. Ini jelas tertera dalam

  Kurikulum Sekolah Bestari yang dilaksanakan dengan memberi tumpuan kepada

  perkembangan keupayaan kognitif. Dalam Pengisian Kurikulum pula telah dinyatakan

  secara eksplisit tentang elemen-elemen baru yang amat perlu dikuasai oleh murid.

  Elemen-elemen tersebut termasuklah kemahiran berfikir, dan kemahiran belajar cara

  belajar. Elemen-elemen ini amat perlu dikuasai murid untuk diaplikasikan dalam dunia

  pekerjaan kelak (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2003, ms. 5). Antara elemen-elemen

  tersebut kemahiran berfikir dianggap sebagai elemen yang sangat penting.

 • 2

  Marlina(2006) dalam kajiannya mengatakan, untuk mencapai hasrat melahirkan

  masyarakat yang saintifik, progresif, inovatif dan penyumbang ini maka Malaysia

  memerlukan ramai warganegara yang mempunyai kemahiran berfikir yang kritis

  terutamanya dari golongan berpendidikan tinggi. Kemahiran berfikir pada aras tinggi

  merupakan salah satu elemen dalam kemahiran employability yang amat

  dititikberatkan oleh setiap majikan sebelum mereka menggaji pekerja.

  Konsep kemahiran berfikir aras tinggi (higher order thinking skill) menjadi

  agenda utama pendidikan apabila objektif pengajaran Bloom Taxonomy (1956)

  diperkenalkan. Kemahiran berfikir aras tinggi ini juga merupakan salah satu kemahiran

  employability yang diperlukan oleh pelajar untuk menghadapi alam pekerjaan.

  Pelbagai kemahiran employability telah dikenalpasti oleh pelbagai pengkaji mengikut

  cara mereka menyusun. Walaubagaimanapun, senarai employability yang paling kerap

  disebut dan diguna pakai dikategorikan kepada tiga bahagian seperti dalam jadual 1.1.

  Kemahiran asas

  Jadual 1.1 : Kemahiran employability menurut Robinson

  Kemahiran berfikir tahap

  tinggi

  Kemahiran peribadi dan

  sikap

  Berkomunikasi Berfikiran kritikal Kemahiran sosial

  Membaca,memahami

  arahan

  Belajar Sikap kerja yang baik

  Asas aritmetik Menyelesaikan masalah Bekerjasama

  Menulis Membuat keputusan Keyakinan diri

  Bertanggungjawab

  Disiplin

  Boleh menyesuaikan diri

  ( Robinson, 2000 )

  Menurut Robinson (2000), selain daripada kemahiran asas, kemahiran yang lebih

  penting untuk memperoleh pekerjaan adalah memiliki kemahiran berfikir tahap tinggi

 • 3

  (higher-order thinking skills). Kemampuan untuk berfikir secara kreatif, belajar,

  menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang baik adalah penting bagi

  seseorang untuk bekerja dengan baik. Sudah tentu pekerja yang dapat berfikir secara

  kreatif, bertindak logik, mampu menyelesaikan masalah dan membuat keputusan

  merupakan aset yang sangat berharga. Keadaan ini menjadi lebih baik kepada mereka

  yang memiliki kemahiran berfikir aras tinggi dengan mereka yang cuma mempunyai

  kemahiran asas pengetahuan.

  Meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi ke dalam diri pelajar bukan satu

  tugas yang mudah. Guru perlu merujuk kepada objektif pengajaran Bloom Taxonomy

  (1956) sebagai bantuan. Bloom Taxonomy membahagikan kemahiran berfikir kepada

  pengetahuan aras rendah dan aras tinggi iaitu bermula dengan pengetahuan, pemahaman

  dan aplikasi. Manakala kemahiran berfikir aras tinggi pula adalah analisis, sistesis dan

  penilaian.

  Kemahiran berfikir aras tinggi ini dilihat sebagai satu kepentingan untuk

  menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

  Dalam menyediakan peluang kepada pelajar untuk melatih kemahiran berfikir

  aras tinggi, pelajar mestilah berada dalam kaedah pembelajaran aktif (Pawani,2002).

  Pembelajaran aktif boleh dilaksanakan dalam pelbagai bentuk seperti

  problem-based

  learning, project based learning, discovery learning, inquiry-based learning,

  simulations, games, writing papers, debating, dan lain-lain. Semua bentuk

  pembelajaran aktif adalah berasaskan learning by doing iaitu belajar daripada

  perbuatan (learning by doing) dan pelajar terlibat secara aktif di dalam pembelajaran

  mereka.

  Menurut Ramsay (2006), pembelajaran berasaskan masalah (PBM) adalah satu

  kaedah yang berkesan bagi memupuk kemahiran berfikir aras tinggi. PBM dalam

  kaedah pengajaran adalah berpusatkan pelajar yang mana meningkatkan kebolehan

  pelajar untuk menganalisa, mengsintesis dan menilai sesuatu masalah. PBM adalah

  strategi pengajaran yang menggunakan masalah sebenar sebagai kaedah pembelajaran.

 • 4

  Masalah yang digunakan dalam aktiviti pembelajaran berasaskan masalah adalah

  kompleks dan berasaskan situasi dunia sebenar.

  Menurut Siti Norbaizura (2006), selain itu, menerusi PBM juga dilihat dapat

  memberi peluang kepada para pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi

  seperti kemahiran menyelesaikan masalah di kalangan pelajar bagi situasi tertentu yang

  mungkin rumit. Sekiranya pelajar mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi, maka ini

  akan melahirkan satu kelompok sumber tenaga yang professional untuk negara. Kualiti

  sebegini sememangnya penting bagi menjamin kemajuan dan kemakmuran sesebuah

  negara sekiranya rakyatnya produktif dan sentiasa maju ke hadapan.

  1.2 Latar belakang masalah

  Masalah pengangguran dikalangan graduan IPTA dan IPTS bukan lagi

  merupakan sesuatu isu yang janggal dewasa ini. Terdapat banyak faktor yang telah

  menyebabkan berlakunya masalah pengangguran. Menurut Hasyamuddin (2008).

  Negara Malaysia kini dikenali sebagai NIC (New Industrialised Country), oleh itu dalam

  era globalisasi ini negara memerlukan tenaga pekerja mahir serta separuh mahir yang

  boleh memenuhi ciri-ciri k-worker seperti mana dikehendaki oleh industri bagi

  menangani persaingan dari negara-negara lain.

  Dalam persekitaran ekonomi global semasa, terdapat syarikat, khususnya dalam

  sektor pembuatan, terpaksa memberhenti atau mengurangkan operasi. Ini dijangka

  mengakibatkan kadar pengangguran bagi 2009 meningkat kepada 4.5 peratus

  berbanding 3.7 peratus bagi 2008. Sejak Oktober 2008, seramai 25,000 telah kehilangan

  pekerjaan. Terdapat juga 30,900 pekerja yang telah diberhentikan secara sementara dan

  23,900 yang terpaksa bekerja dengan pengurangan gaji. Selain dari ini, terdapat kira-kira

  100,000 pekerja yang tidak dibenarkan membuat kerja lebih masa dan oleh itu,

  pendapatan mereka telah berkurangan dengan agak ketara (Najib, 2009)

 • 5

  Menurut Noraishah (2004), pengajaran guru juga tidak sistematik dan tidak ada

  kesinambungan dengan pengajaran yang sebelumnya menyebabkan pelajar tidak mampu

  menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi seperti analisis, sintesis dan penilaian

  dengan sempurna. Pelajar perlu mempunyai senarai kemahiran-kemahiran untuk

  menyesuaikan diri dalam perubahan baru dunia dan mengendalikan tugas dengan

  jayanya. Kemahiran-kemahiran ini boleh disenaraikan seperti:, penyelesaian masalah,

  kemahiran berfikir dan lain-lain (Fahriye et el, 2008)

  Menurut Kathryn. S (1988), pelajar yang lemah dalam menyelesaikan masalah

  dan kemahiran berfikir dapat dilihat pada setiap peringkat pendidikan.

  Walaubagaimanapun, subjek yang melibatkan pemikiran kritikal akan berhasil dalam

  pemecahan kemahiran berfikir. Pada setiap peringkat pendidikan, kemahiran berfikir

  mestilah dipraktikkan dalam setiap kandungan bidang. Ini merupakan kerja yang sukar

  bagi setiap pendidik. Pendidik mudah untuk mengajar pelajar untuk mengingat fakta

  dan kemudian menilai mereka melalui ujian multiple-choice tetapi sukar bagi mereka

  untuk mengajar pelajar dalam menganalisis, mensintesis dan menilai sesuatu kandungan

  pelajaran. Dalam sesuatu kursus yang menekankan pemikiran kritikal, objektif

  pengajaran mestilah merangkumi aplikasi, sistesis dan analisis, pemikiran yang

  mencapah dan peluang untuk menyusun idea-idea. Jika pendidik sedar akan kesilapan

  mereka hari ini keadaan ini dapat diselesaikan dengan mudah.

  Menurut Hasliza (2002), faktor graduan tidak mendapat tempat dipasaran adalah

  disebabkan tidak mempunyai kemahiran-kemahiran soft skill atau kemahiran generik

  seperti kemahiran berfikir aras tinggi yang menjadi agenda utama dalam dunia

  pendidikan hari ini. Menurut Yahya dan Rashid (2006) dalam kajiannya, komponen

  kemahiran berfikir aras tinggi dalam aspek penting kemahiran employability adalah

  pemikiran kritikal, kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran belajar dan kemahiran

  membuat keputusan merupakan kemahiran yang dititikberatkan oleh setiap majikan.

 • 6

  Kegagalan para graduan untuk berfikir aras tinggi dipengaruhi oleh beberapa

  faktor seperti lemah dalam pemikiran kritikal, lemah dalam menyelesaikan masalah,

  lemah dalam kemahiran belajar dan lemah dalam membuat sesuatu keputusan.

  1.2.1 Lemah dalam pemikiran kritikal.

  Menurut Siti Rahayah et al (2008). Pemikir kritikal ialah orang yang berfikir

  secara reaktif. Seseorang yang mempunyai pemikiran kritikal dikatakan pandai

  mengemukakan kritikan-krikan tajam dan membuat penilaian yang perseptif. Budaya

  intelektual kita secara tradisional sangat mengagungkan kepintaran kritikal.

  Walaupun penekanan dalam penguasaan kemahiran berfikir ini telahpun

  ditekankan di dalam kurikulum, masyarakat masih mempunyai tahap intelektual yang

  rendah dan lemah dalam berfikir. Kebolehan pelajar dari segi mengkritik,

  mengemukakan idea dan memberi cadangan yang releven juga tidak mencapai tahap

  kecemerlangan yang sepatutnya.( Noraishah, 2004)

  Menurut Noraishah (2004) lagi mengatakan, bahawa pendidik kurang

  menggunakan soalan dan rangsangan yang sesuai dengan tahap perkembangan pelajar.

  Selain itu, contoh-contoh yang diberikan tidak mampu mengakibatkan pelajar berfikir

  aras tinggi seperti menganalisis, sintesis dan penilaian.

  Mohd Ali Ibrahim (2003) menyatakan bahawa penekanan proses P&P pada masa

  kini lebih tertumpu kepada kognitif aras rendah seperti hafalan, ingatan kembali dan

  kefahaman. Soalan-soalan seperti mentakrif, melabel, menyenaraikan dan mengenal

  pasti adalah merupakan soalan-soalan yang sering ditanya di dalam kelas berbanding

  dengan soalan kognitif tahap tinggi seperti tahap aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian.

  Kesannya kebanyakan graduan yang dilahirkan tidak dapat menepati ciri-ciri yang

 • 7

  diperlukan oleh sektor kerajaan mahupun swasta dari segi pemikiran dan hasrat negara

  untuk mencapai masyarakat saintifik dan progresif pada tahun 2020.

  1.2.2 Lemah dalam menyelesaikan masalah

  Kajian masalah pengangguran dikalangan siswazah yang dikendalikan oleh

  penyelidik-penyelidik dari Institut Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara

  menunjukkan, ramai siswazah mendapat keputusan yang cemerlang, tapi gagal

  mendapat pekerjaan yang setaraf dengan kelayakan mereka. Antara puncanya, mereka

  lemah dalam aspek penyelesaian masalah dan penjanaan keputusan (Siti Zuliana ,2005).

  Sabri (2008) menyatakan kemahiran menyelesaikan masalah membolehkan

  seseorang menyelesaikan segala masalah menggunakan kaedah saintifik. Sektor

  pekerjaan memerlukan pekerja yang berkemahiran employability yang meliputi

  kemahiran menyelesaikan masalah (Noriah, 2006).

  Kemahiran menyelesaikan masalah yang dimaksudkan menurut Yahya dan

  Rashid, (2001) ialah kemahiran menyelesaikan masalah yang timbul, mengkaji dan

  menilai masalah, dan melaksanakan pendekatan yang sesuai bagi menyelesaikan

  masalah. Masalah yang timbul adalah apabila pihak majikan sering mengadu bahawa

  graduan yang diambil bekerja masih kurang berkemahiran dalam menyelesaikan

  masalah sehingga mereka terpaksa diberi latihan semula oleh pihak syarikat (Noraishah,

  2004). Kemahiran ini secara lansung dapat meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi

  yang diperlukan oleh majikan.

 • 8

  1.2.3 Lemah dalam membuat keputusan

  Dalam perlaksanaan KBSM satu aspek yang disarankan oleh Pusat

  Perkembangan Kurikulum (PPK) tentang proses pengajaran dan pembelajaran ialah:

  Para pelajar tidak hanya menerima pengetahuan semata-mata tetapi

  mereka seharusnya dapat menyatakan idea, fikiran dan pendapat dengan jelas,

  objektif, kreatif dan rasional dalam semua situasi. Untuk mecapai hasrat ini,

  peluang bagi meningkatkan daya intelek perlu diwujudkan supaya pemikiran

  kritis dan analitis akan menjadi salah satu aspek penting dalam aktiviti

  pembelajaran.

  ( Pusat Perkembangan Kurikulum, 2001)

  Setiap majikan mementingkan kemahiran seseorang dalam membuat sebarang

  keputusan. Graduan yang ingin memenuhi permintaan majikan dalam kebolehan

  membuat keputusan mestilah berkebolehan dalam menentukan apa yang salah yang

  betul serta mengemukakan cadangan-cadangan bagi memperbaiki sesuatu yang tidak

  baik serta dapat membuat keputusan dengan bijak. Malangnya mereka sukar untuk

  membuat keputusan dan menetukan pilihan yang tepat dan tidak menjejaskan prestasi

  syarikat.

  Menurut Siti Zuliana (2006), kebolehan pelajar dari segi mengkritik,

  mengemukakan idea dan memberi cadangan yang relevan juga tidak mencapai tahap

  yang sepatutnya dikehendaki oleh majikan. Justeru, para graduan perlu melengkapkan

  diri dengan kehendak pasaran semasa iaitu mempunyai kemahiran membuat keputusan

  yang baik yang sebenarnya kemahiran membuat keputusan mempunyai kaitan rapat

  dengan kemahiran berfikir aras tinggi.

 • 9

  1.2.4 Kemahiran belajar.

  Menurut Yahya dan Rashid(2001), kemahiran belajar ini merangkumi kemahiran

  seseorang itu belajar dari seseorang melalui sesuatu pekerjaan, belajar dari seseorang

  melalui latihan secara terus, belajar dari seseorang melalui pemerhatian dan diikuti

  dengan melakukan sendiri , dapat mengenalpasti keperluan pembelajaran diri,

  bertanggungjawab terhadap pelajaran diri sendiri dengan belajar secara sendiri,

  bertanggungjawab terhadap pelajaran diri sendiri melalui pembelajaran secara berkesan,

  berusaha mendapatkan maklumat melalui pertanyaan dengan orang lain.

  Masalah yang timbul adalah apabila graduan yang keluar dari universiti tidak

  mempunyai kemahiran belajar ini. Mereka sering mengharapkan latihan yang akan

  diberikan oleh syarikat sehingga mereka mahir dalam sesuatu bidang. Malangnya

  menggaji pekerja atau staf mengeluarkan kos yang tinggi termasuklah memberi latihan

  kepada pekerja baru. Oleh yang demikian menurut Pamela (2004), majikan

  sesungguhnya lebih cenderung memilih pekerja baru yang mempunyai kesedian bekerja

  yang cukup salah satunya ialah belajar untuk belajar (learning to learn) yang juga

  bermaksud kemahiran belajar untuk mempelajari sesuatu tanpa perlu disuruh.

  Sabri (2008) menyatakan kemahiran belajar dan mengembangkan potensi yang

  ada merupakan kunci kemahiran yang penting di alam pekerjaan. Justeru graduan

  haruslah mempersiapkan diri mereka dengan kemahiran belajar ini kerana ia amat

  penting dalam meningkatkan aras berfikir yang tinggi yang merupakan elemen utama

  dalam kemahiran employability.

 • 10

  1.3 Pernyataan masalah.

  Sejak kebelakangan ini, ramai pengkaji telah menyumbangkan idea dan strategi

  bagi membantu meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi terutamanya pada peringkat

  pengajian tinggi bagi memastikan pelajar yang dihasilkan mampu memenuhi keperluan

  dunia profesional pada masa hadapan. Kebanyakan mereka mempunyai teras cadangan

  yang sama iaitu kemahiran berfikir aras tinggi perlu ditingkatkan melalui pengajaran

  yang berkesan.

  Tidak dapat dinafikan, kemahiran berfikir ini telah banyak dibincangkan dalam

  disiplin ilmu dan kajian ke atas industri, tempat bekerja, sekolah, dan pusat latihan.

  Pihak institusi telah melakukan berbagai cara dan kaedah dalam menyampaikan

  kandungan pengajaran supaya ia menepati kehendak-kehendak industri masa kini. Pihak

  pendidik juga telah cuba menerapkan kemahiran berfikir aras yang tinggi ini dengan

  pelbagai kaedah pembelajaran. Masalahnya sekarang, apakah kemahiran berfikir aras

  tinggi ini dapat diaplikasikan oleh pelajar melalui kaedah pembelajaran yang digunakan?

  Lantaran itu, kajian yang dijalankan oleh penyelidik adalah untuk mengenalpasti

  sejauhmanakah kemahiran berfikir aras tinggi ini dapat diaplikasikan dengan

  menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan masalah. Aspek-aspek yang dikaji

  merangkumi kemahiran berfikir kritikal, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran

  belajar dan kemahiran membuat keputusan.

  1.4 Objetif Kajian

  i. Mengenalpasti sejauhmana kemahiran berfikir kritikal dapat diaplikasikan

  melalui pembelajaran berasaskan masalah di dalam subjek reka cipta.

 • 11

  ii. Mengenalpasti sejauhmana kemahiran menyelesaikan masalah dapat

  diaplikasikan melalui pembelajaran berasaskan masalah di dalam subjek reka

  cipta.

  iii. Mengenalpasti sejauhmana kemahiran belajar dapat diaplikasikan melalui

  pembelajaran berasaskan masalah di dalam subjek reka cipta.

  iv. Mengenalpasti sejauhmana kemahiran membuat keputusan dapat

  diaplikasikan melalui pembelajaran berasaskan masalah di dalam subjek

  reka cipta

  1.5 Persoalan kajian

  i. Apakah kemahiran berfikir kritikal dapat diaplikasikan melalui pembelajaran

  berasaskan masalah di dalam subjek reka cipta?

  ii. Apakah kemahiran menyelesaikan masalah dapat diaplikasikan melalui

  pembelajaran berasaskan masalah di dalam subjek reka cipta?

  iii. Apakah kemahiran belajar dapat diaplikasikan melalui pembelajaran

  berasaskan masalah di dalam subjek reka cipta?

  iv. Apakah kemahiran membuat keputusan dapat diaplikasikan melalui

  pembelajaran berasaskan masalah di dalam subjek reka cipta?

 • 12

  1.5 Kepentingan kajian

  Kajian yang telah dijalankan adalah untuk mengenalpasti sejauhmana kemahiran

  berfikir aras tinggi dapat diaplikasikan melalui pembelajaran berasaskan masalah yang

  digunakan di dalam subjek reka cipta. Penyelidik berharap agar hasil kajian yang akan

  dijalankan ini dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkenaan. Antara

  kepentingan kajian ini adalah kepada:

  i. Universiti Teknologi Malaysia

  Dapatan kajian yang dijalankan diharapkan dapat memberi maklum balas

  kepada pihak UTM khususnya Fakulti Pendidikan dalam usaha melahirkan

  pelajar yang berkualiti suatu hari kelak. Diharapkan pihak UTM dapat

  mengenalpasti kaedah terbaik dan langkah-langkah yang perlu diambil bagi

  meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi yang merupakan aset penting

  yang perlu ada pada setiap pelajar dalam menghadapi alam pekerjaan kelak.

  ii. Jabatan Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan (JPTK)

  Membantu JPTK membentuk satu garis panduan untuk menilai keberkesanan

  sejauhmana kemahiran berfikir aras tinggi dapat ditingkatkan melalui kaedah

  pembelajaran berasaskan masalah di kalangan pelajar-pelajar Sarjana Muda

  Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) di dalam kelas reka cipta.

  Melalui dapatan hasil kajian yang telah dijalankan juga diharapkan dapat

  memberi panduan dan penambahbaikan kepada pihak JPTK dalam usaha

  menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi melalui pembelajaran berasaskan

  masalah semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas bagi

  melahirkan graduan yang berkualiti.

 • 13

  iii. Pelajar

  Hasil dapatan kajian ini diharap dapat membentuk pelajar dalam memastikan

  mereka menyedari kepentingan penguasaan kemahiran berfikir aras tinggi

  amat penting dalam meningkatkan kemahiran employability bagi

  memudahkan mereka di ambil bekerja oleh pihak industri. Hasil kajian ini

  juga diharap dapat membantu pelajar menguasai dan berusaha

  mempertingkatkan kemahiran ini menerusi pembelajaran berasaskan

  masalah.

  iv. Pelajar fakulti pendidikan

  Pelajar fakulti pendidikan merupakan bakal guru yang akan mengajar di

  sekolah-sekolah selepas tamat belajar. Oleh itu hasil dapatan ini diharap

  dapat membantu mereka mengenalpasti kaedah yang sesuai digunakan untuk

  pembelajaran dalam kelas bagi meningkatkan tahap pemikiran aras tinggi

  pelajar-pelajarnya.

  1.6 Skop kajian

  Kajian yang dijalankan hanya memfokuskan kepada sebuah institusi sahaja iaitu

  Universiti Teknologi Malaysia. Pengkaji ingin mengetahui mengenai sejauhmana

  kemahiran berfikir aras tinggi seperti kemahiran berfikir kritikal, kemahiran

  menyelesaikan masalah, kemahiran belajar dan kemahiran membuat keputusan dapat

  diaplikasikan melalui kaedah pembelajaran berasaskan masalah dalam proses pengajaran

  dan pembelajaran di dalam kelas reka cipta. Kajian yang dijalankan ke atas sampel

  kajian iaitu pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup).

 • 14

  1.7 Batasan kajian

  Kajian yang dijalankan hanya terbatas kepada pelajar tahun empat Sarjana Muda

  Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) yang mengambil subjek asas reka cipta,

  reka cipta I. Pengkaji memilih pelajar 4 SPH kerana jumlah yang yang lebih ramai dari

  kursus lain dan mengikuti dua kursus reka cipta. Kajian ini juga terbatas kepada pelajar

  yang melalui kaedah pembelajaran berasaskan masalah di dalam kelas reka cipta

  1.8 Definisi istilah

  Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan ini yang memerlukan

  definisi yang terperinci. Definisi ini perlu kerana pengertian umum dengan pengertian

  dalam kajian ini mungkin berbeza. Istilah-istilah tersebut adalah seperti berikut.

  1.8.1 Kemahiran berfikir aras tinggi

  Onosko dan Newmann (1994) menjelaskan bahawa pemikiran aras tinggi

  (higherorder thinking) didefinisikan sebagai penggunaan minda secara meluas

  untuk menghadapi cabaran-cabaran baru. Penggunaan minda secara meluas

  berlaku apabila seseorang itu perlu mentafsir, menganalisis atau memanipulasi

  maklumat untuk menjawab soalan atau menyelesaikan masalah yang

  dikemukakan.

  1.8.2 Pembelajaran berasaskan masalah

  Pembelajaran Berasaskan Masalah atau Problem Based Learning (PBL)

  merupakan satu kaedah pembelajaran yang menggunakan masalah dunia sebenar

  yang relevan serta bermakna sebagai fokus dalam proses pembelajaran.

 • 15

  Definisi awal PBL memperkenalkan Model Klasik oleh Barrow dan Tamblyn,

  1980 yang dinyatakan dalam penulisan Baden dan Mojor (2004) yang

  mempunyai ciri-ciri seperti:

  a) Situasi masalah sebenar yang kompleks iaitu tidak mempunyai jawapan yang

  betul atau salah

  b) Pelajar bekerja dalam kumpulan untuk menangani masalah, mengenalpasti

  jurang pembelajaran dan mengembangkan pelbagai penyelesaian,

  c) Pelajar memperolehi informasi baru melalui pembelajaran kendiri,

  d) Pensyarah sebagai pembimbing,

  1.8.3 Reka cipta

  Reka cipta menurut Kamus Dewan edisi ke-4 (2005) bermaksud barang yang

  pertama kali dicipta ataupun sesuatu ciptaan baru.

  Menurut PKK (1996). Reka cipta adalah penghasilan sesuatu projek atau

  barangan baru atau pengubahsuaian dalam bidang teknologi untuk memenuhi

  kehendak pengguna masa kini dan akan datang.

  1.8.4 Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)

  Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) ialah program

  yang ditawarkan di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Objektif

  program ini adalah untuk memberi peluang kepada pendidik dalam bidang

  pendidikan teknikal dan vokasional untuk meningkatkan diri mereka di peringkat

  ijazah di mana mereka akan didedahkan dengan pengetahuan serta kemahiran

  berkaitan yang terkini di samping bidang pendidikan (Buku Panduan Akademik

  Ijazah Sarjana Muda Sesi 2005/2006)

 • 16

  1.9 Rumusan

  Secara keseluruhannya dalam bab ini, pengkaji telah menyatakan pengenalan,

  latar belakang masalah dengan menyatakan secara global dan seterusnya menjurus

  kepada permasalahan yang ingin dikaji. Dalam bab ini juga pengkaji menyatakan tujuan

  dan matlamat kajian, pengkaji telah menggariskan objektif kajian kerana tanpa objekif

  yang jelas kajian yang dijalankan akan tersasar jauh. Pengkaji juga telah menyatakan

  kepentingan kajian yang membolehkan kajian ini digunapakai oleh pihak yang

  dinyatakan. Batasan kajian dan definasi operasional juga telah dinyatakan dalam bab ini.

 • 17

  BAB 2

  SOROTAN PENULISAN

  2.1 Pengenalan

  Dalam bab ini penulis ingin membincangkan sorotan kajian yang berkaitan

  dengan kemahiran berfikir aras tinggi. Kemahiran berfikir aras tinggi yang

  dibincangkan adalah kemahiran berfikir kritikal, kemahiran mennyelesaikan masalah,

  kemahiran belajar dan kemahiran membuat keputusan

  Kemahiran berfikir aras tinggi merupakan satu kemahiran yang penting dan

  diperlukan tidak kira di sesebuah institusi mahupun ditempat kerja. Tidak kiralah apa jua

  jenis kemahiran berfikir aras tinggi sudah pasti ia satu kemahiran yang dapat membantu

  seseorang pekerja yang baik dan menuju ke arah kesempurnaan. Setiap individu

  memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi bagi mengekalkan prestasi mereka di alam

  pekerjaan. Menurut Gergen (1999), majikan juga perlu memastikan perniagaan mereka

  berjaya dengan mengekalkan pekerja yang mempunyai kepelbagaian kemahiran.

  2.2 Konsep kemahiran berfikir aras tinggi (higher order thinking skill)

  Dalam abad dua puluhan ini, ramai tokoh telah memberi sumbangan yang besar

 • 18

  terhadap perkembangan kemahiran berfikir. Pada tahun 1956, Bloom memperkenalkan

  istilah aras pemikiran atau levels of thought processes dalam taksonominya yang

  dikenali sebagai Taxonomy of educational objectives : Cognitive domains. Bloom

  menyatakan bahawa pemikiran aras tinggi (higher-order thought processes) hanya boleh

  digembelingkan dengan penggunaan objektif pengajaran aras tinggi. Bloom juga

  berpendapat kesan daripada guru menggunakan soalan dan objektif pengajaran aras

  rendah telah melahirkan pelajar-pelajar yang tidak kreatif dan kritis. Ini berlaku kerana

  guru tidak sedar tentang kepentingan penggunaan soalan dan objektif pengajaran aras

  tinggi bagi menjana pemikiran kritis di kalangan pelajar.

  Bloom Taxonomy membahagikan pemikiran kepada enam peringkat bermula

  dari aras rendah iaitu pengetahuan, pemahaman dan aplikasi. Manakala pemikiran aras

  tinggi ialah analisis, sintesis dan penilaian seperti rajah 2.1.

  Rajah 2.1: Taxonomy Bloom (1956)

  Sumber: Bloom Taxonomy (1956)

  Onosko dan Newmann (1994) menjelaskan bahawa pemikiran aras tinggi (higher

  order thinking) didefinisikan sebagai penggunaan minda secara meluas untuk

  menghadapi cabaran-cabaran baru. Penggunaan minda secara meluas berlaku apabila

  seseorang itu perlu mentafsir, menganalisis atau memanipulasi maklumat untuk

  Penilaian

  sintesis

  analisis

  aplikasi

  pemahaman

  pengetahuan

 • 19

  menjawab soalan atau menyelesaikan masalah yang dikemukakan. Hanya dengan

  mengaplikasikan maklumat yang telah diperoleh lebih awal untuk menjawab atau

  menyelesaikan masalah dalam situasi baru mungkin tidak akan membuahkan hasil.

  Mengikut Zevin (1995), pada kebiasaannya, pemikiran aras tinggi merupakan perluasan

  maklumat yang sedia ada dalam minda untuk menghasilkan sesuatu yang baru atau asli.

  Masalah-masalah yang mempunyai pelbagai kemungkinan penyelesaian merupakan nadi

  kepada pemikiran aras tinggi.

  Dengan adanya kemahiran berfikir kritis, masyarakat dapat menyuarakan

  pandangan, pendapat dan kritikan untuk mempengaruhi proses membuat keputusan serta

  menyelesaikan masalah ke arah membangunkan Negara (Abd. Rahim Abd. Rashid,

  1999). Menurutnya lagi, kemahiran ini seterusnya dapat dijadikan asas dalam

  mewujudkan ciri-ciri individu berfikiran kritikal seperti berikut (Abd. Rahim Abd.

  Rashid, 1999):

  (i) Reaktif

  Seseorang yang berfikiran kritis akan sentiasa peka kepada perkembangan yang

  berlaku di sekitarnya. Ini diikuti dengan gerak balas yang positif dan segera. Sifat reaktif

  ini ditunjukkan dengan perlakuan seperti membuat ulasan, komen dan kritikan terhadap

  sesuatu peristiwa yang berlaku.

  (ii) Menilai

  Berfikir secara kritis juga menuntut supaya sentiasa membuat penilaian terhadap

  sesuatu perkara. Penilaian mengambil kira dari dua sudut iaitu kebaikan dan keburukan

  yang bakal diterima dari setiap tindakan yang dibuat. Proses penilaian dibuat

  berdasarkan nilai yang dijadikan panduan hidup seperti nilai agama dan nilai moral.

  (iii) Meneliti idea dengan fakta yang telah diketahui

 • 20

  Setiap idea yang dicetuskan lazimnya mempunyai asas, fakta dan alasan yang

  munasabah. Fakta, alasan dan asas tersebut bergantung pada pengetahuan sedia ada dan

  pengalaman seseorang individu. Setiap idea akan diteliti dengan fakta-fakta yang telah

  diketahui sebelum sesuatu tindakan dilaksanakan.

  Tujuan pendidikan pada umumnya adalah untuk memberi ilmu dan kemahiran

  kepada individu supaya mereka dapat menggunakan ilmu dan kemahiran tersebut untuk

  menyempurnakan pelbagai tugas dalam kehidupan seharian. Namun demikian, tujuan

  mendidik generasi muda telah berubah dari generasi ke generasi mengikut keperluan

  semasa. Keperluan ini ditentukan oleh kemajuan yang dicapai dalam pelbagai bidang.

  Bidang pendidikan dikehendaki mengajar ilmu dan kemahiran yang diperlukan selaras

  dengan perkembangan yang berlaku dalam bidang-bidang tersebut.

  Menurut Rajendran (2000) dalam kajiannya, sejak kira-kira dua abad yang lalu

  para pendidik di seluruh dunia telah banyak berfikir tentang mengajar kemahiran

  berfikir. Membantu pelajar menguasai kemahiran mencari ilmu dengan sendiri dan

  meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi kini sudah menjadi salah satu daripada

  objektif pemantapan program pendidikan. Kemahiran berfikir aras tinggi bermaksud

  terdapat ciri-ciri perluasan pemikiran semasa seseorang diperlukan untuk

  mengintepretasi, menganalisis, ataupun memanipulasi maklumat. Seseorang juga

  berkemampuan membuat kesimpulan, inferens dan generalisasi. Selain dari ini individu

  juga mendapat peluang membuat ramalan, mencadangkan penyelesaian, mengenalpasti

  dan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

  Marlina (2006) menyatakan, jika ciri-ciri individu yang berfikiran kritikal di atas

  dilatih di kalangan pelajar khususnya pada peringkat universiti, maka proses

  pembentukan negara ke arah sebuah negara maju pada tahun 2020 dapat dicapai. Pelajar

  di universiti merupakan golongan pelajar yang terpilih, golongan yang mempunyai daya

  intelek yang tinggi dan mempunyai sumbangan yang besar ke atas kemajuan sesebuah

  negara. Sekiranya golongan ini mempunyai masalah untuk berfikir secara kritikal, maka

 • 21

  masalah ini mungkin dapat dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran

  universiti di negara kita. Di antara strategi berkesan untuk membolehkan pelajar

  menguasai kemahiran berfikir aras tinggi adalah dengan memberi masalah yang

  mencabar, membimbing pelajar memanipulasi maklumat untuk menyelesaikan masalah

  dan menyokong usaha pelajar mencuba sesuatu yang baru.(Rajendran , 2000)

  Menurut Rafei (1998) dalam kajiannya, berdasarkan model yang dikemukakan

  oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) dan Bahagian Pendidikan Guru (BPG),

  Kemahiran Berfikir mengandungi komponen-komponen berikut:

  (a) Pemikiran kritis

  (b) Pemikiran kreatif

  (c) Menyelesaikan masalah

  (d) Membuat keputusan

  (e) Kemahiran belajar

  Kemahiran berfikir yang dikenal pasti untuk diberi penekanan dalam proses

  pengajaran dan pembelajaran, menurut Kementerian Pendidikan Malaysia adalah seperti

  berikut:

  (a) membanding dan membeza;

  (b) membuat ramalan;

  (c) menerangkan sebab;

  (d) mengkategori;

  (e) mencetuskan idea;

  f) menentukan sumber yang dipercayai

  (g) menghasilkan metafora;

  (h) menghasilkan analogi;

  (i) mengusul periksa andaian;

  (j) menentukan bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan;

 • 22

  (k) membuat inferens;

  (l) membuat keputusan;

  (m) menyelesaikan masalah.

  Menurut Suriyana (2004), kemahiran berfikir ialah kebolehan menggunakan

  minda untuk mencari makna dan kefahaman terhadap sesuatu, menerokai pelbagai idea,

  membuat keputusan, menyelesaikan masalah dengan membuat pertimbangan yang wajar

  dan merenung kembali proses pemikiran yang telah dialami.

  2.2 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ( dalam kemahiran generik) di UTM

  Universiti Teknologi Malaysia sendiri tidak terkecuali dalam mengalami arus

  perubahan ini. Perancangan dan pembangunan program penerapan kemahiran generik di

  kalangan pelajar telah mula dirancang dan dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu.

  Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti (LPU) turut memberi penekanan serta

  menyokong setiap program yang berkaitan dengan penerapan kemahiran employability

  di kalangan pelajar UTM. Pejabat Pengajaran dan Pembelajaran menerusi UNIPEN

  khususnya telah diamanahkan oleh pihak universiti untuk melaksanakan pelbagai

  program, bengkel, aktiviti dan sebagainya bagi memastikan matlamat tersebut dapat

  dicapai. Program pembinaan atribut graduan UTM dan penerapan kemahiran

  employability di kalangan pelajar merupakan antara program yang telah dijalankan

  bagi menyahut cabaran tersebut. Berdasarkan program tersebut juga, UTM telah berjaya

  menyenaraikan atribut graduan UTM yang sewajarnya dicapai seperti kemahiran

  berkomunikasi, bekerja dalam kumpulan, menyelesaikan masalah, fleksibel dan mampu

  menyesuaikan diri dan sebagainya.

  Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, kemahiran employability ini juga

  dikenali sebagai kemahiran generik yang telah digariskan oleh Universiti Teknologi

 • 23

  Malaysia adalah berdasarkan kepada Atribut Graduan UTM. Menurut Khairi (2007)

  terdapat tujuh Atribut Graduan UTM yang mana dua daripadanya merupakan komponen

  dalam kemahiran berfikir aras tinggi (higher-order thinking skill). Dua atribut itu adalah

  seperti berikut:

  2.2.1 Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah

  Pemikiran kritis dan kemahiran penyelesaian masalah meliputi kebolehan

  berfikir secara kritikal, logikal, kreatif dan analitik. Berikut adalah elemen-

  elemen yang digunakan dalam penilaian bagi aspek pemikiran kritis dan

  kemahiran penyelesaian masalah:

  CTPS1 kebolehan mengenalpasti dan menganalisis masalah dalam situasi

  kompleks dan kabur, serta membuat penilaian yang berjustifikasi

  CTPS2 kebolehan mengembang dan membaiki kemahiran berfikir seperti

  menjelaskan, menganalisis dan menilai perbincangan.

  CTPS3 kebolehan mencari idea dan mencari penyelesaian alternatif

  CTPS4 kebolehan berfikir melangkaui batas

  CTPS5 kebolehan memahami dan menyesuaikan diri kepada budaya

  komuniti dan persekitaran kerja yang baru.

  2.2.2 Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat

  Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat meliputi kebolehan untuk

  meneruskan pembelajaran secara kendiri dan mencapai pengetahuan dan

  kemahiran baru. Berikut adalah elemen yang digunakan dalam penilaian bagi

  aspek pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat.

 • 24

  LL1 kebolehan mencari dan mengurus maklumat dan releven daripada

  pelbagai sumber.

  LL2 kebolehan menerima idea baru dan berkeupayaan untuk

  pembelajaran autonomi.

  LL3 kebolehan mengembangkan minda ingin tahu dan dahagakan

  ilmu.

  2.3 Kemahiran berfikir aras tinggi dari perspektif majikan

  Berikut disenaraikan kemahiran-kemahiran berfikir aras tinggi yang diperlukan

  oleh majikan terhadap bakal pekerjanya yang diperoleh dari beberapa sumber luar dan

  dalam Negara.

  Jadual 2.1: Kemahiran berfikir aras tinggi (higher-order hingking skill) dari

  perspektif majikan menurut Cotton (2001)

  Basic skill Higher order thinking

  skills

  Affective skill and traits

  Oral communication Problem solving Dependability/ responsibility

  Reading,

  understanding

  Critical and creative

  thinking

  Positive attitude toward work

  Basic arithmetic Learning skill, strategies Conscientiousness, punctuality,

  efficiency

  Writing Decision making Interpersonal skill, working as

  a team member

  Self confidence, positive self

  image

  Adaptability, flexibility

  Enthusiasm, motivation

 • 25

  Self discipline, self

  management

  Honesty, integrity

  Ability to work without

  supervision

  Sumber: Cotton (2001)

  Robinson (2000) menyatakan kemahiran berfikir aras tinggi (higher-order

  thinking) merangkumi aspek berfikir, menaakul, membuat keputusan dan menyelesaikan

  masalah. Menurutnya lagi, majikan memerlukan pekerja yang bertanggungjawab, dapat

  menyelesaikan masalah, mempunyai kemahiran sosial yang baik dan dapat bekerja

  dengan orang lain. Menurutnya lagi, pekerja yang mempunyai kemahiran ini amat

  diperlukan oleh majikan dan mereka dianggap sebagai aset kepada syarikat.

  Harvey and Green (1997) pula mendapati bahawa majikan industri mahukan para

  lulusan institusi latihan kemahiran, mempunyai kemahiran intelek dan bersedia untuk

  terus belajar. Pernyataan beliau menunjukan kemahiran berfikir aras tinggi menjadi

  salah satu elemen penting yang perlu diterapkan kepada pelajar-pelajar dalam proses

  pendidikan mereka di sekolah. Dapat kita lihat kesemua majikan memerlukan pekerja

  yang mempunyai kemahiran berfikir yang tinggi dari kesemua kemahiran-kemahiran

  employability yang disenaraikan.

  2.4 Kemahiran berfikir kritikal.

  Pemikiran kritikal yang juga merangkumi pemikiran kreatif telah mula diberi

  perhatian istimewa oleh tamadun manusia semenjak zaman Socrates, 2500 tahun dahulu.

  Menurut Siti Rahayah et al (2008), pemikir kritikal ialah orang yang berfikir secara

  reaktif seperti berkebolehan member ulasan komen dan rasional. Seseorang yang

  mempunyai pemikiran kritikal dikatakan pandai mengemukakan kritikan-krikan tajam

 • 26

  dan membuat penilaian yang perseptif. Menurutnya lagi, perkataan critical dalam

  bahasa Inggeris berasal daripada perkataan Greek kritikosyang bermaksud kritik,

  yang bererti menyoal untuk mempertingkatkan pemahaman. Seseorang yang kritis

  adalah seorang yang sentiasa bertanya kepada diri sendiri, memberi makna sesuatu dan

  menganalisis keadaan sekeliling. Pemikiran kritikal ini merupakan satu proses pemikiran

  yang logik, waras, dan reflektif yang memberi fokus kepada sesuatu tindakan yang perlu

  diambil sama ada menerima atau melakukan sesuatu. Pemikiran kritikal ini, melibatkan

  perlakuan (Dispositions) dan kebolehan (abilities) individu.

  Kemahiran berfikir secara kritikal merupakan kemahiran yang diperlukan untuk

  mengumpul data dan maklumat yang diterima. Kemahiran ini memerlukan kemahiran

  menganalisis data, maklumat dan idea serta melibatkan kemahiran membanding,

  kemahiran mengklasifikasi, kemahiran menilai, kemahiran memberi penerangan,

  kemahiran meramal, kemahiran membuat kesimpulan dan generalisasi serta kemahiran

  merumus. ( Low, 1999).

  Dewey (1933) menyifatkan pemikiran kritis sebagai pemikiran reflektif, iaitu

  memikir dengan mendalam dan memberi pertimbangan yang serius tentang sesuatu.

  Beliau juga melihat pemikiran sebagai perilaku menyelesaikan masalah. Konsep Dewey

  tentang pemikiran menekankan kemungkinan manusia mula berfikir sebagai daya usaha

  untuk menyesuaikan diri kepada persekitaan yang sukar. Menurut Mayer (1992) pula,

  pemikiran melibatkan pengelolaan operasi-operasi mental tertentu yang berlaku dalam

  minda atau sistem kognitif seseorang yang bertujuan untuk menyelesai masalah.

  Berdasarkan Taksonomi Bloom (1956), pemikiran kritis melibatkan tiga jenis aktiviti

  mental, iaitu analisis, sintesis dan penilaian.

  Menurut Rashid dan Yahya (2003), ciri-ciri seseorang yang mempunyai

  kemahiran berfikir secara kritikal adalah mereka yang mampu menggunakan peralatan

  teknologi secara berkesan. Kenyatan ini disokong oleh Zahner et al. (1992) yang

  mengatakan pelajar yang belajar dalam persekitaran pembelajaran yang berteraskan

 • 27

  penggunaan teknologi adalah berkeupayaan mencari, memperolehi dan menganalisa

  sumber maklumat.

  Kemahiran berfikir, pada umumnya, adalah suatu kemahiran memproses minda

  bagi mencapai sesuatu tujuan. (Siti Zuliana 2006). Kemahiran berfikir secara kritikal

  adalah kebolehan individu menggunakan minda untuk mencari makna dan kefahaman

  terhadap sesuatu, menerokai pelbagai idea, membuat keputusan, menyelesaikan masalah

  dengan membuat pertimbangan yang wajar.

  Menurut King & Kitchener (1994), sekiranya aktiviti di dalam kelas hanya

  bersandarkan pengaplikasian aras rendah yang mana hanya menuntut pelajar mendengar

  secara pasif dan mengingati semula maklumat, maka ini sudah semestinya menyebabkan

  pemikiran kritikal tidak wujud. Keadaan seperti ini hanya menyebabkan universiti dan

  kolej-kolej tidak dapat melahirkan para graduan yang mempunyai daya pemikiran yang

  tinggi seperti yang diharapkan oleh mereka dan semestinya tidak dapat memenuhi

  kriteria yang ditetapkan oleh pihak majikan yang akan mengambil mereka bekerja kelak.

  Siti Norbaizura, (2006), menyatakan seandainya pemikiran kritikal memainkan

  peranan penting dalam objektif pendidikan, maka sepatutnya perubahan dalam

  kurikulum sepatutnya dipertimbangkan. Intitusi pengajian tinggi dan fakulti seharusnya

  menawarkan kursus dengan pendekatan yang lebih sesuai kepada pelajar. Pendekatan

  tersebut haruslah dimuatkan dengan asas-asas pemikiran tahap tinggi dan dapat memberi

  peluang memanipulasi maklumat dan ideadi kalangan pelajar. Ini bagi menggalakkan

  mereka supaya dapat mencari makna dan implikasi seperti cuba mengaitkan antara fakta

  dan idea dalam usaha pelajar untuk mensintesis, membuat generalisasi, menerangkan

  sesuatu, membuat hipotesis atau mencapai sebahagian dari kesimpulan mahupun

  mengintepretasi maklumat tersebut.

 • 28

  2.5 Kemahiran menyelesaikan masalah

  Menurut Robinson (2000), majikan memerlukan pekerja yang dapat

  menyelesaikan masalah dengan baik. Menurutnya lagi, pekerja yang mempunyai

  kemahiran ini amat diperlukan oleh majikan dan mereka dianggap sebagai aset kepada

  syarikat. Oleh itu, kemahiran menyelesaikan masalah ini perlu diterapkan kepada pelajar

  supaya memperoleh pekerjaan kelak

  Menurut Hafisah (2008), kemahiran menyelesaikan masalah melibatkan

  kebolehan berfikir secara kritis, kreatif, inovatif, analitis serta kebolehan

  mengaplikasikan pemahaman dan pengetahuan kepada masalah baru yang berlainan.

  Kemahiran wajib dalam kemahiran penyelesaian masalah ialah kebolehan mengenalpasti

  dan menganalisis masalah dalam situasi kompleks dan kabur, serta membuat penilaian

  yang berjustifikasi, berkebolehan mengembang dan membaiki kemahiran berfikir seperti

  menjelaskan, menganalisis dan menilai perbincangan dan berkebolehan mencari idea

  secara mencari penyelesaian alternatif.

  Masalah berkemungkinan merupakan apa sahaja tugasan atau projek yang

  hendak dilaksanakan oleh seseorang dalam pekerjaan mereka. Pada kebiasaannya, ia

  melibatkan pelbagai langkah dan tahap. Kebanyakan penyelesaian masalah memerlukan

  kaedah yang sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan. (Newell dan Simon,

  1993)

  Menurut Krulik dan Rudnik (1993), menyatakan bahawa penyelesaian masalah

  adalah satu proses di mana seseorang individu tersebut perlu menggunakan pengetahuan

  lepas, kefahaman dan teknik-teknik tertentu yang sesuai dengan masalah yang dihadapi

  kini.

  Ini kerana menurut Som dan Mohd Dahlan (1998), kajian mengenai keperluan

  pekerjaan menunjukkan bahawa tenaga kerja masa hadapan memerlukan pemikiran yang

 • 29

  tajam, iaitu kritis, inovatif, imaginatif dan kreatif berbanding masa-masa lalu. Secara

  tidak langsung, ia akan mencetuskan pemikir kritis dan analitis dan mengeluarkan

  pendapat bagi percambahan idea dalam menyelesaikan masalah yang diberikan.

  Menurut beliau lagi, kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menerokai

  pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru, asli dan bernilai sama ada

  bersifat maujud, abstrak, idea atau gagasan. Idea yang kritis mengandungi ciri-ciri baru,

  asli, pelbagai, luar biasa, bernilai dan provokatif.

  2.6 Kemahiran belajar

  Kemahiran belajar amat penting bagi kejayaan Negara pada masa hadapan, sama

  ada dari segi pembangunan ekonomi mahupun perpaduan dan keharmonian rakyat.

  Menurut Hafisah (2008) pembelajaran ini melambangkan sesuatu yang dapat membina

  pengetahuan seseorang, sikap dan potensi untuk berjaya dalam kehidupan secara

  berterusan.

  Ini kerana menurut Raymond A. Noe (2002), persekitaran kerja yang dinamik

  memerlukan pekerja yang memahami keseluruhan sistem kerja termasuk perhubungan di

  antara kerja mereka, unit kerja mereka dan organisasi. Pekerja diharapkan memperoleh

  kemahiran baru, menggunakan dalam kerja, dan berkongsi maklumat dengan pekerja

  lain. Di antara langkah-langkah untuk meningkatkan penguasaan pelajar dalam

  kemahiran ini adalah melalui gabungan aktiviti kerja berkumpulan, tugasan projek,

  kajian kendiri serta latihan industri. Kesemua aktiviti ini memerlukan pelajar berdikari

  dalam mendapatkan maklumat dan pengetahuan dari pelbagai sumber.(Hafisah, 2008)

  Menurut Pamela (2004), kebanyakan pekerja yang diambil bekerja, selain

  mempunyai kemahiran yang diperlukan adalah pekerja yang boleh membuktikan mereka

  mempunyai tanggugjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Mempelajari

  bagaimana untuk belajar (learnt how to learn) dengan cara dan usaha sendiri adalah

 • 30

  amat diperlukan dalam pembangunan tenaga kerja. Ini kerana tidak semua syarikat yang

  memperuntukkan kewangannya untuk memberi latihan ini kepada pekerja baru. Oleh itu

  kemahiran belajar dalam diri setiap pekerja amat dititikberatkan

  Kemahiran belajar merujuk kepada pembelajaran individu sepanjang hayat untuk

  meningkatkan pengetahuan dan kemahirannya agar ia dapat mengikuti perkembangan

  dan keperluan semasa. Mereka yang mempunyai kemahiran ini mestilah mempunyai

  motivasi yang tinggi untuk mempelajari perkara baru. Belajar adalah satu pekerjaan

  walaupun ia tidak menggunakan tenaga tetapi ia menyumbang kepada perkembangan dan

  kemajuan sesuatu benda dan perkara. (Firdaus, 2007)

  Menurut Hoffman dan Richie (1997), pelajar memerlukan banyak sumber

  maklumat bagi menyelesaikan masalah berkaitan dengan pembelajaran kendiri melalui

  penggunaan pelbagai elemen bagi memperoleh maklumat yang berkaitan tugasan dan

  secara tidak langsung ini dapat merangsang pemikiran kritis dan kreatif mereka untuk

  menguruskan maklumat yang memberi kesedaran kepada mereka tentang konteks fizikal

  dan sosial yang relevan kepada tugasnya. Guru perlu bijak menentukan pelajar belajar

  daripada pelbagai sumber seperti dalam suasana yang penuh dengan maklumat seperti

  internet, CD ROM, Perisian pendidikan dan sebagainya ( Zahner et al., 1992).

  Cornish (2007) dalam kajiannya berpendapat, konsep belajar termasuklah

  'learning how to learn'. Jika kemahiran learning how to learn diperlukan dalam

  perubahan di tempat kerja memandangkan pembangunan teknologi yang semakin

  canggih, guru di pendidikan tinggi perlulah mempertimbangkan bagaimana untuk

  memasukkan kemahiran learning how to learn ini dalam pengajaran mereka. Sifat

  ingin tahu yang mendalam menyebabkan pelajar mempunyai kemahiran belajar yang

  berterusan.

  Menurut Hafisah (2008), jika para pelajar masih duduk termenung serta lalai dalam

  melaksanakan tugas dan tidak mengambil langkah utama dalam menggunakan minda untuk

 • 31

  menerokai sesuatu idea bagi menyelesaikan masalah maka seseorang pelajar itu akan

  ketinggalan dan mungkin akan tercicir di universiti mahupun di mana-mana institusi

  pengajian tinggi.

  2.7 Kemahiran membuat keputusan.

  Membuat keputusan adalah membuat satu pilihan untuk mencapai satu matlamat.

  Membuat pilihan yang baik secara konsisten adalah kunci kejayaan untuk berjaya dalam

  pekerjaan. Kadangkala membuat keputusan adalah sesuatu yang sukar, oleh itu elakkan

  dari mengambil keputusan secara terburu-buru tetapi menggunakan akal fikiran yang

  tajam untuk membuat sesuatu keputusan. Membuat satu keputusan yang baik

  memerlukan kesabaran dan pemikiran yang berhati-hati. Membuat keputusan yang baik

  adalah satu penyelesaian masalah mengikut pendekatan langkah demi langkah dan

  memilih satu strategi untuk bertindak dan memerlukan pemikiran yang tinggi. Proses

  membuat keputusan dihadapi oleh setiap individu, baik keputusan tentang diri sendiri,

  keluarga, di rumah dan di tempat kerja. Kadang-kala kehidupan kita boleh dirasakan

  terdiri daripada beribu-ribu keputusan, baik kecil mahupun yang besar (Hasliza, 2002).

  Menurut Hasliza (2002), seseorang yang mampu membuat keputusan adalah

  mereka yang mampu menentukan matlamat dan kekangan sebelum membuat keputusan.

  Mereka juga akan mempertimbangkan risiko dalam membuat keputusan supaya

  keputusan yang dibuat adalah tepat dan tidak merugikan.

  Kenyataan ini disokong oleh (Firdaus (2007), yang menyatakan membuat

  keputusan ialah memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa

  alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan.

  Kesemua alternatif ini perlulah dibuat perbanding dan perbezaan bagi mendapatkan

  keputusan yang terbaik. Membuat keputusan ialah satu proses mental di mana seseorang

 • 32

  itu bertindak untuk memilih satu pilihan yang terbaik daripada beberapa pilihan yang

  ada berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu.

  Modenisasi dan perubahan yang pesat mendedahkan individu kepada pelbagai

  pilihan dan opsyen yang memerlukan kemahiran dan kepakaran membuat keputusan

  dengan berkesan. Kerap-kali individu-individu dikehendaki membuat keputusan dan

  menyelesaikan masalah mengenai pelbagai perkara dan isu. Ini jelas tertera di dalam

  Huraian Sukatan Pelajaran Reka cipta(1996) yang menggariskan kemahiran membuat

  keputusan merupakan kemahiran berfikir yang perlu dititik beratkan dalam subjek ini.

  Menurut Zuliana (2006), kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif ini perlu

  dijadikan landasan bagi proses pemerolehan ilmu dan kemahiran dalam mempelajari

  sesuatu mata pelajaran. Pelajar seharusnya dilatih menggunakan kemahiran berfikir ini

  untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dan membuat keputusan sendiri dengan

  bijak dan tidak bergantung kepada orang lain. Mahir berfikir adalah antara potensi

  minda yang berperanan penting dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.

  2.8 Pembelajaran berasaskan masalah (problem-based learning)

  PBM adalah signifikan dalam meningkatkan pemikiran kritis, pemikiran kreatif

  dan kemahiran kerja berkumpulan terhadap kaedah pembelajaran konvensional.

  Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) merupakan salah satu pendekatan

  konstruktivis, di mana kerjasama di kalangan pelajar merupakan kunci utama kejayaan

  kaedah pembelajaran ini. Kerjasama ini akan mewujudkan kemahiran berfikir yang

  kritikal dalam menyelesaikan sesuatu masalah supaya keputusan dapat dibuat dengan

  baik dan betul.

 • 33

  Siti Norbaizura (2006), juga menyatakan perkara utama yang wujud dalam

  pendekatan ini adalah menguasai penyelesaian masalah atau kes yang diberi dan bukan

  hanya semata-mata menguasai fakta pembelajaran sahaja. Apa yang lebih penting para

  pelajar harus bekerjasama di dalam satu kumpulan dengan menggunakan kemahiran

  berfikir secara kritis dan kreatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari situ, para

  pelajar sudah pasti dengan sendirinya dapat mengenalpasti apa yang mereka perlu tahu

  dan menentukan arah tuju pembelajaran mereka dengan sendirinya.

  Menurut Smith.S (1997), PBM juga merupakan satu inovasi dan pendekatan

  yang baru lagi terkini bagi membantu mengatasi masalah yang timbul akibat

  penggunaan kurikulum tradisi di kebanyakan institusi pengajian tinggi. Menurutnya

  melalui PBM beberapa objektif pembelajaran dapat direalisasikan seperti dapat

  menyediakan satu pengetahuan yang lebih mudah untuk dikekalkan dalam minda pelajar

  dan pengetahuan tersebut relevan digunakan apabila menceburi bidang pekerjaan kelak.

  Selain itu, menerusi PBM juga dilihat dapat memberi peluang kepada para

  pelajar untuk meluaskan pengetahuan dan menjadi lebih kreatif. Mereka juga akan

  sentiasa prihatin terhadap sebarang perubahan situasi semasa di alam pekerjaan. PBM

  juga berpotensi untuk meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah di kalangan

  pelajar bagi situasi tertentu yang mungkin rumit. Sekiranya pelajar mempunyai

  kemahiran-kemahiran interpersonal dan intrapersonal yang positif dan emosi yang stabil,

  maka ini akan melahirkan satu kelompok sumber tenaga yang professional untuk negara.

  Kualiti sebegini sememangnya penting bagi menjamin kemajuan dan kemakmuran

  sesebuah negara sekiranya rakyatnya produktif dan sentiasa maju ke hadapan.

  Perlaksanaan pendekatan PBM adalah salah satu cara yang paling strategik di

  mana melibatkan penyelesaian masalah secara berkumpulan yang boleh dikaitkan

  dengan kehidupan sebenar (kes atau senario masalah sebenar). Perlaksanaan kaedah

  pengajaran melalui PBM sememangnya memerlukan pelajar berfikir secara kritikal bagi

  menyelesaikan masalah yang diberi. PBM yang sebenar juga adalah satu proses

 • 34

  penyelidikan, dengan itu para pelajar akan mempelajari konsep atau kandungan melalui

  bekerja menerusi aktiviti, dalam kata lain kandungan pelajaran dipelajari dengan

  sendirinya secara berkumpulan. PBM biasanya dilakukan dalam kumpulan yang

  sederhana dan dikendalikan dengan kadar waktu yang kerap berbanding kuliah biasa.

  Pengenalan terhadap masalah yang diberi akan dibincangkan untuk menerangkan

  konflik situasi yang berlaku tetapi hanya melibatkan pengenalan pada peringkat asas

  sahaja, tidak dengan lebih mendalam. Cara untuk menyelesaikan masalah adalah

  terpulang kepada setiap kumpulan untuk mengenalpasti asas isu tersebut dan menentukan

  apakah informasi tambahan yang mereka perlukan. Melalui proses perbincangan dan

  penyelidikan berkumpulan sudah semestinya dapat menyelesaikan masalah tersebut.

  Semasa proses mencari penyelesaian itu, tanpa disedari akan munculah proses pemikiran

  secara kritikal dimana ciri tersebut adalah ciri yang perlu ada dalam diri setiap individu

  yang bergelar pelajar.

  Siti Norbaizura (2006) dalam kajiannya telah membuat kesimpulannya bahawa

  PBM diperlukan bagi memastikan graduan masa depan :

  i. dapat memacukan diri dan mempunyai kemahiran pembelajaran

  sepanjang hayat

  ii. berkemahiran menyelesaikan masalah dan mempunyai pemikiran analitik

  dan kritis

  iii. mempunyai integrasi pengetahuan dan kemahiran dalam pelbagai disiplin

  iv. bekerja dalam pasukan dan mempunyai kemahiran antara insan

  (interpersonal)

  Menurut Lynda Wee (2004), PBM adalah salah satu cara terbaik bagi

  menggalakkan penggunaan berfikir secara kritikal dalam semua bidang kurikulum.

  Sekiranya dilakukan dan diuruskan dengan baik PBM mampu untuk menyediakan :

 • 35

  a. tugasan pembelajaran yang sebenar yang menggambarkan kehidupan

  realiti.

  b. integrasi aktiviti pembelajaran yang mempunyai ciri-ciri semulajadi

  untuk menghubungkan pengetahuan, cara berfikir dan proses kemahiran

  yang lain.

  c. Peluang untuk membuat penilaian berdasarkan cara persembahan

  individu yang membolehkan penilaian kompetensi sebenar daripada

  penilaian yang hanya berdasarkan kertas dan pensel sahaja.

  d. Satu kaedah di mana kombinasi koloboratif dan pembelajaran aktif, di

  mana pelajar perlu menyelesaikan masalah menerusi sumber informasi,

  analisis dan pengaplikasian.

  Menurut Razihan (2001) kaedah penyelesaian masalah merupakan salah satu

  kaedah yang dapat melibatkan aktiviti pelajar mencari maklumat untuk menyelesaikan

  masalah yang diberikan kepada mereka di samping memberi peluang kepada pelajar

  untuk merasai pengalaman dan kemahiran (Mohd Khairuddin Abdul Karim, 2005).

  Berdasarkan Smith (1997) dan Edward dan Monika (1995) terdapat lima proses untuk

  menyelesaikan masalah. Proses-proses tersebut ialah:

  a) Mengenalpasti Masalah

  Pada peringkat ini, pelajar akan diberikan masalah untuk diselesaikan. Tugas pelajar

  adalah untuk mengenalpasti masalah yang diberi dan menjadikan masalah tersebut

  sebagai persoalan yang perlu diselesaikan. Kemudian, pelajar perlu membuat rumusan

  berdasarkan objektif masalah dan mengenalpasti sumber-sumber yang perlu digunakan

  untuk memperolehi maklumat yang benar, relevan dan penting untuk menyelesaikan

  masalah tersebut. Selain itu, pelajar perlu merancangan kaedah penyelesaian dari

 • 36

  peringkat awal sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan sempurna.

  b) Menganalisis Masalah dan Mengumpulkan data

  Pada peringkat ini, pelajar perlu mengumpul data dan membuat penganalisian terhadap

  maklumat yang diperolehi. Azhar Abdul Hamid (2003) menyatakan terdapat pelbagai

  teknik pengumpulan data. Contohnya, gambar rajah tulang (analysis: couse dan effect),

  carta pareto, carta pai, carta aliran dan lain-lain.

  Proses menganalisis masalah ini diperlukan bagi mengembangkan pemikiran dan

  mempertimbangkan semua kemungkinan. Objektif bagi peringkat ini adalah mencari

  punca masalah tersebut berlaku. Menurut Kirby et al, (2002), sesuatu masalah itu tidak

  dapat diselesaikan sehinggalah punca masalah tersebut ditemui. Beberapa persoalan

  perlu ditanya sama ada apa, di mana, bila, siapa dan bagaimana masalah itu berlaku.

  Masalah dianalisis menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi. Pelajar perlu berfikir

  melangkaui batas.

  c) Membuat Keputusan

  Pelajar perlu membuat pemilihan penyelesaian masalah dengan tepat dan pastikan

  penyelesaian yang dibuat merupakan penyelesaian yang terbaik. Disamping itu, pelajar

  perlu mempunyai alasan yang kukuh untuk menyokong penyelesaian yang diambil.

  Pemilihan penyelesaian ini dijana dengan menggunakan pelbagai kaedah bagi

  memastikan idea yang diperolehi berkualiti. Menurut Mohd Azhar Abdul Hamid (2003)

  menyatakan bahawa salah satu kaedah mencari penyelesaian adalah brainstorming. De

  Janasz, et al (2002), kaedah ini mengundang banyak idea untuk menyelesaikan masalah

  kerana kaedah ini merupakan salah satu teknik di mana ramai orang dari satu kumpulan

  berkongsi idea terhadap suatu perkara tanpa mengkritik. Ini adalah supaya perbincangan

  terbuka di dalam kumpulan tersebut digalakkan bagi menghasilkan idea kreatif. Kaedah

 • 37

  ini sesuai digunakan bagi masalah kumpulan.

  d) Mengenalpasti Penyelesaian yang Terbaik

  Kini, pemusatan pemikiran diperlukan bagi menilai, membanding dan menjalankan

  percubaan melaksanakan jalan penyelesaian (Mohd Azhar Abdul Hamid, 2003). Pada

  peringkat ini, pelajar perlu merancang bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut

  dengan sewajarnya. Ini kerana, faktor paling penting dalam penilaian adalah kesan

  kepada jalan penyelesaian. Kesan ini terdiri daripada kesan posivif dan negatif. Oleh itu,

  pertimbangan yang teliti amat diperlukan bagi memastikan keputusan yang dipilih

  mempunyai kelebihan dan memberi manfaat kepada ahli kumpulan yang lain. Selain itu,

  pelajar seharusnya mampu untuk memastikan keputusan yang dipilih boleh

  mengembangkan atau menghadkan penyelesaian masalah serta keputusan yang dipilih

  merupakan alternatif yang terbaik.

  e) Melaksanakan Keputusan

  Mohd Azhar Abdul Hamid (2003) menyatakan bahawa keempat-empat peringkat di atas

  hanya terkandung dalam peringkat perancangan. Selepas penentuan alternatif jalan

  penyelesaian, ianya perlu dilaksanakan dengan teknik yang betul dan tepat. Ini juga

  membantu penyelesaian masalah bagi mengorganisasikan proses pelaksanaan dan

  menguji sama ada hasil yang dijangka dapat dijana atau tidak.

  Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan melalui pembelajaran berasaskan

  masalah, pelajar dapat meningkat kemahiran berfikir aras tinggi yang merangkumi

  kemahiran berfikir kritikal, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran membuat

  keputusan dan kemahiran belajar.

 • 38

  2.9 Perkaitan Di Antara Pengajaran Reka Cipta Dengan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

  Menurut Nurefarehan (2008), kesan reformasi pendidikan yang berlaku dalam

  Negara ini mewujudkan mata pelajaran Reka Cipta yang diperkenalkan di sekolah

  sekolah seluruh Malaysia malahan ditawarkan oleh pusat Pengajian tinggi iaitu

  Universiti Teknologi Malaysia (UTM) pada pelajar Pendidikan Teknikal dan

  Vokasional. Matapelajaran Reka cipta adalah sebagai tajuk baru dalam Kemahiran

  Hidup Sekolah Rendah (KHSR) dan kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) Bahagian

  Teras Sekolah Menengah Rendah. Mata pelajaran Rekacipta ditawarkan di tingkatan

  empat sebagai matapelajaran elektif yang tergolong dalam kumpulan II (Vokasional dan

  Teknologi).

  Bermula dari langkah Kementerian Pendidikan mengarahkan pihak sekolah

  menubuhkan kelab Reka cipta (Kementerian Pendidikan, 1998) seterusnya menjadikan

  Reka cipta sebagai salah satu komponen dalam matapelajaran Kemahiran Hidup dan

  dilihat sebagai langkah awal kementerian Pendidikan dalam menghasilkan pelajar-

  pelajar yang berfikiran kreatif dan inovatif. Sehubungan dengan itu, Fakulti pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia yang sedang melatih bakal guru untuk program Sarjana

  Muda Teknologi Serta Pendidikan telah melaksanakan matapelajaran Rekacipta sebagai

  salah satu dari subjek teras.

  Kurikulum ini bermatlamat untuk melahirkan pelajar yang kreatif, inovatif

  ,imaginatif dan produktif serta boleh merekacipta sesuatu yang dapat menyumbang

  kepada pembangunan teknologi dan bukan hanya sebagai pengguna teknologi semata-

  mata. Selain itu , pelajar juga diharapkan dapat mengaplikasikan konsep dan rekacipta

  bagi menyelesaikan masalah dan memenuhi keperluan dalam kehidupan seharian (Pusat

  Perkembangan Kurikulum ,1999). Ini selari dengan kehendak Negara yang

 • 39

  menginginkan rakyat yang mampu berfikir pada aras yang tinggi. Objektif yang telah

  ditetapkan adalah untuk melahirkan pelajar yang:

  1. Imaginatif, Kreatif, Inovatif dan Inventif

  2. Peka terhadap masalah persekitaran

  3. Boleh merekacipta dan bangga dengan ciptaannya

  4. Peka terhadap teknologi semasa

  5. Meminati bidang keusahawanan dan mengamalkan ciri seorang usahawan

  6. Bersikap sabar, tekun, berani, tabah, cekal berdaya saing dan menyedari

  keagungan tuhan. (Pusat perkembangan Kurikulum,1996)

  Matapelajaran Reka cipta ini merupakan satu matapelajaran yang mencabar.

  Menurut Nurefarehan (2008), ia memerlukan satu daya kreativiti yang tinggi. Para

  pelajar terpaksa menggunakan segala pengalaman, pemikiran dan pemerhatian serta

  dibantu dengan tunjuk ajar dari pensyarah untuk mencetuskan dan merealisasikan apa

  jua projek reka cipta yang merupakan projek ciptaan baru atau yang diubahsuai. Tujuan

  pelaksanaan matapelajaran Rekacipta ini adalah untuk melahirkan generasi Malaysia

  yang kreatif dalam penyelesaian masalah supaya mereka dapat memberikan sumbangan

  ke arah merealisasikan wawasan Negara. Secara tidak langsung ia juga dapat memupuk

  minat, memajukan bakat serta potensi pelajar untuk merekabentuk sesuatu yang baru

  dan bermanfaat kepada Negara . Komponen reka cipta menawarkan pelbagai peluang

  kepada guru untuk mewujudkan wacana menyelesaikan masalah, membuat inferens,

  mencadangkan idea baru dan menilai sesuatu tindakan. Kesemua aktiviti ini mempunyai

  ciri-ciri kemahiran berfikir aras tinggi.

  2.10 Kajian-kajian lepas

  Kajian-kajian lepas dibahagikan kepada dua iaitu kajian luar Negara dan kajian

  dalam Negara. Kajian-kajian lepas yang dirujuk adalah kajian yang dijalankan dalam

 • 40

  bidang kemahiran berfikir dan yang berkaitan dengannya bagi memperoleh fakta-fakta

  yang dapat menyokong kajian ini.

  Melalui kajian yang dijalankan oleh N.S.Rajendran (2000) dalam kertas kerja

  yang bertajuk Kesusasteraan sebagai Wahana Mengajar Kemahiran Berfikir Aras

  Tinggi menunjukkan bahawa guru tidak menekankan kemahiran berfikir aras tinggi dan

  jarang menyediakan peluang bagi pelajar menguasai kemahiran berfikir jika guru kurang

  yakin dengan dari segi pengetahuan dan kemahiran mengajar kemahiran berfikir. Maka

  guru perlu didedahkan dengan secukupnya dari segi pengetahuan dan kemahiran

  mengajar di dalam kesusasteraan dan kemahiran berfikir. Guru yang mempunyai

  pengetahuan yang mendalam dalam bidang kesusasteraan akan membawa pengajaran

  pengajaran di dalam kelas ke tahap yang lebih tinggi yang mendorong pelajar-pelajar

  melalui proses pemikiran aras tinggi. Komponen kesusasteraan menawarkan pelbagai

  peluang kepada guru untuk mewujudkan wacana menyelesaikan masalah, membuat

  inferens, mencadangkan idea baru dan menilai sesuatu tindakan. Kesemua aktiviti ini

  mempunyai ciri-ciri kemahiran berfikir aras tinggi.

  Fatinfarahiyah(2006) dalam kajiannya yang bertajuk Tanggapan Tenaga

  Pengajar Di Institut Kemahiran Mara (IKM) , Johor Bahru Terhadap Penerapan

  Kemahiran Employability Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran yang

  melibatkan seramai 103 responden terlibat mendapati bahawa elemen mengikuti arahan

  yang diberikan dan berpelakuan secara jujur, ikhlas dan beretika merupakan elemen

  yang paling kerap diterapkan sementara elemen yang dianggap penting oleh tenaga

  pengajar adalah mengikuti arahan yang diberikan dan fleksibel. Manakala, elemen

  kemahiran berfikir tidak diberi penekanan yang mendalam dalam proses pembelajaran.

  Hasil kajian menunjukkan tenaga pengajar menghadapi beberapa masalah semasa

  menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam proses pengajaran dan pembelajaran

  seperti pelajar kurang mempunyai pengetahuan tentang kepentingan kemahiran

  employability dalam dunia pekerjaan.. Soal selidik dan skala Likert 5 peringkat

  digunakan untuk mengukur jawapan responden.

 • 41

  Marlina (2006) dalam kajian yang dijalankan bertajuk Tahap Penguasaan

  Kemahiran Berfikir Kritis Pelajar Pendidikan Fizik Merentas Jantina bertujuan untuk

  menentukan tahap penguasaan kemahiran berfikir kritis di kalangan pelajar Pendidikan

  Fizik tahun empat di Universiti Teknologi Malaysia. Seramai 71 orang pelajar

  Pendidikan Fizik terlibat dalam kajian ini yang terdiri dari 11 orang pelajar lelaki dan 60

  pelajar perempuan. Alat kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah Watson Glaser

  Critical Thinking Appraisal (WGCTA-A). Statistik deskriptif seperti min, sisihan lazim

  dan peratusan serta statistik inferensi seperti Ujian-t digunakan dalam kajian ini. Hasil

  kajian menunjukkan tahap kemahiran berfikir kritis pelajar Pendidikan Fizik tahun

  empat merentas jantina adalah sederhana. Perbandingan keseluruhan konstruk

  kemahiran berfikir kritis iaitu inferens, mengusul periksa andaian, deduksi, interpretasi,

  penilaian hujah merentas jantina menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang bererti

  pada aras .05. Ini menunjukkan tahap penguasaan kemahiran berfikir kritis pelajar lelaki

  adalah sama dengan pelajar perempuan bagi setiap konstruk. Berdasarkan analisis,

  didapati tahap penguasaan kemahiran berfikir kritis pelajar yang lemah adalah

  kemahiran membuat inferens. Walaupun terdapat dua kemahiran yang berada pada tahap

  yang baik iaitu mengusul periksa andaian dan membuat penilaian hujah, namun secara

  umumnya tahap kemahiran pelajar berfikir secara kritis adalah pada tahap sederhana.

  Kajian yang telah dijalankan oleh Rafiei Hj Mustapha (1998), bertajuk

  Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif Dalam Pengajaran Bahasa Melayu

  dengan sampel seramai 657 orang guru Bahasa Melayu di 185 buah sekolah menengah

  dari seluruh Negara terlibat sebagai responden kajian. Dapatan kajian menunjukkan

  pengetahuan guru tentang KBKK dalam proses pengajaran dan pembelajaran masih

  rendah. Kebanyakan guru (66%) tidak jelas tentang kaedah menerapkan unsur KBKK

  dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, walaupun ada yang telah

  diberi pendedahan secara formal. Rancangan Tahunan KBKK tidak disediakan tetapi

  sebilangan kecil guru (37%) ada mencatatkan objektif KBKK dalam Rancangan

  Mengajar Harian. Kebanyakan guru tidak menerapkan unsur KBKK dalam kaedah

  penyampaian pelajaran yang meliputi aspek permulaan (set induksi) dan penggunaan

 • 42

  bahan pengajaran. Namun 50% guru yang dikaji ada mengemukakan soalan-soalan yang

  berunsurkan KBKK dan 55% guru menjalankan aktiviti yang berunsurkan KBKK yang

  melibatkan pelajar. Latihan bertulis yang ada unsur KBKK diberikan kepada pelajar

  oleh 52% guru yang dikaji.

  Antara pendekatan yang boleh dilaksanakan dalam sistem pengajaran dan

  pembelajaran di negara kita ialah melalui kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah

  (PBM). Di mana pelajar akan berusaha untuk mencari maklumat den menyelesaikan

  masalah dengan usaha sendiri. Proses ini akan menggalakan pelajar berfikir secara kritis

  dan kreatif bagi menyelesaikan masalah yang diberikan dan berusaha mencapai

  matlamat yang telah dipersetujui oleh ahli kumpulan. Dalam kajian yang dijalankan oleh

  Nor Ratna Masrom (2005) mendapati bahawa pelajar tidak mampu untuk menyelesaikan

  masalah dan menguasai isi pelajaran sekiranya pelajar tidak memahami proses dalam

  pelaksanaan kaedah PBM. Maka Lynda Wee (2004) telah menggariskan tujuh langkah

  dalam melaksanakan proses PBM. Langkah langkah tersebut adalah pembahagian

  kumpulan, mengenalpasti masalah, menjana idea, isu pelajaran, pembelajaran kendiri,

  sintesis dan aplikasi, dan refleksi dan tindak balas. Selain itu, kajian tersebut mendapati

  bahawa tanpa pengetahuan dan kemahiran penyelesaian masalah, pelajar tidak mampu

  untuk melaksanakan dan mengaplikasikan kaedah PBM dengan sempurna dan cekap.

  Justeru itu, Smith (1997) dan Edward dan Monika (1995) telah menggariskan lima

  proses untuk menyelesaikan masalah. Proses-proses tersebut ialah mengenalpasti

  masalah, menganalisis masalah dan mengumpul data, membuat keputusan,

  mengenalpasti penyelesaian yang terbaik dan melaksanakan keputusan.