of 24 /24
KAJIAN KEBERKESANAN PROMOSI PEMENTASAN TEATER MUZIKAL [email protected] DI KUCHING, SARAWAK Sumeira Lee Ak Empera Lee ML Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian 1751 (Pengurusan Seni) S955 2007 2007

KAJIAN KEBERKESANAN PROMOSI PEMENTASAN TEATER … keberkesanan...96500 Bintangor, SARAWAK. Catatan: * Tesis / Laporan dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah, Sarjana

 • Author
  others

 • View
  9

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of KAJIAN KEBERKESANAN PROMOSI PEMENTASAN TEATER … keberkesanan...96500 Bintangor, SARAWAK. Catatan:...

 • KAJIAN KEBERKESANAN PROMOSI PEMENTASAN TEATER MUZIKAL [email protected] DI KUCHING, SARAWAK

  Sumeira Lee Ak Empera Lee

  ML Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian 1751 (Pengurusan Seni) S955 2007 2007

 • PKHIDMAT MAKLUMAT AKADEMIK UNIMAS

  1111111111111 lllNll11N 1000191122i'usat Khidrnat maKtumat AKaaemth

  UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAI`

  041(1(1 Knt. a Samarallan

  KAJIAN KEBERKESANAN PROMOSI PEMENTASAN TEATER MUZIKAL

  SUZANA(ýa., 60 DI KUCHING, SARAWAK

  SUMEIRA LEE AK EMPERA LEE

  Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian

  (Pengurusan Seni)

  Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

  2007

  11

 • UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

  BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS / LAPORAN

  JUDUL: KAJIAN KEBERKESANAN PROMOSI PEMENTASAN TEATER MUZIKAL SUZANA(7a, 60 DI KUCHING, SARAWAK

  SESI PENGAJIAN : 2004/2007

  Saya: SUMEIRA LEE AK EMPERA LEE

  Mengaku membenarkan tesis / laporan* ini disimpan di Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut:

  1. Tesis / Laporan adalah hak milik Universiti Malaysia Sarawak. 2. Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dibenarkan

  membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. 3. Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dibenarkan

  membuat pendigitan untuk membangunkan Pangkalan Data Kandungan Tempatan.

  4. Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dibenarkan

  membuat salinan tesis / laporan ini sebagai bahan pertukaran antara instituisi pengajian tinggi.

  5. * sila tandakan P],

  (mengandungu maklumat yang berdarjah SULIT keselamatan atau kepentingan seperti termaktub di

  dalam AKTA RAHSIA RASMI1972) (mengandungi maklumat terhad yang telah

  TERHAD ditentukan oleh Organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

  TIDAK TERHADDisahkan,

  (Tandatangan Penulis) (Tangatangan Penyelia)

  Tarikh: ýý - q- " ýooý Tarikh:

  Alamat tetap: Lot 853, Taman Bintang, 96500 Bintangor, SARAWAK.

  Catatan: * Tesis / Laporan dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah, Sarjana dan Sarjana Muda * Jika Tesis / Laporan ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh Tesis / Laporan ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD.

  111

 • PENGAKUAN

  Projek bertajuk `Kajian Keberkesanan Promosi Pementasan Teater Muzikal

  [email protected] di Kuching, Sarawak telah disediakan oleh Sumeira Lee Ak Empera

  Lee dan telah diserahkan kepada Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif sebagai memenuhi

  syarat untuk Ijazah Saujana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian Pengurusan Seni.

  Diterima untuk diperiksa oleh:

  ( Cik Karen Audrey Samy )

  Tarikh: J` 0 ý , o j

  iv

 • PENGHARGAAN

  Dengan rasa syukur, akhirnya saya dapat menghabiskan Projek Tahun Akhir

  Pengurusan Seni ini dengan jayanya. Berkat tunjuk ajar dan nasihat, telah banyak

  membantu saya dalam menyiapkan Projek Tahun Akhir ini. Jutaan terima kasih saya

  tujukan khas buat Cik Karen Audrey Samy, selaku penyelia saya di atas tujuk ajar

  serta memberikan nasihat dan dorongan sepanjang saya menyiapkan Projek Tahun

  Akhir saya ini. Beliau banyak memberikan panduan kepada saya semasa

  menjalankan penyelidikan.

  Sekalung perhargaan juga diucapkan kepada pihak Dewan Bandaraya

  Kuching Utara, terutamanya para pegawai Bahagian Perhubungan Awam yang

  banyak membantu saya dan memberikan kebenaran kepada saya untuk menjalankan

  penyelidikan di organisasi tersebut. Kerjasama yang baik daripada mereka dalam

  memberikan maklumat dan pendapat amat saya hargai. Khasnya, Cik Norhayati

  Bidin, yang banyak memberikan kerjasama dari segi memberikan maklumat dan ia

  telah memudahkan saya menjalankan penyelidikan.

  Akhir sekali ucapan terima kasih buat rakan-rakan seperjuangan yang telah

  memberikan bantuan dan tunjuk ajar kepada saya. Sokongan dan bantuan yang

  diberikan daripada semua pihak amat saya hargai dan jutaan terima kasih saya

  ucapkan kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung atau secara tidak

  langsung. Sekian terima kasih.

  V

 • ABSTRAK

  Teater Muzikal [email protected] merupakan sebuah teater yang dibawa khas dari Istana

  Budaya dan dipentaskan di Kuching, Sarawak. Teater ini berkisarkan zaman 60an

  yang bertujuan mengimbau kembali suasana kehidupan pada zaman tersebut. Kajian

  saya lebih memfokuskan keberkesanan promosi pihak Dewan Bandaraya Kuching

  Utara sebagai penganjur bagi Pementasan Teater Muzikal [email protected] di Kuching.

  V1

 • ABSTRACT

  The Musical Theatre entitled [email protected] is brought especially by Istana Budaya to

  Kuching, Sarawak. This theatre is set in the 60's and it depicts life during that time.

  My research focuses on the promotion by the Kuching City North Council as the

  organizer of the [email protected] Musical Theatre in Kuching.

  vll

 • rusat Khidmat MaKiumat AKaaemiw UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

  U4W1 Kora Samaratum

  ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

  SURAT PENGAKUAN

  PENGHARGAAN

  ABSTRAK

  ABSTRACT

  BAB 1 PENGENALAN

  iv

  V

  V1

  Vll

  1.1 Pengenalan 1

  1.1.1 Latarbelakang Dewan Bandaraya Kuching Utara 1

  1.1.2 Sejarah Awal Teater 3

  1.1.3 Teater Muzikal [email protected] 4

  1.1.4 Sinopsis Teater Muzikal [email protected] 6

  1.2 Definisi 8

  1.3 Objektif 9

  1.4 Hipotesis 10

  1.5 Skop Kajian 11

  1.6 Permasalahan Kajian 12

  1.7 Kepentingan Kajian 14

  BAB 2 SOROTAN KESUSASTERAAN

  2.1 Kaitan dengan teater 15

  2.2 Kaitan dengan promosi 20

  BAB 3 METODOLOGI KAJIAN

  3.1 Pengenalan 25

  3.2 Lokasi Kajian 26

  vii

 • 3.3 Sumber Data

  3.3. 1 Data Primer

  3.3.2 Data Sekunder

  3.4 Populasi

  3.5 Persampelan

  3.6 Instrumen Kajian

  3.7 Limitasi Kajian

  3.8 Rumusan dan Kesimpulan

  BAB 4 ANALISA DATA DAN DAPATAN KAJIAN

  27

  27

  28

  29

  31

  32

  33

  36

  4.1 Pengenalan 37

  4.2 Penganalisaan Data 39

  4.2.1 Borang Soal Selidik 39

  4.3 Kesimpulan 70

  BAB 5 CADANGAN DAN RUMUSAN KAJIAN

  5.1 Pengenalan 71

  5.2 Rumusan 72

  5.3 Cadangan 75

  5.4 Cadangan kepada pengkaji akan datang 78

  5.5 Kesimpulan 80

  BIBLIOGRAFI 81

  LAMPIRAN

  V111

 • BAB 1

  PENGENALAN

  1.1 Pengenalan

  1.1.1 Latarbelakang Dewan Bandaraya Kuching Utara (DBKU)

  Dewan Bandaraya Kuching Utara atau singkatannya DBKU merupakan

  mercu pentadbiran Bandaraya Kuching. Menurut petikan yang diambil darf

  http: //www. dbku. gov. my/latarbelakang. htm, tanggal 1 Ogos 1988, Kuching telah

  dinaikkan status ke taraf Bandaraya yang kedua di Malaysia selepas Kuala Lumpur.

  Bandaraya Kuching dibahagikan kepada dua kuasa pentadbiran iaitu Dewan

  Bandaraya Kuching Utara (DBKU) dan Majlis Bandaraya Kuching Selatan (MBKS)

  kerana Bandaraya Kuching mempunyai keluasan yang agak besar berbanding dengan

  bandaraya lain di Malaysia. Kawasan Utara Bandaraya ditadbir oleh DBKU

  manakala kawasan Selatan pula di bawah bidangkuasa MBKS.

  Sistem pentadbiran pengurusan DBKU adalah berbeza berbanding dengan

  MBKS dan pihak berkuasa di Malaysia. DBKU dipimpin oleh seorang Datuk Bandar

  yang dilantik oleh TYT Yang Di Pertua Negeri dan beliau melapor terus kepada

  YAB Ketua Menteri Sarawak. Sekarang, DBKU di bawah pimpinan Datuk Bandar

  yang ke-4 iaitu YBhg. Encik Abdul Hamid b. Mohd Yusoff dan beliau telah

  mengangkat sumpah sebagai Datuk Bandar DBKU pada tanggal 1 Februari 2005.

  1

 • Bandaraya Kuching mempunyai penduduk yang berbilang kaum seperti

  Melayu, Cina, Iban, Bidayuh, Melanau dan sebagainya. Berlatarbelakangkan budaya

  hidup yang pelbagai etnik dan unik ini, merupakan satu aset utama menjadi tarikan

  pelancong luar kerana dengan kekayaan muka buminya yang mempunyai tempat

  rekreasi semulajadi yang indah, menarik dan bersejarah.

  2

 • 1.1.2 Sejarah Awal Teater

  Sejarah awal kewujudan teater tidak pemah diketahui asal usulnya. Tiada

  buku yang menyatakan sejarah teater ini secara tepat. Menurut Mohamed Ghouse

  Nasuruddin (2000), terdapat teori yang meyakinkan iaitu teori yang merujuk kepada

  ritual sebagai permulaan teater.

  Semenjak permulaan ritual, teater tradisional Melayu telah dipengaruhi oleh

  agama Hindu dan Islam. Sebelum kemunculan budaya Hindu, teater tradisional

  berasaskan agama animisme dan dijadikan sebagai saluran perantaraan di antara alam

  nyata suku kaum dengan alam ghaib semangat. Dua (2) epik Hindu yang terkemuka

  iaitu Ramayana dan Mahabharata menjadi bahan persembahan wayang kulit.

  Kemunculan Islam sekitar abad ke-7 Masihi, telah membawa kepadanya

  perubahan dalam teater tradisional Melayu. Contohnya, unsur-unsur Islam telah

  diserapkan dalam teater. Walau bagaimanapun, Islam tidak dapat menghapuskan

  keseluruhan unsur Hindu-Animisme yang menjadi asas teater tradisional.

  3

 • 1.1.3 Teater Muzikal [email protected]

  Pementasan Teater merupakan salah satu aktiviti tahunan Dewan Bandaraya

  Kuching Utara (DBKU) sejak tahun 2001 dalam Calender Event 2006 Kuching.

  Seperti pada tahun 2005, Teater Muzikal Puteri Hang Li Po telah dipentaskan di

  Bandaraya Kuching. Pada tahun 2006, Teater Muzikal [email protected] telah dipentaskan

  di Bandaraya Kuching. Selaras dengan motto DBKU `Untuk Masyarakat

  Berbudaya', DBKU berusaha untuk menerapkan nilai-nilai seni dan budaya dengan

  penganjuran aktiviti-aktiviti kesenian dan kebudayaan untuk wargakotanya.

  Justeru itu, DBKU akan menganjurkan Pementasan Teater Muzikal

  [email protected] dengan kerjasama Istana Budaya dan Jabatan Kebudayaan, Kesenian

  dan Warisan Sarawak (KeKKWa). Teater Muzikal [email protected] dibawa khas dari

  Istana Budaya Kuala Lumpur ke Bandaraya Kuching. Pementasan ini akan diadakan

  selama tiga malam berturut iaitu pada 8, 9, dan 10 September 2006 bertempat di

  Stadium Perpaduan Kuching, Sarawak jam 8.00 malam.

  Menurut Cik Norhayati Bt. Bidin, Ketua Bahagian Perhubungan Awam

  Dewan Bandaraya Kuching Utara (DBKU) hasil daripada temuramah yang dibuat,

  pementasan ini dianjurkan bagi mengimbau kembali kegemilangan muzik serta

  kehidupan masyarakat tahun 60-an di mana ia merupakan tahun-tahun awal Malaysia

  mencapai kemerdekaan.

  4

 • Selain itu juga ia bertujuan untuk mengetengahkan corak pementasan teater

  yang bertaraf dunia kepada pengiat teater di Negeri Sarawak khususnya dan

  wargakota amnya. Secara tidak langsung pementasan ini mampu memberi

  pendedahan baru kepada anak seni teater serta kumpulan dan pengiat seni teater yang

  bergiat aktif di Bandaraya Kuching.

  5

 • 1.1.4 Sinopsis Teater Muzikal [email protected]

  Sinopsis ini menceritakan serba sedikit gambaran jalan cerita Teater Muzikal

  [email protected], menurut petikan sinopsis daripada brochure Pementasan Teater Muzikal

  [email protected], teater [email protected] ini berkisarkan irama zaman 60-an.

  Teater ini mengisahkan seorang gadis yang bernama Suzana. Suzana

  merupakan watak utama dalam cerita teater tersebut. Seorang promoter yang

  bernama Jeffry, sedang mencari bakat barn dalam bidang nyanyian. Jeffry sudah

  mempunyai kekasih yang benama Zunika. Mereka sering keluar ke fun fair dan

  majlis kenduri kahwin dengan menaiki kereta sport yang dimiliki oleh Jeffry. Walau

  bagaimanapun, Jeffry adalah seorang 'buaya darat'.

  Pada suatu hari, semasa di satu maj lis fun fair, Jeffry telah terpikat dengan

  kemerduan suara Suzana ketika membuat persembahan. Jeffry telah menemui Suzana

  dan memberi tawaran kepada Suzana untuk menjadi artis rakamannya. Suzana terus

  bersetuju walaupun sudah ditegah oleh A. Mahmud.

  A. Mahmud berasa khuatir untuk membiarkan Suzana menjadi artis rakaman

  Jeffry kerana tidak mahu Suzana terlepas ke tangan orang lain. Suzana tetap dengan

  pendiriannya kerana dia sudah lama menyimpan hasrat untuk menjadi bintang.

  Suzana menemui Jeffry dan dia mulai merasakan dirinya popular.

  6

 • A. Mahmud telah merasakan dirinya dipinggirkan oleh Suzana setelah Suzana

  bergelar artis rakaman bersama Jeffry. A. Mahmud cuba menemui Suzana tetapi

  dihalang dan dipukul oleh kuncu-kuncu Jeffry. Dalam kejadian tersebur, A. Mahmud

  telah berkenalan dengan Zunika dan mereka telah berkawan rapat.

  Timbul kekesalan pada Suzana apabila Jeffry telah meminggirkan Suzana

  setelah Jeffry menemui bintang baru. Suzana berasa kecewa dan ingin kembali

  kepada A. Mahmud. Pada mulanya, A. Mahmud enggan menerima. Oleh kerana

  perasaan cintanya terhadap Suzana, akhirnya A. Mahmud kembali bersama Suzana

  dan saling meluahkan perasaan antara satu sama lain.

  7

 • 1.2 Definisi

  Mark Fortier (1997), telah mendefinisikan teater sebagai "... performance,

  though often the performance of a drama text, and entails not only words but space,

  actors, props, audience and the complex relations among these elements. " la

  membawa makna teater merupakan satu bentuk persembahan dalam bentuk teks

  drama dan tidak hanya dalam bentuk perkataan tetapi juga merangkumi ruang, para

  pelakon, prop, para penonton dan perkara-perkara rumit yang berhubungkait dengan

  semua elemen persembahan teater.

  George E. Belch and Michael A. Belch (2004), telah mendefinisikan promosi

  sebagai "... the coordination of all seller-initiated efforts to set up channels of

  information and persuasion in order to sell goods and services or promate an idea. "

  Promosi didefinisikan sebagai penyelarasan segala bentuk produk yang hendak

  diperkenalkan melalui rangkaian informasi dan pemujukan untuk menjual produk,

  perkhidmatan ataupun mempromosikan sesuatu idea.

  Menurut Zainal Abidin Safarwan (1995), dalam Kamus Dewan telah

  mendefinisikan pementasan sebagai pertunjukan, permainan, persembahan,

  hidangan, sandiwara, tonil atau setambul. Dalam konteks kajian pengkaji definisi

  pertunjukan dan persembahan memberi makna yang tepat kepada pementasan.

  8

 • 1.3 Objektif

  Dalam sesebuah kajian, objektif kajian adalah amat penting untuk

  memastikan sama ada kajian yang dibuat adalah tercapai atau tidak. Melalui objektif

  kajian, pengkaji dapat menjalankan kajian dengan lebih baik dan lebih tersusun.

  Dalam menghasilkan kajian ini, pengkaji bercadang akan membahagikan objektif

  kajian kepada dua bahagian iaitu objektif secara am dan secara khusus.

  Objektif secara am:

  Pengkaji melihat dan mengkaji tahap keberkesanan pihak penganjur iaitu

  Dewan Bandaraya Kuching Utara (DBKU) dalam mempromosikan Pementasan

  Teater Muzikal Teater [email protected] di Kuching, Sarawak.

  Objektif secara khusus:

  i. Mengkaji saluran-saluran media massa yang digunakan oleh DBKU dalam

  strategi promosi bagi Pementasan Teater Musikal [email protected]

  ii. Mengkaji keberkesanan kerjasama dalam pengurusan promosi bagi

  memperhebatkan strategi promosi teater antara DBKU, Istana Budaya dan

  Jabatan Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Sarawak (KeKKWa)

  iii. Mempelajari strategi promosi yang dapat membantu menjayakan sesuatu

  pementasan atau aktiviti-aktiviti kebudayaan dan kesenian.

  9

 • 1.4 Hipotesis

  Hipotesis kajian pengkaji adalah kaedah atau strategi promosi yang

  dikendalikan oleh Dewan Bandaraya Kuching Utara (DBKU) dalam

  mempromosikan Pementasan Teater Muzikal [email protected] adalah strategik dari segi

  promosi dalam mendapatkan sambutan yang mengalakkan daripada wargakota

  Kuching.

  10

 • 1.5 Skop Kajian

  Kajian akan dilakukan sekitar Kuching iaitu kawasan tumpuan orang ramai di

  mana kaunter perjualan tiket dilakukan. Maka, lebih mudah bagi pengkaji

  mendapatkan respon orang ramai. Selain itu, kumpulan responden juga daripada

  penonton yang datang semasa malam pementasan dan juga sebelum pementasan.

  Dalam kajian ini, pengkaji melihat sambutan daripada wargakota Kuching

  terhadap Pementasan Teater Muzikal [email protected] ini. Pengkaji dapat menilai secara

  rambang terhadap keberkesanan pengurusan promosi yang dibuat oleh pihak

  pengajur.

  Selain itu, pengkaji ingin juga melihat peranan media massa dalam

  memberikan kerjasama menjayakan promosi Pementasan Teater Muzikal

  [email protected] Peranan media massa adalah merangkumi media elektronik dan media

  cetak.

  Secara keseluruhan, pengkaji lebih menfokuskan kepada keberkesanan

  promosi yang dilakukan oleh pihak pengajur iaitu Dewan Bandaraya Kuching Utara

  (DBKU) dalam menjayakan Pementasan Teater Muzikal [email protected] Malah,

  kerjasama dan komitmen pihak Istana Budaya dan Jabatan Kebudayaan, Kesenian

  dan Warisan Sarawak (KeKKWa) dari segi kewangan bagi menampung kos promosi

  pementasan teater ini.

  11

 • 1.6 Permasalahan Kajian

  Pengkaji mendapati bahawa terdapat beberapa permasalahan dalam kajian ini.

  Antaranya, orang ramai masih tidak mengetahui dan tidak mendapat

  maklumat mengenai Pementasan Teater Muzikal [email protected] di Kuching. Hal ini

  mungkin kerana promosi yang dilakukan hanya bertumpu kepada sesebuah kawasan

  dan tidak merangkumi seluruh Bandaraya Kuching. Contohnya, bertumpu kepada

  satu kawasan yang menjadi tumpuan orang ramai seperti kawasan Satok, Kuching.

  Pemasalahan kedua ialah masih terdapat kelemahan dari segi permilihan

  kaedah promosi yang dibuat oleh pihak penganjur. Pihak penganjur harus lebih peka

  dalam pemilihan saluran promosi di mana ia perlu memenuhi keadaan semasa.

  Selain itu, melihat permasalahan apabila tidak semua yang membeli tiket

  akan datang menonton pementasan teater. Kemungkinan berlaku masalah yang

  menyebabkan pembeli tidak dapat menghadiri pementasan. Keadaan ini juga akan

  mempengaruhi kelemahan pengurusan promosi Pementasan Teater Muzikal

  [email protected]

  12

 • 1.7 Kepentingan Kajian

  Setiap kajian mempunyai kepentingannya tersendiri kepada orang

  perseorangan mahupun kepada sesebuah organisasi. Kepentingan kajian amat

  penting dalam setiap kajian yang dilakukan.

  Antara kepentingan kajian saya ialah:

  I. Dewan Bandaraya Kuching Utara (DBKU)

  Dengan kajian ini, pihak DBKU dapat melihat keberkesanan kaedah promosi

  yang digunakan bagi pementasan tersebut. Pihak pengurusan juga dapat

  mengetahui kelemahan dan kelebihan dari segi cara pengurusan promosi.

  II. Istana Budaya

  Dengan adanya hasil kajian ini, ia akan menggalakkan pihak Istana Budaya untuk

  bekerjasama di masa akan datang. Sebagai contoh membawa teater-teater yang

  pernah dipentaskan di Istana Budaya untuk dipertontonkan kepada wargakota

  Kuching.

  III. Penggiat Teater Tempatan

  Mereka dapat melihat peluang yang ada bagi mengembangkan lagi aktiviti teater

  tempatan kerana adanya sambutan yang menggalakkan daripada penduduk

  tempatan (Kuching).

  13

 • IV. Bahan kajian saya ini akan memberikan maklumat kepada pelajar-pelajar sama

  ada dalam peringkat sekolah mahupun institusi pendidikan tinggi untuk

  penyelidikan mereka, terutamanya pelajar dalam bidang teater.

  V. Selain itu, ia berpotensi untuk menyakinkan pihak penaja untuk menaja sesuatu

  aktiviti yang berbentuk pementasan teater pada masa hadapan kerana sebelum

  ini, segelintir penaja tidak berminat menaja aktiviti-aktiviti seni.

  Dengan adanya kajian saya ini, ia mampu dijadikan rujukan dan panduan kepada

  pengkaji yang akan datang.

  14

 • rusat Khidmat Maktumat Akadenim UNIVEIZSITI MALAYSIA SARAWAiG

  Q4300 Kota Samatat

  BAB 2

  SOROTAN KESUSASTERAAN

  2.1 Kaitan darf segi sejarah teater.

  2.1.1 Sporre, D. J. (1993). The Art Of Theatre: An Introduction. London & New

  York: Routledge.

  Kandungan Umum

  Sporre (1993), dalam bukunya yang bertajuk The Art Of Theatre, telah

  menerangkan tentang asas teater serta memperkenalkan isu teori dan prinsip dalam

  teater. Selain itu juga, buku ini mengandungi konsep tentang alam teater, kritikan,

  analisis, jenis-jenis teater, dan bentuk teater.

  Penulis telah menerangkan sebab kenapa kita menghadiri atau menonton

  teater. Secara keseluruhan, buku ini memberikan pemahaman tentang teater iaitu

  berkaitan tentang amalan teater sepanjang zaman dari permulaan tradisi Barat dalam

  zaman Greek Kuno sehingga sekarang.