of 47 /47
1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Merujuk kepada petikan huraian sukatan pelajaran Kementerian Pendidikan Malaysia, matematik merupakan suatu bidang ilmu yang melatih minda supaya berfikir secara mantik dan bersistem dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Sifat matematik secara tabiinya menggalakkan pembelajaran yang bermakna dan mencabar pemikiran. Dengan sebab itu matematik ialah antara bidang yang terpenting dalam sebarang usaha pembinaan insan. Secara amnya, matematik diasuh di sekolah bertujuan untuk mengembangkan profesiensi intelektual individu dalam membuat penaakulan logik,visualisasi ruang, analisis dan pemikiran abstrak. Melalui matematik, murid juga dapat mengembangkan kemahiran numerasi, penaakulan, cara berfikir dan menyelesaikan masalah melalui pembelajaran dan aplikasi matematik. Masa depan pendidikan matematik di Malaysia bergantung sepenuhnya kepada para pendidik matematik itu sendiri. Kecemerlangan pendidikan matematik tidak mungkin berlaku, kecuali guru-guru mempunyai keyakinan penuh terhadap matematik serta perubahan pengajaran dan pembelajaran (Noraini, 1994). Pengetahuan asas yang kuat dalam bidang matematik adalah penting dalam masyarakat kita yang sedang menuju ke arah sebuah negara maju yang berteraskan sains dan teknologi. Murid-murid kita perlu kuat terhadap konsep-konsep matematik

Kajian kaedah cerakin norihan

Embed Size (px)

Text of Kajian kaedah cerakin norihan

1.0PENDAHULUAN1.1Pengenalan

Merujuk kepada petikan huraian sukatan pelajaran Kementerian Pendidikan Malaysia, matematik merupakan suatu bidang ilmu yang melatih minda supaya berfikir secara mantik dan bersistem dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Sifat matematik secara tabiinya menggalakkan pembelajaran yang bermakna dan mencabar pemikiran. Dengan sebab itu matematik ialah antara bidang yang terpenting dalam sebarang usaha pembinaan insan.

Secara amnya, matematik diasuh di sekolah bertujuan untuk mengembangkan profesiensi intelektual individu dalam membuat penaakulan logik,visualisasi ruang, analisis dan pemikiran abstrak. Melalui matematik, murid juga dapat mengembangkan kemahiran numerasi, penaakulan, cara berfikir dan menyelesaikan masalah melalui pembelajaran dan aplikasi matematik.

Masa depan pendidikan matematik di Malaysia bergantung sepenuhnya kepada para pendidik matematik itu sendiri. Kecemerlangan pendidikan matematik tidak mungkin berlaku, kecuali guru-guru mempunyai keyakinan penuh terhadap matematik serta perubahan pengajaran dan pembelajaran (Noraini, 1994). Pengetahuan asas yang kuat dalam bidang matematik adalah penting dalam masyarakat kita yang sedang menuju ke arah sebuah negara maju yang berteraskan sains dan teknologi. Murid-murid kita perlu kuat terhadap konsep-konsep matematik asas yang akan membolehkan mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Bagi menjamin masa depan negara, kita perlu mengkaji semula dan menggunakan pendekatan yang lebih berkesan dalam mengajar kanak-kanak asas pemikiran tentang matematik dari peringkat awal persekolahan.

Pembelajaran matematik menyediakan peluang untuk murid melaksanakan tugasan kreatif dan mengalami keseronokan serta teruja apabila mengetahui sesuatu yang baharu. Pengalaman sedemikian meningkatkan minat dan menjadi daya penggerak murid mempelajari matematik di luar bilik darjah dan di peringkat pengajian tinggi.

Namun begitu, bagaimana guru dapat menyediakan peluang untuk murid melaksanakan tugasan kreatif dan mengalami keseronokan, sekiranya murid tidak menguasai kemahiran asas. Minat murid bermula apabila mereka boleh melaksanakan tugasan yang diberi oleh guru dengan sempurna dan mendapat peneguhan yang bermakna. Jika tidak, matematik hanya akan menjadi subjek pembunuh dan menakutkan.

1.2Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran

Berdasarkan pemerhatian dan analisis hasil evidens pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) , didapati bahawa 14 daripada 37 orang murid Tahun 2, mengenali simbol dan menguasai konsep tolak sebagai pengurangan atau pengasingan objek dari kumpulan tetapi mereka tidak dapat menjawab ke semua soalan tolak dengan mengumpul semula melibatkan bentuk lazim. Analisis ini menunjukkan lebih kurang 38% murid di dalam kelas tahun 2 mengalami masalah pembelajaran dalam menyelesaikan masalah tolak dengan mengumpul semula melibatkan bentuk lazim.

Ketika menjawab soalan tolak dengan kumpul semula melibatkan bentuk lazim, kebanyakan murid menolak nombor di bawah dengan nombor di atas kerana nombor di atas adalah lebih kecil berbanding nombor di bawah. Contoh, Rajah 1.1

Rajah 1.1: Kesilapan Murid

Selain itu, semasa di dalam kelas mereka juga dilihat kurang memberi tumpuan dengan bermain, mengganggu rakan dan berkhayal ketika guru mengajar. Rentetan daripada masalah tersebut, saya telah mencari punca yang menyebabkan kegagalan mereka dalam menyelesaikan masalah tolak dengan mengumpul semula melibatkan bentuk lazim.1.3Refleksi Nilai Pendidikan

Tolak merupakan tajuk besar dalam matematik. Di sekolah rendah, tolak digabungkan dengan tajuk-tajuk lain seperti wang, masa dan waktu serta lain-lain lagi. Mulai tahun 1, kemahiran tolak telah didedahkan hingga konsep mengumpul semula. Sepatutnya, apabila murid melangkah ke kelas yang lebih tinggi, pemahaman konsep semakin mantap dan boleh dikembangkan dengan nombor yang lebih besar dan diaplikasikan dengan tajuk-tajuk lain.

Konsep ini tidak boleh dipandang enteng kerana tanpa pemahaman yang kukuh murid akan tersasar dengan kemahiran-kemahiran lain seperti membahagi, menolak wang, menolak pecahan, menolak nombor bercampur, operasi bergabung dan lain-lain lagi.

Kaedah alternatif merupakan salah satu cara terbaik bagi membantu murid dalam subjek matematik. Terdapat banyak kaedah alternatif yang dipelopori oleh pencinta matematik. Salah satu kaedah yang dimaksudkan adalah kaedah cerakin atau kaedah jadual. Kaedah ini telah pun dikomersial penggunaannya terutama untuk pemahaman konsep asas. Kaedah ini memperjelas nilai nombor yang diwakili dan boleh mengurangkan kesalahan murid semasa menolak. Murid tidak lagi keliru dengan nilai nombor. Murid lebih yakin dalam menyelesaikan soalan tolak kerana kaedah ini terbukti lebih jelas dan sistematik.

Kaedah ini akan menambahkan lagi keyakinan serta keupayaan murid dalam menyelesaikan soalan tolak. Selari dengan itu, mereka akan lebih berkeyakinan dan berminat untuk mempelajari matematik.

2.0FOKUS KAJIAN

2.1Isu kajian

Menguasai kemahiran asas matematik merupakan satu aspek yang sangat penting bagi seseorang murid. Hal ini kerana matematik merupakan sebahagian daripada kehidupan. Banyak masalah dalam kehidupan hari ini yang memerlukan kemahiran matematik untuk menyelesaikannya. Contohnya, menentukan masa dan waktu, menentukan bilangan barang yang ingin diguna, urusan jual beli di kedai dan di kantin, tambang bas dan sebagainya. Oleh itu adalah sangat penting seseorang individu itu didedahkan dengan kemahiran-kemahiran asas matematik agar mereka boleh menjalani kehidupan dengan lebih terancang dan sempurna.

Oleh yang demikian, seseorang pendidik memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan sesuatu maklumat secara berkesan kepada murid agar murid dapat memahami dan seterusnya mengaplikasi pengetahuan dalam masalah yang dihadapi. Menurut Wong (1987, seperti dinyatakan dalam Azizi & Elanggovan, 2011), kebolehan matematik yang lebih tinggi adalah bergantung kepada kebolehan yang lebih rendah, iaitu dalam bentuk hirarki. Ramai murid tidak dapat menyelesaikan masalah atas sebab-sebab tiada penguasaan konsep yang sebenar atau berlakunya kesalahfahaman konsep.

Di atas kesedaran betapa peri pentingnya kemahiran asas bagi murid-murid, pengkaji terpanggil untuk membuat kajian terhadap masalah kemahiran asas matematik. Fokus kajian pengkaji adalah mengenai tajuk tolak hingga 1000 yang melibatkan murid Tahun 2.

Hasil daripada tinjauan masalah, pengkaji telah mengenal pasti masalah murid Tahun 2, iaitu menolak dengan mengumpul semula menggunakan bentuk lazim. Masalah ini dikesan setelah pengkaji membuat penyemakan hasil kerja eviden Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) murid-murid.

Murid-murid dilihat telah menguasai konsep tolak. Namun, apabila melibatkan nombor yang besar dan menggunakan bentuk lazim, murid menyelesaikan masalah dengan menggunakan kaedah sendiri dengan menolak nombor yang berada di bawah dengan nombor yang berada di atas. Fahaman mereka, untuk menolak, nombor yang lebih besar perlu ditolak dengan nombor yang lebih kecil tanpa menghiraukan kedudukan dan nilai nombor tersebut.

Masalah ini mungkin timbul kerana murid keliru sejak mula tajuk ini diperkenalkan, iaitu ketika di Tahun 1. Oleh kerana miskonsepsi ini tidak diperbetulkan serta merta, maka, masalah ini berterusan sehinggalah ke Tahun 2.

Pembentukan konsep harus wujud dalam pemikiran pelajar itu sendiri dan kita tidak boleh melakukan untuknya. Apa yang pendidik boleh lakukan adalah membantu dalam proses pembentukan kefahaman. (Skemp,1989, seperti dinyatakan dalam Azizi & Elanggovan,2011)

Rentetan daripada itu, pengkaji cuba membantu murid Tahun 2, dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka dengan memperkenalkan kaedah cerakin untuk menolak nombor dengan mengumpul semula menggunakan bentuk lazim.2.2Tinjauan Literatur Berkaitan Dengan Isu Kajian

Matlamat wawasan negara dapat direalisasi melalui masyarakat yang berilmu, berpengetahuan dan berketrampilan mengaplikasi pengetahuan matematik. Antara usaha ke arah mencapai wawasan ini adalah dengan memastikan masyarakat membudayakan matematik dalam kehidupan seharian. Matematik merupakan jentera atau penggerak kepada pembangunan dan perkembangan dalam bidang sains dan teknologi. Oleh yang demikian, kemahiran matematik perlu diterapkan dari awal lagi iaitu dari sekolah rendah.

Pendidikan di sekolah rendah adalah pendidikan asas. Kurikulum Matematik telah direka bentuk bagi membolehkan semua murid-murid memperoleh kemahiran, pengetahuan dan nilai-nilai dalam pendidikan matematik. Setiap murid dirangsang dan dibimbing untuk menguasai kemahiran asas matematik dan pada masa yang sama membentuk murid supaya lebih kreatif. (Sukatan Pelajaran KBSR Matematik, 2012)

Masa depan pendidikan Matematik di Malaysia bergantung sepenuhnya kepada para pendidik matematik itu sendiri. Kecemerlangan pendidikan matematik tidak mungkin berlaku, kecuali guru-guru mempunyai keyakinan penuh terhadap matematik serta perubahan pengajaran dan pembelajaran (Noraini, 2001).

Oleh yang demikian, sebelum kita membuat keputusan untuk mengkaji, para guru perlulah terlebih dahulu mengesan kesukaran dan kesilapan yang dihadapi oleh murid. Noraini Idris (2001) menyatakan penilaian dalam bilik darjah boleh mengesan kesukaran dan kesilapan yang di hadapi pelajar. Maklum balas ini boleh memberi gambaran pencapaian oleh murid untuk diperbetulkan khususnya kepada guru dalam merancang aktiviti pemulihan untuk murid yang memerlukannya.

Pusat Perkembangan Kurikulum telah memberi garis panduan berkenaan kurikulum matematik iaitu Kurikulum Matematik Sekolah Rendah memberi penegasan terhadap pembentukan asas ilmu matematik supaya penyemaian dan penyuburan pengetahuan, minat, sikap dan nilai estetik berjaya melahirkan generasi yang berbudaya matematik. Di samping itu kemahiran berfikir dan kemahiran belajar diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran yang menegaskan penguasaan konsep, proses dan bahasa matematik. Kemahiran berfikir dan belajar juga bertujuan untuk membina pemahaman murid dalam konsep nombor dan kemahiran asas mengira.

Pendekatan numerasi secara pembelajaran Masteri iaitu memberi peluang kepada murid yang belum menguasai sesuatu kemahiran, perlu diajar semula - khusus untuk memperbetulkan ketidak fahaman mereka secara strategi yang berbeza. (Modul numerasi,2011)

Menggabungjalinkan sesuatu kemahiran dengan kemahiran yang lain, seperti antara tajuk/unit dan kemahiran. Guru yang menggunakan kaedah alternatif, dapat mengurangkan kebimbangan matematik di kalangan murid berbanding guru yang menggunakan kaedah tradisional iaitu chalk and talk. (Marzita, 2012)

Menurut National Council of Teachers of Mathematics (NCTM,2000), ......fluency with basic addition and subtraction number combinations is a goal in teaching whole-number computation. (NCTM,2000,ms. 4)3.0OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN

3.1Objektif Umum Kajian

Kajian tindakan ini dijalankan untuk melihat sejauh mana penguasaan murid Tahun Dua yang tidak menguasai kemahiran menolak dengan mengumpul semula menggunakan bentuk lazim.

3.2Objektif Khusus Kajian

Selain daripada mengkaji objektif umum tersebut, kajian ini juga dijalankan untuk :

a. Melatih murid melakukan operasi tolak dengan mengumpul semula

menggunakan bentuk lazim.

b. Meningkatkan keupayaan murid menolak dengan mengumpul semula

dengan menggunakan kaedah cerakin.

3.3Soalan Kajian

Setelah meneliti objektif-objektif kajian yang telah dinyatakan, beberapa persoalan yang boleh ditimbulkan melalui kajian ini ialah :

a. Adakah kaedah cerakin berkesan terhadap pengajaran guru bagi tajuk tolak dengan mengumpul semula menggunakan bentuk lazim?

b. Adakah kaedah cerakin dapat membantu murid yang tidak menguasai menyelesaikan soalan tolak dengan mengumpul semula melibatkan bentuk lazim dengan tepat?

4.0KUMPULAN SASARAN

Responden-responden yang telah ditentukan bukanlah dipilih secara rawak. Malahan, mereka yang dipilih adalah daripada kumpulan murid yang tidak menguasai eviden iaitu mereka tidak dapat melakukan operasi asas tolak bagi sebarang dua nombor bulat hingga tiga digit dengan mengumpul semula. Responden adalah terdiri daripada 14 daripada 37 orang murid Tahun Dua, iaitu tujuh orang murid lelaki dan tujuh orang murid perempuan. Manakala, tiga belas orang murid daripadanya adalah berbangsa Melayu serta seorang berbangsa India. Berikut adalah data mengenai responden.

Jadual 4.1 : Latar Belakang Responden Mengikut Kaum

BANGSA

JANTINAMELAYUCINAINDIAJUMLAH

Lelaki7007

Perempuan6017

JUMLAH KESELURUHAN14

Rajah 4.1 : Pecahan Murid yang Menjadi Responden di dalam Kelas

5.0TINDAKAN YANG DIJALANKAN

Kaedah kajian tindakan yang dilaksanakan ialah kaedah cerakin . Kajian ini dilaksanakan mengikut proses dan prosedur kajian tindakan seperti berikut:

5.1 Mengenal pasti murid yang tidak menguasai

Pada peringkat permulaan, pengkaji membuat pentaksiran berasaskan sekolah terhadap murid-murid Tahun Dua mengenai kemahiran asas menolak bagi sebarang dua nombor bulat hingga tiga digit. Empat belas orang murid didapati mengalami masalah untuk menyelesaikan masalah tolak.

5.2Ujian Pra

Usai mengenal pasti murid yang tidak menguasai, pengkaji meneruskan kajian dengan membuat ujian pra kepada responden. Tujuan ujian pra dijalankan adalah untuk memahami tahap kefahaman murid-murid terhadap operasi tolak. Di samping itu, pengkaji juga membuat analisis ke atas murid-murid untuk memahami masalah yang dihadapi dan mengenal pasti miskonsepsi yang dialami oleh mereka. Dalam ujian pra ini, pengkaji telah menyediakan sepuluh soalan yang melibatkan operasi tolak seperti yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Matematik Tahun Dua, Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).

5.3 Pengajaran dan Pembelajaran Semula Tajuk cerakin

Setelah masalah murid dikenal pasti dan dianalisis, pengkaji seterusnya menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran semula mengenai tajuk cerakin. Tujuan tajuk cerakin diajar semula adalah untuk membantu murid mengingat kembali tajuk ini sebelum diintegrasikan ke dalam tajuk tolak nanti. Semasa proses pengajaran semula, pengkaji memberi penekanan kepada subtajuk mencerakin mengikut nilai digit. Carta cerakin mengikut nilai digit yang digunakan ditunjukkan pada Rajah 5.1

Ratus ( 3 digit)Puluh ( 2 digit)Sa ( 1 digit)

Rajah 5.1 : Carta cerakin nilai digit

5.4Pengajaran dan Pembelajaran dengan Menggunakan Kaedah Cerakin

Setelah proses mengingat semula tajuk cerakin dijalankan, pengkaji mula menjalankan pengajaran dan pembelajaran dengan membimbing murid menggunakan carta cerakin tolak untuk menyelesaikan soalan tolak dengan mengumpul semula menggunakan bentuk lazim.

ratuspuluhsa

9 0 05 02

-6 0 07 04

ratuspuluhsa

8 0 0140

9 0 05 0 12

-6 0 07 0 4

200708

Rajah 5.2 : Carta cerakin tolak

5.5Ujian Pasca

Ujian pasca ini dilaksanakan selepas pengajaran menolak dengan menggunakan kaedah cerakin berbantukan carta cerakin tolak. Ujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kefahaman murid dalam menyelesaikan masalah tolak menggunakan kaedah cerakin dan adakah mereka telah menguasai kaedah cerakin yang telah diajar. Pencapaian murid dalam ujian ini direkod untuk tujuan analisis.

5.7Soal Selidik

Soal selidik diberikan di akhir kajian kepada semua responden. Pengkaji telah menyediakan sembilan soalan yang berkaitan dengan keberkesanan kaedah cerakin membantu murid-murid menguasai kemahiran menolak dengan mengumpul semula. Memandangkan murid-murid berada di Tahun Dua, guru membimbing murid memahami item yang disoal.

6.0CARA PENGUMPULAN DATA

Dalam kajian ini, pengkaji telah mengumpulkan data secara kuantitatif dan kualitatif. Dalam pengumpulan data secara kuantitatif, pengkaji telah menggunakan ujian sebagai satu instrumen utama dalam pengukuran penguasaan murid dalam menyelesaikan masalah tolak dengan mengumpul semula. Bagi pengumpulan data secara kualitatif pula, pengkaji telah menggunakan borang soal selidik untuk mengumpul pendapat murid-murid tentang keberkesanan kaedah cerakin dalam meningkatkan kemahiran menolak murid dengan mengumpul semula.

6.1Pengumpulan Data secara Kuantitatif

Dalam pengumpulan data secara kuantitatif, pengkaji telah menggunakan ujian pra dan ujian pasca untuk mengumpul data. Ujian pra dilaksanakan sebelum proses pengajaran dan pembelajaran semula tajuk cerakin . Dalam kertas ujian ini, pengkaji telah menyediakan sepuluh soalan matematik yang melibatkan penyelesaian masalah tolak. Bagi ujian pasca pula, ujian ini ditadbir selepas pengajaran dan pembelajaran kali kedua iaitu mengenai menolak dengan mengumpul semula dengan menggunakan carta cerakin tolak atau kaedah cerakin. Dalam kertas ujian ini, pengkaji juga telah menyediakan sepuluh soalan matematik yang melibatkan penyelesaian masalah tolak.

6.2Pengumpulan Data secara Kualitatif

Pengkaji telah menyediakan satu set borang soal selidik. Terdapat sembilan soalan dalam borang soal selidik tersebut. Borang ini diberi kepada respondan selepas ujian pra dan ujian pasca dijalankan. Setiap responden dikehendaki menjawab semua soalan soal selidik secara individu. Jawapan yang diberi oleh murid-murid menunjukkan pandangan murid-murid terhadap pembelajaran tajuk tolak dengan mengumpul semula dengan menggunakan kaedah cerakin. Maklum balas yang dikumpul menjadi bahan bukti bagi pengkaji untuk menjawab soalan-soalan kajian tindakan.

7.0KEPUTUSAN / ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI

Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan perisian Microsoft Excel dan SPSS 16.0 untuk menganalisis data ujian pra, ujian pasca dan soal selidik bagi 14 orang murid. Daripada perisian itu, pengkaji mencari nilai min dan mod, untuk menganalisis data. Selepas itu, pengkaji memaparkan hasil analisis dalam bentuk graf dan jadual.7.1Analisis Ujian Pra dan Ujian Pasca

7.1.1 Analisis Ujian Pra

Dalam kajian ini, seramai empat belas orang responden mengambil ujian pra. Selepas ujian pra dijalankan, pengkaji telah mengumpulkan markah bagi empat belas orang responden tersebut. Markah ujian pra bagi murid dicatatkan dalam Jadual 7.1.Jadual 7.1: Pencapaian Murid dalam Ujian PraRespondenMarkah

L120

L210

L310

L420

L510

L610

L710

P120

P210

P320

P420

P510

P610

P710

Jadual 7.2: Statistik Pencapaian Murid dalam Ujian PraNMinimumMaksimumMinMod

Ujian pra14102013.5710

Jadual 7.3: Skala Gred Pencapaian PBS

MarkahPencapaian

100menguasai

0-99tidak menguasai

Berdasarkan Jadual 7.2 di atas, didapati bahawa markah tertinggi yang diperolehi oleh responden dalam ujian pra adalah 20 markah. Manakala, markah terendah yang diperolehi oleh murid-murid dalam ujian pra adalah 10 markah. Jurang perbezaan di antara markah tertinggi dengan markah terendah adalah sebanyak 10 markah. Berdasarkan Jadual 7.2, nilai min dalam kumpulan data ujian pra adalah 13.57. Nilai min ini telah menunjukkan pencapaian purata murid dalam ujian pra lemah dan tidak menguasai sekiranya mengikut skala gred pencapaian PBS (Jadual 7.3). Selain itu, merujuk kepada data Jadual 7.2, mod bagi ujian pra pula adalah 10 markah. Data ini menunjukkan ramai murid telah mendapat 10 markah dalam ujian pra.

Pengkaji menggolongkan murid-murid mengikut tahap penguasaan mereka iaitu menguasai dan tidak menguasai. Murid-murid perlu mendapat 100 markah atau markah penuh untuk mendapatkan tahap penguasaan menguasai. Rajah 7.1 menunjukkan taburan pencapaian murid-murid dalam ujian pra mengikut tahap penguasaan.

Rajah 7.1 : Taburan Pencapaian Murid-murid dalam Ujian Pra mengikut Tahap

Penguasaan

7.1.2Analisa Ujian Pasca

Selepas mengajar menolak menggunakan kaedah cerakin, pengkaji menjalankan satu ujian pasca untuk menguji semula tahap pencapaian murid-murid. Markah ujian pasca bagi setiap murid telah dicatatkan dalam jadual 7.4. Di samping itu, pengkaji juga membuat analisis statistik ke atas keputusan murid-murid. Keputusan murid-murid dianalisis berdasarkan nilai minimum, maksimum mod. Hasil analisis statistik telah dicatat dalam Jadual 7.5.Jadual 7.4: Pencapaian Murid dalam Ujian Pasca

RespondenMarkah

L1100

L2100

L3100

L4100

L590

L680

L7100

P1100

P2100

P3100

P4100

P5100

P6100

P7100

Jadual 7.5: Statistik Pencapaian Murid dalam Ujian Pasca

NMinimumMaksimumMinMod

Ujian pasca148010097.8100

Berdasarkan Jadual 7.4, didapati bahawa markah tertinggi yang diperolehi oleh murid-murid dalam ujian pasca adalah 100 markah iaitu markah penuh. Manakala, markah terendah yang diperoleh oleh murid-murid dalam ujian pasca pula adalah 80 markah. Jurang perbezaan di antara markah tertinggi dengan markah terendah adalah sebanyak 20 markah. Berdasarkan Jadual 7.4, nilai min dalam kumpulan data ujian pasca adalah 97.8. Nilai min ini telah menunjukkan pencapaian purata murid dalam ujian pasca adalah cemerlang dan berjaya menghampiri pencapaian menguasai 100%. Bagi nilai mod pula, nilainya adalah 100. Hal ini menunjukkan bahawa ramai murid telah menguasai tajuk tolak dengan mengumpul semula. Di samping itu, markah yang diperolehi oleh murid-murid dalam ujian pasca adalah mendekati nilai min.

Merujuk kepada Jadual 7.3, didapati bahawa terdapat dua belas orang murid telah mencapai tahap menguasai manakala terdapat dua orang murid yang tidak menguasai. Rajah 7.2 menunjukkan taburan pencapaian murid-murid dalam ujian pasca mengikut tahap penguasaan.

Rajah 7.2: Taburan Pencapaian Murid dalam Ujian Pasca Mengikut Tahap

Penguasaan

7.1.3Perbandingan antara Ujian Pra dengan Ujian Pasca

Berdasarkan ujian pra dan ujian pasca yang telah dijalankan, didapati bahawa kajian tindakan ini telah membawa impak yang baik dalam peningkatan penguasaan murid dalam kemahiran menolak dengan mengumpul semula. Pengkaji telah membandingkan markah ujian pra dan ujian pasca yang diperolehi oleh murid-murid. Hasil perbandingan tersebut telah dicatatkan dalam jadual 7.6.Jadual 7.6: Perbandingan Markah Ujian Pra dan Ujian PascaRespondenMarkah

Ujian PraMarkah

Ujian PascaPrestasi

L120100meningkat

L210100meningkat

L310100meningkat

L420100meningkat

L51090meningkat

L61080meningkat

L710100meningkat

P120100meningkat

P210100meningkat

P320100meningkat

P420100meningkat

P510100meningkat

P610100meningkat

P710100meningkat

Rajah 7.3: Perbandingan Keputusan Ujian Pra dan Ujian Pasca

Berdasarkan Jadual 7.6, didapati bahawa 14 orang murid atau pun semua murid meningkat dalam ujian pasca jika dibandingkan dengan ujian pra. Hal ini bermakna kaedah cerakin dapat membantu 14 orang murid dalam meningkatkan penguasaan kemahiran menolak dengan mengumpul semula. Daripada Jadual 7.6 juga, terdapat dua orang murid daripada keseluruhan tidak menguasai kemahiran menolak dengan mengumpul semula. Walau bagimanapun, murid-murid ini sebenarnya telah menguasai kemahiran menolak namun kesalahan yang dilakukan oleh dua orang murid dalam ujian pasca adalah kecuaian dan bukan disebabkan kekeliruan dalam pengiraan. Perbandingan keputusan murid-murid dalam ujian pra dan ujian pasca, ditunjukkan dalam Rajah 7.3.Jadual 7.7: Perbandingan Pencapaian Murid dalam Ujian Pra dan Ujian Pasca

MarkahPencapaian Ujian PraUjian Pasca

100menguasai012

0-99tidak menguasai142

Rajah 7.3: Perbandingan Pencapaian Murid dalam Ujian Pra dan Ujian Pasca

Berdasarkan Rajah 7.3, didapati bahawa tahap pencapaian murid-murid dalam ujian pasca telah meningkat jika dibandingkan dengan ujian pra. Ini bermakna terdapat peningkatan dalam penguasaan kemahiran menolak dengan mengumpul semula. Bagi golongan yang tidak menguasai, bilangan murid telah berkurang daripada empat belas orang semasa ujian pra kepada dua orang semasa ujian pasca Ini menunjukkan bilangan murid yang tidak menguasai telah berkurangan sebanyak 86%. Walaupun begitu, murid ini telah mencapai kemajuan.

Berdasarkan Rajah 7.3, bilangan murid daripada golongan tahap pencapaian menguasai telah bertambah daripada tiada kepada 12 orang daripada keseluruhan. Bilangan murid dalam kategori ini telah bertambah seramai 12 orang. Ini bermakna, 12 orang murid tersebut mempunyai kemajuan dalam kemahiran menolak dengan mengumpul semula.

Jadual 7.8: Statistik Pencapaian Murid dalam Ujian Pra dan Ujian Pasca.

NMinimumMaksimumMinMod

Ujian Pra14102013.5710

Ujian Pasca148010097.8100

Berdasarkan Jadual 7.8, markah minimum telah meningkat daripada 10 markah kepada 80 markah jika dibandingkan markah ujian pra dengan ujian pasca. Bagi markah maksimum pula, nilainya juga turut meningkat iaitu dari 20 markah kepada 100 markah.

Daripada Jadual 7.8, nilai min bagi ujian pra telah meningkat daripada 13.57 kepada 97.8 selepas dijalankan ujian pasca. Berdasarkan data tersebut, terdapat jurang perbezaan yang besar iaitu 84.23 di antara min ujian pra dan min ujian pasca. Peningkatan nilai min dalam ujian pasca menunjukkan bahawa pencapaian murid dalam melakukan kemahiran menolak turut meningkat. Ini bermakna penerapan kaedah cerakin dalam kemahiran menolak dapat meningkatkan penguasaan murid-murid menolak dengan mengumpul semula dengan lebih berkesan.

Mod digunakan untuk menunjukkan kekerapan bilangan murid mendapat markah tinggi atau rendah. Berdasarkan jadual 7.8, nilai mod yang diwakili dapat menjelaskan bahawa di dalam ujian pra, ramai murid telah mendapat 10 markah iaitu tidak menguasai berbanding ujian pasca, ramai murid mendapat 100 markah iaitu telah menguasai.

Selepas membandingkan keputusan ujian pra dan ujian pasca berdasarkan nilai minimum, nilai maksimum, min dan mod, didapati bahawa hampir 85% daripada keseluruhan murid menunjukkan peningkatan dalam ujian pasca. Ini bermakna kaedah cerakin dalam membantu murid menolak dengan mengumpul semula telah dapat meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah penolakan dengan mengumpul semula. Oleh yang demikian, kaedah cerakin telah berjaya mencapai objektif kajian tindakan ini.

7.2Analisis Borang Soal Selidik

Selepas ujian pasca dijalankan, murid-murid diminta untuk menjawab satu set borang soal selidik bagi mengetahui sejauh mana keberkesanan kaedah cerakin dalam menyelesaikan masalah tolak dengan mengumpul semula. Sebanyak sembilan soalan yang berkisar tentang minat, pemahaman dan pencapaian murid-murid di dalam subjek matematik khususnya untuk tajuk tolak.

Item yang dikemukakan mempunyai pilihan jawapan yang terdiri daripada sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), tidak pasti (3), setuju (4) dan sangat setuju (5). Pengkaji menganalisis item dengan mencari peratus setiap jawapan yang diberikan oleh murid-murid.

Soalan soal selidik 1: Saya menyukai mata pelajaran matematik

Jadual 7.9: Mod Pilihan Murid-murid bagi Soalan Soal Selidik 1

Pilihan

Mod5

Jadual 7.10: Maklum Balas diberi oleh Murid-murid Bagi Soalan Soal Selidik 1

KekerapanPeratus

Tidak pasti17

Setuju17

Sangat setuju1286

Jumlah14100

Rajah 7.4: Maklum balas yang diberi oleh Murid-murid Bagi Soalan Soal Selidik 1

Berdasarkan Jadual 7.10, terdapat 12 orang murid iaitu 86% daripada keseluruhan murid sangat bersetuju bahawa mereka menyukai mata pelajaran matematik dan seorang murid iaitu 7% daripada keseluruhan murid memilih setuju dan seorang murid iaitu 7% daripada keseluruhan murid memilih tidak pasti. Dalam soalan ini, tiada murid memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju. Berdasarkan Jadual 7.9, mod pilihan bagi soalan ini ialah 5, iaitu sangat setuju. Daripada keseluruhan maklum balas murid-murid, boleh dikatakan bahawa hampir semua murid menyukai mata pelajaran matematik dan hanya seorang murid tidak pasti. Hal ini mungkin disebabkan terdapat sesetengah topik Matematik adalah terlalu susah dan tidak diminati oleh murid tersebut. Taburan maklum balas murid-murid bagi soalan soal selidik 1 telah ditunjukkan dalam rajah 7.4.

Soalan Soal Selidik 2: Saya selalu lulus matematik

Jadual 7.11: Mod Pilihan Murid-murid bagi Soalan Soal Selidik 2

Pilihan

Mod2

Jadual 7.12: Maklum balas yang diberi oleh Murid-murid bagi Soalan Soal Selidik 2

KekerapanPeratus

Tidak setuju750

Tidak pasti214

Setuju536

Jumlah14100

Rajah 7.5 : Maklum balas yang diberi oleh Murid-murid bagi Soalan Soal Selidik 2

Berdasarkan Jadual 7.12, pengkaji mendapati bahawa terdapat 7 orang murid (50% daripada keseluruhan murid) memilih tidak setuju, 2 orang murid ( 14% daripada keseluruhan murid) memilih tidak pasti dan 5 orang murid (36% daripada keseluruhan) memilih setuju bagi soalan soalan soal selidik 2. Berdasarkan Jadual 7.11 mod pilihan bagi soalan ini ialah 2 iaitu tidak setuju. Daripada keseluruhan maklum balas di atas, pengkaji boleh mengatakan bahawa 50% daripada keseluruhan murid bersetuju bahawa mereka mempunyai latar belakang matematik yang lemah.

Manakala, terdapat 14% daripada keseluruhan murid tidak pasti dengan latar belakang mereka dalam mata pelajaran Matematik. Murid-murid yang memilih tidak setuju dan tidak pasti mungkin disebabkan kekurangan keyakinan dalam menyelesaikan masalah Matematik. Taburan maklum balas murid-murid bagi soalan soal selidik 2 telah ditunjukkan dalam rajah 7.5.

Soalan Soal Selidik 3: Saya faham tentang nilai tempat

Jadual 7.13: Mod Pilihan Murid-murid bagi Soalan Soal Selidik 3.

Pilihan

Mod5

Jadual 7.14: Maklum balas yang diberi oleh Murid-murid bagi Soalan Soal Selidik 3

KekerapanPeratus

Setuju17

Sangat Setuju1393

Jumlah14100

Berdasarkan Jadual 7.14, didapati bahawa terdapat seorang murid (7% daripada keseluruhan murid) memilih setuju, 13 orang murid (93% daripada keseluruhan murid) memilih sangat setuju dan tidak ada murid memilih sangat tidak setuju, tidak setuju dan tidak pasti bagi soalan soal selidik 3. Berdasarkan Jadual 7.13, mod pilihan bagi soalan ini ialah 5, iaitu sangat setuju. Daripada keseluruhan maklum balas di atas, pengkaji boleh mengatakan bahawa 100% murid bersetuju bahawa mereka faham tentang konsep nilai tempat. Taburan maklum balas murid-murid bagi soalan soal selidik 3 telah ditunjukkan dalam Rajah 7.6.

Rajah 7.6 : Maklum balas yang diberi oleh Murid-murid bagi Soalan Soal Selidik 3

Soalan soal selidik 4: Saya faham tentang nilai digit

Jadual 7.15: Mod Pilihan Murid-murid bagi Soalan Soal Selidik 4

Pilihan

Mod5

Jadual 7.16: Maklum balas yang diberi oleh Murid-murid bagi Soalan Soal Selidik 4

KekerapanPeratus

Sangat tidak setuju00

Tidak setuju17

Tidak pasti17

Setuju215

Sangat setuju1071

Jumlah14100

Rajah 7.7 : Maklum balas yang diberi oleh Murid-murid bagi Soalan Soal Selidik 4

Berdasarkan Jadual 7.16, didapati bahawa tiada murid memilih sangat tidak setuju, seorang murid (7% daripada keseluruhan) memilih tidak setuju, seorang murid (7% daripada keseluruhan) memilih tidak pasti, 2 orang murid (15% daripada keseluruhan) memilih setuju dan 10 orang murid (71% daripada keseluruhan) memilih sangat setuju bagi soal selidik 4. Berdasarkan Jadual 7.15, mod pilihan bagi soalan ini ialah 5, iaitu sangat setuju. Daripada maklum balas tersebut, pengkaji boleh mengatakan bahawa 86% orang murid bersetuju bahawa mereka telah menguasai tajuk cerakin nilai digit. Ini bermakna 86% daripada keseluruhan murid di dalam kelas telah menguasai tajuk cerakin mengenai nilai digit. Bagi murid yang memilih tidak setuju dan tidak pasti, mereka mungkin kurang yakin dengan konsep yang mereka kuasai.

Soalan soal selidik 5: Tolak dengan mengumpul semula adalah tajuk yang sukarJadual 7.17: Mod Pilihan Murid-murid bagi Soalan Soal Selidik 5

Pilihan

Mod5

Jadual 7.18: Maklum balas diberi oleh Murid-murid bagi Soalan Soal Selidik 5

KekerapanPeratus

Tidak setuju215

Setuju321

Sangat setuju964

Jumlah14100

Berdasarkan Jadual 7.18, didapati bahawa terdapat 2 orang murid (15% daripada keseluruhan murid) memilih tidak setuju, 3 orang murid (21% daripada keseluruhan) memilih setuju dan 9 orang murid (64% daripada keseluruhan) memilih sangat setuju bagi soal selidik 5. Berdasarkan Jadual 7.17, mod pilihan bagi soalan ini adalah 5, iaitu sangat setuju. Daripada maklum balas di atas, pengkaji boleh mengatakan bahawa terdapat 2 orang murid tidak bersetuju bahawa tajuk tolak dengan mengumpul semula adalah susah kerana kemungkinan murid-murid ini telah mantap penguasaan mereka dalam kemahiran tolak. Selain itu, 85% daripada keseluruhan murid bersetuju bahawa tolak dengan mengumpul semula adalah susah berkemungkinan dipengaruhi oleh pengalaman lampau mereka. Secara keseluruhan, murid-murid adalah bersetuju bahawa tajuk tolak dengan mengumpul semula adalah tajuk yang sukar. Taburan maklum balas murid-murid bagi soalan soal selidik 5 telah ditunjukkan dalam rajah 7.8.

Rajah 7.8: Maklum balas yang diberi oleh Murid-murid bagi Soalan Soal Selidik 5Soalan soal selidik 6: Sebelum menolak, saya boleh cerakin nombor tersebutJadual 7.19: Mod Pilihan Murid-murid bagi Soalan Soal Selidik 6

Pilihan

Mod5

Jadual 7.20: Maklum balas yang diberi oleh Murid-murid bagi Soalan Soal Selidik 6

KekerapanPeratus

Setuju429

Sangat setuju1071

Jumlah14100

Berdasarkan Jadual 7.20, pengkaji dapati bahawa terdapat 4 orang murid (29% daripada keseluruhan murid) memilih setuju, dan 10 orang murid (71% daripada keseluruhan murid) memilih sangat setuju bagi soal selidik 6. Berdasarkan Jadual 7.19, mod pilihan bagi soalan ini adalah 5 iaitu sangat setuju. Daripada maklum balas di atas, pengkaji boleh mengatakan bahawa terdapat 100% murid bersetuju bahawa tajuk cerakin boleh diintegrasikan dengan tajuk tolak. Ini bermakna murid telah menggunakan kaedah cerakin dalam menyelesaikan soalan tolak dengan mengumpul semula.

Rajah 7.9: Maklum balas yang diberi oleh Murid-murid bagi Soalan Soal Selidik

Soalan soal selidik 7: Saya dapat menjawab semua soalan tolak yang diberikan

oleh guru

Jadual 7.21: Mod Pilihan Murid-murid bagi Soalan Soal Selidik 7

Pilihan

Mod4

Jadual 7.22: Maklum balas yang diberi oleh Murid-murid bagi Soalan Soal Selidik 7

KekerapanPeratus

Setuju857

Sangat setuju643

Jumlah14100

Rajah 7.10: Maklum balas yang diberi oleh Murid-murid bagi Soalan Soal Selidik 7

Berdasarkan Jadual 7.22, tiada murid yang memilih sangat tidak setuju, tidak setuju dan tidak pasti . Maklum balas di atas menunjukkan bahawa murid-murid telah menguasai kemahiran tolak. Berdasarkan Jadual 7.21, mod pilihan bagi soalan ini adalah 4, iaitu setuju. Daripada maklum balas di atas, 100% daripada keseluruhan murid bersetuju bahawa kaedah cerakin dapat meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah tolak dengan mengumpul semula. Ini bermakna kaedah cerakin telah memberi kesan yang mendalam kepada murid-murid.

Soalan soal selidik 8: Saya selalu membuat kesilapan semasa menyelesaikan

soalan tolak mengumpul semula

Jadual 7.23: Mod Pilihan Murid-murid bagi Soalan Soal Selidik 8

Pilihan

Mod5

Jadual 7.24: Maklum balas yang diberi oleh Murid-murid bagi Soalan Soal Selidik 8 KekerapanPeratus

Setuju429

Sangat setuju1071

Jumlah14100

Berdasarkan Jadual 7.24, tiada murid yang memilih sangat tidak setuju, tidak setuju dan tidak pasti . Maklum balas di atas menunjukkan bahawa murid-murid telah menguasai kemahiran tolak seperti soalan soal selidik 7. Berdasarkan Jadual 7.23, mod pilihan bagi soalan ini adalah 5, iaitu Sangat setuju. Daripada maklum balas di atas, 100% murid bersetuju bahawa kaedah cerakin dapat meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah tolak dengan mengumpul semula. Ini bermakna kaedah cerakin telah memberi kesan yang mendalam kepada murid-murid. Soalan soal selidik 8, sebenarnya hampir sama dengan soalan soal selidik 7. Soalan ini, ingin membuktikan bahawa murid konsisten dengan pendirian mereka bahawa murid betul-betul menguasai kemahiran tolak. Secara keseluruhan, murid-murid adalah bersetuju bahawa kaedah cerakin membantu mereka menyelesaikan masalah tolak dengan mengumpul semula.

Soalan soal selidik 9: Saya menggunakan kaedah cerakin untuk menyelesaikan

soalan tolak dengan mengumpul semula

Jadual 7.25: Mod Pilihan Murid-murid bagi Soalan Soal Selidik 9

Pilihan

Mod5

Jadual 7.26: Maklum balas yang diberi oleh Murid-murid bagi Soalan Soal Selidik 9

KekerapanPeratus

Setuju429

Sangat setuju1071

Jumlah14100

Berdasarkan Jadual 7.26, Terdapat 4 orang murid memilih setuju (29% daripada keseluruhan murid) dan bilangan murid yang memilih sangat setuju pula adalah seramai 10 orang (71% daripada keseluruhan murid). Manakala, pilihan sangat tidak setuju; dan tidak setuju tidak dipilih oleh mana-mana murid. Berdasarkan Jadual 7.25, mod pilihan bagi soalan ini adalah 5, iaitu sangat setuju Daripada maklum balas di atas, 100% daripada keseluruhan murid bersetuju bahawa kaedah cerakin dapat membantu mereka menyelesaikan soalan tolak dengan mengumpul semula dengan betul dan tepat. Oleh yang demikian, objektif kajian tindakan ini telah berjaya membantu murid mengukuhkan konsep tolak untuk diaplikasikan dalam kehidupannya. Taburan maklum balas murid-murid bagi soalan soal selidik 9 akan ditunjukkan dalam Rajah 7.12

Rajah 7.12: Maklum balas yang diberi oleh Murid-murid bagi Soalan Soal Selidik 9

Secara keseluruhannya, soal selidik ini telah membuktikan bahawa pengintegrasian kaedah cerakin dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik dapat meningkatkan kemahiran murid dalam menyelesaikan tajuk tolak dengan mengumpul semula. Di samping itu, kaedah cerakin ini dapat membantu murid-murid mengenal pasti nilai tempat, nilai digit dan nilai nombor yang diwakilkan dalam keadaan nyata kerana murid sedar tentang nilai sesuatu nombor. Dengan penguasaan kemahiran tolak dengan mengumpul semula ini, murid akan dapat mengaplikasikannya ke dalam topik-topik lain seperti wang, masa dan waktu, isipadu cecair dan sebagainya. Semoga pemantapan tajuk ini akan membantu murid-murid mengaplikasi dalam kehidupan sebenar. Objektif kajian dapat dicapai dengan jayanya.

8.0RUMUSAN / REFLEKSI SELEPAS DAPATAN

Daripada analisis data, pengkaji berjaya memperoleh maklum balas yang positif daripada murid-murid dalam kajian tindakan meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah penolakan dengan mengumpul semula dengan menggunakan kaedah cerakin.

8.1Penilaian Murid

Berdasarkan keputusan ujian pra dan ujian pasca yang telah dianalisis, kajian tindakan yang dijalankan telah memberi kesan yang baik dalam diri murid. Carta cerakin tolak berjaya membantu murid-murid mengenal pasti digit yang sebenar dan menyelesaikan soalan tolak dengan mengumpul semula dengan berkesan. Daripada analisis ujian pra dan ujian pasca, keputusan murid-murid mempunyai peningkatan yang ketara. Nilai min telah meningkat daripada 13.57 kepada 97.8 jika dibandingkan ujian pra dengan pasca.

Dari segi pencapaian individu, seramai 14 orang murid mempunyai peningkatan iaitu menguasai kemahiran dan dua orang murid tidak menguasai. Walaupun dua orang murid tidak menguasai, mereka tetap dapat menolak dengan mengumpul semula. Kesilapan yang dilakukan mungkin berpunca daripada kecuaian ketika membuat pengiraan. Data-data tersebut telah membuktikan bahawa pengajaran berbantukan kaedah cerakin dapat meningkatkan keupayaan murid dalam menyelesaikan masalah tolak dengan mengumpul semula.

Hasil daripada soal selidik, 100% orang murid bersetuju bahawa pengintegrasian cerakin dalam tajuk tolak dengan mengumpul semula, dapat meningkatkan penguasaan dan kefahaman murid dalam menyelesaikan soalan dengan tepat.

8.2Refleksi Diri Guru

Secara keseluruhan, kajian ini telah mendedahkan murid-murid kepada kaedah pengintegrasian dua tajuk matematik iaitu cerakin dan tolak. Pengkaji berasa gembira dan berpuas hati dengan peningkatan yang dicapai oleh murid-murid. Murid-murid berasa lebih berkeyakinan semasa menjawab soalan tolak dengan mengumpul semula. Ini bermakna kaedah yang digunakan oleh pengkaji sesuai dengan cara pembelajaran murid.

Pencapaian murid merupakan kejayaan guru dalam menyampaikan ilmu pengetahuan. Daripada pencapaian murid, guru boleh mengetahui sejauh mana matlamat dan objektif pengajarannya telah tercapai. Selain itu, keberkesanan kaedah yang digunakan oleh guru juga boleh dinilai melalui penguasaan murid. Oleh itu, selepas proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan, guru mestilah membuat analisa terhadap prestasi murid dan juga keberkesanan kaedah yang digunakan. Daripada analisa tersebut, guru perlu memperbaiki kelemahan supaya dapat menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkualiti.

Dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan kaedah cerakin dalam menyelesaikan soalan tolak dengan mengumpul semula. Kaedah ini dipilih bertujuan untuk membantu murid mengukuhkan kemahiran operasi asas tolak. Dalam teori pembelajaran Piaget, sekiranya konsep matematik dapat diajar dengan betul daripada peringkat awal, kanak-kanak akan terus mengekalkan konsep yang mereka pelajari pada awal umur sehingga mereka dewasa. Implikasi daripada teori ini, guru perlu bersiap sedia untuk mengajar konsep yang betul dan mudah diingati oleh kanak-kanak.

Sepanjang tempoh membuat kajian, pengkaji berjaya menggunakan semaksimum masa yang diperuntukkan. Kerjasama daripada murid-murid, guru-guru dan pentadbir sekolah adalah amat membanggakan. Murid-murid berminat untuk memperbaiki pencapaian mereka. Akhirnya, mereka berjaya memperbaiki kelemahan dalam masa yang singkat.9.0CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

9.1Menyelesaikan Soalan Tolak Tanpa Cerakin

Daripada hasil kajian, didapati murid-murid mempunyai peningkatan dalam menyelesaikan masalah tolak dan dapat menjawab soalan dengan baik dengan menggunakan kaedah cerakin. Walaupun begitu, pengkaji mempunyai satu persoalan, Adakah murid-murid dapat menjawab soalan tolak dengan mengumpul semula tanpa cerakin? Oleh yang demikian, untuk kajian seterusnya, pengkaji boleh mengkaji keupayaan murid dalam menyelesaikan soalan tolak tanpa cerakin. Ini adalah bertujuan untuk memastikan murid-murid telah menguasai sepenuhnya kemahiran menolak dengan mengumpul semula.

9.2Kaedah Cerakin Bagi Operasi Darab

Kaedah cerakin tidak hanya sesuai digunakan bagi operasi tolak. Kaedah ini juga boleh digunakan di dalam operasi darab untuk murid tahap dua khususnya soalan yang melibatkan darab dua digit. Kaedah ini dapat membantu murid melakukan operasi darab dengan lebih mudah dan tepat. Kaedah ini juga dapat mengurangkan kekeliruan ketika mendarab. Oleh yang demikian, untuk kajian seterusnya, pengkaji ingin membuat kajian tentang memantapkan operasi darab dengan kaedah cerakinSENARAI RUJUKANAzizi Hj. Yahaya, Elanggovan. (2011) Kepentingan kefahaman konsep dalam matematik. Dimuat turun pada 7 Julai 2013 dari laman sesawang eprint.utm.my/10413/1/1.10_Bab 2.pdf

Bahagian Pendidikan Guru. (1998). Pengajaran pembelajaran matematik : Nombor bulat untuk sekolah rendah. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka

Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2012). Sukatan pelajaran kurikulum sekolah rendah matematik. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia.Chee, K. M. (2011). Kajian tindakan dari proses ke produk. Pulau Pinang: Red House Printing Creative Production Sdn. Bhd.

Lee S. M. (1997). Psikologi pendidikan:Teori dan aplikasi psikologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Marzita bt Puteh (2012). Isu-isu kontemporari dalam pendidikan Matematik. Diperoleh pada 7 Ogos 2013 daripada laman sesawang http://kamipendidik2012.blogspot.com/2012/05/artikel3html.

Maissner, Harttwig. (1983). How to proke relational understanding.Proc of the seventh Int. Conference For The Psychology of mathematical education. Israel. m.s. 76-81.

Mok, S. S. (1995). Pengajian matematik untuk kursus perguruan. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). Curriculum and evaluation standardsfor teaching Mathematics. Dimuat turun pada 15 Julai 2013 dari laman sesawang: ttp://www.nctm.org Post, Thomas R. (1992). Teaching Mathematics In Grades K-8. United States: Allyn and Bacon.

Nik Azis Nik Pa. (1996). Penghayatan matematik KBSR/KBSM. Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka.

Noraini Idris . (2001). Pedagogi dalam pendidikan matematik. Kuala Lumpur:Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

LAMPIRAN ASOAL SELIDIK

Bulatkan jawapan pilihan anda di ruangan jawapan

BIL.SOALANJAWAPAN

1Saya meminati mata pelajaran Matematik.12345

2Saya selalu lulus Matematik.12345

3Saya faham tentang nilai tempat.12345

4Saya faham tentang nilai digit.12345

5Tolak dengan mengumpul semula adalah tajuk sukar.12345

6Sebelum menolak, saya boleh cerakin nombor12345

7Saya dapat menjawab semua soalan tolak yang diberikan oleh guru.12345

8Saya selalu membuat kesilapan semasa menyelesaikan soalan tolak.12345

9Saya menggunakan kaedah cerakin untuk menyelesaikan soalan tolak dengan mengumpul semula.12345

SKALA JAWAPAN :1 - Sangat tidak setuju

2 - Tidak setuju

3 - Tidak pasti

4 - Setuju

5 - Sangat setuju LAMPIRAN B

TAHUN 2

UJIAN PRA

Kemahiran : Menolak nombor bulat hingga 1000.

Nama :

Tarikh:

a) 348 - 102 =b) 479 - 132 =

c) 462 - 235 =d) 348 - 102 =

e) 563 - 280 =f) 644 - 352 =

g) 728 - 435 =h) 703 - 364 =

i) 840 - 576 =j) 952 - 674 =

LAMPIRAN CTAHUN 2

UJIAN PASCA

Kemahiran : Menolak nombor bulat hingga 1000.

Nama :

Tarikh:

a) 276 - 143 =

b) 318 - 206 =

c) 476 - 257 =d) 452 - 224 =

e) 546 - 353 =f) 659 - 475 =

g) 708 - 436 =h) 738 - 569 =

i) 810 - 625 =j) 934 - 356 =

551-343212

3 1 = 2

9 5 2 6 7 4 =

1 ratus = 100

1 puluh = 10

2 7 8

Kumpul semula dari ratus

Perbandingan Keputusan Ujian Pra danUjian Pasca

8

_1447775564.xlsChart1

20100

10100

10100

20100

1090

1080

10100

20100

10100

20100

20100

10100

10100

10100

Murid

Murid

UJIAN PRA

UJIAN PASCA

Murid

Markah

Sheet1

UJIAN PRAUJIAN PASCA

120100

210100

310100

420100

51090

61080

710100

820100

910100

1020100

1120100

1210100

1310100

1410100

_1447775569.xlsChart1

00

014

menguasai

tidak menguasai

Sheet1

menguasaitidak menguasai

menguasai00

tidak menguasai014.0

To resize chart data range, drag lower right corner of range.

_1447775572.xlsChart1

27

14

CARTA PAI MENUNJUKKAN PECAHAN MURID YANG MENJADI RESPONDEN DENGAN BILANGAN MURID DI DALAM KELAS TAHUN 2

Column1

Sheet1

Column1

murid yang menguasai27

murid yang tidak menguasai (responden)14

To resize chart data range, drag lower right corner of range.

_1447775567.xlsChart1

12menguasai

tidak menguasai2

menguasai

tidak menguasai

Pencapaian

Bilangan murid

Taburan Pencapaian Murid dalam Ujian Pasca

Sheet1

menguasaitidak menguasai

menguasai12

tidak menguasai2

To resize chart data range, drag lower right corner of range.

_1447775552.xlsChart1

0

0

0

7

93

Maklum balas murid-murid bagi soalan soal selidik 3

Maklum balas murid-murid bagi soalan soal selidik 3

Sheet1

Maklum balas murid-murid bagi soalan soal selidik 3

sangat tidak setuju0

tidak setuju0

tidak pasti0

setuju7

sangat setuju93

To resize chart data range, drag lower right corner of range.

_1447775558.xlsChart1

0

0

0.0714

0.0714

0.857

Maklum balas murid-murid bagi soalan soal selidik 1

Maklum balas murid-murid bagi soalan soal selidik 1

Sheet1

Maklum balas murid-murid bagi soalan soal selidik 1

sangat tidak setuju0

tidak setuju0

tidak pasti7.14%

setuju7.14%

sangat setuju85.7%

To resize chart data range, drag lower right corner of range.

_1447775561.xlsChart1

012

142

ujian pra

ujian pasca

Tahap Penguasaan

Bilangan Murid

Perbandingan pencapaian murid dalam ujian pra dan ujian pasca

Sheet1

ujian praujian pasca

menguasai012

tidak menguasai142

To resize chart data range, drag lower right corner of range.

_1447775555.xlsChart1

0

50

14

36

0

Maklum balas murid-murid bagi soalan soal selidik 2

Maklum balas murid-murid bagi soalan soal selidik 2

Sheet1

Maklum balas murid-murid bagi soalan soal selidik 2

sangat tidak setuju0

tidak setuju50

tidak pasti14

setuju36

sangat setuju0

To resize chart data range, drag lower right corner of range.

_1447775546.xlsChart1

0

15

0

21

64

Maklum balas yang diberi oleh Murid-murid bagi Soalan Soal Selidik 5

Maklum balas yang diberi oleh Murid-murid bagi Soalan Soal Selidik 5

Sheet1

Maklum balas yang diberi oleh Murid-murid bagi Soalan Soal Selidik 5

Sangat tidak setuju0

Tidak setuju15

Tidak pasti0

Setuju21

Sangat setuju64

To resize chart data range, drag lower right corner of range.

_1447775549.xlsChart1

0

7

7

15

71

Maklum balas murd-murid bagi soalan soal selidik 4

Maklum Balas Murid-murid bagi Soalan Soal Selidik 4

Sheet1

Maklum balas murd-murid bagi soalan soal selidik 4

Sangat tidak setuju0

Tidak setuju7

Tidak pasti7

Setuju15

Sangat setuju71

To resize chart data range, drag lower right corner of range.

_1447775540.xlsChart1

0

0

0

57

43

Maklum balas murid-murid bagi soalan soal selidik 7

Maklum balas murid-murid bagi soalan soal selidik 7

Sheet1

Maklum balas murid-murid bagi soalan soal selidik 7

Sangat tidak setuju0

Tidak setuju0

Tidak pasti0

Setuju57

Sangat setuju43

To resize chart data range, drag lower right corner of range.

_1447775543.xlsChart1

0

0

0

29

71

Maklum balas murid-murid bagi soalan soal selidik 6

Maklum balas murid-murid bagi soalan soal selidik 6

Sheet1

Maklum balas murid-murid bagi soalan soal selidik 6

Sangat tidak setuju0

Tidak setuju0

Tidak pasti0

Setuju29

Sangat setuju71

To resize chart data range, drag lower right corner of range.

_1447775537.xlsChart1

0

0

0

29

100

Maklum balas yang diberi oleh Murid-murid bagi Soalan Soal Selidik 9

Maklum balas yang diberi oleh Murid-murid bagi Soalan Soal Selidik 9

Sheet1

Maklum balas yang diberi oleh Murid-murid bagi Soalan Soal Selidik 9

Sangat tidak setuju0

Tidak setuju0

Tidak pasti0

Setuju29

Sangat setuju100

To resize chart data range, drag lower right corner of range.