of 14 /14
Namen tega dokumenta je zagotoviti povzetek informacij o določenem zavarovalnem produktu in ni prilagojen vašim individualnim potrebam ter zahtevam. Popolne predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovalnem produktu so na voljo v drugih dokumentih (v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, ponudbi ali drugih dokumentih, ki jih prejmete pred ali po sklenitvi zavarovanja). Natančno preberite vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti. Za kakšno vrsto zavarovanja gre? Nezgodno zavarovanje je namenjeno zagotavljanju večje finančne varnosti družine, ki živi v isti gospodinjski skupnosti, v primeru nezgode, katere po sledica je lahko smrt, poškodba, trajna invalidnost, prehodna nezmožnost za delo ali zdravljenje v bolnišnici. Kaj ni zavarovano? Ali je kritje omejeno? Dogodki, ki po splošnih pogojih ne štejejo za nezgodo; če je zavarovalni primer že nastal pred sklenitvijo zavarovanja, če je bil v nastajanju ali je bilo gotovo, da bo nastal; delovanje alkohola, mamil, zdravil ali psihoaktivnih snovi; upravljanje vozil brez predpisanega veljavnega dovoljenja za upravljanje ali vožnjo; v primeru kritja zloma kosti niso kriti zlomi na že predhodno poškodovanih kosteh; ostale izključitve so navedene v zavarovalnih pogojih. nezgode, ki je posledica izvajanja visoko tveganih ter ekstremnih športov in prostočasnih aktivnosti ter udeležbe na ekstremnih tekmovanjih ali izvajanja profesionalnih športnih aktivnosti; nezgode, ki se pripeti zavarovancu kot sopotniku pri vožnji z vozilom, katerega voznik je pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi ali je voznik brez predpisanega veljavnega vozniškega dovoljenja ali če zavarovanec ni uporabljal zaščitne čelade ali ni bil pripet z varnostnim pasom; če so na nezmožnost za delo, zlom kosti ali trajno invalidnost vplivala tudi obolenja, degenerativne spremembe, stanja ali hibe, ki jih je zavarovanec imel pred nezgodo; dnevnega nadomestila ne izplačamo za čas čakanja na ter- apije, preiskave, operacije ali sprejema v bolnišnico, kakor tudi ne za čas predhodne nezmožnosti za delo po ugotovitvi končne stopnje trajne invalidnosti, razen če se zdravstveno stanje poslabša pred potekom treh let od nezgode in se spre- meni končna stopnja trajne invalidnosti; ostale omejitve so navedene v zavarovalnih pogojih. Kaj je zavarovano? Zavarovanje lahko nudi naslednja kritja za primer nez- gode: Zavarovalnica izplača samo del zavarovalnine v primeru: Nezgodno zavarovanje Dokument z infomacijami o zavarovalnem produktu Zavarovalnica: Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Slovenija Produkt: Nezgodno zavarovanje Nezgodna smrt - zavarovalno vsoto izplačamo upravičencu v primeru zavarovančeve smrti zaradi nezgode. Trajna invalidnost zaradi nezgode - če zaradi nezgode utrpite trajno invalidnost, vam izplačamo odstotek zavarovalne vsote, ki ustreza odstotku delne trajne in- validnosti po splošnih pogojih. Za vsak odstotek trajne invalidnosti nad 50 % priznamo dva odstotka za izračun zavarovalnine. V primeru 100 % trajne invalidnosti izplačamo dvakratnik zavarovalne vsote za trajno invalidnost. Nezgodna renta se izplačuje 10 let v mesečnih obrokih, če skupna trajna invalidnost kot posledica nezgod v času jamstva znaša več kot 50 %. Stroški za medicinske pripomočke v primeru trajne invalidnosti zaradi nezgode do višine zavarovalne vsote povrnemo stroške nakupa ali najema pripomočka mobilnosti, ki so dejansko nastali v prvih 180 dnevih od nezgode. Enkratno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje nadomestilo izplačamo, če je bolnišnično zdravljenje po eni nezgodi skupno trajalo neprekinjeno več kot 4 nočitve. Dnevno nadomestilo zaradi nezgode nadomestilo iz- plačamo za vsak dan prehodne nezmožnosti za delo zaradi nezgode, do zadnjega dne trajanja aktivnega zdravljenja oziroma do smrti zavarovanca ali do ugotovitve končne stopnje invalidnosti in največ za 200 dni na zavarovalni primer. Zlom kosti v primeru zloma kosti zaradi nezgode izplačamo odstotek zavarovalne vsote v skladu s splošnimi pogoji. Kje je zavarovanje veljavno? Zavarovalno kritje velja povsod po svetu. IPID_NZ, velja od 1.10.2018 T-466

Kaj je zavarovano? Kaj ni zavarovano? Ali je kritje omejeno?...polica, Tabela trajne invalidnosti zaradi nezgode (v nadaljevanju Tabela), morebitne posebne pisne izjave pogodbenih

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kaj je zavarovano? Kaj ni zavarovano? Ali je kritje omejeno?...polica, Tabela trajne invalidnosti...

 • Namen tega dokumenta je zagotoviti povzetek informacij o določenem zavarovalnem produktu in ni prilagojen vašim individualnim potrebam ter zahtevam. Popolne predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovalnem produktu so na voljo v drugih dokumentih (v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, ponudbi ali drugih dokumentih, ki jih prejmete pred ali po sklenitvi zavarovanja). Natančno preberite vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

  Za kakšno vrsto zavarovanja gre?Nezgodno zavarovanje je namenjeno zagotavljanju večje finančne varnosti družine, ki živi v isti gospodinjski skupnosti, v primeru nezgode,katere po sledica je lahko smrt, poškodba, trajna invalidnost, prehodna nezmožnost za delo ali zdravljenje v bolnišnici.

  Kaj ni zavarovano?

  Ali je kritje omejeno?

  Dogodki, ki po splošnih pogojih ne štejejo za nezgodo;če je zavarovalni primer že nastal pred sklenitvijo zavarovanja, če je bil v nastajanju ali je bilo gotovo, da bo nastal;delovanje alkohola, mamil, zdravil ali psihoaktivnih snovi;upravljanje vozil brez predpisanega veljavnega dovoljenja za upravljanje ali vožnjo;v primeru kritja zloma kosti niso kriti zlomi na že predhodno poškodovanih kosteh;ostale izključitve so navedene v zavarovalnih pogojih.

  nezgode, ki je posledica izvajanja visoko tveganih ter ekstremnih športov in prostočasnih aktivnosti ter udeležbe na ekstremnih tekmovanjih ali izvajanja profesionalnih športnih aktivnosti; nezgode, ki se pripeti zavarovancu kot sopotniku pri vožnji z vozilom, katerega voznik je pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi ali je voznik brez predpisanega veljavnega vozniškega dovoljenja ali če zavarovanec ni uporabljal zaščitne čelade ali ni bil pripet z varnostnim pasom;če so na nezmožnost za delo, zlom kosti ali trajno invalidnost vplivala tudi obolenja, degenerativne spremembe, stanja ali hibe, ki jih je zavarovanec imel pred nezgodo;dnevnega nadomestila ne izplačamo za čas čakanja na ter-apije, preiskave, operacije ali sprejema v bolnišnico, kakor tudi ne za čas predhodne nezmožnosti za delo po ugotovitvi končne stopnje trajne invalidnosti, razen če se zdravstveno stanje poslabša pred potekom treh let od nezgode in se spre-meni končna stopnja trajne invalidnosti;ostale omejitve so navedene v zavarovalnih pogojih.

  Kaj je zavarovano?Zavarovanje lahko nudi naslednja kritja za primer nez-gode:

  Zavarovalnica izplača samo del zavarovalninev primeru:

  Nezgodno zavarovanjeDokument z infomacijami o zavarovalnem produktuZavarovalnica: Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., SlovenijaProdukt: Nezgodno zavarovanje

  Nezgodna smrt - zavarovalno vsoto izplačamo upravičencu v primeru zavarovančeve smrti zaradi nezgode. Trajna invalidnost zaradi nezgode - če zaradi nezgode utrpite trajno invalidnost, vam izplačamo odstotek zavarovalne vsote, ki ustreza odstotku delne trajne in-validnosti po splošnih pogojih. Za vsak odstotek trajne invalidnosti nad 50 % priznamo dva odstotka za izračun zavarovalnine. V primeru 100 % trajne invalidnosti izplačamo dvakratnik zavarovalne vsote za trajno invalidnost.Nezgodna renta se izplačuje 10 let v mesečnih obrokih, če skupna trajna invalidnost kot posledica nezgod v času jamstva znaša več kot 50 %.Stroški za medicinske pripomočke v primeru trajne invalidnosti zaradi nezgode do višine zavarovalne vsote povrnemo stroške nakupa ali najema pripomočka mobilnosti, ki so dejansko nastali v prvih 180 dnevih od nezgode.Enkratno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje nadomestilo izplačamo, če je bolnišnično zdravljenje po eni nezgodi skupno trajalo neprekinjeno več kot 4 nočitve.Dnevno nadomestilo zaradi nezgode nadomestilo iz-plačamo za vsak dan prehodne nezmožnosti za delo zaradi nezgode, do zadnjega dne trajanja aktivnega zdravljenja oziroma do smrti zavarovanca ali do ugotovitve končne stopnje invalidnosti in največ za 200 dni na zavarovalni primer.Zlom kosti v primeru zloma kosti zaradi nezgode izplačamo odstotek zavarovalne vsote v skladu s splošnimi pogoji.

  Kje je zavarovanje veljavno?Zavarovalno kritje velja povsod po svetu.

  IPID_NZ, velja od 1.10.2018

  T-46

  6

 • Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?

  Kako lahko odstopim od pogodbe?

  Zavarovanje se prične tistega dne, ki je na vaši zavarovalni polici naveden kot datum začetka zavarovanja, pod pogojem, da je do tedaj plačana prva premija. Če premija do tedaj ni plačana, zavarovanje prične veljati dan po tem, ko plačate do tedaj zapadle terjatve. Zavarovanje preneha konec tistega dne, ki je na polici naveden kot datum prenehanja zavarovanja, če je ta določen. Če je zavarovanje sklenjeno z nedoločenim trajanjem, se zavarovanje podaljšuje iz leta v leto, dokler ga katera od strank ne odpove. Zavarovanje preneha v primeru smrti zavarovanca, ob koncu zavarovalnega leta, ko zavarovanec dopolni 70 let, oziroma ko zavarovanec postane poslovno nesposoben ter v ostalih primerih, določenih s splošnimi pogoji.

  Če je zavarovanje sklenjeno za določen čas, je odpoved možna v primeru, ko je zavarovanje sklenjeno za več kot tri leta. V takem primeru lahko odstopite od zavarovalne pogodbe z odpovednim rokom šestih mesecev. Če trajanje zavarovanja ni določeno, lahko odpoveste zavarovanje tri mesece pred potekom tekočega zavarovalnega leta. V primeru sklenitve na daljavo lahko odstopite od zavarovalne pogodbe v petnajstih dneh od dneva sklenitve zavarovanja. Odpoved zavarovalne pogodbe mora biti v vseh primerih pisno sporočena zavarovalnici.

  Kdaj in kako plačam?Prvo premijo plačate ob sklenitvi zavarovanja oziroma najkasneje do dneva zapadlosti. Premija se plačuje letno in vnaprej, po dogovoru pa se lahko letna premija plačuje tudi v polletnih, četrtletnih ali mesečnih obrokih. Vse nadaljnje premije oz. obrok premije zapade v plačilo na zadnji dan pred začetkom obdobja, za katerega se premija plačuje.

  IPID_NZ, velja od 1.10.2018

  Kakšne so moje obveznosti?Da navajate popolne in resnične podatke.Premijo plačujete redno.Obveščate nas o spremembi dela, ki ga opravljate, ter o spremembi osebnih podatkov in drugih za zavarovanje relevantnih okoliščin.

  T-46

  6

 • 1

  I. UVOD

  1.1 Nezgodno zavarovanje(1) Nezgodnozavarovanjejenamenjenozagotavljanjuvečjefinančnevarnosti

  vasinvašihbližnjihvprimerunezgode,katereposledicajesmrt,poškodba,trajnainvalidnost,prehodnanezmožnostzadeloalizdravljenjevbolnišnici.Kritjainzavarovalnevsotesonavedenenapolici.

  (2) Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje (v nadaljevanju pogoji)predstavljajosestavnidelzavarovalnepogodbe.Ssklenitvijozavarovalnepogodbe hkrati soglašate tudi z določili teh pogojev.Ostali sestavni delizavarovalne pogodbe so morebitna ponudba z dopolnili in izjavami,polica,Tabela trajne invalidnostizaradinezgode (vnadaljevanjuTabela),morebitne posebne pisne izjave pogodbenih strank, klavzule ter drugeprilogeindodatkikpolici.

  1.2 Definicijepogostouporabljenihterminov(1) Z»vi«jevtehpogojihnaslovljenzavarovalec(skleniteljzavarovanja).(2) Z »mi« oziroma »zavarovalnica« je v teh pogojih imenovana Vzajemna

  zdravstvenazavarovalnica,d.v.z.(3) Ostaliizrazivtehpogojihpomenijo:

  • zavarovalec–oseba,kiznamisklenezavarovalnopogodbo;• zavarovanec – oseba, od katere smrti, poškodbe, trajne invalidnosti,

  prehodne nezmožnosti za delo ali zdravljenja v bolnišnici je odvisnoizplačilozavarovalnine;

  • upravičenec–oseba,kismojidolžniizplačatizavarovalninoskladnostemipogoji;

  • ponudba – podpisan dokument, ki predstavlja predlog za sklenitevzavarovanjainvsebujevsebistveneelementezavarovalnepogodbe;

  • polica–listinaosklenjenizavarovalnipogodbi;• premija – dogovorjeni znesek, ki nam ga morate plačati v skladu z

  zavarovalnopogodbo,čeželite,dasevzpostavijamstvoskladnostemipogoji;

  • izključitve – tisti dogodki, ki sicer lahko ustrezajo osnovni definicijizavarovalnegaprimera,anisokritizzavarovalnopogodbo;

  • začetekzavarovanja–datum,kijenapolicinavedenkotdatumzačetkazavarovanja;

  • potek zavarovanja – datum, ki je na polici naveden kot datum, ko sezavarovanjekonča;

  • zavarovalnavsota–znesek,kipomenizgornjomejonašeobveznostizaposameznokritje,razenprikritjih,kjerjezavarovalnavsotaleosnovazaizračunzavarovalnine;

  • zavarovalnina – znesek, ki ga izplačamo za posamezni zavarovalniprimer(vnadaljevanjutudinadomestilo,stroški,renta);

  • zavarovalniprimer–nezgoda,katereposledicesozavarovanepo tehpogojih;

  • zdravnikcenzor–zdravnikspecialist,pooblaščenznašestrani;• aktivno zdravljenje – zdravljenje posledic nezgode, ki ne vključuje

  obdobjačakanjanadoločenopreiskavo, terapijo,sprejemvbolnišnicoalivzdravilišče,naustreznodelovnomestoalinainvalidskoupokojitevinzdravljenjazaradipreventivnegacepljenja(steklina,tetanusipd.);

  • zavarovalnadoba–trajanjezavarovanjavletih;• zavarovalno leto – obdobje enega leta, ki prične z datumom začetka

  zavarovanja. Naslednje zavarovalno leto se prične z iztekompredhodnegazavarovalnegaleta.

  1.3 Definicijanezgode1.3.1 Kaj je nezgoda(1) Za nezgodo po teh pogojih štejemo nenaden, nepredviden dogodek,

  ki nastane v času jamstva zavarovanja in ki deluje od zunaj in naglo nazavarovančevoteloizvennjegovevolje,pričemersezavarovanectelesnopoškoduje.

  (2) Nezgodo predstavljajo zlasti naslednji dogodki: padec na istem nivojuali z višine, zdrs, udarec spredmetomali ob kakšenpredmet, prometnanesreča, udarec električnega toka ali strele, ranitev z orožjem, drugimipredmeti ali eksplozivnimi snovmi, vbod s predmetom, udarec ali ugrizživaliterzastrupitevzgobamialikemičnimisnovmi.Zanezgodoseštejejotudizastrupitvezaradivdihavanjaplinovalistrupenihpar,razenpoklicnihobolenj, opekline z ognjemali elektriko, vročimi predmeti, tekočinami aliparo, kislinami in podobno, zadavljenje in utopitev, pretrganje mišic alisklepnih vezi ter prelomi zdravih kosti, ki nastanejo zaradi hitrih telesnihkretenjalinenadnihnaporov.

  (3) Zanezgodopotehpogojihneštejejo:1. navadne, nalezljive in poklicne bolezni, obenem tudi ne bolezni, ki

  se prenašajo s pikom ali ugrizom živali (klopni meningitis, steklina,borelioza,malarijaipd.)termotnjezavesti(omotica,vrtoglavica,slabost,omedlevicaipd.),nitivprimeru,česezavarovanecobtempoškoduje;

  2. posledicepsihičnihvplivov(anksioznodepresivnostanje,stresnemotnjeipd.),negledenavzrok;

  3. okužbashrano,kotnpr.zbakterijami,virusi,parazitiindrugim;4. posledicemedicinskihposegov;5. trebušne,popkovne,vodneindrugekile,negledenanastanek;

  6. infekcijeinobolenja,kinastanejozaradiraznihoblikalergije,rezanjaalitrganjažuljevindrugihizrastkovkožeteraktiničnopovzročenebolezni;

  7. anafilaktičnišok,razenčejenastalprizdravljenjuposledicnezgode;8. medvretenčne diskus hernije, lumbalgije, ishialgije, cervikobrahialgije,

  indrugetežave,vezanenadrugadegenerativnaobolenjahrbtenice insklepov,alidraženježivčnihkoreninterfibrozitisi,miofascitisi,burzitisiipd.,negledenanastanek;

  9. ponavljajoči izpahi in zvini na istem sklepu (habitualni), povzročeni zohlapnostjosklepneovojnicealivezi;

  10.pretrganje tetive (Ahilove tetive, štiriglave stegenskemišice, dvoglavenadlahtnemišice),razenprineposrednihodprtihpoškodbah;

  11.strganje bolezensko spremenjenih mišic, tetiv, vezi, hrustanca,meniskusa, medvretenčnih ploščic, ter rotatorne manšete ramena(slednjepo45.letustarosti);

  12.poslediceprekomernega telesneganapora,stres frakture inpatološkefraktureoziromazlomnapatološkospremenjenikosti,hrustancualinazdravljenemalinadomestnemzobuinpatološkeepifiziolize;

  13.odstopmrežniceinkrvavitevvočesnestrukturenapredhodnobolnemaliprizadetemočesu,razenpodirektnemudarcupredhodnozdravegaočesa;

  14.spontaniabortus,rupturaanevrizmeinspontanipnevmotoraks.

  II. SKLENITEV ZAVAROVALNE POGODBE

  2.1 Kdojelahkozavarovanpotehpogojih(1) Zavarovanec(zavarovanaoseba)stelahkovisamialipazavarujetedrugo

  osebo.(2) Zavarujejoselahkoosebeod18.do65.letastarosti.(3) Starostzavarovancasedoločikotrazlikamedletnicozačetkazavarovanja

  inletnicorojstvazavarovanca.(4) Oseb,kijimjevcelotiodvzetaposlovnasposobnost,nimogočezavarovati

  po teh pogojih. Osebe, katerih splošna delovna sposobnost je zaradibolezni,težjihtelesnihhibinpomanjkljivostizmanjšana,selahkozavarujejosplačilompovišanepremije.

  (5) Če ste z zavarovanjem nezgodne smrti zavarovali drugo osebo, morazavarovalnapogodbavsebovatitudipodpisteosebe.

  2.2 Kakšenjepostopeksklenitvezavarovalnepogodbe(1) Zavarovalno pogodbo se sklene na podlagi pisne ponudbe ali tako, da

  pogodbenistrankipodpišetapolicoalinadrugnačinpotrdita,dasestrinjataobistvenihelementihzavarovalnepogodbe,kotsodoločitevobsegakritij,premije,zavarovalnedobeinzavarovalnevsote.

  (2) Zasklenitevzavarovalnepogodbelahkozahtevamo,damoratepredhodnoposredovatiponudbo.Vtemprimerunammorateizpolnjenoinpodpisanoponudbo predložiti v pisni ali elektronski obliki na našem obrazcu inpredstavlja predlog za sklenitev zavarovalne pogodbe.Ponudba, ki namjebilapredložena,obvezujeponudnikaosem(8)dnioddneva,kosmojoprejeli,čeponudniknidoločilkrajšegaroka.

  (3) Čevašeponudbe,kijevskladuspogoji,pokaterihsesklepapredlaganozavarovanje,neodklonimovroku,navedenemvprejšnjemodstavku,velja,dasmoponudbosprejeli,insešteje,dajezavarovalnapogodbasklenjenazdnem,kosmoprejeliponudbo.

  (4) Čevamvodgovorunaponudbopredlagamodopolnitevponudbe,sešteje,dasmoponudbozavrniliinvamposredovalinasprotnoponudbo.Nasprotnaponudba je sprejeta, ko prejmemo vašo pisno izjavo, da se strinjate znasprotno ponudbo, oziroma ko prejmemo plačilo premije na podlaginasprotneponudbe.

  (5) Čevrokupetnajstih(15)dnipoizstavitvinasprotneponudbeneprejmemovašeizjaveosprejemunasprotneponudbealinanašračunnenakažetepremijenapodlaginasprotneponudbe,sešteje,dazavarovalnapogodbanibilasklenjena.Vtemprimerusmovamdolžnivrnitimorebitnoplačanopremijooziromavse,karsmoodvasprejeli.

  (6) Ponudbolahkozavrnemobreznavedberazlogovzazavrnitev.(7) Pri zavarovalnih pogodbah, sklenjenih na daljavo, lahko vaš podpis, če

  takodoločimo,nadomestiplačiloprvepremijeoziromaplačiloprve letnepremije. Šteje se, da je zavarovalna pogodba sklenjena, ko plačate prviobrokpremije,oziromakojeplačanaprvaletnapremija.

  2.3 Polica(1) Polica bo izdana v enem izvodu na osnovi podatkov za sklenitev

  zavarovanja.Policomoratehranitinavarnemmestu,kerznjodokazujetesklenitev zavarovalne pogodbe in uveljavljate izplačilo zavarovalnine.Priporočamo,daosklenjenizavarovalnipogodbiobvestitesvojenajbližje.

  (2) Policavsebujepodatkeopogodbenihstrankah,zavarovancu,upravičencih,začetku zavarovanja, zavarovalni dobi, kritjih, zavarovalnih vsotah inpremiji,datumuizstavitveinpodpispogodbenihstrank.Čejezavarovalnapogodbasklenjenanapodlagiponudbe,vašpodpisnaponudbinadomeščapodpisnapolici.

  (3) Česekakšnodoločilovpolicirazlikujeodponudbeoziromavašihdrugihizjav,lahkonavsebinopolicepisnougovarjatevenemmesecuodprejemapolice.Četeganestorite,veljavsebinapolice.

  SplošnipogojizanezgodnozavarovanjeSP-NE-16SP

  -NE

  -16

  (T-3

  43)

 • 2

  2.4 Vašeobveznostiobsklenitvizavarovalnepogodbeinposledice neizpolnjevanjatehobveznosti(1) Obsklenitvizavarovalnepogodbestenamdolžniprijavitivseokoliščine,ki

  sopomembnezaocenonevarnostiinsovambileznaneoziromavamnisomogleostatineznane.

  (2) Če ste namenoma neresnično prijavili ali namenoma zamolčali kakšnookoliščinotakenarave,danebisklenilizavarovalnepogodbezvami,čebivedelizaresničnostanjestvari,lahkozahtevamorazveljavitevzavarovalnepogodbe ali odklonimo izplačilo zavarovalnine, če je nezgoda nastala,preden smo izvedeli za tako okoliščino.Če je bila zavarovalna pogodbarazveljavljena, obdržimo že plačane premije in imamo pravico zahtevatiplačilo premije za zavarovalnodobo, v kateri smozahtevali razveljavitevzavarovalnepogodbe.

  (3) Če ste kaj neresnično prijavili ali opustili dolžno obvestilo, pa tega nistestorilinamenoma,lahkoposvojiizbirivenem(1)mesecuoddneva,kosmoizvedeli za neresničnost ali nepopolnost prijave, izjavimo, da razdiramozavarovalno pogodbo ali predlagamo povečanje premije v sorazmerjuz večjo nevarnostjo. V takem primeru preneha zavarovalna pogodba poizteku štirinajstih (14) dni oddneva, ko smovamsporočili, da razdiramopogodbo.Čepredlagamozvišanjepremije,pajezavarovalnapogodbaposamemzakonurazdrta,čepredloganesprejmetevštirinajstih(14)dnehoddneva,kostegaprejeli.

  (4) Čejezavarovalniprimernastalprej,predenjebilaugotovljenaneresničnostoziromanepopolnostprijavealipozneje,vendarpredrazvezozavarovalnepogodbe oziroma pred dosego sporazuma o zvišanju premije, sezavarovalninazmanjšavsorazmerjumedstopnjoplačanihpremijinstopnjopremij,kibimoralebitiplačanegledenaresničnonevarnost.

  2.5 Začetekzavarovanjainzačetekjamstva(1) Zavarovanjelahkosklenetezdoločenimtrajanjempravilomakotenoletno

  oziromavečletnozavarovanje,alipaznedoločenimtrajanjem(dolgoročnozavarovanje).

  (2) Zavarovanje začne veljati ob 00.00 uri tistega dne, ki je na vaši policinavedenkotdatumzačetkazavarovanja.

  (3) Jamstvozačneveljatiob00.00uritistegadne,kijenapolicinavedenkotdatumzačetkazavarovanja,čestedotedajplačaliprvopremijo.Čeprvepremijedopredvidenegazačetkazavarovanjanisteplačali,jamstvozačneveljatiob24.00uritistegadne,kosteplačalivsedotedajzapadlepremije.

  2.6 Kdajzavarovanjepreneha(1) Zavarovanje preneha ob 24.00 uri tistega dne, ki je na polici naveden

  kot datum prenehanja zavarovanja, če je ta določen. Če je zavarovanjesklenjenoznedoločenimtrajanjem,sezavarovanjepodaljšujeizletavleto,doklergakateraodstrankneodpove.

  (2) Zavarovanjevvsakemprimeruprenehaob24.00uritistegadne,ko:• potečezavarovalnoleto,vkateremjezavarovanecdopolnil70let;• zavarovanecumrealiseprinjemugotovi100%trajnainvalidnost;• zavarovanecpostaneposlovnonesposoben.Zavarovanjelahkopredčasnoprenehaskladnostemipogojitudi:• vprimeruodpovedi;• vprimeruneplačilapremije;• vdrugihprimerihvskladustemipogojiinzakonom.

  (3) V primeru smrti zavarovalca, ki ni hkrati zavarovanec, zavarovalnapogodbanepreneha,pačpazavarovanecprevzameobveznostiprejšnjegazavarovalcaizzavarovalnepogodbe.Vprimeru,dasezavarovanecstemnestrinja,nasmoraotempisnoobvestiti.

  III. OBSEG NAŠIH OBVEZNOSTI

  3.1 Uvod(1) Našaobveznostzaizplačilozavarovalninezaradinezgodeveljasamoza

  nezgode,kisobileugotovljeneinevidentiranevmedicinskidokumentacijivprvemletuoddnevanezgode.

  3.2 Nezgodnasmrt(1) Če je vključeno kritje nezgodne smrti, izplačamo zavarovalnino v višini

  zavarovalne vsote za nezgodno smrt, če je zavarovanec umrl zaradinezgode,kisejezgodilavčasujamstva.

  (2) Čejetakodogovorjenoinjenezgodnasmrtposledicaprometnenesreče,v kateri je bil zavarovanec udeležen kot sopotnik ali voznik zasebnegaosebnegavozila,upravičencuizplačamododatnih10%zavarovalnevsotezanezgodnosmrt,kijenavedenanapolici,obpogoju,dajebilzavarovanecvčasunesrečeprivezanzvarnostnimpasom.

  (3) Če je takodogovorjeno in jezavarovanecumrl zaposledicaminezgode,kisejezgodilaprideluterpriopravljanjudolžnostiponalogudelodajalca,izplačamo upravičencu dodatnih 10 % zavarovalne vsote za nezgodnosmrt,kijenavedenanapolici.

  3.3 Trajnainvalidnostzaradinezgode3.3.1 Kajjekrito(1) Čeimanezgoda,kisejezgodilavčasujamstva,zaposledico100%trajno

  invalidnost zavarovanca, izplačamo zavarovalnino v višini, ki je enakadvakratnikuzavarovalnevsotezatrajnoinvalidnost.

  (2) Če je zavarovanec zaradi nezgode postal delni trajni invalid, izplačamozavarovalninovvišiniodstotkazavarovalnevsotezatrajno invalidnost,kiustrezaodstotkudelnetrajneinvalidnostivskladustemipogoji.Českupniodstotek trajne invalidnosti znaša več kot 50%, za vsak odstotek trajneinvalidnostinad50%priznamodvaodstotkazaizračunzavarovalnine.

  3.3.2 Kakoseizračunazavarovalnina(1) Zadoločitevodstotkatrajneinvalidnostiponezgodiseuporabljajoizključno

  določilatehpogojevinTabele.Poškodbe,kivTabelinisonavedene,seneupoštevajopridoločanjuodstotkatrajneinvalidnosti.

  (2) Kadar se ocenjujejo posledice nezgode, ki jih jemogoče opisati po večtočkahTabele,insomedsebojvzročnopovezane,seodstotkineseštevajo,temvečseizberemednjimivišjiodstotektrajneinvalidnosti.

  (3) Za večkratne poškodbe na istem udu ali organu smo dolžni izplačatizavarovalnino največ za tisti odstotek trajne invalidnosti, ki je po Tabelidoločenzapopolnoizguboudaaliorganaoziromadelaudaaliorgana.

  (4) ČeznašaseštevekodstotkovtrajneinvalidnostipovsehtočkahTabelepoeninezgodivečkot100%, izplačamonajvečzavarovalninovvišini,ki jeenakadvakratnikuzavarovalnevsotezatrajnoinvalidnost.

  3.3.3 Kdajdoločimodokončenodstotektrajneinvalidnosti(1) Vprimeruizgubeudaaliorganaterdrugihpoškodb,katerihposlediceso

  ustaljenetakojponezgodi,odstotektrajneinvalidnostiponezgodidoločimotakojponezgodi.Štejese,dasoposledicepoškodbustaljene,kopopresojizdravnika cenzorja ni možno pričakovati, da bi se zdravstveno stanjeizboljšaloaliposlabšalo.

  (2) Če posledice poškodb takoj po nezgodi niso ustaljene, odstotek trajneinvalidnosti določimo tedaj, ko so posledice poškodb ustaljene, vendarne prej kot šest (6)mesecevpo končanemzdravljenju.Če se posledicepoškodb ne ustalijo niti po treh (3) letih od dneva nezgode, kot končnovzamemostanjeobpotekutegarokainponjemdoločimoodstotektrajneinvalidnosti,ki jedokončen.Vprimeruposlabšanjazdravstvenegastanjapopotekutreh(3)letodnezgodenimamoobveznosti.

  (3) Dokler ni mogoče ugotoviti končnega odstotka trajne invalidnosti, lahkoizplačamo nesporen znesek, ki ustreza odstotku trajne invalidnosti, zakateregase lahkonapodlagizdravniškedokumentaciježe tedajugotovi,daboostal.Znesekizplačilanesmepresegativišinezavarovalnevsotezanezgodnosmrt.

  3.3.4 Omejitevnašihobveznosti(1) Če je bila zavarovančeva splošnadelovna sposobnost že pred nezgodo

  trajno zmanjšana, se naša obveznost določa po novo nastali trajniinvalidnosti, neodvisno od prejšnje, razen če zavarovanec izgubi alipoškoduje že prej poškodovan ud, organ ali sklep; v takem primeruizplačamolerazlikomedprejšnjostopnjotrajneinvalidnostiinnovostopnjotrajne invalidnosti, vendar največ razliko do trajne invalidnosti, ki je poTabeli predvidena za popolno izgubo uda ali organa oziroma negibnostsklepa.

  (2) Čezavarovanecumrezaradiposledicistenezgode,predenpotečejotri(3)letaoddnevanezgode,izplačamozavarovalninovvišinizavarovalnevsoteza nezgodno smrt, oziroma razlikomed zavarovalno vsoto za nezgodnosmrt in zneskom, ki je bil že pred tem izplačan za trajno invalidnost,oziroma razlikomedzavarovalno vsoto zanezgodnosmrt inmorebiti žeprej izplačanimpredujmomza trajno invalidnost.Če je razlikanegativna,neizplačamoničesar.

  (3) Če zavarovanec umre v treh (3) letih po nezgodi zaradi kateregakolidrugegavzroka,razenvzroka,navedenegavprejšnjemodstavku,odstotektrajneinvalidnostipašenibildoločen,seodstotektrajneinvalidnostidoločinapodlagiobstoječemedicinskedokumentacije.

  3.4 Nezgodnarenta(1) Če je vključeno kritje nezgodne rente, izplačujemo nezgodno rento, če

  je zavarovančevaskupna trajna invalidnost kotposledicanezgodv časujamstva večja od 50 %. Nezgodna renta se izplačuje deset (10) let, vmesečnihobrokihvsakmeseczanazaj.Vprimerusmrtizavarovancamedizplačevanjem nezgodne rente nadaljujemo z izplačevanjem preostankaobrokovnezgodnerenteupravičencuzaprimersmrti.

  (2) KončniodstotekskupnetrajneinvalidnostzaradinezgodesedoločaskladnosTabelointočko3.3.3tehpogojev.Vvsakemprimerusepriugotavljanjuodstotka skupne trajne invalidnosti odšteje že morebitni odstotek trajneinvalidnostizavarovanca,kijeposledicanezgodaliboleznipredsklenitvijotepoliceoziromategakritja.

  (3) Nezgodno rento po zavarovalni pogodbi za posameznega zavarovancaizplačamonajvečenkrat.

  3.5 Stroškizamedicinskepripomočke3.5.1 Kajjekrito(1) Če je vključeno kritje stroškov za medicinske pripomočke, povrnemo

  vprimeru trajne invalidnosti zavarovancaopredeljene v točki 3.5.2, ki jeposledica nezgode nastale v času jamstva, stroške nakupa ali najemapripomočka mobilnosti, ki ga je pisno priporočil vaš lečeči zdravnikspecialist.Plačamosamostroške,kisodejanskonastalivprvih180dnevihodnezgode.

  SplošnipogojizanezgodnozavarovanjeSP-NE-16

  2

 • 3

  (2) Najpogostejeuporabljenimedicinskipripomočki,kisokriti zzavarovalnopogodbo,so:• pripomočkizagibanje:hodulje,vozičkinaročniinelektromotornipogon,

  sobnainstropnadvigala,pripomočkizapremagovanjestopnic;• pripomočkizanegoindnevneaktivnosti:sedežizatušinkad,dvigaloza

  kopalnico,negovalnaposteljazdodatki,sedežneinposteljneblazine;• prilagojenaračunalniškaopremainpripomočkizakomunikacijo;• sistemizaupravljanjehišneavtomatizacije.

  (3) Naše obveznosti iz tega kritja so omejene največ do višine zavarovalnevsote za kritje stroškov za medicinske pripomočke navedene na polici.Zavarovalna vsota je določena v višini 10 % zavarovalne vsote zaprimer nezgodne smrti. Če vam stroške zamedicinske pripomočke krijezdravstvenozavarovanjealijepokritonakakšenkolidrugnačin,sonašeobveznostiiztegakritjaomejenenajvečdorazlikemedcenomedicinskegapripomočka in vrednostjo, ki ga pokrije zdravstveno zavarovanje ali jepokritonakakšenkolidrugnačin.

  3.5.2 Kdajsteupravičenidokritjastroškovzamedicinske pripomočke(1) Do kritja stroškov za medicinske pripomočke ste upravičeni, če ima

  poškodbakotposledicanezgode,kijenastalavčasujamstva,enoizmedsledečihposledicnatelesuzavarovanca:• trajnoinpopolnonezmožnostopravljanjakateregakolidela;• popolnoizguboobehrokaliobehnog;• popolnoizguboenerokevalinadzapestjem;• popolnoizguboenedlani;• popolnoizguboenenogevalinadgležnjem;• popolnoizgubostopala;• popolnointrajnoizgubovidanaobehočesih;• popolnointrajnoizgubovidanaenemočesu;• popolnointrajnogluhostobehušestravmatičnegaizvora;• opekline tretje stopnje oziroma opekline, ki pokrivajo več kot 40 %

  celotnepovršinetelesa;• popolnointrajnoizguboštirihprstovnaenidlani.

  (2) Trajna in popolna nezmožnost opravljanja kateregakoli dela nastopi,kadar zavarovanec, izključno zaradi posledic nezgode, ki se je zgodilapredstarostjo65 let,nivečsposobenopravljatikakršnegakolidela in jebrez možnosti rehabilitacije. Zavarovančeve individualne sposobnosti,socialnipoložajalipodročjeprofesionalnegadelovanjasepriugotavljanjutrajne nesposobnosti opravljanja kateregakoli dela oziroma opravila neupoštevajo.

  3.6 Stroškizapreureditevbivalnihprostorov3.6.1 Kajjekrito(1) Čejevključenokritjestroškovzapreureditevbivalnihprostorov,vprimeru

  trajne invalidnosti zavarovancaopredeljene v točki 3.6.2, ki je posledicanezgode nastale v času jamstva in zaradi katere si mora zavarovanecpreurediti bivalne prostore, kar mu bo olajšalo mobilnost in bivanje,plačamostroškepreureditvebivalnihprostorovterstroškezaarhitekta,insicernajvečdovišinezavarovalnevsote,kijenavedenanapolici.

  (2) Za bivalne prostore se štejejo prostori, v katerih je zavarovanec stalnobivalvčasunezgodeoziromaprostorivkaterihnameravastalnobivatiponezgodi.

  (3) Pozavarovalnipogodbisokritisamostroškinajnujnejšihposegovvbivalniprostor, ki morajo biti nujno potrebni glede na vrsto trajne invalidnostizavarovancainkisobilipriporočenisstranilečečegazdravnika.Vzahtevkuza plačilo stroškov nam morate posredovati s strani arhitekta podpisannačrtpreureditvebivalnihprostorovskupajzračunomstroškovposega.

  (4) Plačamo samo stroške, ki so dejansko nastali v prvih 365 dnevih odnezgode.

  (5) Stroškigradbenihdel,kijihkrijemo,obsegajo:• grobagradbenadelazapreureditevprostorov(rušenjesten,pozidavain

  podobno);• električneinštalacije;• ometi;• beljenjesten,kjerjebilizvedenposeg;• inštalacija pripomočkov (električne stopnice, orientacijske označbe

  oziromadrugo,vsevodvisnostiodvrsteinvalidnosti). Med stroške gradbenih del ni možno šteti stroškov nadstandardnih

  materialovterstroškovpohištva,stikalinpodobno.Strošekarhitekta,kakortudi strošek gradbenih del, plačamo neposredno izvajalcu del. V kolikordejanskistroškigradbenihdelpresegajozavarovalnovsoto,moraterazlikopokritisami.

  (6) Naše obveznosti iz tega kritja so omejene največ do višine zavarovalnevsote, navedene na polici, oziroma največ do razlike med stroškompreureditveinvrednostjo,ki jepokritanakakšenkolidrugnačin,čejetamanjša.Zavarovalnavsotazapreureditevbivalnihprostorovjedoločenavvišini40%zavarovalnevsotezaprimernezgodnesmrti,odkaterejedo(alinajveč)5%namenjenozastroškearhitekta.

  3.6.2 Kdajsteupravičenidokritjastroškovzapreureditevbivalnih prostorov(1) Dokritjastroškovzapreureditevbivalnihprostorovsteupravičeni,čeima

  nezgoda, ki je nastala v času jamstva, eno izmed sledečih posledic natelesuzavarovanca:• trajnoinpopolnonezmožnostopravljanjakateregakolidela;• popolnoizguboobehrokaliobehnog;• popolnoizguboenerokevalinadzapestjem;• popolnoizguboenenogevalinadgležnjem;• popolnointrajnoizgubovidanaobehočesih.

  (2) Trajna in popolna nezmožnost opravljanja kateregakoli dela nastopi,kadar zavarovanec, izključno zaradi posledic nezgode, ki se je zgodilapred starostjo 65 let, ni več sposoben opravljati kakršnega koli dela terje brezmožnosti rehabilitacije. Zavarovančeve individualne sposobnosti,socialnipoložajalipodročjeprofesionalnegadelovanjasepriugotavljanjutrajne nesposobnosti opravljanja kateregakoli dela oziroma opravila neupoštevajo.

  3.7 Enkratnonadomestilozabolnišničnozdravljenje(1) Če je vključenokritjeenkratneganadomestila zabolnišničnozdravljenje

  injezaradinezgode,kisejezgodilavčasujamstva,potrebnanastanitevin zdravljenje zavarovanca v bolnišnici, izplačamodogovorjenoenkratnonadomestilo, če je bolnišnično zdravljenje po eni nezgodi skupno trajaloneprekinjenovečkotštiri (4)nočitve.Zaposameznonezgodo izplačamoenkratnonadomestilosamoenkrat.

  (2) Za bolnišnico se po teh splošnih pogojih štejejo splošne, specializiranebolnišnice in klinike oziroma inštituti, katerih dejavnost je poglobljenadiagnostika in zdravljenje, ter specializirani rehabilitacijski centri. Zabolnišnico se ne štejejo zdravilišča, klinike za odvajanje od drog alialkohola,domovizadolgotrajnooskrbo,ustanovezarekreacijoinpodobno.

  3.8 Dnevnonadomestilozaradinezgode3.8.1 Kajjekrito(1) Če ima nezgoda za posledico zavarovančevo prehodno nezmožnost za

  deloinjevključenokritjednevneganadomestilazaradinezgode,nezgodapajenastalavčasujamstva,izplačamodogovorjenodnevnonadomestiloskladnozdoločilitegačlena.

  (2) Dnevno nadomestilo zaradi nezgode za posamezen zavarovalni primerizplačamo samo za dneve medicinsko dokumentiranega aktivnegazdravljenja posledic nezgode, kjer se kot kriterij za njegovo določitevupošteva:• medicinskadokumentacijaopotekuzdravljenja;• običajničaszdravljenjatovrstnihpoškodbin• mnenjezdravnikacenzorja.

  Dnevno nadomestilo zaradi nezgode se prizna le, če je bil zavarovaneczaradi nezgode prehodno nesposoben za opravljanje svojih rednih delinnalog in jepredložilpotrdilooupravičeniodsotnosti zdela.Vprimeruprisotnostinadelukljubimobilizacijialidrugioblikizdravljenja,sednevnonadomestiloneprizna.

  (3) Vprimeruskrajšanegadelovnegačasazavarovancazaradinezgode, sednevnonadomestilozaradinezgodepriznavsorazmernemdeležu.

  (4) Dnevno nadomestilo zaradi nezgode priznamo tudi za osebe, ki nisov delovnem razmerju, in sicer na osnovi medicinske dokumentacije inpovprečnega trajanja zdravljenja za istovrstne poškodbe ter mnenjazdravnikacenzorja.

  3.8.2 Zakateredniodsotnostiizplačamodnevnonadomestilo(1) Dnevnonadomestilozaradinezgodeizplačamozavsakdanzavarovančeve

  prehodne nezmožnosti za delo, do zadnjega dne trajanja aktivnegazdravljenjaoziromadosmrtizavarovancaalidougotovitvekončnestopnjetrajneinvalidnosti.Dnevnonadomestiloizplačamovcelotnemugotovljeneminznašestranipriznanemtrajanjuprehodnenezmožnostizadelo.Kotprvidanaktivnegazdravljenjaseštejedan,kisledidnevu,kojezavarovanecpostalprehodnonesposobenzaopravljanjesvojihrednihdelinnalog.

  (2) Dnevno nadomestilo praviloma izplačamo šele po končanem aktivnemzdravljenju na podlagi zdravniškega potrdila oziroma medicinskedokumentacije.

  3.8.3 Omejitevizplačiladnevneganadomestila(1) Dnevno nadomestilo zaradi nezgode izplačamo največ za dvesto (200)

  dni aktivnega zdravljenja za zavarovalni primer in samo za prehodnonezmožnostzadelo,kijenastopilavprvihtreh(3)letihponezgodi.

  (2) V primeru vpliva drugih zdravstvenih razlogov na podaljšanje časazdravljenja po nezgodi, si pridržujemo pravico, da po svoji presoji,glede na naravo poškodbe in njene posledice ter na podlagi zdravniškedokumentacije, skrajšamo dnevno nadomestilo. Za določitev dnevneganadomestila se upošteva povprečno trajanje zdravljenja za istovrstnepoškodbebrezupoštevanjamorebitnihzapletovprizdravljenju.

  (3) Vprimeruzdravljenjazvinain/alinategavratnehrbtenicepriznamoizplačilodnevneganadomestilazanajvečšest(6)tednov.

  (4) Dnevneganadomestilaneizplačamozačasčakanjanaterapije,preiskave,operacijealisprejemavbolnišnico.

  (5) Dnevneganadomestilaneizplačamozačasprehodnenezmožnostizadelo

  SplošnipogojizanezgodnozavarovanjeSP-NE-16

  3

 • 4

  pougotovitvikončnestopnje trajne invalidnosti, razenčesezdravstvenostanjeposlabšapredpotekomtrehletodnezgodeinsespremenikončnastopnjatrajneinvalidnosti.

  3.9 Zlomkosti(1) Čejevključenokritjezlomakostiinsizavarovaneczaradinezgode,kiseje

  zgodilavčasujamstva,zlomienoizmedkosti,navedenihvTabelizlomovkosti, izplačamo enkratno nadomestilo v višini, ki je odvisna od lokacijein vrste zloma ter odstotka zavarovalne vsote. Enkratno nadomestilo seizračunakotdeležodzavarovalnevsotevskladusTabelozlomovkosti.Vprimeru,davTabelizlomovkostizlomljenakostninavedena,obveznostiz naslova kritja zloma kosti ne obstaja in nadomestila za zlom kosti neizplačamo.Poeni nezgodi skupaj izplačamonajveč nadomestilo v višinizavarovalnevsotezaradizlomakosti,kijenavedenanapolici.

  (2) Zlom kosti je poškodba, pri kateri pride do preloma v strukturi kosti.Predstavljadelnoalipopolnoprekinitevkontinuitetekostnegatkiva.

  Tabelazlomovkosti

  OPIS ODSTOTEK ZAVAROVALNE VSOTEA)Kolkalimedenica(breztrticeinstegnenice)Odprtizlomvečkotenekosti.............................................................................100%Odprtizlomenekosti...........................................................................................60%Zaprtizlomvečkotenekosti...............................................................................25%Zaprtizlomenekosti............................................................................................15%

  B)LobanjaZlomlobanje,kipotrebujekirurškiposeg............................................................60%Zlomlobanje,kinepotrebujekirurškegaposega...............................................20%

  C)Stegnoalispodnjidelnoge(golen)Odprtizlomvečkotenekosti...............................................................................50%Odprtizlomenekosti...........................................................................................45%Zaprtizlomvečkotenekosti................................................................................25%Zaprtizlomenekosti............................................................................................15%

  D)Hrbtenica(vretenca,vendarbreztrtice)Kompresijskizlomi...............................................................................................45%Vsispinalnizlomi,prečnizlomi............................................................................45%Trajnapoškodbahrbtenjače................................................................................45%Vsizlomivretenc..................................................................................................15%

  E)Koleno,roka(vključnozzapestjem,vendarbrezCollesovegazloma)Odprtizlomvečkotenekosti...............................................................................45%Odprtizlomenekosti...........................................................................................35%Zaprtizlomvečkotenekosti................................................................................20%Zaprtizlomenekosti............................................................................................10%

  F)Lopatice,rebra,pogačica,prsnica,dlan(brezprstovinzapestja),stopalo(brezprstovalipete)Odprtizlom...........................................................................................................25%Zaprtizlom............................................................................................................10%

  G)SpodnjačeljustOdprtizlom...........................................................................................................25%Zaprtizlom............................................................................................................10%

  H)CollesovzlompodlaktiOdprtizlom...........................................................................................................25%Zaprtizlom............................................................................................................10%

  I)Ličnica,ključnica,trtica,zgornjačeljust,nos,prst,gleženj,petaOdprtizlomvečkotenekosti...............................................................................15%Odprtizlomenekosti...........................................................................................12%Zaprtizlomvečkotenekosti..................................................................................5%Zaprtizlomenekosti...........................................................................................2,5%

  IV.OMEJITVEINIZKLJUČITVENAŠIHOBVEZNOSTI

  4.1 Vkaterihprimerihizplačamosamodelzavarovalnine(1) Če se zavarovanec v času zdravljenja ne ravna po navodilih lečečega

  zdravnika inse jezaradi tegazdravljenjenepotrebnopodaljšalooziromaso posledice nezgode večje, kot bi bile, si pridržujemo pravico odmeritizavarovalninonapodlagimnenjazdravnikacenzorja.

  (2) V primeru nezgode, ki se zavarovancu pripeti kot sopotniku pri vožnji zvozilom, katerega voznik je ob nezgodi pod vplivom alkohola, mamil alidrugihpsihoaktivnihsnovi,izplačamo80%zavarovalnine,insicernegledenavzročnozvezo.Enakdeležzavarovalnineizplačamotudi,čezavarovanecobnezgodiniuporabljalzaščitnečelade,nibilpripetzvarnostnimpasomskladnoz zakonom,ki urejapravila v cestnemprometuali se jenezgodazavarovancupripetilakotsopotnikuprivožnjizvozilom,kateregavoznikjebrezpredpisanegaveljavnegavozniškegadovoljenja,razenčezavarovanec

  dokaže,danipodanavzročnazveza.Vprimeru,dajeomejitevobveznostizavarovalnicepodanapodvehalivečkriterijihtegaodstavka,izplačamo60%zavarovalnine.

  (3) Česezvaminismoposebejdogovoriliinčenibilaplačanaustreznavišjapremija, sedogovorjenezavarovalnevsotezmanjšajovsorazmerjumedstopnjoplačanihpremijinstopnjopremij,kibimoralebitiplačanegledenaresničnonevarnost,čejenezgodaposledica:1. zavarovančevega izvajanja visoko tveganih ter ekstremnih športov

  in prostočasnih aktivnosti kot so prosto plezanje, plezanje prvinskihsmeri in podobno, vrhunska alpinistika, jamarstvo, gorsko kolesarstvo(spust),bmx,snowrafting,jadranjepoledu,jadranjenaodprtemmorju,bungee jumping, rocket jumping, heli body flying, base jumping, treeclimbing, yamakasi, house running, fun ball, potapljanje globlje kot30 metrov, boks, kickbowing in drugi borilni športi, dvigovanje uteži,body building, bob, skeleton, jahanje, kasaškedirke, strelstvo, dirke zavtomobili,športnimičolni,zračnimiblazinamiinpodobno,motociklizeminmotokros,kanjoning,raftingnadivjihvodah,vožnjazvodnimiskuterji,udeležbanaekstremnihtekmovanjihoziromadrugišportiinprostočasnedejavnosti,kisicernisonavedeni,vendarsoponaravizelotvegani;

  2.zavarovančevegaupravljanjainvožnjezletaliterdrugimizračnimiplovilivseh vrst kot so zmajarstvo, jadralno padalstvo, padalstvo, motornopadalstvoinpodobno,razenzapotnikevjavnemprometu;

  3. izvajanjaprofesionalnihšportnihaktivnosti.(4) Za izvajanje profesionalnih športnih aktivnosti se štejejo tiste športne

  aktivnosti, ki jih zavarovanec izvaja kot registriran član pri nacionalnipanožnišportnizvezimedtreningominudeležbinatekmovanjihvuradnihtekmovalnihsistemihnacionalnihpanožnihzvezinzakarprejemaplačilo.V toskupinosodijo tudišportneaktivnostivčasu treningov in tekmovanjzavarovancev,kiimajostatusvrhunskegašportnika.

  (5) Če so na nezmožnost za delo, zlom kosti ali na trajno invalidnost,povzročenoznezgodo,vplivalatudiobolenja,degenerativnespremembeoziromastanjaalihibe,ki jih jezavarovanecimelprednezgodo,senašaobveznost zmanjša ustrezno deležu vpliva obolenja, degenerativnespremembeoziromastanjaalihibe.

  (6) Vrsto in obseg posledic po nezgodi presodi zdravnik cenzor na podlagimedicinske dokumentacije in/ali osebnega pregleda zavarovanca. Pravtakopresodi,alijepoškodbazavarovancavvzročnizveziznezgodo,inčeje,vkolikšnimeri je.Določi tudiobsegvplivabolezni,hibali invalidnosti,ki jih je zavarovanec imel pred nezgodo, na potek zdravljenja in trajneposledice.

  (7) Čejezavarovanecspremenildelo,izplačamoznižanozavarovalninogledenapovečanonevarnostvskladustočko5.2tehpogojev.

  4.2 Kdajzavarovalnineneizplačamo(1) Izključenesovsenašeobveznosti,čejenezgodaposledica:

  1.potresa;2.radioaktivnegasevanjazaradijedrskenesreče;3.državljanske vojne ali vojne s tujo državo, invazije ter kakršnega koli

  vojnegadejanja;4.nemirov,stavk,demonstracij,terorističnihdejanjalisabotaž;5.namerne povzročitve nezgode s strani zavarovalca, zavarovanca ali

  upravičenca; če je upravičencev več, nimamo nobene obveznosti dotistegaupravičenca,kijenamernopovzročilnezgodo;

  6.sodelovanja pri pripravi, poskusu ali izvršitvi naklepnega kaznivegadejanja, kakor tudi pri pobegu po takšnem dejanju, ter sodelovanjapri pretepu ali fizičnem obračunavanju, razen v primeru dokazanesamoobrambe;

  7. pri upravljanju kopenskih, vodnih, zračnih in drugih vozil brezpredpisanega veljavnega dovoljenja za upravljanje oziroma vožnjo alibrez dovoljenja lastnika za uporabljanje; šteje se, da je zavarovanecbrez veljavnega vozniškega dovoljenja, če je skladno z zakonom, kiurejapravilacestnegaprometaodvzetovozniškodovoljenjealiizrečenazačasna prepoved vožnje; šteje se, da ima zavarovanec dovoljenje,kadar zaradi učenja ali pri opravljanju izpita za pridobitev dovoljenjaupravljapodnadzoromosebe,kismepoučevati.Posledicpotejtočkini,čedejstvo,dazavarovanecniimelpredpisanegaveljavnegadovoljenja,nivplivalonanastaneknezgode;

  8.malomarnegaravnanjazavarovanca;9.samomoraoziromanezgod,nastalihzaradiposkusasamomora;10.izključenesotudivsenašeobveznostizanezgode,kinastanejozaradi:a)delovanja alkohola. Šteje se, da je nezgoda nastala zaradi delovanja

  alkohola:• čejeimelzavarovaneckotupravljavecvozila(kopensko,zračno,vodno

  alidrugo)obnezgodikoncentracijoalkoholavkrvialivizdihanemzraku,kijepresegaladovoljenokoncentracijoalkohola,določenozzakonom,kiurejapravilacestnegaprometa;

  • če je imel zavarovanec ob drugih nezgodah več kot 0,48 miligramaalkoholavlitruizdihanegazrakaalivečkot1gramalkoholanakilogramkrvi;

  • če jealkotestpozitiven,zavarovanecpaneposkrbi,dabibilaskrvnoanalizonatančnougotovljenastopnjaalkoholavkrvi;

  • če zavarovanec odkloni ali se izmakne ugotavljanju stopnje

  SplošnipogojizanezgodnozavarovanjeSP-NE-16

  4

 • 5

  alkoholiziranostiobnezgodioziromačeponezgodiuživaalkoholpredenomogočiugotavljanjealkoholiziranostivčasunezgode.

  b)delovanjamamil,zdravilalipsihoaktivnihsnovi.Štejese,dajenezgodanastalazaradidelovanjamamil,zdravilalipsihoaktivnihsnovi:

  • česesstrokovnimpregledomugotoviprisotnostmamil,zdravilalidrugihpsihoaktivnihsnovivtelesuzavarovanca;

  • če zavarovanecodkloni ali se izmakneugotavljanjuprisotnostimamil,zdravilalipsihoaktivnihsnovivnjegovemtelesuobnezgodioziromačeponezgodiuživamamila,zdravilaalipsihoaktivnesnovipredenomogočiugotavljanjeprisotnostiletehvčasunezgode.

  11. v primeru nezgode, ko je zavarovanec upravljal z vozilom, delovnimstrojemalidrugonapravo,kizaobratovanjein/alizauporabovprometu(tudi na neprometnih površinah) ni imelo veljavnega predpisanegadovoljenja.

  (2) Dnevnega nadomestila zaradi nezgode ter enkratnega nadomestila zabolnišnično zdravljenje ne izplačamo, kadar je nezgoda v posredni alineposrednizvezi:1. ssluženjemvoboroženihsilahvkaterikolidržavialimednarodnimisiji,

  bodisivmirualivvojni;2.z udeležbo na tekmovanjih, ki vključujejo uporabomotornih in vodnih

  vozil.(3) Če ne upoštevate navodil zdravnika za zdravljenje, lahko izključimo

  obveznosti do izplačila dnevnega nadomestila zaradi nezgode inenkratneganadomestilazabolnišničnozdravljenje.

  (4) Vprimerukritjazlomakostiso izključenenašeobveznostizaradizlomovkosti,kisoposledicaosteogenesisimperfectaaliosteoporoze,predhodnihpoškodboziromakaterekolidrugeoblikepatološkegazloma.Pravtakosoizključenenašeobveznosti zapoškodbenažepredhodnopoškodovanihkosteh.

  (5) Naša obveznost je izključena, če je zavarovalni primer že nastal predsklenitvijozavarovanja,čejebilvnastajanjualijebilogotovo,dabonastal.Vtakemprimeruvamvrnemožeplačanepremije,znižanezanašestroške.

  (6) Če zavarovanec ali upravičenec v prijavi nezgode navede neresničnepodatkeonezgodi,potekuzdravljenjainzdravstvenemstanju,soizključenevsenašeobveznosti.

  V. SPREMEMBE NA VAŠI POLICI

  5.1 Obnovitevzavarovalnepogodbe(1) Zavarovalno pogodbo, ki je bila razdrta, lahko na podlagi pisne zahteve

  obnovite,vendarnajkasnejevrokuštirih(4)mesecevodiztekameseca,zakateregasteplačalizadnjopremijo.

  (2) Vašozahtevozaobnovitevmoramosprejetialiodklonitivrokuosmih(8)dniodnjenegaprejema,česoizpolnjenivsipogojizaobnovitevzavarovalnepogodbeiztetočke.Čezahtevevtemrokuneodklonimo,sešteje,dasmovašozahtevozaobnovitevsprejelizdnemprejemale-te.

  (3) Vprimeruobnovitve jamstvozačneveljatiododobritvespremembe,podpogojem,dasteplačalivsezapadlepremije.

  5.2 Spremembadelainposledičnospremembapremije(1) V primeru, da je zavarovanec spremenil delo, ste nas dolžni o tem

  nemudomaobvestiti.Čejepovečanjenevarnostizaradispremembedelatolikšno,danebisklenilizavarovalnepogodbe,čebibilotakostanjetakrat,kojebilasklenjena,lahkoodstopimoodzavarovalnepogodbe.

  (2) Čepa je povečanjenevarnosti tolikšno, dabi bila zavarovalnica sklenilazavarovalnopogodbosamoprotivišjipremiji,čebibilotakostanjetakrat,ko je bila sklenjena, vam lahko predlagamo novo višino premije. Če neprivolite v novo višino premije v štirinajstih (14) dneh, ko prejmete takpredlog,prenehazavarovalnapogodbaposamemzakonu.

  (3) Če nastane zavarovalni primer, preden smo bili obveščeni o povečanjunevarnosti,alipotem,kosmobiliotemobveščeni,vendarprej,predensmoodstopiliodzavarovalnepogodbealisezvamisporazumeliopovečanjupremije,sezavarovalninazmanjšavsorazmerjumedplačanimipremijamiinpremijami,kibimoralebitiplačanegledenapovečanonevarnost.

  (4) Če se je po sklenitvi zavarovalne pogodbe zmanjšala nevarnost, imatepravico zahtevati ustrezno zmanjšanje premije, šteto od dneva, ko ste ozmanjšanju obvestili zavarovalnico. Če v znižanje premije ne privolimo,lahkoodstopiteodzavarovalnepogodbe.

  (5) Vsespremembevambomopotrdilivpisnioblikiinvamhkratiizdalidodatekkobstoječipolicialipavambomoposlaličistopisnovepolice.

  VI. PREMIJA

  6.1 Višinapremije(1) Premija, ki jo jepotrebnoplačevati pozavarovalnipogodbi, jenavedena

  na polici. Dejavniki, ki vplivajo na določitev višine premije med drugimvključujejo:delo,kigazavarovanecopravlja,rizičneprostočasnedejavnostizavarovanca,vključenakritjaindrugo.

  (2) Doplačilozavarovalnepremijeseskladnospremijskimcenikomobračunav primeru povečane nevarnosti nastanka zavarovalnega primera zaradizavarovančevegaopravljanjapoklicaaliukvarjanjasšportom.

  (3) Višinapremije,kijenavedenanapolici,sevzavarovalnidobinespreminjainjestalna,razenvprimeru,čezavarovanecspremenidelo,inspremembapomenispremembonevarnostnegarazreda.

  6.2 Plačilopremije(1) Premija se pravilomaplačuje letno in vnaprej.Če je tako dogovorjeno z

  zavarovalnopogodbo,seletnapremijalahkoplačujevpolletnih,četrtletnihalimesečnihobrokih.Obrokpremijezapadevplačilonazadnjidanpredzačetkomobdobja,zakateregajeplačana.

  (2) Šteje se, da je premija plačana na dan, ko prejmemo plačilo na naštransakcijski račun.Vprimeruzamudepriplačiluvamlahkozaračunamozakonitezamudneobrestiinstroškevskladuzveljavnimcenikom.

  (3) Kot zavarovalec ste nam dolžni plačevati premijo, mi pa smo jo dolžnisprejetiodvsakeosebe,kiimapravniinteres,dajepremijaplačana.

  (4) Polegdogovorjenepremijestedolžniplačati tudivseprispevke indavke,kisopredpisanialijihbozakonodajalecmorebitipredpisalvčasutrajanjazavarovalnepogodbe.

  (5) Premijaseplačujedopotekadogovorjenezavarovalnedobeoziromadoprenehanjazavarovanja,čejetoprej.

  6.3 Kajsezgodi,čezapadlepremijeneplačate(1) Čepremijedozapadlostinisteplačali,lahkorazdremozavarovalnopogodbo

  potridesetih(30)dnehoddneva,kovamjebilovročenonašepriporočenopismozobvestilomozapadlostipremije,prenehanjuzavarovalnegakritjainrazdoruzavarovalnepogodbe,vendarneprejkotvtridesetih(30)dnehodzapadlostipremijevplačilo.

  (2) Vprimerurazdrtjazavarovalnepogodbezaradineplačilavamnismodolžnipovrnitinobeneplačanepremije,lahkopaterjamoalipobotamovsepremijedokoncameseca,vkateremjebilozavarovanjeprekinjeno.

  6.4 Vračilopremije(1) Premija, dogovorjena za zavarovalno leto, nam pripada v celoti, če je

  zavarovanjeprenehalopreddogovorjenimpotekomzaradinezgodnesmrtiali 100% trajne invalidnosti zavarovanca. V drugih primerih prenehanjaveljavnosti zavarovalne pogodbe pred dogovorjenim rokom pripadazavarovalnicipremijasamodokoncadneva,dokateregajetrajalojamstvo.

  VII. UVELJAVLJANJE ZAVAROVALNINE

  7.1 Prijavazavarovalnegaprimera(1) Zavarovanec,kijepoškodovanzaradinezgode,jedolžan:

  1. takoj ko okoliščine omogočajo, obiskati zdravnika oziroma poklicatizdravnika zaradi pregleda in nudenja potrebne pomoči, nemudomaukreniti vse potrebno za zdravljenje ter se glede načina zdravljenjaravnatipozdravnikovihnavodilihinnasvetih;

  2.zagotovitiustreznadokazilaonastankuinpotekunezgode.(2) Če želite uveljavljati zavarovalnino na podlagi nastanka enega izmed

  dogodkov,kijekritpovašipolici,nasmorateotemtakoj,kojetomogoče,obvestitinanaslov:Vzajemna,d.v.z.,Vošnjakovaulica2,1000Ljubljana,alipoelektronskipoš[email protected]

  (3) Z Zahtevkom za izplačilo zavarovalnine ste nam dolžni posredovati vsapotrebnaobvestila inpodatke,ki jihzahtevamoza rešitevzavarovalnegaprimera, zlasti kraj in čas, ko je prišlo do nezgode, popoln opiszavarovalnegaprimera, imezdravnika,ki jezavarovancapregledalaligazdravil,izvidezdravnikaindrugodokumentacijoopotekuzdravljenja,vrstitelesnihpoškodb,onastalih inmorebitnihposledicah,kakor tudipodatkeotelesnihhibah,pomanjkljivostihinboleznih,kijihjeimelzavarovanecžeprednezgodo.

  (4) Stroški za zdravniške preglede in izvide (zdravniško poročilo, zdravniškipregled, izvidi ipd.) ter ostali stroški, ki se nanašajo na dokazovanjeokoliščin nezgode oziroma uveljavljanje pravic iz pogodbe, bremenijopredlagateljazahtevkazaizplačilozavarovalnine.

  (5) Ne povrnemo stroškov zastopanja pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja(odvetniškistroškiipd).

  (6) Zarešitevzavarovalnegaprimerabomopolegpolicepotrebovalinaslednjelistine:

  Vprimerunezgodnesmrti:• izpisizmatičneknjigeumrlihinpotrdiloosmrtiinporočiloovzrokusmrti;• čeoseba, ki nastopakotupravičenec,ni kot taka izrecnonavedenav

  zavarovalnipogodbi,dokaziloopravicidopridobitvezavarovalnine;• vsapotrebnadejstva inustreznadokazilaonezgodi.Tosopredvsem

  podatkiokrajuinčasunastankanezgodeinpopolnopisdogodka.V primeru trajne invalidnosti, zloma kosti ali povrnitve stroškov za

  medicinskepripomočke:• dokazilaookoliščinahnastankanezgodeindokazeopotekuinzaključku

  zdravljenja ter ustaljenih posledicah za določitev končnega odstotkatrajneinvalidnosti;

  • celotnomedicinskodokumentacijozavarovalnegaprimera;• vprimeruuveljavljanjapovrnitvestroškovzamedicinskepripomočkeše

  originalni računnakupaali najemapripomočkazamobilnost terpisnopriporočilolečečegazdravnikaustreznespecialnosti,izkateregaizhajanujnostnakupaalinajemainuporabeletega.

  Vprimerupovrnitvestroškovzapreureditevbivalnihprostorov:

  SplošnipogojizanezgodnozavarovanjeSP-NE-16

  5

 • 6

  • medicinskodokumentacijo,kidokazujestopnjo trajne invalidnosti in jenavedenavprejšnjitočki;

  • sstraniarhitektapodpisannačrtpreureditvebivalnihprostorov;• računstroškovposegainpogodbazizvajalcemgradbenihdel;• dokazilaostalnemprebivališču;• priporočilo lečečegazdravnikazavarovanca izkaterega izhajanujnost

  preureditvebivalnihprostorovzaraditrajneinvalidnosti.Vprimerubolnišničnegazdravljenjazaradinezgode:• medicinskodokumentacijoopotekuzdravljenjateroriginalnoodpustnico

  izbolnišnice,kimoravsebovatidatumsprejemainodpustaizbolnišnice,diagnozoinpotekzdravljenja.

  Vprimerudnevneganadomestilazaradinezgode:• kopijopotrdilaoupravičenizadržanostioddelazaradinezgode,razen

  zaosebe,kinisovdelovnemrazmerju;• nanašozahtevopotrdilozdravnika,kijezavarovancazdravil,inkimora

  obsegatizdravniškiizvidspopolnodiagnozo,natančnepodatkeotem,kdajsejezavarovaneczačelzdravitizaradinezgodeterdokateregadnejezdravljenjeposledicnezgodetrajalo;

  • medicinskodokumentacijoopotekuzdravljenja.(7) Zavarovanec, ki uveljavlja izplačilo zavarovalnine za trajno invalidnost

  zaradi nezgode, mora na zahtevo zavarovalnice opraviti zdravniškipregledprizdravnikucenzorjuzaradiugotovitvetrajnihposledic,naosnovikaterihdoločimostopnjotrajneinvalidnostipoTabeliskladnossklenjenimzavarovanjem.

  (8) Pridržujemosipravicozahtevatiodzavarovanca,zavarovalca,upravičenca,zdravstvene ustanove ali od katere koli druge pravne ali fizične osebenaknadnapojasnilaterdokazila,dabiseugotovilepomembneokoliščinevzvezisprijavljenonezgodo.

  7.2 Obravnavazavarovalnegaprimera(1) S presojo zahtevka o izplačilu zavarovalnine bomo začeli na podlagi

  zahtevkazaizplačilozavarovalnine,pričemerpresojamoobstojtemeljazaizplačiloinvišinoizplačila.

  (2) Pridržujemosipraviconasvojestroškeukrenitivsepotrebnozapregledzavarovanca pri zdravniku, zdravniških komisijah ali zdravstvenihustanovah.Čezavarovanecalinjegovzakonitizastopnikpregledodkloni,zavarovalnineneizplačamo.

  (3) Pooblaščatenas,dalahkozaugotovitevpomembnihokoliščin,povezanihzzavarovalnimprimeromzaizplačilozavarovalnine,pridobimovsepotrebnepodatkeinpojasnilaodkaterekolidrugepravnealifizičneosebe.

  7.3 Komuizplačamozavarovalnino(1) Upravičeneczaprimerzavarovančevesmrtisedoločinapolici.Zaostale

  primerejeupravičeneczavarovanecsam,razenčenidrugačedogovorjeno.(2) Čeninapolicialikakodrugačedogovorjeno,alisplohniničdoločeno,kdo

  soupravičenci,vprimeruzavarovančevesmrtiveljajozaupravičence:• zavarovančeviotrociinzakonecvenakihdelih;• čenizakonca,zavarovančeviotrocivenakihdelih;• čeniotrok,jeupravičeneczakonec;• čenioseb,navedenihvprejšnjihalinejahtegaodstavka,soupravičenci

  zakonitidedičinapodlagipravnomočnegasklepasodišča. Če je upravičenecmladoletnaoseba, se zavarovalnina izplačanjegovim

  staršemoziromaskrbnikom.Odtehoseblahkozahtevamo,dazanamenizplačilapredložijopooblastilopristojnegaskrbstvenegaorgana.

  (3) Zakonec po teh pogojih je oseba, ki je bila z zavarovancem ob njegovismrti v zakonski zvezi oziroma oseba, ki je z zavarovancem ob njegovismrtiživelavdaljčasatrajajočiživljenjskiskupnosti,kiimapozakonu,kiurejazakonskozvezo indružinskarazmerja,enakepravneposledicekotzakonskazveza.

  7.4 Plačilozavarovalnine(1) Upravičencu izplačamo zavarovalnino v dogovorjenem roku, ki ne sme

  biti daljši kot štirinajst (14) dni, šteto od dneva, ko smo prejeli celotnodokumentacijo, ki je potrebna za določitev naše obveznosti. Rok lahkoustreznopodaljšamo,čejezaugotovitevobstojainvišinenašeobveznostipotrebendaljšičas.

  (2) Čezavarovalninoizplačamoprekobanke,sešteje,dajeizplačiloizvedenoob24:00tistegadne,kojebilonabankipotrjenovplačilo.Čeizplačilaneizvedemovnavedenemroku,imatepravicodozakonskihzamudnihobresti.

  (3) ZahtevkiizzavarovalnepogodbezastarajopodoločilihzakonaRS,kiurejaobligacijskarazmerja.

  (4) Obizplačiluzavarovalninesipridržujemopravicopobotativseneplačanezapadlepremije.

  VIII.OSTALEDOLOČBE

  8.1 Odpovedzavarovalnepogodbe(1) Če je zavarovanje sklenjeno za določen čas, le-to preneha z dnem do

  kateregajezavarovanjesklenjeno.(2) Če jezavarovanjesklenjenozavečkot tri (3) leta, lahkopopretekutega

  časazavarovalnicaalizavarovaleczodpovednimrokomšestih(6)mesecevodstopiodpogodbestem,datopisnosporočidrugistranki.

  (3) Četrajanjezavarovanjanidoločeno,galahkozavarovalnicaalizavarovalecodpovespisnimobvestilom,insicernajmanjtri(3)mesecepredpotekomtekočegazavarovalnegaleta.

  (4) Če je zavarovanje sklenjeno na daljavo, lahko zavarovalec skladnoz zakonom RS, ki ureja varstvo potrošnikov, odstopi od zavarovalnepogodbe,insicertako,danamtopisnosporočivpetnajstih(15)dnehoddneva sklenitve zavarovalne pogodbe. V tem primeru smo zavarovalcudolžnivrnitiplačanepremije.

  8.2 Osebnipodatki(1) Zavarovalec oziroma zavarovanec s sklenitvijo zavarovalne pogodbe

  izrecno dovoljujete, da vaše osebne podatke v skladu s slovenskozakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zbiramo, shranjujemo,posredujemoindrugačeobdelujemo,čejetopotrebnozaradiuresničevanjapravic in obveznosti iz zavarovalne pogodbe ali v zvezi z zavarovalnopogodbo, vključno z vpogledom našega pooblaščenega zdravnika vustreznomedicinsko dokumentacijo. Hkrati nas pooblaščate, da smemoposamezne podatke tudi pridobivati oziroma preverjati pri ustanovah, kirazpolagajozosebnimipodatki.

  (2) Osebne podatke iz prejšnjega odstavka, vključno z datumom rojstva,lahko uporabimo tudi za izvajanje neposrednega trženja, neposrednegatrženja s pomočjo elektronskih komunikacij ter v druge marketinškenamene,zlastipazanamenevzorčenja,anketiranjainstatističneobdelavepodatkov, ugotavljanja uporabe storitev, prilagajanja ponudb, profilacijoin segmentacijo, za raziskave trga, obveščanje o ponudbah, novostihin ugodnostih ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva. Kadarkolilahkopisnoalipotelefonualiosebnozahtevate,davašeosebnepodatkeprenehamouporabljatizanamenneposrednegatrženja.Zavarovalnicabovpetnajstih(15)dnehustreznopreprečilauporabovašihosebnihpodatkovzanamenneposrednegatrženjatervasotemobvestilapisnovnadaljnjihpetih(5)dneh.Stroškevsehdejanjzavarovalnicevzvezispreklicem,krijezavarovalnica.

  (3) Zavarovalecinzavarovanecstaseznanjenaspravicodovpogleda,prepisa,kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov,ki se nanašajo nanju, v skladu s slovensko zakonodajo, ki ureja varstvoosebnihpodatkov.

  (4) Kot zavarovanec oziroma zavarovalec ste nas dolžni pisno obvestiti ospremembi osebnih podatkov in drugih, za zavarovanje pomembnihokoliščinah,insicervrokuosem(8)dnioddnevaspremembe.

  8.3 Postopekpritožbe(1) V primeru spora v zvezi z zavarovalno pogodbo se spor lahko rešuje v

  izvensodnem postopku z vložitvijo pritožbe. Pritožbo vložite ustno alipisnonanašiposlovnienoti,prekospletnestraniwww.vzajemna.sialipoelektronskipoš[email protected]

  (2) Pritožbo obravnava naš pristojni organ v skladu s pravilnikom, ki urejainterni pritožbeni postopek. Interni pritožbeni postopek je organiziran nadvehstopnjah.Odločitevpritožbenekomisijenadrugistopnjijedokončna.

  (3) Česezodločitvijopritožbenekomisijenebostestrinjali,lahkonadaljujetepostopekzaizvensodnorešitevsporaprimediacijskemcentruSlovenskegazavarovalnegazdruženjaoziromapriVaruhudobrihposlovnihobičajevspodročjazavarovalništva.

  8.4 Končnedoločbe(1) Za odnose med zavarovalnico, zavarovancem, zavarovalcem,

  upravičenceminostalimiosebami,kinisourejenistemisplošnimipogoji,seuporabljajodoločilaslovenskezakonodaje,kiurejaobligacijskarazmerja.

  (2) V primeru spora je za sojenje pristojno sodišče Republike Slovenije,krajevnopasodiščevLjubljani.

  (3) ZaizvajanjenadzoranadzavarovalnicojepristojnaAgencijazazavarovalninadzor,Trgrepublike3,Ljubljana.

  (4) Tipogojiseuporabljajood1.2.2016.

  SplošnipogojizanezgodnozavarovanjeSP-NE-16

  6

 • 77

  Tabelatrajneinvalidnostizaradinezgode

  1. Po 2. odstavku točke 1.1. teh pogojev je Tabela sestavni del pogojev invsakeposameznepogodbeonezgodnemzavarovanju.

  2. Prinezgodnemzavarovanjusezaugotavljanjesplošnedelovnesposobnostiuporabljaizključnoodstotek,določenvtejTabeli.

  3. Subjektivne težave, psihične motnje oziroma disfunkcije, mravljinčenje,zmanjšanje motorične mišične moči, bolečine in oteklina na mestupoškodbe se pri določanju odstotka trajne izgube splošne delovnesposobnostineupoštevajo.

  4. Individualne sposobnosti, socialni položaj ali poklic (profesionalnasposobnost)sepridoločanjuodstotkatrajneinvalidnostineupoštevajo.

  5. Enakeposledicepoškodbeseneocenjujejoporazličnihtočkah,temvečseizberetistaocena,kijezazavarovancaugodnejšainprinašavečjiodstotekinvalidnosti.

  6. Vprimeruizgubesplošnedelovnesposobnostisekončnatrajnainvalidnostna udih, organih in hrbtenici ne ugotavlja prej kot šest (6) mesecev pozaključenemzdravljenju,razenpriamputacijahintistihtočkahTabele,kjerjedrugačedoločeno ter razenvprimerih,konašzdravnikcenzorzaradinaravepoškodbedoločidrugačenrok.

  Pseudoartroze in krončni fistulozni osteomielitis se ocenjujejo šele pokončanemzdravljenju.

  Čezdravljenjenikončanopotreh(3)letihoddnevanezgode,sekotkončnošteje stanje po izteku tega roka in se po njem določa odstotek trajneinvalidnosti.

  7. Čeprieninezgodipridedovečposledicpoškodbenaposameznemudu,organualihrbtenici,seskupnatrajnainvalidnostnadoločenemudu,organuali hrbtenici določa tako, da se za največjo posledico poškodbe uporabiodstotek,določenvTabeli;odnaslednjevečjeposlediceseštejepolovicaodstotka,določenegavTabeli,sledi¼,⅛itd.

  Skupniodstotektrajneinvalidnostinemorepresečiodstotka,kijepoTabelidoločenzapopolnoizgubotegaudaaliorgana.

  8. Ocene trajne invalidnosti za različne okvare na enem sklepu se neseštevajo.Čejemožnaocenafunkcionalnihposledicnezgodepodvehalivečtočkah,seinvalidnost,zaradifunkcionalnihposledic,ocenjujepotistitočki,kijezazavarovancaugodnejšainprinašavečjiodstotekinvalidnosti.

  Pri določanju zmanjšane gibljivosti sklepov je obvezno komparativnomerjenje poškodovanega sklepa v primerjavi z enakovrstnimi zdravimsklepom zavarovanca. V primeru, da zavarovanec nima enakovrstnegazdravega sklepa, se komparativno merjenje opravi glede na običajnogibljivostponašihstandardih.

  Omejena gibljivost se prične ocenjevati kot trajna invalidnost v skladu sTabelo le,če jeugotovljenaomejenagibljivostposameznihgibovudaaliorganavenismerivečjaoddesetihodstotkov(10%)gledenanormalnogibljivostoziromagledenanormativnevrednostiposameznihgibovudaaliorgana.

  9. Vprimeru izgubealipoškodbevečudovaliorganovzaradienenezgodeseodstotki trajne invalidnosti zavsakposamezniudaliorganseštevajo,vendarskupnatrajnainvalidnostnemorebitivišjaod100%.

  10. ČekakšnaposledicapoškodbenipredvidenavTabeli,seodstotektrajneinvalidnosti določa v skladu s podobnimi posledicami, ki so navedene vTabeli,vendarnemorebitivišjaododstotkatočke,skateroseprimerjainsenemorenanašatinastanje,kijihTabelanezajema.

  11. Priocenjevanjuomejenegibljivosti,napodlagikaterekoli točkeizTabele,se uporablja goniometrična metoda meritev. Normativne vrednostiposameznega giba se določijo po knjigi Kirurgija, avtorji Smrkolj insodelavci. Stopnja invalidnosti se izračunava kot delež maksimalnevrednosti,ki jepodanavTabeli,kjersedelež izračunakotrazmerjemedvsotovsehugotovljenihdeficitovinvsotovsehnormalnih(alinormativnih)gibovposameznegaudaaliorgana.

  I. GLAVA %1. Difuznepoškodbemožganovskliničnougotovljenosliko:

  - decerebracija- hemiplegijazafazijoinagnozijo- demenca(Korsakovsindrom)- Parkinsonovsindromzizraženozavrtostjogibovvsehokončin- kompletnahemiplegija,paraplegija,triplegija,tetraplegija- psihozapopoškodbimožganov...........................................................100

  2. Poškodbamožganovskliničnougotovljenosliko:- hemiparezazmočnoizraženospastiko- ekstrapiramidnasimptomatikakotposledicapoškodbeekstrapiramidnih

  poti- psevdobulbarnaparalizasprisiljenimjokomalismehom- poškodbe malih možganov z izraženimi motnjami ravnotežja, hoje in

  koordinacijegibov...................................................................................903. Psevdobulbarnisindrom.............................................................................804. Epilepsijakotposledicakontuzijskepoškodbemožganov:

  a)zdemencoinpsihičnodeterioracijo.......................................................80b)zaradi katere je potrebna trajna antiepileptična terapija in so prisotne

  karakternespremembeosebnosti...........................................od50do70c) zredkiminapadi......................................................................................20

  5. Difuzne poškodbe možganov s klinično evidentirani posledicamipsihoorqanskegasindroma,zizvidompsihiatrainpsihologapozdravljenjuzodgovarjajočimiraziskavami:a)lažjestopnje............................................................................................30b)srednjestopnje........................................................................................40b)težjestopnje............................................................................................50

  6. Hemiparezaalidisfazija:a)lažjestopnje............................................................................................20b)srednjestopnje........................................................................................40b)težjestopnje............................................................................................60

  7. Poškodbamalihmožganovzadiadohokinezoin/aliasinergijo..................408. Stanjepoodstranitvikontuzijskospremenjenihmožganov................do1009. Kontuzijskepoškodbemožganov:

  a)postkontuzionalnisindrompougotovljenikontuzijimožganov.........do20b)stanjepoluknjičastitrepanacijilobanje...................................................5c) stanjepotrepanacijilobanjeskostnimrežnjem....................................10d)stanje po zlomu lobanjskega dna ali lobanje - rentgenološko

  ugotovljeno.......................................................................................210. Postkomocionalnisindrompopretresumožganovugotovljenemvbolnišnici

  prvih24urponezgodi...................................................................................5

  Posebnipogoji:(1) Za pretres možganov, ki ni bil ugotovljen v bolnišnici, se invalidnost ne

  prizna.(2) Vse oblike epilepsije morajo biti ugotovljene v bolnišnici s sodobnimi

  diagnostičnimimetodami.(3) Posledice kontuzije možganov morajo biti dokazane s slikovno metodo

  (MRI,CT,PET).(4) Invalidnosti pri različnih posledicah poškodbe možganov zaradi ene

  nezgodeseodstotkitrajneinvalidnostineseštevajo,temvečseizberetistaocena,kijezazavarovancaugodnejšainprinašavečjiodstotekinvalidnosti.

  (5) Zavseprimereiztegapoglavjasedoločatrajnainvalidnostpozaključenemzdravljenjuoziromapopretekunajmanjdvanajstmesecevodpoškodbe.

  (6) Ocenitrajneinvalidnostipotočki1in2semedsebojnoizključujeta.(7) Ocenitrajneinvalidnostipotočki5in10semedsebojnoizključujeta.

  11. Skalpiranjelasišča:a)tretjinalasišča..........................................................................................5b)dopolovicalasišča................................................................................15c)celolasišče............................................................................................30

  II.OČI %12. Popolnaizgubavidanaobehočehzaradipoškodbezrkla......................10013. Popolnaizgubavidanaenemočesuzaradipoškodbezrkla.....................3314. Oslabelostvidanaenemočesuzaradipoškodbezrkla-zavsakodesetinko

  zmanjšanjavida........................................................................................3,3315. Diplopija-kottrajnainnepopravljivaposledicapoškodbeočesa.............2516. Izgubaočesnelečezaradipoškodbe:

  a)enostranskaafakija........................................................................15b)obojestranskaafakija.....................................................................25

  17. Neposrednapoškodbamrežniceinsteklovine:a)delni izpad vidnega polja kot posledica posttravmatskega odstopa

  mrežnice(ablatioretinae).................................................................5b)opacitatescorporisvitreikotposledicatravmatskekrvavitveočesa......5

  18. Midrijazakotposledicaneposrednepoškodbeočesa.................................519. Popolnanotranjaoftalmoplegijazaradineposrednepoškodbeočesa.....10

 • 8

  20. Poškodbesolzilnegaaparatainvek:a)epifora..............................................................................................5b)entropium,ektropium.......................................................................3c)ptozaveke........................................................................................5

  21. Enostranskokoncentričnozoženjevidnegapoljapozunanjiizopterizaradidirektnepoškodbeočesa,ugotovljenazmetodopoGoldmanu:a)do50stopinj..............................................................................................5b)do30stopinj...................................................................................15c)do5stopinj..............................................................................................30

  22. Homonimnahemianopsijazaradipoškodbeoptičnegaživca...................30

  Posebnipogoji:(1) Poškodbeočesapotč.16in17,kiimajozaposledicotudioslabelostvida,

  seprioceniinvalidnostineseštevajozocenopotočki14,marvečseizberetistaocena,kijezazavarovancaugodnejša,t.j.tistatočka,kiprinašavečjiodstotekinvalidnosti.

  (2) Zapoškodbeočesasetrajnainvalidnostdoločapozaključenemzdravljenjuoziromanajmanjdvanajstmesecevodpoškodbe.

  III. UŠESA %23. Popolnagluhostobehušes:

  a)zohranjenokaloričnoreakcijovestibularnegaorgana...................40b)zugaslokaloričnoreakcijovestibularnegaorgana.........................60

  24. Oslabljenvestibularniorganzohranjenimsluhom.......................................525. Popolnagluhostenegaušesa:

  a)zohranjenokaloričnoreakcijovestibularnegaorgana...................15b)zugaslokaloričnoreakcijovestibularnegaorgananatemušesu...20

  26. Obojestranska naglušnost po poškodbi ušes z ohranjenimi kaloričnimireakcijamivestibularnegaorganazizgubosluhapoFowler-Sabine:a)20do30%.................................................................................................5b)31do60%...............................................................................................10c)61do85%...............................................................................................20

  27. ObojestranskanaglušnostzugaslimikaloričnimireakcijamivestibularnegaorganapopoškodbiušeszizgubosluhapoFowler-Sabine:a)20do30%...............................................................................................10b)31do60%...............................................................................................20c)61do85%...............................................................................................30

  28. Enostranskatežkanaglušnostzizgubosluhananivoju90do95decibelov:a)zohranjenokaloričnoreakcijovestibularnegaorgana..........................10b)ugaslokaloričnoreakcijovestibularnegaorgana..................................15

  29. Poškodbauhlja:a)delnaizgubauhljaalidelnoiznakaženje..................................................5b)popolnaizgubaoziromapopolnoiznakaženje.......................................10

  IV. OBRAZ %30. Brazgotinastedeformantnepoškodbeobrazas funkcionalnimimotnjami

  in/alideformacijokostipozlomuličnihkostia)lažjestopnje..............................................................................................5b)težnjestopnje..........................................................................................10c) keloidne brazgotine ali obsežnejšemotnje pigmentacije nad 4 cm ter

  težjemotnjemimike..................................................................................5

  Posebnipogoji:(1) Za keloidnebrazgotine, obsežnejšemotnjepigmentacije ali težjemotnje

  mimikesetrajnainvalidnostdoločanaprej18mesecevpopoškodbi.(2) Za kozmetske in estetske brazgotine na obrazu se trajna invalidnost ne

  prizna. 31. Omejenoodpiranjeustpozlomučeljustnihkosti:

  a)razmakzgornjihinspodnjihzobdo4cm.................................................5b)razmakzgornjihinspodnjihzobdo3cm................................................15c) razmakzgornjihinspodnjihzobdo1,5cm.............................................30

  32. Defektičeljusti,jezikaalinebasfunkcionalnimimotnjamia)lažjestopnje............................................................................................10b)težnjestopnje..........................................................................................30

  33. Izgubastalnihzdravihzob,zavsakzob........................................................134. Delnaizgubastalnegazdravegazobado1/3............................................0,535. Hromost živca facialisa po frakturi temporalne kosti ali po poškodbi

  parotidneregije:a)lažjestopnje............................................................................................10b)težjestopnje,skontrakturointikommimičnemuskulature...................20c)paralizaživcafacialisa............................................................................30

  Posebnipogoji:(1) Invalidnostsedoločipokončanemzdravljenju,vendarneprejkotdve(2)

  letipopoškodbiobpredložitvisvežegaEMGizvida.(2) Po33.točkisetrajnainvalidnostneprizna,čejedoizgubastalnegazoba

  prišloprihranjenju.

  V. NOS %36. Poškodbenosu:

  a)delnaizgubanosu...................................................................................15b)izgubaceleganosu.................................................................................30

  37. Anosmia kot posledica verificirane frakture gornjega notranjega delanosnegaskeleta............................................................................................5

  38. Sprememba oblike nosne piramide po zlomu nosnih kosti s kostnodeformacijoinmotenimdihanjem................................................................5

  VI.SAPNIKINPOŽIRALNIK %39. Poškodbasapnika:

  a)stanjepotraheotomijiprivitalnihindikacijahpopoškodbah....................5b)zoženjesapnikapopoškodbigrlainzačetnegadelasapnika...............10

  40. Stenozasapnika,zaradičesarjepotrebnastalnatrahealnakanila..........3041. Trajnaorganskahripavostzaradipoškodbeglasilk:

  a)poškodbaeneglasilke..............................................................................5b)obojestranskapoškodbaglasilk.............................................................15

  42. Zoženjepožiralnika:a)lažjestopnjedopolovicepremeralumena.............................................10b)težjestopnjenadpolovicopremeralumena..........................................30

  43. Popolnozoženjepožiralnikazgastrostomo...............................................60

  VII. PRSNI KOŠ %44. Prelomreber,zaraščenzdislokacijozacelodebelinorebra,insicer:

  a)dvehreber.................................................................................................1b)zavsakonadaljnjerebro...........................................................................2c) prelomprsnice,čejezaraščenazdislokacijozacelodebelinoprsnice......5

  45. Zmanjšanjepljučnefunkcijezaradiserijskegaprelomareberalipenetrantnihpoškodb prsnega koša, posttravmatskih adhezij, ali zaradi restriktivnihmotenj:a)za20do30%..........................................................................................10b)za31do50%..........................................................................................25c) za51aliveč%.........................................................................................35

  46. Fistulapoempiemuzaradipoškodbe.........................................................2047. Kroničnipljučniabsceszaradipoškodbe...................................................30

  Posebnipogoji:(1) Kapacitetapljuč seugotavlja sponovljenospirometrijo, popotrebi tudi s

  pulmuloškoobdelavoinergometrijo.(2) Čestanjeiztočke44,46in47spremljamotnjapljučnefunkcijerestriktivnega

  tipa,seneoceniponavedenihtočkah,ampakpotočki45.(3) Zaprelomenegarebrasetrajnainvalidnostnedoloča.

  48. Izgubaenedojkezaradipoškodbe:a)do50.letstarosti.....................................................................................20b)po50.letustarosti...................................................................................10

  49. Izgubaobehdojkzaradipoškodbe:a)do50.letastarosti..................................................................................30b)po50.letustarosti..................................................................................15

  50. Težkadeformacijaenedojkezaradipoškodbe:a)do50.letastarosti...................................................................................10b)po50.letustarosti.....................................................................................5

  51. Posledicepenetrantnihpoškodbsrcainvelikihkrvnihžilprsnegakoša:a)srceznormalnimelektrokardiogramom................................................30b)sspremenjenimelektrokardiogramomgledenapreostalodelazmožnost,

  določenopoNYHAklasifikaciji..........................................................do60c)nadomeščenekrvnežilezimplantatom.................................................15d)rekonstrukcijaaortezimplantatom........................................................40

  VIII. TREBUŠNI ORGANI %52. Poškodbetrebušneprepone:

  a)stanje po pretrganju trebušne prepone, neposredno po poškodbi,verificiranoinkirurškooskrbljenovbolnišnici........................................20

  b)recidiv diafragmalne hernije po kirurško oskrbljeni diafragmalnitravmatskiherniji.....................................................................................30

  53. Postoperativnahernijapolaparatomiji.........................................................754. Poškodbečrevesain/alijeter,vranice,želodca:

  a)sšivanjemalilepljenjem.........................................................................15b)poškodbačrevesjain/aliželodcazresekcijo.........................................20c)poškodbajeterzresekcijo......................................................................30

  55. Izgubavranice(Splenectomia):a)dovključno25.letastarosti....................................................................25b)po25.letustarosti...................................................................................20

  56. Poškodbatrebušneslinavkezresekcijovskladusfunkcionalnoposledico...2557. Trajnianuspraeternaturalis:

  a)ozkegačrevesa.......................................................................................50b)širokegačrevesa.....................................................................................40

  58. Fistulastercoralis........................................................................................40

  Tabelatrajneinvalidnostizaradinezgode

  8

 • 9

  59. Trajniprolapsusrectizaradipoškodbemišicmedeničnegadna...............2060. InkontinencaalvipopoškodbianalnegasfinktradokazanizEMGpreiskavo:

  a)delnainkontinenca..................................................................................20b)popolnainkontinenca..............................................................................60

  IX.SEČNIORGANI %61. Izgubaeneledviceznormalnofunkcijodruge...........................................3062. Izgubaeneledvicezokvarjenofunkcijodruge:

  a)lažjestopnjedo50%okvarjenafunkcija...............................................40b)težjestopnjenad50%okvarjenafunkcija.............................................60

  63. Funkcionalnepoškodbeeneledvice:a)lažjestopnjedo50%okvarjenafunkcija................................................15b)težjestopnjenad50%okvarjenafunkcija.............................................20

  64. Funkcionalneposledicenaobehledvicah:a)lažjestopnjedo50%okvarjenefunkcijeobehledvic............................30b)težjestopnjenad50%okvarjenefunkcijeobehledvic..........................60

  65. Motnjepriuriniranjuzaraditrajnezožitvepoškodovanesečnice..............2066. Funkcionalnemotnjepopoškodbimehurja:

  a)zmanjšanakapacitetazavsako1/3zmanjšanja....................................10b)trajnaurinarnafistulasečevoda,sečnegamehurjaalisečnice............40

  67. Popolnainkontinencaurina.........................................................................40

  X.MOŠKIINŽENSKISPOLNIORGANI %68. Izgubaenegamoda:

  a)do60.letastarosti...................................................................................15b)po60.letustarosti.....................................................................................5

  69. Izgubaobehmod:a)do60.letastarosti...................................................................................40b)po60.letustarosti...................................................................................20

  70. Izgubapenisa:a)do60.letastarosti...................................................................................50b)po60.letustarosti...................................................................................30

  71. Deformacijapenisa:a)zonemogočenokohabitacijodo60.letastarosti...................................50b)zonemogočenokohabitacijopo60.letustarosti...................................30

  72. Dokazanaimpotencazaradipoškodbeživcevmedeničnegadna,dokazanazEMGpreiskavo:a)do60.letastarosti...................................................................................30b)po60.letustarosti...................................................................................10

  73. Izgubamaterniceinjajčnikovdo55.letastarosti:a)izgubamaternice.....................................................................................30b)izgubavsakegajajčnika..........................................................................15

  74. Izgubamaterniceinjajčnikovpo55.letustarosti:a)izgubamaternice.....................................................................................10b)izgubavsakegajajčnika............................................................................5

  75. Poškodbavulvein/alivagine,kionemogočakohabitacijo:a)do60.letastarosti...................................................................................50b)po60.letustarosti...................................................................................30

  Posebnipogoji:(1) Ocenapotočki72seneprištevakocenamizpoglavjaXI.

  XI. HRBTENICA %76. Poškodba hrbtenice s trajno okvaro hrbteničnega mozga ali perifernih

  živcev (tetraplegija, triplegija, paraplegija) z nezmožnostjo kontroledefekacijeinuriniranja..............................................................................100

  77. Poškodba hrbtenice s trajno okvaro hrbteničnega mozga (tetrapareza,tripareza)zohranjenokontrolodefekacijeinuriniranja.............................90

  78. Poškodba hrbtenice s popolno paraplegijo brez motenj pri defekaciji inuriniranju......................................................................................................80

  79. Poškodbahrbtenicesparezospodnjihudov:a)lažjestopnje............................................................................................30b)težjestopnje............................................................................................50

  Posebnipogoji:(1) Vprimerupopolnomauspešnerehabilitacijepookvarihrbteničnegamozga

  sepriznado20%trajneinvalidnosti.(2) Za primere po točkah 76 do 79 se določi invalidnost po končanem

  zdravljenju,vendarneprejkotdveletipopoškodbi.(3) Invalidnostpotočkah77,78in79sedoločinaosnoviSEPinMEPpreiskave.

  80. Omejenagibljivosthrbtenicezaradizlomanajmanjdvehsosednjihvretenc,sspremenjenokrivuljohrbtenice(kifoza,gibus,skolioza)a)lažjestopnje............................................................................................10b)srednjestopnje........................................................................................20c) težjestopnje............................................................................................30

  81. Omejenagibljivosthrbtenicepozlomutelesavretencavratnegasegmentaa)lažjestopnje.........................................................................................do5b)srednjestopnje........................................................................................10c) težjestopnje............................................................................................20

  82. Omejenagibljivosthrbtenicepozlomutelesavretencaprsnegasegmenta..283. Omejena gibljivost hrbtenice po zlomu telesa vretenca ledvenega

  segmenta a)lažjestopnje.........................................................................................do5b)srednjestopnje........................................................................................15c) težjestopnje............................................................................................30

  84. Serijskizlom3aliveč:a)spinalnihnastavkov...................................................................................5b)prečnihnastavkov...................................................................................10

  85. Kompresijskizlomvretencazomejenogibljivostjo......................................2

  Posebnipogoji:(1) Pri poškodbah mehkih delov vratne hrbtenice (zvin, nateg) se trajna

  invalidnostneprizna.Trajna invalidnostsepriznasamovprimerih,ko jes funkcionalnimRTGslikanjemdokazanpremikmedvretenci zavečkot3mm.Vtemprimerusetrajna invalidnostdoločapo81a. točki,odstotektrajneinvalidnostipasezmanjšazapolovico.

  (2) Pri poškodbahprsnega in ledvenegadelahrbtenice, brezokvare kostnestrukture,sepriznapolovicaustreznihodstotkovtrajneinvalidnostipo82.in83a.točkitetabele.

  (3) Prizlomihvečkorpusovprsnegavretencaseinvalidnostdoločitako,daseprištejepo1%zavsaknadaljnjizlomposameznegavretenca.

  (4) Vprimeruzlomanajmanjdvehkorpusovvretencdvehrazličnihsegmentovtorakolumbalnega prehoda (Th11, Th12, L1 in L2), se trajna invalidnostocenjujepotč.83.

  (5) Ocenipotč.84in85seneprištevatakostalimtočkamtegapoglavja.(6) Pri točki 85 istočasno ne sme obstajati predhodno ali istočasno

  diagnosticiranaosteoporoza.

  XII. MEDENICA %86. Večdelni nestabilni zlommedenice, zaraščen z dislokacijo odlomkov ali

  sklepov(SIalisimfize).................................................................................3087. Stabilnizlommedenice,zaraščenzdislokacijoodlomkovalisklepov........588. Nezaraščenizlomivpredelumedenice......................................................1589. StanjapoprelomukrižnicevpodročjuSIsklepov,zaraščenihzdislokacijo...1090. Trtičnakost:

  a)prelom trtične kosti, zaraščen z dislokacijo ali operativno odstranjenodlomljenifragment..................................................................................5

  b)operativnoodstranjenatrtičnakost........................................................10

  Posebnipogoji:(1) Zazlomemedeničnihkostiiztegapoglavja,kisosezacelilibrezdislokacije,

  seinvalidnostneprizna.

  XIII. ROKE %91. Izgubaobehrokalipesti............................................................................10092. Izguberokevramenu(eksartikulacija).......................................................7093. Izgubarokevnadlahtialikomolčnemsklepu.............................................6594. Izgubarokevpodlahtizohranjenofunkcijokomolca..............................