of 41 /41
PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL PSV3073 PUAN RASHIHAH HJ MUHAMMAD BY : AISAH SURIYAMURNI

Kaedah Teknik Pnp Psv

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pedagodi psv

Text of Kaedah Teknik Pnp Psv

Page 1: Kaedah Teknik Pnp Psv

PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUALPSV3073

PUAN RASHIHAH HJ MUHAMMADBY : AISAH SURIYAMURNI

Page 2: Kaedah Teknik Pnp Psv

KAEDAH

• Menurut Edward M. Anthony (1963), kaedah merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan yang dikehendaki dalam satu set prosedur yang tersusun dengan berlandaskan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih.

• kaedah ialah cara atau peraturan yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur, kemas dan sistematik. Kaedah merujuk kepada satu siri tindakan guru yang sistematik dengan tujuan mencapai objektif pelajaran yang spesifik dalam jangka pendek. Dalam erti kata lain, kaedah mengajar ialah cara mendekati objektif pelajaran dengan langkah-langkah penyampaian yang tersusun.

Page 3: Kaedah Teknik Pnp Psv

• Kamus Dewan edisi ketiga menyatakan teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik, karang-mengarang dan sebagainya.

• Teknik menurut Edward M. Anthony pula ialah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru bagi mencapai hasil segara dan maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu.

Page 4: Kaedah Teknik Pnp Psv

• Terdapat pelbagai teknik dalam pengajaran bahasa. Antaranya ialah teknik main peranan, latih tubi, bercerita, inkuiri, perbahasan, kuiz, sumbangsaran, soal jawab, simulasi, drama, perbincangan, forum, dialog, permainan bahasa, bercakap, menyanyi, perbualan telefon, penyelesaian masalah, tunjuk cara, penyampaian berita, penyampaian laporan, bersyarah, berpuisi dan teknik bermesyuarat.

Page 5: Kaedah Teknik Pnp Psv

KAEDAH INDIVIDU• Mengamalkan cara

pengajaran yang menumpukan perhatian terus kepada seseorang murid.

• Setiap murid adalah berbeza dari segi intelek, minat, kecekapan, dayacipta, dan kebolehan-kebolehan lain.

Page 6: Kaedah Teknik Pnp Psv

• Pengajaran individu diwujudkan dengan mengambil kira perbezaan pencapaian serta kadar kepantasan murid.

• Bertujuan supaya murid-murid boleh belajar mengikut kemampuan sendiri

Page 7: Kaedah Teknik Pnp Psv

• Boleh dijalankan dalam dua bentuk mengikut tujuan dan objektifnya. Bentuk pertama, Sesuai untuk pengajaran pemulihan.

• Bentuk kedua, dilakukan ialah terhadap murid-murid yang maju dalam pembelajaran mereka.

Page 8: Kaedah Teknik Pnp Psv

• Pengajaran biasa yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi oleh individu-individu tertentu.

• Sesuai untuk pengajaran pemulihan• Memperkaya pengalaman pembelajaran

individu.• Belajar tanpa bergantung pada bantu guru

tetapi memerlukan bimbingan guru.

Page 9: Kaedah Teknik Pnp Psv

• Segala sumber pembelajaran dirancangkan supaya setiap pelajar mengkaji objektif pembelajarannya dan bertindak sendiri untuk mencapai objektif-objektif ini.

• Bahan-bahan belajar disusun dengan tujuan supaya murid akan mencapai kemajuannya sendiri mengikut kebolehan dan keupayaan masing-masing.

Page 10: Kaedah Teknik Pnp Psv

• Sistem ini menegaskan fleksibiliti dari segi masa, aktiviti-aktiviti diagnostik dan pemulihan, pemilihan bahan-bahan mengikut kemampuan sendiri serta tempat belajar dan cara mempelajarinya.

Page 11: Kaedah Teknik Pnp Psv

• media seperti bahan-bahan bercetak, bahan-bahan tayangan, filem slaid atau strip, pita rakaman video, dan lain-lain boleh digunakan.

Page 12: Kaedah Teknik Pnp Psv

KAEDAH KUMPULAN

• Menurut Gibb (1969) ia didefinisikan, “beberapa orang individu yang mempunyai tujuan yang sama, saling berhubungan dan bertukar‐tukar pendapat serta fikiran dan bergantung di antara satu sama lain atau berganding bahu dalam apa juga aktiviti untuk mencapai objektif mereka.”

Page 13: Kaedah Teknik Pnp Psv

• L.M.Smith (1969) pula menyatakan; “unit sosial yang terdiri daripada beberapa individu yang berinteraksi di antara satu sama lain, mempunyai nilai nilai yang sama dan saling bergantung di antara mereka.

• Berasaskan kepada perubahan strategi pengajaran yang berorientasikan guru kepada berpusatkan pelajar.

Page 14: Kaedah Teknik Pnp Psv

• Meminta pengajaran guru dihadkan kepada murid-murid dalam satu-satu kumpulan tertentu.

• Bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza di antara satu kumpulandengan satu kumpulan yang lain.

• Pengajaran dijalankan dalam keadaan kerusi meja yang disusun secaraberkelompok.

Page 15: Kaedah Teknik Pnp Psv

• Dua bentuk kumpulan yang boleh dilaksanakan dalam kelas.

• Pertama kumpulan mengikut kebolehan atau pencapaian, iaitu murid-muridyang lebih kurang sama taraf kebolehan mereka diletakkan dalam satukumpulan berdasarkan keputusan ujian atau lain-lain cara pengukurankebolehan otak murid-murid.

• Kedua, ialah kumpulan mengikut pelbagai kebolehan dan kecenderungan.

Page 16: Kaedah Teknik Pnp Psv

Kaedah

simulasi, sumbangsaran

projek akses kendiri

kembara visual

Page 17: Kaedah Teknik Pnp Psv

SIMULASI

• Murid dapat gambaran atau contoh pengalaman secara spontan.

• Melibatkan gambaran-gambaran murid terhadap sesuatu situasi atau keadaan dan kemudian melakonkannya tanpa sebarang skrip.

Page 18: Kaedah Teknik Pnp Psv

• Disebut juga sebagai ‘ambil peranan’ atau ‘sosiodrama’ yang mementingkan interaksi individu serta kumpulan.

• Dikelolakan sama ada dalam satu kumpulan kecil atau besar.

Page 19: Kaedah Teknik Pnp Psv

• Berkesan terutama melibatkan aktiviti komunikatif.

• Membolehkan murid berinteraksi dengan menggunakan bahasa dalam situasi sosial yang disediakan olok-olok oleh guru dalam bilik darjah.

• Murid perlu membayangkan keadaan situasi sosial yang sebenar terlebih dahulu sebelum dapat berinteraksi dalam situasi-situasi tersebut.

Page 20: Kaedah Teknik Pnp Psv

• Guru merancang aktiviti yang melibatkan murid berlatih untuk berinteraksi dalam situasi sosial yang berlaku seharian di luar bilik darjah.

• Guru boleh memberi peranan-peranan tertentu kepada beberapa orang murid dan kemudian meminta mereka melakonkan peranan-peranan tersebut secara spontan.

Page 21: Kaedah Teknik Pnp Psv

• Murid mempunyai kebebasan untuk memilih sendiri bahasa yang hendak digunakan dalam situasi yang diberi oleh guru.

• Murid juga diberi kebebasan untuk memperkembang watak yang diberi.

Page 22: Kaedah Teknik Pnp Psv

• Dirancang oleh guru dengan teliti.• Menekankan perkara berikut;

- Sebelum : terangkan terlebih dahulu kepada kelas situasinya.

- Sewaktu : murid-murid lain diminta memerhati. Pemain-pemain peranan harus tidak terkeluar daripada peranan mereka. Apabila tiba masa yang sesuai, guru menamatkannya.

- Bincangkan peranan yang telah dilakonkan oleh murid.

Page 23: Kaedah Teknik Pnp Psv

Sumbangsaran

• Teknik ini dikenali juga sebagai percambahan fikiran (brainstorming) yang merupakan satu sesi perbincangan yang membolehkan setiap ahli kumpulan menyumbangkan pendapat dan idea.

Page 24: Kaedah Teknik Pnp Psv

• sebagai aktiviti permainan bahasa pada peringkat sekolah rendah dan berkembang menjadi aktiviti perbincangan yang lebih serius dan kompleks pada peringkat sekolah menengah, universiti dan latihan profesional.

• Menekankan pengeluaran idea daripada pembelajaran yang kreatif dan bukan pembelajaran secara analitik.

Page 25: Kaedah Teknik Pnp Psv

• Topik perbincangan sesuai dengan kebolehan dan minat murid.

• Garis panduan guru haruslah ringkas dan jelas.• Semua cadangan dan idea yang dikemukakan

haruslah dicatat untuk dibincangkan dalam sesi umum.

• Setiap kumpulan mestilah memilih pengerusi yang betul-betul layak.

Page 26: Kaedah Teknik Pnp Psv

• Setiap ahli diberi peluang untuk mengemukakan cadangan.

• Pelajar digalakkan menyumbang seberapa banyak idea

• Suasana perbincangan yang tidak formal hendaklah diwujudkan.

• Pastikan peruntukan masa untuk sesi sumbangsaran adalah patut dan mencukupi.

Page 27: Kaedah Teknik Pnp Psv

• Digalakkan menggunakan prinsip 5W + 1H ( What? Why? Who? Where? When? + How? )

• Cadangan dan idea yang dikemukakan tidak boleh dikritik.

• Setiap kumpulan dimestikan mempunyai ahli-ahli yang pelbagai kebolehan.

Page 28: Kaedah Teknik Pnp Psv

Projek

• Projek adalah satu kaedah yang mana pelajar menjalankan sesuatu eksperimen atau

• aktiviti didalam situasi yang sebenar dan menghasilkan sesuatu.

• Ia merupakan sesuatu aktiviti dijalankan oleh pelajar di dalam atau di luar bilik darjah

• dan mereka belajar melalui proses menghasilkan sesuatu.

Page 29: Kaedah Teknik Pnp Psv

• Tujuan kaedah projek ialah memperkembangkan daya kreatif pelajar dan meluaskan

• pengalaman pelajar semasa menjalankan projek.

• Ia juga membantu pelajar bekerjasama dan menanamkan sikap positif dalam

• menghasilkan sesuatu projek.

Page 30: Kaedah Teknik Pnp Psv

• Ia juga dapat memperkembangkan pembelajaran melalui pengalaman melaksanakan aktiviti.

• Projek yang hendak dibuat hendaklah bermakna dan membawa manfaat kepada pelajar.

• Bahan-bahan yang diperlukan untuk projek hendaklah mudah diperolehi

Page 31: Kaedah Teknik Pnp Psv

• Projek yang sesuai dengan objektif pelajaran.• Kelebihan kaedah projek ialah pelajar

memperoleh kejayaan dan perasaan kepuasan

• jika dapat menyelesaikan projek. Pengetahuan yang di perolehi kekal dan berkesan.

Page 32: Kaedah Teknik Pnp Psv

Akses Kendiri

• Seseorang pelajar belajar apa yang ia kehendaki pada kadar sendiri di sesuatu tempat yang disediakan. Tempat ini dikenali sebagai Pusat Akses Kendiri.

• Ciri-cirinya memerlukan tempat yang selesa, koleksi bahan bacaan dan rujukan, setiap unit pelajaran dibahagikan kepada unit yang terkecil dan setiap unit disimpan di dalam “folder” yang berasingan.

Page 33: Kaedah Teknik Pnp Psv

• Setiap unit disertakan dengan arahan, latihan dan jawapan.

• Penggunaan Pusat Akses Kendiri terbahagi kepada, Ikut Jadual dan Tanpa Jadual

Page 34: Kaedah Teknik Pnp Psv

• Setiap pelajar mempunyai kad rekod kemajuan.

• Peranan guru menentukan aras kecerdasan pelajar, mengenalkan konsep akses kendiri, pemudahcara (bila perlu) dan memantau rekod pencapaian dan membuat komen.

Page 35: Kaedah Teknik Pnp Psv

• Kaedah yang boleh digunakan ialah seperti terarah kendiri, mesra pengguna,

• Maklum balas semerta, masa kendiri, kadar kendiri dan bersendirian tanpa pengawasan.

Page 36: Kaedah Teknik Pnp Psv

Kembara Visual

• Kembara visual ialah satu aktiviti sokongan yang membolehkan pelajar memerhati apa yang mereka telah belajar dalam situasi sebenar.

• Pelajar dapat mengumpul maklumat secara langsung dan guru boleh mengajar sesuatu yang tidak boleh dibawa masuk ke dalam bilik darjah.

Page 37: Kaedah Teknik Pnp Psv

• Tujuan lawatan ialah meningkatkan pemahaman sesuatu konsep kerana pengalaman secara langsung.

Page 38: Kaedah Teknik Pnp Psv

• Tujuan lawatan ialah menggalakkan penggunaan pelbagai deria dan ini membawa kesan kepada pembelajaran.

• memberi peluang kepada pelajar untuk memerhati perkaitan antara bahan maujud dan proses-proses yang berlaku.

• Kaedah ini juga menggalakkan pelajar untuk mengaitkan pengalaman di luar bilik darjah dengan pembelajaran kandungan di sekolah.

Page 39: Kaedah Teknik Pnp Psv

• Ia juga menggalakkan pembelajaran eksperimental dan lebih menyeronokkan kerana perbincangan bermakna bermakna berlaku dalam proses mengumpul maklumat.

• Kaedah lawatan juga dapat memberi peluang pelajar mengalami situasi sebenar dan ini akan mengekalkan ingatan pelajar terhadap perkara-perkara yang diajar.

Page 40: Kaedah Teknik Pnp Psv

• Garis panduan teknik membuat lawatan:Sebelum• Persediaan - tentukan tempat, objektif, tempat,

jadual lawatan, agihan tugas AJK, taklimat lawatan.• -Surat/panggilan telefon/layari internet jika perlu.Semasa• Perlaksanaan aktiviti – ikut jadual, kawal semua

murid, memberikan makluman

Page 41: Kaedah Teknik Pnp Psv

Selepas• Tindakan susulan - adakan perbincangan

tentang nilai yang terkandung dalam lawatan kesesuatu tempat itu.

• Ceritakan pengalaman tentang lawatan dalam kelas / persatuan / perhimpunan sekolah.

• Hasilkan laporan dalam pelbagai bentuk seperti buku skrap, koleksi gambar, lukisan dan lain-lain.