of 58 /58
KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU AINEE BINTI HAJI AHMAD  JABA T AN PENDIDIKAN KHA S, INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN

Kaedah PnP BM PK.pptx

Embed Size (px)

Text of Kaedah PnP BM PK.pptx

Page 1: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 1/66

KAEDAH PENGAJARAN DAPEMBELAJARAN BAHASA

MELAYUAINEE BINTI HAJI AHMAD

 JABATAN PENDIDIKAN KHAS,

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN

Page 2: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 2/66

PENGENALAN KEPADA BAHASA

•BAHASA MERUPAKAN ALAT BERKOMUNIKASI YANG SANGAT PENTINGKONTEKS PERHUBUNGAN SESAMA MANUSIA. MELALUI BAHASA MANU

MELAHIRKAN IDEA, PERASAAN, DAN BERHUBUNG DI ANTARA SATU SA

BAHASA DIKUASAI SECARA SEMULA JADI ATAU DIPELAJARI SECARA FO

ATAU TIDAK FORMAL. KEUPAYAAN BERBAHASA DENGAN BAIK MEMBO

SESEORANG ITU BERKOMUNIKASI DENGAN LEBIH BERKESAN LAGI.

• KANAK-KANAK KEPERLUAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN MEM

DIAKUI MENGALAMI MASALAH DALAM BAHASA KEMAHIRAN BERBAHA

 JUSTERU MEREKA MENGALAMI MASALAH UNTUK MENGIKUTI PELAJAR

 JUGA BERKOMUNIKASI DENGAN RAKAN SEBAYA MEREKA. GURU PERL

MEMAHAMI MASALAH YANG DIHADAPI PELAJARNYA SUPAYA IA DAPAT

MERANCANG AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG BERKE

Page 3: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 3/66

DEFINISI DAN KONSEP BAHASA

• BAHASA MERUPAKAN ALAT UNTUK MANUSIA BERKOMUNIKASI. OLEH ITU KETIDAKUPAYAAN BEMENJEJASKAN KEBERKESANAN KOMUNIKASI SESEORANG. TEDAPAT BERBAGAI-BAGAI DEFINISI

DIBERIKAN OLEH TOKOH-TOKOH BAHASA DAN JUGA LINGUISTIK. DI ANTARANYA ADALAH SEP

• ”BAHASA ADALAH LAMBANG-LAMBANG YANG KITA JADIKAN SEBAGAI SIMBOL-SIMBOL KHUSUS

MEWAKILI SESUATU.” (REED, C.A., 199!

•  ”SATU STRUKTUR YANG UNIK DARIPADA BUNYI-BUNYI DAN UCAPAN YANG DIPILIH DAN DISUSU

SEWENANG-WENANGNYA (ARBITRARY) UNTUK DIPAKAI OLEH SESUATU MASYARAKAT UNTUK B

(SIMANJUNTAK, 19#$!

• ”LAMBANG-LAMBANG PERTUTURAN YANG DIKELUARKAN SECARA SEWENANG-WENANG DAN D

DAN DIGUNAKAN UNTUK BERKOMUNIKASI.” (BLOOM, 19$$!

• DARIPADA DEFINISI BAHASA DI ATAS, JELAS BAHAWA BAHASA TERDIRI DARIPADA LAMBANG-LA

PERTUTURAN YANG DIKELUARKAN SECARA SEWENANG-WENANG (ARBITRARI!. MENURUT HAYA

ARBITRARI BERMAKSUD SEBAGAI “ NO NECESSARY CONNECTION BETWEEN THE SYMBOL AND

SYMBOLIZED…” 

Page 4: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 4/66

KOMPONEN BAHASA

• BAHASA TERDIRI DARIPADA & KOMPONEN IAITU BENTUK, KANDUNG

PENGGUNAAN. KOMPONEN BENTUK TERDIRI DARIPADA FONOLOGI,

MORFOLOGI DAN SINTAKSIS. KOMPONEN KANDUNGAN TERDIRI DAR

SEMANTIK, MANAKALA PRAGMATIK TERMASUK DALAM KOMPONEN

PENGGUNAAN. GABUNGAN KETIGA-TIGA KOMPONEN INI MEWUJUD

BAHASA INTERAKSI.

Page 5: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 5/66

BENTUK BAHASA

•  FONOLOGI ADALAH SISTEM BUNYI BAHASA DAN PERATURAN LING

 YANG MENENTUKAN KOMBINASI BUNYI.

• MORFOLOGI ADALAH PERATURAN LINGUISTIK YANG MENENTUKAN

PERKATAAN DAN PEMBENTUKAN PERKATAAN DARIPADA UNSUR M

 YANG ASAS (MORFEM!.

• SINTAKSIS ADALAH PERATURAN LINGUISTIK YANG MENENTUKAN SDAN GABUNGAN PERKATAAN-PERKATAAN BAGI MEMBENTUK AYAT D

HUBUNGAN DI ANTARA UNSUR DALAM LINGKUNGAN AYAT TERSEBU

Page 6: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 6/66

KANDUNGAN BAHASA

• SEMANTIK ADALAH SISTEM PSIKOLINGUISTIK YANG MENCORAK KAN

PERTUTURAN, KEHENDAK, DAN MAKNA PERKATAAN DAN AYAT.

Page 7: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 7/66

FUNGSI BAHASA

• PRAGMATIK ADALAH SISTEM SOSIOLINGUISTIK YANG MENCORAKPENGGUNAAN BAHASA DALAM KOMUNIKASI, YANG MUNGKIN DISAMSECARA PERGERAKAN ATAU PERCAKAPAN.

Page 8: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 8/66

 FUNGSI BAHASA

• PRAGMATIK ADALAH SISTEM SOSIOLINGUISTIK YANG MENCORAKPENGGUNAAN BAHASA DALAM KOMUNIKASI, YANG MUNGKIN DISAMSECARA PERGERAKAN ATAU PERCAKAPAN.

Page 9: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 9/66

PENGUASAAN TATABAHASA

• PERKATAAN NAHU ATAU TATABAHASA ADALAH TERJEMAHAN

PERKATAAN ‘GRAMMAR’. PERKATAAN ‘GRAMMAR’   INI SEBENARNYDARIPADA PERKATAAN GREEK YANG MEMBERI GAMBARAN MAK

SENI BACAAN DAN PENULISAN”. PERKATAAN INI KEMUDIANNYA

SEBAGAI ISTILAH UMUM UNTUK KAJIAN DAN PEMERIAN (PEN

BAHASA.

• SEBENARNYA PENGERTIAN NAHU ATAU TATABAHASA INI SANGAT L

SECARA MUDAHNYA DAPATLAH DITAKRIFKAN NAHU ATAU TATA

SEBAGAI SATU BIDANG LINGUISTIK YANG MENGKAJI DAN MEMERIKSECARA SAINTIFIK DAN KAJIANNYA ADALAH DITUMPUKAN KEPADA P

PROSES PEMBENTUKANNYA DAN PROSES PENYUSUNANNYA DAL

 AYAT (RAMINAH HJ. SABRAN DAN RAHIM SHAM, 19!).

Page 10: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 10/66

MASALAH YANG DIHADAPI MURID MASPEMBELAJARAN

• DALAM KONTEKS PENGUASAAN TATABAHASA MURID"MURID BE

PEMBELAJARAN, MENGHADAPI MASALAH YANG SANGAT R

MEMBELENGGU KEHIDUPAN MEREKA.

• CIRI"CIRI KEMAHIRAN BAHASA DALAM KALANGAN MURID"MURID BE

PEMBELAJARAN MELIPUTI KETIDAKUPAYAAN MEMPEROLEHI BAHASA

YANG TEPAT, KETIDAKUPAYAAN MEMPROSES BAHASA DENGAN TKETIDAKUPAYAAN MENGUASAI SERTA MELAHIRKAN BAHASA EKSPRE

Page 11: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 11/66

SECARA KHUSUS MASALAH BAHASA YDIHADAPI OLEH PELAJAR YANG BERMAS

PEMBELAJARAN TERMASUKLAH #

$. MENGINGAT KEMBALI PERKATAAN

$$. MEMAHAMI PERKATAAN YANG MEMPUNYAI PELBAGAI MAKNA

$$$. MENYATAKAN PERKARA ATAU BENTUK YANG ABSTRAK

$%. MENGGUNAKAN AYAT YANG BETUL DAN LENGKAP (STRUKTUR TATABAHAS

%. MEMINTA PENJELASAN UNTUK MESEJ YANG KURANG DIFAHAMI

%$. MEMPELBAGAIKAN GAYA BERKOMUNIKASI UNTUK MENYESUAIKANNY

PENDENGAR YANG BERBE&A

%$$.MENGHASILKAN MESEJ YANG KOMPLEKS DARI SEGI SINTAKSIS

%$$$.MEMAKLUMKAN SESUATU MAKLUMAT KEPADA ORANG LAIN.

Page 12: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 12/66

JENIS BAHASA

• BAHASA DAPAT DIGOLONGKAN KEPADA DUA JENIS IAITU

PENERIMAAN ' RESEPTIF DAN BAHASA PENGLAHIRAN ' EKSPRESIF.

• KEDUA"DUA JENIS BAHASA INI PENTING DALAM MELENGKAPKA

BERBAHASA SESEORANG.

• BAGI INDIIDU NORMAL, MEREKA MUNGKIN TIDAK MEMPUNYAI MASSEGI PENGUASAAN KEDUA"DUA JENIS BAHASA INI, AKAN TETAPI BAG

BERMASALAH PEMBELAJARAN IANYA MERUPAKAN SUATU MASA

 AMAT MERUMITKAN.

Page 13: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 13/66

PENERIMAAN ' RESEPTIF

• PROSES MEMAHAMI LAMBANG"LAMBANG BAHASA PERTUTURAN DINAMAKPENERIMAAN* (RESEPTIE LANGUAGE). GANGGUAN DALAM PROSES INI DISEB

RESEPTIE APHASIA*. GANGGUAN INI BERLAKU KERANA MASALAH DISKRIMINASI PE

LEMAH DAYA INGATAN PENDENGARAN DAN SUKAR MENGAITKAN MAKNA PERKATAAN.

OTAK YANG BIASA DIALAMI OLEH KANAK"KANAK BERMASALAH PEMBELA

MENYEBABKAN MEREKA MEMPUNYAI MASALAH DALAM BAHASA RESEPTIF INI.

• PERMASALAHAN YANG TIMBUL DALAM KONTEKS BAHASA RESEPTIF INI IALAH

MENURUT ARAHAN, BERGERAK BALAS TERHADAP SESUATU RANGSANGAN, MEMAHAM

MEMBENTUK KONSEP, MEMAHAMI JENAKA ATAU GESTURES* DAN MENGIKUTI PELA

DAN BACAAN.

Page 14: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 14/66

 PENGLAHIRAN ' EKSPRESIF

• PROSES MENGHASILKAN PERTUTURAN (SEBUTAN) DAN PENULISAN (TULISAN

BAHASA PENGLAHIRAN* (E+PRESSIE LANGUAGE). GANGGUAN DI DALAM PROSE

SEBAGAI E+PRESSIE APHASIA*. LAIN"LAIN ISTILAH YANG BERKAITAN IALAH DYS

ANOMIA* IAITU KESUKARAN MENGINGAT DAN MENYEBUT PERKATAAN ATAU NAMA"

DAN APRA+IA* IAITU KESUKARAN MENGHASILKAN (MEMBUNYIKAN) PERKATA

GANGGUAN SARAF UNTUK MOTOR ALAT ARTIKULASI.

• KANAK"KANAK YANG MENGALAMI BAHASA PENGLAHIRAN INI BOLEH

PERBENDAHARAAN KATA, MEMAHAM MAKNA PERKATAAN DAN MENGIKUT ARA

TIDAK BOLEH MENCARI PERKATAAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERTUTURAN,

(MENYEBUT) PERKATAAN DAN MENYUSUN PERKATAAN"PERKATAAN MENJADIKAN

SAMA ADA DALAM PERTUTURAN DAN PENULISAN.

Page 15: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 15/66

MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI DAL

KALANGAN MURID-MURID BERMASALAH

PEMBELAJARAN

• SEPERTI MANA KANAK"KANAK NORMAL YANG LAIN, MURID"MURID BERM

PEMBELAJARAN MEMERLUKAN BAHASA UNTUK MEREKA DAPAT BERKOM

DALAM RUANG LINGKUP HIDUP BERMASYARAKAT.

• MALANGNYA MEREKA MENGALAMI KETIDAKUPAYAAN DALAM ASPEK BER

MENJADIKAN KEHIDUPAN MEREKA AGAK JANGGAL PADA PANDANGAN M

SEKELILING.

• MASALAH MEREKA TIDAK HARUS DIBIARKAN BEGITU SAHAJA. MEREKA

DIBERIKAN INTERENSI BAHASA AGAR MEREKA DAPAT HIDUP SECARA L

BERMAKNA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT.

Page 16: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 16/66

MASALAH BAHASA DAN LINGUISTIK

• DALAM MEMBICARAKAN MASALAH BAHASA DAN LINGUISTIK KABERMASALAH PEMBELAJARAN, MASALAH UTAMA YANG TIMB

KESUKARAN DALAM MEMAHAMI ARAHAN, MASALAH DALAM KOMUN

MELIBATKAN KEMAHIRAN PENGUASAAN BAHASA RESEPTIF DA

PENGLAHIRAN, MASALAH DALAM AMALAN BERSOSIAL DAN JUGA M

MASALAH DALAM BACAAN, EJAAN DAN TULISAN.

• MASALAH BAHASA DAN LINGUISTIK BAGI KANAK"KANAK BE

PEMBELAJARAN JUGA DAPAT DIPERJELASKAN DALAM KELOM

KOMPONEN BERIKUT#

Page 17: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 17/66

FONOLOGI

• KANAK"KANAK DENGAN MASALAH FONOLOGI BERKEMUNG

MENGHADAPI MASALAH DALAM BAHASA LISAN. MEREKA

MEMBUAT KESALAHAN MENGGANTIKAN BUNYI DALAM PE

SEPERTI “NAMA” UNTUK “MAMA” , “BLINK” UNTUK ”DRINK”.

Page 18: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 18/66

MORFOLOGI

• KECELARUAN YANG MELIBATKAN MORFOLOGI TERM

PENGGUNAAN IMBUHAN YANG LUAR BIASA, STRUKT

YANG SALAH, DAN PENGGUNAAN “TENSES” YANG

(BAHASA INGGERIS).

Page 19: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 19/66

SINTAKSIS

• MASALAH YANG BERKAITAN SINTAKSIS (AYAT) PULA MEL

KESALAHAN TATABAHASA YANG BOLEH MEMBERI KESAN

MENYUSUN DAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT YANG KOM

Page 20: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 20/66

SEMANTIK

 

MASALAH SEMANTIK DAPAT DILIHAT MELALUI PERKEMPERBENDAHARAAN KATA YANG LEMAH, MENGGUNAKA

PERKATAAN YANG TIDAK SESUAI, DAN TIDA B

MEMAHAMI MAKNA PERKATAAN.

Page 21: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 21/66

PRAGMATIK

 

MASALAH BERKAITAN PRAGMATIK MELIBATKAN KETIDAKUPAYAAN

KANAK"KANAK MEMAHAMI ATAU MENGGUNAKAN BAHASA DALAM

 ATAU PERBUALAN DALAM SITUASI YANG BERBE&A.

Page 22: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 22/66

MASALAH ARTIKULASI

• MASALAH ARTIKULASI ATAU GANGGUAN ARTIKULASI ADALAH PENGELUA

BUNYI PERTUTURAN YANG ABNORMAL, SEHINGGA MENYEBABKAN PE

MENJADI TIDAK TEPAT, TIDAK JELAS, SUKAR DIFAHAMI ATAU PERCAKAPAN

SESUAI. MASALAH ARTIKULASI TERDIRI DARIPADA PERKARA"PERKARA BER

$. PENGGANTIAN

$$. PENGGUGURAN

$$$. PENGUBAHAN, DAN

$%. PENAMBAHAN

Page 23: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 23/66

PENGGANTIAN

PENGGANTIAN BUNYI TERJADI APABILA BUNYI TERTENTU DALAM

PERKATAAN DIGANTIKAN DENGAN BUNYI YANG LAIN, MISALNYA

UNTUK “MAKAN”, DAN ”  WABBIT” UNTUK “RABBIT”.  KESILAPAN

BERLAKU KEPADA KANAK"KANAK YANG MASIH BELUM MATANG.

Page 24: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 24/66

PENGGUGURAN

PENGGUGURAN BUNYI PULA MELIBATKAN PENGGUGURA

MENGHILANGKAN SESUATU BUNYI KONSONAN. PENGGUGUR

BERLAKU DI PERMULAAN, TENGAH, ATAU AKHIR PERKATAAN,

“IDUNG” UNTUK “HIDUNG”, “BESA” UNTUK “BESAR”, DAN LAIN"LAIN

Page 25: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 25/66

PENGUBAHAN

PENGUBAHAN BUNYI TERJADI APABILA SEBUTAN ASAL DIUBAH

BOLEH MENGHILANGKAN MAKNANYA. MASALAH INI KETA

PENYEBUTAN BAHASA INGGERIS MISALNYA PERKATAAN “SIP ” DISEB

SEKIRANYA UNTUK PERKATAAN “SUSAH”, KONSONAN “S” DISEBU

HEMBUSAN ANGIN YANG KUAT ATAU KETERLALUAN BOLEH MENGU

PERKATAAN TERSEBUT, MISALNYA “SSSYUSYAH”

Page 26: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 26/66

PENAMBAHAN

• PENAMBAHAN BERMAKSUD MENAMBAH BUNYI TERTENTU DALAM PE

SEPERTI “BA-A” DISEBUT “BA-AH ATAU BA-UAH”, “ ANIMAL” DISEBU

 AMMANIMAL” ATAU “ AMMAMINAL”.

Page 27: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 27/66

TAHAP PERKEMBANGAN BAHASA

MENGIKUT UMUR

Page 28: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 28/66

Page 29: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 29/66

/023 4 ! /023 K0305 4 50305 678/2/28 73::230503 0;0/ 5<=>7=7850/003 ?7=78/$ 50>02, $50 @?6. B00?0 ?705$3 ?K0305"50305 2>0 7600 @03 732>$? ?78/0 700$

0?0 @03 2?$. P280/0 =0303: 0;0/ $0>0 !. =7850/003.

/023 4 1/023

K0305"50305 2>0 73:2623:503 5<3?7= [email protected] [email protected] @73:03 73::230503 50/0 2623: ?7=78/$ 0?773/080 @03 03050>0. P280/0 =7850/003 @0>0 0;0/ =7850/003.

1 /023 4 1/023

K0305" 50305 73::230503 0;0/"0;0/ 025 @0>0 57P7850/003 ?7=78/$ 23:5$3 @03 =0?/$ ?705$3 5780= @$:P280/0 =7850/003 @0>0 0;0/ $0>0 9. =7850/003.

Page 30: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 30/66

TEORI-TEORIPEMEROLEHAN BAHASA

Page 31: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 31/66

1. TEORI BEHAIORIS

• TEORI BEHAIORIS MENEKANKAN KEPENTINGAN PERSEKITARAPEMBELAJARAN BAHASA YANG BERLANDASKAN TEORI PELA&IMA

YANG DIPELOPORI OLEH B.F.SKINNER (19).

• MENURUT SKINNER, PEMBELAJARAN BAHASA KANAK"KANAK BERLA

IBU BAPA ATAU AHLI KELUARGA YANG LAIN MENGAJAR KA

BERCAKAP DAN MEMBERI GALAKAN DENGAN MEMBERI GANJARAN S

KANAK"KANAK DAPAT MENIRU ATAU MENYEBUT PERKATAAN YANG D

• GANJARAN YANG DIBERI ADALAH UNTUK MENGUKUHKAN

PERLAKUAN BAHASA YANG BETUL YANG BERJAYA DILAKUKAN OL

KANAK. DI ANTARA GANJARAN YANG DIBERIKAN ADALAH PUJIA

”PANDAI”, SENYUMAN, CIUMAN, TEPUK TANGAN, PELUKAN, DAN LAIN

BOLEH MERANGSANG KANAK"KANAK BERCAKAP.

Page 32: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 32/66

•   B.F. SKINNER JUGA MENGATAKAN BAHA-A MANUSIA SECARA SEMULA JAD

DENGAN KEUPAYAAN MEMPELAJARI BAHASA. KEUPAYAAN BERTUTUR A

BENTUK PERLAKUAN MANUSIA YANG DIKENALI SEBAGAI PERLAKUAN BAH

TERBENTUK BERDASARKAN PRINSIP TEORI BEHAIORIS IAITU

RANGSANGAN TINDAK BALAS

• DALAM MEMPELAJARI BAHASA, PERSEKITARAN MEMPUNYAI PENGARUH YA

PENTING TERHADAP KANAK"KANAK. PENGARUH RANGSANGAN PERSEKITA

BENTUK BAHASA DAN BUKAN BAHASA AKAN MEMBANTU KANAK"KANAK

BAHASA DENGAN LEBIH CEPAT. MANAKALA PENEGUHAN YANG D

MERANGSANG KANAK"KANAK MENGULANG"ULANG PERCAKAPANNYA.

Page 33: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 33/66

TEORI MENTALIS

• TEORI INI DIKEMUKAKAN OLEH NOAM CHOMSKY (199) YANG MENGATAKAN BAHA-A BAHASA BERLAKU SECARA MENTALIS. MENURUTNYA, KANAK"KANAK DILAHIRKAN D

PEMEROLEHAN BAHASA YANG BERSIFAT UNIERSAL. MELALUI ALAT INI KANAK"KANA

SECARA SEMULA JADI UNTUK MEMPELAJARI BAHASA APA SAHAJA

• CHOMSKY MENDASARKAN TEORINYA KEPADA SATU HIPOTESIS IAITU HIPOTESIS

INNATENESS HYPOTHESIS) YANG MENGATAKAN BAHA-A OTAK MANUSIA TELAH DIPERSIA

SEMULA JADI (GENETIK) UNTUK BERBAHASA. OTAK MANUSIA TELAH DIPERLENGKA

STRUKTUR BAHASA SEJAGAT YANG DIKENALI SEBAGAI LAD ( LANGUAGE ACUISITION D

• BAGI MENGUATKAN TEORINYA TENTANG LAD, CHOMSKY MEMBERIKAN EMPAT KENYATAAN$. PROSES PEMEROLEHAN BAHASA SEMUA KANAK"KANAK BOLEH DIKATAKAN SAMA#

$$. PROSES PEMEROLEHAN BAHASA INI TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN KECERDASAN (ANA

RENDAH JUGA JUGA MEMPEROLEH BAHASA PADA MASA DAN CARA YANG HAMPIR SAMA

$$$. PROSES PEMEROLEHAN BAHASA TIDAK PULA DIPENGARUHI OLEH MOTIASI ATAU EMOS

# DAN

$%. TATABAHASA YANG DIHASILKAN OLEH SEMUA KANAK"KANAK BOLEH DIKATAKAN SAMA.

Page 34: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 34/66

• BERKAITAN DENGAN KEUPAYAAN SEJADI (INNATE) KANAK"KAN

MEMPELAJARI BAHASA IBUNDANYA, CHOMSKY MEMBERIKAN TBERIKUT#

$. -JUJUDNYA UNSUR"UNSUR KESEJAGATAN DALAM SESUATU BAHA

KESEJAGATAN FORMAL YANG TERDIRI DARIPADA CIRI"CIRI TATABAH

KESEJAGATAN SUBSTANTIF YANG BERUPA KATEGORI"KATEGORI TA

$$. BENTUK"BENTUK UJARAN YANG DIDENGARI KANAK"KANAK TIDAK A

DIPEROLEHINYA TANPA KEUPAYAAN SEJADI# DAN$$$. KANAK"KANAK BOLEH MENGUASAI BAHASA IBUNDANYA DALAM TEM

HINGGA TAHUN DAN TANPA KEUPAYAAN SEJADI BAHASA ITU TIDAK

DIKUASAI.

Page 35: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 35/66

TEORI KOGNITIF

• TEORI KOGNITIF BERLANDASKAN PANDANGAN PIAGET SEORANG AHLI PSIKOLOGI BERBA

MENURUT PIAGET, PERKEMBANGAN BAHASA KANAK"KANAK BERKAIT RAPAT DENGAN P

MENTALNYA. MALAH BELIAU BERPENDAPAT BAHA-A BAHASA KANAK"KANAK ITU ADALA

PENTING DARIPADA PERKEMBANGAN MENTALNYA. UNTUK MEMPEROLEH PENGUA

SESEORANG KANAK"KANAK PERLU MELALUI BEBERAPA PERINGKAT PERKEMBANGAN KOGN

• PERINGKAT PERTAMA DIKATAKAN SEBAGAI PERINGKAT DERIA"MOTOR IAITU KANAK"KA

DALAM LINGKUNGAN 1 BULAN HINGGA TAHUN.

• PADA PERINGKAT INI KANAK"KANAK MEMBENTUK SKEMATA ATAU STRUKTUR KOGNITIF H

INTERAKSI YANG AKTIF DENGAN PERSEKITARAN. PENGETAHUAN DIGAMBARKAN DA

BENTUK SIMBOLIK.

• DARI UMUR HINGGA ! TAHUN, KANAK"KANAK MEMASUKI PERINGKAT TAHAP PEMIKIRAKONKRIT. DALAM PERINGKAT INI PENGUASAAN

• BAHASA KANAK"KANAK SEMAKIN BERKEMBANG. DALAM LINGKUNGAN UMUR TAHUN,

SUDAH MULA PANDAI BERCAKAP DAN BOLEH MEMBENTUK AYAT SERTA MEMAHAMI PERCA

LAIN.

•  PERINGKAT KETIGA ADALAH OPERASI KONKRIT (! 4 1 TAHUN) IAITU SUDAH DAPAT MENGUA

KEMAHIRAN SEPERTI HUKUM PENGEKALAN, KONSEP HUBUNGAN, PENGKATEGORIAN, DAN P

• UMUR SELEPAS 1 TAHUN DIKATAKAN SEBAGAI PERINGKAT OPERASI FORMAL.

Page 36: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 36/66

JENIS-JENIS PENDEKATAN

• PENDEKATAN MENCERMINKAN SATU FALSAFAH, PANDANGAN, PEGANGAN, ATAU PE

MELIHAT, MEMAHAMI, DAN MENDEKATI SESUATU PERKARA. DALAM BIDANG PEDPENDEKATAN BERSIFAT ABSTRAK, DAN FALSAFAH YANG BERKAITAN DENGAN PE

BERSIFAT TEORITIS. KEKUATAN SESUATU PENDEKATAN ITU HANYA DAPAT D

DILAKSANAKAN, MISALNYA DI DALAM BILIK DARJAH (ABD. A&I& TALIB, ).

• BERKAITAN DENGAN PENGAJARAN BAHASA, KAMARUDIN HJ.HUSIN (19) MEMBERIKA

PENDEKATGAN IAITU

$. PENDEKATAN INDUKTIF

$$. PENDEKATAN DEDUKTIF$$$. PENDEKATAN EKLEKTIK, DAN

$%. PENDEKATAN KOMUNIKATIF

•. GURU PERLU JELAS APAKAH PENDEKATAN YANG HENDAK DIAMBILNYA, APAKAH KAEDA

DIGUNAKAN UNTUK TAJUK DAN PADA SITUASI TERTENTU, DAN AKHIRNYA APAKAH TEKN

YANG SESUAI DENGAN PENDEKATAN DAN KAEDAH YANG TELAH DIPILIH. DARI SITULAH

 AKTIITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG SESUAI DENGAN KEBOLEHAN MURID

Page 37: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 37/66

PENDEKATAN INDUKTIF

• BERDASARKAN PENDEKATAN INDUKTIF, PENGAJARAN DIMULAKAMELIHAT CONTOH"CONTOH UNSUR BAHASA YANG DIAJAR. MELALU

CONTOH YANG DIBERI ITU AKAN MEMBANTU PELAJAR MEMBUAT K

 ATAU KEPUTUSAN TENTANG ASPEK BAHASA YANG DIAJAR. GU

MEMBANTU MURID MELALUI SOALAN"SOALAN, BERBINCANG, ME

MEMBERI CONTOH"CONTOH DAN SEBAGAINYA, DAN AKHIR SEKAL

PELUANG KEPADA MURID MEMBUAT KESIMPULAN SENDIRI BER

PEMAHAMANNYA.

Page 38: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 38/66

PENDEKATAN DEDUKTIF

• PENDEKATAN DEDUKTIF ADALAH BERLA-ANAN DENGAN PEINDUKTIF, IAITU DALAM PENDEKATAN INI PENGAJARAN DIBUA

MEMBERI KESIMPULAN ATAU GENERALISASI TERLEBIH DAHULU

PENGAJARAN DAN KEMUDIAN BARULAH DIKEMUKAKAN CONTO

YANG SESUAI SELEPASNYA

Page 39: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 39/66

PERBE'AAN DEDUKTIF DAN INDUKT

Aspek Pendekatan Deduktif Pendekatan Ind

 [email protected]$03 S0/2 =73;2?2303 00> (0@%037@<8:03$?78) 00/ 678:230 [email protected] =7>008 

P7>008 7=78<>7$ 030 00=03 ?73@$8$05/$ 

C080 G73780>$?0?$ C<3/< C<3/< G73780

P780303 G282 S760:0$ =7673/03: @03 =73:280$

 00=03

S760:0$ =73@<8<3: @0

@0>0 =7308$03 00=0

P780303 =7>008  S760:0$ =7378$0 00=03 ;03:0:05 =0?$ 

S760:0$ =7308$ 00=0

Page 40: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 40/66

PENDEKATAN CERAKINAN• PENDEKATAN INI BERDASARKAN PRINSIP *ANALISIS# YANG MENDAHULU

UNSUR BESAR, KEMUDIAN UNSUR"UNSUR ITU DICERAKINKAN KEPADA U

YANG KECIL. PENGAJARAN BAHASA (CONTOHNYA BACAAN) MENGIKUT PEMUNGKIN DIMULAKAN DENGAN MEMPERKENALKAN AYAT KEPADA MURID"

ITU KEMUDIANNYA DICERAKINKAN KEPADA PERKATAAN"PERKATAAN

PERKATAAN ITU DICERAKINKAN PULA MENJADI SUKU KATA DAN H

MISALNYA

• LANGKAH 1 MENGENALKAN AYAT *ALI ADA BAJU BARU*

• LANGKAH MENGENALKAN RANGKAI KATA ALI ADA

BAJU BARU

• LANGKAH MENGENALKAN PERKATAAN ALI ADA BAJU BARU

• LANGKAH MENGENALKAN SUKU KATA A LI DA BA JU RU

• LANGKAH MENGENALKAN HURUF A B D I J L R U

Page 41: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 41/66

PENDEKATAN EKLEKTIK

• PENDEKATAN EKLEKTIK ADALAH GABUGAN KEDUA"DUA PENDEKATADAN PENDEKATAN DEDUKTIF BAGI MEMBENTUK SATU STRATEGI PE

MODEL PENDEKATAN EKLEKTIK BERGANTUNG KEPADA PENDEKA

YANG DIBERI PENEKANAN . MODEL"MODEL DI BA-AH AKAN MEMB

MEMAHAMI PENGGUNAAN PENDEKATAN EKLEKTIK.

0) PENEKANAN KEPADA PENDEKATAN INDUKTIF

•) CONTOH'FAKTA KESIMPULAN CONTOH

0) PENEKANAN KEPADA PENDEKATAN DEDUKTIF

•) KESIMPULAN CONTOH GENERALISASI

Page 42: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 42/66

INTERENSI PENGAJARAN BAHAS

• KANAK"KANAK YANG DIKENAL PASTI MENGHADAPI MASALHENDAKLAHLAH DIBERI PERHATIAN UNTUK DIPULIHKAN DENGAN SEG

• TINDAKAN A!AL  UNTUK MEMBANTU MEMULIHKAN ATAU ME

MASALAH YANG DIHADAPI OLEH KANAK"KANAK INI DIKENALI SEBAGAI

•  APABILA MENGAJAR BAHASA KEPADA KANAK"KANAK MASALAH PE

GURU HENDAKLAH MENGGUNAKAN BEBERAPA TEKNIK PENGA

KHUSUS BAGI MEMENUHI KEPERLUAN BAHASA KANAK"KANAK T ANTARA INTERENSI PENGAJARAN BAHASA UNTUK MEMBANTU

MENGATASI MASALAH PENGUASAAN BAHASA MEREKA ADALAH SEPER

Page 43: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 43/66

$. AJAR BAHASA DI DALAM SITUASI

•.   MENGAJAR BAHASA DI DALAM SITUASI YANG DIADAKAN AKAN MEMBANTU KANAK"KANAK

PELAJARAN DAN SETERUSNYA MENGUASAI KEMAHIRAN BAHASA YANG DIAJAR.

CONTOH MEMBANTU AYAH DI KEBUN.

II. IKUT URUTAN PERKEMBANGAN BAHASA NORMAL

•.   PENGAJARAN BAHASA HENDAKLAH BERDASARKAN KEMAMPUAN BERBAHASA KANAK-KANA

PERINGKAT UMUR MEREKA

III. GUNA STRATEGI PENGAJARAN YANG KHUSUS DAN BERKESAN KETIKA MEMPERKENALKAN

•.   PELBAGAI STRATEGI PENGAJARAN KHUSUS BOLEH DIGUNAKAN UNTUK MENGAJAR KAN

MASALAH PEMBELAJARAN SEPERTI TEKNIK REBUS, KAEDAH AKT, KAEDAH FONIK DAN SEBA

I. BERCAKAP TENTANG APA YANG MEREKA FIKIR ATAU LAKUKAN

•.   KANAK-KANAK MESTI DILATIH BERCAKAP DAN MENYAMPAIKAN BUAH FIKIRAN MEREKA.

MUDAH MERANGSANG MEREKA BERCAKAP ADALAH DENGAN MEMINTA MEREKA BERCAKAP

 YANG MEREKA SEDANG FIKIRKAN ATAU PERKARA YANG MEREKA SEDANG LAKUKAN.

Page 44: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 44/66

. TERANGKAN APA YANG ORANG LAIN LAKUKAN

•   KEMAHIRAN MENERANG BOLEH DITINGKATKAN DENGAN CARA MEMINTA MEREKAMENCERITAKAN PERKARA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG LAIN. MENCERITAKAN APA Y

ADALAH LEBIH MUDAH DILAKUKAN OLEH KANAK-KANAK MASALAH PEMBELAJARAN.

I. GUNAKAN CONTOH YANG BETUL UNTUK MEMBERIKAN LATIHAN BAGI KEMAHIRAN BAKHUSUS

•   MENUNJUKKAN CONTOH YANG BETUL ATAU MODELING DIGUNAKAN SUPAYA KANAKDAPAT MENIRU KEMAHIRAN BAHASA YANG BETUL. KEMAHIRAN BACAAN MEKANIS MISABOLEH DAJAR DENGAN CARA GURU MENUNJUKKAN CARA BACAAN YANG BETUL ATAUMENAYANGKAN RAKAMAN PEMBACA BERITA T MEMBACA BERITA.

II. GUNAKAN AKTIITI HARIAN DALAM MENYEDIAKAN LATIHAN KEMAHIRAN-KEMAHIRANDALAM LINGKUNGAN KONTEKSNYA

•   AKTIITI HARIAN KANAK-KANAK SAMA ADA DI RUMAH ATAU DI SEKOLAH BOLEH DIUNTUK MENYEDIAKAN PENGALAMAN-PENGALAMAN BAHASA YANG BOLEH MEREKA PELSELAIN ITU, AKTIITI HARIAN PELAJAR JUGA BOLEH DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN ATAU PENGAJARAN BAHASA.

• DALAM MERANGKA INTERENSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA KEPADA KAMASALAH PEMBELAJARAN, AKTIITI HENDAKLAH BERFOKUSKAN PELAJAR.

Page 45: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 45/66

PENGENALAN KEPADA MEMBACA

• SELAIN BERKOMUNIKASI SECARA LISAN MANUSIA JUGA BERKOMUN

MELALUI TULISAN. OLEH ITU, KEMAHIRAN MEMBACA PENTING BAGMEMBOLEHKAN SESEORANG MEMAHAMI MESEJ YANG HENDAK DIS

KEPADANYA MELALUI HASIL PENULISAN ORANG LAIN.

Page 46: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 46/66

DEFINISI BACAAN

• )MEMBACA ADALAH SATU AKTIITI PENTAFSIRAN MENTERJEMAHKAN LAMBA

BERCORAK KEPADA BUNYI-BUNYI YANG DIMAKSUDKAN. (CHARLES FRIE 19%&

• )MEMBACA ADALAH SATU PSIKOLINGUISTIK. IA MERUPAKAN SATU LANGKAHDALAM PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN BAHASA DAN MEMPROSES PERKEMPERKEMBANGAN YANG DITERIMA. (FRANK SMITH 19#1!

• )MEMBACA ADALAH PROSES KEBALIKAN DARIPADA PROSES MENULIS .........MENTAFSIRKAN KEMBALI LAMBANG-LAMBANG BERTULIS DAN MENDAPATKAMAKNA TERSEBUT DENGAN PENGALAMAN YANG SEDIA ADA.” (PROF. ATAN

• DARIPADA DEFINISI-DEFINISI DI ATAS DAPAT DISIMPULKAN BAHAWA MEMBACMERUPAKAN BEBERAPA PROSES YANG KOMPLEKS IAITU GABUNGAN BEBERASEPERTI PROSES SENSORI, PROSES PENGAMATAN, PROSES LINGUISTIK DANMENTAL.

Page 47: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 47/66

DEFINISI KEMAHIRAN MEMBACA.

• KEMAHIRAN MEMBACA MERUPAKAN SALAH SATU DARIPADA EMPAT KEMAHIRAN BAHASA YANG PENTING DALAM P

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA.

• KEMAHIRAN MEMBACA ADALAH LANJUTAN DARIPADA KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS SEPERTI MENDENGAR DAN BPEMBACAAN, SESEORANG ITU MAMPU MENIMBA ILMU PENGETAHUAN YANG TIDAK DAPAT DIPEROLEHI MENERUSI

PENGALAMAN BIASA YANG LAIN.

• MEMBACA DAPAT MEMBANTU MEMPERLUASKAN PEMIKIRAN DAN IDEA SERTA MENINGKATKAN DAYA KREATIF SESE

DALAM PELBAGAI BIDANG.

• MEMBACA ADALAH PROSES KEBALIKAN DARIPADA PROSES MENULIS. PROSES MEMBACA MEMERLUKAN SESEORA

MENTERJEMAHKAN KEMBALI LAMBANG-LAMBANG BERTULIS KEPADA LAMBANG-LAMBANG BUNYI YANG HENDAK D

PENULISNYA. MEMBACA BERBE'A DARIPADA MENDENGAR KERANA MEMBACA MELIBATKAN KEDUA-DUA AKTIITI

LITERASI SECARA SERENTAK.

• APABILA KITA MEMBACA KITA AKAN MENGHURAIKAN BAHAN BERCETAK KEPADA PERTUTURAN DAN PADA MASA YAAKAN MENGHURAIKAN PERTUTURAN ITU KEPADA PEMIKIRAN.

• KEMAHIRAN MEMBACA MERUPAKAN PROSES YANG DINAMIK TETAPI KOMPLEKS. IA MELIPUTI KEUPAYAAN MEMBACA

MEMAHAMI FAKTA, KEBOLEHAN MENGINGATI FAKTA SERTA MEMBUAT INTERPRETASI SECARA BIJAK DAN ANALISIS.

• KETIKA SESEORANG ITU MEMBACA, IA SEBENARNYA SEDANG BERKOMUNIKASI SECARA LANGSUNG DAN SEDAR D

BACAANYA. DIA MENCUBA MENYELAMI PEMIKIRAN DAN IDEA YANG CUBA DISAMPAIKAN OLEH PENGARANG.

• SESEORANG YANG BERJAYA MENGUASAI KEMAHIRAN MEMBACA BERMAKNA DIA TELAH BERJAYA MEROBOHKAN SE

PEMISAH YANG MAHA BESAR ANTARA DIRINYA DENGAN LAUTAN ILMU YANG WUJUD DALAM PELBAGAI BENTUK KA

HAMID, 199!.

KONSEP MEMBACA

Page 48: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 48/66

KONSEP MEMBACA.

• PUMFREY (19##! BERPENDAPAT MEMBACA BUKANLAH HANYA SETAKAT BERSIFAT ME

MEMBUNYIKAN HURUF-HURUF YANG DICETAK DAN MENJAWAB BEBERAPA SOALAN TE

 YANG DIBACA, TETAPI MEMBACA ADALAH LEBIH JAUH DARIPADA ITU.

•  MEMBACA ADALAH SATU PROSES PEMIKIRAN YANG MEMBINA. MAKSUD , DENGAN M

SESEORANG ITU HARUS DAPAT MEMBINA KEBOLEHAN MENILAI, MENGULAS DAN ME

 YANG DIBACA DENGAN TEPAT, MEMAHAMI KEHENDAK SITUASI DAN ASPIRASI MASYA

SEKELILING, MEMBINA SIKAP DAN CITA-CITA SERTA FIKIRAN YANG TERBUKA DAN POS

• PSIKOLINGUITIK KOGNITIF MENOLAK DEFINISI MEMBACA MENURUT FAHAMAN TEORI

PEMBELAJARAN LAMA YANG MENGATAKAN BAHAWA MEMBACA ADALAH SATU KEGIAT

KATA-KATA DENGAN CARA MEMBUNYIKANNYA (DALAM HATI! DAN KEMUDIAN MENAR

DARIPADA KATA-KATA ITU.

• DEFINISI INI SEOLAH-OLAH MEMENTINGKAN PENGENALAN KATA YANG TEPAT SATU P

DENGAN CARA MENYEMBUNYIKANNYA LEBIH DAHULU SEBELUM KITA DAPAT MENARI

SESUATU KALIMAT. DEFINISI INI MENGETEPIKAN PERANAN YANG DIMAINKAN OLEH PE

• PEMBACA MERUPAKAN SATU ORGANISMA YANG PASIF YANG HANYA MENUNGGU KEM

DARI LUAR. INI MERUPAKAN SATU PROSES SATU HALA YANG SANGAT BERCANGGAH

KEADAAN SEBENARNYA. PROSES SATU HALA INI DITENTANG OLEH PSIKOLINGUISTIK

Page 49: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 49/66

PROSES MEMBACA

• PENYELIDIK-PENYELIDIK SEPERTI GOODMAN (19#1, 19#&! DAN SMITH

19#*! MISALNYA, PERNAH MENYATAKAN PENDAPAT BAHAWA MEMBACPROSES PSIKOLINGUISTIK YANG BERMULA DARI DETIK PEMBACA ITU

MEMERHATIKAN PERKATAAN PADA MUKA SURAT HINGGA DETIK PEMB

DAPAT MEMBENTUK MAKNA. HAL INI BERMAKNA SEPANJANG PROSES

 TERDAPAT INTERAKSI ANTARA BAHASA DENGAN PEMIKIRAN.

• PROSES MEMBACA DAPAT DIRUMUSKAN SEPERTI YANG BERIKUT :

I. PERLAKUAN MEMBACA TERDIRI DARIPADA KEMAHIRAN MENGENAL DMEMAHAMI BAHAN YANG DIBACA.

II. KEMUDIAN, PERLAKUAN MEMBACA DAPAT MENGHASILKAN KEFAHA

PEMBACA.

Page 50: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 50/66

III. DALAM PROSES MEMBACA, SESEORANG ITU AKAN BERFIKIR, MENCU

MERASAI DAN AKAN MEMBAYANGKAN MAKLUMAT YANG DIBACA TADI. DA

INI, AKTIITI MEMBACA SEOLAH-OLAH MENJALINKAN INTERAKSI ANTARA

DENGAN PENULIS, SERTA TUJUAN TERTENTU YANG HENDAK DITONJOLKA

I. SETERUSNYA , PERLAKUAN MEMBACA MEMERLUKAN KEBOLEHAN PE

MENGAITKAN DAN MENGINTEGRASIKAN SEGALA ASPEK YANG BERKAITA TUJUAN MEMBACA, JANGKAAN, PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN LALU

PERKARA YANG DIBACA BAGI MENGHASILKAN SEBUAH PEMBACAAN YAN

BERKESAN DAN MENERBITKAN PEMAHAMAN TERHADAP BAHAN YANG D

Page 51: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 51/66

 JENIS-JENIS BACAAN

• SEBENARNYA, TERDAPAT BEBERAPA JENIS BACAAN YANG TIDAK KIT

SELAMA INI KERANA KITA HANYA SEKADAR MENBACA TETAPI TIADA

KESEDARAN UNTUK MENGKAJI JENIS BACAAN YANG KITA GUNAKAN

Page 52: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 52/66

BACAAN MEKANIS (BERSUARA!

• MEMBACA BERSUARA SERING JUGA MENGGUNAKAN NAMA-NAMA YANG BERBE'A SEPERTI MEM

MEMBACA ORAL, MEMBACA ULAT DAN MEMBACA NYARING. WALAU APA PUN NAMA YANG DIGUNMEKANIS INI MERUPAKAN SATU AKTIITI MEMBACA YANG DISUARAKAN DENGAN JELAS UNTUK M

MEMAHAMKAN INFORMASI, FIKIRAN DAN PERASAAN SESEORANG PENGARANG.

• ORANG YANG MEMBACA HARUS MEMPUNYAI KEMAMPUAN UNTUK MEMAKNAKAN APA SAHAJA YA

DALAM BAHAN-BAHAN YANG DIBACA.LA'IMNYA, IA HARUS MEMILIKI KECEPATAN MATA YANG TIN

PANDANGAN MATA YANG JAUH. IA JUGA HARUS BOLEH MENGELOMPOKKAN KATA-KATA DENGAN

AGAR JELAS MAKNANYA BAGI PARA PENDENGAR.

• MEMBACA MEKANIS MERUPAKAN SATU KETRAMPILAN YANG SERBA RUMIT DAN KOMPLEKS YANGPENGERTIAN TERHADAP AKSARA DI ATAS HALAMAN KERTAS DAN MEMPRODUKSI SUARA YANG T

BERMAKNA.

• DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA, MEMBACA MEKANIS YANG DIGUNAKAN LEBI

KEPADA USAHA MENGANALISIS PENGUCAPAN (PRONUNCIATION! DARIPADA PEMAHAMAN. MEMB

ADALAH SATU TEKNIK YANG MAMPU MEMENUHI PELBAGAI RAGAM TUJUAN SERTA MENGEMBANG

KETRAMPILAN SERTA MINAT

Page 53: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 53/66

• UNTUK MEMBOLEHKAN PENGUASAAN MEMBACA NYARING ATAU M

SECARA MEKANIS INI, PEMBACA HARUSLAH DAPAT TERLEBIH DAH

MENGUASAI KETERAMPILAN PERSEPSI YANG MELIBATKAN PENGLIDAN DAYA TANGGAP YANG MEMBOLEHKAN KITA MENGENAL, MEM

KATA-KATA DENGAN CEPAT DAN TEPAT. ASPEK LAIN YANG SAMA

PENTINGNYA ADALAH KEMAMPUAN MENGELOMPOKKAN KATA-KAT

SATU KESATUAN FIKIRAN SERTA MEMBACANYA DENGAN BAIK DA

• BACAAN BERSUARA IALAH BACAAN MEKANIS YANG MENYUARAKA TULISAN DENGAN SEBUTAN YANG JELAS DAN TERANG, DENGAN

DAN IRAMA MENGIKUT GAYA MEMBACA YANG BETUL DENGAN

MENGGERAKAN ALAT-ALAT PERTUTURAN

Page 54: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 54/66

BACAAN MENTALIS (SENYAP!

• MEMBACA SENYAP ATAU MEMBACA DALAM HATI (SILENT READING! IALAH KEGIATAN

MELIBATKAN INGATAN ISUAL (ISUAL MEMORY! DAN PENGAKTIFAN MATA DAN INGA

•  TUJUAN UTAMA MEMBACA JENIS INI ADALAH UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI DAN

DIBANDINGKAN DENGAN MEMBACA NYARING, MEMBACA DALAM HATI ATAU MEMBAC

ADALAH LEBIH EKONOMIS, DAN DAPAT DILAKUKAN DI MANA-MANA SAHAJA.

• BIASANYA, MEMBACA DALAM HATI ATAU SENYAP INI MELIBATKAN DUA JENIS BACAAN

INSENTIF DAN MEMBACA EKSTENSIF. KEDUA-DUANYA MEMPUNYAI CIRI-CIRI YANG TE

ITU, BACAAN SENYAP ATAU BACAAN AKALIAH IALAH BACAAN YANG DISUARAKAN DAMENUKAR ISI BACAAN KEPADA MAKNANYA TANPA MENGELUARKAN SUARA.

• KELAJUAN BACAAN SENYAP LEBIH PANTAS DARIPADA BACAAN BERSUARA KERANA B

PERKARA YANG DILAKUKAN DALAM BACAAN BERSUARA SEPERTI NADA SUARA, SEBU

DAN SEBAGAINYA TIDAK DIPERLUKAN DALAM BACAAN SENYAP. BACAAN SENYAP INI

SESUDAH MURID-MURID MENCAPAI KEMAHIRAN DAN KECEKAPAN BACAAN BERSUAR

Page 55: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 55/66

BACAAN INTENSIF (PANTAS DAN IMBA

• BACAAN INTENSIF IALAH KEGIATAN MEMBACA YANG MENUNTUT KETELITIAN DAN DILAKUKAN

SAKSAMA YANG MELIBATKAN TELAAH ISI DAN PANDANGAN TERPERINCI SESUATU BAHAN BAC

PERKARA YANG DILIBATKAN DENGAN BACAAN INSENTIF INI ADALAH MEMBACA TELAAH ISI DA

 TELAAH BAHASA.

• DALAM TELAAH ISI INI, MEMBACA TELITI, MEMBACA PEMAHAMAN, MEMBACA KRITIS DAN MEM

ADALAH DITEKANKAN.

• BACAAN INTENSIF ADALAH BACAAN YANG PADA ASASNYA BERTUJUAN MEMPERKEMBANGANK

KEBOLEHAN DALAM MENELITI, MEMAHAMI DAN MENTAFSIR APA SAHAJA YANG DIBACA DENGA

BACAAN TERSEBUT JUGA MEMBERI PENEKANAN KEPADA KAJIAN TERHADAP CIRI-CIRI TATABAHPEMBENTUKAN DAN PENGGUNAAN PERKATAAN, SERTA PEMAKAIAN BAHASA ITU DALAM KONT

SITUASI YANG BERLAINAN.

Page 56: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 56/66

• BACAAN INTENSIF BOLEH JUGA BOLEH DIBACA DENGAN PELBAGAI CARA IAI

I. BACAAN PANTAS

II. BACAAN IMBASAN (SCANNING!.

• BACAAN PANTAS ADALAH SATU BENTUK KEGIATAN MEMBACA YANG DILAKU

DENGAN KADAR KELAJUAN TERTENTU DAN TUJUANNYA ADALAH UNTUK MEN

MASA. WALAU BAGAIMANAPUN, MEMBACA YANG TERLALU LAJU TIDAK SEME

BAIK. SEBAIK-BAIKNYA, KADAR KELAJUAN MEMBACA HARUSLAH DISESUAIKA

APA YANG DIBACA DAN TUJUAN MEMBACA KETIKA ITU.

• MEMBACA YANG DILAKUKAN DALAM KEADAAN YANG TERLALU PANTAS AKAN

MENYEBABKAN PEMBACA KEHILANGAN ISI-ISI PENTING YANG DIPERLUKAN A

MENGGARAP KESELURUHAN KONSEP YANG CUBA DIKETENGAHKAN.

Page 57: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 57/66

• WALAU BAGAIMANAPUN, MEMBACA YANG TERLALU PERLAHAN TIDAK PULA MENGUNTUNGK

HANYA AKAN MEMBA'IRKAN MASA. MEMBACA PANTAS HANYA BOLEH BERLAKU MELALUI BA

ATAU MEMBACA DALAM.

• INI KERANA DALAM BACAAN KUAT ATAU BERSUARA, PEMBACA AKAN MENURUNKAN KEUPAYMEREKA PADA KADAR KELAJUAN BERCAKAP. SEWAKTU MEMBACA KUAT, PEMBACA AKAN ME

PERGERAKAN BIBIR DAN LAIN-LAIN ALAT PENGUCAPAN MANUSIA.

• BACAAN IMBASAN YANG JUGA DIKENALI SEBAGAI SCANNING PULA ADALAH KEGIATAN MEMB

DILAKUKAN SECARA SEPINTAS LALU. HAL INI DISEBUT SEBAGAI MEMBACA TINJAUAN. BIASAN

KEGIATAN MEMBACA ITU DILAKUKAN, PEMBACA AKAN MENELITI TERLEBIH DAHULU BAHAGIA

BUKU ATAU APA SAHAJA YANG HARUS DITELAAH. HAL INI DILAKUKAN UNTUK MENDAPATKAN

AWAL DAN GAMBARAN KESELURUHAN TENTANG BUKU TERSEBUT SEBELUM IA MENJADI PILI

DIBACA.

• MEMBACA SEPINTAS LALU INI MELIBATKAN PEMBACA MEMERIKSA, MENELITI INDEKS, MELIHA

KATA YANG TERDAPAT DALAM BUKU TERSEBUT. KADANG KALA PROSES MELIHAT-LIHAT, MEM

MENELITI JUDUL-JUDUL BAB JUGA DILAKUKAN. HAL INI JUGA BERLAKU PADA SKEMA, RANGKA

BAHAGIAN BIBLIOGRAFI, KANDUNGAN PRAKATA, PENDAHULUAN, SINOPSIS, ABSTRAK DAN S

BACAAN EKSTENSIF

Page 58: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 58/66

BACAAN EKSTENSIFMEMBACA EKSTENSIF IALAH KEGIATAN MEMBACA SECARA LUAS. OBJEKNYA MELIPUTI SEBANY

 TEKS DALAM JANGKA WAKTU YANG SINGKAT. TUJUAN ATAU TUNTUTAN KEGIATAN MEMBACA EADALAH UNTUK MEMAHAMI ISI YANG PENTING-PENTING DENGAN CEPAT DAN IA MENGANJURK

MEMBACA YANG BERKESAN. MEMBACA EKSTENSIF BIASANYA MELIBATKAN PERKARA-PERKARABERIKUT:

A. MEMBACA TINJAUAN (SUREY READING!

B. MEMBACA SEKILAS (SKIMMING!C. MEMBACA DANGKAL (SUPERTICIAL READING!

MEMBACA TINJAUAN (SUREY READING! DILAKUKAN SEBELUM KITA MEMULAKAN SESUATU BA

BIASANYA, KITA AKAN MENELITI APA YANG AKAN KITA TELAAH ITU TERLEBIH DAHULU. HAL INMELIBATKAN KITA MEMERIKSA, MENELITI INDEKS DAN DAFTAR KATA YANG TERDAPAT DALAM

 TERSEBUT ATAU MUNGKIN KITA AKAN MELIHAT-LIHAT ATAU MENELITI JUDUL, BAB, RANGKA BEKANDUNGAN DAN SEBAGAINYA. LATAR BELAKANG PENGETAHUAN SESEORANG AKAN MENENT

ATAU TIDAKNYA, CEPAT ATAU LAMBATNYA TINJAUAN DAPAT DILAKUKAN.

Page 59: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 59/66

• MEMBACA SEKILAS (SKIMMING! ADALAH SEJENIS KEGIATAN MEMBACA YANG M

MATA BERGERAK DENGAN CEPAT MELIHAT, MEMPERHATIKAN BAHAN-BAHAN B

UNTUK MENCARI DAN MENDAPATKAN MAKLUMAT DAN PENERANGAN.

• SKIMMING ADALAH SATU BENTUK KEGIATAN MEMBACA YANG DILAKUKAN SEC

PANDANG. BIASANYA, MELALUI PROSES SKIMMING, MATA BERGERAK DENGAN

MELIHAT MEMERHATIKAN BAHAN BERTULIS UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT

PENERANGAN DENGAN SERTA-MERTA.

• SATU DARIPADA TUJUAN MEMBACA SEKILAS ADALAH UNTUK MENDAPATKAN K

DARIPADA SESEBUAH TEKS YANG AKAN DITELAAH. PEMBACA MUNGKIN AKAN

MELAKUKANNYA DENGAN JALAN MENELITI HALAMAN JUDUL, KATA PENGANTAR

ISI, GAMBAR DAN DIAGRAM, INDEKS DAN SEBAGAINYA. DARIPADA TINDAKAN

PEMBACA AKAN MENDAPAT SATU PANDANGAN ATAU GAMBARAN YANG LEBIH

DENGAN MEMPELAJARI SIFAT, HAKIKAT DAN JANGKAUAN BUKU TERSEBUT, SUS

ORGANISASINYA.

Page 60: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 60/66

• SATU LAGI TUJUAN MEMBACA SEKILAS ADALAH UNTUK MENEMUKAN HAL-HAL TERTENTU. LA'IM JUGA

UNTUK MENEMUKAN BAHAN-BAHAN DARIPADA PUSAT SUMBER ATAU PERPUSTAKAAN. MEMBACA SEK

SATU KETERAMPILAN YANG SANGAT BERFAEDAH SEKIRANYA TIDAK DISALAHGUNAKAN. SEKIRANYA KIT

MENGGUNAKAN DENGAN BIJAKSANA, IAITU MENGGUNAKANNYA SECARA TEPAT DAN CERDAS, KITA AK

BETAPA BANYAKNYA MAKLUMAT DAN FAKTA YANG BOLEH PEROLEHI DALAM SATU JANGKA MASA YANG

• MEMBACA DANGKAL YANG DISEBUTKAN JUGA SEBAGAI SUPERFICIAL READING ADALAH BERTUJUAN U

MENDAPATKAN PEMAHAMAN YANG DANGKAL YANG BERSIFAT LUARAN ATAU TIDAK MENDALAM DARIPA

BAHAN BACAAN. BACAAN EKSTENSIF IALAH BACAAN MELUAS YANG MENEKANKAN AKTIITI+AKTIITI M

DILAKUKAN DI LUAR KELAS. BACAAN EKSTENSIF BIASANYA MENITIKBERATKAN ASPEK PENGUKUHAN AMENAMBAH KEMAHIRAN MEMAHAM DAN MENAAKUL ISI BACAAN, MENINGKATKAN KEPANTASAN MEMB

DAN MENGUKUHKAN MINAT MEMBACA DAN KEBOLEHAN MEMETIK ISI-ISI PENTING.

Page 61: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 61/66

BACAAN REKREASI

• MEMBACA REKREASI ADALAH SATU LAGI BENTUK KEGIATAN MEMBA

 TIDAK MELIBATKAN PERAHAN OTAK YANG BEGITU SERIUS. BACAAN

ADALAH UNTUK TUJUAN BERSENANG-SENANG DAN DILAKUKAN DA

KEADAAN BERSANTAI. BAHAN-BAHAN BACAANNYA ADALAH YANG T

DARIPADA BAHAN-BAHAN RINGAN YANG DAPAT MERANGSANG KEP

DAN MENGHIBURKAN. LA'IMNYA BAHAN-BAHAN YANG DIBACA IALA

CERITA-CERITA PENDEK, INFORMASI TERTENTU, BERITA, BAHAN SA

DAN PELBAGAI BENTUK PENGETAHUAN YANG MENYENANGKAN.

Page 62: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 62/66

BACAAN KRITIS

• BACAAN KRITIS IALAH KEGIATAN MEMBACA YANG DILAKUKAN SECARA BIJAKSANA, PEN

KETELITIAN, MENDALAM, EALUATIF SERTA ANALITIS. BACAAN TERSEBUT TIDAK HANYA

KEPADA KESALAHAN-KESALAHAN ATAU KELEMAHAN YANG TERDAPAT DALAM BAHAN-BA

DIBACA. MEMBACA KRITIS BIASANYA BERDASARKAN KEUPAYAAN MEMAHAMI YANG TING

• PROSES BEMULA DENGAN PENGGALIAN YANG MENDALAM DI BAWAH PERMUKAAN UNT

MENEMUKAN BUKAN HANYA KESELURUHAN KEBENARAN TENTANG APA YANG DIPERKAT

 JUGA MENEMUKAN ALASAN-ALASAN MENGAPA PENULIS MENGETENGAHKAN PERKARA Y

DIBINCANGKAN ITU.

• ISTILAH MEMBACA KRITIS INI BIASANYA DISAMAERTIKAN DENGAN APA YANG DISEBUT O

(19%&! SEBAGAI INTERPRETIE READING ATAU MEMBACA INTEPRETIF ATAU CREATIE R

IAITU MEMBACA KREATIF OLEH ANDERSON (19#!.

TUJUAN MEMBACA

Page 63: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 63/66

 TUJUAN MEMBACA

1. TUJUAN MEMBACA MEKANIS:-

A! MEMBOLEHKAN MURID-MURID MEMBACA DENGAN CEPAT DAN PANTAS

SEBUTAN DAN INTONASI YANG BETUL DAN JELAS.

B! MEMBOLEHKAN MURID-MURID MEMBACA DENGAN IRAMA MEMBACA YA

C! MEMBOLEHKAN MURID-MURID TAHU MENGGUNAKAN TANDA-TANDA BAC

 TAHU PULA BERHENTI PADA TEMPAT BERHENTI YANG BETUL.

D! DAPAT MENGGUNAKAN KEMAHIRAN MEMBACA DALAM MATA-MATA PELA

 YANG LAIN.E! UNTUK MEMBOLEHKAN MURID-MURID MENCAPAI KEMAHIRAN DAN KECE

UNTUK MEMBACA BERSUARA.

Page 64: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 64/66

• . TUJUAN MEMBACA SENYAP:-

A! MELATIH MURID-MURID SUPAYA BOLEH MEMBACA DENGAN SENB! MELATIH MURID-MURID SUPAYA BOLEH MEMBACA DAN MEMAHA

 YANG DIBACANYA.

C! MELATIH MURID-MURID MEMBACA SENYAP DENGAN PANTAS.

D! DAPAT MENGGUNAKAN KEMAHIRAN MEMBACA SENYAP UNTUK

MENDAPATKAN PENGETAHUAN.

E! DAPAT MENGGUNAKAN KEMAHIRAN MEMBACA SENYAP UNTUK H

Page 65: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 65/66

•  TUJUAN BACAAN INTENSIFB! MEMBOLEHKAN KANAK-KANAK MEMBACA DENGAN BAIK, BETUL DARI SEGI S

INTONASI, LANCAR DAN TAHU MENGGUNAKAN TANDA-TANDA BACAAN DENGA

C! MENGEMBANGKAN KEBOLEHAN MENTAFSIR APA YANG BERTULIS DALAM BA

DENGAN MENGKAJI SUSUNAN KATA DALAM AYAT DAN PENGERTIAN DALAM KAM

D! MEMBACA SECARA SENYAP DENGAN KEPANTASAN YANG SEWAJARNYA.

E! MENILAI ATAU MENGULAS ISI-ISI YANG DIPEROLEHI DARIPADA BAHAN-BAHA

DIBACA.F! MENGESAN, MEMAHAMI DAN MENIKMATI UNSUR-UNSUR ESTETIK DALAM BA

G! MENGENAL PASTI LARAS BAHASA YANG BERBAGAI-BAGAI.

H! MEMBUAT RUMUSAN ATAU KESIMPULAN DARIPADA APA YANG DIBACA DAN S

Page 66: Kaedah PnP BM PK.pptx

7/24/2019 Kaedah PnP BM PK.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/kaedah-pnp-bm-pkpptx 66/66

•  TUJUAN BACAAN EKSTENSIF :

A! MEMBOLEHKAN PELAJAR-PELAJAR MEMBACA DENGAN CARA TER TANPA BIMBINGAN SECARA LANGSUNG DARIPADA ORANG LAIN.

B! MEMBOLEHKAN PELAJAR-PELAJAR MEMBACA DENGAN FASIH DAL

BAHASA YANG MEREKA PELAJARI.

C! MEMPERKAYAKAN BAHASA DAN PERBENDAHARAAN KATA, STRUK

DAN LAIN-LAIN.

D! MENAMBAH MINAT MEMBACAE! MEMPERTINGKATKAN MUTU DAN KEPANTASAN MEMBACA.

F! MEMPERKEMBANGAN DAYA KREATIF DALAM PENGGUNAAN BAHA

DALAM BENTUK PROSA ATAU PUISI.