28
KAEDAH PENILAIAN BAHASA MELALUI PEMERHATIAN MOHAMMAD NIZAM B HAMID JPM/IPG KP

Kaedah Penilaian Bahasa: Pemerhatian

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kaedah Penilaian Bahasa:Pemerhatian

Citation preview

Page 1: Kaedah Penilaian Bahasa: Pemerhatian

KAEDAH PENILAIAN BAHASA MELALUI

PEMERHATIAN

MOHAMMAD NIZAM B HAMID

JPM/IPG KP

Page 2: Kaedah Penilaian Bahasa: Pemerhatian

PENGENALAN Penilaian melalui pemerhatian dilakukan

secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan, bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan pengajaran dan.

Dapatan dari proses ini boleh membantu guru dan pelajar membuat refleksi terhadap prestasi masing-masing.

Page 3: Kaedah Penilaian Bahasa: Pemerhatian

Meliputi aspek kognitif , afektif dan psikomotor.

Boleh guna senarai semak, rekod anekdot, dan rekod profil.

Pemerhatian berlaku antara guru, dan antara pelajar dengan pelajar.

Pemerhatian juga dibuat oleh guru terhadap keberkesanan bahan dan komunikasi pelajar dengan bahan dan pelbagai situasi persekitaran.

Page 4: Kaedah Penilaian Bahasa: Pemerhatian

panduan dalam menggunakan kaedah pemerhatian

1. Fahami asas kepada pemerhatian menyedari keadaan sekelilingmembezakan di antara tingkahlaku yang

subjektif dan objektifmembezakan di antara deskripsi dan

membuat inferensprasa soalan yang menghadkan pemerhati

memerhati tingkahlaku yang maujud dan zahir

Page 5: Kaedah Penilaian Bahasa: Pemerhatian

2. Bersedia untuk membuat pemerhatian dengan :

membuat keputusan tentang jenis tingkahlaku, tindakan, dan kemahiran yang ingin diperhatikan

membuat keputusan tentang siapa yang akan menjadi pemerhati

membuat pelan sampelmenyediakan borang pemerhatian untuk

merekod kekerapan sesuatu tingkahlaku, tindakan, dan kemahiran itu timbul

melatih pemerhati

Page 6: Kaedah Penilaian Bahasa: Pemerhatian

3. Memerhati dan merekod bagaimana pelajar melakukan tingkahlaku tersebut. Prosedur pemerhatian ini boleh dalam bentuk formal ataupun tidak formal

Page 7: Kaedah Penilaian Bahasa: Pemerhatian

4. Buat ringkasan atau rumusan kepada hasil pemerhatian dengan jelas dan berguna sebagai satu "feedback" kepada setiap pelajar dan kumpulan; dan bantu pelajar dalam menganalisa data pemerhatian dan membuat refleksi tentang bagaimana; tahap efisien pembelajaran merekamereka boleh membantu rakan mereka

belajarmereka boleh mencapai tahap yang lebih

efisien

Page 8: Kaedah Penilaian Bahasa: Pemerhatian

Perkara yang perlu diambil semasa dibuat

pemerhatian;

1. Kualiti Pemerhatian 2. Bentuk perancangan 3. Merekod penilaian pemerhatian 4. Jenis Pemerhatian 5. Strategi pelaksanaan 6. Fungsi penilaian melalui pemerhatian.

Page 9: Kaedah Penilaian Bahasa: Pemerhatian

1. Kualiti Pemerhatian

Pengetahuan mendalam dalam bidang tugasnya dan prihatin dengan persekitarannya.

Guru perlu peka terhadap perubahan yang berkaitan dengan bahan.

Page 10: Kaedah Penilaian Bahasa: Pemerhatian

Yakin dengan keputusan yang dibuat dan keputusan yang diambil.

Ikhlas dan jujur serta adil dalam membuat keputusan yang diambil terhadap sesuatu.

Tekal dan stabil dalam penilaiannya

Page 11: Kaedah Penilaian Bahasa: Pemerhatian

2. Bentuk Perancangan

Menyediakan alat yang releven dan menentukan kaedah untuk mentadbirnya.

Menetukan teknik menganalisis, mentafsir, merekod dan melapor.

Merangka tindakan susulan yang akan dijalankan mengikut konsekuan yang dijalankan daripada pemerhatian.

Page 12: Kaedah Penilaian Bahasa: Pemerhatian

3. Merekod Penilaian Pemerhatian

Rekod pemerhatian harus menggambarkan

perubahan tingkahlaku secara tersusun dari segi:

1. Pendekatan, kaedah individu atau berkumpulan

Semasa menjalankan pemerhatian dan hasil pendekatan atau pengubahsuaian cara pelaksanaan perlu direkod dengan jelas

Page 13: Kaedah Penilaian Bahasa: Pemerhatian

2.Menjalankan Tugasan Cara individu mengendalikan tugasannya

dan setiap hasil yang diperoleh dihurai dengan tepat .

3. Cara merekodkan dapatan dan rumusan Dapatan dan rumusan hendaklah direkod

mengikut urutan yang betul.

4. Tindakan Susulan Rekod pemerhatian hendaklah juga jelaskan

tindakkan susulan hasil yang akan dicapai.

Page 14: Kaedah Penilaian Bahasa: Pemerhatian

Rekod anekdot

Boleh digunakan untuk menialai kecekapan atau

kecerdasan individu dalam bidang tertentu

Seperti berikut: 1. Kecekapan linguistik (bidang bahasa) 2. Melihat kecekapan dalam bidang-bidang

tertentu 3. Muzik 4. Kecekapan (body khanisthetic) 5. Kecekapan intrapersonal 6. Kecekapan interpersonal

Page 15: Kaedah Penilaian Bahasa: Pemerhatian

Kecekapan Linguistik Keupayaan menggunakan bahasa untuk

memperoleh sesuatu , untuk menambat hati, menyakinkan dan merangsang.

Melihat Kecekapan dalam bidang-bidang tertentu.

Keupayaan memanipulasikan objek atau simbol untuk meneroka corak, kategori dan perkaitan dan kebolehan membuat eksperimen secara terkawal dan terancang.

Page 16: Kaedah Penilaian Bahasa: Pemerhatian

Muzik Keupayaan mencipta muzik dan mengubah

lagu.

Kecekapan (body khanisthetic) Berkemahiran sukan, seni lakon, seni tari

atau seni lukis.

Page 17: Kaedah Penilaian Bahasa: Pemerhatian

Kecekapan Intrapersonal Keupayaan memahami perasaan dan emosi

diri.

Kecekapan interpersonal Keupayaan memahami dan bergaul dengan

orang lain.

Page 18: Kaedah Penilaian Bahasa: Pemerhatian

4. Jenis Pemerhatian

Mengikut tujuan dan aspek yang hendak diperhatikan atau dinilai.

Memerhati sesuatu perlakuan tanpa membuat tafsian dan tanggapan. Melaporkan apa saja yang dilihat. Tafsiran bukan untuk penilaian semasa.

Page 19: Kaedah Penilaian Bahasa: Pemerhatian

Memerhati apa-apa yang telah dirancang dan secara berfikiran terbuka. Menilai kemahiran, pengetahuan dan perlakuan.

Memerhati untuk jangka pendek atau jangka panjang.

Penilaian dalam bentuk sekuen.

Page 20: Kaedah Penilaian Bahasa: Pemerhatian

5. Strategi Pelaksanaan

Secara berterusan mengikut keperluan yang telah dikenalpasti/ dirancang.

Menggunakan senarai semak. Tindakkan susulan terhadap hasil

pemerhatian

Page 21: Kaedah Penilaian Bahasa: Pemerhatian

Jangka masa pemerhatian hendaklah sesuai dengan kaedah dan keperluan

Maklum balas diperolehi daripada guru dan pelajar.

Refleksi tentang pengalaman bahan dikategorikan sebagai pemerhatian.

Page 22: Kaedah Penilaian Bahasa: Pemerhatian

6. Fungsi Penilaian Melalui PemerhatianPenilaian melalui pemerhatian boleh:

digunakan oleh guru untuk melihat perkembangan individu/ kumpulan dalam sesuatu proses pembelajaran.

dibuat oleh pelajar ( individu/ kumpulan) untuk melihat

tahap pencapaian sendiri atau rakan sebaya dalam sesuatu pembelajaran.

dilaksanakan oleh pelajar untuk menjalankan sesuatu

tugasan seperti projek.

Page 23: Kaedah Penilaian Bahasa: Pemerhatian

Penilaian melalui pemerhatian membolehkan

guru/ pelajar merancang tindak susul yang

sesuai dengan proses pembelajaran seperti:

menjalankan aktiviti pemulihan/ pengukuhan.

meningkatkan motivasi pelajar.

mengatur aktiviti pengayaan dan penyuburan diri yang sesuai dengan minat dan keupayaan serta prestasi pelajar.

Page 24: Kaedah Penilaian Bahasa: Pemerhatian

Penilaian melalui pemerhatian membolehkan guru membuat refleksi terhadap keberkesanan peranan sendiri sebagai penyampai maklumat, pemudahcara, pendidik dan mentor.

Page 25: Kaedah Penilaian Bahasa: Pemerhatian

Pemerhatian yang terancang membantu

guru:

mengetahui sejauh manakah minat pelajar terhadap pelajaran dan apakah yang mendorong/ menolak minat tersebut.

mengesan sama ada strategi pengajaran guru memberi kesan yang positif.

mengesan kemampuan / tahap pemikiran pelajar.

Page 26: Kaedah Penilaian Bahasa: Pemerhatian

mengesan tahap penguasaan bahasa pelajar.

menyimpan rekod yang sistematik untuk rujukan dan perancangan.

mendapatkan petunjuk untuk mengesan sikap pelajar terhadap pelajaran, rakan sebaya, dan diri sendiri.

Page 27: Kaedah Penilaian Bahasa: Pemerhatian

Contoh Senarai semak Untuk Menilai Kerjasama KumpulanYang Dibuat Melalui Pemerhatian 

Bil Kriteria Tingkah Laku Kerjasma Ya/tidak

1. Selalu menetapi masa dalam apa jua aktiviti kumpulan yang dijadualkan

2. Bersikap proaktif (memulakan kerja tanpa diarah)

3. Suka berkongsi maklumat dengan rakan sekumpulan

4. Menyumbang idea yang bernas kepada kumpulan

5. Bersedia mendengar pendapat ahli lain dalam kumpulan

6. Mematuhi/akur dengan segala peraturan yang ditetapkan oleh kumpulan

7. Menunggu giliran untuk menyampaikan idea atau pendapat

8. Berbudi bahasa dan menunjukkan tingkah laku yang sopan kepada ahli kumpulan

9. Membantu menyelesaikan masalah kumpulan

10. Mengambil kira pendapat orang lain dalam kumpulan

11. Melaksanakan tugasan/aktiviti yang telah ditetapkan oleh kumpulan

12. Menyempurnakan tugasan yang diberi oleh kumpulan tepat pada waktunya

Page 28: Kaedah Penilaian Bahasa: Pemerhatian

SEKIANTERIMA KASIH