of 40 /40
NOTA KULIAH BBM3402: MINGGU KESEPULUH HINGGA KE-12 STJ hlm. 97 KAEDAH MENGEJA JAWI KATA BERIMBUHAN Imbuhan boleh dibahagikan kepada dua iaitu awalan dan akhiran. AWALAN Imbuhan awalan yang sering digunakan dalam bahasa Melayu ialah beR, di-, ke-, meN, se-, dan teR. Dalam tulisan Jawi, imbuhan-imbuhan ini ditulis seperti: i. Awalan beR- Ada tiga cara menggunakan imbuhan ini, iaitu: a. ( ) Ditulis begini pada kata dasar yang bermula dengan huruf (r) atau ( ر), seperti: Berantai ðbnãŠi Berebut pìiŠi Berenda a†äíŠi Berumah éßëŠi Berempah éÐߊi Berehat o°Ši Berambut pìjßaŠi Berendam â†ãŠi Beramai-ramai ðbßaŠi M ðbßa‰

KAEDAH MENGEJA JAWI - vodppl.upm.edu.myvodppl.upm.edu.my/uploads/docs/Nota_Kuliah_BBM3402-11-13.pdf · NOTA KULIAH BBM3402: MINGGU KESEPULUH HINGGA KE-12 STJ hlm. 97 KAEDAH MENGEJA

 • Author
  trinhtu

 • View
  400

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of KAEDAH MENGEJA JAWI -...

 • NOTA KULIAH BBM3402: MINGGU KESEPULUH HINGGA KE-12

  STJ hlm. 97

  KAEDAH MENGEJA JAWI

  KATA BERIMBUHAN Imbuhan boleh dibahagikan kepada dua iaitu awalan dan akhiran. AWALAN Imbuhan awalan yang sering digunakan dalam bahasa Melayu ialah beR, di-, ke-, meN, se-, dan teR. Dalam tulisan Jawi, imbuhan-imbuhan ini ditulis seperti: i. Awalan beR-

  Ada tiga cara menggunakan imbuhan ini, iaitu:

  a. ( † ) Ditulis begini pada kata dasar yang bermula dengan huruf (r) atau (ر ), seperti:

  Berantai ðbnãŠ[email protected]

  Berebut pìiŠ[email protected] @

  Berenda a†äíŠ[email protected] @

  Berumah éßëŠ[email protected] @

  Berempah éÐߊ[email protected] @

  Berehat o°Š[email protected] @

  Berambut pìjßaŠ[email protected] @

  Berendam â†ãŠ[email protected] @

  Beramai-ramai ðbßaŠiMðbßa‰@ @

 • 2

  b. („ †) Awalan ini hanya terdapat pada kata ajar dan unjur sahaja seperti:

  Belajar Šuý[email protected] @

  Belunjur ‰ì¬ìÜ[email protected] @

  c. (Ši ) Ditulis begini pada semua kata dasar, kecuali yang disebut pada (a) dan (b) seperti:

  Beradu ë…aŠ[email protected] @

  Berekor ‰ìØíaŠ[email protected] @

  Berdarah ê‰a…Š[email protected] @

  Berlari ð‰üŠ[email protected] @

  Bercermin ´ßŠŠ[email protected] @

  Bernanah éãbãŠ[email protected] @

  Berzikir ‡ŠiíÙð‰@ @

  Bergolek 왊iÕîÛ@ @

  Berpaling ÍîÛbÏŠ[email protected] @

  Bersalah éÛbŠ[email protected] @

  Berharta bmŠçŠ[email protected] @

  Berjanggut pìšÌuŠ[email protected] @

  Berombak ÕjßëaŠ[email protected] @

  Bermusuh êììߊ[email protected] @

  Berbedak Ö†iŠ[email protected] @

 • 3

  Bertampal ÝзŠ[email protected] @

  Berkumpul ÞìÐßì׊[email protected] @

  Berwarna bã‰ëŠi @

  ii. Awalan di- Ada dua cara penulisan imbuhan ini, iaitu:

  a. (c… ) sebagai awalan dan kata depan, ia ditulis untuk kata dasar yang bermula dengan huruf alif ( a ).

  Di Eropah éÏëŠíc…@ @

  Di Assam ác…@ @

  Di Anggola üìšËc…@ @

  Di Amerika bØíŠßc…@ @

  Diakui ðõì×c…@ @

  Diarah ê‰c…@ @

  Dialih éîÛc…@ @

  Diadang Î…c…@ @

  Diacu ìc…@ @ Atau kata-kata yang bermula dengan huruf vokal o, u, i, e (taling) dan e (pepet) yang berfungsi sebagai alif ditulis seperti di atas:

  Diolah éÛëc…@ @

  Diikat oØíc…@ @

 • 4

  Dieram â‰c…@ @

  Diubat oiëc…@ @

  Dielak ÕÜíc…@ @

  Diembun æìjßc…@ @

  Diusung Îìëc…@ @

  b. (…) sebagai awalan dan kata depan ini ditulis pada kata dasar yang bermula dengan huruf konsonan seperti:

  Dibayar Šíbi…@ @

  Didukung Îì×ë……@ @

  Difitnah دفتنه@ @Dihalau ëübç…@ @

  Dikaji ïub×…@ @

  Dimakan å×bß…@ @

  Dipikul ÞìØîÏ…@ @

  Dirasa a‰…@ @

  Ditiup Òìîm…@ @

  Di Barcelona bãìÜîŠi…@ @

  Di Dubai ïi……@ @

  Di Ghana ناءدغ Di London æ†äÛ…@ @

 • 5

  Dicap Ñ…@ @

  Didaki ï×a……@ @

  Digulung ÎìÛì™…@ @

  Dijual Þaìu…@ @

  Dilambung Îìjßü…@ @

  Dinilai ðýîã…@ @

  Dipinda a†äîÏ…@ @

  Disuap Òaì…@ @

  Diwajah éuaë…@ @

  Di Yala übí…@ @

  Di Campa bм…@ @

  Di Jepun æìÐu…@ @

  Di Kambodia bí…ìjà×…@ @

  Di Norway ë‰ìã…ð @

  iii. Awalan ke-

  Ada dua cara penulisan imbuhan ini, iaitu: a. ( أآ ) Sebagai awalan dan kata depan, ditulis pada kata dasar yang bermula dengan huruf vokal alif (ا ).

  Keagamaan æõbßb™d×@ @

  Keadaan æõa…d×@ @

 • 6

  Keakraban åiŠÓd×@ @

  Keangkuhan åçìØËd×@ @

  Keasingan åÌîd×@ @

  Keanehan åèîãd×@ @

  Keabadian åí…bid×@ @

  Keahlian ´Üçd×@ @

  Keamanan åãbßd×@ @

  Kearaban åiŠÈ×@ @

  Ke Ambon æìjßd×@ @

  Ke Atlantik ÙînäÜmd×@ @ Kata-kata yang bermula dengan huruf vokal i,u, e (taling) dan e

  (pepet), yang berfungsi sebagai alif ditulis seperti:

  Keikhlasan صنكأخال@ @Keenakan åÔäíd×@ @

  Keunikan åØîãëd×@ @

  Keimanan åãb¹d×@ @

  Keutuhan åçìmëd×@ @

  Keemasan åßd×@ @

  Keempat oÐßd×@ @

  Keibuan æaìjíd×@ @

  Ke universiti î‰ûîãëd×@

 • 7

  b. (') sebagai awalan dan kata depan yang ditulis pada kata dasar yang bermula dengan konsonan seperti:

  Kebolehan åèîÛìj×@ @

  Ke daerah êŠíõa†×@ @

  Ke gelanggang ÍšÌÜš×@ @

  Kejahatan ³çbv×@ @

  Kelajuan æaìuý×@ @

  Ke negeri ðŠšä×@ @

  Keresahan åèŠ×@ @

  Ke taman åßbn×@ @

  Ke warung Îë‰aì×@ @

  Kezaliman åàîÛbÄ×@ @

  Keajaiban ²íõbvÈ×@ @

  Kepalsuan æaìÜÐ×@ @

  Kewarakan åljaì×@ @

  Keazaman åߌÈ×@ @

  Kecuaian åíaì‚×@ @

  Kefahaman كفهمن Kehalusan åìÛbè×@ @

  Kekalahan åbØ×@ @

  Kemarahan åç‰bà×@ @

 • 8

  Ke padang Î…bÐ×@ @

  Kesetiaan æõbîn×@ @

  Ke Vietnam áänî÷íû×@ @

  Keyakinan åäîÔî×@ @

  Ke zaman æbߌ×@ @

  Ketaatan ³Çbİ×@ @

  Kenikmatan ³àÈä×@ @

  Kearifan كعاريفن Ke alam ghaib bÈ×@ءيبغا@ @Ke Arab Saudi lŠÈ×@ð…ìÈ

  iv. Awalan meN-

  Ada lima cara penulisan imbuhan ini, iaitu:

  a. (م) Ditulis begini pada kata dasar yang bermula dengan huruf-

  huruf [email protected]â[email protected]æ[email protected]ð@Þ[email protected][email protected][email protected]ë~Î seperti :

  Melawat pëýß@ @

  Menamakan å×bßbäß@ @

  Menyanyi ïqbrß@ @

  Mewangi ïËaìß@ @

  Melawa aëýß@ @

  Menyala übrß@ @

 • 9

  Memabukkan åØÓìib¾@ @

  Mengangakan å×bËbÌß@ @

  Merawat pëaŠß@ @

  Meyakini îÔîß@ @

  Menamatkan åØnßbäß@ @

  Mewarnakan å×bã‰ìß@ @

  Merupakan å×bÏëŠß

  atau ) Di tulis begini pada kata dasar yang bermula dengan مم) .bممhuruf-huruf ف, Ò~ ú~ ب seperti:

  Memberitahu ìçbní¾@ @

  Memfitnah ممفتنه@ @Memfokuskan ممفوكوسكن@ @

  Memerangi ïËaŠ¾@ @

  Memintal Ýnäî¾@ @

  Memborong Îë‰ìj¾@ @

  Memfatwakan ممفتواكن@ @Memveto ìníû¾@ @

  Mematuhi ïçìmb¾@ @

  Mempelawa aëýо@ @

  Membenarkan å׊äj¾

 • 10

  c. (Áœ) Ditulis begini pada kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf د ,ج, „ , ت ,ز ,ش seperti:

  Menempuh êìÐàäß@ @

  Mendulang ÍÛë†äß@ @

  Mendarat p‰a†äß@ @

  Menjamu ìßbväß@ @

  Menduakan å×aë†äß@ @

  Menunjuk Öì¬ìäß@ @

  Mencuci ïì‚äß@ @

  Menjalin ´Ûbväß@ @

  Menziarah ê‰bíŒäß@ @

  Mencuba biì‚äß@ @

  Mensyaratkan åØŠ’äß@ @

  d. (±œ) Di tulis bagi kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf , خا , ,غ,ه dan kata dasar satu suku kata, seperti:

  Mengawas ëbÌß@ @

  Mengurus ë‰ìÌß@ @

  Mengganas ãbšÌß@ @

  Menghilang ÍÜîèÌß@ @

 • 11

  Mengisi ïîÌß@ @

  Mengecil Ýî‚Ìß@ @

  Menggulung ÎìÛìšÌß@ @

  Mengecat o‚Ìß@ @

  Mengelap ÑÜÌß@ @

  e. (/œ) Ditulis begini pada kata dasar yang bermula dengan huruf sin :seperti (س)

  Menyakiti î×brß@ @

  Menyebabkan åØjjrß@ @

  Menyuluh êìÛìrß@ @

  Menyiasat obîrß@ @

  Menyapu ìÏbrß@ @

  Menyembah éjàrß@ @

  Menyusur ‰ììrß@ @

  Menyiram ârß@ @

  Menyokong Îì×ìrß @ @

  @ @

  @ @

  @ @

  @ @

 • 12

  i. Awalan peN- Ada tujuh cara penulisan imbuhan ini, iaitu:

  a. ( �) Hanya ditulis pada kata dasar ajar dan bagai.

  Pelajar ŠuýÏ@@ @Pelbagai @ðb™bjÜÏ@

  b. (�) Ditulis begini pada kata dasar yang dimulai dengan huruf-huruf: , ن, م , ل ,ج t , د, , ك, ز, ي, و, ت, س ,ر seperti:

  Pedagang Í™a†Ï@ @

  Pewangi ïËaìÏ@ @

  Peladang Î…ýÏ@ @

  Pekebun æìjØÏ@ @

  Penyanyi ïqbrÏ@ @

  Pesara a‰bÏ@ @

  Pemalas ÛbàÏ@ @

  Peguam âaìšÏ

  c. (¯�) Ditulis begini pada kata dasar yang bermula dengan huruf ba :seperti ( ت ) dan ta ( ب)

  Perbesar ŠiŠÏ@ @

  Pertingkat oØÌîmŠÏ@ @

 • 13

  Perbetul ÞìniŠÏ@ @

  Perbuat paìiŠÏ@ @

  Perbadanan åã…biŠÏ@ @

  Perbanyak ÕqbiŠÏ@ @

  Pertama âbmŠÏ@ @

  Perbaik ÕíõbiŠÏ@ @

  Perbilangan åÌÜîiŠÏ@ @

  Pertunangan åÌãìmŠÏ@ @

  Pertabal ÝibmŠÏ@ @

  d. (À� ) ditulis pada kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf ف Ò [email protected]ú seperti:

  Pemborong Îë‰ìjàÏ@ @

  Pembela ýjàÏ@ @

  Pemadam â…bàÏ@ @

  Pemaku ì×bàÏ@ @

  Pembeli ïÜjàÏ@ @

  Pembuat paìjàÏ@ @

  Pemanah éãbàÏ@ @

  Pemandu ë†äàÏ@ @

 • 14

  e. (±�) Ditulis pada kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf ™, , ا ,ض :dan kata dasar satu suku kata, seperti خ ,

  Pengedar ‰†îÌÏ@ @

  Pengukur ‰ì×ìÌÏ@ @

  Pengotor ‰ìmìÌÏ@ @

  Penggosok ÖììšÌÏ@ @

  Penghasut pìbèÌÏ@ @

  Pengebom âìjÌÏ@ @

  Pengiring ÍíÌÏ@ @

  Pengacau ëbbÌÏ@ @

  Pengoyak ÕíìÌÏ@ @

  Pengeluar ‰aìÜÌÏ@ @

  Pengkhianat ç¤Ä«±�@ @Pengelap ÑÜÌÏ@ @

  Pengecap Ñ‚ÌÏ@ @

  f. (/�) Ditulis pada kata dasar yang bermula dengan huruf sin ( س ) seperti:

  Penyakit oî×brÏ@ @

  Penyikat oØîrÏ@ @

 • 15

  Penyabit oîibrÏ@ @

  Penyumpit oîÐßìrÏ@ @

  Penyembur ‰ìjàrÏ@ @

  Penyayang ÍíbrÏ@ @

  Penyunting ÍînãìrÏ@ @

  Penyambung ÎìjàrÏ@ @

  Penyokong Îì×ìrÏ@ @

  g. (Á�) Ditulis pada kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf „, , ج ,د , ش :seperti ت , ز

  Penagih éî™bäÏ@ @

  Peninju ìväîäÏ@ @

  Pendua aë†äÏ@ @

  Pensyarah Š’äÏح@ @Pendaki ï×a†äÏ@ @

  Penerbit oîiŠäÏ@ @

  Pencari ð‰b‚äÏ@ @

  Penjilid †îÜîväÏ@ @

  Penziarah ê‰bíŒäÏ@ @

  Pencarum âë‰b‚äÏ@ @

  Pencuri ð‰ì‚äÏ

  @

 • 16

  ii. Awalan se- Ada dua penulisan imbuhan ini, iaitu: a. ( سأ ) Ditulis untuk kata dasar yang bermula dengan huruf alif ( ا ) seperti:

  Seagama âb™[email protected] @

  Seenak Õäí[email protected] @

  Seimbang Íj¹[email protected] @

  Seorang Ήë[email protected] @

  Seelok ÖìÜí[email protected] @

  Seunit oîãë[email protected] @

  Seabad d†[email protected] @

  Seirama bßaŠí[email protected] @

  Seindah ê†äí[email protected] @

  Seakrab lŠÓ[email protected] @

  Seulas Ûë[email protected] @

  Seekor ‰ìØí[email protected] @

  Seiring ÍíŠí[email protected] @

  Seutas më[email protected] @

  Seolah-olah éÛëd-éÛë[email protected] @Seangkatan ³ØË[email protected] @

  Seuntai dðbnãë@ @

 • 17

  Seandai ða†ã[email protected] @

  Seiras Ší[email protected] @

  Seakan-akan å×d-å×[email protected] @Seikhlas سأخالص Seurat p‰ë[email protected] @

  Seusang Íë[email protected]

  b. () ditulis untuk kata dasar yang bermula dengan huruf bukan :alif ( ) sepertiا

  Sebuah êaì[email protected] @

  Sedapat oÏa†@ @

  Sehalus ìÛbè@ @

  Sekali ïÛbØ@ @

  Semanis îã[email protected] @

  Secepat oЂ@ @

  Segulung ÎìÛìš@ @

  Sejenak Õä[email protected] @

  Selurus ë‰ìÜ@ @

  Senasib kî–ä@ @

  Sepandai ða†äÐ

 • 18

  iii. Awalan teR-

  Ada tiga cara penulisan imbuhan ini:

  a. (  ) Ditulis pada kata dasar yang bermula dengan huruf ra (ر ) seperti:

  Terasa aŠ[email protected] @

  Teraba laŠ[email protected] @

  Terangkum âìØËŠ[email protected] @

  Terapat oÏaŠ[email protected] @

  Terantai ðbnãŠ[email protected] @

  Teroboh êìiëŠ[email protected] @

  Teracun æìaŠ[email protected] @

  Terotan åmëŠ[email protected] @

  Terombak ÕjßëŠm

  b. ( تر ) Ditulis pada semua kata dasar, kecuali yang tersebut dalam (a) di atas, seperti:

  Terambil ÝîjßaŠ[email protected] @

  Tercampak ÕмŠ[email protected] @

  Terelak ÕÜíaŠ[email protected] @

  Terfitnah ترفتنه Terhenti äçŠ[email protected] @

  Terjebak ÕjuŠ[email protected] @

 • 19

  Terlontar ãìÛŠ[email protected] @

  Ternampak иŠmÕ@ @

  Terpaku ì×bÏŠ[email protected] @

  Tersalut pìÛbŠ[email protected] @

  Terwarna bã‰ëŠ[email protected] @

  Terbuang ÎaìiŠ[email protected] @

  Terdaki ï×a…Š[email protected] @

  Terembun æìjßaŠ[email protected] @

  Tergamam áßb™Š[email protected] @

  Terikat oØíaŠ[email protected] @

  Terkatup Òìmb׊[email protected] @

  Termakan å×bߊ[email protected] @

  Terolah éÛëaŠ[email protected] @

  Terqada ترقضاء Tertanam bmŠm

 • 20

  AKHIRAN Akhiran yang sering digunakan dalam bahasa Melayu ialah –an, -i dan –kan. Dalam tulisan Jawi akhiran ini ditulis seperti berikut: i. Akhiran –an Ada tiga cara penulisan akhiran ini iaitu:

  a. (æa ) ditulis pada kata dasar yang diakhiri dengan huruf wau

  (ë) seperti:

  Buruan æaë‰ì[email protected] @

  Duluan æaìÛë…@ @

  Getuan æaìn™@ @

  Ibuan æaìjí[email protected] @

  Kayuan æaìíb×@ @

  Maluan æaìÛbß@ @

  Pacuan æaìbÏ@ @

  Satuan æaì[email protected] @

  Catuan æaì[email protected] @

  Garuan æaë‰b™@ @

  Hiduan æaë†îç@ @

  Jamuan æaìß[email protected] @

  Laluan æaìÛü@ @

  Nafsuan نفسوان Raguan æaì™a‰@ @

  Tipuan æaìÐî[email protected] @

 • 21

  b. (æõ) Ditulis pada kata dasar yang diakhiri dengan huruf

  alif (a ) seperti:

  Pembawaan æõaëbjàÏ@ @

  Berdua-duaan aë…Ši-æõaë…@ @Jelmaan æõbàÜ[email protected] @

  Lama-kelamaan âü-æõbßý×@ @Celaan æõý@ @

  Guna-gunaan bãì™-æõbãì™@ @Keadaan æõa…d×@ @

  Pembelaan æõýjàÏ@ @

  Kepura-puraan a‰ìÐ×-æõa‰ìÏ

  c. (æ) ditulis pada semua kata dasar kecuali yang sudah disebut pada (a) dan (b) di atas:

  Balasan åÛ[email protected] @

  Debaran æŠi…@ @

  Harian åí‰bç@ @

  Jualan åÛaì[email protected] @

  Lanjutan åmìväÛ@ @

  Nukilan åÜî×ìã@ @

  Putaran æŠmìÏ@ @

 • 22

  Sajian ´[email protected] @

  Urutan åmë‰ë[email protected] @

  Cacian ´[email protected] @

  Genggaman åàšÌ™@ @

  Idaman å߆í[email protected] @

  Kuburan æ‰ìjÓ@ @

  Makanan åä×bß@ @

  Olahan åë[email protected] @

  Rasukan åÓìa‰@ @

  Tarian åí‰[email protected] @

  Warisan واريثن Zaliman åàîÛbÃ@ @

  ii. Akhiran –i

  Ada dua cara penulisan akhiran ini, iaitu:

  a. (ðõ) Ditulis begini pada kata dasar yang diakhiri dengan

  huruf alif (a ) atau huruf wau (ë ) seperti:

  Melupai ðõbÏìÜß@ @

  Menandai ðõa†ääß@ @

  Melalui ðõìÛýß@ @

  Menyusui ðõììrß@ @

 • 23

  Menyerbui ðõìiŠrß Menyertai ðõbmŠrß@ @

  b. (ð) ditulis pada semua kata dasar kecuali yang sudah disebutkan pada (a) di atas seperti:

  Mengirimi ï¹Ìß@ @

  Melayani íýß@ @

  Mengatasi ïmbÌß@ @

  Mencurahi ïç‰ì‚äß@ @

  Menggabungi ïËìibšÌß@ @

  Mengidami ï߆îÌß@ @

  Merenungi ïËìãŠß@ @

  Merangkumi ïßìØËŠß@ @

  Mengulangi ïÌÛìÌß@ @

  Memahami ïàè¾@ @

  Menjalani Ûbväß@ @

  Mengasihi ïèîbÌß@ @

  Membasahi ïèbj¾@ @

  Mendalami ï½a†äß@ @

  Menghalusi ïìÛbèÌß@ @

  Mematuhi ïçìmb¾@ @

 • 24

  Mengkagumi ïßì™bØÌß@ @

  Menziarahi ïç‰bíŒäß@ @

  Menjauhi ïçëõbväß iii. Akhiran –kan

  (å×) Akhiran ini ditulis untuk perkataan seperti:

  Adakan å×a…[email protected] @

  Berikan åØíŠ[email protected] @

  Masakkan åØÔbß@ @

  Carikan í‰bØå@ @

  Fahamkan فهمكن Hentikan åØînäç@ @

  Jauhkan åØçëõ[email protected] @

  Larikkan Õí‰üÚæ@ @

  Nantikan åØînäã@ @

  Ratakan å×bma‰@ @

  Tanamkan åظ[email protected] @

  Memperagakan å×b™aŠÐ¾@ @

  Terangkan åØËŠ[email protected] @

  Dalamkan åؽa…@ @

  Elakkan åØÔÜí[email protected] @

 • 25

  Gantikan åØînä™@ @

  Ingatkan åØnÌí[email protected] @

  Kasihkan åØèîb×@ @

  Masukkan åØÓìbß@ @ APITAN (AWALAN – AKHIRAN) Awalan dan akhiran yang sering digunakan dalam bahasa Melayu ialah beR- -an, beR – kan, di- -i, ke- -an, meN- -i, meN- -kan dan peN- -an. Sistem penulisan imbuhan ini kebanyakannya merupakan gabungan penulisan imbuhan awalan dan akhiran yang telah disebutkan sebelum ini. Dalam tulisan Jawi imbuhan apitan ini ditulis seperti berikut: i. beR-… -an Ada tiga cara penulisan imbuhan ini, iaitu:

  a. (æa ŠiM ) Ditulis untuk kata dasar yang berakhir dengan huruf wau (ë ), seperti:

  Berburuan æaë‰ìiŠ[email protected] @

  Berseru-seruan 늊iMæaëŠ@ @

  Bertiru-tiruan ëmŠiMæaë[email protected] @

  Bertinju-tinjuan ìväîmŠiMæaìväî[email protected] @

  Bersenda-gurauan a†äŠiMæaëa‰ì™

 • 26

  b. ( æõ ŠiM ) Ditulis untuk kata dasar yang diakhiri dengan alif (a ), seperti:

  Bersuka-sukaan ÚìŠiMæõb×ì@ @

  Berdua-duaan aë…ŠiMæõaë…@ @

  c. (æ ŠiM ) ditulis untuk semua kata dasar yang tidak disebut dalam (a) dan (b) di atas:

  Beranggapan åКËaŠ[email protected] @

  Bercakaran æŠ×bŠ[email protected] @

  Berembunan åãìjßaŠ[email protected] @

  Bergulingan åÌîÛ왊[email protected] @

  Berikutan åmìØíaŠ[email protected] @

  Berkumpulan åÛìÐßì׊[email protected] @

  Bermandian åí†äߊ[email protected] @

  Berbaringan åÌí‰biŠ[email protected] @

  Berdakapan åÐ×a…Š[email protected] @

  Berfikiran برفيكرين Berhamburan æ‰ìjàçŠ[email protected] @

  Berjauhan åçëõbuŠ[email protected] @

  Berlarutan åmë‰üŠ[email protected] @

 • 27

  Berpasangan åÌbÏŠ[email protected] @

  Bersalaman åßýŠ[email protected] @ ii. beR-… -kan Bagi imbuhan ini, awalannya ditulis sama seperti sistem yang terdahulu.

  Sementara akhirannya pula ditulis (å×) sahaja, seperti:

  Berasaskan åØbaŠ[email protected] @

  Bercerminkan åØäîߊŠ[email protected] @

  Beremakkan åØÔßaŠ[email protected] @

  Bergincukan å×ì‚ä[email protected] @

  Berjirankan åØãuŠ[email protected] @

  Berlampukan å×ìнŠ[email protected] @

  Bernadakan å×a…bãŠ[email protected] @

  Berpandukan å×ë†äÏŠ[email protected] @

  Berdoakan å×õbÇ…Š[email protected] @

  Berbuahkan åØçaìiŠ[email protected] @

  Berdasarkan iå׊a…Š@ @

  Berfatwakan برفتواكن Berilmukan å×ìàÜÇŠ[email protected] @

  Berkipaskan åØÐî׊[email protected] @

  Bermandikan åØí†äߊ[email protected] @

 • 28

  Berorientasikan åØîbnäî÷í‰ëaŠ[email protected] @

  Berkiblatkan åØnÜjÓŠ[email protected] @

  Bersulamkan åؽìŠ[email protected] @

  Berulamkan åؽëaŠ[email protected] @ iii. di-… -i Untuk imbuhan ini, awalannya ditulis seperti awalan di-, manakala akhirannya adalah seperti akhiran –i, contoh:

  Diajari ðŠuc…@ @

  Dicurigai ðõbší‰ì…@ @

  Difahami دفهمي Dihalusi ïìÛbç…@ @

  Dijangkiti îØÌu…@ @

  Dilayani íü…@ @

  Dinasihati zî–ã…@ @

  Dirasai ðõba‰…@ @

  Dibajai ðõbubi…@ @

  Didahului ðõìÛìç……@ @

  Diganggui ™…ðõìšÌ@ @

  Diidami ï߆íc…@ @

  Dikuasai ðõbaì×…@ @

 • 29

  Dimasuki ïÓìbß…@ @

  Dipatuhi ïçìmbÏ…@ @

  Diselubungi ïËìiìÜ…@ @

  Diubati iëa…@ @ iv. di-… -kan

  Untuk imbuhan ini pula, awalannya ditulis seperti kaedah yang terdahulu, contoh:

  Diadakan å×a…c…@ @

  Dicamkan åؼ…@ @

  Dielakkan íc…åØÔÜ@ @

  Digarapkan åØωb™…@ @

  Diilhamkan åØßbc…@ @

  Dikabulkan åØÛìjÓ…@ @

  Dimaklumkan åØßìÜÈß…@ @

  Dipadankan åØã…bÏ…@ @

  Dibiarkan å׉bîi…@ @

  Didendangkan å؈äí……@ @

  Difahamkan دفهمكن Diharapkan åØωbç…@ @

  Dijalankan åØäÛbu…@ @

  Diluruskan åØë‰ìÛ…@ @

 • 30

  Dinasihatkan åØnzî–ã…@ @

  Disarankan åØã‰b…@ @

  Ditimbulkan åØÛìjàîm… v. ke-… -an Bagi imbuhan ini, sistem yang digunakan sama seperti sistem di atas iaitu:

  Keagungan åËì™d×@ @

  Kecantikan åÔînä‚×@ @

  Keelokan åÓìÜíd×@ @

  Keghairahan كغريهن Keikhlasan كأخالصن Kekuatan åmaìÔ×@ @

  Kemaafan كمعافن Kepakaran æŠ×bÐ×@ @

  Kesetiaan æõbîn×@ @

  Keunggulan åÛìšËëd×@ @

  Kebesaran æŠj×@ @

  Kedegilan åÜ×@ @

  Kefahaman كفهمن Kehalusan åìÛbè×@ @

  Kejahilan åÜîçbv×@ @

 • 31

  Kelajuan æaìuý×@ @

  Kenakalan åÜ×bä×@ @

  Kerajaan æõbuaŠ×@ @

  Ketaatan ³Çbİ×@ @ vi. meN-… -i

  Sistem yang sama juga digunakan bagi imbuhan ini:

  Mengalami ï½bÌß@ @

  Mencampuri ð‰ìÐà‚äß@ @

  Memahami ïàè¾@ @

  Mengharungi ïËë‰bèÌß@ @

  Menjalani Ûbväß@ @

  Melayani íýß@ @

  Merasai ðõbaŠß@ @

  Membasahi ïèbj¾@ @

  Mendampingi ïÌîÐ߆äß@ @

  Mengganggui ðõìšÌšÌß@ @

  Mengimbangi ïÌjàîÌß@ @

  Menguasai ìÌßðõ[email protected] @

  Memerangi ïËŠ¾@ @

 • 32

  Mentaati Çbİäß@ @

  Mengubati iìÌß vii. meN-… -kan

  Sistem yang sama juga digunakan, seperti:

  Mengabadikan åØí…bibÌß@ @

  Mencurahkan åØç‰ì‚äß@ @

  Mengelakkan åØÔÜîÌß@ @

  Menggalakkan åØÔÛbšÌß@ @

  Mengibaratkan åØm‰bjÈÌß@ @

  Menguatkan åØmaìÌß@ @

  Memasukkan åØÓìb¾@ @

  Mematahkan åØèmb¾@ @

  Menyatukan å×ìmbrß@ @

  Membiarkan å׉bîj¾@ @

  Mendebarkan å׊i†äß@ @

  Memikirkan å×Øî¾@ @

  Mengharumkan åØßë‰bèÌß@ @

  Menjalankan åØäÛbväß@ @

  Melambatkan åØnjàÜß@ @

  Menamakan å×bßbäß@ @

 • 33

  Merasakan å×baŠß@ @

  Mengubatkan åØniìÌß@ @ viii. peN-… -an

  Sistem yang sama juga digunakan, seperti:

  Pengakuan æaì×bÌÏ@ @

  Pencalonan åãìÛb‚äÏ@ @

  Pengelokan åÓìÜîÌÏ@ @

  Penghabisan åîibèÌÏ@ @

  Penjualan åÛaìväÏ@ @

  Perlumbaan æõbjßìÛŠÏ@ @

  Penamaan æõbßbäÏ@ @

  Pematahan åèmbàÏ@ @

  Penyesalan åÜrÏ@ @

  Perbuatan åmaìiŠÏ@ @

  Pendalaman †äÏå½[email protected] @

  Penggunaan æõbãìšÌÏ@ @

  Pengindahan åç†äîÌÏ@ @

  Pengkajian ´ubØÌÏ@ @

  Pemakanan åä×bàÏ@ @

  Pengolahan åìÌÏ@ @

 • 34

  Perasmian ´aŠÏ@ @

  Peniruan æaëäÏ@ @ PARTIKEL Ada empat partikel yang digunakan dalam bahasa Melayu, iaitu lah, kah, tah dan pun. Di bawah ini digariskan cara-cara penggunaan partikel dalam penulisan Jawi.

  i. lah ( éÛ ) Partikel ini ditulis seperti berikut:

  Ambillah لهلامبي Carilah éÜí‰[email protected] @

  Eloklah éÜÓìÜí[email protected] @

  Galilah b™ÛéÜî@ @

  Ikutlah éÜmìØí[email protected] @

  Kacaulah éÛëbb×@ @

  Mandilah éÜí†äß@ @

  Buatlah éÜmaì[email protected] @

  Diamlah …íbéÜß@ @

  Fahamlah فهمله Habislah éÜîibç@ @

  Janganlah éÜäË[email protected] @

  Larilah éÜí‰ü@ @

  Nantilah éÜînäã@ @

 • 35

  ii. kah (é×) Cara menulisnya adalah seperti berikut:

  Adakah é×a…[email protected] @

  Curikah éØí‰ì@ @

  Benarkah é׊ä[email protected] @

  Dudukkah éØÓë…ë…@ @

  Fahamkah فهمكه Indahkah éØç†äí[email protected] @

  Kilatkah Üî×éØ[email protected] @

  Mandikah éØí†äß@ @

  Patutkah éØmìmbÏ@ @

  Silapkah éØÐÜî@ @

  iii. tah (ém ) Partikel ini tidak banyak digunakan, contoh:

  Apatah émbÏ[email protected] @

  Bilatah émýî[email protected] @

  iv. pun (æìÏ) Penggunaan partikel ini adalah seperti berikut:

  Apapun æìÏbÏ[email protected] @

  Biarpun æìωbî[email protected] @

 • 36

  Bagaimanapun æìÏbãb¹b™[email protected] @

  Kendatipun æìÐîma†ä×@ @

  Lagipun æìÐî™ü@ @

  Meskipun æìÐîØß@ @

  Mahupun æìÏìçbß@ @

  Sungguhpun æìÐçìšËì@ @

  Walau apapun ëüaë@æìÏbÏ[email protected] @

  Walau bagaimanapun ëüaë@æìÏbãb¹b™[email protected] @ KATA GANTI SINGKAT Kata ganti singkat yang digunakan dalam bahasa Melayu ialah kau, ku, mu dan nya.

  i. kau (ëb× ) Kata ini ditulis sekali, seperti:

  Kauambil Ýîjßaëb×@ @

  Kaucabut pìibëb×@ @

  Kaufitnah فتنهكاو@ @Kauhembus ìjàçëb×@ @

  Kaujanji ïväuëb×@ @

  Kaulontar ãìÛëb×@ @

  Kaupijak ÕvîÏëb×@ @

  Kaubawa aëbiëb×@ @

 • 37

  Kauduga ë…ëb×@ @

  Kaugali ïÛb™ëb×@ @

  Kaukibar î×ëb×@ @

  Kauminta bnäîßëb×@ @

  Kauragut pì™a‰ëb×@ @

  ii. ku (كو) Kata ini ditulis sekali, seperti:

  Kuangkat oØËaì×@ @

  Kucincang Í‚äîì×@ @

  Kuenap Ñãaì×@ @

  Kugaru ë‰b™ì×@ @

  Kuingkar ŠØÌíaì×@ @

  Kukejar Šv×ì×@ @

  Kubuang Îaìiì×@ @

  Kudengar ŠË…ì×@ @

  Kufikir كوفيكري Kuhalang ÍÛbçì×@ @

  Kujual Þaìuì×@ @

  Kulambak Õj½ì×@ @

  Kurasa a‰ì×@ @

 • 38

  iii. mu (مو ) Kata ini ditulis sekali, seperti:

  Anakmu ìàÔã[email protected] @

  Cucumu ìììß@ @

  Emakmu ìàÔß[email protected] @

  Gambarmu ìßßb™@ @

  Intanmu ìàänäí[email protected] @

  Kasutmu ì·ìb×@ @

  Matamu ìßbmbß@ @

  Ongkosmu ììØËë[email protected] @

  Bapamu ìßbÏ[email protected] @

  Datumu ìßìma…@ @

  Fikirmu فيكريمو Harimu 칉bç@ @

  Jarimu 칉[email protected] @

  Lampumu ìßìн@ @

  Nasimu ìàîbã@ @

  Pasumu ìßìbÏ@ @

  Suratmu ì·‰ì@ @

 • 39

  iv. nya (t ) Kata ini ditulis sekali, seperti:

  Asalnya sÜ•[email protected] @

  Cintanya tbnäî@ @

  Emaknya sÔß[email protected] @

  Gurunya të‰ì™@ @

  Imannya sãb¹[email protected] @

  Kesalnya sÜ×@ @

  Matinya sîmbß@ @

  Ototnya mìmë[email protected] @

  Resamnya s‰@ @

  Tuanya taì[email protected] @

  Warungnya sËë‰aë@ @

  Buahnya sçaì[email protected] @

  Dulunya tìÛë…@ @

  Fikirnya فيكري[email protected] @Hasilnya sÜî–[email protected] @

  Jadinya sí…[email protected] @

  Lajunya tìuü@ @

  Nisabnya sj–ã@ @

 • 40

  Pahitnya snîçbÏ@ @

  Sumpahnya sèÐßì

  @ @

  @ @

  @@ @

  @ @

  @@ @

  @ @

  برايكوركأقربنكأونيؤرسيتيمناماكنمغضانسفواغي

  فمبليفثاكيتسأوسغسبواهترايلقكايواننفسوان

  بالسنملاينيبرامبوننبرلمفوكندجغكيتيكاوخابوتكوخينخغ

  PAGE

  2

  NOTA KULIAH BBM3402: MINGGU KESEPULUH

  HINGGA KE-12

  STJ hlm. 97

  KAEDAH MENGEJA JAWI

  KATA BERIMBUHAN

  Imbuhan boleh dibahagikan kepada dua iaitu awalan dan akhiran.

  AWALAN

  Imbuhan awalan yang sering digunakan dalam bahasa Melayu ialah beR, di-, ke-, meN, se-, dan teR. Dalam tulisan Jawi, imbuhan-imbuhan ini ditulis seperti:

  i. Awalan beR-

  Ada tiga cara menggunakan imbuhan ini, iaitu:

  a.( ± ) Ditulis begini pada kata dasar yang bermula dengan huruf (r)

  atau (ر ), seperti:

  Berantai

  برنتاي

  Berebut

  بربوت

  Berenda

  بريندا

  Berumah

  برومه

  Berempah

  برمفه

  Berehat

  بريحت

  Berambut

  برامبوت

  Berendam

  برندم

  Beramai-ramai

  براماي-راماي

  b.(Ôn±) Awalan ini hanya terdapat pada kata ajar dan unjur sahaja seperti:

  Belajar

  بلاجر

  Belunjur

  بلونجور

  c.(بر ) Ditulis begini pada semua kata dasar, kecuali yang disebut pada (a) dan (b) seperti:

  Beradu

  برادو

  Berekor

  برايكور

  Berdarah

  برداره

  Berlari

  برلاري

  Bercermin

  برخرمين

  Bernanah

  برنانه

  Berzikir

  برذيكير

  Bergolek

  برضوليق

  Berpaling

  برفاليغ

  Bersalah

  برساله

  Berharta

  برهرتا

  Berjanggut

  برجغضوت

  Berombak

  براومبق

  Bermusuh

  برموسوه

  Berbedak

  بربدق

  Bertampal

  برتمفل

  Berkumpul

  بركومفول

  Berwarna

  برورنا

  ii. Awalan di-

  Ada dua cara penulisan imbuhan ini, iaitu:

  a. (دأ ) sebagai awalan dan kata depan, ia ditulis untuk kata dasar yang bermula dengan huruf alif ( ا ).

  Di Eropah

  دأيروفه

  Di Assam

  دأسم

  Di Anggola

  دأغضولا

  Di Amerika

  دأمريكا

  Diakui

  دأكوءي

  Diarah

  دأره

  Dialih

  دأليه

  Diadang

  دأدغ

  Diacu

  دأخو

  Atau kata-kata yang bermula dengan huruf vokal o, u, i, e (taling) dan e (pepet) yang berfungsi sebagai alif ditulis seperti di atas:

  Diolah

  دأوله

  Diikat

  دأيكت

  Dieram

  دأرم

  Diubat

  دأوبت

  Dielak

  دأيلق

  Diembun

  دأمبون

  Diusung

  دأوسوغ

  b.(د) sebagai awalan dan kata depan ini ditulis pada kata dasar yang

  bermula dengan huruf konsonan seperti:

  Dibayar

  دباير

  Didukung

  ددوكوغ

  Difitnah

  دفتنه

  Dihalau

  دهالاو

  Dikaji

  دكاجي

  Dimakan

  دماكن

  Dipikul

  دفيكول

  Dirasa

  دراس

  Ditiup

  دتيوف

  Di Barcelona

  دبرسيلونا

  Di Dubai

  ددبي

  Di Ghana

  دغناء

  Di London

  دلندن

  Dicap

  دخف

  Didaki

  دداكي

  Digulung

  دضولوغ

  Dijual

  دجوال

  Dilambung

  دلامبوغ

  Dinilai

  دنيلاي

  Dipinda

  دفيندا

  Disuap

  دسواف

  Diwajah

  دواجه

  Di Yala

  ديالا

  Di Campa

  دخمفا

  Di Jepun

  دجفون

  Di Kambodia

  دكمبوديا

  Di Norway

  دنوروي

  iii. Awalan ke-

  Ada dua cara penulisan imbuhan ini, iaitu:

  a.(كأ ) Sebagai awalan dan kata depan, ditulis pada kata dasar yang bermula dengan huruf vokal alif (ا ).

  Keagamaan

  كأضاماءن

  Keadaan

  كأداءن

  Keakraban

  كأقربن

  Keangkuhan

  كأغكوهن

  Keasingan

  كأسيغن

  Keanehan

  كأنيهن

  Keabadian

  كأبادين

  Keahlian

  كأهلين

  Keamanan

  كأمانن

  Kearaban

  كعربن

  Ke Ambon

  كأمبون

  Ke Atlantik

  كأتلنتيك

  Kata-kata yang bermula dengan huruf vokal i,u, e (taling) dan e (pepet), yang berfungsi sebagai alif ditulis seperti:

  Keikhlasan

  كأخلاصن

  Keenakan

  كأينقن

  Keunikan

  كأونيكن

  Keimanan

  كأيمانن

  Keutuhan

  كأوتوهن

  Keemasan

  كأمسن

  Keempat

  كأمفت

  Keibuan

  كأيبوان

  Ke universiti

  كأونيؤرسيتي

  b.(Ù) sebagai awalan dan kata depan yang ditulis pada kata dasar yang bermula dengan konsonan seperti:

  Kebolehan

  كبوليهن

  Ke daerah

  كداءيره

  Ke gelanggang

  كضلغضغ

  Kejahatan

  كجاهتن

  Kelajuan

  كلاجوان

  Ke negeri

  كنضري

  Keresahan

  كرسهن

  Ke taman

  كتامن

  Ke warung

  كواروغ

  Kezaliman

  كظاليمن

  Keajaiban

  كعجاءيبن

  Kepalsuan

  كفلسوان

  Kewarakan

  كوارعن

  Keazaman

  كعزمن

  Kecuaian

  كخواين

  Kefahaman

  كفهمن

  Kehalusan

  كهالوسن

  Kekalahan

  ككالهن

  Kemarahan

  كمارهن

  Ke padang

  كفادغ

  Kesetiaan

  كستياءن

  Ke Vietnam

  كؤيئيتنم

  Keyakinan

  كيقينن

  Ke zaman

  كزمان

  Ketaatan

  كطاعتن

  Kenikmatan

  كنعمتن

  Kearifan

  كعاريفن

  Ke alam ghaib

  كعالم غاءيب

  Ke Arab Saudi

  كعرب سعودي

  iv.Awalan meN-

  Ada lima cara penulisan imbuhan ini, iaitu:

  a.(ﻤ) Ditulis begini pada kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf ,م ,ن ,ل ي ,ر ,ث ,و ,غ seperti :

  Melawat

  ملاوت

  Menamakan

  مناماكن

  Menyanyi

  مثاثي

  Mewangi

  مواغي

  Melawa

  ملاوا

  Menyala

  مثالا

  Memabukkan

  ممابوقكن

  Mengangakan

  مغاغاكن

  Merawat

  مراوت

  Meyakini

  ميقيني

  Menamatkan

  منامتكن

  Mewarnakan

  مورناكن

  Merupakan

  مروفاكن

  b.(ﻤﻤ atau ﳑ) Di tulis begini pada kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf ف, ف, ؤ, ب seperti:

  Memberitahu

  ممبريتاهو

  Memfitnah

  ممفتنه

  Memfokuskan

  ممفوكوسكن

  Memerangi

  ممراغي

  Memintal

  ممينتل

  Memborong

  ممبوروغ

  Memfatwakan

  ممفتواكن

  Memveto

  ممؤيتو

  Mematuhi

  مماتوهي

  Mempelawa

  ممفلاوا

  Membenarkan

  ممبنركن

  c.(rÝ( Ditulis begini pada kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf ج, د, خ , ش, ز, تseperti:

  Menempuh

  منمفوه

  Mendulang

  مندولغ

  Mendarat

  مندارت

  Menjamu

  منجامو

  Menduakan

  مندواكن

  Menunjuk

  منونجوق

  Mencuci

  منخوخي

  Menjalin

  منجالين

  Menziarah

  منزياره

  Mencuba

  منخوبا

  Mensyaratkan

  منشرطكن

  d.(4Ý) Di tulis bagi kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf ,خ ه ,غ ,ض , ا dan kata dasar satu suku kata, seperti:

  Mengawas

  مغاوس

  Mengurus

  مغوروس

  Mengganas

  مغضانس

  Menghilang

  مغهيلغ

  Mengisi

  مغيسي

  Mengecil

  مغخيل

  Menggulung

  مغضولوغ

  Mengecat

  مغخت

  Mengelap

  مغلف

  e.(>Ý) Ditulis begini pada kata dasar yang bermula dengan huruf sin (س) seperti:

  Menyakiti

  مثاكيتي

  Menyebabkan

  مثببكن

  Menyuluh

  مثولوه

  Menyiasat

  مثياست

  Menyapu

  مثافو

  Menyembah

  مثمبه

  Menyusur

  مثوسور

  Menyiram

  مثيرم

  Menyokong

  مثوكوغ

  i. Awalan peN-

  Ada tujuh cara penulisan imbuhan ini, iaitu:

  a.(n^) Hanya ditulis pada kata dasar ajar dan bagai.

  Pelajar

  فلاجر

  Pelbagai

  فلباضاي

  b.(^) Ditulis begini pada kata dasar yang dimulai dengan huruf-huruf: ج, ل, م , ن, ث, د,ض , ر, س, ت, و, ي, ز, ك seperti:

  Pedagang

  فداضغ

  Pewangi

  فواغي

  Peladang

  فلادغ

  Pekebun

  فكبون

  Penyanyi

  فثاثي

  Pesara

  فسارا

  Pemalas

  فمالس

  Peguam

  فضوام

  c.(R^) Ditulis begini pada kata dasar yang bermula dengan huruf ba (ب ) dan ta ( ت ) seperti:

  Perbesar

  فربسر

  Pertingkat

  فرتيغكت

  Perbetul

  فربتول

  Perbuat

  فربوات

  Perbadanan

  فربادنن

  Perbanyak

  فرباثق

  Pertama

  فرتام

  Perbaik

  فرباءيق

  Perbilangan

  فربيلغن

  Pertunangan

  فرتونغن

  Pertabal

  فرتابل

  d.(p^ ( ditulis pada kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf ف ف ب ؤ seperti:

  Pemborong

  فمبوروغ

  Pembela

  فمبلا

  Pemadam

  فمادم

  Pemaku

  فماكو

  Pembeli

  فمبلي

  Pembuat

  فمبوات

  Pemanah

  فمانه

  Pemandu

  فمندو

  e.(4^) Ditulis pada kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf é, ض, ا , á, خ dan kata dasar satu suku kata, seperti:

  Pengedar

  فغيدر

  Pengukur

  فغوكور

  Pengotor

  فغوتور

  Penggosok

  فغضوسوق

  Penghasut

  فغهاسوت

  Pengebom

  فغبوم

  Pengiring

  فغيريغ

  Pengacau

  فغاخاو

  Pengoyak

  فغويق

  Pengeluar

  فغلوار

  Pengkhianat

  Eß°vN4€

  Pengelap

  فغلف

  Pengecap

  فغخف

  f.(>^) Ditulis pada kata dasar yang bermula dengan huruf sin ( س )

  seperti:

  Penyakit

  فثاكيت

  Penyikat

  فثيكت

  Penyabit

  فثابيت

  Penyumpit

  فثومفيت

  Penyembur

  فثمبور

  Penyayang

  فثايغ

  Penyunting

  فثونتيغ

  Penyambung

  فثمبوغ

  Penyokong

  فثوكوغ

  g.(r^) Ditulis pada kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf خ, د, ج, ش , ز , ت seperti:

  Penagih

  فناضيه

  Peninju

  فنينجو

  Pendua

  فندوا

  Pensyarah

  فنشرح

  Pendaki

  فنداكي

  Penerbit

  فنربيت

  Pencari

  فنخاري

  Penjilid

  فنجيليد

  Penziarah

  فنزياره

  Pencarum

  Pencuri

  فنخوري

  ii. Awalan se-

  Ada dua penulisan imbuhan ini, iaitu:

  a. ( سأ ) Ditulis untuk kata dasar yang bermula dengan huruf

  alif ( ا ) seperti:

  Seagama

  سأضام

  Seenak

  سأينق

  Seimbang

  سأيمبغ

  Seorang

  سأورغ

  Seelok

  سأيلوق

  Seunit

  سأونيت

  Seabad

  سأبد

  Seirama

  سأيراما

  Seindah

  سأينده

  Seakrab

  سأقرب

  Seulas

  سأولس

  Seekor

  سأيكور

  Seiring

  سأيريغ

  Seutas

  سأوتس

  Seolah-olah

  سأوله-اوله

  Seangkatan

  سأغكتن

  Seuntai

  سأونتاي

  Seandai

  سأنداي

  Seiras

  سأيرس

  Seakan-akan

  سأكن-اكن

  Seikhlas

  سأخلاص

  Seurat

  سأورت

  Seusang

  سأوسغ

  b. (Â) ditulis untuk kata dasar yang bermula dengan huruf bukan

  alif ( ا ) seperti:

  Sebuah

  سبواه

  Sedapat

  سدافت

  Sehalus

  سهالوس

  Sekali

  سكالي

  Semanis

  سمانيس

  Secepat

  سخفت

  Segulung

  سضولوغ

  Sejenak

  سجنق

  Selurus

  سلوروس

  Senasib

  سنصيب

  Sepandai

  سفنداي

  iii. Awalan teR-

  Ada tiga cara penulisan imbuhan ini:

  a.(´ ) Ditulis pada kata dasar yang bermula dengan huruf

  ra (ر ) seperti:

  Terasa

  تراس

  Teraba

  تراب

  Terangkum

  ترغكوم

  Terapat

  ترافت

  Terantai

  ترنتاي

  Teroboh

  تروبوه

  Teracun

  تراخون

  Terotan

  تروتن

  Terombak

  ترومبق

  b. ( تر ) Ditulis pada semua kata dasar, kecuali yang tersebut

  dalam (a) di atas, seperti:

  Terambil

  ترامبيل

  Tercampak

  ترخمفق

  Terelak

  ترايلق

  Terfitnah

  ترفتنه

  Terhenti

  ترهنتي

  Terjebak

  ترجبق

  Terlontar

  ترلونتر

  Ternampak

  ترنمفق

  Terpaku

  ترفاكو

  Tersalut

  ترسالوت

  Terwarna

  ترورنا

  Terbuang

  تربواغ

  Terdaki

  ترداكي

  Terembun

  ترامبون

  Tergamam

  ترضامم

  Terikat

  ترايكت

  Terkatup

  تركاتوف

  Termakan

  ترماكن

  Terolah

  تراوله

  Terqada

  ترقضاء

  Tertanam

  ترتانم

  AKHIRAN

  Akhiran yang sering digunakan dalam bahasa Melayu ialah –an, -i

  dan –kan. Dalam tulisan Jawi akhiran ini ditulis seperti berikut:

  i. Akhiran –an

  Ada tiga cara penulisan akhiran ini iaitu:

  a.(ان ) ditulis pada kata dasar yang diakhiri dengan huruf wau

  (و) seperti:

  Buruan

  بوروان

  Duluan

  دولوان

  Getuan

  ضتوان

  Ibuan

  ايبوان

  Kayuan

  كايوان

  Maluan

  مالوان

  Pacuan

  فاخوان

  Satuan

  ساتوان

  Catuan

  خاتوان

  Garuan

  ضاروان

  Hiduan

  هيدوان

  Jamuan

  جاموان

  Laluan

  لالوان

  Nafsuan

  نفسوان

  Raguan

  راضوان

  Tipuan

  تيفوان

  b.(ءن) Ditulis pada kata dasar yang diakhiri dengan huruf

  alif (ا ) seperti:

  Pembawaan

  فمباواءن

  Berdua-duaan

  بردوا-دواءن

  Jelmaan

  جلماءن

  Lama-kelamaan

  لام-كلاماءن

  Celaan

  خلاءن

  Guna-gunaan

  ضونا-ضوناءن

  Keadaan

  كأداءن

  Pembelaan

  فمبلاءن

  Kepura-puraan

  كفورا-فوراءن

  c.(ن) ditulis pada semua kata dasar kecuali yang sudah disebut pada (a) dan (b) di atas:

  Balasan

  بالسن

  Debaran

  دبرن

  Harian

  هارين

  Jualan

  جوالن

  Lanjutan

  لنجوتن

  Nukilan

  نوكيلن

  Putaran

  فوترن

  Sajian

  ساجين

  Urutan

  اوروتن

  Cacian

  خاخين

  Genggaman

  ضغضمن

  Idaman

  ايدمن

  Kuburan

  قبورن

  Makanan

  ماكنن

  Olahan

  اولهن

  Rasukan

  راسوقن

  Tarian

  تارين

  Warisan

  واريثن

  Zaliman

  ظاليمن

  ii. Akhiran –i

  Ada dua cara penulisan akhiran ini, iaitu:

  a.(ءي) Ditulis begini pada kata dasar yang diakhiri dengan huruf alif (ا ) atau huruf wau (و ) seperti:

  Melupai

  ملوفاءي

  Menandai

  مننداءي

  Melalui

  ملالوءي

  Menyusui

  مثوسوءي

  Menyerbui

  مثربوءي

  Menyertai

  مثرتاءي

  b. (ي) ditulis pada semua kata dasar kecuali yang

  sudah disebutkan pada (a) di atas seperti:

  Mengirimi

  مغيريمي

  Melayani

  ملايني

  Mengatasi

  مغاتسي

  Mencurahi

  منخورهي

  Menggabungi

  مغضابوغي

  Mengidami

  مغيدمي

  Merenungi

  مرنوغي

  Merangkumi

  مرغكومي

  Mengulangi

  مغولغي

  Memahami

  ممهمي

  Menjalani

  منجالني

  Mengasihi

  مغاسيهي

  Membasahi

  ممباسهي

  Mendalami

  مندالمي

  Menghalusi

  مغهالوسي

  Mematuhi

  مماتوهي

  Mengkagumi

  مغكاضومي

  Menziarahi

  منزيارهي

  Menjauhi

  منجاءوهي

  iii. Akhiran –kan

  (كن) Akhiran ini ditulis untuk perkataan seperti:

  Adakan

  اداكن

  Berikan

  بريكن

  Masakkan

  ماسقكن

  Carikan

  خاريكن

  Fahamkan

  فهمكن

  Hentikan

  هنتيكن

  Jauhkan

  جاءوهكن

  Larikkan

  لاريقكن

  Nantikan

  ننتيكن

  Ratakan

  راتاكن

  Tanamkan

  تانمكن

  Memperagakan

  ممفراضاكن

  Terangkan

  ترغكن

  Dalamkan

  دالمكن

  Elakkan

  ايلقكن

  Gantikan

  ضنتيكن

  Ingatkan

  ايغتكن

  Kasihkan

  كاسيهكن

  Masukkan

  ماسوقكن

  APITAN (AWALAN – AKHIRAN)

  Awalan dan akhiran yang sering digunakan dalam bahasa Melayu ialah beR- -an, beR – kan, di- -i, ke- -an, meN- -i, meN- -kan dan peN- -an. Sistem penulisan imbuhan ini kebanyakannya merupakan gabungan penulisan imbuhan awalan dan akhiran yang telah disebutkan sebelum ini. Dalam tulisan Jawi imbuhan apitan ini ditulis seperti berikut:

  i. beR-… -an

  Ada tiga cara penulisan imbuhan ini, iaitu:

  a.(ان بر- ) Ditulis untuk kata dasar yang berakhir dengan huruf wau (و ), seperti:

  Berburuan

  بربوروان

  Berseru-seruan

  برسرو-سروان

  Bertiru-tiruan

  برتيرو-تيروان

  Bertinju-tinjuan

  برتينجو-تينجوان

  Bersenda-gurauan

  برسندا-ضوراوان

  b. ( ءن بر- ) Ditulis untuk kata dasar yang diakhiri dengan

  alif (ا ), seperti:

  Bersuka-sukaan

  برسوك-سوكاءن

  Berdua-duaan

  بردوا-دواءن

  c.(ن بر-) ditulis untuk semua kata dasar yang tidak disebut dalam (a) dan (b) di atas:

  Beranggapan

  براغضفن

  Bercakaran

  برخاكرن

  Berembunan

  برامبونن

  Bergulingan

  برضوليغن

  Berikutan

  برايكوتن

  Berkumpulan

  بركومفولن

  Bermandian

  برمندين

  Berbaringan

  برباريغن

  Berdakapan

  برداكفن

  Berfikiran

  برفيكيرن

  Berhamburan

  برهمبورن

  Berjauhan

  برجاءوهن

  Berlarutan

  برلاروتن

  Berpasangan

  برفاسغن

  Bersalaman

  برسلامن

  ii. beR-… -kan

  Bagi imbuhan ini, awalannya ditulis sama seperti sistem yang terdahulu.

  Sementara akhirannya pula ditulis (كن) sahaja, seperti:

  Berasaskan

  براساسكن

  Bercerminkan

  برخرمينكن

  Beremakkan

  برامقكن

  Bergincukan

  برضينخوكن

  Berjirankan

  برجيرنكن

  Berlampukan

  برلمفوكن

  Bernadakan

  برناداكن

  Berpandukan

  برفندوكن

  Berdoakan

  بردعاءكن

  Berbuahkan

  بربواهكن

  Berdasarkan

  برداسركن

  Berfatwakan

  برفتواكن

  Berilmukan

  برعلموكن

  Berkipaskan

  بركيفسكن

  Bermandikan

  برمنديكن

  Berorientasikan

  براوريئينتاسيكن

  Berkiblatkan

  برقبلتكن

  Bersulamkan

  برسولمكن

  Berulamkan

  براولمكن

  iii. di-… -i

  Untuk imbuhan ini, awalannya ditulis seperti awalan di-, manakala akhirannya adalah seperti akhiran –i, contoh:

  Diajari

  دأجري

  Dicurigai

  دخوريضاءي

  Difahami

  دفهمي

  Dihalusi

  دهالوسي

  Dijangkiti

  دجغكيتي

  Dilayani

  دلايني

  Dinasihati

  دنصيحتي

  Dirasai

  دراساءي

  Dibajai

  دباجاءي

  Didahului

  ددهولوءي

  Diganggui

  دضغضوءي

  Diidami

  دأيدمي

  Dikuasai

  دكواساءي

  Dimasuki

  دماسوقي

  Dipatuhi

  دفاتوهي

  Diselubungi

  دسلوبوغي

  Diubati

  داوبتي

  iv. di-… -kan

  Untuk imbuhan ini pula, awalannya ditulis seperti kaedah yang terdahulu, contoh:

  Diadakan

  دأداكن

  Dicamkan

  دخمكن

  Dielakkan

  دأيلقكن

  Digarapkan

  دضارفكن

  Diilhamkan

  دألهامكن

  Dikabulkan

  دقبولكن

  Dimaklumkan

  دمعلومكن

  Dipadankan

  دفادنكن

  Dibiarkan

  دبياركن

  Didendangkan

  دديندغكن

  Difahamkan

  دفهمكن

  Diharapkan

  دهارفكن

  Dijalankan

  دجالنكن

  Diluruskan

  دلوروسكن

  Dinasihatkan

  دنصيحتكن

  Disarankan

  دسارنكن

  Ditimbulkan

  دتيمبولكن

  v. ke-… -an

  Bagi imbuhan ini, sistem yang digunakan sama seperti sistem di atas iaitu:

  Keagungan

  كأضوغن

  Kecantikan

  كخنتيقن

  Keelokan

  كأيلوقن

  Keghairahan

  كغيرهن

  Keikhlasan

  كأخلاصن

  Kekuatan

  كقواتن

  Kemaafan

  كمعافن

  Kepakaran

  كفاكرن

  Kesetiaan

  كستياءن

  Keunggulan

  كأوغضولن

  Kebesaran

  كبسرن

  Kedegilan

  كدضيلن

  Kefahaman

  كفهمن

  Kehalusan

  كهالوسن

  Kejahilan

  كجاهيلن

  Kelajuan

  كلاجوان

  Kenakalan

  كناكلن

  Kerajaan

  كراجاءن

  Ketaatan

  كطاعتن

  vi. meN-… -i

  Sistem yang sama juga digunakan bagi imbuhan ini:

  Mengalami

  مغالمي

  Mencampuri

  منخمفوري

  Memahami

  ممهمي

  Mengharungi

  مغهاروغي

  Menjalani

  منجالني

  Melayani

  ملايني

  Merasai

  مراساءي

  Membasahi

  ممباسهي

  Mendampingi

  مندمفيغي

  Mengganggui

  مغضغضوءي

  Mengimbangi

  مغيمبغي

  Menguasai

  مغواساءي

  Memerangi

  ممرغي

  Mentaati

  منطاعتي

  Mengubati

  مغوبتي

  vii. meN-… -kan

  Sistem yang sama juga digunakan, seperti:

  Mengabadikan

  مغاباديكن

  Mencurahkan

  منخورهكن

  Mengelakkan

  مغيلقكن

  Menggalakkan

  مغضالقكن

  Mengibaratkan

  مغعبارتكن

  Menguatkan

  مغواتكن

  Memasukkan

  مماسوقكن

  Mematahkan

  مماتهكن

  Menyatukan

  مثاتوكن

  Membiarkan

  ممبياركن

  Mendebarkan

  مندبركن

  Memikirkan

  مميكيركن

  Mengharumkan

  مغهارومكن

  Menjalankan

  منجالنكن

  Melambatkan

  ملمبتكن

  Menamakan

  مناماكن

  Merasakan

  مراساكن

  Mengubatkan

  مغوبتكن

  viii. peN-… -an

  Sistem yang sama juga digunakan, seperti:

  Pengakuan

  فغاكوان

  Pencalonan

  فنخالونن

  Pengelokan

  فغيلوقن

  Penghabisan

  فغهابيسن

  Penjualan

  فنجوالن

  Perlumbaan

  فرلومباءن

  Penamaan

  فناماءن

  Pematahan

  فماتهن

  Penyesalan

  فثسلن

  Perbuatan

  فربواتن

  Pendalaman

  فندالمن

  Penggunaan

  فغضوناءن

  Pengindahan

  فغيندهن

  Pengkajian

  فغكاجين

  Pemakanan

  فماكنن

  Pengolahan

  فغولهن

  Perasmian

  فراسمين

  Peniruan

  فنيروان

  PARTIKEL

  Ada empat partikel yang digunakan dalam bahasa Melayu, iaitu lah, kah, tah dan pun. Di bawah ini digariskan cara-cara penggunaan partikel dalam penulisan Jawi.

  i.lah (له )

  Partikel ini ditulis seperti berikut:

  Ambillah

  امبيلله

  Carilah

  خاريله

  Eloklah

  ايلوقله

  Galilah

  ضاليله

  Ikutlah

  ايكوتله

  Kacaulah

  كاخاوله

  Mandilah

  منديله

  Buatlah

  بواتله

  Diamlah

  ديامله

  Fahamlah

  فهمله

  Habislah

  هابيسله

  Janganlah

  جاغنله

  Larilah

  لاريله

  Nantilah

  ننتيله

  ii.kah (كه)

  Cara menulisnya adalah seperti berikut:

  Adakah

  اداكه

  Curikah

  خوريكه

  Benarkah

  بنركه

  Dudukkah

  دودوقكه

  Fahamkah

  فهمكه

  Indahkah

  ايندهكه

  Kilatkah

  كيلتكه

  Mandikah

  منديكه

  Patutkah

  فاتوتكه

  Silapkah

  سيلفكه

  iii.tah (ته )

  Partikel ini tidak banyak digunakan, contoh:

  Apatah

  افاته

  Bilatah

  بيلاته

  iv.pun (فون)

  Penggunaan partikel ini adalah seperti berikut:

  Apapun

  افافون

  Biarpun

  بيارفون

  Bagaimanapun

  باضايمانافون

  Kendatipun

  كنداتيفون

  Lagipun

  لاضيفون

  Meskipun

  مسكيفون

  Mahupun

  ماهوفون

  Sungguhpun

  سوغضوهفون

  Walau apapun

  والاو افافون

  Walau bagaimanapun

  والاو باضايمانافون

  KATA GANTI SINGKAT

  Kata ganti singkat yang digunakan dalam bahasa Melayu ialah kau, ku, mu dan nya.

  i.kau (كاو )

  Kata ini ditulis sekali, seperti:

  Kauambil

  كاوامبيل

  Kaucabut

  كاوخابوت

  Kaufitnah

  كاوفتنه

  Kauhembus

  كاوهمبوس

  Kaujanji

  كاوجنجي

  Kaulontar

  كاولونتر

  Kaupijak

  كاوفيجق

  Kaubawa

  كاوباوا

  Kauduga

  كاودوض

  Kaugali

  كاوضالي

  Kaukibar

  كاوكيبر

  Kauminta

  كاومينتا

  Kauragut

  كاوراضوت

  ii.ku (كو)

  Kata ini ditulis sekali, seperti:

  Kuangkat

  كواغكت

  Kucincang

  كوخينخغ

  Kuenap

  كوانف

  Kugaru

  كوضارو

  Kuingkar

  كوايغكر

  Kukejar

  كوكجر

  Kubuang

  كوبواغ

  Kudengar

  كودغر

  Kufikir

  كوفيكير

  Kuhalang

  كوهالغ

  Kujual

  كوجوال

  Kulambak

  كولمبق

  Kurasa

  كوراس

  iii.mu (مو )

  Kata ini ditulis sekali, seperti:

  Anakmu

  انقمو

  Cucumu

  خوخومو

  Emakmu

  امقمو

  Gambarmu

  ضامبرمو

  Intanmu

  اينتنمو

  Kasutmu

  كاسوتمو

  Matamu

  ماتامو

  Ongkosmu

  اوغكوسمو

  Bapamu

  بافامو

  Datumu

  داتومو

  Fikirmu

  فيكيرمو

  Harimu

  هاريمو

  Jarimu

  جاريمو

  Lampumu

  لمفومو

  Nasimu

  ناسيمو

  Pasumu

  فاسومو

  Suratmu

  سورتمو

  iv.nya (ث )

  Kata ini ditulis sekali, seperti:

  Asalnya

  اصلث

  Cintanya

  خينتاث

  Emaknya

  امقث

  Gurunya

  ضوروث

  Imannya

  ايمانث

  Kesalnya

  كسلث

  Matinya

  ماتيث

  Ototnya

  اوتوتث

  Resamnya

  رسمث

  Tuanya

  تواث

  Warungnya

  واروغث

  Buahnya

  بواهث

  Dulunya

  دولوث

  Fikirnya

  فيكيرث

  Hasilnya

  حصيلث

  Jadinya

  جاديث

  Lajunya

  لاجوث

  Nisabnya

  نصبث

  Pahitnya

  فاهيتث

  Sumpahnya

  سومفهث

  PAGE