k3 Pendidikan Moral

 • View
  234

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of k3 Pendidikan Moral

 • 8/18/2019 k3 Pendidikan Moral

  1/38

 • 8/18/2019 k3 Pendidikan Moral

  2/38

   TEORI

   TELEOLOGI

 • 8/18/2019 k3 Pendidikan Moral

  3/38

  DEFINISI Istilah teleologi diambil daripada bahasa Yunani

  iaitu “telos” ang berma!sud tu"uan atau matlamat#

   “logos” ang berma!sud !a"ian#

   Teori teleologi mengata!an baha%a nilai “betul” atau “salah” bergantung !epada !esan sesuatu perbuatan ang di!enali sebagai

  &'onse(uentalism)# *hli teleologis menentu!an 'a!ap bohong betul

  atau salah melalui *+I,*T dan N*TI-I*.NY*#

 • 8/18/2019 k3 Pendidikan Moral

  4/38

  *LIR*N TEORI TELEOLOGI

   TEORI  TELEOLOGI

  /TILIT*RI*NIS

  0E

  EGOIS0E ETIS

 • 8/18/2019 k3 Pendidikan Moral

  5/38

   Teori ang menganggap nilai itu bai!  "i!a menguntung!an sendiri dan nilai itu buru! "i!a merugi!an diri sendiri#

   ,ersi1at indi2idualisti!#

  3ontoh 45 o 6ara petinggi politi! ang saling berebut

  !erusi “!e!uasaan” dengan mela!u!an pelbagai 'ara ang bertu"uan baha%a dia harus mendapat!anna#

  EGOISME ETIS

  EGOISME ETIS

 • 8/18/2019 k3 Pendidikan Moral

  6/38

  • Egoisme terbahagi !epada dua "enis# *ntarana ialah4

   Jenis Egoisme Etis

  Egoisme Psikologi

  Egoisme Etika

 • 8/18/2019 k3 Pendidikan Moral

  7/38

  Egoisme Psikologi

  Egoisme Etika

  • 0emberitahu & pescribe) bagaimana mere!a perlu

  bertinda!# • ,erpendapat baha%a semua orang perlu selfsh

  • satu teori des!ripti1 mengata!an bagaimana orang mela!u!an tinda!an#

  • ,erpendapat baha%a semua orang adalah selfsh#

 • 8/18/2019 k3 Pendidikan Moral

  8/38

  • 3ontohna situasi4

   a) Seseorang dianggap a!anmerugi!an diri sendiri apabila membantu orang dalam sesuatu urusan7 sedang!an diri sendiri a!an mendapat !eburu!an# 3ontohna7 seseorang memberi!an pelampung !epada ra!anna ang hampir

  lemas7 tetapi dirina sendiri telah diba%a arus ang deras#

 • 8/18/2019 k3 Pendidikan Moral

  9/38

  +elemahan Teori Egoisme

  • Egoisme tidak mengutamakan kemurahan hati kerana mengejar

  kepentingan diri sendiri, hal ini memudaratkan orang lain. • Peraturan yang bersifat individualistik ini menyebabkan tiada satu

   piawaian atau ukuran untuk menghakimi sesutau tindakan.

  • Merosakan hubungan dan nilai murni tidak dapat diterapkan.

  •  Nilai bermasyarakat tidak dapat dipupuk.

  • Melahirkan individu yang penting diri.

  +e!uatan Teori Egoisme

  • Egoisme dapat membantu dalam mencapai matlamat kendiri.

  • Egoisme juga membantu dalam membina sesuatu yang sendiri tanpa

   bantuan orang lain.

  • Kepuasan kendiri dapat dicapai.

  • Egoisme membantu dalam membina keyakinan dan prinsip kendiri yang

  kuat.

 • 8/18/2019 k3 Pendidikan Moral

  10/38

  8

   ,erasal dari bahasa latin utilis ang bererti “berman1aat”

   6rinsip tentang seseorang patut la!u!an sesuatu ang a!an menghasil!an !ebai!an ang paling bana! !epada setiap orang#

  3ontoh 45

  o0ela!u!an !er"a ba!ti ang diada!an di ling!ungan se!itar7 sebagai upaa untu! !ebersihan ling!ungan dan supaa tempat tersebut men"adi naman dan sihat untu! masara!at

  UTILITARIANISMUTILITARIANISM

 • 8/18/2019 k3 Pendidikan Moral

  11/38

   -ENIS5-ENIS /TILIT*RI*NIS0EACTUTILITARIANISM 3iri pertama adalah mere!od

  a!ibat sesuatuperbuatan sama ada bermoral

  atau sebali!na berdasar!an

  !a"ian !es# 3iri ini

  dipanggil a't utilitarianism#

  0isalna a!ti2iti riadah dengan

  menonton

  tele2isen mung!in

  dianggap tida! bermoral !erana masa tersebut

  sepatutna diguna!an untu!

  E!"NISTIC UTILITARIANISM#  3iri !edua pula

  ialah mengambil

  !ira kegembiraan$  !esan daripada suatu tinda!an

  dianggap bermoral# Ini !erana ,entham

  berpendapat7 untu! menentu!an benar

  atau salah &moraliti ) ting!ah

  la!u indi2idu7 iana perlu mengambil

  !ira !esan dan a!ibatna# 0isalna

  tinda!an ang mening!at!an 'iri !esetiaan dalam

  persabahatan sehingga

 • 8/18/2019 k3 Pendidikan Moral

  12/38

  +ELE0*.*N5+ELE0*.*N TEORI INI 4

   Intensiti !eserono!an atau !esa!itan adalah sesuatu per!ara ang sub"e!ti1 dan su!ar untu! diu!ur# Intensiti ini adalah sub"e!ti1 !erana perasaan setiap indi2idu adalah berbe9a#

   +ualiti !eserono!an atau !esa!itan ang dialami oleh seseorang indi2idu adalah tida! sama dengan orang lain#

 • 8/18/2019 k3 Pendidikan Moral

  13/38

   TEORI

  DEONTOLOGI

 • 8/18/2019 k3 Pendidikan Moral

  14/38

  DEFINISI  Tanggung"a%ab atau !e%a"ipan

  seorang indi2idu

  0enegas!an baha%a betul atau salahna sesuatu tinda!an itu tida! berdasar!an atau ditentu!an oleh a!ibat5a!ibat tinda!an tersebut

  0ene!an!an perbuatan tida! menghalal!an 'ara !erana tu"uanna

 • 8/18/2019 k3 Pendidikan Moral

  15/38

  +ONSE6

 • 8/18/2019 k3 Pendidikan Moral

  16/38

  • 6erbuatan dila!u!an berdasar!an !e%a"ipan7 bertinda! sesuai dengan !e%a"ipan disebut :legal;

  • Deontologi membahagi !e%a"ipan moral !epada45  – +e%a"ipan moral ang me%a"ib!an begitu sa"a tanpa

  sarat# • 3ontoh 4 -an"i harus ditepati biarpun senang atau tida!7

  barang ang dipin"am harus di!embali!an %alaupun pemili!na sudah lupa#

   – +e%a"ipan moral ang dii!uti dengan sarat#3ontoh 45 +alau !ita ingin men'apai suatu

  tu"uan7 ma!a !ita harus menghenda!i sarana5 sarana ang menu"u !e tu"uan itu •  3ontoh 4 -i!a !ita ingin lulus u"ian7 !ita harus bela"ar

  dengan te!un tetapi sarana &bela"ar) itu hana me%a"ib!an !ita7 se"auh !ita ingin men'apai tu"uan &lulus)

 • 8/18/2019 k3 Pendidikan Moral

  17/38

  6RINSI6

  Supaa tinda!an mempunai nilai moral7 ma!a tinda!an ini harus di"alan!an berdasar!an !e%a"ipan#

  Nilai moral dari tinda!an ini tida! tergantung pada ter'apaina tu"uan dari tinda!an itu melain!an

  tergantung pada !emahuan bai! ang mendorong seseorang untu! mela!u!an tinda!an itu#Ini bererti %alaupun tu"uan tida! ter'apai7 tinda!an itu sudah dinilai bai!#

  Sebagai !esimpulan dari !edua prinsip ini7 !e%a"ipan adalah hal dari tinda!an ang dila!u!an berdasar!an si!ap hormat pada hu!um moral uni2ersal#

 • 8/18/2019 k3 Pendidikan Moral

  18/38

  3ONTO.

  +e%a"ipan seseorang ang memili!i dan memper'aai agamana7 ma!a orang tersebut harus beribadah7

  men"alan!an perintah dan men"auhi laranganNa

  +ita tida! boleh men'uri7 berbohong !epada orang lain melalui u'apan dan perbuatan

 • 8/18/2019 k3 Pendidikan Moral

  19/38

  TEORI

  KEPERIBADIAN

   MULIA

 • 8/18/2019 k3 Pendidikan Moral

  20/38

  DEFINISI  Teori ang mene!an!an si1at peribadi

  untu! men'apai !ehidupan ang bai!

  ,er!ait rapat dengan ”!aedah si!ap

  bai!” dan si1at5si1at seorang insanmoral

  +e'enderungan untu! men'apai sesuatu tu"uan a!an men"adi!an seseorang itu manusia ang sempurna

  +ualiti terbai! atau istime%a

 • 8/18/2019 k3 Pendidikan Moral

  21/38

   -ENIS +E6ERI,*DI*N 0/LI*

  +eperibadianmulia intele!tual

  +eperibadian mulia moral

 • 8/18/2019 k3 Pendidikan Moral

  22/38

  a) +eperibadian 0ulia Intele!tual

  +ebai!an atau !eistime%aan a!al

  +ebolehan memahami dan membuat taa!ulan ang bai!

   Tida! dipela"ari melalui a"aran

  seorang guru tetapi menerusi latihan

 • 8/18/2019 k3 Pendidikan Moral

  23/38

  b) +eperibadian 0ulia 0oral

  0ene!an!an !epada tuntutan ber!ela!uan bai! dengan men"alan!an proses pengulangan

  dan pela9iman

  3ontoh7 seorang insan ang mengamal!an si1at "u"ur a!an 'enderung men"adi insan ang "u"ur dalam hidupna

 • 8/18/2019 k3 Pendidikan Moral

  24/38

  3IRI53IRI +E6ERI,*DI*N 0/LI* 

  Seseorang dianggap ber!eperibadian muliase!irana mempunai 'iri5'iri 45

   –  0enedari moral adalah satu !e%a"ipan ang tida! boleh dipersoal!an

   –

  0empunai !ei!hlasan dan !e"u"uran dari seginilai

   – Sentiasa berusaha bersungguh5sungguh mela!u!an !ebai!an dan mengela!!an !eburu!an

   – ,erpegang !epada prinsip

   – Tida! mengharap!an balasan atas apa ang dila!u!an

   – Sedia menerima dengan tenang sesuatu ang dianggap !esusahan dan !esengsaraan

 • 8/18/2019 k3 Pendidikan Moral

  25/38

  +riti!an Terhadap Teori +eperibadian 0ulia

   Terdapat manusia seperti nabi memili!i !eperibadian mulia se'ara semula"adi

   +eperibadian mulia diperoleh melalui

  pemerhatian dan pergaulan  Teori "alan tengah su!ar untu! ditentu dan

  dipra!ti!!an !erana perbuatan”s