JUS4122 Makt, Politikk og rettsliggj£¸ring JUS4122 Makt, Politikk og rettsliggj£¸ring Kristin Bergtora

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of JUS4122 Makt, Politikk og rettsliggj£¸ring JUS4122 Makt, Politikk og...

 • JUS4122 Makt, Politikk og

  rettsliggjøring

  Kristin Bergtora Sandvik Førsteamanuensis (Institutt for kriminologi og rettssosiologi)

  Research Professor in Humanitarian Studies (PRIO)

  Cand. Jur UiO, LL.M, S.J.D Harvard Law School

  http://www.jus.uio.no/ikrs/english/people/aca/krisbsa/index.html

 • Forelesninger i rettssosiologi

   17 august: Introduksjon

   19 september: Utviklingen av nordisk rettssosiologi

   21 september: Rettssosiologisk teori (Weber, Habermas, Luhmann)

   22 september: Forhold mellom rett og makt, rettsliggjøring

   23 september: Konfliktløsningsordninger el. den juridiske profesjon

   26 september: Rettspluralisme + fugleperspektiv

   27 september: konfliktløsningsordninger el. den juridiske profesjon

 • Læringskrav

  Kunnskaper: «god forståelse»  Sentral rettssosiologisk teori (Weber, Habermas, Luhmann).

   Utviklingen av nordisk rettssosiologi.

   Rettssosiologiske temaer som: forhold mellom rett og makt,

  rettsliggjøring, rettspluralisme, konfliktløsningsordninger, og

  den juridiske profesjon.

 • På tapetet i dag: mye på makroplan

  Begrepene «politikk» og «retten»

  Teoretiske forståelser av rett og politikk

  Grensene mellom politikk og rett

   Lovers virkning

  Retten som makt?

  Rettferdighet?

  Rettsliggjøring

 • Rettssosiologiens prosjekt

   Hvordan blir noe til rett (som en spesifikk form for

  sosial norm) som utspringer fra staten og

  sanksjoneres fra staten.

   Hvordan virker rettsreglene i forhold til de

  forskjellige grupper av aktører lovgivningen er rettet

  mot (borgere, advokater, domstoler,

  forvaltningsorganer).

   Studier som forsøker å finne forklaringsmodeller for

  hvorfor lover ikke virker etter hensikten.

 • Forholdet mellom politikk og rett er

  spesielt viktig for rettssosiologien:  Den lovgivende makts posisjon.

   Retten er en sentral mekanisme for å sikre befolkningens

  deltagelse i statsstyret og for å sikre at styring, i form av

  rettslige beslutninger, overholder demokratiske prinsipper og

  standarder.

   I diktaturer hvor det er lite forskjell på politiske og rettslige

  funksjoner fungerer retten som et middel for dominans.

   I demokratier er det ikke konstant fare for politisering av retten-

  jussen (ideelt sett) som garanti mot misbruk av politisk makt.

 • Recap: teori og verktøy former problemstilling

  Hva slags diskusjoner vi har om politikk og lovgivning

  er avhenging av de rettssosiologiske teorier og verktøy

  som benyttes for å undersøkene fenomenene med.

 • Recap: Konflikt versus konsensus

  • Lovgivning som funksjonell konsensuskapende:

  retten er uttrykk for samfunnets fellesinteresser og

  skaper løsninger av konflikter på en fredlig måte som

  alle er enige i (hvem vil typisk si dette om retten?).

  versus

  • Lovgivning som marxistisk konfliktperspktiv- retten er

  et middel for de herskende klasser til å undertrykke

  og utbytte arbeiderklassen. Retten er ikke

  verdinøytral men tvinger gjennom visse gruppers

  interesser (og skaper skinn av allmenn enighet).

 • MAKT OG RETT

  OG POLITIKK

 • Forholdet mellom politikk, rett og

  samfunn: staten i sentrum Maktfordelingsprinsippet: utøvende, dømmende og lovgivende makt er

  skilt.

   Politiske aktører står bak lovgivning = en av de viktigste rettskilder.

   Det rettslige systemet anvender dem; redskap for å realisere politisk

  program.

   Retten «uavhanging» av politikk når den er vedtatt og skal andvendes

  i rettssystemet.

   I praksis: skjønnsmarginer gjør at rettssystem også skaper rett.

   Forutsetninger for hverandre – Funksjonsforskjeller.

   Interagerer - I et spenningsforhold med hverandre.

 • Begrepet «politikk»

  • «… et kompleks av verdier, idealer eller ideologier (av

  økonomisk, sosial eller moralsk natur), samt den rekken av

  prosesser for disse verdiene blir implementert av offentlige

  autoritative apparat for å gjelde hele samfunnet, via skapelsen

  av rettsregler.» Cotterrell 1997, fra Hammerslev 2013

  • Politikk, den aktivitet som går ut på å styre eller lede

  samfunnsutviklingen.

  • politikk gjelder samspillet mellom staten og det øvrige

  samfunn, eventuelt også samspillet mellom ulike stater

  (internasjonal politikk).

 • Begrepet «retten»

  • «Det samlede system av formelt vedtatte regler i et

  samfunn, de institusjoner som i siste instans har

  ansvaret for utøvelsen av disse reglene eller

  kontrollen med at de blir fulgt, og ikke-formelt

  vedtatte regler basert på såkalt sedvanerett»

  (Mathiesen 2011)

 • Begrepet «Makt»

  Endringer i økonomiske og/eller sosiale forhold skaper endringer i og bestemmer

  rettsforhold. Juristprofesjonens makt tema for senere forelesning.

  • Utgangstese: Retten er produsert gjennom kamp mellom interesser. De som

  kan sette ”makt” bak kravene, setter premissene for rettsutviklingen.

  • Makt som viljefenomen (Weber): Sjanse til å sette gjennom sin egen vilje i det

  sosiale liv, også mot motstand. (Motmakt)

  • Strukturelt maktbegrep (Marx) Strukturell innflytelse eller økon., politiske eller

  sosiale strukturer eller rammer som angir muligheter og begrensninger for

  mennesker, og som derved påvirker menneskelig handling.

  • Makt gjennomsyrer absolutt alle relasjonelle forhold. Makt er dermed et

  finmasket og uoppløselig nett av innflytelse (Foucault).

 • Begrepet «Makt»

  Makt og rett "diakront"

   Rett som resultat av endringer i maktforholdene på et tidligere

  tidspunkt, over tid.

   (Borgerlig revolusjon i slutten av 1700-tallet: preger rettsordenen til i

  dag.)

  Makt og rett "synkront"

   Rettslige beslutninger på et gitt tidspunkt som resultat av maktutøvelse

  på samme tid.

   (Press på domstolene for å straffe hardere.)

 • (a) Politisering av retten?

   Politisering av retten også skapt av strukturen i retten og rettslig

  rasjonalitet: fordi politiske og rettslige aktører i stigende grad

  bruker jussen som det primære og i stigende grad eneste

  kriterium for implementering av verdier og beslutninger.

   Og her treffer vi Webers idealtyper igjen, når han snakker om

  formell og materiell rasjonalitet: rettsskapning

  rettferdiggjøres med referanse til logikk utenfor det rettslige

  system og tradisjonell juridisk tenkning (altså ikke juridisk

  metode eller tolkingsprinsipper, f.eks).

 • (b) Rettsliggjøring av politikken

  • Rettens rolle i politikken

  • Rettslige aktørers rolle i politikken

  • Rettsutvikling som politikk

  • Spesialiserign av rettslig viten – og en detaljert markering av

  hva som teller som jurdisk viten, rettslig fornuft og rettslige

  emner.

  • Denne viten fyller også etterhvert den politiske diskursen.

  • Delegering rettskapelse og delegert lovgivning frigjør juridisk

  diskurs fra politisk kontroll.

 • Recap:

  Autonom rett versus

  «innleiring»

 • (a) Retten som autonomt system:

  Luhmann  Rett og politikk er to autonome (adskilte) fenomener med

  forskjellige tilblivelsesprosesser.

   Kontakten mellom de to er minimal- retten er «lukket» overfor

  det politiske systemet. Når retten mottar «input» fra det politiske

  systemet benyttes denne kun i forhold til den rasjonalitet

  (logikk, oppfatning av ting, måte å ordne ting på) som allerede

  finnes i rettssystemet.

   Eksempel: retten mister ikke sin fudamentale struktur og måte å

  argumentere på selv om den blir fylt med inhumant innhold.

 • (b) Retten innleiret i politikk:

  Habermas

   Politikken «innleiret» i retten: i bredeste forstand er politikk

  maktuøvelse via det parlamentariske system og i kontekst av

  sedvaner, diskurser, maktforhold som preger samfunnet som helhet.

   Tette bånd mellom rett og politikk.

   Rett som integrert del av maktutøvelse – lovgivning, dommer,

  forskrifter etc.

   Vanskelig å skille rett og politikk fra hverandre. Rettens indre struktur

  og logikk påvirkes av politikken.

   Dog: rettslig autonomi, som særpreger retten. Skiller den fra politiske

  diskurser.

   Rett som et maktspørsmål –retten kan påvirke politikken.

   Legitimitet og rett.

 • Politikk og Lovers

  virkning

 • Sammenhengen mellom lovers

  virkning og hvordan lover er skapt Lovgivningens virkning ikke gitt på forhånd: lovgivning spiller sammen

  med en rekke andre faktorer på aktør og strukturnivå. (Aubert’s husjelplov og Stjernquist skogvokterlov er evaluerende forskning)