JURUSAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM FAKULTAS .Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of JURUSAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM FAKULTAS .Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku

 • BPLS (BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO) DALAM MENANGANI BENCANA LUMPUR SIDOARJO

  SKRIPSI

  DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

  UNTUK MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM TATA NEGARA ISLAM

  OLEH:

  DHITA RESTY HANDAYANI 11370027

  PEMBIMBING

  DRS. M. RIZAL QOSIM, M.SI. NIP 196301311992031004

  JURUSAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM

  FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

  YOGYAKARTA 2016

 • ii

  ABSTRAK

  Porong merupakan suatu kecamatan yang berada di wilayah Sidoarjo Jawa Timur yang saat ini tengah diperbincangkan masyarakat dikarenakan bencana yang semburan lumpur yang sedang melanda daerah tersebut. Semburan lumpur ini muncul dari tahun 2006 hingga sekarang sembran lumpur tersebut masih aktif menyembur. Ada dua hipotesa yang diindikasi memicu semburan ini. Pertama akibat kesalahan teknisi dalam menjalankan tugasnya dan yang kedua hal ini di picu oleh gempa di yogyakarta beberapa saat lalu. Pemerintah kemudian membentuk TimNas PSLS untuk membantu menyelidiki dan mengatasi penyebab semburan yang kemudian digantikan oleh BPLS yang memiliki tugas lebih kompleks dari pada TimNas PSLS.

  BPLS yang tediri dari beberapa menteri dan pejabat yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat semburan lumpur ini seakan pekerjaannya hanya berada dibalik layar. Padahal tugas BPLS sangat penting dalam menjadi penengah baik antara pihak pemerintah, PT. Lapindo Brantas, dan masyarakat khususnya. Shingga dalam penelitian ini akan menfokuskan peran BPLS sebagai tanggung jawab pemerintah dalam menangani permasalahan semburan lumpur di wilayah Porong Sidoarjo dalam perspektif Siyasah Syariyyah.

  Penelitian ini merupakan peneitian field research dimana penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang data-datanya akan didapatkan secara langsung dengan metode mewawancarai secara langsung dengan pihak BPLS dan beberapa masyarakat dari korban bencana lumpur Sidoarjo untuk mendapatkan keterangan mengenai permasalahan bencana semburan lumpur di Sidoarjo tersebut. Data sekunder juga akan didapat dengan mengumplkan jurnal, website, maupun surat kabar yang berhubungan dengan BPLS.

  Berdasarkan analisis data yang diperoleh, peran BPLS dalam menangani bencana lumpur sidoarjo mereka telah melaksanakan tugas yang diberikan pemerintah dan memberikan ganti kepada para korban. BPLS telah menjalankannya melalui beberapa programnya yang berkaitan dengan penanganan bencana lumpur sidoarjo, seperti pelatihan-pelatihan, pemberian air bersih dan pengobatan serta pemulihan insfrasktruktur yang dilakukan oleh BPLS. Sehingga apa yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun BPLS telah memenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam siyasah syariyyah.

  Kata kunci : BPLS, Lumpur Lapindo, Lumpur Sidoarjo.

 • viii

  PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

  Penulisan transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman

  pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri

  Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987.

  Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

  A. Konsonan Tunggal

  Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf

  dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf

  dan tanda sekaligus.

  Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

  Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

  Alif Tidak

  dilambangkan dilambangkan tidak

  Ba B Be

  Ta T Te

  (a es (dengan titik di atas

  Jim J Je

  (Ha ha (dengan titik di bawah

  Kha Kh ka dan ha

  Dal D De

 • ix

  (al zet (dengan titik di atas

  Ra R Er

  Zai Z Zet

  Sin S Es

  Syin Sy es dan ye

  (ad es (dengan titik di bawah

  (Dad de (dengan titik di bawah

  (a te (dengan titik di bawah

  (a zet (dengan titik di bawah

  ain .. .. koma terbalik di atas

  Gain G Ge

  Fa F Ef

  Qaf Q Ki

  Kaf K Ka

  Lam L El

  Mim M Em

  Nun N En

  Wau W We

 • x

  Ha H Ha

  Hamz

  ah .... Apostrof

  Ya Y Ye

  B. Vokal

  Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal

  (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

  1. Vokal tunggal

  Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat

  transliterasinya sebagai berikut:

  Tanda Nama Huruf Latin Nama

  ______ Fatah a A

  Kasrah i I

  ___ ___ ammah u U

  2. Vokal rangkap

 • xi

  Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan

  huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

  Tanda dan Huruf Nama

  Gabungan Huruf

  Nama

  Fatah dan ya Ai a dan i

  Fatah dan

  wau Au a dan u

  3. Maddah

  Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

  tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

  Harkat dan Huruf Nama

  Huruf dan Tanda

  Nama

  fatah dan alif

  atau ya a dan garis di atas

  Kasrah dan ya i dan garis di atas

  ______ ammah dan

  wau u dan garis di atas

  4. Ta Marbuah

  Transliterasi untuk ta marbuah ada dua, yaitu:

  a. Ta marbuah hidup

  Ta marbuah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan ammah,

  transliterasinya adalah /t/.

  b. Ta marbuah mati

 • xii

  Ta marbuah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah

  /h/.Kalau pada suatu kata yang akhirnya katanya ta marbuah yang diikuti oleh kata

  yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta

  marbuah itu ditransliterasikan dengan /h/.

  Contoh: - rauah al-afl / rauatul afl.

  5. Syaddah (Tasydid)

  Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah

  tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

  dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda

  syaddah itu.

  Contoh: rabban

  6. Kata Sandang

  Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : .

  Namun dalam sistem transliterasinya kata sandang itu dbedakan antara kata sandang yang

  diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

  a) Kata sandang yang diiikuti oleh huruf syamsiah

  Kata sandang yang diiikuti oleh huruf syamsiah ditranslitersikan sesuai dengan

  bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung

  mengikuti kata sandang itu.

  Contoh: ar-rajulu !

  b) Kata sandang yang diiikuti oleh huruf qomariah

 • xiii

  Kata sandang yang diiikuti oleh huruf qomariah ditransliterasikan sesuai dengan

  aturan yang digariskan di depan atau sesuai dengan bunyinya.

  Contoh: "#$! al-qalamu

  Baik diikuti oleh syamsiah maupun qomariah, kata sandang ditulis terpisah dari

  kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/ hubung.

  7. Hamzah

  Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, itu hanya terletak di tengah dan di akhir

  kata. Bila hamzah terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

  Arab berupa alif.

  Contoh: akala - %

  8. Penulisan Kata

  Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-

  kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan

  dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkna maka dalam

  transliterasinya ini penulisan kata tetrsebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah

  perkata dan bisa pula dirangkaikan.

  Contoh: ' (/ !,+ *( !

  - Wa innallha lahuwa khair ar-rziqn

  - Wa innallha lahuwa khairur rziqn

  9. Huruf Kapital

  Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini

  huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam

 • xiv

  EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan

  permulaan kalimat. Bila mana didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan

  huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

  Contoh: 2456 6 +!+78

  - Wa m Muhammadun ill rasl

  Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

  Arabnya memnag lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain

  sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

 • xv

  MOTTO

  HIDUP ADALAH BELAJAR

  (anonymous)

  Ketulusan akan melahirkan keikhlasan. Dan

  keikhlasan adalah pangkal kebahagiaan

  (anonymous)

 • xvi

  HALAMAN PERSEMBAHAN

  Skripsi ini penulis persembahkan kepada

  orang tua

  Papa (Hendra Nuryadi)

  Mama (Jhuslini Chris Handayani)

  yang selalu mendukung dan senantiasa

  menyertakan nama penulis dalam setiap

  doanya.

  Dan Untuk Adek (Angga Fredy Nuryadi)

  Yang selalu memberi semangat dan motivasi

  kepada penulis

 • xvii

  KATA PENGANTAR

  $() % %$# !

  1)) $ -+* $( + *

  3 2

  Penulis merasa bahwa skripsi dengan judul BPLS (Badan

  Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) Dala